111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان


2035267

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستانبر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه ...
2035192

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستانبر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه ...
2051775

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور ...
2030227

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور ...
2048309

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روزحضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بنا? ...
2028523

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2034500

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن ...
2038654

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2030307

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2051808

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن ...
2030459

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2030311

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغان ...
2041289

111هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
1685176

would you save my soul tonight?

بیست و دو هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار سلول مرده!آماری که هرگز تیتر هیچ رو مه ایی نخواهد بود.•افسوس. بیست و دو ساله شدم!
344882

آماری از کشته های جنگ . در سالهای اخیر ؛ 2011 تا 2015

6 سال پس از شروع جنگ .، . از تعداد تلفات دو طرف برداشته می شود.اگر دنبال کننده اخبار جنگ . هستید، حتما بارها شنیده اید که مخالفان اسد 200 تا 500 هزار کشته غیرنظامی در جنگ را به . . و در راس آنها بشار اسد منتسب می کنند.اما واقعیت تلفات دو طرف جنگ، از زبان منبع بسیار نزدیک به مسلحین چیست؟- طی سالهای 2011 تا 2013 حدود 110 هزار کشته،- طی سالهای 2013 تا 2015 حدود 130 هزار کشته،- 30 درصد از کل 240 هزار کشته، معادل 71781 نفر از غیرنظامیان،- 30 درصد از کل 240 هزار کشته، مخالفان .ت که 16 درصد آن نیروهای داخلی و 14 درصد آن معادل 34 هزار نفر نیروهای غیر سوری هستند،- 35 درصد از کل 240 هزار کشته، نیروها
2404259

شانزده هزار فرد مبتلا به سرطان در افغانستان وفات کرده اند

شانزده هزار فرد مبتلا به سرطان در افغانستان وفات کرده اندوزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی سرطان زیر شعار «جلوگیری از سرطان ناممکن نیست» تجلیل کرد. براساس آمار این وزارت، 20 هزار نفر در این کشور به سرطان مبتلا شده و 16 هزار تن آنها وفات کرده اند. هیچ مرکزی در افغانستان برای معالجه سرطان وجود ندارد. همه افرادی که به این مرض مبتلا می شوند، برای مداوا به پا تان، هند، ایران و یا کشورهای دیگر می روند. مقام های حکومت افغانستان می گویند در نظر دارند تا مراکز تشخیص این بیماری را در سراسر این کشور گسترش دهند.سرطان شش در بین مردان و سرطان در بین ن، شایع تر? ...
1266724

هزاربار!

یک بار برایم نوشتی دوستت دارم، من هزار بار خواندمش، هزار بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد! انگار که هزار بار شنیده ام، انگار که هزار بار نوشته ای... یک بار در آغوشت کشیدم، هزار بار خوابش را دیدم، هزار بار تب ﺮﺩﻡ، هزار بار آرام گرفتم انگار که هزار بار در آغوشم بوده ای! تو یک بار دروغ گفتی، من دروغت را هزار بار تکرار ﺮﺩﻡ، هزار بار رویا ساختم، هزار بار باور انگار خانه ام را روی آب ساخته باشم! تو یک بار نبودی، من هزار بار دنب گشتم، هزار بار خاموش بودی هزار بار به در بسته خوردم! هزار بار دلم گرفت، انگار ...
563108

نتیجه اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای .ی شهر تهران+ جزییات

1- محسن هاشمی بهرمانی : یک میلیون و 138 هزار و 473 رأی 2- مرتضی الویری: 921 هزار و 511 رأی 3- احمد مسجد جامعی : 914 هزار و 787 رأی 4- شهربانو امانی 840 هزار و 418 رأی 5- بهاره آروین : 839 هزار و 606 رأی 6- محمد جواد حق شناس: 838 هزار و 886 رأی 7- سید ابراهیم امینی : 821 هزار و 317 رأی 8- حسن خلیل آبادی 800 هزار و 597 رأی 9- افشین حبیب زاده 798 هزار 834 10- سید آرش سیین میلانی 798 هزار و 617 رأی 11- زهرا صدر اعظم نوری 788 هزار و 120 رای 12- علی عطار 776 هزار 585 رأی 13- محمد سالاری 772 هزار و 790 رأی 14- سید حسن رسولی 771 هزار و 93 رأی 15- مجید فراهانی 763 هزار 603 رأی 16- ناهید خداکرمی...
75804

کشته شدن 6 سرباز پا.تانی در مرز افغانستان

وزارت خارجه پا.تان به دلیل کشته شدن 6 سرباز مرزی این کشور درمرز افغانستان مقامات سفارت افغانستان را احضار کرده است .وزارت خارجه پا.تان در خبرنامه ای گفته است که 5 سرباز این کشور در منطقه مومند ا. و 1 سرباز دیگر در منطقه خیبر ا. و در نتیجه حمله مخالفان مسلح از خاک افغانستان کشته شده اند . .ت پا.تان از افغانستان خواسته در مورد این حادثه تحقیق نموده و برای نابودی تروریست ها اقدامات جدی کند .اما در جانب افغانستان .ان مرزی از شدت گرفتن حملات توپخانه ای و بمباران خاک افغانستان خبر می دهند . برخی از .نان شهرستان سرکانو در استان شرقی کنر به رسانه ها گفته اند که هلی...
452390

نظر آقای کارل تهم در مورد مداخله بشر دوستانه – ترجمه . هاشمی سوقه

نظر آقای کارل تهم در مورد مداخله بشر دوستانه: مفهوم مداخله بشردوستانه در دهه نود میلادی متعاقب جنگهای منطقه ای متولد شد. در خلال این جنگها برشهای زیادی از جمعیت کشورها کشته ، شکنجه یا سرکوب شدند. برای مثلا در رواندا در خلال سه ماه پانصد هزار نفر جان خود را از دست دادند. آنچه که رخ داد ژنوساید بود ولی جامعه بین المللی بسیار منفعل عمل کرد. این وضعیت دبیرکل وقت سازمان ملل ، آقای کوفی عنان را بر آن داشت که ریشه های حقوقی حق مداخله جامعه بین المللی در موارد نقض گسترده و شدید . و ژنوساید را بررسی نماید. با توجه به اینکه مداخله در موارد نقض گسترده . و ژ
2168868

تعرفه های ممبر آپ

#تعرفه_فروش_فالوۂراینیستاگرام_لایک_ممبرسروش _ممبرکانال_تلگرام_و_سین #تعرفه_فالوۂر: 1_500عدد=4 هزار تومان 2_1000عدد=8 هزار تومان 3_1500عدد=12 هزار تومان 4_2500عدد=20 هزار تومان 5_5000عدد=40 هزار تومان #تعرفه_لایک_اینیستا 1_200لایک=2 هزار تومان 2_500لایک=4 هزار تومان 3_1000لایک=8 هزار تومان 4_2000لایک= 15 هزار تومان 5_5000لایک=40 هزار تومان #تعرفه_کامنت_اینیستا 1_50عدد=2500 تومان 2_100عدد=5 هزار تومان #تعرفه_ممبر_تلگرام 1_500عدد=4 هزار تومان 2_1000عدد=8 هزار تومان 3_2000عدد=15 هزار تومان 4_3000عدد=22 هزار تومان 5_5000عدد=40 هزار تومان #تعرفه_سین_تلگرام «روی دو الی 3پست» 1_ ...
1220394

روز عاشورا هفتاد ساعت بوده است!!

می گویند حسین در روز عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت! با بمبی که در هیروشیما انداختند تازه شصت هزار نفر کشته شدند و من حساب که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود، کشتن سیصد هزار نفر، هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می خواهد. بعد دیدند این تعداد کشته با طول روز جور در نمی آید، گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بوده است!حماسه حسینی/ مطهری
414342

همان یک بار ...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
607640

همان یک بار...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
675342

همان یکبار...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
839323

از آغاز جنگ تا کنون چند .ی در عراق کشته شده اند؟

گزارش روزپلاس، «حاکم ا.املی» رئیس فرا.یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق از کشته شدن بیش از 28 هزار .ی و دستگیری 4 هزار نفر دیگر در طول جنگ با . در کشورش خبر داد.وی طی یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: نیروهای مسلح عراقی در طول جنگ با . به تجارب کاملی دست یافتند و در این مدت موفق شدند تاکنون بیش از 28 هزار .ی را به هلاکت برسانند و 4 هزار نفر دیگر را دستگیر کنند.طبق گفته این مقام عراقی، 400 نفر از کشته شدگان، از زمره فرماندهان میدانی بودند که 130 نفرشان فرمانده ارشد و 225 نفرشان فرمانده لجستیک . بودند.به نوشته پایگاه خبری «تلویزیون الاباء» عراق، ا.املی توضیح داد: شم...
564673

نتیجه نهایی شمارش آرای انتخابات شوراهای .ی شهر تهران+ جزییات

پیروزی قاطع لیست امید اصلاح طلبان شورای شهر تهران 1- محسن هاشمی بهرمانی : یک میلیون و 138 هزار و 473 رأی 2- مرتضی الویری: 921 هزار و 511 رأی 3- احمد مسجد جامعی : 914 هزار و 787 رأی 4- شهربانو امانی 840 هزار و 418 رأی 5- بهاره آروین : 839 هزار و 606 رأی 6- محمد جواد حق شناس: 838 هزار و 886 رأی 7- سید ابراهیم امینی : 821 هزار و 317 رأی 8- حسن خلیل آبادی 800 هزار و 597 رأی 9- افشین حبیب زاده 798 هزار 834 10- سید آرش سیین میلانی 798 هزار و 617 رأی 11- زهرا صدر اعظم نوری 788 هزار و 120 رای 12- علی عطار 776 هزار 585 رأی 13- محمد سالاری 772 هزار و 790 رأی 14- سید حسن رسولی 771 هزار و 93 ر...
2462073

بگو چه بنویسم ققنوس

ققنوسِ آزاد بگو ققنوس – بگو تا چه بنویسم را بنویسم بگو آرام – هرچند از ژرفای پر هیاهوی جان بگو – بگو تا چه بنویسم را بنویسم در من هزار سخن نگفته است هزار رازِ سر به مُهر هزار شعر نسروده در من هزار داستان ننوشته هزار آواز خاموش هزار فریاد به گِل نشسته هزار گام جامانده هزار جاده ی کور هزار راه نرفته در من هزار هزار هزار آرزوی زنده به گور شده در من اما ققنوسی آزاد زندگی می کند پا به پای آرزوها و شه هایم پرواز می کند و اوج می گیرد بگو ققنوس چه بنویسم را بگو تا در آئینه ی دل ش تگی ِ هزار تکه ی ، تکیه داده به آرزوهای ? ...
996959

اهمیت هم ی

گرامی ضمن سفارشات شان به المؤمنین(ع) درباره اهمیت هم ی فرمود:«یا على یک ساعت خدمت در خانه از عبادت هزار ساله و هزار حج و هزار عمره بهتر است. خدمت به عیال از آزاد هزار بنده و هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و شرکت در هزار و شرکت در هزار تشییع جنازه و سیر هزار گرسنه و پوشاندن هزار گرفتن هزار اسیر در راه خدا بهتر است ...» (جامع الأخبار ص: 103-102)
1704399

شمارش مع

قراره تا هزار و یک شب در این وبلاگ بنویسم هزار و یک شب دقیقا میشه چند سال؟ هر چند سال که بشه مهم نیست مهم اینه که هزار و یک شب قراره شهرزاد قصه گو بشم و قصه بگم....قصه زندگی خودم و آدم هایی که به نوعی ما رو وارد زندگی هم می کنه.خواسته یا ناخواسته! هزار و یک شب زمان زیادیه برای تغییر! شهرزاد از همین زمان استفاده کرد تا تونست« پادش اه »رو عاشق خودش کنه و از کشته شدنش توسط اون جلوگیری کنه هزار و یک شب من از ۸ دی ماه ۱۳۹۶ شروع شد
2434416

آدم دلش میخواهد بمیرد...

در درونم هزار عاشق به چله نشسته اند، هزار رقاصه به برخواسته اند ،هزار آتش به سوختن مشغول شده اند، هزار دیوانه سر به بیابان گذاشته اند، هزار خنجر قلبم را شکافته اند، هزار حنجره اسمت را فریاد زده اند، هزار گور کن قبر کنده اند و تو را در درون آن قبرها دفن کرده اند...
2339701

کشته شد!!!!!

ایسنا/ رئیس جمهوری افغانستان درباره کشته شدن ملا فضل الله و انی از افغانستان که در پا تان پناه گرفته اند، با مقام های پا تانی بحث و تبادل نظر کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2534371

هزار هزار

هزار تنهایی در من است هر کدامشان دلگیر تر هزار دوستت دارم در من است هر دانه اش ناگفتنی تر هزار بار بمان هزار بار خواهش در من تکرار شده است عزیزِ از دست رفته ام به باد س ام عطرت را بیاورد به حافظه ام س ام خاطراتت را حک کند روی قلبم تو میروی اما من تنها نیستم هزار تو در من است هر کدامش رفتنی تر... | مهسا معظمی |
2198546

ایالات متحده علیه ایران پرونده حملات تروریستی 11 سپتامبر

جورج دانی ، قاضی دادگاه فدرال منطقه ای جنوب نیویورک مستقر در منهتن، شکایت خانواده های یک هزار نفر از سه هزار کشته شده حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه ایران، پاسداران انقلاب ی و بانک مرکزی ایران را وارد دانسته است و با توجه به عدم حضور وکلای آنها در این دادگاه، در حکمی بدوی و غی جمهوری ی ایران را به پرداخت شش میلیارد دلار غرامت به این دسته از بازماندگان محکوم کرده است. براساس حکم این قاضی دادگاه فدرال ایران می بایست به همسران کشته شدگان ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار دلار، به والدین و فرزندان کشته شدگان هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و خواهران و براداران کشته ش? ...
1486201

چون غرض آمد، هنر پوشیده شد...

هم ز له رودبار (۳۱ داد ۱۳۶۹) با ۷/۴ ریشتر و هم ز له بم (۵ دی ۱۳۸۲) با ۶/۶ ریشتر را به خوبی به یاد دارم. در ز له بم، بالغ بر ۲۶ هزار کشته و در ز له رودبار، بالغ بر ۳۵ هزار کشته برجا ماند.حالا ز له کرمانشاه با ۷/۴ ریشتر که آمار کشته شدگان ان حتی به هزار نفر هم نمیرسد. هرچند جان حتی یک انسان نیز انقدر عزیز است که نمیتوان بحث از کمیّت کرد، اما وقتی قرار است مقایسه ای صورت گیرد، ناگزیر از همین کمیت ها و آمار هستیم. آن دو ز له (رودبار و بم) در دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی رخ داد ولی من به عنوان یک منتقد این دو بزرگوار، هرگز از فاجعه طبیعی برای ت یب این دو رئیس جمهور س? ...
94575

خبرخوش به کارمندان .تی: افغانستان

ج. پیشنهادی افزایش معاشات ....در این ج. پیشنهادی کمیسیون اصلاحات اداری بلند ترین معاش 58 هزار ( مافوق) وپائین ترین معاش 8 هزار ( رتبه 8) در نظر گرفته شده است.حقوق کارمندان به اساس قدم ورتبه از:1:رتبه 8 معاش : 8 هزار افغانی 2: رتبه هفت : 10 هزار 3: رتبه شش: 12 هزار 4: رتبه پنجم : 17 هزار 5: رتبه چهار : 22 هزار6: رتبه سه : 27 هزار7: رتبه دو : 32 هزار8: رتبه اول : 38 هزار9: فوق : 48 هزار10: مافوق : 58 هزارالبته نظر به قدم باگذشت هر سال یک هزار افغانی معاش برامتیاز ومعاش .ان علاوه می گردد. قرار است این ج. به شورای .ان پیشنهاد در صورت تایید به پارلمان راجع گردد.
786061

هشدار نمایندگان مجلس افغانستان : با افزایش نیروی ناتو در افغانستان جنگ شعله ورتر می شود.

نمایندگان در واکنش به تصمیم ناتو مبنی بر اعزام چند هزار سرباز دیگر به افغانستان می گویند که با افزایش شمار سربازان خارجی نه تنها امنیت بهبود نمی یابد بلکه بیش از پیش آتش جنگ شعله ور خواهد شد.عثمانی فراهی، . مردم فراه امروز در نشست علنی مجلس : ازدیاد سربازان خارجی جنگ را تشدید می کند؛ با ۱۵۰ هزار نیرو امنیت را نتوانستند تامین کنند با هفت هزار که هیچ گاه نمی توانند.ناتو به عوض اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نیروهای هوایی و زمینی افغان را سریعا تقویت کند.اظهار مخالفت نمایندگان مجلس در حالیست که .ت وحدت ملی از تصمیم ناتو برای افزایش نیرو استقبال کر...
2177894

16 هزار کشته در یک سال اما نه به دست !

محمد بخارایی رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها در نشست خبری امروز خود با اشاره به روز ملی حمل ونقل، اظهار کرد: روز ایمنی حمل ونقل در سال 96 برای اولین بار در تاریخ تقویمی کشور به مناسبت ارائه فعالیت های حمل ونقلی و نیز ارائه دستاوردهای ایمنی تعیین شده است.وی در ادامه افزود: در سال 96، 16 هزار نفر به دلیل سوانح رانندگی کشته و 300 هزار نفر مجروح و معلول رانندگی ثبت شده است. ادامه مطلب...
310375

افغانستان 11 ص

.ید این محصول افغانستان 11 ص 11 ص ابتدا شمه ای از موقعیت جغرافیایی و تاریخچه این کشور: این کشور در شرق ایران با جمعیتی حدوداً 20 میلیون واقع می باشد. این کشور را شیعه و بقیه را سنی ها تشکیل می دهند. منطقه افغانسان را کوهستان، به سمت آوازه بلندیهای هندوکش . نموده است. تمرکز جمعیت بیشتر در جنوب جنوب شرقی است. نیروهای شیعی مذهب اکثراً در منطقه ها مرکزی که به هزار جات صفت می باشد .ن اند. و در پوسته ثغر اکثراً اهل تسنن .ن هستند تا سال 1315 نارد شاه در افغانستان حکومت می نمود که با کشته شدن وی «ظاهر شاه» به سلطنت ... دریافت فایل .ید این محصول
1025712

سرخط رو مه های فرانسه - 31 مرداد

سرخط رو مه های فرانسه - 31 مرداد تهران- ایرنا- افزایش آمار کشته های سیل جنوب آسیا، تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر خارج نشدن نیروهای این کشور از افغانستان و کشته شدن عامل حمله تروریستی اسپانیا، مهمترین عنوان های خبری رو مه های فرانسه در روز 31 مرداد است. ***فیگارو- یک کشته و چند زخمی حاصل وقوع زمین لرزه ای در نپال- کابل: یک راکت به منطقه دیپلماتیک اصابت کرد- ترامپ مانع از وج از افغانستان شد- بارش برف سنگین در مریخ- روسیه: صدها نفر بر اثر وقوع آتش سوزی خانه های خود را تخلیه د- فرانسه به حاشیه راندن پارلمان ونزوئلا را محکوم کرد- افزون بر 750 نفر در سیل جنوب آسیا کشته ...
945181

نتایج کنکور افغانستان ومصاحبه با نفر اول

آرزوی رضا رفعت که از قالین بافی به مقام اول نمره کانکور در کل افغانستان رسید: ۱.صلح و امنیت سراسری ۲. تحصیلات عالی و خدمت به مردم افغانستان! *************************************************** مصاحبه ی خواندنی رضا رفعت با شفقنا! رضا رفعت، در بین 187906 هزار نفر داوطلبان کانکور در کل افغانستان، اول نمره عمومی شناخته شد ادامه مطلب
1533673

آمار یونیسف از ک ن کشته شده یمنی

آمار یونیسف از ک ن کشته شده یمنی صندوق حمایت از ک ن سازمان ملل (یونیسف) روز در تازه ترین گزارش خود از وضعیت ک ن یمن اعلام کرد که در سال 2016 حدود 23 هزار نوزاد در این کشور کشته شدند. به گزارش مشرق، یونیسف افزوده است: در سال 2016 چهار هزار و 272 مادر و 23 هزار نوزاد به دلایلی که می شد از آن پیشگیری کرد، کشته شدند. یونیسف اضافه کرده است: این نهاد بین المللی راهبرد جدیدی را برای حمایت از مادران و نوزدان یمنی اتخاذ کرده است. بر اساس این راهبرد جدید، واحدهای بهداشتی و درمانی برای حمایت و مراقبت از نوزادان بیمار در نظر گرفته خواهد شد تا این ک ن بتوان ...
516012

شرافتمندی!

خاطره هادی . از . ره: آقای افضلی تمام گزارش های دقیق داخل فرماندهی جنگ را می گیرد می دهد به سفیر روسیه در تهران، سفیر روسیه هم فوری اینها را می دهد به عراق، به صدام و صدام همه عملیات ما را با چند هزار کشته، حتی تا دو هزار، یک هزار کشته... ما این پرونده را کامل کردیم، چهار هزار برگ شد. یکی از صفحات این پرونده ع.ی بود که . عقیدتی- . اسم نمی برم، الان .ست دارد زندگی می کند، ایشان کنار فرمانده نیروی دریایی نشسته است، این طرف خانم نشسته است. خانم فرمانده نیروی دریایی پایش را این طوری گذاشته! با یک وضع بسیار وقیح. ما بدون هیچ قصدی فقط برای اینکه نشا
1809195

کارشناس ی: «موساد» دست کم 3 هزار نفر را کشته است

یکی از کارشناسان رژیم صهیونیستی در گفت وگو با یکی از نشریات آلمان از کشته شدن هزاران نفر به وسیله سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی خبر داد. سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) دست کم سه هزار نفر را کشته است. «رونن برگمان» یک کارشناس ی ضمن اعلام این مطلب به نشریه آلمانی اشپیگل گفت که افرادی که کشته شده اند فقط اه موردنظر نبوده اند بلکه بسیاری از آنها اشخاص بی گناه بودند که به صورت اشتباهی هدف قرار گرفته شده اند. برگمان گفت که فقط در جریان انتفاضه دوم فلسطینیان، روزهایی بود که چهار تا پنج نفر به صورت هدفمند کشته می شدند. این اقدام در جه? ...
2492752

بیایید بریم افغانستان

تو این شرایط اگه بری افغانستان تو مزارع خشخاش کارگری کنی روزانه 120.000 افغانی بهت مزد میدن که میشه 24 دلار، اگه به تومنش تبدیل کنی چیزی حدود 280.000 هزار تومان میشه. که در ماه میشه 8.400.000 تومن هنوز پشم مونده براتون؟ کی میاد برین افغانستان ؟خخخخخخخخخخخ
2113361

تهران گمان نمی کند که در خاک افغانستان قدرت خود را احیا کند

سرتیپ حاتمی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت وگو با تلویزیون راشاتودی اظهار کرد: با وجود اینکه تهدیدات امنیتی را در افغانستان بوجود آورده است، ایران مانند برخی کشورها از جمله روسیه فکر نمی کند که افغانستان به پایگاه جدید تبدیل شود.وی افزود: شکی نیست که تروریست های به افغانستان رفته اند، اما بر سر شمار آن ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی شمار تروریست ها را تا 10 هزار نفر اعلام می کنند در حالی که ت افغانستان می گوید تعداد آن ها کمتر است، اما بدون شک در افغانستان در حال عملیات هستند.http://javaninews.ir
1336735

حمله مرگبار به یک پاسگاه پلیس در جنوب شرق افغانستان /۵۵ کشته و زخمی

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد عناصر انتحاری به یک پادگان بزرگ پلیس در جنوب شرق افغانستان حمله د. به گزارش مصاف، بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان، در این حمله که ساعت 10 و 30 دقیقه به وقت محلی (ساعت 6 به وقت گرینویچ) روی داد، مهاجمان یک خودروی بمب گذاری شده را منفجر د و سپس گروهی از تروریست ها وارد محوطه این مرکز شدند. بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان در این حمله که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است دست کم ۶ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند. ۲ مهاجم نیز توسط نیروهای امنیتی از پای درآمده اند. مقام های افغانستان اعلام د، شبه نظا? ...
893210

تخفیف تا ا. تیرماه 1396

هاشور مویی ابرو به صورت کاملا طبیعی مطابق با رنگ ابرو مشتری (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) سایه ابرو به روش میکروپیگمنتیشن (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) فرم دهی ابرو (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) پر . جاهای خالی ابرو (200 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) پاک . تتو قدیمی ابرو ( 150هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) تتو خط چشم ( فقط 200هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو خط لب ( فقط 200 هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو رژ لب ( فقط 250 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) همه خدمات تا آ. تابستان 96 با تخفیف صورت میگیرد. با وسایل کا?...
12022

راهنمای .ید کامپیوتر تا بودجه ۳میلیون تومان

قیمتمدلنام قطعه۴۸۰ هزار تومانintel core i3 6100cpu۳۶۰ هزار تومانasus b150 plus d3motherboard۲٣۰ هزار تومانgskill ripjaws v 2*4gb ddr4 2400mhzram۹۵٠ هزار تومانgigabyte gtx 1050 ti g1 gaming wf2x 4gb gddr5vga۲۰۰ هزار تومانseagate 7200 64mb 1tbhdd۶۵ هزار تومانasus 24x .aodd۳۱۰ هزار تومانgreen 650a-ukpower۱۸۵ هزار تومانgreen x2 jaguarcaseدو میلیون و ۷۸۰ هزار تومانجمع کل (تومان)---[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
833345

به مناسبت برگزاری کنکور سراسری...

کنکور ورودی . ها در سال ۱۳۹۶ برگزار شد به این آمار توجه کنید (تمام اعداد گرد شده اند) : کل شرکت کنندگان : حدود ۹۳۰ هزار نفر - ۵۵۰ هزار دختر و ۳۸۰ هزار پسرگروه تجربی : حدود ۵۸۰ هزار نفر - ۳۷۰ هزار دختر و ۲۱۰ هزار پسرگروه ریاضی : حدود ۱۵۰ هزار نفر - ۵۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار پسرگروه علوم انسانی : حدود ۱۸۰ هزار نفر - ۱۱۰ هزار دختر و ۷۰ هزار پسر آمار ظرفیت پذیرش دانشجوی . ها را نیز مرور کنیم :گروه تجربی : ۱۶۰ هزار نفرگروه ریاضی : ۲۵۰ هزار نفرگروه علوم انسانی : ۳۰۰ هزار نفر چند نکته : ادامه مطلب
794391

توفان شدید در چین 15 کشته برجای گذاشت و صدها هزار نفر را آواره کرد+تصاویر

بارش شدید باران و وقوع توفان در جنوب چین تا کنون 15 کشته برجای گذاشته است و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
568622

نتایج انتخابات شورای .ی رشت

نتایج انتخابات شورای .ی رشت احمد رمضان پور نرگسی با 27 هزار و 877 رای - اسماعیل حاجی پور با 26 هزار و 386 رای - سید .حسین علوی با 24 هزار و 378 رای- فرهام زاهد با 21 هزار و 517 رای- محمدحسن علیپور با 18 هزار و 815 رای- حامد عبدالهی با 18 هزار و 672 رای - رضا رسولی با 17 هزار و 613 رای- حجت جذب با 17 هزار و 342 رای- جلال الدین محمد شکریه با 16 و 864 رای- محمدحسن عاقل منش با 16هزار و672 رای و خانم فاطمه شیرزاد با 16 هزار و 304 رای به عنوان 11 عضو اصلی شورای .ی شهر رشت انتخاب شدند. iribnews_guilan
568630

نتایج انتخابات شورای .ی رشت

نتایج انتخابات شورای .ی رشت احمد رمضان پور نرگسی با 27 هزار و 877 رای - اسماعیل حاجی پور با 26 هزار و 386 رای - سید .حسین علوی با 24 هزار و 378 رای- فرهام زاهد با 21 هزار و 517 رای- محمدحسن علیپور با 18 هزار و 815 رای- حامد عبدالهی با 18 هزار و 672 رای - رضا رسولی با 17 هزار و 613 رای- حجت جذب با 17 هزار و 342 رای- جلال الدین محمد شکریه با 16 و 864 رای- محمدحسن عاقل منش با 16هزار و672 رای و خانم فاطمه شیرزاد با 16 هزار و 304 رای به عنوان 11 عضو اصلی شورای .ی شهر رشت انتخاب شدند. iribnews_guilan
1501254

غم بم

بم سال ۸۲ز له ۶ و ۶ ریشترنزدیک ۲۷ هزار کشت رمانشاه ز له ۷ و ۶ ریشتریحدود ۵۰۰ کشتهپی نوشت۱. رودبار سال ۶۹ هفت ریشتر ز له تعداد کشته ها ۴۰ هزار نفر۲. همینطوری گفتم صرفا جهت یادآوری
1529821

آثار ختم صلوات جمعی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد(یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت : ادامه مطلب
1568623

آثار ختم صلوات جمعی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد(یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت : ادامه مطلب
1821952

پدر خسیس

یه بار بچه ای از پدر خسیسش ده هزار تومان پول خواست . پدر گفت : چی ؟ نه هزار ؟ هشت هزارو می خوای چه کار؟ تو هفت هزار هم زیادته چه برسه به شش هزار! بابام به من پنج هزار نداده که حالا من به تو چهار هزار بدم. حالا سه هزارو می خوای چی کار؟ دوهزار کافیه ؟ بیا این هزار تومنو بگیر.بچه می شماره می بینه پانصدتومنه!!! مثلا به خنده
75922

.ید بازدید تلگرام

.ید بازدید تلگرام کاملا تضمینی و با ویو های واقعی و انسانی، مناسب برای هر پستی.ید بازدید تا سقف 500 هزار بازدید و صد در صد تضمینیارسال به .گروه ها و کانال ها همرا با اثبات واقعی بودنافزایش ویو پست تلگرام و .ید ویو تلگرامقیمت .ید بازدید پست ها به هزار تومان8 هزار بازدید = 20 تومان15 هزار بازدید = 40 تومان20 هزار بازدید = 50 تومان30 هزار بازدید = 70 تومان40 هزار بازدید = 100 تومان50 هزار بازدید = 125 تومان60 هزار بازدید = 150 تومان70 هزار بازدید = 170 تومانو ...همین الان تماس بگیریدزمان بازدید بستگی به تعداد بازدید درخواستی دارد
2175875

هزار باد بادک

"هزار خورشید تابان" و "بادبادک باز" دو اثر نویسنده ی افغان تبار یی.دو کت که دلت می خواهد پای هرکدامشان مدت ها اشک بریزی، دو کت که بخشی از زندگی مردم افغانستان را به تصویر می کشد. خوب راستش من روزی که رفتم بادبادک باز را ب م به خانم کتاب فروش گفتم کتاب بادبادک بازو دارین گفتند بله ولی گفت من پیشنهاد می کنم هزار خورشید تابانو بگیر خیلی قشنگ تره. هرچند که فردایش طاقت نیاوردم و سریع رفتم بادبادک باز را هم گرفتم.ولی به نظر من بادبادک باز بسیار بسیار دل نشین تر از هزار خورشید تابان هست. چیزی که بود این بود که من بعد از خواندن کتاب هزار خورشید تابان تا مدت های ...
2594410

chromosome mutation

با بلند شدن صدای آژیر فرصت محدودی برای فرار از دست راکت های هوایی دارید اما اگر به جای بمب های معمولی بمب اتم باشد چطور ؟! در مدت 10 ثانیه حدود 140 هزار نفر در هیروشیما و 74 هزار نفر در ناکازاکی از بین رفتند اما در طول 60 سال بعد از بمباران صد ها هزار نفر در این دو شهر در اثر عوارض بعد از بمب آسیب دیدند!! تغییرات ژنتیکی و جهش های کروموزومی سبب بیماری و یا کشته شدن این تعداد بعد از بمباران شده است . ادامه مطلب

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان