ﺗﻔﺎﻭﺕ شاعر تنبل و زرنگ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ


2918987

ﺗﻔﺎﻭﺕ شاعر تنبل و زرنگ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ:)

ﺷﺎﻋﺮ زرنگ : ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﺎﻡ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺷﺎﻋﺮ تنبل : ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﻧﺸﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
173880

تفاوت دو نوع شاعر

ﺗﻔﺎﻭﺕ شاعر تنبل و زرنگ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ ... . . . . . ﺷﺎﻋﺮ زرنگ : ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﺎﻡ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻪ ﺑﺎﺷ‼️ ﺷﺎﻋﺮ تنبل : ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﻧﺸﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ❗️
13074

رمز موفقیت تو ...

ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭ به رو ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ . ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭ به رو ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ . ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺭﻭ به رو ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧﻨﺪ . ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭ به رو ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ . ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ...
2544870

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ - محمود صانع

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺮﻭﺍﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺮﻭﺍﺯ ﺑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺎﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺍر ﺍﻧﺎﺭ ﻫﻤﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻨﺎﺭ ﺳﻮﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ میﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺮﻭﺍﺯ ﺑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺎﺭ ﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ
553656

وسط نداره

همیشه تو زندگیم از اینکه معمولی باشم بدم میومده.......تو کارهام هم همینطوری بودم.یعنی یا کاری رو نمی. یا اگه می. همیشه تمام تلاشم رو می. که بهترین شکل انجامش بدم....توی تمام سالهایی که درس خوندم هم از اول ابت. تا . هیچوقت هز این دسته از بچه هایی که معمولی هستند و ختی معلم ها و . ها هم نمیشناسنشون نبودم......معمولا توی سالهای تحصیل بچه ها از نظر معلم و . به چهار دسته تقسیم میشن ....تنبل و زرنگ و شلوغ و آروم.....که معمولا گروه زرنگ اکثرا آروم هستند و گروه تنبل هم بچه های شر و شیطون......اما من همیشه فرق داشتم اصلا دوست نداشتم شبیه .ی باشم و .ی شبیه من باشه.....من جز بچه های...
2869230

دلنوشته زیبا از زندگی

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ،ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﺘﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩﺩﺳﺘﺶ ...ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ...ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯾﺪ،ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻪ ﻭﺍﻧﺒﺮ ﻭ ...ﺧﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ !ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥﻣﯿﮕﯿﻢ:ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺒ? ...
1353474

تنبل درختی

گویا امروز روز جهانی تنبل هست :دیاین روز بزرگ رو به همه تنبلایی که متن رو میخونن صمیمانه تبریک عرض میکنم :))) سعی کنید در عین اینکه تنبلید، مث تنبل جان خوش رو هم باشید :))) بعدن نوشت: یک دوستی داریم که خودشون میگن تنبل سه انگشتی هستن ایشون رو میتونید الگو قرار بدید به عنوان یک تنبل خوش رو فقط به عنوان یک تنبل خوش رو :)))) + خوبه حالا؟!
1608664

ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ؟

ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ؟ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﻋﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺳﺖ ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻮﺥ ﻭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨﺪ ...
1265244

ﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺶ ﮐﻨﯿﺪ،

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺶ ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
961606

آیا آدم زرنگ شاگرد . است یا . او؟!

آیا آدم زرنگ شاگرد . است یا . او؟!آدم زرنگ مستبد است اما چنان عمل می کند که همه تصور کنند او روشنفکرترین و .خواه ترین فرد روی زمین است.آدم زرنگ بی دین است اما چنان عمل می کند تو گویی اسوه مکارم اخلاق است. آدم زرنگ چنان بیت المال را می چاپد، که یا آب از آب تکان نمی خورد و یا با جارو جنجال چنان گردوخاک رسانه ای درست می کند که همه گنا.ار جلوه کنند جز او.آدم زرنگ زمینها را چنان میخوردکه گویی چنین زمینی از قبل آنجا وجود نداشته است.آدم زرنگ چنان با مهارات از فنون ریا و تزویر استفاده می کند که نه تنها مردم طرف را ملکه تقوا و چشم و پاک دستی تصور کنندبلکه کلمه ریا را چ?...
26140

لبخند و بازهم لبخند

روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ.. ادامه مطلب
1000598

مطـلـب پاتوق

روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ... ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﻬﺮ؛ ﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺯﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧ? ...
1700634

بخندید ..اها افرین :)

روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، لبخندﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ… ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ… ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﻬﺮ: زندگی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺪﻥ ﻧ ...
543052

لبخند بزن

روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ… ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ… ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ… ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﻬﺮ: ﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﺴﺖ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮ...
2936402

ید کدو هالووین |فروش کدو تنبل های طبیعی هالووین

کدو تنبل های هالووین بالونچی بی نظیره شما خیلی راحت می تونین برید به سایتشون و از بین کلی کدو تنبل با شکلک های مختلف یه شکلک بامزه با سایز جالب یداری کنید. لینک صفحه کدو تنبل هاشون اینه: ید کدو تنبل هالووین
446384

خیر

کلا از زرنگ بازی خوشم نمیادمن هیچ وقت در حق .ی زرنگ بازی در نمیارممگه اینکه طرف بخواد بهم نارو بزنه یا سو استفاده کنهدر این جور موارد میشه گفت حتی آدم کینه ای هم هستمو اون حرف و کار طرف مقابل بدجور تو ذهنم می مونه و به موقش ی جایی ازش استفاده میکنمنمیگم این اخلاقم خوبه ولی خب نمیدونم چرا آنقدر نسبت به زرنگ بازی حساس شدمدیروز یکی خیلی بدجور زرنگ بازی در آورد و حس. من رو بهم ری اینکه با من زرنگ بازی کرده باشه نه!!!اتفاقا داشت زرنگ بازی در می آورد که من و مستر به نفعمون بشهولی من معتقدم اول از همه .ی که ما میخوایم خونه رو ازش ب.یم باید راضی باشهبه قول ماما
2786428

نکات مهم برای بدنی بی نظیر که همه باید رعایت کنید

نکات مهم برای بدنی بی نظیر که همه باید رعایت کنید1️⃣ ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺷﺮﻭﻉﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺭﻭﺯ 2️⃣ ( ۵ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ) ﺑﺪﻭﻥﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ 3️⃣ ( ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺳﺎﻻﺩﻭ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ..... ( ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺩﻓﻊ ﭼﺮﺑﯽ 4️⃣ ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ . ) ﻫﯿﺪﺭﺍﺗﻪﮐﺮﺩﻥ ﻋﻀﻼﺕ , ﺭﻓﻊ ﺳﻤﻮﻡ , ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ( ۷۰ % ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺍﺯﺁﺏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ).5️⃣ ( ﯾﮏ ﺭ?? ...
2929439

تنبلی و راه های برای درمان تنبلی

از کودکی مفهوم تنبلی در ذهن ما به عنوان یک مفهوم منفی شکل گرفته و شرط موفقیت را زرنگ بودن و سخت کوشی دانسته اند. تنبل را هیچ دوست ندارد و همیشه فرد تنبل مس ه و سرزنش شده است. به طوری که در ادبیات کهن بسیاری از داستان ها مبنی بر نهی تنبلی ساخته و پرداخته شده است. تنبلی تعریف روشنی ندارد و هر برای تعریف آن معیار های خودش را دارد. برخی خود را بخاطر تنبلی سرزنش می کنند و برخی از آن راضی هستند. ممکن است برخی خود را تنبل بدانند ولی از دید دیگران بسیار تلاشگر باشند. در ادامه به مفهوم دقیق تنبلی و راه های درمان تنبلی پرداخته ایم. برای دریافت مشاوره در زمینه د ...
2929258

تنبلی و راه های برای درمان تنبلی

از کودکی مفهوم تنبلی در ذهن ما به عنوان یک مفهوم منفی شکل گرفته و شرط موفقیت را زرنگ بودن و سخت کوشی دانسته اند. تنبل را هیچ دوست ندارد و همیشه فرد تنبل مس ه و سرزنش شده است. به طوری که در ادبیات کهن بسیاری از داستان ها مبنی بر نهی تنبلی ساخته و پرداخته شده است. تنبلی تعریف روشنی ندارد و هر برای تعریف آن معیار های خودش را دارد. برخی خود را بخاطر تنبلی سرزنش می کنند و برخی از آن راضی هستند. ممکن است برخی خود را تنبل بدانند ولی از دید دیگران بسیار تلاشگر باشند. در ادامه به مفهوم دقیق تنبلی و راه های درمان تنبلی پرداخته ایم. برای دریافت مشاوره در زمینه د ...
2932173

تنبلی و راه های برای درمان تنبلی

از کودکی مفهوم تنبلی در ذهن ما به عنوان یک مفهوم منفی شکل گرفته و شرط موفقیت را زرنگ بودن و سخت کوشی دانسته اند. تنبل را هیچ دوست ندارد و همیشه فرد تنبل مس ه و سرزنش شده است. به طوری که در ادبیات کهن بسیاری از داستان ها مبنی بر نهی تنبلی ساخته و پرداخته شده است. تنبلی تعریف روشنی ندارد و هر برای تعریف آن معیار های خودش را دارد. برخی خود را بخاطر تنبلی سرزنش می کنند و برخی از آن راضی هستند. ممکن است برخی خود را تنبل بدانند ولی از دید دیگران بسیار تلاشگر باشند. در ادامه به مفهوم دقیق تنبلی و راه های درمان تنبلی پرداخته ایم. برای دریافت مشاوره در زمینه درما ...
782898

ﺭﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻭﯾﺪ

ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﻨﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
619648

همدیگر را ببخشیم

ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺭﺩﮔﯽ ﻫﺎ???? ➖ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺭﺩﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﯿﺪ ➖ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ➖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺭﺩﮔﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ➖ ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻭﺗﺸﺨ??...
1350492

تنبل درختی

گویا امروز روز جهانی تنبل هست :دیاین روز بزرگ رو به همه تنبلایی که متن رو میخونن صمیمانه تبریک عرض میکنم :))) سعی کنید در عین اینکه تنبلید، مث تنبل جان خوش رو هم باشید :)))
1008680

تلقین

ﻣﺮﺩ ﺷﺒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣ ﺬﺭﺍﻧﺪ؛ﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤ ﺷﺪ.ﻧﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔ ﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻨﺠﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ.ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﻪ ﻨﺠﺮﻩ ﻮﺑﺪ، ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﺪ،ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﺪ ﻪ ﺷﺸﻪ ﻤﺪﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ،ﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!" ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮ ﺍﺴﻥ، ﺍﺴﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ! "
764980

تلقین

ﻣﺮﺩ ﺷﺒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣ ﺬﺭﺍﻧﺪ؛ﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤ ﺷﺪ.ﻧﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔ ﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻨﺠﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ.ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﻪ ﻨﺠﺮﻩ ﻮﺑﺪ، ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﺪ،ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﺪ ﻪ ﺷﺸﻪ ﻤﺪﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ،ﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!" ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮ ﺍﺴﻥ، ﺍﺴﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ! "
546636

پاییر

ﺎﻫ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛ ﺑﻪ ﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ .… ﺎﻫ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛ ﺑﻪ ﺎ ﻋﻤﺮ ! ﻭ ﻪ ﻋﺬﺍﺑ می کشد ، ﺴ ﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛ ﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....! پاییز از مهر شروع نمی شود پاییز از بی مهری ها شروع میشود......
988420

عیب ی کولرآبی درنصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی1

عیب ی کولرآبی درنصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی1در این قسمت علاوه بر عیب ی و تعمیر کولر آبی در فصل گرما،ابتدا راه کار هایی برای راه اندازی کولر آبی میپردازیم وبرای حفظ بیش از حد کولر مباحثی را مطرح میکنیم که تخصص گروه فنی ی پارسیان میباشد.برای راه اﻧﺪازی ﮐﻮﻟﺮ درتعمیرگاه لوازم خانگی اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:دﯾﻮاره ﻫﺎی ﮐﻮﻟﺮ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ودر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻌﻮﻻ" ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر.ﺿﻤﻨﺎ"ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮری ﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ در ﭘﻮش ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ...
543844

تفاوت درونگرایی و برونگرایی همسران،راه حل این مشکل بزرگ چیست؟

ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮھﯿﺎھﻮ و ﭘﺮﺷﻮری دارد، ھﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮی اﺳﺖ.ازدواج ین دو که از این لحاظ هیچ وجه تشابهی با هم ندارند بی مشکل نیست.ھﻤﻪ ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد...
2421654

آیا ها تنبل هستن؟

آیا ها تنبل هستن؟ تنبل هستیم و کوروش, داریوش, اردشیر, انوشیروان, حافظ, سعدی, ملاصدرا, قرآنی, وصال, شوریده, ی, خدادوست و ... که هر کدوم یه شا ارن و تو دنیا میدرخشن هستن. تنبل هستیم و کلم پلو و سالاد رو با اون زحمت و ظرافت درست میکنیم , شهرای دیگه که اصلا تنبل نیستن وقتی میخوان کلم پلو درست کنن گوشت چرخ کرده رو سرخ میکنن و میریزن ... تنبل هستیم و پالوده رو که همه به عنوان خوشمزه ترین دسر ایرانی میشناسن درست میکنیم و جز ها هم ی نمیتونه خوب درست کنه. مقدار کاری هم که برای درست ش لازمه با یه مقایسه کوچولو با پالوده شهرای دیگه مشخص میشه. تنبل هستیم و بهترین خاتم ? ...
156304

حرام خواری و منت!

بعضی آدما فکر می کنند زرنگ اند؛ خیلی زرنگ. واقعا هم زرنگ اند؛ این که دست رنج یک نفر دیگه را با حقه و کلک ازش بگیری یه جور زرنگیِ بعد تازه سرش منت هم بزاری. منتها این آدما یادشون رفته یه روزی باید جواب پس بدند.مال حروم نوش جونت، گوارای وجودت... یه روزی بهترش را ازت پس می گیریم
893244

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﻨﺪﯼ ﻣﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﺎﺱ، ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﮕﺰﺍﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﭼﺮﺍ ﺑﺸﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ‏» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻓﺮﻕ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﺎﺱ : ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪٔ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ...
796204

غم که می آید در و دیوار، شاعر می شود - نجمه زارع

غم که می آید در و دیوار، شاعر می شوددر تو زندانی ترین رفتار شاعر می شود می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنیخط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود تا چه حد این حرفها را می توانی حس کنی؟حس کنی دارد دلم بسیار شاعر می شود تا زمانی با توام انگار شاعر نیستماز تو تا دورم دلم انگار شاعر می شود باز می پرسی: چه طور این گونه شاعر شد دلت؟تو دلت را جای من بگذار شاعر می شود گرچه می دانم نمی دانی چه دارم می کشماز تو می گوید دلم هر بار شاعر می شود نجمه زارع
2126318

زرنگی

افسوس بر اینکه کاملا برع یم زرنگی را در بد ، روباه صفتی، حق دیگران را خوردن و بی نوبتی می دانیم اما زرنگ ی است که خدا را عمیق تر باور داشته باشد زرنگ ی است که به خدا نزدیک تر باشد زرنگ ی است که قلبی نرم تر داشته باشد
891860

ﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ

ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ < ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﺠﯿﺪﯼﺯﺍﺩﻩ :ﺗﺎﺑﻪﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﯼ ﻣﻬﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ؟ﻳﺎ ﺍﺻﻼً ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﺗﺒﻠﻴﻎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺭﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ؟ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎﺩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺩﻩﮔ...
587456

داستان پاتوق

داستــــــــــان پاتوق ﻣﺮﺩ ﺷﺒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣ ﺬﺭﺍﻧﺪ ...؛ ﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤ ﺷﺪ. ﻧﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔ ﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻨﺠﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﻪ ﻨﺠﺮﻩ ﻮﺑﺪ، ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﺪ. ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﺪ ﻪ ﺷﺸﻪ ﻤﺪﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ، ﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!... " ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮ ﺍﺴﻥ، ﺍﺴﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ!!!... " .[ﻭﻗﺘ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑِﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻻ...
365912

(بدون عنوان)

تنبل ها شش گونه .دار هستند که در دو خانوادهٔ زیستی megalonychidae (تنبل های دوانگشتی) و bradypodidae (تنبل های سه انگشتی) طبقه بندی می شوند. تمامی آن ها بومی مناطق جنگلی .ی مرکزی و .ی جنوبی هستند. نام تنبل به دلیل آهستگی و کندی بسیار زیاد حرکات این جانور بر روی این حیوان گذاشته شده و این تنبلی در واقع یک سازواری متابولیک برای کاهش مصرف انرژی است. زمانی که دشمن به آن ها حمله می کند قادر هستند با سرعت غافلگیرکننده ای فرار کنند. تنبل ها همانگونه که از نامشان مشخص است یکی از کندترین موجودات سیاره زمین بوده و نام آن
321048

زرنگ باش

زرنگ باش ! "اینجورے صدقہ بده "با یه تـیر 3 نفرُ از خودت راضے ڪن
2310928

اصلاح روش های حمل و نقل کالاهای صادراتی از مرزهای سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال بیشتر

عباس نورزائی ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮزی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی دوری از ﻣﺮﻛﺰ، اﻧﺰوای ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻲ، ﺗﻔﺎوت های ﻓﺎﺣﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دارﻧﺪ، ﻛﻪ این ﺗﻔﺎوت ها در استان سیتان و بلوچستان، عمدتاً ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺴﺴﺖ اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎری ﺑﻪ نفع مرکز می باشد. ﺑﺎزارﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزار?? ...
777232

لایق دانستن

خیلی وقت می شود که ننوشته ام. خیلی حرفها و ماجراها ست برای نوشتن اما حالی نیست. سعی می کنم بنویسم:امروز آ.ین روز مدرسه هاست. هفته پیش معلم زرنگ دختر زنگ زد و گفت زرنگ از اولهای کلاس شده و برای روز دادن تقدیر نامه و یا نمی دانم اسمش چیست که رویش اسمت را می نویسند که اول شدی باریکلا و آفرین، از همونها، برم مدرسه حضور داشته باشم. گفت که به زرنگ نگویم که .ایز شود. خوب من هم نگفتم تا چند روز پیش خود زرنگ بهم اطلاع داد که آ.ین روز مدرسه اول ها رو اعلام می کنن. سوال .: تو هم جزء اولها هستی؟_نمی دونم اما اگر باشم بهت زنگ می زنن که بیای. زنگ زدن؟و من تمام سعیم را . که نه...
1889122

کدو تنبل پر خاصیت

کدو تنبل یکی از میوه هایی است که دارای کمترین میزان کالری است به همین دلیل خوردن این میوه مغذی بسیار توصیه میشود زیرا کالری مصرفی بدن را تنظیم می کند. این میوه غنی از ویتامین ها و مواد معدنی است. کدو تنبل به نام کدو حلوایی هم شناخته شده است. با برخی مزایای کدو تنبل آشنا شوید... خوردن میوه و غذای خوب برای سلامت ذهن و سلامت جسمی شما لازم است. آیا می دانستید که خوردن روزانه تعداد انگشت شماری از دانه های کدو تنبل ( 4 تا 7 عدد) باعث افزایش حافظه و قدرت تفکر شما میشود؟دانه کدو تنبل دارای روی میباشد و غنی تر از دانه های دیگر است. این ماده معدنی ارزشمند سرشار از م? ...
1033230

واحدهای اندازه گیری ترکی

واحد طول : آرشین= 115 سانتی متر/ یاریم آرشین= 57.5 سانتی متر/ چیرک = 29 سانتی متر / سییه = 14.5 سانتی متر/ پونزا= 7.2 سانتی متر. واحدهای اندازه گیری طول مسافت درمقیاس بزرگتر آغاج بوده است : آغاج = 6 کیلو متر/ منزل= 6 آغاج . حد فاصل هرآغاج قهوه خانه ای جهت استراحت وجود داشت معمولا یک فرد معمولی روزانه دو آغاج راه می رفت یک مسافر تنبل یک آغاج راه می رفت و آدم های خیلی تنبل طوری مسافرت می د که اگر مسافت 10 روز را جمع می کردی از 9 آغاج هم کمتر می شد. این موضوع برای اینکه میزان تنبلی شخصی را مشخص کنند می گفتند فلانی خیلی زرنگ است ماشااله " اؤن گونده دوققوز آغاج یول گئدیر )" در 10 ر ...
874620

سحر به باغچه ها تا رسید، شاعر شد

شعری از شاعر خوب معاصر "غزل آرامش" :سحر به باغچه ها تا رسید، شاعر شدستاره منتِ شب را کشید، شاعر شددوباره پیرهن یاس از تنش افتادنسیم، عطر تنش را چشید، شاعر شدگذارِ چلچله افتاد سمتِ صورت صبحمیان سبزىِ .انِ بید، شاعر شدبه جاى لمسِ سرانگشتهاى گرمِ طلوعکبوترى که قفس برگزید، شاعر شددرخت، نبض حضورش در آ.ین لحظ ه در کنارِ تبر مى تپید، شاعر شدبه روى آبى موّاج . ى دریاتنِ سیاه بَلَم تا خزید، شاعر شدهمیشه همسفرم بود دردِ بیتابى....همین که بغض، نفس را برید، شاعر شدفرشته اى که به دیوارِ قلب من حک کرد:"ش.تنى ست .ولى نشکنید!.." شاعر شدخدا شبى که مرا آفرید، شعرى گفت.ى ?...
507734

غم که می آید در و دیوار، شاعر می شود - نجمه زارع

غم که می آید در و دیوار، شاعر می شود در تو زندانی ترین رفتار شاعر می شود می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود تا چه حد این حرف ها را می توانی حس کنی؟ حس کنی دارد دلم بسیار شاعر می شود تا زمانی با توام انگار شاعر نیستم از تو تا دورم دلم انگار شاعر می شود باز می پرسی: چه طور این گونه شاعر شد دلت؟ "تــــــو" دلــت را جــای مــن بــگــذار شــاعــر مــیــشــود گرچه می دانم نمی دانی چه دارم می کشم از تو می گوید دلم هر بار شاعر می شود نجمه زارع. دکلمه
931938

ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ...ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ،ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﻟﺬﺕ ، ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﺷﺎﺩﯼ ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ، ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ :ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻭ?...
1058742

جهان سومی ها

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻠﻨﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ، ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ نیست: ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻡ،ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎ، ﯾﺨﭽﺎﻝ، ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایران ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ،ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪﺍﻡ! ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ؟!!!ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ، ﻫﻨ ...
2537110

کم وزن

1. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺪﻭﯼ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﻧﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺳﺮﺩﯼ . ﻃﻌﻤﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ .2. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﮑﻪ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺗﻮﯼ ﻟﯿﻮﺍﻧﺘﻮﻥ .ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻩ .3. ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﻻﯼ %65 ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯿﺸﻪ . [ادامه مطلب را ? ...
252550

ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ....

ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻣﺰ ﮐﺎﺭﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﮑﻮﺱ (ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ) ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺷﻤﺎ ۱۲۵۴ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﺪﺩ ۴۵۲۱ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ آﻥ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
1038896

حامی کمپین 60 و کمپین خط: زرنگ بازی رانندگان به اصطاح زرنگ

رانندگان به اصطلاح زرنگ که بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه، از روی عادت یا عمد در رانندگی حقوق دیگران را پایمال می نماییم و ترافیک سنگین ایجاد می نماییم، وقتش رسیده که ارتقاء فرهنگ رانندگی را از خود شروع نماییم!!! ما ملت بافرهنگی هستیم و لازم است در رانندگی هم بافرهنگ باشیم. منبع : https://t.me/khat paign
538730

عاشقانه / فرزین چت ایاز چت تندیس چت باربارا چت

آدمهایى هستنند که وجودشان در زندگیت نور امید است… به راستى شا.ار خلقت خدا هستند… وجودشان تنت را گرم و ته دلت را قرص مى کند… گاهى زبان هم در برابر تعریف تمجیدشان قاصر مى شود… انگارى که الهه ى عشق هستند و واژه ى فرشته هم براى آنها اندک است… آدمهایى که براى آفرینششان باید دست به آسمان برد و خدا را شکر کرد… . . ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .. ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . . . ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ . . . ﺍﮔﺮ
2528056

تنبل خونه

یه 2 ساعت خو ده ام خیلی حال داد !!! تا من چی کار کنم تنبل ام ؟! تا شروع برنامه 90 یه کم آموزشی ببینم
319408

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ :(مشاوره تلفنی09226380616)

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : 1 ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ . 2 ﻧﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ . ﻋﺪﻡ ﻧﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ : ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ادامه مطلب
319418

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ :(مشاوره تلفنی09226380616)

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : 1 ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ . 2 ﻧﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ . ﻋﺪﻡ ﻧﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ : ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ادامه مطلب
934034

ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻋﺸﻖ، ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﻻﺋﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﻋﻤﻼ ﺷﺮﺍﺋﻄﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﯿﭽﺎﺭﮔﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
711314

ای تنبل ای تنبل، ت. بخور ای تنبل

پریروز پرسید پس کی میای؟ بهش گفتم یک ماه دیگه امتحانم رو می دم. امروز که زنگ زدم بهش، می گه . جون بیست و هشت روز دیگه مونده که بیای. وقتی بهش می گم اون موقع تازه امتحانم رو می دم یه حساب و کتاب با خودش می کنه می گه پس سی و دو روز دیگه میای پیشم. البته این روز شماری از دو ماه پیش شروع شده. برای هر دومون. دلم برای جفتشون حس. تنگ شده. باید یکم بیشتر به خودم فشار بیارم و درس بخوانم. خدا .ی از خودم تنبل تر ندیدم. اخه لامصب این همه مدت نشستی تو خونه و خودت رو از همه چیز محروم کردی خوب به جای ولگردی تو اینترنت یکم درس بخوون. تصمیم گرفتم بعد از امتحان ، یع?...
2722638

روز جهانی تنبل ها...

اگه شما هم ی تنبل هستینو ،تا حالا فکر می کردین هیچکی بهتون اهمیت نمیده... نگران نباشین فکر کنم 20 اکتبر (28 مهر ) روز جهانی تنبلاست ...نمادشم انگاری سه تنبله چند وقت پیشا یکی از بچه ها این ع و برام فرستاد و روز تنبل ها رو بهم تبریک گفت ...واقعا خوشحال شدم فهمیدم همچین روزیم وجود داره اونقدر خوشحال که این ع و گذاشتم پس زمینه کامپیوتر روز تنبلی همه مبارک :)
265482

یک تکنیک بسیار مهم جهت رسیدن به خواسته ها "(مشاوره تلفنی09226380616)

یک تکنیک بسیار مهم جهت رسیدن به خواسته ها " ﺳﻌ ﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺳﻌ ﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻪ ﻭﻗﺘ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﺭﺳﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ احساس کن ادامه مطلب
265476

یک تکنیک بسیار مهم جهت رسیدن به خواسته ها "(مشاوره تلفنی09226380616)

یک تکنیک بسیار مهم جهت رسیدن به خواسته ها " ﺳﻌ ﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺳﻌ ﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻪ ﻭﻗﺘ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﺭﺳﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ احساس کن ادامه مطلب
641186

تنبل

مرد احساس میکند حس. تنبل شده و حس. بیخود چرا کاری نمی کند؟
1341556

نسخه جدید تلگراف 4.2.1 - p6.2

اینم نسخه جدید تلگراف،تقدیم به دوستان عزیز امیدوارم به دردتون بخوره ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﺴﺨﻪ 6.2 : - ﺣﺬﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ‏( ﺭﻭﺡ ‏) ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ‏) - ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ * ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ * ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﺱﺗﻢ * ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ * ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ ﮐ? ...
2668994

آموزش و طرز تهیه کباب تنبل بسیار خوشمزه با مرغ

آموزش و طرز تهیه کباب تنبل بسیار خوشمزه با مرغ طرز تهیه کباب تنبل بسیار خوشمزه در قسمت آشپزی سایت جسارت.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد اگر شما هم نام کباب تنبل را شنیده اید و علاقه به درست آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینید آموزش و طرز تهیه کباب تبل بسیار خوشمزه با مرغ این نوع کباب بسبار خوش طعم می باشد و توصیه می کنیم حتما آن را امتحان کنید مواد لازم برای تهیه کباب تنبل : ران مرغ :♦: سه عدد پیاز :♦: دو عدد بادمجان :♦: چهار عدد گوجه فرنگی :♦: یک عدد سیر :♦: دو حبه فلفل قلمی :♦: دو عدد نمک و فلفل ...

ﺗﻔﺎﻭﺕ شاعر تنبل و زرنگ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ