کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند اینفوگرافی


2705366

کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی

اگر چه ایران موشک هایی با برد بالای دوهزار کیلومتر هم در اختیار دارد، اما موشک های میان برد نیز می توانند اه منطقه ای ایران را به راحتی تامین کنند.تنها یک هفته از حمله تروریستی به اهواز و سه روز از نامه فرمانده پاسداران انقلاب ی مبنی بر گرفتن انتقام خون ی این حمله تروریستی نگذشته بود که نیروی هوا فضای پاسداران در ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۹ مهرماه، ۶ فروند موشک میان برد را از کرمانشاه به سمت مقر اصلی نیروهای تروریستی شلیک کرد. بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2708802

کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی

اگر چه ایران موشک هایی با برد بالای دوهزار کیلومتر هم در اختیار دارد، اما موشک های میان برد نیز می توانند اه منطقه ای ایران را به راحتی تامین کنند.تنها یک هفته از حمله تروریستی به اهواز و سه روز از نامه فرمانده پاسداران انقلاب ی مبنی بر گرفتن انتقام خون ی این حمله تروریستی نگذشته بود که نیروی هوا فضای پاسداران در ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۹ مهرماه، ۶ فروند موشک میان برد را از کرمانشاه به سمت مقر اصلی نیروهای تروریستی شلیک کرد. بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2703402

کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی

اگر چه ایران موشک هایی با برد بالای دوهزار کیلومتر هم در اختیار دارد، اما موشک های میان برد نیز می توانند اه منطقه ای ایران را به راحتی تامین کنند.تنها یک هفته از حمله تروریستی به اهواز و سه روز از نامه فرمانده پاسداران انقلاب ی مبنی بر گرفتن انتقام خون ی این حمله تروریستی نگذشته بود که نیروی هوا فضای پاسداران در ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۹ مهرماه، ۶ فروند موشک میان برد را از کرمانشاه به سمت مقر اصلی نیروهای تروریستی شلیک کرد. بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟
587026

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد . رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
573660

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد . رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند. ,
2705034

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2714436

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2702528

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2724330

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2705038

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد. سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد. ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد. بیشتر بخوانید: کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
578726

90درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
578672

90درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
600220

90درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
585156

درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
608664

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
582110

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
585152

درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
599512

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
649290

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
584724

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
615452

۹۰ درصد . در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد

. رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یادداشتی تصریح کرده ۹۰ درصد از خاک فلسطین .ی در تیررس موشک های حزب الله لبنان قرار دارند.
79602

فا. نیوز: آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک . پاسداران در دریای عمان

دو مقام .یی از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک . پاسداران در دریای عمان خبر دادند. شبکه جمهوریخواه فا. نیوز گزارش داد تهران روز یکشنبه دو موشک کوتاه برد بالستیک از پایگاه . پاسداران انقلاب .ی در بندر جاسک شلیک کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1595134

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

تاریخ : چهاردهم آذر ۱۳۹۶ | 13:6 | نویسنده : اسکندری علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم.برچسب ها: اخبار روز, پاسداران, , توان موشکی
125264

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران/نیروی هوافضای . آماده پاسخ کوبنده به م.ان + مشخصات و تصاویریکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه . باشگاه خبرنگاران جوان؛ نیروی هوافضای . پاسداران انقلاب .ی یکی از یگان های عمل کننده در حوزه توان موشکی . ایران است که توانسته در زمینه طراحی و تولید موشک های بالستیک گام های بلندی را بردارد. یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در ...
2680100

انتقام از تروریست ها

پاسداران انقلاب ی در پاسخ به حادثه تروریستی اخیر اهواز مقر تروریست ها و سران گرو های تکفیری را در شرق فرات در هدف حمله موشک های بالستیک قرار داد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از نیوز،در ساعت 2 بامداد امروز (نهم مهرماه 1397)، یگان موشکی نیروی هوافضای پاسداران در پاسخ به حمله تروریستی اخیر در اهواز که توسط عناصر وابسته به گرو های تکفیری صورت گرفت، با چند فروند موشک بالستیک زمین به زمین از کرمانشاه، مقر سرکردگان تروریستها در کشور (منطقه البوکمال در شرق فرات) را در فاصله 570 کیلومتری هدف قرار داد. موشک های شلیک شده از دو نوع ذوالفقار(7 ...
88222

فا. نیوز: آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک . پاسداران در دریای عمان

دو مقام .یی از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک . پاسداران در دریای عمان خبر دادند. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه جمهوریخواه فا. نیوز گزارش داد تهران روز یکشنبه دو موشک کوتاه برد بالستیک از پایگاه . پاسداران انقلاب .ی در بندر جاسک شلیک کرده است. بر این اساس، این شبکه به نقل از دو مقام .یی آگاه اعلام کرد یکی از این دو موشک به طور موفقیت آمیز به شناور هدفش در فاصله 150 مایلی (240 کیلومتری) دریای عمان اصابت و آن را نابود کرده است. ادامه مطلب
730432

ثبت لحظات ضربت موشکی . به تروریست ها در . با «پهپادهای ایرانی» .

. پاسداران انقلاب .ی شب گذشته برای اینکه بتواند لحظات اصابت موشک های شلیک شده از ایران را ثبت کند، چند فروند پهپاد خود را از حومه دمشق به آسمان دیرا.ور اعزام کرده بود. به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، . پاسداران انقلاب .ی شب گذشته با 6 فروند موشک بالستیک، اه. مختلفی را در سطح استان دیرا.ور . هدف قرار داد. این موشک ها از استان های کردستان و کرمانشاه به سوی این اه. روانه شدند.. پاسداران برای اینکه لحظه اصابت این موشک ها به اه. از پیش تعیین شده را ثبت و ضبط کند، پهپادهایی را از حومه دمشق به آسمان دیرا.ور اعزام کرد تا این وظیفه مهم را ثبت و ضبط کن?...
925104

پایگاه های نظامی . در تیررس موشک های . پاسداران

در دنیایی که حقوق بین الملل غالبا با اعمال نفوذ قدرت های بزرگ پایمال می شود، همان گونه که . در اعمال فشار و تهدید علیه ایران با اتکا به زور و به شکل یک جانبه و فراقانونی عمل می کند، . هم به خود حق می دهد به تهدیدات دشمن به هر شکلی که مناسب ببیند، پاسخ دهد در سایه تحریم های جدید ایالات متحده . علیه . ایران، این روزها تهدید به تحریم . پاسداران از سوی کاخ سفید نیز تشدید شده است. در پاسخ به این تهدیدات و تحریم های . علیه . پاسداران، . سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل . پاسداران در همایش فرماندهان نیروی زمینی . که در 28 تیرماه در مشهد برگزار شد، با تاکید بر ا?...
127306

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

گزارش/ /نیروی هوافضای . آماده پاسخ کوبنده به م.ان + مشخصات و تصاویر یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند. به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه . باشگاه خبرنگاران جوان؛ نیروی هوافضای . پاسداران انقلاب .ی یکی از یگان های عمل کننده در حوزه توان موشکی . ایران است که توانسته در زمینه طراحی و تولید موشک های بالستیک گام های بلندی را بردارد. یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛...
735926

۶ موشک بالستیک و ۶ پیام مهم

۶ موشک بالستیک و ۶ پیام مهم شلیک موشک به سوی مقرهای فرماندهی . در دیرا.ور .، حاوی ۶ پیام مهم است، پیام هایی که حتما تاکنون مخاطبانش به خوبی آن را دریافت کرده اند. به گزارش مشرق، نیروی هوافضای . پاسداران انقلاب .ی یکشنبه شب در اقدامی مهم، 66 فروند موشک بالستیک به سوی مواضع مهم متعلق به تروریست ها در استان دیرا.ور . شلیک کرد و این موشک ها با دقت بالایی به اه. برخورد .د. از نظر نگارنده، این اقدام . دارای 6 پیام مهم است که در ذیل به آنها اشاره می شود: ** پیام اول: انتقام . پاسداران پس از حملات تروریستی کور به مجلس شورای .ی و حرم . که گرو. تروریستی . مسئولیت ?...
1746242

امکان ارسال موشک از ایران به یمن وجود ندارد/ موشک های بازسازی شده یمنی عربستان را هدف قرار داده اند

سرلشکر جعفری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:امکان ارسال موشک از ایران به یمن وجود ندارد/ موشک های بازسازی شده یمنی عربستان را هدف قرار داده اندفرمانده کل پاسداران انقلاب ی گفت: موشک های شلیک شده به سوی عربستان یمنی هستند که بازسازی شده و برد آنها افزایش یافته است.سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛در واکنش به اظهارات مقامات یی و سعودی درباره دخ ایران در یمن و ارسال موشک به این کشور، اظهار کرد: یی ها و حکام دست نشانده آنها تاکنون دروغ های زیادی را علیه مطرح د و به ایر? ...
331718

گاف های مهم . . در حمله به «الشعیرات»

دقیق ترین موشک های کروز به هدف نرسیدند! +ع.tomahawk نام یک تبر مخصوص سرخپوستان .یی است که امروزه به دقیق ترین موشک کروز . .یی اطلاق می شود که هر کدام، حدود ۱.۳ میلیون دلار قیمت دارند.به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، یک بهانه واهی و اتفاقی مبهم که با هیچ کدام از استنادات، تقصیری را متوجه .ت و . . نمی کرد، باعث شد تا بامداد روز . هفته گذشته، نیروی دریایی . با توصیف آنچه که تلافی حمله شیمیایی به استان ادلب توسط نیروهای . می نامید، یک پایگاه مهم نیروی هوایی . . را با تعدادی موشک کروز مورد حمله قرار دهد و بار دیگر با زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین المللی، تلاش کند ...
727734

بازتاب بین المللی حمله موشکی . پاسداران به مواضع تروریست ها در دیرا.ور+ ع.

بازتاب بین المللی حمله موشکی . پاسداران به مواضع تروریست ها در دیرا.ور+ ع.پایگاه های تروریست ها در دیرا.ور .، هدف موشک های بالستیک ایران قرار گرفت.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ هاآرتص در خبری فوری از حمله موشکی . پاسداران به مقر تروریست ها در دیرا.ور در شرق . خبر داد.این در حالی است که . پاسداران در بیانیه ای ضمن تایید خبر این حمله موشکی اعلام کرد این حمله با هدف مجازات عاملان جنایات تروریستی اخیر تهران صورت گرفته است.در بیانیه . پاسداران آمده است این حمله از مقر . در استان های کردستان و کرمانشاه انجام شده است.در بیانیه . پاسداران آمد...
2167484

دست هایی که روی ماشه و موشک هایی که آماده شلیک هستند .

بامداد 20 فروردین ماه بود که دو جنگنده f15 ی با نقض حریم هوایی لبنان و به فرودگاه نظامی t4 حمص حمله و هشت فروند موشک به سمت آن شلیک د. در این حمله 5 موشک توسط پ ند هوایی منهدم شد و سه فروند به هدف اصابت کرد که در آن هفت تن از مستشاران پاسداران انقلاب ی به شهادت رسیدند. این اولین باری نبود که پایگاه هوایی t4 توسط محور غربی عبری مورد حمله قرار می گرفت؛ پیش از این نیز رژیم صهیونیستی به بهانه واهی حمله یک پهپاد به سرزمین های ی این پایگاه را هدف قرار داده بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2565292

"موشک های زن"؛ از کجا می تواند تل آویو را هدف قرار دهد

"موشک های زن"؛ از کجا می تواند تل آویو را هدف قرار دهد پاسداران انقلاب ی با رونمایی از موشک مشهر، حالا جمعاً ۷ موشک مختلف در اختیار دارد که می تواند در صورت وم از نقاط مختلف کشور به سوی تل آویو شلیک کند. گروه امنیتی ــ دفاعی خبرگزاری تسنیم ــ حسین دلیریان: ایران در دهه 70 شمسی به فکر این بود که بتواند از خاک کشورمان، در صورت هر گونه از سوی رژیم صهیونیستی، سرزمین های ی و مراکز حیاتی این رژیم را هدف قرار دهد.بر همین مبنا، کار روی تولید انواع موشک های بالستیک میان برد آغاز شد تا حداقل بتوان از غربی ترین نقطه کشور، سرزم ...
786818

مستندات اصابت دقیق موشک های . به مواضع . + تصاویر و نقشه

مستندات اصابت دقیق موشک های . به مواضع . + تصاویر و نقشه بررسی . های منتشره توسط . از لحظات اصابت موشک ها به اه.، نشان می دهد که موشک های . دقیقا به هدف ها اصابت کرده اند. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نیروی هوافضای . پاسداران انقلاب .ی روز 28 .داد ماه گذشته با 6 فروند موشک بالستیک میان بُرد، 6 هدف را در استان دیرا.ور . با موفقیت مورد اصابت قرار داد.طبق . های منتشره، موشک هایی که نیروی هوافضای . پاسدارن در این عملیات مورد استفاده قرار داده است، موشک های بالستیک و نقطه زن ذوالفقار و همچنین موشک های بالستیک میان برد قیام بوده است.?...
86782

موشک بالستیک ایران شناوری را هدف گرفت و منهدم کرد

"ایران روز یکشنبه دو موشک کوتاه برد بالستیک از پایگاه . پاسداران انقلاب .ی در بندر جاسک شلیک کرده است."به گزارش سرویس . جام نیـوز، شبکه جمهوریخواهفا. نیوز مدعی شد: ایران روز یکشنبه دو موشک کوتاه برد بالستیک از پایگاه . پاسداران انقلاب .ی در بندر جاسک شلیک کرده است. فا. نیوز به نقل از دو مقام .یی آگاه اعلام کرد: یکی از این دو موشک به طور موفقیت آمیز به شناوری در فاصله 150 مایلی (240 کیلومتری) دریای عمان اصابت و این هدف مورد نظر را نابود کرده است. این گزارش افزود: مقامات .یی نگرانی خود را درباره آزمایش جدید موشکی ایران ابراز داشته اند زیرا کشتی های جنگی
759302

بازتاب بین المللی حمله موشکی . پاسداران به مواضع تروریست ها در دیرا.ور+ ع.

پایگاه های تروریست ها در دیرا.ور .، هدف موشک های بالستیک ایران قرار گرفت. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ هاآرتص در خبری فوری از حمله موشکی . پاسداران به مقر تروریست ها در دیرا.ور در شرق . خبر داد. این در حالی است که . پاسداران در بیانیه ای ضمن تایید خبر این حمله موشکی اعلام کرد این حمله با هدف مجازات عاملان جنایات تروریستی اخیر تهران صورت گرفته است. در بیانیه . پاسداران آمده است این حمله از مقر . در استان های کردستان و کرمانشاه انجام شده است. در بیانیه . پاسداران آمده است: خون های ریخته شده مظلومان بدون پاسخ نخواهد ماند. راشا تودی...
728340

عملیات موشکی . "لیلة القدر" نام گذاری شد + جزئیات جدید از عملیات

عملیات موشکی . "لیلة القدر" نام گذاری شد + جزئیات جدید موشک ها و محل اصابت شناسه خبر: 1440372 سرویس: . ۲۹ .داد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ . رمضان شریف سخنگوی . پاسداران انقلاب .ی در گفت وگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملیات شب گذشته . علیه تروریست ها گفت: در این عملیات که "لیلة القدر" نام داشت، . پاسداران 6 فروند موشک بالستیک میان برد، به اه. مختلفی در بُردهای 650 تا 700 کیلومتر شلیک کرد.وی افزود: این موشک ها، موشک هایی قدرتمند و نقطه زن بودند و با دقت بالایی به اه. اصابت کرده اند. اه.ی که ما در این عملیات هدف قرار دادیم، مقرهای فرماندهی، دپوی تجهیز...
1603386

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم.
1588884

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم.
1444918

فرمانده کل پاسداران-سرلشکرمحمدعلی-خبر نگار مهر

استعفای حریری به سفارش سعودی ها بودشناسهٔ خبر: 4135530 - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳سیاست > امنیتی و دفاعیفرمانده کل پاسداران گفت: اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و این موشک هایی که شلیک می شود متعلق به خود یمن است که آنها را بازسازی کرده اند.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در حاشیه مراسم ترحیم پدر قاسم سلیمانی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای ترامپ درباره حمله موشکی یمن به عربستان و استفاده از موشک های ایرانی، گفت: آقای ترامپ سخنان بی حساب، غلط و دروغ زیاد گفته است و این نیز یکی از آن تهم? ...
2176704

دست هایی که روی ماشه و موشک هایی که آماده شلیک هستند

بی شک اقدام صهیونیست ها در حمله به پایگاه t4 که منجر به شهادت هفت تن از مستشاران نظامی ایران شد بدون پاسخ نخواهد ماند. بامداد 20 فروردین ماه بود که دو جنگنده f15 ی با نقض حریم هوایی لبنان و به فرودگاه نظامی t4 حمص حمله و هشت فروند موشک به سمت آن شلیک د. در این حمله 5 موشک توسط پ ند هوایی منهدم شد و سه فروند به هدف اصابت کرد که در آن هفت تن از مستشاران پاسداران انقلاب ی به شهادت رسیدند. این اولین باری نبود که پایگاه هوایی t4 توسط محور غربی عبری مورد حمله قرار می گرفت؛ پیش از این نیز رژیم صهیونیستی به بهانه واهی حمله یک پهپاد به سرزمین های ی این پایگاه را هدف قرار ...
2176430

دست هایی که روی ماشه و موشک هایی که آماده شلیک هستند

بی شک اقدام صهیونیست ها در حمله به پایگاه t4 که منجر به شهادت هفت تن از مستشاران نظامی ایران شد بدون پاسخ نخواهد ماند. بامداد 20 فروردین ماه بود که دو جنگنده f15 ی با نقض حریم هوایی لبنان و به فرودگاه نظامی t4 حمص حمله و هشت فروند موشک به سمت آن شلیک د. در این حمله 5 موشک توسط پ ند هوایی منهدم شد و سه فروند به هدف اصابت کرد که در آن هفت تن از مستشاران پاسداران انقلاب ی به شهادت رسیدند. این اولین باری نبود که پایگاه هوایی t4 توسط محور غربی عبری مورد حمله قرار می گرفت؛ پیش از این نیز رژیم صهیونیستی به بهانه واهی حمله یک پهپاد به سرزمین های ی این پایگاه را هدف قرار ...
2177454

دست هایی که روی ماشه و موشک هایی که آماده شلیک هستند

بی شک اقدام صهیونیست ها در حمله به پایگاه t4 که منجر به شهادت هفت تن از مستشاران نظامی ایران شد بدون پاسخ نخواهد ماند. بامداد 20 فروردین ماه بود که دو جنگنده f15 ی با نقض حریم هوایی لبنان و به فرودگاه نظامی t4 حمص حمله و هشت فروند موشک به سمت آن شلیک د. در این حمله 5 موشک توسط پ ند هوایی منهدم شد و سه فروند به هدف اصابت کرد که در آن هفت تن از مستشاران پاسداران انقلاب ی به شهادت رسیدند. این اولین باری نبود که پایگاه هوایی t4 توسط محور غربی عبری مورد حمله قرار می گرفت؛ پیش از این نیز رژیم صهیونیستی به بهانه واهی حمله یک پهپاد به سرزمین های ی این پایگاه را هدف قرار ...
2829216

تل آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک های ایرانی قرار دارند؟

قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ در عرصه فناوری های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست. امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در فواصل زمانی کوتاه، موشک های جدید و مدرنی توسط نیرو های مسلح کشور رونمایی می شود که با معرفی هرکدام از آن ها دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی عصبانی تر شده و توانایی در عرصه دفاعی نمایان تر می شود. بیشتر بخوانید:تل آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک های ایرانی قرار دارند؟
2875721

تل آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک های ایرانی قرار دارند؟

قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ در عرصه فناوری های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست.امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در فواصل زمانی کوتاه، موشک های جدید و مدرنی توسط نیرو های مسلح کشور رونمایی می شود که با معرفی هرکدام از آن ها دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی عصبانی تر شده و توانایی در عرصه دفاعی نمایان تر می شود.بیشتر بخوانید:تل آویو و حیفا زیر سایه کدام موشک های ایرانی قرار دارند؟
1586954

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم.
1583548

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم
1587034

حاجی زاده: ایران در سال 90 تا مرز موشک باران پایگاه های نظامی پیش رفت

علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 90 به تمام پایگاه های موشکی آماده باش داده بودیم که اگر یی ها در منطقه حرکتی د، پایگاه هایشان را موشک باران کنیم.
1197774

آزمایش موشک بالستیک « مشهر» و رونمایی از سیاست ایران

در این مراسم ضمن تاکید بر تقویت قدرت موشکی گفت: نه تنها موشک ها، بلکه نیروی هوایی، زمینی و دریایی مان مورد حمایت همه مردم مسلمان و غیور سرزمین ایران قرار دارد و برای دفاع از سرزمین خود از ی اجازه نخواهیم گرفت. علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای پاسداران نیز گفت که این موشک دو هزار کیلومتر برد و قابلیت حمل کلا تا هزار و ۸۰۰ کیلومتر را دارد و می تواند به جای یک کلا ، چند کلا حمل کند. به گفته حاجی زاده روند آموزش این موشک بالستیک آغاز شده و به زودی عملیاتی خواهد شد. فرمانده نیروی هوافضای پاسداران گفت موشک مشهر دستاورد جدیدی است که وزارت دفاع برای ساخته ...
75690

پایگاه نظامی "حاتزور" و "حتزاریم" . . در تیررس موشک قدرتمند "عماد"

یکی از موشک هایی که ایران در یک سال اخیر از آن رونمایی کرده ، موشک عماد است. این موشک موجب هراس شدید و نگرانی عمیق . از توان عملیاتی . ایران گشته است. موشک عماد بنابرگفته مسئولین دارای قابلیت های ویژه ای است که از جمله آن می توان به توان عملیاتی بالا، برد قریب به 1700 کیلومتری و قدرت ت.یب قابل قبول اشاره کرد. موشک "عماد"، نخستین موشک دور-برد . ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف می باشد که قادر است اه. مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده و به طور کامل منهدم کند. عماد توسط دانشمندان و متخصصان کشورمان و در س...
131244

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.
120676

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.
132844

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.
135018

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.
126216

غرش موشک بالستیک "هرمز-2" در سواحل مکران

یکی از موشک هایی که . پاسداران انقلاب .ی ایران نقش مهمی را در تولید آن ایفا کرده است؛ موشک "هرمز 2 " است. این موشک می تواند در انهدام شناورهای متخاصم نقش مهمی را ایفا کند.
75874

پایگاه نظامی "حاتزور" و "حتزاریم" . . در تیررس موشک قدرتمند "عماد"

یکی از موشک هایی که ایران در یک سال اخیر از آن رونمایی کرده ، موشک عماد است. این موشک موجب هراس شدید و نگرانی عمیق . از توان عملیاتی . ایران گشته است. موشک عماد بنابرگفته مسئولین دارای قابلیت های ویژه ای است که از جمله آن می توان به توان عملیاتی بالا، برد قریب به 1700 کیلومتری و قدرت ت.یب قابل قبول اشاره کرد. موشک "عماد"، نخستین موشک دور-برد . ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف می باشد که قادر است اه. مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده و به طور کامل منهدم کند. عماد توسط دانشمندان و متخصصان کشورمان و در سازمان صن...
589660

سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در . تاسیس شد

سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در . تاسیس شد/ موشک بالستیک بعدی . با نام «دزفول» تولید می شود فرمانده نیروی هوافضای . از تاسیس سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در ایران توسط . پاسداران خبر داد. به گزارش شریان نیوز،. .علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای . پاسداران طی سخنانی در جمع مردم دزفول اظهار داشت: طی سال های اخیر سومین کارخانجات زیرزمینی تولید موشک در ایران توسط . پاسداران تاسیس شده و ما در کنار صنایع دفاعی وزارت دفاع به توسعه و افزایش توان موشکی ادامه خواهیم داد و اظهارات تجار .یی برای ما هیچ ارزشی ندارد. حاجی زاده خاطرنشان کر...
750836

سیلی ایران به .

"حضرت آقا : آنها ( دشمنان ) نمی توانند به ما سیلی بزند بلکه ما به آن ها سیلی خواهیم زد" پایگاه اطلاع رسانی . پاسداران انقلاب .ی ع. های زیر را از این عملیات منتشر کرده است نیمه شب .ب . پاسداران . پاسخ محکمی به عملیات تروریستی حرم مطهر . . و مجلس داد و با زدن 6 موشک ذوالفقار . محل تکفیری های . در دیرا.ور . نابود .د که در این اتفاق داماد ابوبکر البغدادی به هلاکت رسید پاسخ ترقه بازی های دشمن موشک بود اگر . دوباره دست درازی کند با واکنش سخت تر و محکم تری روبه رو خواهد شد

کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند اینفوگرافی