ی انسان چه چیزی تورا مغرور کرده


9602

ی انسان چه چیزی تورا مغرور کرده

انسان در طول زندگی برای چهار چیز تلاش میکنه1- اسمم بلند باشد2- لباسم قشنگ باشد3- خانه ام زیبا باشد4- سواریم مدل بالا باش ی بعد ازمرگش:اسمش میشه میتلباسش میشه کفنخانه اش میشه قبرو سواریش میشه تابوت... !!! ؟ای انسان چه چیزی تورا مغرور کرده؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! ؟؟؟؟؟؟!!!!!!
123479

تورا...

امروز یک هفته گذشته از من... از تو....از لحظه های شیرین ما... یه هفته گذشته و من الان چقدر بودن تورا هوس کرده ام... چقدر بوی تورا بو کشیدم... چقدر مرور . بودنت را... چه دیوانه وار هوس کرده ام تورا... بیا و کنارم فقط بشین... وسط عاشقانه های من . از استدلال های ابراهیم میگوید و من دوستت دارم های تورا در ذهنم می بافم... اینجا . حرف از بنده و خدا میزند از . و خلقت و من فقط به این فکر میکنم که"از آن روزی که در بند توام آزادم"
2117141

سکوت

سکوت شادترین، تعبیر ازخداست.خداوندی که سکوت می کند و در پشت این سکوت نمی دانم چیست.شاید او سکوت نکرده، گوش های من سکوت کرده اند.شاید خدا آن بالا ها نیست... شاید خدا پرحرفترین حادثه زندگی ست.تورا پشت هر برگی که بر زمین افتاد، حس می کنم!تورا پشت هر ابری که اشک فراقش بر گونه های من چکید، حس می کنم!تورا پشت عطر بهارنارنج آن دم که در هوای شیدا پیچید، حس می کنم!تورا از نسیمی که از پر زدن کوتاه یک بال کبوتر بر گل محمدی وزید، حس می کنم!تورا از قدم زدن دو عاشق در خیابانی جنگ زده، حس می کنم!تورا با صدای جویدن موشی تنها که زیر پل جوی، نان دندادن می زند، حس می کنم!تورا ب? ...
746413

اى انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته؟!

یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ اى انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته؟! (( 1 )) تفسیر: اى انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟! در تعقیب آیات گذشته که پیرامون معاد سخن مى‏گفت، در آیات مورد بحث براى بیدار . انسان از خواب غفلت، و توجه او به مسئولیتهایش در برابر خداوند، نخست او را مخاطب ساخته و با یک استفهام توبیخى شدید و در عین حال توأم با نوعى لطف و محبت مى‏فرماید:" اى انسان چه چیزى تو را از پروردگار کریمت غافل ساخته؟ و در برابر او جسور و مغرور نموده"؟! (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَر...
267820

نازنین

واژه ی لحظه ی دیدار تورا کم داردنازنین شعرمن انگار تورا کم داردمیشود یک غزل تازه کنارم باشیشاعر و کاغذ و خ ر تورا کم داردمیشودباز بخندی و کمی ناز کنیقلب این عاشق بیمار تورا کم داردمشکل قلبی و سردرد شدن های مرا.م گفته که این بار تورا کم داردروز برفی و من و قهوه هوایی دلچسببعد هر یک پک سیگار تورا کم داردهرکجاحرف ز احساس و زعشق است فقط روح من میشود آزار،تورا کم داردبی تو این ثانیه ها میل به مردن دارند ساعت خسته ی دیوار تورا کم دارد عشق من،شعر بهانه ست که بدانی مردیاز خودش از همه بیزار تورا کم دارد....
2113858

عِتاب خدا به انسان

قرآن در صحنه عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْیَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ هر ی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و بازپس نهاده بداند. ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ (سوره ۸۲: الإنفطار - جزء ۳۰ - آیات 5 و 6. ترجمۀ انصاریان) تفسیر علامه طباطبایی مراد از علم نفس، علم تفصیلى است به آن اعمالى که در دنیا کرده، و این غیر از آن علمى است که بعد از منتشر شدن نامه اع پیدا مى کند، چون آیات زیر [همین سوره] دل دارد بر اینکه انسان به اعمالى که کرده آگاه است...و مراد از نفس، جنس ا? ...
1097623

انسان مغرور

انسان با سه چیز مغرور میشود؛ 1- نام بزرگ 2- خانه بزرگ 3- لباس فا اما افسوس که بعد از مرگ؛ 1- نامش... مرحوم 2- خانه اش... قبر 3- لباسش... کفن بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است ... بر رنگ لباس مناز که آ کفن است مغرور مشو که زندگی چند روز است ... در زیرِ زمین شاه و گدا یک رقم است
1593306

مقایسه انسان مغرور ومتکبر با انسان وارسته وخاکی از نظر عرفاء ومردان حق :

مقایسه انسان مغرور ومتکبر با انسان وارسته وخاکی از نظر عرفاء ومردان حق:---------------------------------------------------------------------------------همین انسان ضعیف وناتوان بعضابحدی مغرورمیگرددکه خودرا گم کرده وادعاهای بزرگی زیادی از خود بروز میدهد وخود بزرگ بینی وبرتر طلبی آن به اوج خود میرسد و با ادعاهای پرطمطراق که به تعبیر شیخ سعدی علیه الرحمه که چه زیبا ح او را بیان کرده و گفته است: از جان بیرون نیامده جانانت آرزوست - ر نابریده و ایمانت آروزست بردرگهی که نوبت ارنی همی زنند - موری نه ای و ملک سلیمانت آرزوست فرعون وار لاف اناالحق همی زنی - وانگه قرب موسی ع? ...
2104678

عِتاب خدا به انسان

قرآن در صحنه عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْیَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ هر ی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و بازپس نهاده بداند. ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ (سوره ۸۲: الإنفطار - جزء ۳۰ - آیات 5 و 6. ترجمۀ انصاریان) تفسیر علامه طباطبایی مراد از علم نفس، علم تفصیلى است به آن اعمالى که در دنیا کرده، و این غیر از آن علمى است که بعد از منتشر شدن نامه اع پیدا مى کند، چون آیات زیر [همین سوره] دل دارد بر اینکه انسان به اعمالى که کرده آگاه است...و مراد از نفس، جنس انسانها است، پس ...
657243

انسان مغرور

انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .
1786229

حدیث عشق

به دیده می کشم ای نازنین جفای تورا/به کام می برم آن باده شفای تورا/من ازحو چشمت به عرش ره سپرم/به زهره یاددهم شیوه نگاه تورا/ هزاربارتوراگفتم ای عزیزمصری من/عزیزمصرچه داند شب وصال تورا/به خلوت دل من شورهای پنهانی ست/ بیاکه جان بپذیردنوای ورا/اگرهزاربارتورا،براریکه ره بزنند/دخیل بازببندم به تخت، موی تورا/جهان،به بوی توآبادمی شودای عشق/چوکیمیا بربایندجمله گوی تورا/بیاومرحمتت را نثارکن مارا/چو مرحمی بهم آریم آب روی تورا/حدیث عشق توباما حدیث پنهانی است/به هیچ غیرنگوئیم گفت وگوی تورا/ ت.پویا
443296

ازآغازعالم تورا دوست دارم

ازآغاز عالم تورا دوست دارم !من ازعهدآدم تورادوست دارمازآغازعالم تورا دوست دارمچه شبهامن وآسمان تادم صبحسرودیم نم نم تورا دوست دارمنه خطی نه خالی نه خواب وخیالیمن ای حس مبهم تورا دوست دارم سلامی صمیمی ترازغم ندیدمبه اندازه غم تورا دوست دارمبیا تاصدا ازدل سنگ خیزدبگوئیم باهم تورا دوست دارمجهان یک دهان شد هم آوازباماتورا دوست دارم , تورا دوست دارمقیصر امین پورhttp://b2n.ir/29936
62425

خدا تو را زیبا افریده

خدا تورا زیبا آفریده چه زیبا رخ به زیبایی کشیده تورا نقاش عالم گل کشیده ------------------------------ زرنگ عشق تو مهتاب کرده تورا در عشق خود او خواب کرده ----------------------------- زتار موی تو بیدی کشیده زموج موی تو دریا کشیده --------------------------------- قسم که ان دلت رنگین کمان است تمام عالمی در تو نهان است ---------------------------- زچشمان تویک دنیا کشیده تورا از عشق خود تنها کشیده ---------------------------- .ز پلک تو مهتاب کشیده مراهم در ناز چشمانت کشیده ----------------------------- عجب را آنکه نقاشی کشیده هزاران رنگ از گل ها کشیده ----------------------------- تورا زیبا ، ولی تنها کشیده تو عاشق بوده ای ، اودل کش...
2159199

تو را

سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تورا باز تورا باز تورا باز تورا میخواهم :)♡
881163

کی رفته ای ز دل ؟

"کی رفته ای ز دل ؟ کی رفته ای زدل که تمنا کنم تورا ❤❤❤کی بود ه ای نهفته که پیدا کنم تورا غیبت نکرده ای که شوم طالبحضور❤❤❤پنهان نگشته ای که هویدا کنمتورا باصد هزار جلوه بر ون آمدی که من ❤❤❤باصد هزاره دیده تماشا کنم تورا بالای خود درآ ینه چشممن بیبین ❤❤❤تا با خبر زعالم وبالا کنم تورا مستانه کاش در حرم ودیر بگذری ❤❤❤تا قبله گاه مومن وترسا کنم تورا خواهم شبی نقابز رویت برافکنم ❤❤ ❤خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تورا طوبی وسدره گر قیامت به من دهند ❤❤❤یک?...
687882

نحوه رفتار با افراد مغرور

نحوه رفتار با افراد مغرور به احتمال زیاد در بینِ اطرافیان شما هم افرادی هستند که خیلی مغرور و خودپسند هستند. شاید بعضی وقت ها از خودمون بپرسیم که؟ واقعاً نحوه رفتار با افراد مغرور باید چطور باشه؟ با آدمِ مغرور و یک دنده هم مگه میشه صحبت کرد؟ در ادامه مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم که می تونید برای رفتار با افراد مغرور از استفاده کنیم. ادامه مطلب
158817

هشدار به انسان های مغرور

بازخوانی خطبه 223 نهج البلاغه؛ هشدار به انسان های مغرور . علی (ع):برهان گنا.اران نادرست ترین برهان ها است و عذرش از توجیه هر فریب خورده ای بی اساس تر و خوشحالی او از نداشتن آگاهی است. به گزارشحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛مولای متقیان، . علی (ع)در بخشی از خطبه 223 کتاب شریف نهج البلاغه و به هنگام تلاوت آیه 6 سوره انفال-که این آیه به انسان در مورد مغرور بودن در برابر پروردگار هشدار می دهد-می فرماید: برهان گنا.اران نادرسترین برهان ها است و عذرش از توجیه هر فریب خورنده ای بی اساس تر و خوشحالی آنها از نداشتن آگاهی است. سپس . در ادامه...
632568

بی نیازی

به راستی انسان چقدر از اصل خویش فاصله گرفته است؟! البته به او حق میدهم وقتی طی صد ها سال چیزی به تو تحمیل شود مجبور میشوی آنرا بپذیری و آن چیز چیست؟ آن چیز همان گمان نیازمندی توست! مردم تورا نیازمند جلوه داده اند و این گمان را در تو پرورش داده اند تا از درک گوهر عظیم وجود خویش باز بمانی! مردم، خود نیز اسیر جهل خودساخته اند... آنها تورا بسیار از اصل تو دور انداخته اند. اصل چیست؟ بعضی آنرا خدا مینامند بعضی آگاهی و... مهم نیست آنرا چه مینامی مهم این است که درکت از آن چقدر است! و چه تلخ است وقتی بدانی تمام عمرت با یک باور غلط زندگی کرده ای اطرافیانت مدام ...
1541217

بی نیازی

به راستی انسان چقدر از اصل خویش فاصله گرفته است؟! البته به او حق میدهم وقتی طی صد ها سال چیزی به تو تحمیل شود مجبور میشوی آنرا بپذیری و آن چیز چیست؟ آن چیز همان گمان نیازمندی توست! مردم تورا نیازمند جلوه داده اند و این گمان را در تو پرورش داده اند تا از درک گوهر عظیم وجود خویش باز بمانی! مردم، خود نیز اسیر جهل خودساخته اند... آنها تورا بسیار از اصل تو دور انداخته اند. اصل چیست؟ بعضی آنرا خدا مینامند بعضی آگاهی و... مهم نیست آنرا چه مینامی مهم این است که درکت از آن چقدر است! و چه تلخ است وقتی بدانی تمام عمرت با یک باور غلط زندگی کرده ای اطرافیانت مدام ...
912072

شام آ.

از من بگذر به کجا؟ به هرجایی که پروانه تورا میگیرد به شبی خسته در آن کوه بلند که تمامى به هم انداخته شود که شود ماه عیان،قاصدک عمر دلم به شب موى تو و جان من و آتش گِرد که تورا میفهمد یا تورا بیشترم میداند.
1169266

نحوه رفتار با افراد مغرور

نحوه رفتار با افراد مغروربه احتمال زیاد در بینِ اطرافیان شما هم افرادی هستند که خیلی مغرور و خودپسند هستند. شاید بعضی وقت ها از خودمون بپرسیم که؟واقعاً نحوه رفتار با افراد مغرور باید چطور باشه؟با آدمِ مغرور و یک دنده هم مگه میشه صحبت کرد؟در ادامه مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم که می تونید برای رفتار با افراد مغرور از استفاده کنیم.
560214

همت را گم کرده ام

حاجی ما شرمنده ایم. حاجی ما شرمنده ایم که مردان سیاست مان نه غیرت تورا دارند نه ایمان تورا و نه کارآمدی تورا. شرمنده ایم که ما جوانان نه غیرت یاران تورا داریم نه ایمان یاران تورا و نه کارآمدی آنها را ! حاجی بدجور شرمنده ایم. +حدود ده روز پیش مطلبی را پیش نویس . نمیدانم چرا آن را منتشر ن.... شاید کمی متفاوت باشد با تمام حرف های این روزها + صدای دلنشین محبوبم متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است م...
630093

تورا من چشم در راهم..

خاطره ای نوشته ام .ی محل نمیزند درد به رخ کشیده ام مسکنم نمیدهند تعریف عشق کرده ام او جواب نمیدهد رو به خفا برده ام یار وفا نمیکند دل به خدا س. ام جان به هدر نمیرود خدا سخن نمیکند دل به نوشته خوش کند فلک به تاس میزند دهر جواب میدهد یار به دیدن امده عقل حیا همی کند من که ندیده ام تورا... خدا... من... صبر میکند قلبم تورا یه دلنوشته دیگه همینادبی هم نیست ممنون
173027

مغرورم ...

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرور چون اهل کارای خج. آور نیستم!بهم میگن مغرور چون الکی از .ی معذرت خواهی نمیکنم بهم میگن مغرور چون به هر .ی رو نمیدم هــــــــر .ی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!اگه به هر.ی گفتم دوستش دارم بدونه تو قلبم جا پیدا کرده همینم که هستم.عوض نمیشم!
461036

. رمان شاه من

برای . رمان شاه من با . بر روی لینک زیر کلیک نمایید . نسخه pdf خلاصه رمان : ماه من....در زندگی هر چه میخواستم به دست آوردم...جز قلب تو....بد کرده ام میدانم...قلب کوچک و عاشقت را پر از ترس و نفرت .... من شاهم...همان شاه مغرور و دل سنگ...ولی تو با زیباییت...لطافتت...قلب پاک و مهربانت به قلبم نفوذ و مرا نرم کرده ای....من شاهم....هر چه بخواهم به دست می آورم حتی با زور..با خشونت....جسمت را تصاحب ....معشوقه ات را نابود...تبعیدت ....گمت ....فراموشم کردی... حال پیدایت . واینک تورا عاشق میکنم... رمانی عاشقانه و تاریخی با بیانی امروزی #جلداول
310176

تندیس امید

یک روز نام تورا شنیدم و همان دم نفسم در . حبس شد در آن هنگام بود که هستی من با تو در آمیخت. راستی آیا تو از این اعجاز خبر داشتی؟ که من بی آنکه تورا شناخته باشم با شنیدن نام تو دانستم که محبوب خویش را یافته ام. با شنیدن نخستین کلمات تو این گمان بر من گذشت که تو زندگی من را چون شمعی در تاریکی شب فروغ جاودانه ای بخشیدی. وقتی که برای اولین بار صدای تورا شنیدم رنگ از رُخم پریدو بی اختیار دیده بر زمین افکندم. و آن هنگام بود که دلهای ما با نگاهی خاموش از همدیگر سلام عشق را ربودند. من نام تورا در نگاه تو خواندم و بی آنکه از خودم چیزی پرسیده باشم به خویش پاسخ گفتم ک
687982

نحوه رفتار با افراد مغرور

نحوه رفتار با افراد مغروربه احتمال زیاد در بینِ اطرافیان شما هم افرادی هستند که خیلی مغرور و خودپسند هستند. شاید بعضی وقت ها از خودمون بپرسیم که؟واقعاً نحوه رفتار با افراد مغرور باید چطور باشه؟با آدمِ مغرور و یک دنده هم مگه میشه صحبت کرد؟در ادامه مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم که می تونید برای رفتار با افراد مغرور از استفاده کنیم. ادامه مطلب...
687923

نحوه رفتار با افراد مغرور

نحوه رفتار با افراد مغروربه احتمال زیاد در بینِ اطرافیان شما هم افرادی هستند که خیلی مغرور و خودپسند هستند. شاید بعضی وقت ها از خودمون بپرسیم که؟واقعاً نحوه رفتار با افراد مغرور باید چطور باشه؟با آدمِ مغرور و یک دنده هم مگه میشه صحبت کرد؟در ادامه مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم که می تونید برای رفتار با افراد مغرور از استفاده کنیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1240023

چُلاق ِِ مغرور

پای چُلاق ِ داشتن دردی ِ ، برای فرار ازش خود را به لودگی زدن حماقت محض است ، حماقت ی که این سال ها انجام داده اَم ِ ... حماقتی که زندگی م را نابود کرده، مگر قرار نشد که یک چُلاق ِِ مغرور باشی نه یک چُلاق ِِ لوده ِ ... اینگونه برای فرار از لودگی باید مغرور بود
1340804

مغرور نباش

انسان با سه چیز مغرور میشود؛1- نام بزرگ2- خانه بزرگ3- لباس فا اما افسوس که بعد از مرگ؛1- نامش... مرحوم2- خانه اش... قبر3- لباسش... کفنبر چرخ فلک مناز که کمر شکن استبر رنگ لباس مناز که آ کفن استمغرور مشو که زندگی چند روز استدر زیرِ زمین شاه و گدا یک رقم است
515319

زجـهان صحنه بـازی ست تورا

زجـهان صحنه بـازی ست تورا همه پنهان بُدی که بی. تورا آن شوی و یانشوی ازهم خود بـه سرانجام خـود آیی که تورا
1036409

کتاب باید مثل هلو باشه نه مثل زهر مار!

#معرفی- کتابهایی که دوستشان ندارم!لطفا مقهور اسامی افراد نشید!؟به قول شاعر: ه ن تو از تو به باید/ تا تورا عقل و دین بیفزاید! شماها رو نمی دونم ولی برای من هنر فا خیلی مهمه. و مهمه که از کت که می خونم حال خوشی بهم دست بده. همونطوری که وقتی انسان با یه انسان دیگه برخورد می کنه ، بعضیها دیدنشون و حرف زدن باهاشون حال آدم رو خوب می کنه ، انسان رو امیدوار به زندگی می کنه، انقدر ادب زیبایشون کرده که انسان از دیدن اونها احساس لذت می کنه و دوست داره که مدت ه نی باهاش رو ادامه بده و همونطور که دیدن انسانهای بزرگ ، دل انسان رو بزرگ می کنه و بینشی زیبا به انسان می بخشه و ...
1108258

کتاب باید مثل هلو باشه نه مثل زهر مار!

#معرفی- کتابهایی که دوستشان ندارم!لطفا مقهور اسامی افراد نشید!!!به قول شاعر: ه ن تو از تو به باید/ تا تورا عقل و دین بیفزاید! شماها رو نمی دونم ولی برای من هنر فا خیلی مهمه. و مهمه که از کت که می خونم حال خوشی بهم دست بده. همونطوری که وقتی انسان با یه انسان دیگه برخورد می کنه ، بعضیها دیدنشون و حرف زدن باهاشون حال آدم رو خوب می کنه ، انسان رو امیدوار به زندگی می کنه، انقدر ادب زیبایشون کرده که انسان از دیدن اونها احساس لذت می کنه و دوست داره که مدت ه نی باهاش رو ادامه بده و همونطور که دیدن انسانهای بزرگ ، دل انسان رو بزرگ می کنه و بینشی زیبا به انسان می بخشه و ...
511972

دخترک مغرور

دلم میخواد با دوستام باشم...چت کنمیا حرف بزنمیا بیرون برم...و باز هم دخترک مغرور....دخترک مغرور و لجباز!!!دخترک میگه تا .ی سمتت نیومده سمت .ی نرو...
858869

یعنی او در بهشت است؟

لعنت به من که ع. تورا پس زمینه ی قفل صفحه کرده ام اما تعلقات دنیایی سالگرد تورا از ذهنم برد. لعنت بهشان! 18 سال نبودن . بر همه ی مان تسلیت!
992331

بزرگ نمایی بخشی از نفس است.

این گزیده مننی ست از یک کتاب که پاسخ سوال چند سال پیش ام بود: و به یاد بسپار که چگونه خواهی دانست که آیا برنفس چیره شده ای یا به ورای آن رفته ای. اگر بر نفس غلبه کرده باشی، آنوقت فروتن می شوی. اگر به ورای نفس رفته باشی، نه فروتن هستی و نه مغرور. زیرا کل آن مورد ازبین رفته است. فقط یک انسان نفسانی و مغرور است که می تواند فروتن باشد. وقتی نفسی وجود نداشته باشد، چگونه می توانی فروتن باشی؟ چه ی فروتن خواهد بود؟ آنگاه تمام آن پایه و اساس از آن زیر ناپدید می گردد. پس هرگاه بر نفس غلبه کنی، به فروتنی تبدیل می شود. وقتی به ورای نفس رفته باشی، انسان فقط از آن دام آزا? ...
1798832

انسان با سه چیز مغرورمیشود

انسان با سه چیز مغرور میشود ادامه مطلب
1977741

تذکرویادآوری برای متکبرین ومغرور ها+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدی

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادرِ متعال ، عزیز و قهار تذکر و یادآوری برای متکبرین و مغرور هاای مغرور و ای متکبر به چه جهت و برای چه زندگی و امورات و آرزوهای دنیوی ترا فریفته و مغرور کرده است ؟ و به چه جهت مغرور و مفتون و فریفته این دار غرور (مظاهر فریبنده دنیا) شدی؟! و برای چه تکبّر و تفا به مال و جمال و علم و مقام و سایر امورات خود می کنی؟! بدان و آگاه باش که آغاز پیدایش و وجود تو بعد از خاگ و گل ، نطفه و مَنیِّ جهنده می باشد چنانکه خداوندِ تَبارَکَ وَ تَعالَی در سوره قیامه آیه 37 می فرماید : أَلَمْ یَکُ نُطْفَةًمِنْ مَنِیٍّ یُمْنی : آیا او نطفه اى از م? ...
87658

. رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرورpdf

. رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرورgiz-miz.xyz/.+رمان+یه+دختر+شیطون+یه+پسر+مغرور/ translate this pageرمان یه دختر شیطون یه پسر مغرور . رمان دختر شیطون پسر مغرور pdf . رمان پسران مغرور دختران شیطون رمان پسر مغرور دختر مظلوم رمان یه دختر شیطون یه پسر .... رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرورpdfpersian-text.xyz/.+رمان+یه+دختر+شیطون+یه+پسر+مغرورpdf/ translate this page. رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرور رمان یه دختر شیطون پسر مغرورpdf رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرور . رمان یه دختر شیطون یه پسر مغرور apk - دنیای …. رمان پسران مغرور دختران شیطون pdf - رمانخونه |romankhone.ir/?tag=.-رمان-پسران-مغرور-دختران-شیطون-...
189752

سه گروه

سه گروه را هرگز فراموش نکنید .انی که به تو در شرایط سخت کمک کرده اند وان هایی که تورا در شرایط سخت رها کرده اند و افرادی که تورا در شرایط سخت قرار داده اند
1010139

تورا برای من آفرید ...

خداوند روز اول آفتاب را آفرید٬روز دوم دریا٬روز سوم صدا را٬روز چهارم رنگها را٬روز پنجم حیوانات٬روز ششم انسانها٬و...روز هفتم خداوند شیددیگر چه چیزی را نیافریده استو... (سپس او)تورا برای من آفرید.
511978

تنبیه نامه برای متکبرین و مغرورین+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی+

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادرِ متعال ، عزیز و قهار تذکر و یادآوری برای متکبرین و مغرور هاای مغرور و ای متکبر به چه جهت و برای چه زندگی و امورات و آرزوهای دنیوی ترا فریفته و مغرور کرده است ؟ و به چه جهت مغرور و مفتون و فریفته این دار غرور (مظاهر فریبنده دنیا) شدی؟! و برای چه تکبّر و تفا. به مال و جمال و علم و مقام و سایر امورات خود می کنی؟! بدان و آگاه باش که آغاز پیدایش و وجود تو بعد از خاگ و گل ، نطفه و مَنیِّ جهنده می باشد چنانکه خداوندِ تَبارَکَ وَ تَعالَی در سوره قیامه آیه 37 می فرماید : أَلَمْ یَکُ نُطْفَةًمِنْ مَنِیٍّ یُمْنی : آیا او نطفه اى از م...
89237

تقدیم به مادر عزیزم در چهارمین زمستان

قسمت نشد که لحظه غمگین رفتنت با اشک ها مسیر تورا شستشوکنم بوسیدنت که هیچ بغل .ت که هیچ حتی نشد تورا یک دل سیر بوکنم از یادها گذشتی و دربادها گم شدی حالا حضور تورا کجاجستجوکنم قسمت نشد،تورفتی ومن ماندم که باز باقیمانده عمر ،توراجستجو کنم!
511977

تنبیه نامه برای متکبرین و مغرورین+نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعا

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادرِ متعال ، عزیز و قهار تذکر و یادآوری برای متکبرین و مغرور هاای مغرور و ای متکبر به چه جهت و برای چه زندگی و امورات و آرزوهای دنیوی ترا فریفته و مغرور کرده است ؟ و به چه جهت مغرور و مفتون و فریفته این دار غرور (مظاهر فریبنده دنیا) شدی؟! و برای چه تکبّر و تفا. به مال و جمال و علم و مقام و سایر امورات خود می کنی؟! بدان و آگاه باش که آغاز پیدایش و وجود تو بعد از خاگ و گل ، نطفه و مَنیِّ جهنده می باشد چنانکه خداوندِ تَبارَکَ وَ تَعالَی در سوره قیامه آیه 37 می فرماید : أَلَمْ یَکُ نُطْفَةًمِنْ مَنِیٍّ یُمْنی : آیا او نطفه اى از م...
688128

. رمان شاه من اندروید،جاوا،ایفون،pdf

. رمان شاه من اندروید،جاوا،ایفون،pdf . رمان شاه من . رمان شاه من نام رمان:شاه من نویسنده رمان:par__ni کاربر رمان فوریو خلاصه رمان: ماه من….در زندگی هر چه میخواستم به دست آوردم…جز قلب تو….بد کرده ام میدانم…قلب کوچک و عاشقت را پر از ترس و نفرت .… من شاهم…همان شاه مغرور و دل سنگ…ولی تو با زیباییت…لطافتت…قلب پاک و مهربانت به قلبم نفوذ و مرا نرم کرده ای….من شاهم….هر چه بخواهم به دست می آورم حتی با زور..با خشونت….جسمت را تصاحب .…معشوقه ات را نابود…تبعیدت .…گمت .…فراموشم کردی… حال پیدایت . واینک تورا عاشق میکنم…رمانی عاشقانه و تاریخی با بیانی امروزی اد...
15691

تورا...

seyed mehdi nezhadhashemi: تورا گم کرده ام شبیه کوهنوردی که به قله نمی رسد بارانی از شعر که نمی آید ترک های دست کویر می خواستمت نبودی میان رویا میان آرزو میان تمامی فصل ها میان ستاره هایی که از جو زمین نمی گذرند دلخوشی یک خاطره است یک رویا یک نیلوفر خشک شده دور تنهایی مثلا " همین جاده ی موهات به پایان که میرسد به جایی نمی رسم جز تو با این حساب گم ات کرده ام تا از زندگی کنار بگیرم گم ات کرده ام تمام شوم گم ات کرده ام برایت بمیرم حتا در شعر دیگر قصه ی مرگ مولف هم هیچ تأثیری در کلمه ندارد باد که می وزد وحی می شوی بر هر .ی که...
737957

ای انسان چه چیز تو را مغرور می سازد

محمدعلی کلی زمانی که برای بلند . مشعل المپیک رفت دستانش می لرزید پشت میکروفن رفت و گفت ای انسان چه چیز تو را مغرور می سازد یادتان هست زمانی قهرمان جهان بودم خداوند را شکر می گویم که توانستم در اوج جوانی با افتتاح یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه بنام صخا چراغی روشن کنم و در همین کار شاعر و نویسنده و عاشق و عارف و فداکار شدم و در سطح جهانی به تبلیغ و تشویق قرض الحسنه پرداختم تا با تقویت صخا و جذب افراد توانا بهترین گره گشا و نان رسان و مشکل گشا شوم امیدوارم دعایم مستجاب شود و آرزوهایم برآورده بخیر شود هیچ چیز به اندازه خشنود . قلب سالخوردگان مظلوم و ک.ن معص...
737601

ای انسان چه چیز تو را مغرور می سازد

محمدعلی کلی زمانی که برای بلند . مشعل المپیک رفت دستانش می لرزید پشت میکروفن رفت و گفت ای انسان چه چیز تو را مغرور می سازد یادتان هست زمانی قهرمان جهان بودم خداوند را شکر می گویم که توانستم در اوج جوانی با افتتاح یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه بنام صخا چراغی روشن کنم و در همین کار شاعر و نویسنده و عاشق و عارف و فداکار شدم و در سطح جهانی به تبلیغ و تشویق قرض الحسنه پرداختم تا با تقویت صخا و جذب افراد توانا بهترین گره گشا و نان رسان و مشکل گشا شوم امیدوارم دعایم مستجاب شود و آرزوهایم برآورده بخیر شود هیچ چیز به اندازه خشنود . قلب سالخوردگان مظلوم و ک.ن معص...
1171145

کتاب

علت اصلی که از دیرباز تا به امروز تاکید شده است به فرهنگ مطالعه این است که، وقتی انسان کتاب می خواند مطالب جدیدی را یاد می گیرد و می آموزد احساس خوبی پیدا می کند، چون وقتی یک موضوع تازه و جدید که انسان تا به حال اطلاعاتی از آن نداشته را وقتی فرا می گیرد دو اتفاق درون انسان می افتد، اول حال خوبی به انسان دست میدهد، دوم می خواهد این اطلاعات و این حس و آموزش را انتقال دهد چون این کار برای انسان لذت بخش است.وقتی به قصه آفرینش انسان و فلسفه خلقت آدم پی می بریم، علت اصلی که انسان مغرور شد این بود که علم الهی به انسان آموزش داده شد، انسان وقتی علم الهی را فرا گرف? ...
1921465

فهم آدمیان

مولانا در فیه ما فیه از فهم آدمیان می گوید که چه اندک است! و انسان چه زود توهم دانایی فرا می گیردش و بر تخت دانسته ها شاد و مغرور تکیه می زند. همین توهم فهم، بندی می شود بر دست و پا و مانع بزرگی از پیمودن مسیر ... زنهار، مگویید که فهم . هر چند بیش فهم و ضبط کرده باشی، از فهم عظیم دور باشی. فهم این بی فهمی است. خود بلا و مصیبت و حرمانِ تو از آن فهم است. تو را آن فهم بند است. از آن فهم می باید رهیدن تا چیزی شوی. تو می گویی که "من مَشک را از دریا پر و دریا در مشک من گنجید". این محال باشد. آری اگر گویی که مشک من در دریا گم شد این خوب باشد و اصل این است. فیه ما فیه ...
151362

غرور

خداوند به انسان مغرور نگاه نمی کند . کل جهان و هستی ، نیستی مطلق را در شش روز به وجود آورد ، به تنهایی ، نه اینکه از .ی گرفته باشد ، یا به ارث برده باشد ، فقط وقتی موجودی مثل انسان را آفرید از شگفتی و ارزش و جایگاهی که برای ما قائل شد و به ما درک و شعور داد ، ما را اشرف مخلوقات نامید و به خودش گفت آفرین ولی مغرور نشد . یک مخترع که یک وسیله را می سازد آن وسیله را در اختیار دیگران قرار می دهد برای آزمایش وقتی که از وسیله آسایش خاطر داشته باشد که کامل و بی نقص است فقط بروشور یا همان برنامه هایش را به روز می کند که این با همان قرآن و عترت محقق شد . و ما را به وسیله . آ...
136139

مغرور

به خی. نمیفهمم یواشکی، مرادرخاطراتت مرور میکنی؟! کاش تو آنقدر مغرور نبودی......!!!!
62423

نوازش کن مرا

نوازش کن مرا هی نوازش میکنی موی مرا من چه گویم این همه حس تورا -------------------------------- هی نگاهم میکنی با چشم خود هی نوازش میکنی با دست خود ------------------------------- من چه گویم این همه مهر تورا من نگویم عاشقم عشق تورا ------------------------------- هرچه گویم لایقت من نیستم تو فرشته ،حتی خاکت نیستم -------------------------------- دست تو،حسی دگر دارد مرا عشق تو گاهی به وجد آرد مرا --------------------------------- حس تو حس گلای عاشق است هر.ی عاشق شود نالایق است --------------------------------- یاس من احساس زیبای من است تک گلی در باغ رویای من است --------------------------- سر به روی دامنت بگذاشتم مثل آن شب که تورا من داشتم ...
2093137

مغرور باش ولی عذرخواهی هم جای خودش.........

یه مغرور واقعیبه وقتشعذرخواهی هم میکنهلطفا روی بیشعوریاتوناسم غرور نزارید
966442

انقلاب جهنمی

فکر نمی کنی این پوستین برایت کوچک باشد دیگر گنجایش تورا ندارد ودر آستانه . شدن است.منتظر یک تلنگر است تا بترکد اگر می خواهی بزرگ شوی باید پوست بیاندازی مثل ماروگرنه زنده ای ولی کوچکی،مثل کرم واگر قصد کوچکی داری همین پوستین هم از سرت زیاد است این پوست مادی که تورا احاطه کرده فریبت ندهد پوست واقعی تو افکار و اعتقادات تو است.برای رشد و قد کشیدن و فرار از این پوستین مادی به چیزی برنده تر از چاقو نیازمندی.پس عملت را تیز کن وبا عمل آن را بشکاف تا سلول های نو این شکاف را پر کنند.بگذر از این پوستین کهنه خودرا بیرون بکش.
959071

انقل. جهنمی

فکر نمی کنی این پوستین برایت کوچک باشد دیگر گنجایش تورا ندارد ودر آستانه . شدن است.منتظر یک تلنگر است تا بترکد اگر می خواهی بزرگ شوی باید پوست بیاندازی مثل ماروگرنه زنده ای ولی کوچکی،مثل کرم واگر قصد کوچکی داری همین پوستین هم از سرت زیاد است این پوست مادی که تورا احاطه کرده فریبت ندهد پوست واقعی تو افکار و اعتقادات تو است.برای رشد و قد کشیدن و فرار از این پوستین مادی به چیزی برنده تر از چاقو نیازمندی.پس عملت را تیز کن وبا عمل آن را بشکاف تا سلول های نو این شکاف را پر کنند.بگذر از این پوستین کهنه خودرا بیرون بکش.
67375

سکوت

سکوت کن...بگذار انسان ها تا انتهای قضاوتاشتباهشان نسبت به آنچه هستی بروند!!!بگذار نیت های تورا اشتباه بگیرند...خیره نگاهشان کن...مگر چقدر مهم است درست شناخته شدن در اذهان دیگران،وقتی آن ها از درونت بی خبرند...چه فرقی می کند تورا فرشته خطاب کنند یا ....اگر این دنیا غریبه است،تواشنا بمان...تو پای خوبی هایت بمان...
1929474

تورا کوک کرده ام سر ثانیه مردن

تورا کوک کرده ام سر ثانیه مردن هیچ مرگی جرات آن لحظه را ندارد که مرا لمس کند چون در آن ثانیه چشمانت پلک میگشاید و تمام سنگها شکاف بر می دارند قیامتی می شود پر از هیاهو زمین لبریز از طغیان هیچ سراغ از هم نفسش نمیگیرد اما من خدا را به قلبم گره میزنم و در پی تو تمام م را وجب به وجب صدا میزنم مرا چه باک از مرگ وقتی شوق گیسوانت خدا را نظاره می کند
163441

شب شکن صد آینه

وای عجب سالیه امسال لعنتی تموم نمیش بیسه هم هست لعنتی. افشین یداللهی دیگه چرا؟؟؟؟؟؟تسلیت میگم... +وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید وقتی ابدچشم تورا پیش از ازل می آفرید وقتی زمین ناز تورا در آسمان ها می کشید وقتی عطش طعم تورابااشک هایم می چشید من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود وقتی که من عاشق شدم . به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمی دانم ازین دیوانگی و عا
469907

دلم هنوز تورا ترک نکرده

شیشه پنجره را باران شست یاد تورا از دل من چه .ی خواهد برد امان از دقایقی که دلم هوای تورا .د همه چیز مرا یاد تو می اندازد یادت هست گفتی مرا دوست داری یا نه و من سوار تا.ی بودم به رانندهگفتم سی دی بزار شاد باشه اونم معرفت نشان داد و سی دی پخش شد .امشب ستاره دلم هوای تو داره....را خواند و تو از خنده نفست به شماره افتاد

ی انسان چه چیزی تورا مغرور کرده