یکی بگه معنی این دو جمله چیه


1528158

معنی pretendant

معنی pretendant , معنی pretended , معنی pretended to be right , معنی pretendedly , معنی pretender , معنی pretense , معنی pretension , معنی pretension method , معنی pretentious , معنی pretentiously , معنی pretentiousness , معنی preterhuman , معنی preterit , معنی preterit(e) , معنی preterition , معنی preterminal , معنی pretermission , معنی pretermit , معنی preternatural , معنی preternaturally , معنی pretest , معنی pretext , معنی pretexts , معنی pretone , معنی pretor , معنی pretreat , معنی pretreatment , معنی prettification , معنی prettify , معنی mawkish , معنی mawkishly , معنی mawkishness , معنی max lange attack , معنی maxi , معنی maxilla , معنی maxillary , معنی maxillary (n) , معنی maxilliform , معنی maxim , معنی maximal ,معنی maximal oxygen consumption per minute , معنی maximalist , معنی maximin , معنی maximizati ...
1529280

معنی lake

معنی lake , معنی lake dweller , معنی lake dwelling , معنی lake rampart , معنی lake0dwelling ,معنی lakelet , معنی laker , معنی lakh , معنی laking dignity , معنی laky , معنی laky a , معنی laleh ,معنی lallegro , معنی lally , معنی lalopathy , معنی lalophobia , معنی laloplegia , معنی lalu , معنی lam , معنی lam dacism , معنی lama , معنی lama teshu , معنی lamaism , معنی lamaistic , معنی lamarckianism , معنی lamasery-ries , معنی lamb , معنی lambast , معنی lambaste , معنی lambda ,معنی lambda point , معنی lambdoid , معنی lambdoidal , معنی lambency , معنی lambencyr , معنی lambent , معنی lambently , معنی lamber , معنی lambert law , معنی lambhood , معنی lambkin ,معنی lambkino , معنی lamblike , معنی lamblkin , معنی lambrequin , معنی lambs-wool , معنی lambskin , معنی lame , معنی lame duck , معنی lame in ...
1529279

معنی bagging

معنی bacchant , معنی bacchante , معنی bacchantic , معنی bacchic , معنی bacchus , معنی bacchvs, معنی bacciferous , معنی baccivorous , معنی baccslavreate , معنی bach , معنی bach p , معنی bachelor , معنی bachelor , معنی bachelor , معنی bachelor quarters , معنی bachelorhood , معنی bachelors- on , معنی bachelorship , معنی bachspin , معنی bacillar , معنی bacillary , معنی bacilliphobia , معنی bacillus , معنی back , معنی back alley , معنی back and forth , معنی back blowing , معنی back bone , معنی back boundary line , معنی back conductance , معنی back crawl ,معنی back dated , معنی back dive , معنی back donation , معنی back down , معنی back drill , معنی back drilling attachment , معنی back driving axle , معنی back emf , معنی back facade , معنی back facing tool , معنی back fill , معنی back firing , معنی back float , معن? ...
931318

دیکشنری آنلاین2

معنی algerian معنی algerine معنی algesia معنی algesimeter معنی alggardness معنی algid معنی algiers معنی algogenic معنی algoid معنی algol معنی algol 60 معنی algol 68 معنی algol wمعنی algolagnic معنی algologist معنی algology معنی algophilia معنی baton معنی baton rounds معنی batrachia معنی batrachian معنی batsman معنی battailous معنی battalia معنی battalion معنی battalion commander معنی battels معنی batten معنی batterمعنی battering ram معنی battering train معنی batterty cover معنی battery معنی battery (drycell) معنی this once معنی this place معنی this play does not stage well معنی this proverb is not a to him معنی this report is incredible معنی this same معنی this side معنی this soup is mere washمعنی this story is improbable معنی this ticket admits one معنی this too...
2586596

لیاقت شهادت

به خدا قسم هر ی لایق شهادت نیست بچه بازی نیست دادن جان جگری مثل شیر می خواهد حتی ادعا هم در این وادی سخت است هر ی لایق شهادت نیست معنی این جمله را رزمنده های جامانده از شهادت می دانند معنی این جمله را اسیری که برگشت خوب می داند معنی این جمله را پدر شهید ی می داند که هر هفته سر مزارش گلاب می پاشد معنی این جمله را مادر شهید می داند که با وجود فرزندان دیگرش که هنوز نفس میکشند دلتنگ همان یکی است معنی این جمله را با غیرتهای جامانده از علی خلیلی میفهمند .....آیا باز هم امیدی هست برای ب لیاقت ؟!
1529278

معنی fire bee

معنی fire bee , معنی fire bug , معنی fire bullets , معنی fire commands , معنی fire control party (fcp) , معنی fire control radar , معنی fire coordination line , معنی fire cover , معنی fire cracker ,معنی fire cured , معنی fire curtain , معنی fire department , معنی fire detection system , معنی fire direction center (fdc) , معنی fire discipline , معنی fire door , معنی fire drake , معنی fire drill , معنی fire eater , معنی fire extinction , معنی fire extinguishing , معنی fire extinguishing system , معنی fire grate , معنی fire guard , معنی fire hose , معنی fire hydrant , معنی fire lit , معنی fire lobby ,معنی fire mission , معنی fire off , معنی fire opal , معنی fire out , معنی fire patrol , معنی fire place opening , معنی fire post , معنی fire proofing , معنی fire proofing compound , معنی fire protection ,معنی fire sale , معنی fire salu ...
1529277

معنی man months

معنی make up for , معنی make up for the past , معنی make up to , معنی make up to a person ,معنی make water , معنی make wave , معنی make way , معنی make wine , معنی make wonder ,معنی make woof , معنی make work activities , معنی make worldwide , معنی make worried , معنی make worthy , معنی make-a-picture -story test , معنی make-and-break ignition , معنی make-and-mand , معنی make-induced current , معنی make-up , معنی make-up cl , معنی makebate , معنی makefast , معنی makepeace , معنی maker , معنی maker of earthenware pipe , معنی maker of paneled ceiling , معنی makeshift , معنی maket garden , معنی makeup , معنی makeup time , معنی makeweight , معنی makgi boowi , معنی makhmalbaf , معنی making , معنی making a living , معنی making a mess , معنی making faces , معنی making good , معنی making haste , معنی making jewelry , معنی making sel ...
931320

دیکشنری آنلاین

معنی dumbly معنی dumbness معنی dumbstruck معنی dumfound معنی dummer معنی dummy instruction معنی dummy p. معنی dummy run معنی dummy stimuli معنی dump carمعنی dump check معنی dump tape معنی dump truck معنی dumped معنی dumped rockfill معنی dumpiness معنی dumping stone معنی resourcefulness معنی resources معنی respect معنی respect of persons معنی respect oneself معنی respectability معنی respectable معنی respected معنی respecter معنی respectfulمعنی respectfully معنی respectfully yours معنی respectfulness معنی respecting معنی respective معنی respectively معنی respects معنی enter معنی enter into an agreement معنی enter into quarrel with some one معنی enter key معنی enter-the-game معنی enter/return معنی enteral معنی enteralgia معنی enterectomy معنی enteredمعنی enteric م...
1558239

معنی priapus

معنی priapus , معنی price , معنی price 2 , معنی price adjustment , معنی price as natural ice , معنی price chiseling , معنی price consumption curve , معنی price control , معنی price current , معنی price determination , معنی price differential , معنی price discriminating monopoly , معنی price discrimination ,معنی price effect , معنی price elasticity of demand , معنی price elasticity of supply , معنی price fixing ,معنی price freeze , معنی price homogeneity , معنی price increase , معنی price leadership , معنی price level ,معنی price levels , معنی price limit , معنی price line , معنی price line pricing , معنی price market , معنی price of blood , معنی price ratio , معنی international master , معنی international media office , معنی international meeting , معنی international migration , معنی international monetary reserves , معنی international organi ion f ...
2714452

یکی بگه معنی این دو جمله چیه!!

اول: آقای ترامپ گفت: "وقتی به قدرت رسیدم ایران یک مشکل واقعی بود ولی الان آنها برای بقایشان می جنگند." دوم: ت قصد دارد بعد از سالها و پس از باطل کارت سوخت، دوباره کارت سوخت مردم را فعال کند!!! ***معنی جمله ی اول در سیاست خارجی و معنی جمله ی دوم در سیاست داخلی چیه؟!!!
931319

دیکشنری آنلاین1

معنی matrimonial period معنی matrimonial rights معنی matrimonially معنی matrimony معنی matrix معنی matrix algebra معنی matrix isolation spectroscopy معنی matrix mechnicsمعنی matrix notation معنی matrix or matrices معنی matrix storage معنی matrolinous معنی matron معنی matron of honor معنی matronage معنی matronal معنی matronhood معنی magstripe معنی maguey معنی magus معنی magyar معنی mahallat معنی maharaja معنی mahasti معنی mahatma ghandi معنی mahbod معنی mahboobeh معنی mahbubeh معنی mahdi armyمعنی mahdiyeh معنی mahdokht معنی mahin معنی mahindokht معنی mahkameh معنی bushy معنی busily معنی businedd data processing معنی business معنی business activity معنی business combination معنی business data processing معنی business firmsمعنی business fluctuations معنی business goods ...
1532876

معنی promise breaker

معنی promise breaker , معنی promise breaking , معنی promise fulfillment , معنی promise keeping , معنی promise of marriage , معنی promised , معنی promised day , معنی promised land , معنی promiser , معنی promises , معنی promising , معنی promissory note , معنی promotable , معنی promote , معنی promote ,معنی promoter , معنی promoting , معنی promotion , معنی promotion list , معنی promotion money , معنی promotive , معنی promotor , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt book , معنی prompt box , معنی prompt delivery , معنی prompt payment , معنی essential attribute , معنی essential element , معنی essential elements , معنی essential fatty acids ,معنی essential item list , معنی essential oil , معنی essential oil of orange flower , معنی essentiality , معنی essentially , معنی essentialness , معنی essntial properties , معنی ...
2076801

فن ترجمه درس اول عربی، پایه هفتم( کَنْزُ الْکُنوزِ).ترجمه اسم اشاره جمع

ترجمه درست اسم اشاره جمع در جمله. میدانیم که اسم اشاره هولاء به معنی (اینها) و اولئکَ به معنی (آنها) است. البته گاهی در جمله هولاء به معنی ( این) و اولئکَ به معنی (آن) معنا می شود ! اما کجا؟ ادامه مطلب
1508104

چند اختصار پرکاربرد در متون انگلیسی

1) a.m. (anti merdiem) می خوانیم ) ei em معنی ) قبل از ظهر ( از سپیده صبح تا قبل از ظهر) مثال) we starts our works at 9 am. 2) p.m. (post meridiem) می خوانیم ) pi em معنی ) بعد از ظهر ( از ظهر تا شب ) مثال ) the meeting starts at 2.30 pm. 3) etc. می خوانیم ) et cetera معنی ) و غیره مثال ) a shop which sells cards , calendars , etc . 4) e.g. (for example) می خوانیم ) for example معنی ) برای مثال مثال ) make sure you eat foods that contain protein , e.g. meat , cheese , fish , or eggs. 5) i.e. (id est) می خوانیم ) i e یا that is معنی ) به این معنی که / در تفهیم بهتر جمله قبلی نیز به ...
1327112

آرایه ی کنایه

کنایه : در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است که معنی نزدیک آن مورد نظر نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود. نکته: کنایه معمولا در یک جمله یا یک ترکیب به کار می رود . مثال ۱ : هنوز از دهن بوی شیر آیدش. توضیح: کنایه از این که هنوز بچه است و بارز ترین نشانه ی بچگی همان شیر خوردن است . مثال ۲ : بباید زدن سنگ را بر سبوی. توضیح: سنگ را بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان است.
1400072

آرایه ی کنایه

کنایه : در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است که معنی نزدیک آن مورد نظر نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود. نکته: کنایه معمولا در یک جمله یا یک ترکیب به کار می رود . مثال ۱ : هنوز از دهن بوی شیر آیدش. توضیح: کنایه از این که هنوز بچه است و بارز ترین نشانه ی بچگی همان شیر خوردن است . مثال ۲ : بباید زدن سنگ را بر سبوی. توضیح: سنگ را بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان است.
456449

دیگر نمی تواند یکی مثل من پیدا کند

این جمله بسیار بی معنی و چرند است. .ی که شما را ترک یا ا.اج کرده است، دنبال مثل شما نمیگردد. واضح است، اگر مثل شما را می خواست که خودتان بودید. مگر نه؟همسر یا مدیر قبلی شما دنبال یکی می گردد که مثل شما نباشد. پس . دیگری را پیدا میکند که مثل شما نیست. به همین سادگی.این جمله همان قدر بی معنی است که جمله: "غم آ.تان باشد."جمله «غم آ.تان باشد»، یعنی: "امیدوارم که شما نفر بعدی باشید که فوت می کنید" چون در غیر این صورت، شما حداقل غم یک نفر را خواهید دید؛ و او، همان .ی است که قبل از شما مرده است...پی نوشت : اومدیم ، ممنون که پیگیرین ، اتفاق خاصی نبوده فقط وقتش نبود که بیام
1164306

آموزش خیلی آسان و آنلاین _رایگان زبان انگلیسی در تلگرام

?? علت از حفظ ن لغات به تنهایی ?? یک کلمه ممکن است در معانی مختلفی بکار رود .وقتی شما تنها یک معنی آنرا از حفظ کنین , و در یک جمله با معنی دیگش بیاد شما سر در گم میشین و کلا جمله رو نادرست ترجمه میکنین . یک مثال : ??look like = شبیه بودن به ی یا چیزی ??look for = دنبال چیزی گشتن??look at = نگاه به چیزی یا ی??she looks like her mother . او شبیه مادرشه .. منظور از نظر قیافه ??i"m looking for a good el . من دنبال یه هتل خوب میگردم??you are looking at that picture . داری به اون ع نگاه میکنی توجه کردین که" look " در اینجا در 3 معنی مختلف اومده . حال اگه شما فقط یک معنی از اونو میدونستین , واقعا براتون سخت بود تا منظو? ...
1536479

تنهای را در یک جمله معنی کنید

سلام یه سوال از دوستان عزیز دارم . میشه هر یک تنهای را در یک جمله معنی کنید و بفرستید . ممنون میشم اینجوری بهتر و درست تر میشه راهنمایی کرد . " نازگل مهربان "
2226275

امیدت را معنی بده

دیدین بعضی از جمله ها پس از مدتی دیگه کاربردشون از دست میدند و فقط هر جا کم میاریم استفاده می شن؟ مثل اینکه تکیه کلامی داشته باشین و هر روز در جواب خاطره دوستتون از آن استفاده کنید، ولی بعد از مدتی حتی خودتان نمیدانید معنی این جمله یا کلمه چیست؟ و چرا به کار می برید؟ ادامه مطلب
1071212

دستور زبان قسمت نهم

برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می کنیم آن بخش از جمله که در باره انجام عمل، رویداد یا ایجاد ح ، اطلاعاتی به ما می دهد فعل " جمله " است. فعل اصلی ترین بخش جمله و محور معنایی آن است. معنی هرفعل تعیین می کند که چند بخش دیگر باید در جمله ظاهر شوند. برخی از فعل ها مانند " رفت " تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند بعضی دیگر مانند فعل " خواند " علاوه بر نهاد به مفعول هم نیاز دارد تا جمله کاملی را تشکیل دهند؛ گروهی دیگر از فعل مانند " ید " علاوه بر نهاد و مفعول متمم هم می گیرند تا معنی کاملتری را به شنونده انتقال دهند.
17243

تفاوت کنایه و ضرب المثل

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت .. 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ...
1582806

تفاوت ضرب المثل و کنایه

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت . 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ضرب المثل ...
2445569

کی معنی اینو میدونه؟

شاید کمتر ی بتواند این جمله را متوجه شود... ظاهر آراسته ام در هوس وصل ولی...من پریشان تر از آنم که تو می پنداری... اما مهم این است که من خودم میدانم چه نوشته ام....منظورم با منظور فاضل نظری کاملا متفاوت است...به جز من یک نفر دیگر میداند جریان چیست...و البته خودش...معنی این جمله را هم به خودش خواهم گفت... برایم و برایش و برای وصلمان و به هم رسیدنمان دعا کنید..
288346

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا .4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد مید...
872591

instinct

نویسنده: راحله عباسی نژاد - . ۱۳ اسفند ۱۳٩۵ . مِن مِن کنان به دنبال کلمه ای برای پایان دادن به جمله اش بود. درک خاصی از معنی و مفهوم جمله اش نداشته و طبیعتا پیشنهادی هم برای پایانِ مذکور نباید در ذهن می داشتم. چند لحظه ای بود که صرفا شنونده ای بودم که حرف های . را از یک گوش میشنید و بی هیچ درک و پردازشی از گوش دیگر خارج میکرد. من اما بی اختیار و زیر لب گفتم " instinct". بدون اینکه جمله ی مذکور را همچون همیشه در ذهنم به فارسی معنی کرده؛ واژه ی فارسیِ مناسب را با وسواس برای پایانِ جمله ی ترجمه شده انتخاب و بعد به انگلیسی برگردانده و در انتها و با تاخیر فراوان به "ins...
311808

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا کنم4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد
1028192

instinct

نویسنده: راحله عباسی نژاد - ۱۳ اسفند ۱۳٩۵ مِن مِن کنان به دنبال کلمه ای برای پایان دادن به جمله اش بود. درک خاصی از معنی و مفهوم جمله اش نداشته و طبیعتا پیشنهادی هم برای پایانِ مذکور نباید در ذهن می داشتم. چند لحظه ای بود که صرفا شنونده ای بودم که حرف های را از یک گوش میشنید و بی هیچ درک و پردازشی از گوش دیگر خارج میکرد. من اما بی اختیار و زیر لب گفتم " instinct". بدون اینکه جمله ی مذکور را همچون همیشه در ذهنم به فارسی معنی کرده؛ واژه ی فارسیِ مناسب را با وسواس برای پایانِ جمله ی ترجمه شده انتخاب و بعد به انگلیسی برگردانده و در انتها و با تاخیر فراوان به "instinct" ...
1396738

یکی از معانی فعل ((آمد))

گاهی فعل (آمد) در معنی (شد) وهم خانواده ی آن به کار می رود؛ که در این صورت فعلی اسنادی و گذرا به مسند می باشد. مثال: چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت برداری ز رخسار شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است: (وقتی که تو در وقت بهار پدیدار شوی) فعل (آیی) به معنی فعل اسنادی (شوی) است و (پدیدار) نقش مسندی دارد. در واقع جمله سه جزیی است. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت آید در مصراع دوم (او تو شود) که فعل(آید) به معنی (شود) است. واژه ی ( ) نقش مسندی دارد و جمله سه جزیی است. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه شیوه ی ع ...
2174211

ریاضی هشتم ماجراها-76

4-راهنمایی و پاسخ فقط برای سوالاتی که با علانت مشخص شده اند هفت خوان4-تاریخ ادبیات تاریخ دهم انسانی-شب امتحان خان اول، کتاب لغت و معنی است. چند سالی است که ۳ سؤال اول کنکور ادبیات از این مبحث است. کتاب شامل تمام لغت های ادبیات دوم، سوم و چهارمه. تمام لغت هایی که به معنی احتیاج داشتند به صورت درس به درس چه ستاره دارها و چه غیر از آن در هر جای درس شامل بیاموزیم، آورده اند که و … بودند، برایتان معنی کردیم. برای هر کلمه نیز یک جمله آورده شده تا معنی کلمه را در قالب جمله راحت تر به خاطر بسپارید. عربی هشتم ماجراها ریاضی هشتم ماجراهاادبیات3-شب امتحان
1478681

لیاقت

یک جمله بود که پدرم همیشه می گفت: آدم باید لیاقت داشته باشه اونوقتها معنی این جمله را نمی فهمیدم ولی حالا می فهمم که منظورش از این جمله چی بود آدمها به اندازه لیاقتشون از زندگی شون بهره می برند بله خدا بیامرزتش ، روحش شاد
2015822

جمله ایهام دار

معنی جمله ممنون از حظورتون میدونید چیه ؟! همون برو گمشو خودمون فقط ادبیشه!
296645

انسان الگوریتمی

«برنامه ای بنویسید که ... را انجام دهد» جمله ای است که سر کلاس های برنامه نویسی مبتدی زیاد شنیده می شود. صرف نظر از هر معنی دیگری که این جمله می تواند داشته باشد، این معنی را دارد که هدف از نوشتن برنامه قبل از نوشتن برنامه مشخص می شود. علامت سه نقطه ی جمله ی مذکور، به طور کلی نشان دهنده ی یک هدف است. و اصولا تمام سیستم های کامپیوتری و نرم افزاری از چنین قاعده ای پیروی می کنند. همه ی نرم افزار ها هدف هایی دارند و برنامه نویسان برای آن ها الگوریتم هایی (روش های رسیدن به هدف) می نویسند که هدف محقق شود. مسئله ی انسان نیز شباهت هایی ادامه مطلب
901347

من نه نفهمم ....؟!

من نه معنی زندگی و فهمیدم ! نه معنی عشق و فهمیدم ! نه معنی رفاقت و فهمیدم ! نه معنی دوست و فهمیدم ! نه معنی گذشت و فهمیدم ! نه معنی وفاداری و فهمیدم ! یا کلاً نفهمم و یا معنی نفهمی و نمیدونم ! یا میدونم و میخوام نفهمم ! هه هه ....؟! تمام و دیگر هیچ ....؟!
1920618

فعل اسنادی

گاهی فعل (آمد) در معنی (شد) و هم خانواده ی آن به کار می رود؛ که در این صورت فعلی اسنادی و گذرا به مسند می باشد. مثال: چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت برداری ز رخسار *شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است:(وقتی که تو در وقت بهار پدیدار شوی)فعل (آیی) به معنی فعل اسنادی(شوی)است و(پدیدار)نقش مسندی دارد. در واقع جمله سه جزیی است. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت آید * در مصراع دوم (او تو شود)که فعل(آید) به معنی (شود) است .واژه ی ( ) نقش مسندی دارد و جمله سه جزیی است. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه * شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است: (کشتگ ...
2018267

جمله ایهام دار

معنی جمله ممنون از حضورتون میدونید چیه ؟! همون برو گمشو خودمون فقط ادبیشه! در مورد افرادی که بار اولشون به وب ی میرن صدق نمیکنه
601667

سند و اقسام آن

سند و اقسام آن به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است سند عادی و رسمی واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پش دسته بندی حقوق فرمت فایل doc حجم فایل 123 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 86 دریافت فایل فروشنده فایل کد کا
1752062

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املاتنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه !برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنام ...
1752144

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املاتنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه !برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنام ...
1004020

طاد - استان اصفهان

وجه تسمیه: از نظر لغوی در لغت نامه دهخدا چندین معنی به طاد نسبت داده شد از جمله طاد به معنی سرزمین سرسبز بین دو کوه که مکان زیست مناسب وزمین های حاصلخیز می باشد(معنی قبل از به مفهوم فارسی زبانان از نسل ونژاد آریا بوده است). شهر طاد از جمله نقاط تاریخی مس ی وبسیار قدیمی ایران باستان است.شواهدی مانند غارهای تاریخی کوه قلعه بزی که اخیرا توسط پژوهشگران ایرانی وخارجی مورد تحقیق وتفحص قرار گرفته است قدمت 60هزارساله انسان در این مکان را تایید می کند روستای طاد حدود 2تا3 هزار سال قدمت دارد بناهای تاریخی کوشک یا آتشکده قدیمی روی کوه واسناد ومدارکی ک? ...
2498221

قرار و انواع آن.

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار ، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است " ...
1752040

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املا تنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه ! برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنامه ر ...
1714334

تقویت ریدینگ

2. لازم نیست معنی همه کلمه ها و عبارت ها را بدانید تا بتوانید پیام اصلی متن را درک کنید. اگر زبان آموزی در سطح ابت یا متوسط هستید، قطعا در متن به کلمه ها و عبارت هایی برمی خورید که تاکنون ندیده اید و معنی آن ها را نمی دانید. نباید به محض برخورد با کلمه ای ناآشنا خواندن را متوقف کنید و آن کلمه را در فرهنگ لغت جست و جو کنید. بلکه توصیه می شود تلاش کنید معنی آن را به کمک سایر واژه ها، جمله ها و یا حتی پاراگراف های قبل یا بعد از آن حدس بزنید. به این کار از نظر تکنیکی، "contextualization" (یافتن معنی یک لغت از زمینه متنی همان لغت)گفته می شود. اما اگر به واژه یا عبارت? ...
1507800

نقش های زبان

مهمترین ویژگی زبان انسان دو ساختی بودنِ آن است. در زبانهای انسانی یک بار صداهای بی معنی با هم ترکیب می شوند و ساخت های نقش دار یا معنی داری را می سازند که به آن ها نشانه می گوییم. بارِ دیگر نشانه های معنی دار با هم ترکیب می شوند و پیام های کاملی را می سازند که آن ها را جمله می نامیم. ویژگی دوساختی موجب می شود که زبان های انسانی به امکاناتِ پیچیده و گسترده ای دست یابند، یعنی با امکانات محدود کلمات و جمله های بسیاری ساخته می شود. این ویژگی زبانِ انسانی زایایی وسومین ویژگی آن جابه جایی یا نابه جایی است. به کمک ویژگی زایایی می توانیم جملاتِ نامحدود بسازیم. ? ...
1571395

نقش های زبان 1

مهمترین ویژگی زبان انسان دو ساختی بودنِ آن است. در زبانهای انسانی یک بار صداهای بی معنی با هم ترکیب می شوند و ساخت های نقش دار یا معنی داری را می سازند که به آن ها نشانه می گوییم. بارِ دیگر نشانه های معنی دار با هم ترکیب می شوند و پیام های کاملی را می سازند که آن ها را جمله می نامیم. ویژگی دوساختی موجب می شود که زبان های انسانی به امکاناتِ پیچیده و گسترده ای دست یابند، یعنی با امکانات محدود کلمات و جمله های بسیاری ساخته می شود. این ویژگی زبانِ انسانی زایایی وسومین ویژگی آن جابه جایی یا نابه جایی است. به کمک ویژگی زایایی می توانیم جملاتِ نامحدود بسازیم. ? ...
2341238

عربی هفتم / فن ترجمه جمله

برای ترجمه جمله های عربی به یاد داشته باشید که خیلی از کلمه های عربی در فارسی بکار برده شده اند. و شما معنی آنها را می دانید . المومن قلیل الکلام کثیر العمل . ال مومن قلیل ال کلام کثیر ال عمل مومن ...... کلام / سخن ..... کار / عمل رُبّ کلام جوابهُ السکوت . رُبّ کلام جواب ـه ال سکوت ... ... کلام / سخن جواب .. سکوت در خیلی از جمله ها مانند این نمونه ها کلمه هایی بکار برده شده اند که در فارسی هم آنها را بکار می بریم . پس ابتداء هر کلمه حروف اضافه را از آن جدا کرده سپس آنهایی که معنی اشان را می دانیم معنی میکنیم بقیه را حتی اگر نمی دانستیم ، مقداری از جواب ر ...
2583006

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2582725

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2582820

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2592673

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2595927

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2583189

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2582814

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2583082

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
864918

معنی سلبریتی ، سلبریتی چیست؟ به چه .انی سلبریتی می گویند ؟

معنی سلبریتی ، سلبریتی چیست؟ به چه .انی سلبریتی می گویند ؟ معنی سلبریتی سلبریتی به اشخاص مشهور و محبوب در هر کشور گفته میشود که طرفداران بسیار زیادی دارند. از جمله هنرمندان، بازیگران، خواننده ها، فوتبالیست ها و غیره سلبریتی به چه معناست و به چه .انی گفته می شود؟ ادامه مطلب
1008402

قَلَت نخوانیم ... !!!

آیا مطمئن هستید توی کلمه ها را با حروف اشتباه تلفظ نمی کنید و به اصطلاح غلط را با قلت جابجا نمیگید؟تلفظ صحیح حروف و کلمات در همه زبانها از جمله انگلیسی و عربی امری متداول است. در عربی این مورد بیشتر اهمیت پیدا می کند چرا که در صورت اشتباه تلفظ برخی از کلمات معنی آنها به کل عوض می شود و حتی در برخی موارد معنی کاملا متضاد با معنی اصلی است به عنوان مثال کلمه «صلّ» در عربی به معنی درود بفرست است اما «سلّ» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
9943

فعل ربطی و غیر ربطی

تعریف فعل::::فعل کلمه ای است که انجام دادن یا انجام گرفتن کاری یا داشتن و پذیرفتن ح.ی را در زمان گذشته یا حال یا آینده نشان می دهد. فعل مهمترین قسمت جمله است که اگر نباشد جمله ناتمام است و معنی نمی دهد.1-فعل ربطی یا فعل اسنادی::: بعضی از فعل ها بر روی دادن ح.ی دل. دارند و معنی کاملی ندارند و نمی توان آنها را به چیزی یا .ی نسبت داد،بلکه به وسیله ی آنها چیزی یا امری به .ی یا به چیزی نسبت داده می شود. مانند : «است»، «بود» ، «شد»،«گشت» و «گردید» و مشتقات این ها.این گونه جمله ها مسند دارند که مسند یعنی نسبت داده شده و برای تشخیص آن از «چه طور؟» « چگونه؟» « چه جور
2025596

اصطلاح ۴۰

proposition: (prɒpəˈzɪʃ(ə)n) the content or meaning of an ertion or declarative sentence, which is capable of being either true or false گزاره : مفهوم یا معنی یک عبارت یا جمله ی اخباری ، که میتواند هم درست باشد وهم غلط باشد . توضیح : دوستان عزیز نسبت بین جمله sentence , و گزاره proposition عم وخص مطلق است . یعنی هر گزاره ایی جمله است ولی هر جمله ای گزاره نیست . ممکن است جمله به جای گزاره که اخباری است ، انشائی باشد . ترجمه :حمید خسروانی
569019

تحقیق و بررسی در مورد قرار و انواع آن

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 بسمه تعالی قراروانواع آن ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار .، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محک
570924

تحقیق و بررسی در مورد قرار و انواع آن

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 بسمه تعالی قراروانواع آن ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار .، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محک

یکی بگه معنی این دو جمله چیه