کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند الحسین یجمعنا و الحسین یوحدنا


2716832

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2713587

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2714543

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2729605

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2719285

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2723842

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2716356

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2715405

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا ب? ...
2714323

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.
2715669

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.
2713711

اربعین حسینی، شکوه همدلی دو ملت ایران و عراق

به گزارش خبرنگار ایرنا، دو ملت با زبان مادری خود عربی و فارسی در ذیل این هشتگ ها صادقانه ترین احساس های دوستی و محبت را به همدیگر بیان داشته و به صورت خودجوش ویدئوهایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده تا مراتب محبت و همدلی نسبت به هم به جای بیاورند.زائران ایرانی از خدمات شبانه روزی میزبان عراقی در پذیرایی از زائران اربعین حسینی و خونگرمی میزبانان تقدیر و تشکر کرده و در مقابل میزبانان عراقی به زائران ایرانی پیام داده اند که ما در انتظار شما در اربعین امسال هستیم.در دو هشتگ 'الحسین_ یجمعنا' و 'حب- الحسین_ یجمعنا' حضور ایرانی ها به وفور دیده می شود و در ...
952903

استقبال . حج عربستان از زائران ایرانی

خبرگزاری ایسنا: نخستین گروه زائران ایرانی، با استقبال معاون . حج و عمره کشور عربستان به شهر مدینه وارد شد. ...
2588135

طوفان توییتری کاربران با هشتگ #کلنا_امة_واحدة

در واکنش به شایعه اخیر حضور زائران عراقی در مشهد به راه افتادطوفان توییتری کاربران با هشتگ #کلنا_امة_واحدةکاربران در اعتراض به شایعه پراکنی اخیر درباره حضور زائران عراقی در مشهد و تفرقه افکنی میان عراق و ایران، با یکدیگر متحد شدند و طوفان توئیتری به راه انداختند.به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته کاربران ایرانی و عراقی فضای مجازی با هشتگ#العراق_وإیران_إخوة از برادری دو ملت نوشته بودند. این هشتگ در واکنش به حواشی پیش آمده در رابطه با شایعه حضور زائران مرد مجرد عراقی در مشهد دست به دست شد. روز گذشته فرا? ...
2718919

حب الحسین یجمعنا(امتحانی در طول مسیر اربعین)

بسیار زیباست دعوت مداح عراقی از ایرانی ها #حب-الحسین-یجمعنا متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافتحجم: 10.3 مگابایت انی که به کربلا میروند حتما با ع گرفتن از خودشان و برادران عراقی وحدت آفرین بشوند و ع و ها را در فضاهای مجازی به اشتراک بگذارند به کوری چشم دشمنان...یک عمر زیارت عاشورا م? ...
903745

زائران خدا

زائران خدا عن الحسین - علیه السلام - اهل المسجد زوار الله و حق علی المزور .حفة .ائرة اهل مسجد ، زائران خدایند و بر صاحب خانه است که به زائش هدیه دهد . (کلمة ال. حسن ، ص 41 ، الحکم ا.هرا ، ص 150) .
2720731

حب الحسین یجمعنا(امتحانی در طول مسیر اربعین)

بسیار زیباست دعوت مداح عراقی از ایرانی ها #حب-الحسین-یجمعنا متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافتحجم: 10.3 مگابایت انی که به کربلا میروند حتما با ع گرفتن از خودشان و برادران عراقی وحدت آفرین بشوند و ع و ها را در فضاهای مجازی به اشتراک بگذارند به کوری چشم دشمنان... یک عمر زیارت عاشورا میخوانیم و به این جمله هم می رسیم: إنّی ...
1405991

دعوت زائران «عمره» به بازخوانی «روضۀ ترویه»

حجت ال پناهیان پس از جنایات اخیر سعودی ها یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی «بیان معنوی» منتشر کرد. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:بسم الله الرحمن الرحیمهفتۀ اخیر در کنار حرم اباعبدالله الحسین(ع) می شنیدم اینجا بحث از ممنوعیت و یا ترک عمره است. آنجا زائران ایرانی کم شمار بودند و مؤمنان عراقی بسیار بیشتر از قبل به حرم ها پناه می آوردند. این روزها زیارت حرم حسین(ع) رنگ و بوی دیگری دارد و سرشار از حماسه است. شما می توانید در حالی که شاهد رفت و آمد رزمندگان جوان و شهیدان پاکی هستید که در راه اباعبدالله الحسین(ع) قدم گذاشته اند، برای حضرت علی اکبر(س) اشک ...
1457166

در عمق غصه ها، فرّ الی الحسین

در عمق غصه ها، فرّ الی الحسین در اوج هر بلا، فرّ الی الحسین خسته اگر شدی از دست این و آن رو کن به کربلا فرّ الی الحسین از سوی آسمان بر ما زمینیان هر دم رسد ندا فرّ الی الحسین از دست معصیت خونین دل و حزین تا که شوی رها فرّ الی الحسین موسی اگر شدی از ترس اژدها هر چند بی عصا فرّ الی الحسین وقتی دلت گرفت از شهر و کوچه ها از قوم بی حیا فرّ الی الحسین گر آ ا مان بیمار گشته ای با نیت شفا فرّ الی الحسین ایمان فقط حسین قرآن فقط حسین از کفر و از خطا فرّ الی الحسین فریاد می زند فطرس علی الدوام فی الارضِ و السَّما فرّ الی الحسین بگرفته دست ما با دست غ? ...
1113380

ورود اولین گروه از حجاج بیت الله الحرام+تصاویر

نخستین گروه از زائران ایرانی اعزام شده به حج ، روز گذشته در بازگشت به میهن ی در فرودگاه تهران مورد استقبال قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، روز 14 شهریور ماه در اولین روز از بازگشت زائران ایرانی حج تمتع سال جاری به میهن ی، جمعیتی با بر 2200 زائر به کشور بازگشتند. بر اساس این گزارش، زائران استان های همدان، قم، هرمزگان، مرکزی و اردبیل روز در اولین پروازهای برگشت حج، وارد کشور شده و مورد استقبال قرار گرفتند. زائران ایرانی روز با 9 پرواز هواپیمایی در قالب 17 کاروان از فرودگاه جده راهی فرودگاه های تهران، اردبیل و بندرعباس ...
94175

اعضای .دسال کتابخانه به استقبال فصل بهار رفتند

اعضای کودک کتابخانه باقرالعلوم (ع) پاکدشت به استقبال بهار رفتند به همت همکاران کتابخانه باقرالعلوم(ع) برای اعضای .دسال جشن کوچکی برگزار شد و در آن ک ن به استقبال فصل بهار رفتند. و درباره آداب و رسوم نوروز نیز برای آنان توضیحاتی داده شد.
1464871

مشهد تمام قد به خدمت زائران برخیزد

نوبت عراقی ها گذشت؛ زائران اربعینی کربلا نیامده، روایت های میهمان نوازی عراقی ها زبان به زبان می چرخد و تصاویری که می آید همه آن گزارش ها را امضای تایید می گذارد.زائران ما ، نیامده از طریق شبکه های اجتماعی ، پیام ها و تصاویر را می فرستند تا بگویند عراقی ها میهمان نوازی را تمام د. من از میان این همه تصاویر، دچار صحنه ای هستم که مرد عراقی قبل از آنکه پای زائر ایرانی حسین(ع) را به دست، ماساژ دهد، به لب، بوسه ای بر آن می نشاند و زائر ایرانی هم به جواب، بوسه ای بر دستان مرد عراقی نثار می کند و این یعنی حسین(ع) راز مشترکی است که به بوسه آشکار می شود. تصاویر همچنی ...
1302108

3 سال زندان برای ورود غیرقانونی زائران به عراق

3 سال زندان برای ورود غیرقانونی زائران به عراق حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا: جریمه سنگین برای اقامت غیرمجاز زائران امسال مسئولان عراقی و ایرانی از ورود و وج بدون مجوز به شدت ممانعت خواهند کرد. زائران به ویژه خواهران از سفر انفرادی اجتناب کنند. زائران از گرفتن امانت و هدیه از افراد ناشناس خودداری کنند. iribnews_guilan
1413406

زائران از سیم کارت های عراقی استفاده کنند

زائران از سیم کارت های عراقی استفاده کنند محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به مذاکراتش با طرف عراقی برای کاهش تعرفه مکالمات زائران اربعین تاکید کرد: در مسیر کربلا و نجف طرف عراقی قول هایی داده بود، اما هنوز به شکل قطعی اعلام نکرده است؛ ما منتظر اقدام طرف عراقی برای کاهش تعرفه و خدمات اینترنتی هستیم. خبرگزاری صداوسیما iribnews
2653950

واکنش اژه ای به مطلب اختلاف انگیز رو مه شرق درباره زائران عراقی

واکنش اژه ای به مطلب اختلاف انگیز رو مه شرق درباره زائران عراقی سایت،رو مه و برخی افرادی که درمورد زائران عراقی در ایران صحبت هایی داشتند همه قرار گرفته و احضار شدند drsalaam
2653949

واکنش اژه ای به مطلب اختلاف انگیز رو مه شرق درباره زائران عراقی

واکنش اژه ای به مطلب اختلاف انگیز رو مه شرق درباره زائران عراقی سایت،رو مه و برخی افرادی که درمورد زائران عراقی در ایران صحبت هایی داشتند همه قرار گرفته و احضار شدند drsalaam
237003

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت : زائران سرگردان در مرز شلمچه مربوط به کاروان های غیرمجازند

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به سرگردانی شماری از زائران ایرانی در شلمچه گفت: این زائران مربوط به کاروان های غیرمجازند و وزارت گردشگری عراق به دلیل نبود تکفل شرکت عراقی از این کاروان ها مانع ورود ایرانی ها شده است. محسن نظافتی در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، درباره سرگردانی تعدادی از زائران ایرانی در مرز شلمچه گفت: یک سال قبل .ت عراق مصوب کرده بود که مانع از حضور کاروان هایی که یک شرکت عراقی تکفل آنها را نپذیرد، شود، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده بود. وی افزود: براساس این مصوبه، یک شرکت عراقی باید در ...
2703160

????????????????????????????????

سلام* نجف در خطبه های در حرم المومنین(ع):* *➕تشکر از عشایری که زائران ایرانی را از مرز رایگان منتقل می کنند* *➕درخواست از پارلمان عراق برای #حذف_ویزای زائران ایرانی* سید صدر الدین قبانچی در خطبه های این هفته در صحن حرم مطهر علی (ع) از پارلمان جدید عراق خواست تا لغو هزینه روادید زائران ایرانی برای زیارت اربعین سال جاری را تصویب کند. وی گفت که اگر این اتفاق بیفتد خداوند درهای برکت را به روی عراق باز خواهد کرد. وی همچنین با تقدیر از اقدام برخی عشایر و رانندگان عراقی برای حمل و نقل خیریه زائران از مرز به ای مقدس عراق، از دارندگان وسایل نقلیه خواست تا ...
2604033

هل تعرف حب الحسین؟

از گرمای خونمان عشقی بلند میشود که با هیچ شست و شوی مغزی و خبر کذبی خاموش نمیشود. چه ی از جنگ با آن قوم وحشی در عراق پشیمان میشود؟چه ی حاضر است بین الحرمین به دست آن قوم بیوفتد اما خانه اش در امن و امان بماند؟چه ی با خبر کنسولگری بصره حاضر است چند سال برادری و محبت عراقی ها را که با تک تک تصاویرشان و های گرفته شده در اربعین میتوان ثابت کرد،چه ی میتواند تمام این ها را فراموش کند؟ و تو اصلا از حب حسین چه میدانی؟حب الحسین یجمعنا..
2572341

شکرگزار سفر زائران عراقی به ایران باشیم!

شکرگزار سفر زائران عراقی به ایران باشیم! در ماه های اخیر در فضای مجازی و در بعضی از سایت های خبری و رسانه ای تبلیغات اغواگرانه و مسمومى نسبت به سفر زائران و برادران عراقی به ایران می شود. پیوند ملت های ایران و عراق ریشه ای دیرینه دارد و حتی به صدر بر می گردد و یکی از دلایلی که المؤمنین علی (ع) مرکز خلافت خود را از مدینه به کوفه منتقل د برای همین به ایرانی ها بود. از هنگامی که استعمار انگلیس عراق را کرد و ممال ا تکه تکه د، همواره سعی داشتند اختلاف بین عرب و عجم و یا اختلافات بین شیعه و سنی ایجاد کنند... دشمنان می دانند که در ایران و عراق جاذبه ه? ...
2460975

انصار الحسین.

قسم به آیه ی لایمکن الفرار از عشق، که پر شده ست جهان از حسین سرتاسر! +السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
2691325

دعوتنامه محبت آمیز عراق ی ها به زائران ایرانی/ اقدموا فدیتکم!

دل های مان را به راهتان پهن کرده ایم؛دعوتنامه محبت آمیز عراق ی ها به زائران ایرانی/ اقدموا فدیتکم! اخیراً متنی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان دعوت از زائران ایرانی اربعین دست به دست می شود که ترجمه یک شعر عربی است.به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً متنی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان دعوت از زائران ایرانی اربعین دست به دست می شود که ترجمه یک شعر عربی است.با توجه به کاهش چشم گیر زائران ایرانی در ایام عاشورای حسینی به دلیل کاهش ارزش ریال، پیش بینی می شود عده زیادی از مردم ایران توان حضور در عظیم اربعین را نداشته باشند. لذا برخی از عراقی ها با انتشار این متن در ...
918540

طراحی دستبند ویژه زائران ایرانی در سفر حج

. ولی فقیه در حج و زیارت از صدور 20 هزار ویزای الکترونیکی برای زائران ایرانی خبر داد و گفت: ویزای باقی زائران در روزهای آینده صادر خواهد شد.
961583

چراغ سبز عربستان به ایران

وزارت حج عربستان برای میزبانی از ایرانی ها در عمره ابراز علاقه کرد.به گزارش کارگرآنلاین، همزمان با ورود نخستین کاروان های حجاج ایرانی به عربستان، «محمد عبدالرحمن بیجاوی»، معاون . حج عربستان که برای استقبال از این گروه به فرودگاه مدینه رفته بود، در سخنانی گفت: بسیار .سندیم که بار دیگر شاهد حضور زائران ایرانی در مناسک حج هستیم و علاقمندیم که از زائران ایرانی در عمره مفرده نیز میزبانی کنیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1159332

جزئیات جدید از شهادت زائران ایرانی در ناصریه عراق

جزئیات جدید از شهادت زائران ایرانی در ناصریه عراق/ تاکنون ۸ نفر از زائران ایرانی به شهادت رسیدند مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت: اسکورت ها و محافظان کاروان های مجاز حج و زیارت، با عوامل گرو تروریستی درگیر شدند که این درگیری موجب آسیب دیدگی و مجروح شدن ۴ تن از زائران شد که متاسفانه یکی از زائران ۱۰ ساله با نام محمدیاسین روشی از کاروان هرمزگان به شهادت رسید. دو کاروان دیگر زائران ایرانی که متعلق به کاروان های آزادبر استان فارس بوده اند، نیز در محل حادثه قرار داشتند، که ۷ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شده اند. کار شناسایی و مجروحان ای ...
1162928

جزئیات جدید از شهادت زائران ایرانی در ناصریه عراق

جزئیات جدید از شهادت زائران ایرانی در ناصریه عراق/ تاکنون ۸ نفر از زائران ایرانی به شهادت رسیدند مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت: اسکورت ها و محافظان کاروان های مجاز حج و زیارت، با عوامل گرو تروریستی درگیر شدند که این درگیری موجب آسیب دیدگی و مجروح شدن ۴ تن از زائران شد که متاسفانه یکی از زائران ۱۰ ساله با نام محمدیاسین روشی از کاروان هرمزگان به شهادت رسید. دو کاروان دیگر زائران ایرانی که متعلق به کاروان های آزادبر استان فارس بوده اند، نیز در محل حادثه قرار داشتند، که ۷ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شده اند. کار شناسایی و مجروحان ایر? ...
2474120

جشن تولد باشکوه 1291 سالگی هشتم در بارگاه نورانی اش+ع

حضور عاشقان هشتم از حدود ساعت 17:30 بعد از ظهر و باوجود گرمای هوا به حدی چشم گیر بود که همه صحن میدان و خیابان های منتهی به آن مملو از جمعیت بود و این جمعیت در صحن جامع به اوج خود رسید و شب میلاد هشتم گرد همایی بزرگ شیعیان در حرم رضا(ع) جهت گرامی داشت میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ت و ولایت به ثبت رسید.باحضور کاروان زائران و خادمان در صحن جامع نوای نقاره های صحن انقلاب ی در حرم پیچید و دیگر خادمان همزمان به عطر افشانی و گلاب پاشی حرم نورانی رضا(ع) پرداختند و با این حال و هوای زیبا اجتماع صد ها هزار نفری زائران هشتم به استقبال اذان مغرب رفتند. https://www.farsnews.com
2640247

ظهر روز دهم....

بسم الله الرحمن الرحیم قربة الی الله ظهر روز دهم.... لبها معطر است سلام علی الحسین ساعات آ است سلام علی الحسین این خاک، رستخیز تمام مصایب است صحرای م است سلام علی الحسین ظهر دهم رسیده و چشمان خواهری سوی برادر است، سلام علی الحسین ظهر دهم رسیده و از سیب سرخ عشق عالم معطر است سلام علی الحسین این سوی، نعش اکبر و سوی دگر، رباب دنبال اصغر است سلام علی الحسین هم دست ها بریده و هم آب ریخته است عباس، مضطر است سلام علی الحسین بر آن گلو که بوسه برآن زد امروز خنجر است، سلام علی الحسین والعصر، عصر اگر برسد چشم زینبش حیران یک سر است، سلام علی الحسین این ? ...
2258320

ع / این مرد از زائران اربعین چه می خواهد؟

استقبال پر شور از زائران اربعین حسینی
1459828

اربعین حسینی

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش تسلیت باد
2630617

سنگ تمام گذاشتن شیعیان عراقی برای زائرین حسین علیه السلام

با فرا رسیدن اربعین حسینی شیعیان عراقی از زائران با گرمی استقبال د.برای دیدن تصاویر روی ادامه مطلب کلیک کنید ادامه مطلب
644491

شایعه سازی جدید درباره حجاج +.

شایعه سازی جدید درباره حجاج +. کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا شده: «در مکه اولین گروه زائران ایرانی را کفش باران .د و با شعار ایرانی برو گمشو از آنها استقبال .د» . به گزارش جام جم آنلاین در این باره خبرگزاری فارس نوشت: تصاویر این کلیپ مربوط به چندین سال قبل بوده و مربوط به مکه نیست بلکه متعلق به مسجدالنبی و حمله وه. ها به تعدادی از زائران است. از سوی دیگر این کلیپ در حالی منتشر شده است که هنوز هیچ یک زائران خانه خدا به مکه اعزام نشده اندو از مردادماه اعزام آنها آغاز می شود. همچنین بر اساس صداهای موجود در این . نیز عبارتی مبنی بر...
1356531

وم قانونمندی زائران ایرانی اربعین در سفر به عتبات عالیات تاکید کرد

حجت ال والمسلمین سید علی قاضی عسکر ولی فقیه و س رست حجاج ایرانی در این نشست طی سخنانی با مهم خواندن استفاده از تجربیات گذشته در سفر میلیونی مشتاقان حضور در اربعین حسینی ، تصریح کرد: زائران باید قوانین دو کشور ایران و عراق را دراین سفر معنوی رعایت کنند و بدون ویزا به مرزها نروند. ولی فقیه درامور حج و زیارت با تقدیر از میزبانی عراقی ها از زائران اربعین حسینی، تاکید کرد: میهمان نوازی عراقی ها نباید کم رنگ شود بلکه همه باید در برگزاری هرچه بهتر این مراسم به آنها کمک کنیم.وی توجه به بعد معنوی مراسم اربعین حسینی را ضروری خواند و گفت: همانطور که در روایات آمد? ...
2459235

همین الان، یهوییِ ۲!

قسم به آیه ی لایمکن الفرار از عشق، که پر شده ست جهان از حسین سرتاسر! +السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
1417522

چند تقاضا از زائران عزیز ایرانی

چند تقاضا از زائران عزیز ایرانی حتما بخوانید و رعایت کنید در این چند روزی که عراق هستید، بین آنچه موکب های کوچک عراقی تقدیم شما می کنند با آنچه در موکب های پر زرق و برق ایرانی ها توزیع می شود، فرقی قائل نشوید. در این چند روزی که عراق هستید، اگر جایی فلان غذای ایرانی توزیع می شد، فریاد نزنید غذای ایرانی!! با این کار عراقی ها احساس می کنند که برای آنها نیست! چراکه هیچ موکب عراقی هیچ وقت فریاد نمی زند غذای عراقی!! در این چندروزی که عراق هستید، کمک کنید هزینه های ت عراق برای جمع اوری زباله و بهداشت مسیرها بیش از پیش نشود. در این چند روزی که عراق ه ...
2279185

ب ایی ایستگاه های استقبال از زائران کربلا در امتداد جاده ملکان

در جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان ملکان عنوان شد؛ ب ایی ایستگاه های استقبال از زائران کربلا در امتداد جاده ملکان ملکان- فرماندار ملکان گفت: ایستگاه های استقبال از زائرین کربلا در امتداد جاده کمربندی شهرستان ملکان ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خانی شامگاه دیروز یک شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان ملکان افزود: با توجه به قرار گرفتن شهرستان ملکان در مسیر تردد زائرین استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مرز خسروی، ایستگاه های استقبال و پذیرایی از زائرین حسینی با مشارکت شهرداری های ملکان، لیلان و مبارک ? ...
1059259

تاوان عشق

ای دیده فشان اشک که یاران همه رفتند پابند به پیمان و چه آسان همه رفتند تاوان یکی عشق به یوسف نه زلیخا کز هجر رخش زار و به هذیان همه رفتند هر جا پره از آه و فغان بود بر این کوی معبود و چو معشوق پریشان همه رفتند از دیده چو اشکت بفشان از سر مژگان بر راه و چو بر دام شکاران همه رفتند عمریست که بر سر بنهم تاج خ بر کاخ فلک تاج گذاران همه رفتند یارب چه شکوهیست بر این بام جهان بین چندان که به یک نغمه هزاران همه رفتند افسوس که بر نغمه و بر ساز و چو بر شور مردند چو مردان و چو یاران همه رفتند
2142949

هتل زائران ایرانی در نجف ط حریق شد

هتل زائران ایرانی در نجف ط حریق شد نیروهای امدادرسانی نجف روز ده ها زائر ایرانی را از هتل الشفاعه که ط حریق شده بود تخلیه د. این زائران به دلیل آتش سوزی در هتل الشفاعه محبوس شده بودند اما با تلاش نیروهای امدادی شهر نجف نجات یافتند. iribnews
2414255

احتساب هزینه زائران با دلار آزاد واقعیت ندارد

احتساب هزینه زائران با دلار آزاد واقعیت ندارد ولی فقیه و س رست حجاج ایرانی : آمارهایی مبنی بر احتساب هزینه زائران با دلار آزاد از اساس کذب محض است. در حج تبعیض بین زائران نداریم و تمام زائران سراسر کشور یکنواخت از ما امکانات می گیرند قیمت مسکن در مدینه و مکه کمی با یکدیگر تفاوت دارد . iribnews_guilan
2719903

سخنگوی : آمادگی برای کمک به دستگاه های کشوری در اربعین

تقی خانی از آمادگی برای کمک به دستگاه های کشوری در پیاده روی اربعین خبرداد و گفت: تیم های پیشرو خدمات زائران ستاد اربعین از چند روز قبل به مناطق مشخص شده اعزام شده اند. شاهین تقی خانی سخنگوی ایران درباره خدمات ستاد اربعین به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ستاد اربعین در مجموعه فعالیت چشمگیری دارد. بخشی از این برنامه ها خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی است که در موکب های در مرزها انجام می شود. معاون فرهنگی و روابط عمومی ایران درباره تنوع خدمات ستاد اربعین به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خاطرنشان کرد: خدماتی همچون خدمات بهداشتی و درمانی نیز با ش ...
198544

مراسم استقبال از . حادثه منا در مشهد

مراسم استقبال از . حادثه منا فردا مورخ 94/07/12 در ساعت 8:30 صبح از میدان بسیج ( فلکه برق ) به طرف حرم مطهر . رضا ( ع ) برگزار می شود. هم اکنون فقط 23 نفر از زائران بیت الله الحرام تشییع می شوند.
1026406

انحراف اتوبوس زائران عراقی حرم رضوی

انحراف اتوبوس زائران عراقی حرم رضوی انحراف اتوبوس حامل زائران عراقی در کمربندی شاهرود در استان سمنان ۳۰ مجروح برجای گذاشت. این اتوبوس که از مشهد به سمت قم در حال حرکت بود، بامداد امروز در کمربندی شهر شاهرود از جاده منحرف و بر اثر تکان های شدید ناشی از این اتفاق، ۳۰ نفر از مجموع ۴۵ مسافر آن آسیب دیدند. در این حادثه ۲۵ نفر از مسافران، توسط تکنیسین های اورژانس در همان محل به صورت س ایی درمان شدند و ۶ نفر دیگر هم به علت ضربه به کمر و سایر اندام ها به بیمارستان حسین شاهرود منتقل شدند تا بررسی های بیشتری درباره سلامت آنها انجام شود. حوادث زیارت ...
409997

شب .

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین هر ”شب .” پر از شورش و شین است دلم.... ”کربلا”، در پس دیوار حسین است دلم* با عنایات کریمانه ی ”زهرای بتول”.... امشب انگار که بین الحرمین است دلم... شاعر : مهدی قربانی بزرگترین منبع اشعار مذهبی
237001

راهنمای سفرهای نوروزی عتبات منتشر شد

راهنمای سفر نوروزی سفرهای عتبات عالیات میان زائران این سفرها در استان های کشور توزیع می شود. روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به استقبال قابل توجه زائران برای سفر به عتبات عالیات در ایام عید نوروز، تهیه و تدوین راهنمای این سفرها که بصورت فشرده تذکرات و توصیه های لازم را به زائران ایام نوروز گوشزد می نماید، از ماه های گذشته در برنامه این سازمان بوده است و در آستانه آغاز سفرهای نوروزی عتبات در میان حدود نیمی از زائران کاروان های نوروزی در سراسر استان ها توزیع خواهد شد. به زائران سفرهای نوروزی عتبات توصیه می شود ضمن توجه
182189

عربستان: زائران ایرانی در حج سال آینده شرکت می کنند

حج زائران ایرانیحج زائران ایرانی , شرایط لازم برای تشرف بیش از 85 هزار نفر از حجاج ایران در حج سال 96 مهیا شده است.مقامات عربستان اعلام .د که زائران ایرانی در حج سال آینده شرکت خواهند کرد.متن اطلاعیه به این شرح است:به اطلاع ملت شریف ایران .ی می رساند، متعاقب مذاکرات حج سال آتی با وزارت حج عربستان،و با اطمینان از تامین انتظارات مورد نظر و با عنایت به تاکیدات . .ی،مسئولین محترم نظام . ایران و مردم شهید پرور و بزرگوار ایران .ی،در خصوص تحقق حجی عزت مندانه مبتنی بر امنیت، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
182188

عربستان: زائران ایرانی در حج سال آینده شرکت می کنند

حج زائران ایرانیحج زائران ایرانی , شرایط لازم برای تشرف بیش از 85 هزار نفر از حجاج ایران در حج سال 96 مهیا شده است.مقامات عربستان اعلام .د که زائران ایرانی در حج سال آینده شرکت خواهند کرد.متن اطلاعیه به این شرح است:به اطلاع ملت شریف ایران .ی می رساند، متعاقب مذاکرات حج سال آتی با وزارت حج عربستان،و با اطمینان از تامین انتظارات مورد نظر و با عنایت به تاکیدات . .ی،مسئولین محترم نظام . ایران و مردم شهید پرور و بزرگوار ایران .ی،در خصوص تحقق حجی عزت مندانه مبتنی بر امنیت، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1083880

دنیایشان یک راز بود آنان که رفتند

آوازشان آواز بود آنان که رفتند / پروازشان، پرواز بود آنان که رفتند چشمانشان مثل شقایق، مثل خورشید / در محضر گل، باز بود آنان که رفتند نیریزشان در کوچه باغ آبى عشق‏ / سبز و طنین ‏انداز بود آنان که رفتند پژواکى از ماهورشان در بیکران ریخت‏ / تحریرشان همساز بود آنان که رفتند موج نگاه آسمان افروزشان نیز / روشن‏ترین اعجاز بود آنان که رفتند دیگر نیازیشان به دنیا و دوستان نیست‏ / دنیایشان یک راز بود آنان که رفتند معراجیان را مرگ، یعنى جشن میلاد / پایانشان آغاز بود آنان که رفتند «شاعر ناشناس» برای مطالعه «اشعار شهادت» لطفاً اینجا را ک? ...
1455584

اسپوتنیک: خنثی سازی عملیات دو مهاجم انتحاری علیه زائران اربعین

اسپوتنیک: خنثی سازی عملیات دو مهاجم انتحاری علیه زائران اربعینمرکز رصد مقاومت ی نجَباء اعلام کرد نیروهای عراقی دو مهاجم انتحاری را که قصد حمله به زائران در شهر «بغداد» را داشتند به هلاکت رساندند.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی دو مهاجم انتحاری را که قصد حمله به زائران در شهر بغداد را داشتند، شناسایی د و آنان را به هلاکت رساندند.مرکز رصد مقاومت ی نجَباء اعلام کرد نیروهای عراقی دو مهاجم انتحاری را که به کمربند انفجاری مجهز بودند و قصد حمله به زائران در شهر "بغداد" را داشتند، شناسایی د و آنان به هلاک ...
363106

استقبال از زائران هوادارن آسمان آبی تهران

استقبال از زائران هوادارن آسمان آبی تهران
363107

استقبال از زائران کاروان موج زمزم تهران

استقبال از زائران کاروان موج زمزم تهران
1002325

قصه ها

بغض می کنم نگاه به آسمان می کنم """ دلم تنگ است """ من در کُنجی فراموش شده خواب می بینم: """ آن قصه های عاشقانه کجا رفتند؟ """ گویی با ص خسته گوید: رفتند، رفتند، رفتند ....

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند الحسین یجمعنا و الحسین یوحدنا