111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان


2035267

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستانبر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه ...
2035192

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستانبر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه ...
2051775

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور ...
2030227

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور ...
2048309

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روزحضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بنا? ...
2030307

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2028523

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2034500

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن ...
2030459

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2038654

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
2051808

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن ...
2030311

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغان ...
2041289

111هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان

بر اساس تحقیقات جدیدی که واتسن انجام داده، این کشور در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر می گذارد که ۱۱۱ هزار نفر بر اثر همین حضور و گری، جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع این ۱۱۱ هزار نفر، ۴۲ هزار نفر عضو ، ۳۱ هزار نفر غیرنظامی افغانستان، ۳۰ هزار نفر نظامی افغانستان، ۶۰۰۰ نفر نظامی و پیمانکار یی، ۱۱۰۰ نظامی ناتو و صدها خبرنگار، فعال رسانه ای و امدادرسان هستند. در سال ۲۰۰۱ و یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به همراه متحدان خود، به افغانستان لشکرکشی کرد. در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی یی در افغانستان حضور دارند.بن? ...
1685176

would you save my soul tonight?

بیست و دو هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار سلول مرده!آماری که هرگز تیتر هیچ رو مه ایی نخواهد بود.•افسوس. بیست و دو ساله شدم!
344882

آماری از کشته های جنگ . در سالهای اخیر ؛ 2011 تا 2015

6 سال پس از شروع جنگ .، . از تعداد تلفات دو طرف برداشته می شود.اگر دنبال کننده اخبار جنگ . هستید، حتما بارها شنیده اید که مخالفان اسد 200 تا 500 هزار کشته غیرنظامی در جنگ را به . . و در راس آنها بشار اسد منتسب می کنند.اما واقعیت تلفات دو طرف جنگ، از زبان منبع بسیار نزدیک به مسلحین چیست؟- طی سالهای 2011 تا 2013 حدود 110 هزار کشته،- طی سالهای 2013 تا 2015 حدود 130 هزار کشته،- 30 درصد از کل 240 هزار کشته، معادل 71781 نفر از غیرنظامیان،- 30 درصد از کل 240 هزار کشته، مخالفان .ت که 16 درصد آن نیروهای داخلی و 14 درصد آن معادل 34 هزار نفر نیروهای غیر سوری هستند،- 35 درصد از کل 240 هزار کشته، نیروها
1266724

هزاربار!

یک بار برایم نوشتی دوستت دارم، من هزار بار خواندمش، هزار بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد! انگار که هزار بار شنیده ام، انگار که هزار بار نوشته ای... یک بار در آغوشت کشیدم، هزار بار خوابش را دیدم، هزار بار تب ﺮﺩﻡ، هزار بار آرام گرفتم انگار که هزار بار در آغوشم بوده ای! تو یک بار دروغ گفتی، من دروغت را هزار بار تکرار ﺮﺩﻡ، هزار بار رویا ساختم، هزار بار باور انگار خانه ام را روی آب ساخته باشم! تو یک بار نبودی، من هزار بار دنب گشتم، هزار بار خاموش بودی هزار بار به در بسته خوردم! هزار بار دلم گرفت، انگار ...
563108

نتیجه اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای .ی شهر تهران+ جزییات

1- محسن هاشمی بهرمانی : یک میلیون و 138 هزار و 473 رأی 2- مرتضی الویری: 921 هزار و 511 رأی 3- احمد مسجد جامعی : 914 هزار و 787 رأی 4- شهربانو امانی 840 هزار و 418 رأی 5- بهاره آروین : 839 هزار و 606 رأی 6- محمد جواد حق شناس: 838 هزار و 886 رأی 7- سید ابراهیم امینی : 821 هزار و 317 رأی 8- حسن خلیل آبادی 800 هزار و 597 رأی 9- افشین حبیب زاده 798 هزار 834 10- سید آرش سیین میلانی 798 هزار و 617 رأی 11- زهرا صدر اعظم نوری 788 هزار و 120 رای 12- علی عطار 776 هزار 585 رأی 13- محمد سالاری 772 هزار و 790 رأی 14- سید حسن رسولی 771 هزار و 93 رأی 15- مجید فراهانی 763 هزار 603 رأی 16- ناهید خداکرمی...
75804

کشته شدن 6 سرباز پا.تانی در مرز افغانستان

وزارت خارجه پا.تان به دلیل کشته شدن 6 سرباز مرزی این کشور درمرز افغانستان مقامات سفارت افغانستان را احضار کرده است .وزارت خارجه پا.تان در خبرنامه ای گفته است که 5 سرباز این کشور در منطقه مومند ا. و 1 سرباز دیگر در منطقه خیبر ا. و در نتیجه حمله مخالفان مسلح از خاک افغانستان کشته شده اند . .ت پا.تان از افغانستان خواسته در مورد این حادثه تحقیق نموده و برای نابودی تروریست ها اقدامات جدی کند .اما در جانب افغانستان .ان مرزی از شدت گرفتن حملات توپخانه ای و بمباران خاک افغانستان خبر می دهند . برخی از .نان شهرستان سرکانو در استان شرقی کنر به رسانه ها گفته اند که هلی...
452390

نظر آقای کارل تهم در مورد مداخله بشر دوستانه – ترجمه . هاشمی سوقه

نظر آقای کارل تهم در مورد مداخله بشر دوستانه: مفهوم مداخله بشردوستانه در دهه نود میلادی متعاقب جنگهای منطقه ای متولد شد. در خلال این جنگها برشهای زیادی از جمعیت کشورها کشته ، شکنجه یا سرکوب شدند. برای مثلا در رواندا در خلال سه ماه پانصد هزار نفر جان خود را از دست دادند. آنچه که رخ داد ژنوساید بود ولی جامعه بین المللی بسیار منفعل عمل کرد. این وضعیت دبیرکل وقت سازمان ملل ، آقای کوفی عنان را بر آن داشت که ریشه های حقوقی حق مداخله جامعه بین المللی در موارد نقض گسترده و شدید . و ژنوساید را بررسی نماید. با توجه به اینکه مداخله در موارد نقض گسترده . و ژ
1220394

روز عاشورا هفتاد ساعت بوده است!!

می گویند حسین در روز عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت! با بمبی که در هیروشیما انداختند تازه شصت هزار نفر کشته شدند و من حساب که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود، کشتن سیصد هزار نفر، هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می خواهد. بعد دیدند این تعداد کشته با طول روز جور در نمی آید، گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بوده است!حماسه حسینی/ مطهری
414342

همان یک بار ...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
607640

همان یک بار...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
675342

همان یکبار...

یک بار بهم گفتی دوستت دارم من هزار ها بار شنیدمش هر بار ضربان قلبم بالا گرفت هزار بار نفس در . ام برید هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام انگار که هزار ها بار نوشته ای یکبار در آغوشت کشیدم هزار بار خوابش را دیدم هزار بار تب . هزار بار آرام گرفتم هزار بار رؤیا ساختم تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنب. گشتم هزار بار به در بسته خوردم هزار بار دلم گرفت انگار هزار بار باخته ام و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم تو همیشه همان یک...
839323

از آغاز جنگ تا کنون چند .ی در عراق کشته شده اند؟

گزارش روزپلاس، «حاکم ا.املی» رئیس فرا.یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق از کشته شدن بیش از 28 هزار .ی و دستگیری 4 هزار نفر دیگر در طول جنگ با . در کشورش خبر داد.وی طی یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: نیروهای مسلح عراقی در طول جنگ با . به تجارب کاملی دست یافتند و در این مدت موفق شدند تاکنون بیش از 28 هزار .ی را به هلاکت برسانند و 4 هزار نفر دیگر را دستگیر کنند.طبق گفته این مقام عراقی، 400 نفر از کشته شدگان، از زمره فرماندهان میدانی بودند که 130 نفرشان فرمانده ارشد و 225 نفرشان فرمانده لجستیک . بودند.به نوشته پایگاه خبری «تلویزیون الاباء» عراق، ا.املی توضیح داد: شم...
564673

نتیجه نهایی شمارش آرای انتخابات شوراهای .ی شهر تهران+ جزییات

پیروزی قاطع لیست امید اصلاح طلبان شورای شهر تهران 1- محسن هاشمی بهرمانی : یک میلیون و 138 هزار و 473 رأی 2- مرتضی الویری: 921 هزار و 511 رأی 3- احمد مسجد جامعی : 914 هزار و 787 رأی 4- شهربانو امانی 840 هزار و 418 رأی 5- بهاره آروین : 839 هزار و 606 رأی 6- محمد جواد حق شناس: 838 هزار و 886 رأی 7- سید ابراهیم امینی : 821 هزار و 317 رأی 8- حسن خلیل آبادی 800 هزار و 597 رأی 9- افشین حبیب زاده 798 هزار 834 10- سید آرش سیین میلانی 798 هزار و 617 رأی 11- زهرا صدر اعظم نوری 788 هزار و 120 رای 12- علی عطار 776 هزار 585 رأی 13- محمد سالاری 772 هزار و 790 رأی 14- سید حسن رسولی 771 هزار و 93 ر...
996959

اهمیت هم ی

گرامی ضمن سفارشات شان به المؤمنین(ع) درباره اهمیت هم ی فرمود:«یا على یک ساعت خدمت در خانه از عبادت هزار ساله و هزار حج و هزار عمره بهتر است. خدمت به عیال از آزاد هزار بنده و هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و شرکت در هزار و شرکت در هزار تشییع جنازه و سیر هزار گرسنه و پوشاندن هزار گرفتن هزار اسیر در راه خدا بهتر است ...» (جامع الأخبار ص: 103-102)
1704399

شمارش مع

قراره تا هزار و یک شب در این وبلاگ بنویسم هزار و یک شب دقیقا میشه چند سال؟ هر چند سال که بشه مهم نیست مهم اینه که هزار و یک شب قراره شهرزاد قصه گو بشم و قصه بگم....قصه زندگی خودم و آدم هایی که به نوعی ما رو وارد زندگی هم می کنه.خواسته یا ناخواسته! هزار و یک شب زمان زیادیه برای تغییر! شهرزاد از همین زمان استفاده کرد تا تونست« پادش اه »رو عاشق خودش کنه و از کشته شدنش توسط اون جلوگیری کنه هزار و یک شب من از ۸ دی ماه ۱۳۹۶ شروع شد
1486201

چون غرض آمد، هنر پوشیده شد...

هم ز له رودبار (۳۱ داد ۱۳۶۹) با ۷/۴ ریشتر و هم ز له بم (۵ دی ۱۳۸۲) با ۶/۶ ریشتر را به خوبی به یاد دارم. در ز له بم، بالغ بر ۲۶ هزار کشته و در ز له رودبار، بالغ بر ۳۵ هزار کشته برجا ماند.حالا ز له کرمانشاه با ۷/۴ ریشتر که آمار کشته شدگان ان حتی به هزار نفر هم نمیرسد. هرچند جان حتی یک انسان نیز انقدر عزیز است که نمیتوان بحث از کمیّت کرد، اما وقتی قرار است مقایسه ای صورت گیرد، ناگزیر از همین کمیت ها و آمار هستیم. آن دو ز له (رودبار و بم) در دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی رخ داد ولی من به عنوان یک منتقد این دو بزرگوار، هرگز از فاجعه طبیعی برای ت یب این دو رئیس جمهور س? ...
94575

خبرخوش به کارمندان .تی: افغانستان

ج. پیشنهادی افزایش معاشات ....در این ج. پیشنهادی کمیسیون اصلاحات اداری بلند ترین معاش 58 هزار ( مافوق) وپائین ترین معاش 8 هزار ( رتبه 8) در نظر گرفته شده است.حقوق کارمندان به اساس قدم ورتبه از:1:رتبه 8 معاش : 8 هزار افغانی 2: رتبه هفت : 10 هزار 3: رتبه شش: 12 هزار 4: رتبه پنجم : 17 هزار 5: رتبه چهار : 22 هزار6: رتبه سه : 27 هزار7: رتبه دو : 32 هزار8: رتبه اول : 38 هزار9: فوق : 48 هزار10: مافوق : 58 هزارالبته نظر به قدم باگذشت هر سال یک هزار افغانی معاش برامتیاز ومعاش .ان علاوه می گردد. قرار است این ج. به شورای .ان پیشنهاد در صورت تایید به پارلمان راجع گردد.
786061

هشدار نمایندگان مجلس افغانستان : با افزایش نیروی ناتو در افغانستان جنگ شعله ورتر می شود.

نمایندگان در واکنش به تصمیم ناتو مبنی بر اعزام چند هزار سرباز دیگر به افغانستان می گویند که با افزایش شمار سربازان خارجی نه تنها امنیت بهبود نمی یابد بلکه بیش از پیش آتش جنگ شعله ور خواهد شد.عثمانی فراهی، . مردم فراه امروز در نشست علنی مجلس : ازدیاد سربازان خارجی جنگ را تشدید می کند؛ با ۱۵۰ هزار نیرو امنیت را نتوانستند تامین کنند با هفت هزار که هیچ گاه نمی توانند.ناتو به عوض اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نیروهای هوایی و زمینی افغان را سریعا تقویت کند.اظهار مخالفت نمایندگان مجلس در حالیست که .ت وحدت ملی از تصمیم ناتو برای افزایش نیرو استقبال کر...
1025712

سرخط رو مه های فرانسه - 31 مرداد

سرخط رو مه های فرانسه - 31 مرداد تهران- ایرنا- افزایش آمار کشته های سیل جنوب آسیا، تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر خارج نشدن نیروهای این کشور از افغانستان و کشته شدن عامل حمله تروریستی اسپانیا، مهمترین عنوان های خبری رو مه های فرانسه در روز 31 مرداد است. ***فیگارو- یک کشته و چند زخمی حاصل وقوع زمین لرزه ای در نپال- کابل: یک راکت به منطقه دیپلماتیک اصابت کرد- ترامپ مانع از وج از افغانستان شد- بارش برف سنگین در مریخ- روسیه: صدها نفر بر اثر وقوع آتش سوزی خانه های خود را تخلیه د- فرانسه به حاشیه راندن پارلمان ونزوئلا را محکوم کرد- افزون بر 750 نفر در سیل جنوب آسیا کشته ...
310375

افغانستان 11 ص

.ید این محصول افغانستان 11 ص 11 ص ابتدا شمه ای از موقعیت جغرافیایی و تاریخچه این کشور: این کشور در شرق ایران با جمعیتی حدوداً 20 میلیون واقع می باشد. این کشور را شیعه و بقیه را سنی ها تشکیل می دهند. منطقه افغانسان را کوهستان، به سمت آوازه بلندیهای هندوکش . نموده است. تمرکز جمعیت بیشتر در جنوب جنوب شرقی است. نیروهای شیعی مذهب اکثراً در منطقه ها مرکزی که به هزار جات صفت می باشد .ن اند. و در پوسته ثغر اکثراً اهل تسنن .ن هستند تا سال 1315 نارد شاه در افغانستان حکومت می نمود که با کشته شدن وی «ظاهر شاه» به سلطنت ... دریافت فایل .ید این محصول
945181

نتایج کنکور افغانستان ومصاحبه با نفر اول

آرزوی رضا رفعت که از قالین بافی به مقام اول نمره کانکور در کل افغانستان رسید: ۱.صلح و امنیت سراسری ۲. تحصیلات عالی و خدمت به مردم افغانستان! *************************************************** مصاحبه ی خواندنی رضا رفعت با شفقنا! رضا رفعت، در بین 187906 هزار نفر داوطلبان کانکور در کل افغانستان، اول نمره عمومی شناخته شد ادامه مطلب
1533673

آمار یونیسف از ک ن کشته شده یمنی

آمار یونیسف از ک ن کشته شده یمنی صندوق حمایت از ک ن سازمان ملل (یونیسف) روز در تازه ترین گزارش خود از وضعیت ک ن یمن اعلام کرد که در سال 2016 حدود 23 هزار نوزاد در این کشور کشته شدند. به گزارش مشرق، یونیسف افزوده است: در سال 2016 چهار هزار و 272 مادر و 23 هزار نوزاد به دلایلی که می شد از آن پیشگیری کرد، کشته شدند. یونیسف اضافه کرده است: این نهاد بین المللی راهبرد جدیدی را برای حمایت از مادران و نوزدان یمنی اتخاذ کرده است. بر اساس این راهبرد جدید، واحدهای بهداشتی و درمانی برای حمایت و مراقبت از نوزادان بیمار در نظر گرفته خواهد شد تا این ک ن بتوان ...
516012

شرافتمندی!

خاطره هادی . از . ره: آقای افضلی تمام گزارش های دقیق داخل فرماندهی جنگ را می گیرد می دهد به سفیر روسیه در تهران، سفیر روسیه هم فوری اینها را می دهد به عراق، به صدام و صدام همه عملیات ما را با چند هزار کشته، حتی تا دو هزار، یک هزار کشته... ما این پرونده را کامل کردیم، چهار هزار برگ شد. یکی از صفحات این پرونده ع.ی بود که . عقیدتی- . اسم نمی برم، الان .ست دارد زندگی می کند، ایشان کنار فرمانده نیروی دریایی نشسته است، این طرف خانم نشسته است. خانم فرمانده نیروی دریایی پایش را این طوری گذاشته! با یک وضع بسیار وقیح. ما بدون هیچ قصدی فقط برای اینکه نشا
1809195

کارشناس ی: «موساد» دست کم 3 هزار نفر را کشته است

یکی از کارشناسان رژیم صهیونیستی در گفت وگو با یکی از نشریات آلمان از کشته شدن هزاران نفر به وسیله سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی خبر داد. سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) دست کم سه هزار نفر را کشته است. «رونن برگمان» یک کارشناس ی ضمن اعلام این مطلب به نشریه آلمانی اشپیگل گفت که افرادی که کشته شده اند فقط اه موردنظر نبوده اند بلکه بسیاری از آنها اشخاص بی گناه بودند که به صورت اشتباهی هدف قرار گرفته شده اند. برگمان گفت که فقط در جریان انتفاضه دوم فلسطینیان، روزهایی بود که چهار تا پنج نفر به صورت هدفمند کشته می شدند. این اقدام در جه? ...
893210

تخفیف تا ا. تیرماه 1396

هاشور مویی ابرو به صورت کاملا طبیعی مطابق با رنگ ابرو مشتری (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) سایه ابرو به روش میکروپیگمنتیشن (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) فرم دهی ابرو (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) پر . جاهای خالی ابرو (200 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) پاک . تتو قدیمی ابرو ( 150هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) تتو خط چشم ( فقط 200هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو خط لب ( فقط 200 هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو رژ لب ( فقط 250 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) همه خدمات تا آ. تابستان 96 با تخفیف صورت میگیرد. با وسایل کا?...
1336735

حمله مرگبار به یک پاسگاه پلیس در جنوب شرق افغانستان /۵۵ کشته و زخمی

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد عناصر انتحاری به یک پادگان بزرگ پلیس در جنوب شرق افغانستان حمله د. به گزارش مصاف، بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان، در این حمله که ساعت 10 و 30 دقیقه به وقت محلی (ساعت 6 به وقت گرینویچ) روی داد، مهاجمان یک خودروی بمب گذاری شده را منفجر د و سپس گروهی از تروریست ها وارد محوطه این مرکز شدند. بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان در این حمله که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است دست کم ۶ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند. ۲ مهاجم نیز توسط نیروهای امنیتی از پای درآمده اند. مقام های افغانستان اعلام د، شبه نظا? ...
12022

راهنمای .ید کامپیوتر تا بودجه ۳میلیون تومان

قیمتمدلنام قطعه۴۸۰ هزار تومانintel core i3 6100cpu۳۶۰ هزار تومانasus b150 plus d3motherboard۲٣۰ هزار تومانgskill ripjaws v 2*4gb ddr4 2400mhzram۹۵٠ هزار تومانgigabyte gtx 1050 ti g1 gaming wf2x 4gb gddr5vga۲۰۰ هزار تومانseagate 7200 64mb 1tbhdd۶۵ هزار تومانasus 24x .aodd۳۱۰ هزار تومانgreen 650a-ukpower۱۸۵ هزار تومانgreen x2 jaguarcaseدو میلیون و ۷۸۰ هزار تومانجمع کل (تومان)---[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
833345

به مناسبت برگزاری کنکور سراسری...

کنکور ورودی . ها در سال ۱۳۹۶ برگزار شد به این آمار توجه کنید (تمام اعداد گرد شده اند) : کل شرکت کنندگان : حدود ۹۳۰ هزار نفر - ۵۵۰ هزار دختر و ۳۸۰ هزار پسرگروه تجربی : حدود ۵۸۰ هزار نفر - ۳۷۰ هزار دختر و ۲۱۰ هزار پسرگروه ریاضی : حدود ۱۵۰ هزار نفر - ۵۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار پسرگروه علوم انسانی : حدود ۱۸۰ هزار نفر - ۱۱۰ هزار دختر و ۷۰ هزار پسر آمار ظرفیت پذیرش دانشجوی . ها را نیز مرور کنیم :گروه تجربی : ۱۶۰ هزار نفرگروه ریاضی : ۲۵۰ هزار نفرگروه علوم انسانی : ۳۰۰ هزار نفر چند نکته : ادامه مطلب
794391

توفان شدید در چین 15 کشته برجای گذاشت و صدها هزار نفر را آواره کرد+تصاویر

بارش شدید باران و وقوع توفان در جنوب چین تا کنون 15 کشته برجای گذاشته است و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
568630

نتایج انتخابات شورای .ی رشت

نتایج انتخابات شورای .ی رشت احمد رمضان پور نرگسی با 27 هزار و 877 رای - اسماعیل حاجی پور با 26 هزار و 386 رای - سید .حسین علوی با 24 هزار و 378 رای- فرهام زاهد با 21 هزار و 517 رای- محمدحسن علیپور با 18 هزار و 815 رای- حامد عبدالهی با 18 هزار و 672 رای - رضا رسولی با 17 هزار و 613 رای- حجت جذب با 17 هزار و 342 رای- جلال الدین محمد شکریه با 16 و 864 رای- محمدحسن عاقل منش با 16هزار و672 رای و خانم فاطمه شیرزاد با 16 هزار و 304 رای به عنوان 11 عضو اصلی شورای .ی شهر رشت انتخاب شدند. iribnews_guilan
568622

نتایج انتخابات شورای .ی رشت

نتایج انتخابات شورای .ی رشت احمد رمضان پور نرگسی با 27 هزار و 877 رای - اسماعیل حاجی پور با 26 هزار و 386 رای - سید .حسین علوی با 24 هزار و 378 رای- فرهام زاهد با 21 هزار و 517 رای- محمدحسن علیپور با 18 هزار و 815 رای- حامد عبدالهی با 18 هزار و 672 رای - رضا رسولی با 17 هزار و 613 رای- حجت جذب با 17 هزار و 342 رای- جلال الدین محمد شکریه با 16 و 864 رای- محمدحسن عاقل منش با 16هزار و672 رای و خانم فاطمه شیرزاد با 16 هزار و 304 رای به عنوان 11 عضو اصلی شورای .ی شهر رشت انتخاب شدند. iribnews_guilan
1501254

غم بم

بم سال ۸۲ز له ۶ و ۶ ریشترنزدیک ۲۷ هزار کشت رمانشاه ز له ۷ و ۶ ریشتریحدود ۵۰۰ کشتهپی نوشت۱. رودبار سال ۶۹ هفت ریشتر ز له تعداد کشته ها ۴۰ هزار نفر۲. همینطوری گفتم صرفا جهت یادآوری
1529821

آثار ختم صلوات جمعی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد(یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت : ادامه مطلب
1568623

آثار ختم صلوات جمعی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد(یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت : ادامه مطلب
1821952

پدر خسیس

یه بار بچه ای از پدر خسیسش ده هزار تومان پول خواست . پدر گفت : چی ؟ نه هزار ؟ هشت هزارو می خوای چه کار؟ تو هفت هزار هم زیادته چه برسه به شش هزار! بابام به من پنج هزار نداده که حالا من به تو چهار هزار بدم. حالا سه هزارو می خوای چی کار؟ دوهزار کافیه ؟ بیا این هزار تومنو بگیر.بچه می شماره می بینه پانصدتومنه!!! مثلا به خنده
75922

.ید بازدید تلگرام

.ید بازدید تلگرام کاملا تضمینی و با ویو های واقعی و انسانی، مناسب برای هر پستی.ید بازدید تا سقف 500 هزار بازدید و صد در صد تضمینیارسال به .گروه ها و کانال ها همرا با اثبات واقعی بودنافزایش ویو پست تلگرام و .ید ویو تلگرامقیمت .ید بازدید پست ها به هزار تومان8 هزار بازدید = 20 تومان15 هزار بازدید = 40 تومان20 هزار بازدید = 50 تومان30 هزار بازدید = 70 تومان40 هزار بازدید = 100 تومان50 هزار بازدید = 125 تومان60 هزار بازدید = 150 تومان70 هزار بازدید = 170 تومانو ...همین الان تماس بگیریدزمان بازدید بستگی به تعداد بازدید درخواستی دارد
485959

. تاجیکی . در افغانستان کشته شد

مقامات تاجی.تان از کشته شدن فرمانده تاجیکی . و 11 همراه وی در ناحیه «اچین» ننگرهار افغانستان خبر دادند.به گزارش پایگاه 598، خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه به نقل از «کانیوز»، مقامات تاجی.تان از هلاکت «شیرمحمد سفراف» . تاجیکی . و 11 زیردست وی بر اثر پرتاب بمب توسط . در افغانستان خبر دادند.«شیرمحمد سفراف» که از وی در میان جنگجویان . در افغانستان با نام «شیر یزغلام» نام برده می‎شد، برای رایزنی با دیگر اعضای . به «ننگرهار» رفته بود.وی تا اوا. سال 2016 میلادی در «بدخشان» افغانستان زندگی می کرد.شیرمحمد سفراف یا به عبارت دیگر شیر یزغلام یک سال قبل به .ی تاجیک ه
1884375

قیمت دلار بانکی بدون تغییر ماند

به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار برای امروز (یکشنبه ١٥ بهمن ماه) 36 هزار و 949 ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس 52 هزار و 176 و هر یورو 46 هزار و 30 ریال ارزشگذاری شد.براین اساس هر فرانک سوئیس 39 هزار و 677 ریال، کرون سوئد 4 هزار و 667 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 777 ریال، کرون دانمارک 6 هزار و 186 ریال، روپیه هند 577 ریال، درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 61 ریال، دینار کویت 123 هزار و 253 ریال، یکصد روپیه پا تان 33 هزار و 356 ریال، یکصد ین ژاپن 33 هزار و 565 ریال، دلار هنگ کنگ 4 هزار و 724 ریال، ریال عمان 96 هزار و 89 ریال و دلار کاناد? ...
1884405

قیمت دلار بانکی بدون تغییر ماند

به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار برای امروز (یکشنبه ١٥ بهمن ماه) 36 هزار و 949 ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس 52 هزار و 176 و هر یورو 46 هزار و 30 ریال ارزشگذاری شد.براین اساس هر فرانک سوئیس 39 هزار و 677 ریال، کرون سوئد 4 هزار و 667 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 777 ریال، کرون دانمارک 6 هزار و 186 ریال، روپیه هند 577 ریال، درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 61 ریال، دینار کویت 123 هزار و 253 ریال، یکصد روپیه پا تان 33 هزار و 356 ریال، یکصد ین ژاپن 33 هزار و 565 ریال، دلار هنگ کنگ 4 هزار و 724 ریال، ریال عمان 96 هزار و 89 ریال و دلار کانادا 29 ...
1053919

طولانی ترین حماقت یی ها!

حمله و حضور نظامی در افغانستان از سال 2001 به بهانه 11 ستامبر تاکنون ادامه داشته است. دونالد ترامپ نیز با اعزام 4 هزار نیرو به افغانستان موافقت کرده است!
1513304

دو برابر شدن سفر ایرانی ها به کشور آذربایجان در سال گذشته

وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان در گزارشی از تقریبا دو برابر شدن سفر ایرانی ها به این کشور در ده ماه نخست سال ۲۰۱۷ خبر داد که این میزان به نسبت مدت مشابه پارسال، ۱۱۵ هزار و ۷۸۲ هزار نفر بیشتر بوده است. سایت رسمی این وزارت خانه روز اعلام کرده است، طی ده ماه ابت سال جاری میلادی، دو میلیون و ۲۷۶ هزار و ۶۰۴ نفر از جمهوری آذربایجان دیدن کرده اند که ۷۲۷ هزار و ۵۷۷ نفر از روسیه، ۴۳۹ هزار و ۳۰۵ نفر از گرجستان، ۳۲۰ هزار و ۹۰۴ نفر از ایران، ۲۴۹ هزار و ۲۱۰ نفر از ترکیه، ۸۱ هزار و ۷۲۴ نفر از امارات، ۵۴ هزار و ۲۴۲ نفر از عراق، ۴۹ هزار ۸۰۹ نفر از اوکراین، ۳۱ ...
822440

تخفیف تا ا. تیرماه 1396

هاشور مویی ابرو به صورت کاملا طبیعی مطابق با رنگ ابرو مشتری (200 هزار تومان) ( با تخفیف 80 هزار تومان) سایه ابرو به روش میکروپیگمنتیشن (200 هزار تومان) ( با تخفیف 80 هزار تومان) فرم دهی ابرو (200 هزار تومان) ( با تخفیف 80 هزار تومان) پر . جاهای خالی ابرو (200 هزار تومان) (با تخفیف 80 هزار تومان) پاک . تتو قدیمی ابرو ( 150هزار تومان) ( با تخفیف 60000) تتو خط چشم ( فقط 200هزار تومان ) (با تخفیف 80 هزار تومان) تتو خط لب ( فقط 200 هزار تومان ) (با تخفیف 80 هزار تومان) تتو رژ لب ( فقط 250 هزار تومان) (با تخفیف 100 هزار تومان) همه خدمات تا آ. تیر ماه با 60 در صد تخفیف صورت میگیرد. با وسایل کاملا ?...
814441

تخفیف تا ا. تیرماه 1396

هاشور مویی ابرو به صورت کاملا طبیعی مطابق با رنگ ابرو مشتری (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) سایه ابرو به روش میکروپیگمنتیشن (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) فرم دهی ابرو (200 هزار تومان) ( با تخفیف 50 هزار تومان) پر . جاهای خالی ابرو (200 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) پاک . تتو قدیمی ابرو ( 150هزار تومان) ( با تخفیف 37500) تتو خط چشم ( فقط 200هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو خط لب ( فقط 200 هزار تومان ) (با تخفیف 50 هزار تومان) تتو رژ لب ( فقط 250 هزار تومان) (با تخفیف 50 هزار تومان) همه خدمات تا آ. تیر ماه با 75 در صد تخفیف صورت میگیرد. با وسایل کاملا ب...
610276

ا.اج اجباری پناهجویان افغان در سال جاری

در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک هزار و ۳۰۰تن از پناه جویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشته اند. سید حسین عالمی بلخی، . مهاجرین و عودت کننده گان پیش از چاشت روز یک شنبه(۷ جوزا) در یک نشست خبری گفت که نزدیک به ۸۹هزار و ۳۰۰ مهاجر از پا.تان و بیش از ۵۵ هزار از ایران برگشته اند.در این میان در سال جاری میلادی از کشورهای اروپایی به شمول آلمان، فنلند و دیگر کشورها ۹۸۷ تن به گونۀ داوطلبانه و ۳۲۹ تن به صورت اجباری به کشور برگشته اند.به گفتۀ وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، ا.اج اجباری ده ها هزار تن از کشورهای اروپایی به افغانستان پیش بینی شده ب...
1377275

جادوی قصه ها در هزار و یکشب

مسعود میری درباره کتاب «جادوی قصه ها در هزار و یکشب» گفت: این کتاب حاصل ۸ سال تحقیق و تفحص در نسخه های خطی قصه های مردمان ماورالنهر است.مسعود میری نویسنده و محقق ، درباره این اثر گفت: «جادوی قصه ها در هزار و یکشب (به همراه نمونه داستان ها)» حاصل حدود ۸ سال تحقیق و بررسی است که در زمینه مطالعات ادبیات هزار و یک شب انجام داده ام.وی افزود: در واقع این کتاب حاوی دو مجلد است که در قالب یک جلد چاپ شده اند. جلد اول، حاوی قصه های مردم ماورالنهر است که زمینه های هزار و یک شبی دارند. این قصه ها را در نسخه های خطی انیستیتوی نسخ خطی آکادمی تاجی تان پیدا . این قصه ها در وا? ...
1310287

دوست خوب، ثروتی ماناتر از پول

دوست خوب، ثروتی ماناتر از پول در زمان های دور مرد ثروتمندی زندگی می کرد که ثروتش را از راه تجارت و بازرگانی در طی سال ها اندوخته بود. ثروتش به ده هزار هزار سکۀ طلا رسیده بود.از قضای روزگار این مرد روزی سخت بیمار شد و به بستر افتاد. او که مرگ خودش را نزدیک می دید، ده پسرش را به پیش خود خواند تا به آنها بگوید که قصد دارد ماترکش را چگونه تقسیم کند.او گفت: مجموع ثروت من ده هزار هزار سکۀ طلا است. به هر کدامتان هزار هزار سکه می رسد. اما یکی از شما باید صد هزار سکه برای مراسم و کفن و دفن من ج کند و چهارصد هزار سکۀ دیگر را به نیت من خیرات ? ...
1585067

تعرفه افزایش ممبرتلگرام:

تبلیغات تضمینی افزایش ممبر واقعی و ایرانی: 1 : طرح شماره یک : ممبر اختیاری : هر هزار عضو ۱۴۰ هزار تومان 2 . طرح شماره دو: ممبر از طریق ادد اجباری: 2 هزار عضو ١٠٠ هزار تومان 3 هزار عضو ١٥٠ هزارتومان 10 هزار عضو ۵۰۰ هزار تومان 100 هزار عضو ۵ میلیون تومان طرح انتخ را اعلام نمایید باذکر شماره تخفیف نداریم
1576863

تعرفه افزایش ممبرتلگرام:

تبلیغات تضمینی افزایش ممبر واقعی و ایرانی: 1 : طرح شماره یک : ممبر اختیاری : هر هزار عضو ۱۴۰ هزار تومان 2 . طرح شماره دو: ممبر از طریق ادد اجباری: 2 هزار عضو ١٠٠ هزار تومان 3 هزار عضو ١٥٠ هزارتومان 10 هزار عضو ۵۰۰ هزار تومان 100 هزار عضو ۵ میلیون تومان طرح انتخ را اعلام نمایید باذکر شماره تخفیف نداریم

111 هزار کشته حاصل 6 هزار روز مداخله در افغانستان