۲۸ روز سپاسگزاری روز ۱۳


2785682

۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶

روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. هر بار جیزی برای سپاسگزاری یافتید بگویید "من برای.... سپاسگزارم "تا همراه نامرئی شما یادداشتش کند. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ...
2784214

۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶

روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ایشان چشم بندش را زده و خو ده و فرشته کوچولو هم تا همین الان کنارمان خو د بود و یکباره جهید و رفت جل ...
11197

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان"3 اسفند

راه سپاسگزاری.....22 فوریه 3اسفند اقرار به عجزم فقط کنار گذاشتن کارهای غیر قابل کنترل دیگران نیست.برای من باز . دری به سوی سپاسگزاری است.وقتی در مسیر سپاسگزاری هستم هر روزم روشن تر است و خود را در مسیربهبودی احساس میکنم.تغییر عادت های قدیمی یک کار مداوم است .امروز تغییر با ارزش ترین کاری است که در دست دارم .هم برای ساده ترین چیزها هم برای بزرگترین چالش هایی که زندگی پیش رویم قرار می دهدسپاسگزارم.زمانی که مسیر سپاسگزاری را می پیمایم چشم هایم معجزاتی را می بیند که قبلا نمی دیدم.سپاسگزاری جایگاهم را در جهان هستی به من یاد آوری می کند به من اجازه م...
2789657

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۸

یک هفته از دوره سپاسگزاری گذشت هرچند من خودم روز هفتم هستم. شما کجای کار هستید؟ گام نخست روز ۸ نوشتن ده تا از موهبتهای زندگیمون هست و یک به یک خواندن آنها و در پایان هر یک سه بار گفتن سپاسگزارم. گام دو سپاسگزاری پیش از خوردن یا نوشیدن هر چیز ی و اگر فراموش کردیددر دم انجام دهید میتوانید هرزمان که به یاد آوردید انجام دهید. گام ۳ به خوراک یا نوشیدنیتان را با گرد جادویی انرژی بدهید، سپاسگزاری کنید و بعد با نوک انگشت انگار گردی را توی آب یا خوراکتان میریزید. گرد جادویی میتواند همه چیز را پاک کند چون سر انگشتان شما پر از انرژی سپاسگزاریست. گام ۴ سنگتان ر ...
2799015

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۱۱

مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان میگوییم سپاسگزارم. من چشمهام را میبندم و با هر باز گفتن انگار یک موجی از قلبم بیرون میرود، هر بار این موج گسترده تر از پیش است. از صبح که چشمانمان را باز میکنیم سپاسگزاری را آغاز میکنیم. به هر چه دست میزنیم، میبینیم، بر میداریم برای همه چیز سپاسگزاری میکنیم. سنگمان را پیش از خواب از یاد نبریم، سپاسگزاری برای بهترین چیزی که در روزپیش آمده پیش از خواب. الهی روزتان پر از چیزهای خوب بوده باشد که ندانید برای کدام سپاسگزار باشید.به گمانم امروز ۸ بیدار شدم، از پشت شی? ...
2815350

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۱۱

مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان میگوییم سپاسگزارم. من چشمهام را میبندم و با هر باز گفتن انگار یک موجی از قلبم بیرون میرود، هر بار این موج گسترده تر از پیش است. از صبح که چشمانمان را باز میکنیم سپاسگزاری را آغاز میکنیم. به هر چه دست میزنیم، میبینیم، بر میداریم برای همه چیز سپاسگزاری میکنیم. سنگمان را پیش از خواب از یاد نبریم، سپاسگزاری برای بهترین چیزی که در روزپیش آمده پیش از خواب. الهی روزتان پر از چیزهای خوب بوده باشد که ندانید برای کدام سپاسگزار باشید.به گمانم امروز ۸ بیدار شدم، از پشت شی? ...
440263

فقط برای امروز 13 اردیبهشت

مشارکت سپاسگزاری خود 13 اردیبهشت «سپاسگزاری من وقتی ابراز میشود که من برای دیگران اهمیت قائل شوم و راه na را با آنها در میان بگذارم.» دعای سپاسگزاری v هر چه بیشتر پاک بمانیم، احساس سپاسگزاری نسبت به بهبودی خود را بیشتر تجربه میکنیم. احساسات مزبور به هدایای خاصی مانند دوستان جدید یا قابلیت استخدام شدن محدود نمیشود. در اکثر مواقع این احساسات از احساس کلی شادمانی ما نسبت به زندگی جدید برانگیخته میشود. این احساسات با اطمینان ما از مسیر زندگی خود در صورتیکه معجزه بهبودی در معتادان گمنام را تجربه نکرده بودیم، تشدید میشود. ...
970736

حدیث

حدیث . رضا علیه السلام: فَمَن لَم یَشکُر والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است میزان الحکمه، ج۱۳، ص۴۹۱
970730

حدیث

حدیث . رضا علیه السلام: فَمَن لَم یَشکُر والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است میزان الحکمه، ج۱۳، ص۴۹۱
2809247

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۵

خدارا هزار بار سپاس برای دوستی که با سپاسگزاری به آرزویش رسیده؛ الهی همه به آرزوهای خوبتون برسید. روز من که ساخته شد با این خبر خوبت.برای امروز ۱۰ تا از داشته هایمان را می نویسیم ؛ و برای هر یک می نویسیم که چرا سپاسگزاریم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. گام دو، میخواهیم روی یک دوستی یا پیوندی که گسسته شده یا سست شده است یا سخت است کار کنیم. ده تا چیز که برای آنها از دوست یا همدم یا همسر و یا هر دیگری سپاسگزار هستیم را مینویسیم. (نامش--------) من از تو برای (هر آنچه که سپاسگزارید---------) سپاسگزارم. پیش از خواب سپاسگزاری برای بهتر? ...
2805039

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۰

یک سوم راه را پیمودیم. امروز مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را توی دفتر خوشگلمون مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم گرد جادویی سپاسگزاری است که در سرانگشتانمان داریم. از ۱۰ نفری که امروز برای ماکاری انجام میدهند و کمکمان میکنند سپاسگزاری میکنیم از ته دلمان نه تنها با زبانمان و کمی از این گرد نقره فام یا زرین جادویی را به روی آنها میریزیم. گام سوم سنگ جادوییست در مشتمان برای بهترین چیزی که امروز روی داده. برای روز ۱۱ باید آماده باشیم؛ از زمانی که چشم باز میکنیم به هر آن چه دست میزنیم سپاس گزاری می ...
2795832

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۰

یک سوم راه را پیمودیم. امروز مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را توی دفتر خوشگلمون مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم گرد جادویی سپاسگزاری است که در سرانگشتانمان داریم. از ۱۰ نفری که امروز برای ماکاری انجام میدهند و کمکمان میکنند سپاسگزاری میکنیم از ته دلمان نه تنها با زبانمان و کمی از این گرد نقره فام یا زرین جادویی را به روی آنها میریزیم. گام سوم سنگ جادوییست در مشتمان برای بهترین چیزی که امروز روی داده. برای روز ۱۱ باید آماده باشیم؛ از زمانی که چشم باز میکنیم به هر آن چه دست میزنیم سپاس گزاری می ...
2806034

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴

یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...
2809248

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴

یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...
2824163

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۹

فهرست ده تایی موهبتهایمان را مینویسیم و چرای سپاسگزاریمان را هم در پی هر یک مینویسیم. از شماره یک میخوانیم و در پایان هر یک ۳ بار میگوییم سپاسگزارم.۱۰۰ گام سپاسگزاری داریم امروز و با هر گامتان سپاسگزار هستیم. اینکه خانه هستید یا سرکار یا هرکجای دیگر؛ یادمان باشد هر با گام بگوییم خدایا سپاسگزارم. من میگویم زیاده روی هیچ زیانی ندارد! هر چه بیشتر بهتر. پیش از خواب بهترین رویداد روزمان را به یاد می آوریم و برای آن سپاسگزاری میکنیم. امروز برای ایشان میوه و آبمیوه و نان شیرمال گذاشتم با یک بطری آب و رفت. من هم یک لیوان آبمیوه خوردم و به گلهایم آب دادم و ...
2157113

پیام سپاسگزاری ظریف از خانم رزاقی آذر

ظریف در پیامی از اقدام شایسته خانم رزاقی آذر در دفاع از هویت ملی و تاریخی خلیج فارس در سمیناری علمی تخصصی در شهر دبی (امارات) سپاسگزاری کرد
1569644

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 10 آذر

دیدن مثبت ها.1دسامبر 10آذریکی ازاصول برنامه نارانان سپاسگزاری است.ازطریق سپاسگزاری میتوانم ازچیزهای خوب زندگی ام قدردانی کنم.چندسال پیش یک برنامه تلویزیونی درموردسپاسگزاری می دیدم,آن برنامه پیشنهادمیدادکه اگردرزندگی تمرکزمان رابه جای چیزهای منفی روی مثبت هاقراردهیم,زندگیمان میتواندموفقیت امیزترباشد.مامیتوانیم افکارمان راتغییردهیم واین به نوبه خودتمرکزکل زندگیمان راتغییرخواهدداد.آن روزدردفترروزانه ام شروع به نوشتن پنج چیزکه باعث احساس شکرگزاری درمن میشد, .وقتی بطورروزانه روی سپاسگزاری تمرکز ,متوجه تفاوت دررفتاروزندگی ام شدم.یادگرفته ام ...
2254206

درک متقابل

درک متقابل انگار شور زندگی را از دست داده و منزوی شده بود. احساس می کرد همسرش ارزش کارهای او در خانه را نمی داند. دوست داشت، گاهی همسرش وقتش را با او تنظیم کند، یا به خاطر کارهای او از بعضی برنامه های خودش بگذرد؛ کاری که او همیشه برای همسرش انجام می داد. اگر در زندگی درک متقابل وجود داشته باشد، زندگی نشاط و آرامش پیدا کرده و راه تعالی را در پیش خواهد گرفت. یکی از راه های درک متقابل، سپاسگزاری است. سپاسگزاری یکی از راههایی است، که می توانیم به همسر بفهمانیم؛ ارزش کارهای او را می فهمیم. ارزش سپاسگزاری انقدر زیاد است که خداوند در قرآن دلیل انحراف انسان ه ...
1207336

سپاسگزاری از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم می تواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کارهای خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت به یکدیگر تشویق می کند. (۱) البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اگر ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید لااقل از او تشکر نمایید، ...
1172562

سپاسگزاری از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم می تواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کارهای خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت به یکدیگر تشویق می کند. (۱) البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اگر ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید لااقل از او تشکر نمایید، این ? ...
940034

سپاسگزاری . از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم میتواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کار های خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت . به یکدیگر تشویق می کند.(1)البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. . اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:«اگر .ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید (لااقل) از او تشکر نمایید، این تشکر ش...
2339221

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیم

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیم میخواهید یک زندگی شادتر داشته باشید؟ با ما همراه شوید تا رفتارهایی که شما را شاد می کند را بشناسید. به سپاسگزاری روزانه عادت کنید ثابت شده ابراز و بیان سپاسگزاری، حس وحال تان را بهتر می کند. افرادی که چند مورد مثبت در مورد روزشان می نویسند، سالم تر، باانرژی تر، کم استرس ترند و بهتر می خوابند. کلید این نکته این جاست که این کار را عادت همیشگی تان کنید و هدفمند آن را انجام دهید. به خلق یک آیین سپاسگزاری کوچک فکر کنید. برای نمونه، هر روز صبح درحالی که قهوه می نوشید، می توانید به سه چیز مربوط به روز قبل که بابت آنها ? ...
2323856

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیمhttps://nabzema.com/51045/%d8%a2%db%8c

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیم میخواهید یک زندگی شادتر داشته باشید؟ با ما همراه شوید تا رفتارهایی که شما را شاد می کند را بشناسید. به سپاسگزاری روزانه عادت کنید ثابت شده ابراز و بیان سپاسگزاری، حس وحال تان را بهتر می کند. افرادی که چند مورد مثبت در مورد روزشان می نویسند، سالم تر، باانرژی تر، کم استرس ترند و بهتر می خوابند. کلید این نکته این جاست که این کار را عادت همیشگی تان کنید و هدفمند آن را انجام دهید. به خلق یک آیین سپاسگزاری کوچک فکر کنید. برای نمونه، هر روز صبح درحالی که قهوه می نوشید، می توانید به سه چیز مربوط به روز قبل که بابت آنها ? ...
1734229

سپاسگزاری از والدین

جعفر صادق علیه السلام در مورد سپاسگزاری از والدین فرمودند: سه چیز بر فرزند، در حق پدر و مادر واجب است: ۱- شکر پدر و مادر به هر شکل ممکن ۲- اطاعت از پدر و مادر در هر چیزی که امر و نهی می کنند به جز در گناه و معصیت خدا ۳- خیرخواهی برای ایشان در پیدا و نهان متن حدیث: «یجب للوالدین علی الولد ثلاثه اشیاء: شکرهما علی کل حال و طاعتهما فیما یأمرانه و ینهیانه عنه فی غیر معصیه اللَّه و نصیحتهما فی السرّ و العلانیه» «تحف العقول، صفحه 322»
2775095

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۳

روز سوم یادمان باشد که صبح(بهتر است) ده تا از داشته هایمان را بنویسیم و اینکه چرا سپاسگزار شان هستیم. یک به یک آنها را از آغاز بخوانیم و در پایان هر یک ۳ بار بگوییم سپاسگزارم. سه تا ع از نزدیکانمان را نیاز داریم. هر یک را در دیدمان می گذاریم و در دفتر خوشگلمون ۵ تا چیزی را که بخاطرشان از آن فرد سپاسگزارید بنویسید. برای نمونه تارا از تو سپاسگزارم برای.....ع ها را یا همراه خود داشته باشید یا در دیدتان بگذارید و هر بار که به آن نگاه کردید سپاسگزاری کنید از آن فرد. پیش از خواب به بهترین رویداد روزتون فکر کنید با سنگ یا هر چیز دیگر توی دستتان و سپاسگزار آن ? ...
596828

دعای . سجاد (علیه السلام) هنگام حلول ماه رمضان

بسم الله به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس خ. را سزاست که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود و از سپاسگزاران قرار داد تا برای احسان و نیکی اش از شکرگزاران باشیم و ما را بر آن سپاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد، و سپاس خ. را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود و ما را جزو ملت ‏خویش (.) اختصاص داد، و در راه های احسان و نیکی اش رهنمون کرد، تا به وسیله نعمتش در آن راه ها رفته و به رضا و خوشنودی اش دست‏ی.م، سپاسی که آن را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ما خشنود گردد. ادامه مطلب
595203

دعای . سجاد (علیه السلام) هنگام حلول ماه رمضان

بسم الله به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس خ. را سزاست که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود و از سپاسگزاران قرار داد تا برای احسان و نیکی اش از شکرگزاران باشیم و ما را بر آن سپاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد، و سپاس خ. را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود و ما را جزو ملت ‏خویش (.) اختصاص داد، و در راه های احسان و نیکی اش رهنمون کرد، تا به وسیله نعمتش در آن راه ها رفته و به رضا و خوشنودی اش دست‏ی.م، سپاسی که آن را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ما خشنود گردد. ادامه مطلب
104202

بزرگترین واجب!

بسم الله . رضا (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد: 1 - به . همراه زکات فرمان داده است، پس .ی که . بخواند و زکات نپردازد .ش نیز پذیرفته نمی شود. 2 - به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس .ی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. 3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس .ی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است. (بحارالانوار، ج 74، ص 77) ادامه مطلب
861393

2;1ne;12e

ما را به جهان تغییر داده است و هنگامی که درباره ی دستاوردهای تاریخی اش سؤال می شود، او تنها از سپاسگزاری نسبت به دیگران می گوید. یکی از ذهن های بسیار درخشان تاریخ، بیش از صدبار در روز از دیگران سپاسگزاری می کرد. آیا این شگفت آور نیست که بسیاری از ناپیداهای عالم بر انیشتین مکشوف شد؟ او قدرشناسی را در تک تک روزهای زندگی اش تمرین کرد و در مقابل ب: روشهای تضمینی برای بزرگ . .بزرگ کننده .، راههای مطمئن برای افزایش سایز و قطر . .، فروش کمر سفت کن طبیعی داروهای گیاهی کمر سفت کن، جدیدترین محصولات برای کلفتی ودرازای . .، بهترین روش تضمینی جهت بزرگ . . . ...
1283927

بهترین راه برای سپاسگزاری از دیگران

سلام و عرض ادب یه سوالی رو میخوام مطرح کنم تحت عنوان نحوه تشکر از دیگران . بهترین راه برای سپاسگزاری از دیگران مثل پدر و مادر همسر یا افراد دیگه چیه ؟ البته من نظرم بیشتر رو تشکر از همسر هست، چون ما در تشکر از همسر و دونستن زبان محبت جنس مخالف بیشتر مشکل داریم تا خانواده مون. خانمها و آقایون هر کدوم از دید خودشون بگن چطور تشکر میکنن و دوست دارن چطور ازشون تشکر بشه تا حق مطلب ادا بشه . سپاس
2784215

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۵

یکروز دیگر پر از سپاسگزاری در پیش داریم. مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم این هست که به کودکیمان بی شیم و چیزهایی را که دریافت کردیم و برای ما فراهم شده بودند را به یاد بیاوریم. چیزهایی مانند یادگیری های دوران کودکی، اسباب بازی، دوچرخه، پوشاک خوب، آموزگار و دبستان خوب و....گام سوم برای آنچه به یاد آوردیم از ته قلب سپاسگزار باشیم. گام چهارم به یک اسکناس و یک کاغذ یادداشت چسبی(که به آسانی کنده بشود) نیاز داریم. روی ...
2780958

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۵

یکروز دیگر پر از سپاسگزاری در پیش داریم. مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم این هست که به کودکیمان بی شیم و چیزهایی را که دریافت کردیم و برای ما فراهم شده بودند را به یاد بیاوریم. چیزهایی مانند یادگیری های دوران کودکی، اسباب بازی، دوچرخه، پوشاک خوب، آموزگار و دبستان خوب و....گام سوم برای آنچه به یاد آوردیم از ته قلب سپاسگزار باشیم. گام چهارم به یک اسکناس و یک کاغذ یادداشت چسبی(که به آسانی کنده بشود) نیاز داریم. روی ...
2780959

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۴

یک روز خوب دیگر آغاز شد؛ خدایا سپاسگزارم.دفترمان را باز میکنیم و ۱۰تا از چیزهایی که داریم را مینویسیم و یک به یک میخوانیم و ۳ بار در پایان هر یک میگوییم سپاسگزارم. گام دو، روی یک کارت کوچک مینویسیم "موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است" و آنرا همراه خود داریم و هر زمانکه شد نگاهی به آن میاندازیم و بلند یا آرام آرام می خوانیم. دست کم۴ بار از ته دل برای تندرستی خود سپاسگزار باشیم. پیش از خواب سنگمان را در دست میگیریم و برای سپاسگزاری از بهترین چیزی که امروز برایمان پیش آمده. صبح برای ایشان یک نان شیرمال با کره و وعسل گذاشتم با آب سیب و کرفس برای صب ...
2777377

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۴

یک روز خوب دیگر آغاز شد؛ خدایا سپاسگزارم.دفترمان را باز میکنیم و ۱۰تا از چیزهایی که داریم را مینویسیم و یک به یک میخوانیم و ۳ بار در پایان هر یک میگوییم سپاسگزارم. گام دو، روی یک کارت کوچک مینویسیم "موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است" و آنرا همراه خود داریم و هر زمانکه شد نگاهی به آن میاندازیم و بلند یا آرام آرام می خوانیم. دست کم۴ بار از ته دل برای تندرستی خود سپاسگزار باشیم. پیش از خواب سنگمان را در دست میگیریم و برای سپاسگزاری از بهترین چیزی که امروز برایمان پیش آمده. صبح برای ایشان یک نان شیرمال با کره و وعسل گذاشتم با آب سیب و کرفس برای صب ...
2554102

روز « گورو یما » چیست و چگونه از آن، بیشترین استفاده را ببریم؟

یکی از ویژگیهای خداوند، هدایت سالکان در سفر شان، است که به آن، « اصل هدایت الهی » یا « اصل گورو » گفته می شود. این اصل سالک را به سمت انجام تمرینات روحی، سوق داده و او را در تمامی گامهایش، در سفر ، راهنمائی می کند. از این روست که « اصل گورو » در نزد سالکان، از اهمیت ویژه ای، برخوردار بوده و این تعالیم و هدایتهای صورت گرفته از جانب پروردگار، مورد سپاسگزاری آنها، واقع می گردند؛ حتی اگر به شکل حوادثی ناخوشایند، صورت پذیرند.با آنکه همه روزهای سال را می توان به سپاسگزاری از « اصل هدایت الهی »، اختصاص داد؛ اما روزی از سال، وجود دارد که « گورو یما » نامیده شده ? ...
2555970

روز « گورو یما » چیست و چگونه از آن، بیشترین استفاده را ببریم؟

یکی از ویژگیهای خداوند، هدایت سالکان در سفر شان، است که به آن، « اصل هدایت الهی » یا « اصل گورو » گفته می شود. این اصل سالک را به سمت انجام تمرینات روحی، سوق داده و او را در تمامی گامهایش، در سفر ، راهنمائی می کند. از این روست که « اصل گورو » در نزد سالکان، از اهمیت ویژه ای، برخوردار بوده و این تعالیم و هدایتهای صورت گرفته از جانب پروردگار، مورد سپاسگزاری آنها، واقع می گردند؛ حتی اگر به شکل حوادثی ناخوشایند، صورت پذیرند.با آنکه همه روزهای سال را می توان به سپاسگزاری از « اصل هدایت الهی »، اختصاص داد؛ اما روزی از سال، وجود دارد که « گورو یما » نامیده شده ? ...
2248221

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 30 اردیبهشت

سپاسگزاری...20 می. 30اردیبهشتقبل از اینکه در برنامه بهبودی قرار بگیرم روزهایی داشتم که احساس بدبختی می چرا که کارها طبق خواست و نقش های من پیش نمی رفت.در برنامه نارانان یاد گرفتم ابزارهایی دارم که من کمک می کند تا از عهده نا امیدی های زندگی ام بر آیم.هنوز هم بعضی از روزها وقتی حوادث و روزگار مطابق میل من پیش نمی رود نا امید و غمگین می شوم اما یاد گرفته ام که زندگی نه به طور مطلق خوب و نه به طور مطلق بد است.حتی زمانی که فکر می کنم روزگار بدی است می توانم تصمیم بگیرم که به کمک نیروی برترم از خودم مراقبت کنم و این کار را با تمرکز روی نقاط مثبت و سپاسگزاری انجام ? ...
52274

دفتر شکرگزاری

اگه خواستید فقط یه کار رو به لیست کاراتون اضافه کنید، اون شکرگزاری باشه. هر روز صبح 3 تا از نعمت هایی که دارید رو بنویسید. شاید اولش احساس کنید بعد یه مدت نعمت کم میارید و تکراری می شه، اما بعد از چند وقت خیل عظیم نعمت های اطرافتون رو خواهید دید و شگفت زده میشید از این که چقدر تا به حال بی توجه بودید بهش. شکرگزاری اثرات بسیار عظیمی داره از جمله افزایش بسیار زیاد شادی، احساس خوشبختی، کم شدن غر و ناله، افزایش حس سپاسگزاری نسبت به اطرافیان، کم شدن توقع، ... با سپاسگزاری دنیایی زیباتر رو به خودتون هدیه خواهید داد.
1630905

سپاسگزاری از سید حسینی

سپاسگزاری از سید حسینیبزرگان گفته اند: سعادتمند و نیک سرانجام انی هستند که در احساس مسئولیت و تعهد خود می کوشند تا با فروغ گسترده همت عالی و والای خویش ناکامی های زندگی مردمان را چاره سازند و با تعمق و تدبیر خوشبختی توده ها را که جز خداوند یار و یاوری ندارند تامین کنند. راستی را که مقام و حیثیت و جایگاه مسئولیت ها و پست ها اقتضا دارد که صاحبان قدرت آن را به ابتذال و فرومایگی سوق ندهند بلکه این منزلت و مکانت را ارج نهاده و برای ایفای وظیفه که حق مردمان محروم و نیازمند است قیام کنند و آن که بر این مدعا ثابت قدم و استوار است این بار گرانبها و کالای ا ...
2826296

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۰

مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. به قلبتون بی شید و چشمانتان را ببندید و در دل بگویید سپاسگزارم. لیست آرزوهایتان( روز ۱۳) را نیاز داریم؛ یک به یک بخوانید و چشمانتان را ببندید، انرژیتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید سپاسگزارم. پیش از خواب فراموش بهترین پیشامد روزتان را به یاد بیاورید و سپاسگزار آن باشید.من از فردا سپاسگزاری خود را دوباره آغاز میکنم چون روزهایم در هم و برهم شدندو چندروزش جا ماند.بنابراین از فردا آغاز میشود. به ایش ...
52369

بزرگترین واجب!

. رضا (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد: 1 - به . همراه زکات فرمان داده است، پس .ی که . بخواند و زکات نپردازد .ش نیز پذیرفته نمی شود. 2 - به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس .ی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. 3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس .ی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است. (بحارالانوار، ج 74، ص 77) فرآوری: آمنه اسفندیاری ـ بخش اخلاق و عرفان .ی تبیان در آموزه های دینی ما نیکی به والدین اهمیت زیادی دارد و بلکه از مهمترین مسائل اخلاقی است
1871562

امتنان و سپاسگزاری

امتنان و سپاسگزاری سالهاست به تجربت آموخته ایم که هر آمدنی را رفتنی است و هر عطیه ای در دنیا چون آب روان به همان گذرایی و نامانایی است ولی در میان این فراز و فرودها ( م آن نغمه که مردم بسپارند به یاد) به روال این چرخش دوران یکی دیگر از مدیران نجیب و معلم مدار با سربلندی در میان شور و عاطفه قدرشناسانه همکاران فرهنگی خود بار امانت را از دوش برداشت. گرچه پیش از این نیز در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) بنابه وظیفه به پاس خدمات شایان دوست ارجمندمان جناب آقای احمد شیرزاد مجلس قدردانی با حضور معلمان و کارمندان مجتمع، فرماندار و معاونان استاندا ...
842700

با چه رویی به درگاهت بیاییم؟

حالا فرض کنیم و هیچ اشکالی هم ندارد اگر خدا به من امشب خطاب کرد که: ای بندة من! به تو امر . فلان کار را .، امّا نکردی و گفتم آن کار را نکن، ولی انجام دادی؛ به تو نعمت دادم امّا سپاسگزاری نکردی و در راه من استفاده نکردی؛ من از شما سؤال می کنم: چه جو. داریم بدهیم؟ امشب درها باز است و هر چه می خواهی بگویی می‏توانی، امّا سه سؤال از تو دارم. گفتم .، نکردی؛ گفتم نکن، کردی؛ به تو نعمت دادم، امّا سپاسگزاری نکردی. در اینجا من چه جو. بدهم؟ :. بخشی از سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی در . قدر این بنده ی حقیر را از دعای خیر خود محروم نفرمایید. جهت دریافت تصویر در ابعاد ا...
2809249

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۳

امروز را با شمردن موهبت هایمان آغاز میکنیم، ۱۰ موهبت را می نویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز ۱۰ تا از آرزوهایمان را مینویسیم و هر یک را با نوشتن سه بار واژه سپاسگزارم آغاز میکنیم. سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم برای.....جوری سپاسگزاری میکنیم که انگار همین حالا به آرزویمان رسیده ایم. چشمانمان را می بندیم و به این پرسشها پاسخ میدهیم. ۱. زمانی که به خواسته ات رسیدی چه حسی داشتی؟ ۲.زمانی که به خواست ات رسیدی نخست به چه ی گفتی؟ ۳.زمانی که به خواسته ات رسیدی نخستین کاری که انجام دادی چه چیز بوده است. ریز ریز ای ...
2805037

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۳

امروز را با شمردن موهبت هایمان آغاز میکنیم، ۱۰ موهبت را می نویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان هر یم سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز ۱۰ تا از آرزوهایمان را مینویسیم و هر یک را با نوشتن سه بار واژه سپاسگزارم آغاز میکنیم. سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم برای.....جوری سپاسگزاری میکنیم که انگار همین حالا به آرزویمان رسیده ایم. چشمانمان را می بندیم و به این پرسشها پاسخ میدهیم. ۱. زمانی که به خواسته ات رسیدی چه حسی داشتی؟ ۲.زمانی که به خواست ات رسیدی نخست به چه ی گفتی؟ ۳.زمانی که به خواسته ات رسیدی نخستین کاری که انجام دادی چه چیز بوده است. ریز ریز ای ...
2812305

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۶

مانند روزهای پیشین ۱۰ تا موهبتی که خداوند به ما داده است را مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم.سه باری را به یاد بیاورید که از شادی کامی هایتان انگار بر اریکه هستی سوار بودید و روی پا بند نبوده اید و برای آنها سپاسگزاری کنید. (شادی یادآوری آنها باید زیر پوستتان بدود)برای پنج تا از ارگانهای بدنتان که تندرست هستند سپاسگزار باشید. به یکی از ارگانهای بدنتان یا جایی از بدنتان که نیاز به بهبود دارد بی شید و آنرا به دور از بیماری ببینید و سپاسگزار باشید برای بهبودش. ( من یک گوی نورانی نقره فام میبینم که مغز و نخاعم را نورا? ...
2815349

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۶

مانند روزهای پیشین ۱۰ تا موهبتی که خداوند به ما داده است را مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم.سه باری را به یاد بیاورید که از شادی کامی هایتان انگار بر اریکه هستی سوار بودید و روی پا بند نبوده اید و برای آنها سپاسگزاری کنید. (شادی یادآوری آنها باید زیر پوستتان بدود)برای پنج تا از ارگانهای بدنتان که تندرست هستند سپاسگزار باشید. به یکی از ارگانهای بدنتان یا جایی از بدنتان که نیاز به بهبود دارد بی شید و آنرا به دور از بیماری ببینید و سپاسگزار باشید برای بهبودش. ( من یک گوی نورانی نقره فام میبینم که مغز و نخاعم را نورا? ...
436788

نامه سپاسگزاری آموزگار از شاگردانش

نامه سپاسگزاری آموزگار از شاگردانش سلام به همه شاگردان ارجمندم : اینک که سال تحصیلی به پایانش نزدیک می شود از همه شاگردان و فرزندان عزیزم سپاسگزارم بخاطر اینکه توانسته اند کارهای آموزشی و تحصیلی را انجام دهند و اولین پله آموزش را با یاری خدا و با موفقیت بگذارنند . عزیزانم با ذوق و سلیقه ای که در شما می بینم لین توانایی را دارید که بازهم بهتر از این باشید. همینکه تلاش کرده اید و برای یاد گیری زحمت کشیده اید بسیار ارزشمند است شاگردان عزیزم : در سال تحصیلی وقتی دقت شما را در درس خواندن و انجام تکالیف می دیدم خوشحال می شدم و از اینکه ا...
310183

بزرگترین واجب!

بزرگترین واجب! . رضا (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد: 1 - به . همراه زکات فرمان داده است، پس .ی که . بخواند و زکات نپردازد .ش نیز پذیرفته نمی شود. 2 - به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس .ی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. 3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس .ی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است. (بحارالانوار، ج 74، ص 77)در آموزه های دینی ما نیکی به والدین اهمیت زیادی دارد و بلکه از مهمترین مسائل اخلاقی است که خداوند متع
1766576

فقط برای امروز 20 دی

20 دی سپاسگزاری «از اینکه به باور رسیدهام، سپاسگزارم.» جزوه در انزوا v اعتقاد به نیرویی برتر در شرایط سخت تغییر ایجاد میکند! وقتی در بهبودی اوضاع به کام ما پیش نمیرود، ممکن است راهنما در تهیه "فهرست سپاسگزاری" به ما را ار دهد. وقتی این فهرست را تهیه میکنیم، باید ایمان خود به نیرویی برتر را در آن لحاظ کنیم. یکی از بزرگترین هدایایی که از قدمهای دوازدهگانه دریافت میکنیم، ایمان ما به خداوندی است که درک میکنیم. قدمهای دوازدهگانه ما را به آرامی به سوی بیداری هدایت میکنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی میکرد، زندگی ما نیز در طول انجام ب ...
861394

1l2bej2;1e

ی را با قانون نیوتن درهم می آمیزید، هر کنش شکرگزاری سبب دریافت واکنش متقابل می شود و آنچه که شما دریافت می کنید، همواره برابر با آن قدردانی تان است که به جا آورده اید. به این معنی که عمل سپاسگزاری باعث دریافت واکنش سپاسگزارانه خواهد بود. این سپاسگزاری هرچه صادقانه و مخلصانه تر باشد (به بیان دیگر هرچه بیشتر سپاسگزار باشید) بیشتر دریافت خوب: ، مگنا ارای.، مگنا ارای. rx-اصل.نمایندگی فعال ایران، مگنا ارای. rx، مگنا ارای. اصل، مگنا ارای. اصلmagna rx، مگنا ارای. چیست، قرص مگنا ار ای.، قرص مگنا ارای. اصل، عوارض مگنا ارای. rx-اصل، عوارض مگنا ار ای.، مگنا ارا?...
2796114

سپاسگزاری

خانم سجادیان عزیزبسیارازاظهارلطف شماسپاسگزارم
2384065

شروع تابستونی????

ازفردا شروع میشه. مراقبه..دفتر ِ خاصم..ورزشام..دوباره ودوباره خوندن کتابام.. اول دوباره سپاسگزاری بعدتمریناتش توی دفتر.یه دفتربایدبه مامی بگم ب ه ..این روز ی جون مردخونه شده چون بابا اصلن بیرون نمیره. انقدبامزه شدهمامی میگه ازت خوشم نمیاددیگه زشت شدیصدوخوورده حتی بیشتربی حسی بهش زدن خب طفلک سروصورتش حق داره پف کنهبعد نوشتن تمرینای سپاسگزاری کتاب چاراثرباراول چشمی باردوم دقیق ِ دقیق.وبعد دوباره کتاب ِ از ت عشق.اونم دوبار.کتاب قدرت.وبعددوباره راز.وکتاب روشن ازبعدخوندن این کتاباشروع میشه؛) +حالامن قبل کنکورغلطی به چنتامشاو یام داده بودم ازطریق ت? ...
48302

سپاسگزاری

از چه راهی می بایست به خداوند خدمت کرد؟ از راه قابلیت ها و توانایی ها. فضا و امکانی که در اختیار دارید با توجه به شرایط فعلیتان، مناسب ترین و متناسب ترین طریق برای خدمت به خداوند و سپاسگزاری از اوست. برای حرکت . در مسیر الهی، لازم نیست کار چندانی .ید. در ابتدا کافی است فقط جهت زندگی، جهت کارها، فعالیت ها و صرف زمان و نیرویتان را تغییر دهید یعنی تلاش خود را به سوی خداوند جهت دهید. در شرایط «حال» هر کاری که می توانید برای خداوند .ید، همان کاری است که می بایست انجام دهید منتها دقت کنید که واقعاً چه کار می توانید .ید؟ اثر ایلیا «م
2773156

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱

شمارش داشته هایتان و سپاسگزار بودن برای آنها زندگی را میتواند پربارتر کند. همان گونه که گلایه میتواند زندگی را پر از گرفتاری کند. ما آن میشویم که میگوییم؛ پس بهتر است نیک بگوییم. من خودم از فردا آغاز میکنم و اینها رااز کتاب راندا برن مینویسم؛ به زبان انگلیسی چون فارسیش را دستکاری کرده اند. یک دفتر کوچک میخواهیم و یک مداد یا خ ر و ۱۵ دقیقه زمان، سخت نیست که؟ روز نخست ده تا از داشته هایت را بنویس و بنویس چرا برای آنها سپاسگزاری. از شماره یک بلند بخوان و در پایان هر یک سه بار بگو سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. برای روز ۲ یک سنگ کوچک نیاز داریم. م ...
1473058

گل رز صورتی

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام گالری ع های گل رز صورتی زیبا و فانتزی برای پروفایل بعد از معرفی گل های رز قرمز, آبی و سفید امروز در بخش ع های گل رز پارلین, تصمیم گرفتیم ع و تصاویر گل های رز صورتی زیبا را برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و ... آماده کنیم که در ادامه مطلب شما میتوانید ع این گل های رز صورتی زیبا و قشنگ را ببینید گل رز صورتی نشانه چیست؟ رنگ صورتی نماد وقار, متانت, اراستگی و شی است و گل رز صورتی نماد عشق, قدردانی و سپاسگزاری است. البته در قدیم صورتی تیره بیانگر قدردانی و سپاسگزاری بوده است و صو? ...
1472684

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفای

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفایل تلگرام و اینستاگرامگالری ع های گل رز صورتی زیبا و فانتزی برای پروفایلبعد از معرفی گل های رز قرمز, آبی و سفید امروز در بخش ع های گل رز پارلین, تصمیم گرفتیم ع و تصاویر گل های رز صورتی زیبا را برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و ... آماده کنیم که در ادامه مطلب شما میتوانید ع این گل های رز صورتی زیبا و قشنگ را ببینیدگل رز صورتی نشانه چیست؟رنگ صورتی نماد وقار, متانت, اراستگی و شی است و گل رز صورتی نماد عشق, قدردانی و سپاسگزاری است. البته در قدیم صورتی تیره بیانگر قدردانی و سپاسگزاری بوده است و صورتی روشن نم ...
2391232

ـعوض شد-.-

تصمیم عوض شد سپاسگزاری+کتاب نیمه تاریک وجودمن:)
1436200

شمخانی: مراد از رسانه ولنگاری و هرج و مرج نیست

۱- از وزارت فرهنگ و ارشاد ی؛ معاونت مطبوعاتی و مجموعه رسانه های کشور که با تلاش و حضور فعال خود موجب شکل گیری و غنای بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به عنوان رخداد فرهنگی و رسانه ای منحصر بفرد شدند سپاسگزاری می کنم ۲- از این که در طول هفته جاری برای دومین بار توفیق حضور در جمع پرنشاط و صمیمی فرهیختگان حوزه رسانه کشور حاصل شد بسیار سندم. ۳- از این فرصت استفاده می کنم و از همه رسانه های مسئول و متعهد کشور که در طول سالهای پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاردیم، همکار و همراه تاثیر گذار و ارزشمندی برای نهاد امنیت ملی کشور بودند سپاسگزاری و قدردانی می نمایم و امید? ...
2043258

نساجی

نساجی نساجی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 57 مرکزآموزش عالی فنی پسران شهید بهشتی(اردکان) پروژه کارآفرینی مقطع کاردانی رشته صنایع چوب و کاغذ عنوان طرح احداث کارخانه ایران نساجی شرکت ایران نساج سهامی خاص واقع در شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین راهنما: جناب آقای قادری تهیه کنندگان: سعید سلطانی محمدعلی یگانه بهروز شکی محسن ملکوتی تابستان 87 سپاسگزاری و تقدیم خدای بزرگ را بسیار سپاسگزاری که توفیق اش را نصیب ما ... دریافت فایل نساجی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

۲۸ روز سپاسگزاری روز ۱۳