۲۸ روزسپاسگزاری روز ۱۲


2805038

۲۸ روزسپاسگزاری- روز ۱۲

شیرین چو شکر باش شاکر شاکر همه دم شکر ستاند در یک جای آرام مینشینیم و دفترمان را باز میکنیم. روز ۱۲ شده و مانند هرروز ۱۰ موهبتی را که داریم و اینکه چرا برای آن سپاسگزاریم را مینویسیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک میگوییم سپاسگزارم. نام سه را که سبب زیرو رو شدن زندگی ما شدند را مینویسیم و اینکه چه د برای ما و ما برای تک تک آن کارها از آنها سپاسگزاریم. آنجه نوشته ایم میخوانیم بلند و سپاسگزاریمان را بیان میکنیم. پیش از خواب بهترین رویداد روزت را به یاد بیاوریم و سپاسگزار باشیم برایش.ساعت ۷.۵ بیدار شدم و خیلی خسته بودم! چون شب پیش ساعت ۲ خو ده بود? ...

۲۸ روزسپاسگزاری روز ۱۲