گناه


12386

بازوی گناه

غیبت وتهمت دو بازوی گناه/می کشاند بنده را سوی گناه/جلوه دنیا به دل آسیب زد/می برد بسیار اوتوی گناه/حذف کن . ز پندارو عمل /دور شو دائم زآن کوی گناه/هست اقیانوس . پرفریب/قطع کن برروی خود جوی گناه/ذکرایزد میبرد ابلیس ونفس/ حال رحمانی برد بوی گناه/استعانت از خداو اهل بیت/کن منزه خود ز رهپوی گناه/یاد مهدی می دهدآرامشی/دور ازاو هست آهوی گناه/
478296

درباره گناه از سخنان . علی (ع)

درباره گناه از سخنان . علی (ع) اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید . دوستی با دنیا ، منشأ گناه است . ترس، بزرگترین گناھان است . بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی . عمل . بر خلاف علم خویش، گناه کبیره است . آنکه نادانسته گناه می کند از گناه بر کنار است و عذ. ندارد . .ی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد . عقل موجب دوری از گناه است . گناھکار رسوا کننده خویشتن است . گناھی که تو را اندوھگین کند در نزد خدا بھتر از ثو. است که تو را مغرور نماید . سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است . مردم بواسطه زیادی گناه است که از م
486242

درباره گناه از سخنان . علی (ع)

درباره گناه از سخنان . علی (ع) اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید . دوستی با دنیا ، منشأ گناه است . ترس، بزرگترین گناھان است . بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی . عمل . بر خلاف علم خویش، گناه کبیره است . آنکه نادانسته گناه می کند از گناه بر کنار است و عذ. ندارد . .ی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد . عقل موجب دوری از گناه است . گناھکار رسوا کننده خویشتن است . گناھی که تو را اندوھگین کند در نزد خدا بھتر از ثو. است که تو را مغرور نماید . سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است . مردم بواسطه زیادی گناه است که از
1740918

text

چهار چیز در گناه است که از خود گناه بدتر است:)) کوچک شمردن گناه افتخار به گناه شادمانی به گناه اسرار بر گناه رسول خدا(ص){مستردک_جلد11_صفحه 349}
478396

درباره گناه از سخنان . علی (ع)

درباره گناه از سخنان . علی (ع)اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .ترس، بزرگترین گناھان است .بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی .عمل . بر خلاف علم خویش، گناه کبیره است .آنکه نادانسته گناه می کند از گناه بر کنار است و عذ. ندارد ..ی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد .عقل موجب دوری از گناه است .گناھکار رسوا کننده خویشتن است .گناھی که تو را اندوھگین کند در نزد خدا بھتر از ثو. است که تو را مغرور نماید .سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است .مردم بواسطه زیادی گناه است که از مرگ می ترسند .ھی
478393

درباره گناه از سخنان . علی (ع)

درباره گناه از سخنان . علی (ع)اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .ترس، بزرگترین گناھان است .بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی .عمل . بر خلاف علم خویش، گناه کبیره است .آنکه نادانسته گناه می کند از گناه بر کنار است و عذ. ندارد ..ی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد .عقل موجب دوری از گناه است .گناھکار رسوا کننده خویشتن است .گناھی که تو را اندوھگین کند در نزد خدا بھتر از ثو. است که تو را مغرور نماید .سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است .مردم بواسطه زیادی گناه است که از مرگ می ترسند .ھی
1233115

اگر چه سخت نگه داری از گناه ..

اگرچه سخت نگه داری از گناه گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه اگر عاشقت شدم.... گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه! سخت است این که دل م از تو، از خودم از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته ام سر خود را اگرچه عشق یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله های دلم درد می کشند باید دوباره زاده شوم - عاری از گناه شاعر: نجمه زارع **** آرامش یک رویا:)
2216944

خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه

خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه اگر عاشقت شدم... گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه!! ... سخت است این که دل م از تو، از خودم از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته ام سرِ خود را اگرچه عشق یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله های دلم درد می کشند باید دوباره زاده شوم، عاری از گناه از : اشعار زیبای مرحومه نجمه زارع
2780119

گناه نکنید...

خمینے (ره) سعی کنیـــد کہ گناه نکنیـــد. اول چیزی کہ قلب انسان را کدر می کند گناه است. همین کوچک شمردن گناه بزرگترین گناه است
1766051

گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه

خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه... هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه اگر عاشقت شدم.... گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه! سخت است این که دل م از تو، از خودم از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته ام سر خود را اگرچه عشق یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله های دلم درد میکشند باید دوباره زاده شوم - عاری از گناه - نجمه زارع
1876884

آثار ویرانگر گناه

آثار ویرانگر گناه ‏« ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ اَیْدِی النّا س» ‏( روم، 41 ‏)‏ ‏( فساد گناهان مردم،درصحراها و دریاها ظهور پیدا می کند . ‏)* اثر گناه فقط در خودانسان ظاهر نمی شود، گناه انسانی*در محیطش هم اثر دارد، *گناه انسان در فرزندانش اثر دارد، *گناه انسانی در فرشته ها اثردارد، *گناه انسانی درزراعت اثر دارد،* گناه انسانی در جوّ هوا اثر دارد .*در نسلتان اثر می گذارد،گناه ، در همه چیز اثر می گذارد،انسان گناه می کند و خیال می کند در جای خ گناه کرد و تمام شد و رفت.**علامه طباطبائی:*هر پر کاهی که در ته چاهی حرکت می کند ، موج ...
1835086

چگونه گناه نکنیم قسمت چهارم

بخش چهارم(بخش اول): بسم الله الرحمن الرحیم ● اصل گناه، گناه می آورد این اصل، به دایره نکبت گناه نیز تعبیر می شود؛ یعنی انجام هر گناه، باعث آسانی ارتکاب به گناه بعدی می گردد. تا جایی فعل گناه به عادت تبدیل شده و عدم انجام آن، فرد را اذیت می کند. از این روست که نباید به گناه صغیره به چشم گناهی کوچک نگاه کرد. زیرا سر منشاء انجام گناه کبیره است. در واقع یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره می باشد. باید به این مهم توجه داشت که وقتی به انجام گناه اصرار می ورزیم، گناه به رویه اصلی زندگی ما تبدیل می شود که نمی توانیم آن را ترک نماییم؛ بنابراین با ...
228279

بدتر از گناه

چهار چیز بدتر از گناه است. 1.شادی بر گناه 2.اصرار بر گناه 3.کوچک شمردن گناه 4.توجیه گناه
224428

بدتر از گناه

چهار چیز بدتر از گناه است. 1.شادی بر گناه 2.اصرار بر گناه 3.کوچک شماردن گناه 4.توجیه گناه
1765518

چگونه گناه نکنیم قسمت هشتم

بخش هشتم(بخش اول): بسم الله الرحمن الرحیم ● اصل گناه، گناه می آورد این اصل، به دایره نکبت گناه نیز تعبیر می شود؛ یعنی انجام هر گناه، باعث آسانی ارتکاب به گناه بعدی می گردد. تا جایی فعل گناه به عادت تبدیل شده و عدم انجام آن، فرد را اذیت می کند. از این روست که نباید به گناه صغیره به چشم گناهی کوچک نگاه کرد. زیرا سر منشاء انجام گناه کبیره است. در واقع یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره می باشد. باید به این مهم توجه داشت که وقتی به انجام گناه اصرار می ورزیم، گناه به رویه اصلی زندگی ما تبدیل می شود که نمی توانیم آن را ترک نماییم؛ بنابراین باید ا ...
1001714

گناه

تعریف گناه معنی گناه و انواع گوناگون آن گناه به معنی خلاف است و در هر گونه کاری که بر خلاف فرمان خدا باشد، گناه است، گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانی خداست بزرگ است رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در سخنی به ابوذر فرمود: (کوچکی گناه را ننگر بلکه ببین از چه ی نافرمانی می کنی). واژه های بیانگر گناه در قرآن در زبان قرآن و و ان به واژه های مختلف از گناه یاد شده است که هر کدام گویی بخشی از آثار شوم گناه بر می دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است واژه هایی که در قرآن در مورد گناه آمده عبارتند از: 1) ذنب: بر معنی دنباله است چون هر عمل اخلاقی یک نوع پیامد و دن ...
1923823

گناه نیست

گاهی اگر به دوست ببازی گناه نیستبعدش به این نتیجه بنازی گناه نیستحتّی اگر شبی نرسد از لجِ خداپیشانی اَت به مُهرِ ی، گناه نیستیا جای بنز با مُوتُوری کهنه، سال هابر جاده های خسته بتازی گناه نیستحتّی بر آن عروس فقیری که با خودشهرگز نداشت هیچ جهازی، گناه نیستشاعر اگر شدی به میان سروده اَتیک اصطلاح تازه بسازی گناه نیستهم صحبتت شود در و دیوار خانه وسرگرمی اَت فضای مجازی، گناه نیستیا غبطه بر دو شاعرِ مشهور نُو گَرا:قربانیانِ حاشیه سازی، گناه نیستعاشق شوی، ولی نرسد دست تو به اوباشی به یک معاشقه راضی گناه نیست.با این که توی ذوق جماعت زدن، بد استگاهی اگر غلط ...
1091233

گناه نیست...

آغوش من برای تو باشد.... گناه نیست در اختیلر تام تو باشد ....گناه نیست نزدیک تر بیا نفسم را احاطه کن لب پشت لب ، به کام تو باشد ....گناه نیست از عطر ناب پیرهنت مست کن مرا مستی چو من که رام تو باشد .... گناه نیست وقتی مرا به اسم صدا میکنی تو....واااااای احساس در کلام تو باشد ....گناه نیست همراه خوب ! مشترک مورد نظر... در گوشی ام پیام تو باشد ....گناه نیست امشب برای خال لبت فکر چاره باش پرواز سمت دام تو باشد ....گناه نیست فاطمه دشتی
800377

بوی گناه...

.ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. .انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری . مثل ها و پندها ج 1 ص11
1810132

کلام_علما

کلام_علما آیت الله جاودان (دامت برکاته): اگر انسان گناه نکند در حقیقت به مبارکی و خیر می رسد. حالا یک نفر یک ساعت از گناه دور است بعضی یک روز بعضی یک ماه و... به اندازه ای که انسان از گناه دور باشد زندگی خود را به مبارکی تبدیل کرده و آن را عید قرار داده است. اگر انسان بنایش بر گناه ن باشد و با مراقبت هر بار که به اشتباه گناه کرد با توسل به حضرات معصومین خصوصاً زمان دو مرتبه بلند شد و عزم ترک گناه کرد این فرد کم کم به جایی می رسد که حتی یک گناه هم نمی کند. فردی که گناه نمی کند به برکت و عید واقعی رسیده. tebyanonline
1810140

کلام_علما

کلام_علما آیت الله جاودان (دامت برکاته): اگر انسان گناه نکند در حقیقت به مبارکی و خیر می رسد. حالا یک نفر یک ساعت از گناه دور است بعضی یک روز بعضی یک ماه و... به اندازه ای که انسان از گناه دور باشد زندگی خود را به مبارکی تبدیل کرده و آن را عید قرار داده است. اگر انسان بنایش بر گناه ن باشد و با مراقبت هر بار که به اشتباه گناه کرد با توسل به حضرات معصومین خصوصاً زمان دو مرتبه بلند شد و عزم ترک گناه کرد این فرد کم کم به جایی می رسد که حتی یک گناه هم نمی کند. فردی که گناه نمی کند به برکت و عید واقعی رسیده. tebyanonline
1810107

کلام_علما

کلام_علما آیت الله جاودان (دامت برکاته): اگر انسان گناه نکند در حقیقت به مبارکی و خیر می رسد. حالا یک نفر یک ساعت از گناه دور است بعضی یک روز بعضی یک ماه و... به اندازه ای که انسان از گناه دور باشد زندگی خود را به مبارکی تبدیل کرده و آن را عید قرار داده است. اگر انسان بنایش بر گناه ن باشد و با مراقبت هر بار که به اشتباه گناه کرد با توسل به حضرات معصومین خصوصاً زمان دو مرتبه بلند شد و عزم ترک گناه کرد این فرد کم کم به جایی می رسد که حتی یک گناه هم نمی کند. فردی که گناه نمی کند به برکت و عید واقعی رسیده. tebyanonline
2411690

گناه و گنا ار

در ای از آثار ی بر فرق میان گنا ار و گناه تأکید شده و بیان شده زمانی که مومنی گناه می کند، از گناه او متنفر شوید نه از خود او. این نشانگر تأکید بر فرق میان انسانیت گنا ار و گناه است؛ و این یک نوع آموزش برای مسلمانان است که در نگاه خود بین ی که اهل ادامه مطلب
625115

چگونه از گناهان پاک شویم؟

باب استغفار اقرار بر گناه یکی از راههای پاک شدن از گناه اقرار بر آن گناه می باشد البته در دستورات .ی اقرار به گناه را فقط در محضر باری تعالی جایز می داند و به هیچ .ی اجازه نمی دهد که برای .ی گناه خود را بیان کند. ابَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ وَ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ. . صادق (ع) : همانا به خدا قسم بنده از گناه، با اصرار بر گناه خارج نمی شود وبنده از گناه خارج نمی شود مگر با اقرار بر گناه(۱). ادامه مطلب
534954

گناه شناسی نوشته محسن قرایتی

معنای گناه گناه به معنی خلاف است و در. هر کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد، گناه محسوب می شود.گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانی خداست ، بزرگ است .رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله در سخنی به ابوذر فرمودند: لاتنظر الی صغر الخطیئة و لکن انظر الی من عصیته کوچکی گناه را ننگر، بلکه بنگر چه .ی را نافرمانی می کنی .واژه های گناه در قرآن در زبان قرآن و . صلّی اللّه علیه و آله و .ان علیهم السلام با واژه های مختلف ، از گناه یاد شده است ، که هر کدام گویی از بخشی از آثار شوم گناه . بر می دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است .واژه هایی که در قرآن در مورد گناه آمده ، عبارتند ا...
1551932

رمان گناه یا بی گناه

خواندن رمان با موضوعات مختلف باعث می شود که ذهن افراد فعال شود و به تجسم وقایع داخل رمان بپردازد. و این کار باعث می شود که افراد کمتر به آ ایمر دچار شوند. در این مطلب از مجله نه و دخترانه صورتی ها برای شما کاربران عزیز رمان گناه یا بی گناه را اماده کرده ایم که رمانی بسیار زیبا از قلم نویسنده ای جوان است. همراه ما باشید. برای رمان گناه یا بی گناه می توانید به انتهای مطلب مراجعه کنید. رمان گناه یا بی گناه ادامه مطلب
1681354

حضرت محمد(ص)فرمودند چهار چیز در گناه وجود دارد که از خود گناه بد

حضرت محمد(ص)فرمودند چهار چیز در گناه وجود دارد که از خود گناه بدتر است: ، کوچک شمردن گناه ، افتخار گناه ، شادمانی به گناه ، اصرار بر گناه
41393

گناه

#گناه بسان داغی گلوله در . سرباز چون گناه افتادن ماه در آغوش . برکه من در تو افتاده ام چنین گرم! چنین بی مهابا! مرا از گناه آغوشت جدا نکن... #حجت_فرهنگدوست
252824

پنج کار را انجام بده و انگاه هرچه میخاهی گناه کن

. حسین (ع) فرمودند: (به مردی که از حضرتش خواست او را موعظه کند و میگفت: من مرد گناه کاری هستم و نمیتوانم گناهم را ترک کنم.) پنج کار را انجام بده و آنگاه هرچه میخواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخور و هرچه میخواهی گناه کن. دوم: از زیر حکومت خدا بیرون برو و هرچه میخواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تورا نبیند و هرچه میخواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل به گرفتن جان تو آمد اورا از خود بران و هرچه میخواهی گناه کن. پنجم: زمانی ک مالک دوزخ تورا به سوی آتش میبرد به آتش وارد مشو و هرچه میخواهی گناه کن. نهج الشهاده ص 312
1866110

چیستی گناه

گناه چیست؟ چه آثار و عواقبی دارد؟ در سرنوشت من آیا تاثیری دارد؟ به چه میزان؟ یکی از پرسش های اساسی هر مسلمانی چگونگی تشخیص گناه از نظر مصداقی است. این که ما چگونه می توانیم تشخیص دهیم که امری مصداق گناه است و می بایست از آن اجتناب ورزید؟ قرآن و روایات خود معرف گناه هستند . در بعضی از آیات و روایات گفته شده که گناه ظلمت است ، در بعضی دیگر به آتش بودن گناه اشاره شده و در تعدادی هم به آثار آن اشاره شده است مثل قرار گرفتن در آتش، حبط عمل ، درد و.... تصویر زیر بازگو کننده ماهیت گناه، آثار و نتایج آن می باشد .
264631

پنج کار را انجام بده و آنگاه هرچه میخواهی گناه کن

. حسین (ع) فرمودند: (به مردی که از حضرتش خواست او را موعظه کند و می گفت: من مرد گناه کاری هستم و نمی توانم گناهم را ترک کنم.) پنج کار را انجام بده و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخور و هرچه می خواهی گناه کن. دوم: از زیر حکومت خدا بیرون برو و هرچه می خواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تورا نبیند و هرچه می خواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل به گرفتن جان تو آمد اورا از خود بران و هرچه می خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که مالک دوزخ تورا به سوی آتش می برد به آتش وارد مشو و هرچه می خواهی گناه کن. نهج الشهاده ص 312
1189559

بیانات حضرت ایت ا...

انقلاب: مراقب باشید، اینکه خدا باب توبه را باز کرده، خیال نکنید گناه، چیز کم و کوچکی است. همین دروغگویی و غیبت، همین ظلم -ولو با یک کلمه- گناهان کوچکی نیست. لازم نیست که انسان سالهای متمادی غرق گناه باشد تا احساس گناه کند. یک گناه هم، یک گناه است. ۷۵/۱۰/۲۸
277986

آلودگی به گناه

پست 5008: به قلم حجة ال. علی اکبر دارابکلایی 111. «فصل سی ام: آلودگی به گناه. در جامعه .ی به جهت داشتن ارزش ها و الگوی خاص فرهنگی ، حدود معینی را برای رفتار فردی و اجتماعی تعیین می کند تمرّد و تخلف فرد از ارزش ها و هنجارهای شرعی ( فردی و اجتماعی) در مفهوم « نابهنجاری» ارزشی یا گناه بحث می شود. معنای گناه: گناه به معنای «خلاف» است. و در . هر گونه کاری که بر خلاف فرمان خداوند باشد، گناه است، گناه هر چند کوچک باشد، چون نافرمانی خداست، بزرگ است. واژه های بیانگر گناه در قرآن و روایات» در زبان قرآن و روایات، با واژه های مختلفی از گناه یاد شده است که هر کدام از ...
982221

????آیت الله مجتهدی(ره)

آیت الله مجتهدی(ره): لازمه حافظه قوی ، ترک گناه هست. ✅ یکی از نعمت های بزرگ خدا ذهن است. اگر می بینید حافظه ضعیف است و حافظه درست و حس نداریم ، علت آن گناه است ؛ ☑ به نامحرم که نگاه کنی حافظه می رود. ♣ گناه حافظه را ضعیف می کند. ♦ شخصی به دانشمندی مراجعه می کند و می گوید ؛ من حافظه ندارم. آن دانشمند گفت: گناه نکن و علت آن را هم ذکر کرد و گفت: ☀ علم یک نوع فضیلت و برتری است و خدا این برتری را به شخص گناه کار نمی دهد لذا ی که اهل گناه است مجتهد و ملا نمی شود و اگر بخواهد ملا بشود و به درد مردم بخورد باید حافظه داشته باشد و لازمه آن ترک گناه است. ?? ...
2094698

کاری که گناه صغیره را تبدیل به گناه کبیره می کند

یکی از عواملی که گناه صغیره و به ظاهر کوچک را تبدیل به گناه کبیره می کند اصرار بر گناه صغیره است. از صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند... ادامه مطلب
1969573

381 تحقیق: بررسی زمینه های پیدایش گناه و کنترل و پیامدهای گناه و توبه از گناهان

381 تحقیق: بررسی زمینه های پیدایش گناه و کنترل و پیامدهای گناه و توبه از گناهان 381 تحقیق: بررسی زمینه های پیدایش گناه و کنترل و پیامدهای گناه و توبه از گناهان فرمت فایل: ورد – word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 71 عنوان صفحه فصل اول گناه و اقسام آن 1 فصل دوم زمینه های پیدایش گناه 6 فصل سوم: شناخت مرزهای گناه 25 فصل چهارم: کنترل گناه 29 فصل پنجم: برخورد با گنا ار 35 فصل ششم: پیامدهای گناه &n ... دریافت فایل 381 تحقیق: بررسی زمینه های پیدایش گناه و کنترل و پیامدهای گناه و توبه از گناهان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...
813309

گناه

شده ام غرق در وجدان اندر ره یک گناه و زندان گهگاهی میشوم دو دل ز این راه که باشم معصوم یا کنم گناه میگیرد بین دو جناح جنگی دل سوز ولی در نهایت وجدان هست که میشود پیروز عاقبت خوشحال از دور ماندن از این راه اما گاهی در حسرت انجام آن گناه! هیچ . تاب نیاورد مثل من در این جنگ ها چون داری رخ ماه ای همچون خداااا نگذارد بند گناه به بنده اش ببندند یا که به بی ایمانی او بخندند و چه بند هایی رها است در این زمین خاکی و چه بد جایی ست جهنم بر.ی که ندارد خ.
826469

گناه

شده ام غرق در وجدان اندر ره یک گناه و زندان گهگاهی میشوم دو دل ز این راه که باشم معصوم یا کنم گناه میگیرد بین دو جناح جنگی دل سوز ولی در نهایت وجدان هست که میشود پیروز عاقبت خوشحال از دور ماندن از این راه اما گاهی در حسرت انجام آن گناه! هیچ . تاب نیاورد مثل من در این جنگ ها چون داری رخ ماه ای همچون خداااا نگذارد بند گناه به بنده اش ببندند یا که به بی ایمانی او بخندند و چه بند هایی رها است در این زمین خاکی و چه بد جایی ست جهنم بر.ی که ندارد خ.
1092598

توبه فکر و خیال از گناه

گاهی انسان عملًا گناه نمی کند و پیرامون آن نمی رود. اما در فکر و خیال او هنوز آثار آن گناه وجود دارد و یا با احضار آن در قوه خیال لذت گناه را می برد. پس حقیقت توبه آن است که فکر نیت آن را نکند و خیال روز و شب آن را پرورش ندهد. مولای متقیان درحقیقت روزه داری فرمود: «صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام.»[1] روزه فکر از گناهان، بالاتر از روزه شکم از طعام است. اثر توبه پاک و صادقانه آن است که انسان در ظاهر و باطن از گناه فرار کند و زشتی گناه در نفس او ملکه شده باشد. حتی یاد گناه واحضار آن در ذهن و خیال برای او به منزله ارتکاب گناه باشد. اما اگر ن? ...
1476789

از دیدن بدن خانمم احساس گناه می کنم ؟

سلام بنده چند سال به گناه خود یی مبتلا بودم تا این که با لطف خدا نامزد و بعد از نامزدی این گناه خانمان سوز را ترک . حالا مدتی میشه که عقد . اما مشکل من اینه که بعد از رابطه یه احساس گناه خیلی شدید بهم دست میده. یا وقتی بدنش رو میبینم احساس گناه میکنم و هر چقدر هم که با خودم کلنجار میرم که خدا راضیه تو چی میگی این وسط ، دلم رضا نمیده. میخواستم بدونم ی هم هست مثل من هست و راه درمانش چیه؟ یا علی
1563292

رومیان

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟...زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنهٔ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم... هم چنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در عیسی زنده. رومیان ۱۱،۶،۲،۱:۱آمین
2629888

گناه نکن...

گفتم اگر بیایی به حرمت آمدنت دیگر گناه نمیکنم، گفت گناه نکن که به حرمت گناه ن ت بیایم...
2678568

گناه نکن...

گفتم اگر بیایی به حرمت آمدنت دیگر گناه نمیکنم، گفت گناه نکن که به حرمت گناه ن ت بیایم...
431487

اثر وضعی

. رو در نظر بگیرید یه نفر بدون اینکه بدون .ه بخوره فکر کنه مثلا چه میدونم چای یا هرچیز دیگست آیا گناه کرده؟؟؟؟؟ خیر گناه نکرده اگه واقعا نمیدونسته و تحقیق کرده رسیده به اینکه چای یا یه چیز حلاله اما . رو جسم اون فرد تاثیر میذاره؟ بله این یعنی اثر وضعی یک چیز بخوایم نخوایم اثرش هست خب که چی؟ چندتا از کارامون گناه نیست ولی.... ما که اوضاعمون خیلی بده گناه رو گناه نمیدونیم نگاه به نامحرم صحبت با نامحرم و... واسمون عادی شده فکرنمیکنیم حتتتتی اگه گناه نباشه اثر وضعی داره(هرچند 99 درصد گناه و بیخود هستند) یه کوچولو فکر کنیم ، خب؟!!! *البته ...
1565814

فرق بی و اهل ...

پرسش: فرق ى که مى خواند و گناه مى کند با ى که گناه نمی کند و هم نمى خواند چیست؟ پاسخ: باید دانست تصور اینکه ی بی باشد و گناه نکند محال است، چرا که کمترین گناهی که چنین فردی در هر روز انجام می دهد ترک است که از گناهان کبیره می باشد. با این حال چند تفاوت بین گذارِ گناه کار با بی ی که در ظاهر گناه نمی کند وجود دارد: 1.امید به نجات و عاقبت بخیری گذار بسیار بیشتر از بی است، همانگونه که خدا (ص) نسبت به جوان خوانی که مرتکب گناه نیز می شد فرمود: یک روز ش او را از گناه باز می دارد و چیزی هم نگذشت که آن جوان توبه کرد. 2. گذارِ گنه کار نسبت به بی ، بیشتر در معرض بخشش و رحم ...
1245810

احادیثی از اباعبدالله الحسین علیه السلام

میخواهم گناه کنم مردى نزد حسین (علیه السلام ) آمد و گفت : "من مردى گنا ارم و از معصیت پرهیز نمى کنم ، مرا پند و اندرز بده ". حسین (علیه السلام ) فرمودند: "پنج کار انجام بده و هر چه مى خواهى گناه کن . اول : روزى خدا را نخور و هر چه مى خواهى گناه کن . دوم : از ولایت و حکومت خدا خارج شو و هر چه مى خواهى گناه کن . سوم : جایى را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه مى خواهى گناه کن . چهارم : وقتى عزرائیل براى گرفتن جان تو مى آید، او را از خود دور کن و هر چه مى خواهى گناه کن . پنجم : وقتى مأمور و مالک جهنم مى خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه مى خواهى گناه کن . (بحار ا? ...
2550647

گناه

ü من واقعا دلم نمیخاد گناه کنم ولی نمیتونم..از گناه متنفرم بلافاصله بعدش پشیمون میشم ولی باز فردا...سر م میگم خدایا غلط دیگه نگاه به نامحرم نمیکنم،اما باز تا میام بیرون...از غیبت متنفرم میدونم گناه کبیره ست ولی باز...وقتی احادیث در مورد حجاب و آرایش ن برای نامحرم میبینم ،پشتم میلرزه میگم وای خدای من بار آ م بود...اما باز فردا میبینم جلو آینه ایستاده ام و مشغول .....خدایا خودت توی دلم را میدونی از گناه بدم میاد ولی زورم به نفسمو به نمی رسه....خدایا...خدایا....خدایا....نمیخام گناه کنم ولی اراده ترک گناه رو ندارم...
133210

اسلحه گنا.ار در برابر بازگشت به گناه و عقوبت گناه

رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) در گفتار حکیمانه‎اى استغفار را اسلحه گن.ار، براى دفاع از خود در برابر دشمن ( انجام گناه، بازگشت به گناه بعد از توبه، عقوبت گناه و . ) شمرده اند : سِلاحُ الْمُذِنْبِ ، اَلإِسْتِغْفارُ . اسلحه گن.ار ، طلب آمرش از خداوند است . مستدرک الوسائل ، ج 12 ، ص 122 .
2585892

همانطور که گناه نشانه ضعفه، ترک گناه نشانه قدرته...

همانطور که گناه نشانه ضعفه ، ترک گناه نشانه قدرته ... نمیدونم چه گرفتاری ها و مشکلاتی در زندگی ات داری ، نمیدونم ، اما اینو میدونم هر چقدر هم مشکل داشتی ، گناه نکن ... اگه بعد داشتن این همه دغدغه و مشکل بری خود یی کنی ، به گریه میفتی ! گناه باعث ترک انداختن پایه های زندگیت میشه ، باعث میشه ضعیف و متز ل بشی از هر نظر ... در دریای مشکلات زندگی ات شنا کن ، اما گناه نه ... اینکه الان ... ادامه مطلب
1363153

واژه های گناه در قرآن

گناه شناسی » واژه‏هاى گناه در قرآن‏ در زبان قرآن و صلى الله علیه وآله و ان علیهم السلام با واژه‏هاى مختلف، از گناه یاد شده است، که هر کدام گویى از بخشى از آثار شوم گناه بر مى‏دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است. واژه‏هایى که در قرآن در مورد گناه آمده، عبارتند از: 1- ذنب 2- معصیت 3- اثم 4- سیئه 5- جرم 6- حرام 7- خطیئه‏ 8- فسق 9- فساد 10- فجور 11- منکر 12- 13- خبث 14- شر 15- لمم 16- وزر و ثقل 17- حنث 1- ذنب، به معنى دنباله است، چون هر عمل خلافى یک نوع پى‏آمد و دنباله به عنوان مجازات ا وى یا دنیوى دارد؛ این واژه، در قرآن 35 بار آمده است. 2- معصیت، به معنى س یچى و وج از ...
201708

دوری از فکر گناه

فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد حضرت عیسی (ع) به حواریون فرمود: برادرم موسی میگفت: . نکنید ولی من به شما میگویم : حتی فکر . نکنید؛ زیرا فکر گناه مثل این است که در اتاقی آتش روشن کنند که اگر خانه را هم به آتش نکشد، دیوارها را سیاه میکند. فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد و قلب غبارآلود مثل آینه ی زنگار گرفته است که دیگر خدا را نشان نمیدهد. شما کدام گناه رادوست دارید تا ازخودتان دور کنید؟ لطفا درقسمت نظرات بنویسید.
31842

دوری از فکر گناه

فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد حضرت عیسی (ع) به حواریون فرمود: برادرم موسی میگفت: . نکنید ولی من به شما میگویم : حتی فکر . نکنید؛ زیرا فکر گناه مثل این است که در اتاقی آتش روشن کنند که اگر خانه را هم به آتش نکشد، دیوارها را سیاه میکند. فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد و قلب غبارآلود مثل آینه ی زنگار گرفته است که دیگر خدا را نشان نمیدهد. شما کدام گناه رادوست دارید تا ازخودتان دور کنید؟ لطفا درقسمت نظرات بنویسید.
2017171

بوی گناه

بوی گناهآن که خودش سیر خورده باشد، بوی سیر را نه از خود و نه از دیگران نمی شنود. گناه، بوی بدی دارد که خود گنا ار، آن بو را در نمی یابد؛ اما آنها که اهل گناه نیستند، کاملا بوی نامطبوع آن را استشمام می کند.
1994032

بوی گناه

بوی گناهآن که خودش سیر خورده باشد، بوی سیر را نه از خود و نه از دیگران نمی شنود. گناه، بوی بدی دارد که خود گنا ار، آن بو را در نمی یابد؛ اما آنها که اهل گناه نیستند، کاملا بوی نامطبوع آن را استشمام می کند.
1681355

ما گناه های کوچک را مدنظر قرار می دهیم و گناه های بزرگ را فراموش

: اینکه مراسم ازدواج را طوری برگزار کنند که قشر عظیمی از مردم احساس کنند دستشان نمی رسد، نمی توانند، دخترها در خانه بمانند، پسرها نامتأهل بمانند، اینها هم گناه است. این گناه ها را باید بفهمیم. ما گناه های کوچک را مدنظر قرار می دهیم و گناه های بزرگ را فراموش می کنیم.
1224547

(بدون عنوان)

عواقب گناه در دنیا و آ ت هول انگیز است: فاسدکننده ترین عمل نسبت به قلب، گناه است. صادق علیه السلام فرموده اند: «آن گاه که شخص گناه کند در قلبش نقطه ی سیاهی پدید می آید. پس اگر توبه کرد آن نقطه محو می شود و اگر بر گناه افزود آن نقطه زیاد می شود تا این که تمام قلب را فرا می گیرد. پس بعد از این دیگر رستگار نخواهد شد الی الابد.» دلیل گرفتاری ها گناه است. صادق علیه السلام فرموده اند: «آگاه باش چنین است که هیچ رگی نمی زند و هیچ حادثه ای برای انسان رخ نمی دهد و هیچ سری به درد نمی آید و هیچ مرضی سراغ انسان نمی آید مگر به سبب گناه و این کلام خدای ...
828216

چگونه گناه را ترک کنیم ؟

سلام هدایت همه ی مخلوقات دست خداست . تا خدا نخواد .ی هدایت نمیشه ، برای این که هدایت خدا شامل حال مون بشه باید دست به دامان خودش بشیم . میل به ترک گناه نعمتی هستش که به همه داده نمیشه ، این میل خود به خود به وجود نمیاد . ما که میل به ترک گناه داریم هدایت خدا شامل حال مون شده ، پس باید خدا رو شکر کنیم که خدا از سر لطفش هنوز بر دلهای ما مُهر "نفهمی" نزده . طبیعتا اگه سریع به داد خودمون نرسیم و برای ترک گناه تلاش نکنیم ، دیر یا زود زشتی گناه در نظر مون از بین میره و ممکنه شبیه .انی بشیم که به گناهان شون افتخار می کنند ! دعا برای ترک گناه : بهترین دعا برای ترک گناه...
691855

تـرک گـنـاه اهـم از فـعـل عـبـادت

وقتی گناه بر آدمی سیطره پیدا کند اگر انسان عبادات زیادی انجام دهد اما مرتباَ میکروب گناه را در کالبد روح خود وارد کند ، اثر عبادتش خنثی می شود. ولی اگر آیینه قلب خود را با گناه تیره نکند فطرت الهیش او را به رشد و کمال هدایت می نماید. پس ترک گناه اهم از فعل عبادت است و لذا . بیشتر انسان را به گناه وسوسه می کند تا ترک عبادت ، چون وقتی گناه بر آدمی سیطره پیدا کرد عبادات او موجب تقرب وی نخواهد شد. نایب . زمان عج الله، . .
861983

ترک گناه

سل روز 24تیر96این جارو زدم برای ترگ گناه وکارای زشتم میخوام اول 40روز گناه نکنمهرروزم بنویسمنمی دونم .ی میخونه یا نهولی من این جا مینویسم تا خدا هم ببینه منو
1794659

کلام_علما

کلام_علما آیت الله جاودان حفظه الله عاقبت گناه و راهی برای نجات از آن: عاقبت گناه یک نجاست است. اگر دست من به گناه خورد، دستم نجس می شود. کم کم خودم هم در اثر گناه نجس می شوم! کار به جایی می رسد که شخصیت آدم عوض می شود. در قرآن آمده است که عاقبت گناه ، تمس آیات الهی است. فرد ابتدائاً در قیامت شک می کند، سپس انکار می کند و سپس تمس می کند. اگر آدم غرق در گناه شود، ماهیت او عوض می شود و دیگر جایی جز جهنم ندارد. ما دستوراتی داریم تا این تغییر ماهیت پیدا نشود. یکی از این دستورات شرکت در عزاداری حسین علیه السلام و گریه بر ایشان است. گریه یکی از راه های ...

گناه