کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران ع


2021360

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است. در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د. این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است. یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت. اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است. مقام ...
2023781

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتن? ...
2030232

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است. در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د. این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است. یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت. اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است. مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه مح? ...
2020301

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است. در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د. این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است. یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت. اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است. مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه مح? ...
2018651

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه محلی پزشک ...
2022073

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه محلی پزشک ...
2030172

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه محلی پزشک ...
2021548

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه محلی پزشک ...
1130502

مراحل چاپ روی کیسه

مراحل چاپ روی کیسه به طور کلی چاپ روی کیسه برنج شامل چند مرحله می باشد: در ابتدا نوع جنس انتخاب می شود که در حاضر جنس پنبه ای- کنفی – پلاستیکی و…… وجود دارند. بهتر است از کیسه ۱۰ کیلویی با جنس پنبه ای درجه یک برای محصولات ارگانیک استفاده کنیم. کیسه برنج پس از انتخاب جنس توسط چرخ کار ماهر بعد از اندازه گیری و برش ، دوخته می شود. بعد از م و تبادل نظر طرح اولیه برای چاپ روی کیسه در کامپیوتر توسط گرافیست ماهر ، تهیه می شود اولیه برای قرار دادن بر روی شابلون چاپ تهیه می شود. شابون برای زدن آرم و چاپ روی کیسه توسط طراح تهیه می شود. م? ...
1130460

مراحل چاپ روی کیسه

مراحل چاپ روی کیسهبه طور کلی چاپ روی کیسه برنج شامل چند مرحله می باشد: در ابتدا نوع جنس انتخاب می شود که در حاضر جنس پنبه ای- کنفی – پلاستیکی و…… وجود دارند. بهتر است از کیسه ۱۰ کیلویی با جنس پنبه ای درجه یک برای محصولات ارگانیک استفاده کنیم. کیسه برنج پس از انتخاب جنس توسط چرخ کار ماهر بعد از اندازه گیری و برش ، دوخته می شود. بعد از م و تبادل نظر طرح اولیه برای چاپ روی کیسه در کامپیوتر توسط گرافیست ماهر ، تهیه می شود اولیه برای قرار دادن بر روی شابلون چاپ تهیه می شود. شابون برای زدن آرم و چاپ روی کیسه توسط طراح تهیه می شود. منبع http ...
1144428

مراحل چاپ روی کیسه

مراحل چاپ روی کیسهبه طور کلی چاپ روی کیسه برنج شامل چند مرحله می باشد:در ابتدا نوع جنس انتخاب می شود که در حاضر جنس پنبه ای- کنفی – پلاستیکی و…… وجود دارند. بهتر است از کیسه 10 کیلویی با جنس پنبه ای درجه یک برای محصولات ارگانیک استفاده کنیم.کیسه برنج پس از انتخاب جنس توسط چرخ کار ماهر بعد از اندازه گیری و برش ، دوخته می شود.بعد از م و تبادل نظر طرح اولیه برای چاپ روی کیسه در کامپیوتر توسط گرافیست ماهر ، تهیه می شود اولیه برای قرار دادن بر روی شابلون چاپ تهیه می شود.شابون برای زدن آرم و چاپ روی کیسه توسط طراح تهیه می شود.منبع http://chap-kise.comبرچسب ها: ...
1782863

قطعات برش استیل

برش لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام مثل برش استیلاستفاده می شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک وجی قوی لیزر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می شود یا آب می شود یا می سوزد یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می شود. و سر انجام سطح بریده شده با کیفیت بسیار عالی بریده می شود.لیزر تکنولوژی ای است که توسط تقویب اپتیکی بر پایه تابش گسیل برانگیختگی، نور تولید می کند. ساده ترین ساختار تولید لیزر شامل دو آینه است ? ...
734981

اجازه ماهیگیری به چینی ها و ممنوعیت ماهیگیران ایرانی در جنوب کشور توسط .ت .

اجازه ماهیگیری به چینی ها و ممنوعیت ماهیگیران ایرانی در جنوب کشور توسط .ت . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1108579

کیسه صفرا

کیسه صفرا کیسه صفرا عضوی از بدن می باشد که تا زمانی که درست عمل می کند ی متوجه حضور آن نخواهد شد و به آن اهمیت داده نمی شود . در اکثر مواقع بر اثر همین بی توجهی ها به کیسه صفرا ، درد های شدیدی ایجاد می شود . کیسه .صفرا در ناحیه ی زیر کبد واقع است و عمل اصلی آن غلیظ ، ذخیره سازی و ترشح صفرای تولید شده توسط کبد می باشد . بیماری های کیسه صفرا شامل موارد زیر می باشد : سنگ کیسه صفر ا سنگ مجرای اصلی صفراوی هاب و عفونت کیسه سرطان که الیته ناشایع است . هاب لوزالمعده یا پانکراتیت علائم بیماری های کیسه صفرا عبارت اند از : درد شایع در قسمت شکم دردی که به شانه ی را ...
64530

. پاو.وینت تاثیر بنزال.یم کلرید بر جذب آب توسط گل شاخه بریده رز

اختصاصی از یارا فایل . پاو.وینت تاثیر بنزال.یم کلرید بر جذب آب توسط گل شاخه بریده رز . با . و پر سرعت . رتبه نخست از نظر تولید در گل­های شاخه بریدهاسم علمی: rosa hybridaخانواده: rosaceaeبیش از 20000 رقمبیش از 140 گونه. 18 گونهآسیا 95 گونهتولید گل رز شاخه بریده در چین به عنوان یک صنعت در حال توسعه و دارای رونق اقتصادی و صادراتی خوبی است. پژوهش در مورد حفظ و نگهداری رز شاخه بریده به خاطر وجود ضایعات 40% در جهان و حتی بالاتر از آن در چین دارای اهمیت است (شن و وانگ، 2010). این فایل به صورت پاوپ.وینت و در 19 صفحه ارائه شده است. . با .. پاو.وینت تاثیر بنزال.یم کلرید بر جذب آب توسط ...
1425054

کودک 2 ساله ایی توسط مادرش سر بریده شد + ع

مجله اینترنتی تیوب فان کودک 2 ساله ایی توسط مادرش سر بریده شد + ع مجله اخبار تیوب فان کودک 2 ساله ایی توسط مادرش سر بریده شد + ع سر ب کودک توسط مادر فساییاین مادر سنگدل و بی رحم 28 ساله پس از کشتن کودک 2 ساله خود خانه را آتش زد و خودش هم با خوردن سم خودکشی کرد. سر ب کودک 2 سالهشاهد عینی گفت:مادری ب در شهرستان فسا سر کودک 2 ساله خود را برید.این مادر 28 ساله پس از کشتن کودک خود خانه را آتش زد و با خوردن سم خودکشی کرد. آتش سوزی منزل با تلاش مردم مهار شد و مادر بی هوش به بیمارستان منتقل شد.علت قتل توسط کاراگاهان زبده پلیس در دست بررسی است. متن نوشته برگرفته از : ...
1951604

ایران 8 ماهیگیر هندی را آزاد کرد

به گزارش خبر فوری به نقل از ایرنا، این ماهیگیران اهل ای تامیل نادو هند هستند که به مدت 120 روز در جزیره کیش ایران در بازداشت بودند. آن ها در میان 15 نفر از ماهیگیران اهل این ای هستند که در دوبی کار می د.این افراد در دوم آبان امسال در حال ماهیگیری با دو قایق بودند که به طور تصادفی وارد آب های سرزمینی ایران شده و توسط گارد ساحلی ایران بازداشت شدند، ادامه خبر
1951632

ایران 8 ماهیگیر هندی را آزاد کرد

به گزارش خبر فوری به نقل از ایرنا، این ماهیگیران اهل ای تامیل نادو هند هستند که به مدت 120 روز در جزیره کیش ایران در بازداشت بودند. آن ها در میان 15 نفر از ماهیگیران اهل این ای هستند که در دوبی کار می د.این افراد در دوم آبان امسال در حال ماهیگیری با دو قایق بودند که به طور تصادفی وارد آب های سرزمینی ایران شده و توسط گارد ساحلی ایران بازداشت شدند، ادامه خبر
1264747

کیسه خواب یی sleeping bag

کیسه خواب یی sleeping bag برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 50,000 تومان کیسه خواب یی sleeping bag ید کیسه خواب اصل کیسه خواب یی اصل کیسه خواب اصل با پوشش ضد آب و ضد آتش غیر قابل نفوذ در برابر آب و باد و باران در داخل این کیسه خواب کاملا امن خواهید بود کیفیت و جنس فوق العاده بالا سبک و قابل حمل توسط همه مخصوص آقایان و خانمها این کیسه خوابها به هر سایز و قدی سازگار میباشند ...
1226835

کیسه خواب یی sleeping bag

کیسه خواب یی sleeping bag برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 50,000 تومان کیسه خواب یی sleeping bag ید کیسه خواب اصل کیسه خواب یی اصل کیسه خواب اصل با پوشش ضد آب و ضد آتش غیر قابل نفوذ در برابر آب و باد و باران در داخل این کیسه خواب کاملا امن خواهید بود کیفیت و جنس فوق العاده بالا سبک و قابل حمل توسط همه مخصوص آقایان و خانمها این کیسه خوابها به هر سایز و قدی سازگار میباشند ...
1629114

کیسه خواب یی sleeping bag

کیسه خواب یی sleeping bag برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 50,000 تومان کیسه خواب یی sleeping bag ید کیسه خواب اصل کیسه خواب یی اصل کیسه خواب اصل با پوشش ضد آب و ضد آتش غیر قابل نفوذ در برابر آب و باد و باران در داخل این کیسه خواب کاملا امن خواهید بود کیفیت و جنس فوق العاده بالا سبک و قابل حمل توسط همه مخصوص آقایان و خانمها این کیسه خوابها به هر سایز و قدی سازگار میباشند ...
1984865

کیسه خواب یی sleeping bag

کیسه خواب یی sleeping bag برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 50,000 تومان کیسه خواب یی sleeping bag ید کیسه خواب اصل کیسه خواب یی اصل کیسه خواب اصل با پوشش ضد آب و ضد آتش غیر قابل نفوذ در برابر آب و باد و باران در داخل این کیسه خواب کاملا امن خواهید بود کیفیت و جنس فوق العاده بالا سبک و قابل حمل توسط همه مخصوص آقایان و خانمها این کیسه خوابها به هر سایز و قدی سازگار میباشند ...
82645

bag filter_ بگ .

.های کیسه ای تعریف و ساخت : .های کیسه ای در طیف گسترده و با راندمانهای مختلف توسط این شرکت تولید میگردد . مدیا یا بستر این .ها عموماً از جنس پلیستر با ضخامت و فشردگیهای مختلف بوده و قبل از اقدام به تولید انبوه از هر سفارش .ید مدیا یک . کیسه ای ساخته و توسط تونل تستی که بر اساس استاندارد اشری 76/52 و به همین منظور ساخته شده مورد آزمایش قرار میگیرد . قاب دور این .ها از جنس ورق گالوانیزه و یا آلومینیوم بوده و تقسیم بندی داخل آن بگونه ای است که فرضاً در یک قاب 595*595 میلیمتر میتوان تعداد شش ، هشت ، ده و یا دوازده کیسه با عمقهای مختلف جای داد . ادامه مطلب
1387734

تحقیق در مورد یون ز توسط دستگاه

تحقیق در مورد یون ز توسط دستگاهفایل تحقیق در مورد یون ز توسط دستگاه را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تحقیق در مورد یون ز توسط دستگاه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 یون ز توسط دستگاه در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی د? ...
988466

کیسه آب گرم برقی

کیسه آب گرم برقی قیمت 25هزار تومان کیسه آب گرم برقی کیسه آب گرم برقی ، وسیله ای است برای تسکین دردهای عضلانی و موضعی و همینطور گرم بدن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد کیسه های آب گرم برقی در موارد مختلفی و به خصوص در فصول پاییز و زمستان توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد ، اما بیشترین استفاه از کیسه آب گرم برقی به جهت تسکین در دردهای عضلانی و موضعی است ، زمانی که قسمت های مختلف بدن دچار درد می شوند می توان با گرم آن ناحیه درد آن را تسکین داد ، به همین خاطر استفاده از کیسه های آب گرم در میان افراد رواج دارد. ♦ کیسه های آب گرم ...
988526

کیسه آب گرم شارژی

کیسه آب گرم برقی قیمت 25هزار تومان کیسه آب گرم برقی کیسه آب گرم برقی ، وسیله ای است برای تسکین دردهای عضلانی و موضعی و همینطور گرم بدن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد کیسه های آب گرم برقی در موارد مختلفی و به خصوص در فصول پاییز و زمستان توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد ، اما بیشترین استفاه از کیسه آب گرم برقی به جهت تسکین در دردهای عضلانی و موضعی است ، زمانی که قسمت های مختلف بدن دچار درد می شوند می توان با گرم آن ناحیه درد آن را تسکین داد ، به همین خاطر استفاده از کیسه های آب گرم در میان افراد رواج دارد. ♦ کیسه های آب گرم عادی ...
1964626

برش لیزرs

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد دستگاه برش لیزر برش یک قطعه استیل با برش لیزری برش لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک وجی قوی لیزر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می شود یا آب می شود یا می سوزد یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می شود؛ و سر انجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی ایجاد می شود. لیزر صنعتی در صنایع مختلفی مانند صنایع نظامی، ساختمانی، هوافضا، ? ...
2143980

برش لیزری ی

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد برش لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک وجی قوی لیزر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می شود یا آب می شود یا می سوزد یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می شود؛ و سر انجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی ایجاد می شود. لیزر صنعتی در صنایع مختلفی مانند صنایع نظامی، ساختمانی، هوافضا، پزشکی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتباطاتی، فیزیک، شیمی و … کاربرد ? ...
369764

۳۳ گوشی که توسط گروه تروریستی . بریده شد

۳۳ گوشی که توسط گروه تروریستی . بریده شد گروه تروریستی . گوش ۳۳ عضو خود که از میادین درگیری با نیروهای عراقی فرار کرده بودند بریده است.یک منبع امنیتی در استان نینوا اعلام کرد که گروه تروریستی . گوش ۳۳ عضوش را که به جرم فرار از میادین درگیری با نیروهای عراقی، برید. این منبع که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق با اشاره به این اقدام. اظهار داشت:. این افراد را در زندان های خود در غرب موصل حبس
1623984

نگه دارنده کیسه پلاستیک

نگه دارنده کیسه پلاستیک برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 15,000 تومان نگه دارنده کیسه پلاستیک ظرفیت نگهدارى ٥٠ عدد کیسه سایز بزرگ قابل اتصال به سطوح توسط پیچ یا چسپ دو رو محلى مناسب جهت قرار دادن انواع کیسه فریزر یا رول کیسه طراحى مناسب که این امکان را میدهد از قسمت بالا کیسه ها را ذخیره و از پایین خارج کنید قیمت این محصول 15000 تومان ق? ...
2300418

فروش ویژه دستگاه پلمپ حرارتی کیسه

فروش ویژه دستگاه پلمپ حرارتی کیسه دستگاه پلمپ حرارتی کیسه. قابل دسترس، مفید برای استفاده در آشپزخانه شما. جهت پلمپ انواع کیسه و حفظ طراوت. ساده ، مدرن و کارآمد ...توسط دستگاه پلمپ حرارتی کیسه به راحتی کیسه های فریزر و پلاستیکی را پلمپ کنید البته باید کیسه های شما از نوع ضخیم باشد و این محصول عملا برای کیسه های نازک کاربردی نخواهد داشت. این محصول برای نگه داری مواد غذایی داخل یخچال و یا فریزر بسیار مناسب است زیرا درب کیسه های حاوی مواد غذایی را به خوبی می بندد و اجازه ورود هوا را به داخل بسته نمی دهد. شما می توانید از طریق دو عدد باتری قلمی این دستگاه را ب ...
1412207

شناخت بهتر برش لیزری

برش لیزری چیست؟اگر مطالب قبلی سایت ما را بررسی کرده باشید به شما خواهیم گفت که دستگاه های لیزری چه تفاوت هایط با هم دارند اما در این مطلب عمده تمر کز ما برروی دستگاه برش خواهد بود تا شما را در استفاده صحیح از آن هدایت کنیم.برش لیزری توسط دستگاه برش و حکاکی لیزر از یک وجی قوی لیزر که دستگاه لیزر نامیده می شوند بر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که توسط دستگاه برش و حکاکی لیزر بریده می شود یا آب می شود یا می سوزد یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می شودو اثری از آن باقی نمی ماند و سر انجام سطح بر? ...
2330463

دستگاه پلمپ حرارتی کیسه در رنگ های مختلف 2018

دستگاه پلمپ کیسه فریزر حرارتی کیسه در رنگ های مختلف 2018 دستگاه پلمپ حرارتی کیسه در رنگ های مختلف 2018 توسط دستگاه پلمپ حرارتی کیسه به راحتی کیسه های فریزر و پلاستیکی را پلمپ کنید البته باید کیسه های شما از نوع ضخیم باشد و این محصول عملا برای کیسه های نازک کاربردی نخواهد داشت. این محصول برای نگه داری مواد غذایی داخل یخچال و یا فریزر بسیار مناسب است زیرا درب کیسه های حاوی مواد غذایی را به خوبی می بندد و اجازه ورود هوا را به داخل بسته نمی دهد. شما می توانید از طریق دو عدد باتری قلمی این دستگاه را به کار بیندازید و از آن استفاده کنید. پلمپ کننده را روی انته? ...
966147

دستگاه حکاکی لیزری

دستگاه حکاکی لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک .وجی قوی لیزر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می شود یا آب می شود یا می سوزد یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می شود. و سر انجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی ایجاد می شود.لیزر صنعتی در صنایع مختلفی مانند صنایع نظامی، ساختمانی، هوافضا، پزشکی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتباطاتی، فیزیک، شیمی و ... کاربرد دارد. تاریخ...
733592

نشانه های کالبد گشایی

نشانه های کالبد گشاییاین نشانه ها شامل پرخونی های منتر در سراسر بدن و ترشحات چرکی در نای و ریه و کیسه های هوایی , کدورت و تیرگی در . های سروزی بدن ( پریکارد و کیسه های هوایی ) پرخونی و گاهی پتشی و زخم در طول روده ها و پیش معده می باشد .تشخیصتشخیص با مشاهده علایم بیماری و جدا. ویروس در تخم مرغ جنین دار و یا مشاهده خاصیت جمع شدن گلبول های قرمز توسط ویروس و سپس خنثی شدن آن توسط پادتن ضد ویروس , امکان پذیر می باشد .پیشگیری و درمانپیشگیری توسط وا.یناسیون صورت می گیرد . استفاده از وا.ن های کشته می تواند بی خطر تر باشد , چرا که بعضی مواقع استفاده از وا.ن های زند?...
254442

بلکا،رومالین،پوششهای سلو.ی

مرکز فروش بلکارومالین فروش و تولید نواع پوششهای سلو.ی و الیافی بهترین کیفیت را با محصولات زمرد تجربه نمائید کیسه های 10 کیلوئی آماده اجرا قیمت هر کیسه 45 هزار تومان پوشش هر کیسه 30 مترمربع ارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396 بدون موادشیمیائی بدون حساسیت کاهش رفل. صدا صرفه اقتصادی
1049860

طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل

طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل روش تولید: ابتدا ورق در ضخامتهای مورد نظر توسط دستگاه رول بازکن به دستگاه قیچی نوار بری منتقل و نوار در عرض های مختلف بریده شده و مجدداً به صورت کلاف پیچیده می شود ورق بریده شده در قسمت خط تولید لوله قرار گرفته و پس از فرمینگ بصورت لوله درآمده و توسط دستگاههای درز جوش، جوشکاری شده و در این قسمت ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1091667

سازمان فضایی هند به ماهیگیران کمک می کند

سازمان فضایی هند(isro) به منظور افزایش حجم ماهیگیری توسط ماهیگیران، خدمات حامل فناوری سنجش از دور و ناوبری را معرفی کرد. این خدمات به کمک اطلاعات حاصل از ocean -3 هند و همچنین سیستم ناوبری ای منطقه ای هند (irnss) که حاوی 7 در خطوط هوایی هند می باشد، راه اندازی شده است. وین کریشنا مورتی، یکی از مدیران(isro) در مرکز ملی سنجش از دور حیدرآباد هند(nrsc) گفت:" مشاهده زمین ocean -3، داده های مربوط به رنگ آمیزی اقیانوس ها، درجه حرارت سطح دریا و باد را از طریق اسکترومتر(scatterometer) ارائه خواهد داد. " اسکترومتر، یک سن حاوی امواج مایکروویو راداری است که کار اندازه گیری انعکاسی تول? ...
238162

پوشش سلو.ی زمرد

تولید و پخش پوششهای سلو.ی زمردمستقیم از تولید کننده ب.یدفروش مستقیم و بدون واسطه.ده فروشی و عمده فروشیبهترین مواد آماده اجرا در کیسه های 5 و 10 کیلوئیکافیست رنگ دلخواهتان را سفارش دهیددرب منزل تحویل بگیرید تسویه بعد ازدریافت کالاقیمت هر کیسه 10 کیلوئی 45 هزار تومانمیزان پوششدهی هر کیسه=اتاق 9 متری=30 مترمربعارسال کاتالوک توسط تلگرام ؛لطفا عدد 11 را از طریقتلگرام ارسال نمائید09122865396بدون موادشیمیائیبدون حساسیتنصب آسان
746931

فروش پتینه ؛مواد آماده نصب پتینه در تهران

فروش ارزان پتینهبهترین مواد آماده اجرا بصورت پودرخشکدر کیسه های 5 و 10 کیلوئیقیمت هر کیسه 10 کیلوئی 45 هزارتومانپوشش هر کیسه 10 کیلوئی = 1 اتاق9مترینصب آسان و تمیزحتی افراد مبتدیبدون مواد شیمیائی و حساسیتساخته شده از الیاف پنبهارسال کاتالوگ توسط تلگرام09122865396تنوع نامحدود رنگیساخت رنگهای سفارشی
1010721

کیسه توری بسته بندی - کیسه راشل - کیسه توری تزیینی

کیسه توری بسته بندی - کیسه راشل - کیسه توری تزیینی کیسه توری بسته بندی - کیسه راشل - کیسه توری تزیینی فروشگاه تی تاک تولید کننده تخصصی انواع توری های پلاستیکی بافته شده مورد مصرف در صنایع کشاورزی می باشد. از این کیسه ها برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی از قبیل پیاز ، سیب زمینی ، مرکبات ، کلم و ... استفاده می شود. مزایای اسفاده از این کیسه ها به شرح زیر میباشد. -استحکام و مقاومت بالا – زیبایی و تنوع رنگ - داشتن نخ بر روی دهانه کیسه جهت سردوزی - سهولت تهویه هوا در داخل بسته بندی - جلوگیری از فاسد شدن محصول مشخصات کیسه های توریبه شرح زیر است: - ظرفیت ( ...
2034373

کیسه آب گرم برقی با بیشترین کاربرد

فروش و پشتیبانی : 09120750932 - 86083705-021 کیسه آب گرم یکی از ابزارهای سلامتی و پزشکی است که امروزه برای تسکین دردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، اما این کیسه آب های یک مشکل اساسی دارند و آن هم اینکه شما باید هر بار اقدام به پر این کیسه از آب گردم ید، فروشگاه اینترنتی کیم کالا محصول بسیار ویژه ای را ارائه میکند، کیسه آب گرم برقی! این کیسه آب گرم دیگه به پر هر باره ندارد، و تنها کافیست یکبار داخل ان را پر از آب کنید، و از آن با وصل کیسه آب گرم به برق اون رو گرم کنید… فروش کیسه آب گرم برقی این کیسه حدودا ۱۵ دقیقه ای کاملا داغ میشه و میتونید از اون است ...
1953700

جدید ترین کیسه آب گرم برقی

فروش و پشتیبانی : 09120750932 - 86083705-021 کیسه آب گرم یکی از ابزارهای سلامتی و پزشکی است که امروزه برای تسکین دردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، اما این کیسه آب های یک مشکل اساسی دارند و آن هم اینکه شما باید هر بار اقدام به پر این کیسه از آب گردم ید، فروشگاه اینترنتی کیم کالا محصول بسیار ویژه ای را ارائه میکند، کیسه آب گرم برقی! این کیسه آب گرم دیگه به پر هر باره ندارد، و تنها کافیست یکبار داخل ان را پر از آب کنید، و از آن با وصل کیسه آب گرم به برق اون رو گرم کنید… فروش کیسه آب گرم برقی این کیسه حدودا ۱۵ دقیقه ای کاملا داغ میشه و میتونید از اون است ...
2058022

کیسه سفرا

کیسه صفرا چیست و چه وظیفه ای دارد؟> کیسه صفرا چیست؟ در ناحیه یک چهارم بالایی سمت راست شکم می باشد. کیسه صفرا در واقع کیسه کوچکی است که صفرای تولیدشده در کبد در آن جمع می شود . محل قرار گرفتن این کیسه در زیر کبد است که به سمت راست کیسه صفرا به کبد وصل است، و اندازه ام تقریباّ چهار اینچ (حدود 10cm) و گل شکل و کشیده است. در حقیقت کیسه صفرا، ذخیره کننده صفرا می باشد که به تجزیه و هضم چربی هایی که افراد مصرف می کنند کمک می کند . ادامه مطلب
6219

کارخانه تولیدی بلکا پتینه در تهران

تولیدی انواع پوشش سلو.ی [بلکا زمردرومالین ]فروش مواد آماده پودری در کیسه های 10 کیلوئیمیزان پوشش هر کیسه 10 کیلوئی =30 متر مربع=اتاق9متری قیمت هر کیسه 45 هزار تومانفروش کلیه رنگها و طرحهای سلو.یساخته شده از الیاف طبیعی پنبهبدون مواد شیمیائیبدون حساسیتنصب آسان و یکروزهارسال کاتالوگ توسط تلگرام -پیام دهید 09122865396
269942

جمع آوری خون بندناف

فرآیند جمع آوری خون بند ناف بصورت کاملاً استریل ، بدون درد و بدون تداخل در روند زایمان مادر صورت می گیرد . خونگیری می تواند به صورت داخل رحمی و یا خارج رحمی (بعد از زایمان و قبل از .وج جفت و یا بعد از زایمان و پس از .وج جفت) انجام شود. برای انجام این کار در هر ۲ روش پس از استریل . بند ناف توسط پنبه آغشته به الکل و بتادین، بند ناف توسط یک سرسوزن که در انتهای کیسه های خون گیری تعبیه شده است، سوراخ شده و خون موجود در بند ناف و جفت به کیسه خون انتقال می یابد. ادامه مطلب
1349992

جا کیسه نابلونی

جا کیسه نابلونی جا کیسه نابلونی کیسه های اضافی ید را نمیدانید کجا جای بدهید ؟ آیا به کیسه ها و نایلون های خود احتیاج دارید ولی در دسترستان نیستند ؟ این بار با اختراعی جدید همراهتان هستیم تا تمام مشکلات شما را با کیسه و نایلون برطرف کنیم! جای کیسه و نایلون ، محصول کشور ترکیه ، میتواند شما را از تمام دغدغه های مربوط به نایلون ، کیسه و ... نجات دهد ! درون این جا کیسه ها حدود 200 نایلون متوسط جای می گیید و باعث می شود تا همیشه در دسترستان باشد . قابل ذکر است که این وسیله ، هم بوسیله پیچ و هم با چسبی که پشت کار تعبیه شده به دیوار محکم میشود. ویژگی و مشخصات کلی ج? ...
1368568

جا کیسه نابلونی

جا کیسه نابلونی جا کیسه نابلونی کیسه های اضافی ید را نمیدانید کجا جای بدهید ؟ آیا به کیسه ها و نایلون های خود احتیاج دارید ولی در دسترستان نیستند ؟ این بار با اختراعی جدید همراهتان هستیم تا تمام مشکلات شما را با کیسه و نایلون برطرف کنیم! جای کیسه و نایلون ، محصول کشور ترکیه ، میتواند شما را از تمام دغدغه های مربوط به نایلون ، کیسه و ... نجات دهد ! درون این جا کیسه ها حدود 200 نایلون متوسط جای می گیید و باعث می شود تا همیشه در دسترستان باشد . قابل ذکر است که این وسیله ، هم بوسیله پیچ و هم با چسبی که پشت کار تعبیه شده به دیوار محکم میشود. ویژگی و مشخصات کلی ج? ...
1276958

پ.ش.ن-مولفه خوراک طبیعی(دستور تهیه ماء الجبن -آب پنیر-)

دستور تهیه ماء الجبن (آب پنیر) برچسب ها: مسمومیت, شیر, سرکه, سکنجبین, سموم, غلبه سردی, شیر پنیر, غلبه سودا, درمان غلبه سودا, شیرجوشیده, ماءالجبن, آب پنیر, پا ازی بدن, سم ز , سموم خون, سموم کبد یک کیلو شیر را جوشانده بلافاصله بعد از جوش آمدن شعله را خاموش کرده و دو سوم استکان سکنجبین ترش یا سرکه خانگی در آن بریزید و کمی صبر نمائید تا شیر به اصطلاح بریده شود. اگر شیر بریده نشد، می توانید چند قاشق غذاخوری دیگر سرکه خانگی به آن اضافه نمائید تا بریده شود. سپس شیر بریده شده را درون کیسه پارچه ای ریخته و آبگیری نمائید. به آب حاصل از این فرا? ...
1105807

قصه سه ماهی

در آبگیر کوچکی ، سه ماهی زندگی می د . ماهی سبز ، زرنگ و باهوش بود ، ماهی نارنجی ، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز ، کودن و کم عقل بود. یک روز دو ماهیگیر از کنار آبگیر عبور د و قرار گذاشتند که تور خود را بیاورند تا ماهیها را بگیرند. سه ماهی حرف های ماهیگیران را شنیدند. ماهی سبز ، که زرنگ و باهوش بود بدون اینکه وقت را از دست بدهد از راه باریکی که آبگیر را به جوی آبی وصل می کرد ، فرار کرد. فردا ماهیگیران رسیدند و راه آبگیر را بستند. ماهی نارنجی که تازه متوجه خطر شد ، پیش خودش گفت ، اگر زودتر فکر عاقلانه ای نکنم بدست ماهیگیران اسیر می شوم . پس خودش را به مردن زد و ...
1443282

قصه سه ماهی برای ک ن

مجموعه: شعر و قصه ک نهقصه سه ماهی برای ک ندر آبگیر کوچکی ، سه ماهی زندگی می د . ماهی سبز ، زرنگ و باهوش بود ، ماهی نارنجی ، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز ، کودن و کم عقل بود. یک روز دو ماهیگیر از کنار آبگیر عبور د و قرار گذاشتند که تور خود را بیاورند تا ماهیها را بگیرند.سه ماهی حرف های ماهیگیران را شنیدند. ماهی سبز ، که زرنگ و باهوش بود بدون اینکه وقت را از دست بدهد از راه باریکی که آبگیر را به جوی آبی وصل می کرد ، فرار کرد.فردا ماهیگیران رسیدند و راه آبگیر را بستند. ماهی نارنجی که تازه متوجه خطر شد ، پیش خودش گفت، اگر زودتر فکر عاقلانه ای نکنم بدست ماهیگیران اسی ...
6218

قیمت رومالین -پتینه

فروش کیسه 10 کیلوئی مواد آماده رومالینبهترین کیفیت را با محصولات ما تجربه نماییدپوشش هر کیسه 30 مترمربع=پوشش اتاق 9متریقیمت هر کیسه 45 هزار تومانفروش کلیه محصولات و ومواد اولیهماله-میکا-الیاف-چسب.ده فروشی به هر مقدار حتی 1 کیلو گرمارسال کاتالوگ توسط تلگرام (پیام دهید) 09122865396بدون مواد شیمیائیبدون بو و حساسیتنصب بسیار آسانکاهش بازتاب صداارسال درب منزل تسویه بعد از دریافت کالا
1861333

چگونه یک کیسه خواب مسافرتی مناسب ب یم؟

کیسه خواب قطعا یکی ازز مهمترین لوازمی است که هنگام سفر و مخصوصا سفرهای طبیعتگردی به اَن نیاز داریم. داشتن کیسه خواب علاوه براینکه میتواند سفر را برایتان راحتتر کند؛ بلکه یک انتخاب اَگاهانه در میان لوازم و اثاثه مربوط به سفر میباشد. عوامل زیادی در ید و فروش کیسه خواب موثرند؛ از وزن و حجم گرفته تا دما و اندازه کیسه خواب از اهمیت بسیاری برخوردارند. شکل کیسه خوابشکل کیسه خواب اولین نکته ای است که در ید انواع کیسه خواب ها بچشم مشتری میاَید. کیسه خوابها در اشکال مختلفی همچون مستطیل، مومیایی، م وطی و یا دابل واید در بازار بفروش میرسند. بطور مثال کیسه خ? ...
737334

گیر . دلفین دو سر در تور ماهیگیران

دانش 360: این دلفین را ماهیگیران هلندی شکار .د. بنا به دلیلی مجهول که معمولا به جهش ژنتیکی نسبت میدهند به جای یک سر طبیعی دو سر کاملا رشد کرده به تنه دلفین متصل است. معمولا حیواناتی که اینچنین به دنیا می آیند زیاد زنده نمی مانند.
6509

رومالین؛قیمت رومالین،.ده فروشی رومالین

تولیدی انواع پوشش سلو.ی (بلکا پتینه )تولید و فروش مرغوبترین پوشش دیواری.ده فروشی و عمده فروشیمواد آماده اجرا در کیسه های 5 و 10 کیلوئیقیمت هر کیسه 10 کیلوئی 45 هزار تومانپوششدهی هر کیسه = اتاق 9 متری = 30 مترمربعارسال درب منزل تسویه بعد از دریافت کالابدون مواد شیمیائیبدون حساسیتساخته شده از الیاف پنبه ارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1637459

کیسه های جاذب آب برای جدا آب از سوخت های هیدروکربنی و نفت

کیسه های جاذب آب برای جدا آب از سوخت های هیدروکربنی و نفت کیسه های جاذب آب با قرار دادن مقداری جاذب در یک کیسه ساخته میشود .جنس کیسه از یک ترکیب هیدروکربونی خنثی است که نسبت به آب تراوا میباشد. کیسه قادر به جذب لایه آب از نفت و سوخت های هیدروکربنی در کانتینرهاست. این کیسه تا بیست بار قابلیت استفاده مجدد را دارد . .
607134

کیسه خواب های دارای پرچم . تقلبی هستند

کیسه خواب هایی که پرچم . یا نوشته ی بزرگی با حروف انگلیسی دارند و معمولآ توسط دست فروشان فروخته میشوند تقلبی اند. این کیسه خواب های بی کیفیت در شهر های مرزی با قیمت ارزان ۱۵هزارتومان فروخته میشود که دست فروش ها با قیمت ۵۰ هزارتومان و حتی در اینترنت دیده شده تا ۱۵۰ هزار تومان برای فروش گذاشته اند. این کیسه خواب ها پلاستیکی است و بدن داخل آن سریع عرق میکند. دارای وزن زیادی است حجم بالایی . میکند و کیفیت دوخت بسیار پایینی هم دارد.
946336

چگونگی تولید موم توسط زنبور عسل

چگونگی تولید موم توسط زنبور عسلچگونگی تولید موم توسط زنبور عس نبور عسل کارگر در سنین 10 تا 17 روزگی از عمر خود در شرایط وفور مواد قندی ؛مثل ،شهد گلها یا شربت شکر قادر به تولید موم است .چنان چه در خارج از این دوره ی سنی احتمالا بتواند موم تولید کند ،مجبور است که از ذخایر چربی بدن خود استفاده کند که این امر موجب کوتاه شدن عمر زنبور کارگر می شود .زنبور عسل کارگر موم را توسط چهار جفت غده موم ساز که در طرفین و زیر چهار حلقه آ. شکم قرار دارند ،تولید می کند .موم تولید شده توسط زنبور عسل ابتدا به شکل مایع استکه در کیسه های کوچک ذخیره ی موم در طرفین غدد موم ساز ذخیر?...
1712296

تحقیق درباره دیالیز توسط دستگاه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره دیالیز توسط دستگاه فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 دیالیز توسط دستگاه: در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم ...
954042

چگونگی تولید موم توسط زنبور عسل

چگونگی تولید موم توسط زنبور عسل چگونگی تولید موم توسط زنبور عسل زنبور عسل کارگر در سنین 10 تا 17 روزگی از عمر خود در شرایط وفور مواد قندی ؛مثل ، شهد گلها یا شربت شکر قادر به تولید موم است . چنان چه در خارج از این دوره ی سنی احتمالا بتواند موم تولید کند ، مجبور است که از ذخایر چربی بدن خود استفاده کند که این امر موجب کوتاه شدن عمر زنبور کارگر می شود . زنبور عسل کارگر موم را توسط چهار جفت غده موم ساز که در طرفین و زیر چهار حلقه آ. شکم قرار دارند ، تولید می کند .موم تولید شده توسط زنبور عسل ابتدا به شکل مایع است که در کیسه های کوچک ذخیره ی موم در طرفین غدد موم ...

کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران ع