پیامک


1012390

پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک خنده دار روز شوهر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مرد

پيامک روز پدر,پيامک تبریک روز پدر,پيامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پيامک روز پدر,پيامک های تبریک روز پدر,پيامک,پيامک 15 تیر,پيامک علی,پيامک روز شوهر,پيامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت ت ...
1012494

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),

پيامک روز پدر,پيامک تبریک روز پدر,پيامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پيامک روز پدر,پيامک های تبریک روز پدر,پيامک,پيامک 15 تیر,پيامک علی,پيامک روز شوهر,پيامک روز مرد نزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک 8 ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه? صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تبری ...
1220691

ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک

ارسال پيامک گروهی و پنل پيامک ارسال پيامک گروهی و پنل پيامک با توجه به افزایش روز افزون تبلیغات ارسال پيامک گروهی و پنل پيامک تبلیغاتی یکی از بهترین روش های تبلیغات میباشد به همین دلیل سامانه ارسال پيامک گروهی و پنل پيامک کیا اقدام به پنل ارسال پيامک گروهی و پنل پيامک تکی به صورت رایگان کرده که میتوانید با ورود به http://kiapayamak.ir/ پنل رایگان خود را ثبت کنید
1012156

پیام کوتاه تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک برای روز پدر,پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع)

پيامک روز پدر,پيامک تبریک روز پدر,پيامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پيامک روز پدر,پيامک های تبریک روز پدر,پيامک,پيامک 15 تیر,پيامک علی,پيامک روز شوهر,پيامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تب ...
1723584

هزینه پنل پیامک

هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پيامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پيامک از یک یا چند پيامک باشد. هر part معادل یک پيامک در پنل پيامک پیام میباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در part اول 70 کاراکتر، از part دوم به بعد 66 کاراکتر و در کل پیام 640 پنل پيامک کاراکتر است. 2-2 هزینه ارسال پيامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد پنل پيامک پيامک موردنیاز اعالمشده و طول پيامک ارسالی محاسبه میگردد. 2-3 پسسس از ایجسساد حسسساب پنل پيامک ساربری، ساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پيامکهای ارسالیبه هر ...
957925

پنل اس ام اس :: نسخه a

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه a ارسال پيامک به صورت تکیارسال پيامک به صورت گروهیارسال پيامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پيامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پيامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پيامکلیست پيامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پيامک و رویت لیست پيامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پيامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پيامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسا?...
957926

پنل اس ام اس :: نسخه b

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه b ارسال پيامک به صورت تکیارسال پيامک به صورت گروهیارسال پيامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پيامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پيامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پيامکلیست پيامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پيامک و رویت لیست پيامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پيامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پيامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسا?...
957924

پنل اس ام اس :: نسخه +a

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه +aارسال پيامک به صورت تکیارسال پيامک به صورت گروهیارسال پيامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پيامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پيامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پيامکلیست پيامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پيامک و رویت لیست پيامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پيامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پيامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسال...
957922

پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگی

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگیارسال پيامک به صورت تکیارسال پيامک به صورت گروهیارسال پيامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پيامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پيامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پيامکلیست پيامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پيامک و رویت لیست پيامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پيامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پيامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایر...
957923

پنل اس ام اس :: نسخه as

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه asارسال پيامک به صورت تکیارسال پيامک به صورت گروهیارسال پيامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پيامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پيامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پيامکلیست پيامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پيامک و رویت لیست پيامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پيامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پيامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسال...
1182471

پیامک عاشقانه کوتاه

پيامک عاشقانه کوتاه پيامک عاشقانه به همسر پيامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پيامک دوستت دارم پیام عاشقانه پيامک عاشقانه دلتنگی پيامک دوست داشتن نمایندگی پيامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک ? ...
1189595

پیامک عاشقانه کوتاه

پيامک عاشقانه کوتاه پيامک عاشقانه به همسر پيامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پيامک دوستت دارم پیام عاشقانه پيامک عاشقانه دلتنگی پيامک دوست داشتن نمایندگی پيامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک ...
1265028

پیامک عاشقانه کوتاه

پيامک عاشقانه کوتاه پيامک عاشقانه به همسر پيامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پيامک دوستت دارم پیام عاشقانه پيامک عاشقانه دلتنگی پيامک دوست داشتن نمایندگی پيامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک زنجیر طلایی است که قل? ...
2430398

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پيامک احتیاج دارم. پنل پيامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پيامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پيامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پيامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پيامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پيامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پيامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پيامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2426870

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پيامک احتیاج دارم. پنل پيامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پيامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پيامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پيامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پيامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پيامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پيامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پيامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2433887

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پيامک احتیاج دارم. پنل پيامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پيامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پيامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پيامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پيامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پيامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پيامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پيامک ارسال کنم. پنل اس ام ا? ...
2735754

پیامک صوتی چیست؟

پيامک صوتی چیست؟ smsreson.info پيامک صوتی یا اس ام اس صوتی (در زبان قابل قبول توسط اکثریت رایج و یا محبوب در یک منطقه محلی) به شبکه های تلفن همراه یا تلفن ثابت در سراسر کشور. این یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی ضبط شده با پنل پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، پنل پيامک صوتی پیامرسان را به هزاران نفر از تماس گیرنده ها یا مخاطبین در یک زمان بسیار کوتاه ارسال میکند. اپراتور پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، متن یا صدای ضبط شده مورد نظرتان را به صدها نفر یک باره با استفاده از لیست مدیریت ارسال پيامک صوتی یا پنل اس ام اس شیراز یا پن? ...
2735442

پیامک صوتی چیست؟

پيامک صوتی چیست؟ smsreson.info پيامک صوتی یا اس ام اس صوتی (در زبان قابل قبول توسط اکثریت رایج و یا محبوب در یک منطقه محلی) به شبکه های تلفن همراه یا تلفن ثابت در سراسر کشور. این یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی ضبط شده با پنل پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، پنل پيامک صوتی پیامرسان را به هزاران نفر از تماس گیرنده ها یا مخاطبین در یک زمان بسیار کوتاه ارسال میکند. اپراتور پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، متن یا صدای ضبط شده مورد نظرتان را به صدها نفر یک باره با استفاده از لیست مدیریت ارسال پيامک صوتی یا پنل اس ام اس شیراز یا پن? ...
2730531

پیامک صوتی چیست؟

پيامک صوتی چیست؟ smsreson.info پيامک صوتی یا اس ام اس صوتی (در زبان قابل قبول توسط اکثریت رایج و یا محبوب در یک منطقه محلی) به شبکه های تلفن همراه یا تلفن ثابت در سراسر کشور. این یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی ضبط شده با پنل پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، پنل پيامک صوتی پیامرسان را به هزاران نفر از تماس گیرنده ها یا مخاطبین در یک زمان بسیار کوتاه ارسال میکند. اپراتور پيامک صوتی ،یا نمایندگی پيامک صوتی ، متن یا صدای ضبط شده مورد نظرتان را به صدها نفر یک باره با استفاده از لیست مدیریت ارسال پيامک صوتی یا پنل اس ام اس شیراز یا پن? ...
1282179

معایب پیامک

محدودیت فضای تبلیغ: پيامک های تبلیغاتی به شرکت های تبلیغ کننده فضای تبلیغاتی پنل اس ام اس کمی می دهد؛ یعنی با کمترین تعداد پنل پيامک کلمات باید پنل پيامک پیام خود را برسانند و به علاوه نمی توانند پنل اس ام اس جلوه های صوتی یا تصویری به پیام های خود اضافه کنند؛ این پنل پيامک مساله خلاقیت تبلیغ کننده پنل اس ام اس را از بین می برد. تکرار ناپذیری: از دیگر معایب بازاری پيامکی این است که پنل پيامک برخلاف تبلیغات رادیو و تلویزیون نمی توان آن پنل پيامک را بارها تکرار کرد، مگر اینکه هر بار از متن پنل اس ام اس های مختلفی پنل پيامک استفاده شود، الب ...
2434505

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی محله ای به بانک مشاغل و کدپستی و سن و ت

سلام ! اگر قصد تبلیغات پيامکی را دارید ، حتما میدانید برای ارسال پيامک انبوه روش های گوناگونی مانند ارسال پيامک به بانک مشاغل ، ارسال پيامک به تفکیک استان و شهر ، ارسال پيامک به تفکیک منطقه و محله در تهران ، ارسال پيامک بر اساس کدپستی برای سراسر کشور ، ارسال پيامک به دکل ایرانسل ، ارسال پيامک سن و ت و ... وجود دارد ما قابلیت ارسال پيامک انبوه به شماره های بلک لیست ( شماره هایی که دریافت پيامک های تبلیغاتی را مسدودکرده اند را داریم) برای سفارش ارسال پيامک انبوه با ما تماس بگیرید.0919046002909190395257
1477972

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پيامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیباجدیدترین متن و پيامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پيامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پيامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پيامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنیدپیشنهاد میکنیم حتما ببینید :پيامک شب بخیر زیبا متن و پيامک شب بخیر خ سری دومخدایا تو را به مهربانیت سوگندفانوست را کمی پایین تر بگیرتا روشنی بخش راهمان باشدمهربانا ما اکنونسخت به نور فانوست محتاجیمشب بخیری ...
1534929

دریافت پیامک در سایت(انتقال پیامک دریافتی به url)

دریافت پيامک در سایت(انتقال پيامک دریافتی به url) انتقال پيامک دریافتی ها به url در این امکان پيامک ها را به آدرس url انتخ شما به صورت رایگان ارسال می کنیم. نکته ی مهم در قرار دادن لینک urlرعایت فرمت مورد قبول پنل پيامکی می باشد. ادامه مطلب
1482709

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پيامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا جدیدترین متن و پيامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پيامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پيامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پيامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید پیشنهاد میکنیم حتما ببینید : پيامک شب بخیر زیبا متن و پيامک شب بخیر خ سری دوم خدایا تو را به مهربانیت سوگند فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راهمان باشد مهربانا ما اکنون سخت به نور فان? ...
1482569

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پيامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا جدیدترین متن و پيامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پيامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پيامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پيامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید پیشنهاد میکنیم حتما ببینید : پيامک شب بخیر زیبا متن و پيامک شب بخیر خ سری دوم خدایا تو را به مهربانیت سوگند فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راهمان باشد مهربانا ما اکنون سخت به نور فانوس? ...
1178901

ارسال پیامک از طریق اینترنت

یکی از خدمات شرکت همراه اول ارسال پيامک از طریق اینترنتی می باشد که برای ارسال پيامک انبوه ، ارسال پيامک خدماتی و اطلاع رسانی و یا ارسال پيامک تبلیغاتی ارائه می شود.این نوع ارسال پيامک با سرعت و حجم ارسال بالا انجام می شود. این امکان برای همه افراد و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در دسترس و قابل استفاده می باشد. برای استفاده از این امکان شما نیاز به سامانه ارسال پيامک می باشید که پيامک های خود را با آن ارسال نمایید بدون نیاز به موبایل و سیم کارت. برای این کار در یک سامانه پيامک ثبت نام کنید و سامانه پيامک اختصاصی خود را دریافت نمایید. ادامه مطلب
878639

پدر پیامک چه .ی می باشد؟

تا به امروز میلیارد ها پيامک ارسال شده است اما تا به حال به این فکر کرده اید که نخستین پيامک را چه .ی ارسال کرد ؟ پدر پيامک کیست ؟ ادامه مطلب...
2390851

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی در کرمان - ارسال پیامک بلک لیست

اگر قصد ارسال پيامک های تبلیغاتی در کرمان و شهرستان های کرمان را دارید با ما تماس بگیرید قابلیت ارسال پيامک به شماره های بلک لیست ( شماره موبایل هایی که دریافت پيامک های تبلیغاتی را غیر فعال کرده اند) قابلیت ارسال پيامک بر اساس سرشماره قابلیت ارسال پيامک به تفکیک منطقه قابلیت ارسال پيامک به کدپستی قابلیت ارسال پيامک به دکل bts برای ارسال پيامک انبوه با شماره موبایل های زیر تماس بگیرید091296438010919046002909190395257 برای ید پنل پيامک و ارسال پيامک انبوه و دسترسی به بانک شماره موبایل های سراسر کشور به سایت farazsms.com مراجعه نمایید.
1141873

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پيامک های حذف شده- ریکاوری پيامک ۱۰۰٪برنامه بازی پيامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ...دریافت فایل
1139418

مزایای استفاده از سرویس پاسخ گوی خ ر

اکنون که شما پنل پيامکی رابرای پنل پيامک تبلیغات در زمینه شغلی خود انتخاب کرده اید .امکانات گسترده ای در دسترس پنل اس ام اس شماست تا بتوانید انواع پيامک تبلیغاتی به مخاطبان پنل پيامک ارسال پنل اس ام اس کنید .سرویس پاسخگوی خ ر این امکان را به شما میدهد که به محض دریافت پيامک از طرف پنل پيامک مشتری ، یک پیام به طور خ ر از پنل شما به مشتری با متنی که طراحی کرده اید ارسال شود. جلب اطمینان پنل پيامک مشتری زمانی که مشتری به شماره اختصاصی شما پيامک ارسال میکند.با فعال بودن سرویس پنل اس ام اس پاسخگوی خود پنل پيامک کار یک پیام به طور خ ر به مشتری ارسال می شود و ...
1178899

کاربردهای سامانه ارسال پیامک

امروزه استفاده از پيامک برای همه اقشار جامعه ضروری و انکارناپذیر است. پيامک ها در موارد مختلف کاربرد های متفاوتی دارند و در حال حاضر فقط جنبه ارسال متن بین دو نفر را ندارد. پنل اس ام اس و یا همان سامانه پيامک امکانیست که شما می توانید به شکلی و با هر کاربردی اقدام به ارسال پيامک نمایید. ادامه مطلب
283817

تعبیر خواب پیامک

تاویل رویای پيامک مولف می گوید: دیدن پيامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پيامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامعلینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگو یا لینک گول سایتتعبیر خواب پيامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پيامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پيامک , رویای اس ام اس , تعبیر پيامک , تعبیر اس ام اس , خواب پيامک , خواب اس ام اس ,
1289055

مزایای ارسال پیامک

اگر می خواهید پنل پيامک یک بازاری فوری داشته باشید، ارسال پيامک بهترین پنل اس ام اس گزینه برای شماست. بعضی از مردم، اعلانات پنل اس ام اس مربوط به پنل پيامک ایمیل یا سایر شبکه های اجتماعی را غیر فعال می کنند، اما تقریبا همه افراد پيامک را دریافت می کنند. پنل پيامک طبق گفته ی پنل اس ام اس بن یهودا: «وقتی پیام ها مستقیما و در صفحه ی اصلی تلفن همراه یا تبلت دریافت شود، تأثیر پنل پيامک آن چشمگیر خواهد بود.» تعیین مشتریان هدف بوسیله ی تعیین مکان جغرافیایی به صورت فوری در پنل پيامک بازاری مبتنی بر مکان، به ب و کارها کمک می کند تا به جای راه اند? ...
1386641

گزارش لحظه ای پنل پیامک

با انتخاب این پنل پيامک گزینه می توانید پنل اس ام اس کلیه پيامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پيامک های پنل پيامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پيامک در هر دقیقه پنل پيامک می باشید دقت داشته پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پيامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پيامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی، پنل اس ام اس پنل پيامک جستجو و مشاهده ...
1862424

بلاک پیامک های اسپم روی آیفون به کمک اپلیکیشن

بلاک پيامک های مزاحم نسخه جدید ios 11 یک سیستم ینگ جدید برای پيامک اضافه کرده که به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت خ ر پیام های اسپم را در داخل اپ پيامک می کند. این ویژگی مشابه همان ویژگی ینگ تماس های تلفنی است که به ios 10 اضافه شده بود. زمانی که این امکان فعال می شود دو تب جدید در اپ پيامک ها خواهید داشت: یکی برای پيامک های واقعی و دیگری برای پيامک های غیرمهم و و هرز. ادامه مطلب
1289056

مزایای ارسال پیامک

اگر می خواهید پنل پيامک یک بازاری فوری داشته باشید، ارسال پيامک بهترین پنل اس ام اس گزینه برای شماست. بعضی از مردم، اعلانات پنل اس ام اس مربوط به پنل پيامک ایمیل یا سایر شبکه های اجتماعی را غیر فعال می کنند، اما تقریبا همه افراد پيامک را دریافت می کنند. پنل پيامک طبق گفته ی پنل اس ام اس بن یهودا: «وقتی پیام ها مستقیما و در صفحه ی اصلی تلفن همراه یا تبلت دریافت شود، تأثیر پنل پيامک آن چشمگیر خواهد بود.» تعیین مشتریان هدف بوسیله ی تعیین مکان جغرافیایی به صورت فوری در پنل پيامک بازاری مبتنی بر مکان، به ب و کارها کمک می کند تا به جای راه اندا? ...
2707854

چه ی پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس می فرستاد؟

ارسال پيامک هایی با موضوعات تهدید آمیز چند وقتی در مجلس و محافل مطرح بود. این پيامک ها در روزهای اخیر و با مطرح شدن لایحه cft جدی تر هم شد! اما چه ی ارسال کننده این پيامک ها بود؟ به نقل از معاون ، امنیتی و اجتماعی استانداری اسان رضوی نوشت:در خصوص منبع پيامک های ارسالی fatf به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پيامک های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پيامک ها کار چه ی است. ادامه مطلب
1386362

گزارش لحظه ای پنل پیامک

با انتخاب این پنل پيامک گزینه می توانید پنل اس ام اس کلیه پيامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پيامک های پنل پيامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پيامک در هر دقیقه پنل پيامک می باشیددقت داشته پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پيامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پيامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی، پنل اس ام اس پنل پيامک جستجو و مشاهده نمایید. ب? ...
684194

پیامک پاپیون

نرم افزار پيامک پاپیون را می توان مخزنی از پيامک های جدید و مناسبتی متناسب دانست. با این نرم افزار دیگر لازم نیست که به دنبال پيامک های مختلف برای مناسبت های گوناگون باشید. با ما با معرفی این نرم افزار همراه باشید. از زمان آمدن پيامک ها، فرستادن پيامک های مختلف به شدت رواج یافت، البته این سرعت در ایران حتی بیشتر از سایر نقاط جهان نیز حس می شد. همواره فرستادن پيامک های مختلف در ایران مرسوم بوده است و پيامک های مناسبتی مختلفی رد و بدل می شود. اصولا بعضی از افراد در پیدا . پيامک های مناسبتی دچار مشکل هستند و به سختی می توانند متنی مناسب پیدا کنند و یا در آ. ?...
2391141

پنل اس ام اس شهرداری - ارسال پیامک به بلک لیست

فراز اس ام اس ، پنل اس ام اس برای شهرداری ها و اداره های تی امکان ارسال پيامک انبوه با قابلیت ارسال پيامک به بلک لیست را فراهم کرده است ، شهرداری ها به دلیل حقوقی بودن میتوانند از امکان ارسال پيامک به بلک لیست استفاده کنند و به شماره های مسدود مخابراتی پيامک ارسال کنند برای ید پنل پيامک شهرداری نیاز به معرفی نامه و درخواست به فراز اس ام اس می باشد. برای ید پنل پيامک ویژه شهرداری با شماره موبایل های زیر تماس بگیرید091296438010919046002909190395257 برای ید پنل پيامک به سایت فراز پيامک مراجعه نمایید
1682947

استفاده در جای مناسب

ارسال پيامک برای پنل پيامک هر سناریویی از بازاری مناسب نیست. بن یهودا این شیوه را برای مواردی چون وضعیت تحویل کالا، پیام های پنل پيامک ثانویه بعد از یک پنل اس ام اس برنامه ی موبایل، رسید ید یا تخفیف ویژه و تنها برای پنل پيامک برندهایی که مخاطبان پنل پيامک آنها این روش پنل اس ام اس را می پسندند توصیه می کند. پيامک شخصی تر از ایمیل است، بنابراین اگر برای ی پیام بفرستید پنل پيامک که شما را نمی شناسد احتمالا اسپم خواهید شد. اگر برند شما برای مخاطبین شناخته شده پنل اس ام اس باشد و آنها با پنل اس ام اسمحصولات شما آشنا باشند، در این صورت ارائه ی پیش ...
2628830

پنل اس ام اس و پنل پیامک و پنل نمایندگی پیامک

پنل اس ام اس و پنل پيامک و پنل نمایندگی پيامک لذت ارسال انبوه پیام کوتاه ارزان را با سامانه پيامک پیام رسون تجربه کنید.ارسال پيامک تبلیغاتی تکی و انبوهارسال پيامک منطقه ای و محله ایسیستم های هوشمند نوبت دهی و مسابقه پيامکی و نظر سنجی پيامکیپنل پيامک صوتی با کمترین هزینه در ایرانارائه خطوط خدماتی و ارسال خبریبالاترین کیفیت ارسال و کمترین هزینه شرح کار مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی شرکت، شما س رست هستید. شما یکی از مسئولیت های کل شرکت، از مسائل روزبه روز به مشکلات تصویر واقعا بزرگ است. هنگامی که همه چیز درست می شود، پاسخ خواهید گر? ...
1642254

بازگردانی پیامک های حذف شده

بازگردانی پيامک های حذف شده- ریکاوری پيامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پيامک های حذف شده -ﺭﺎﻭﺭ ﺎﻣ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺎﻣ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻮﺷ ﻣﻮﺑﺎﻠﺘﺎﻥ ﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻦ ﺎﻣ ﻫﺎﺍﻫﻤﺖ ﺯﺎﺩ ﺑﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎﺭﻩ ﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... دریافت فایل
361607

سامانه پیامک : مشتریان کافۀ شما عاشق پیامک هستند.

چرا بازاری. پيامکی برای کافه ها مناسب است؟هیچ . دوست ندارد پيامک تبلیغاتی دریافت کند و این دست پيامک ها هیچوقت به طور کامل مطالعه نمی شوند. با استفاده از پيامک نمی توان یک رابطۀ صمیمی با مشتری برقرار کرد. پيامک برای .ب و کارهای کوچک مقرون به صرفه نیست. تبلیغ در شبکه های اجتماعی به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به پيامک دارد و … هر یک از این موارد می تواند دلیلی باشد که پيامک را یک ابزار بازاری. موثر به حساب نیاورید و در بکارگیری آن تردید داشته باشید. اما کافی است کمی در موضوع دقیق تر شویم، تا به خوبی متوجه می شوید که چرا هیچ یک از این موارد حقیقت ندار
603309

نرم افزار ارسال انبوه ف.

.ید پنل پيامک انبوه + پنل رایگان ارسال ف. + پيامک صوتی ارسال به بلک لیستارسال شده توسط:آریا پيامک درمطالب پيامکی 16 نوامبر 2016دیدگاه ها برای .ید پنل پيامک انبوه + پنل رایگان ارسال ف. + پيامک صوتی ارسال به بلک لیست بسته هستند 40 بازدیدارسال اس ام اس انبوه با پنل پيامک آریاپنل اس ام اس آریا چیست؟با استفاده از پنل پيامک شما میتوانید به تمامی کاربران – نقاط ایران – مشاغل و … ارسال پيامک داشته باشی ی پنل یک نرم افزار تحت وب استکه شما پس از ثبت نام یک نام کاربری و رمز عبور دریافت خواهید کرد که با این نام کاربری و رمزمیتوانید از قسمت ورود کاربران سایت وارد ...
2723314

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی

بازگردانی پيامک های حذف شده- ریکاوری پيامک ۱۰۰٪ عملیبرنامه بازی پيامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...دریافت فایل
369443

جدیدترین اس ام اس و پیامک تبریک روز مرد 96

جدیدترین اس ام اس و پيامک تبریک روز مرد 96 اس ام اس تبریک روز پدر 1395 - بیتوته اس ام اس تبریک روز مرد - بیتوته اس ام اس عاشقانه جدید روز پدر 96|پيامک تبریک روز مرد 96 اس ام اس جدید 96 - مطالب ابر پيامک تبریک روز پدر 95 جدیدترین اس ام اس و پيامک تبریک روز مرد 96 تاریخ روز مرد 95 متن تبریک روز پسر در تقویم هخا. تبریک روز مرد رسمی اس ام اس مرد بودن روز پسر هخا. روز مرد در سال 95 پيامک تولد پدر جملات زیبا برای پدر شوهر ادامه مطلب
192719

سامانه پیامک : بازاری. پیامکی برای کافی شاپ ها

اری. اعتماد ندارند و تصور می کنند استفاده از پيامک برای آنها سود چندانی نخواهد داشت. اما واقعیت کاملاً ع. این را نشان می دهد و تاثیر پيامک برای کافی شاپ های مختلف در جای جای دنیا مهر تائیدی بر این موضوع است. بنابراین، در شرایط فعلی که فرصت های تبلیغاتی برای کافی شاپ ها محدود است، پيامک می تواند در رشد تجارت و مطرح شدن برند آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. در ادامه به بررسی این مسأله می پردازیم که چرا پيامک برای یک کافه مناسبهیچ . دوست ندارد پيامک تبلیغاتی دریافت کند و این دست پيامک ها هیچوقت به طور کامل مطالعه نمی شوند. با استفاده از پيامک نم
1252758

اهمیت قطعی یک پیامک مفید

تجارت های پنل پيامک بزرگ و کوچک در حال استفاده از بازاری پيامکی هستند تا پنل اس ام اس بتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند. پنل اس ام اس پنل پيامک اگر این شیوه از بازاری به درستی اجرا شود، پنل اس ام اس می تواند موجب جلب توجه ها به سمت برند شما و فروش پنل پيامک شود. اما بسیاری تجارت ها برخلاف مزایایی که در رابطه با بازاری پيامکی می شناسند، هنوز درباره استفاده پنل پيامک از آن دو دل پنل اس ام اس هستند. یکی از دلایلی که می توان موجب به وجود آمدن این دودلی شود آن است که مدیران پنل پيامک نگران هستند که پيامک هایشان به عنوان اسپم در نظر گرفته شود. علی ر ...
116138

پیامک های دورویی و دروغگویی جدید

پيامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پيامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پيامک های دورویی و دروغگویی جدید و چه مهربان بودىوقتى دروغ میگفتى پيامک های دورویی و دروغگویی جدید .انی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر دروغ استوار است پيامک های دورویی و دروغگویی جدید ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه ها می ایستندو من عاشقانه به تو خیره میشوم پيامک های دورویی و دروغگویی جدید راست یا دروغ مهم نیست!تو فقط با من حرف بزن!چشمانت زیر نویس می کنند پيامک های دورویی و دروغگویی جدید گاهی ...
1012171

گلچین اس ام اس های عید غدیر, پیامک ویژه عید غدیر, پیامک مخصوص عید غدیر, پیامک مخصوص تبریک عید غدیر

اس ام اس عید غدیر ، پيامک عید غدیر ، مسیج عید قدیرنام علی : عد – راه علی : سعادت – عشق علی : شهادت – ذکر علی : عبادت -عید علی : مبارک... اس ام اس عید غدیر ، پيامک عید غدیر ، مسیج عید قدیر ،ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایندبه روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم . . ....اس ام اس عید غدیر ، پيامک عید غدیر ، مسیج عید قدیر ،شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوستداری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عید غدیر خم بر شما مبارک . . .ادامه اس ام اس ها در لینک زیر... اس ام اس عید غدیر ، پيامک عی? ...
584318

شماره پیامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان سال 95

شماره پيامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان 95 , پيامک سبد کالا جدید ماه رمضان سال 95 ,شماره پيامک سبد کالا جدید ,شماره پيامک سبد کالا جدید ماه رمضان 1395,اس ام اس برای دریافت سبد کالا رمضان 95,پيامک دریافت سبدکالا 95 ,شماره پيامک برای دریافت سبد کالا جدید سال 95 ,شماره پيامک سبدکالا درسال95 ,شماره پيامک دریافت سبد کالا اعلام , شماره پيامک اطلاع از تخصیص سبد کالا,سبد کالا 95 ,شماره پيامک سبد کالا , ماه رمضان 95,سبد کالا , پيامک سبدکالا خانوارهای نیازمند در ماه رمضان علی ربیعی . تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان از ارائه سبد کالای نیازمن
1213884

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی

بازگردانی پيامک های حذف شده- ریکاوری پيامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پيامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...دریافت فایل
21694

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید

سورس بانک پيامک بیسیک ۴ اندروید سورس بانک پيامک(سورس فوق العده زیبا با قابلیت های ارسال مستقیم پيامک با اس ام اس خود گوشی و ارسال مستقیم پيامک با سایر برنامه های ارسال کننده و قابلیت کپی پيامک ها و قابلیت ارسال پيامک ها به علاقه مندی کل کار با دیت.س زده شده و کدهای واقعا کاربردی داره . فایل برای شروع اینجا کلیک کنید آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران ادامه مطلب
283666

تعبیر خواب پیامک

معنی خواب پيامک مولف می گوید: دیدن پيامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پيامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پيامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پيامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پيامک , رویای اس ام اس , تعبیر پيامک , تعبیر اس ام اس , خواب پيامک , خواب اس ام اس ,
21191

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید

سورس بانک پيامک بیسیک ۴ اندروید سورس بانک پيامک(سورس فوق العده زیبا با قابلیت های ارسال مستقیم پيامک با اس ام اس خود گوشی و ارسال مستقیم پيامک با سایر برنامه های ارسال کننده و قابلیت کپی پيامک ها و قابلیت ارسال پيامک ها به علاقه مندی کل کار با دیت.س زده شده و کدهای واقعا کاربردی داره . فایل ادامه مطلب
448880

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پيامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پيامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پيامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خلق
448846

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پيامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پيامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پيامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خل
1009598

لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمامی اپراتورها)

[ad_1] با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* تمامی پيامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمام اپراتورها) لغو کنید. در این روش پيامک بانکی حذف نخواهد شد. شاید شما هم بارها از ارسال پيامک های تبلیغاتی به ستوه آمده باشید. پيامک هایی که بیشتر بجای تبلیغات باعث آزار مشترکین خود شده است. چندین روش را برای غیر فعال این نوع پيامک ها امتحان کرده اید ولی به نتیجه ای نرسیدید. در این مقاله همراه ما باشید تا با نحوه غیرفعال و لغو پيامک تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه آشنا شوید.معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روش جدید حذف پيامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک? ...
261162

اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا

اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا امشب که محتاج تو ام جای تو خالی است فردا که می یایی به سراغم نفسی نیست اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا بدون که همیشه چشم انتظارم ، بدون که تو خی.م تنها نیستی بدون که یه جایی یه .ی همه ی دنیاش تو هستی اینو بدون که با فاصله ها هرگز کمرنگ نمی شی اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا عشق یعنی پاک ماندن بسیار آب ماندن در مسیر انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری ، افتادگی اس ام اس و پيامک های عاشقانه زیبا

پیامک