کلاتمن


131390

عروج

عروح ملکوتی . صباغ کلاتمن سپید میسرایم،لیکن سپید تو چیزی دیگر استدر سپید من زلالی اشک تداعی میشوداما در سپید تو تمامی امواجاز زرد تا سبز و قرمزو تمامی پرتوها از آلفا تا لیزر وبی نهایت لطیف ها و زندگی با یک برگ برنده سپیدت رنگ و رو میگیرددرود بر تو ای . نیکودروددروددرود 7/ 12 /1395- مشهد

کلاتمن