پنل پیامک


1012390

پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک خنده دار روز شوهر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مرد

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت ت ...
1012494

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مرد نزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک 8 ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه? صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تبری ...
1220691

ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک

ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک با توجه به افزایش روز افزون تبلیغات ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک تبلیغاتی یکی از بهترین روش های تبلیغات میباشد به همین دلیل سامانه ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک کیا اقدام به پنل ارسال پیامک گروهی و پنل پیامک تکی به صورت رایگان کرده که میتوانید با ورود به http://kiapayamak.ir/ پنل رایگان خود را ثبت کنید
1012156

پیام کوتاه تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک برای روز پدر,پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع)

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تب ...
1723584

هزینه پنل پیامک

هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پیامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پیامک از یک یا چند پیامک باشد. هر part معادل یک پیامک در پنل پیامک پیام میباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در part اول 70 کاراکتر، از part دوم به بعد 66 کاراکتر و در کل پیام 640 پنل پیامک کاراکتر است. 2-2 هزینه ارسال پیامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد پنل پیامک پیامک موردنیاز اعالمشده و طول پیامک ارسالی محاسبه میگردد. 2-3 پسسس از ایجسساد حسسساب پنل پیامک ساربری، ساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پیامکهای ارسالیبه هر ...
957926

پنل اس ام اس :: نسخه b

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه b ارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسا?...
957925

پنل اس ام اس :: نسخه a

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه a ارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسا?...
957922

پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگی

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگیارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایر...
957923

پنل اس ام اس :: نسخه as

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه asارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسال...
957924

پنل اس ام اس :: نسخه +a

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه +aارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسال...
1189595

پیامک عاشقانه کوتاه

پیامک عاشقانه کوتاه پیامک عاشقانه به همسر پیامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پیامک دوستت دارم پیام عاشقانه پیامک عاشقانه دلتنگی پیامک دوست داشتن نمایندگی پیامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک ...
1182471

پیامک عاشقانه کوتاه

پیامک عاشقانه کوتاه پیامک عاشقانه به همسر پیامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پیامک دوستت دارم پیام عاشقانه پیامک عاشقانه دلتنگی پیامک دوست داشتن نمایندگی پیامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک ? ...
1265028

پیامک عاشقانه کوتاه

پیامک عاشقانه کوتاه پیامک عاشقانه به همسر پیامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پیامک دوستت دارم پیام عاشقانه پیامک عاشقانه دلتنگی پیامک دوست داشتن نمایندگی پیامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک زنجیر طلایی است که قل? ...
2426870

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پیامک احتیاج دارم. پنل پیامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پیامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پیامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پیامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پیامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پیامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پیامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پیامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2430398

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پیامک احتیاج دارم. پنل پیامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پیامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پیامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پیامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پیامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پیامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پیامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پیامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2433887

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پیامک احتیاج دارم. پنل پیامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پیامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پیامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پیامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پیامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پیامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پیامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پیامک ارسال کنم. پنل اس ام ا? ...
1282179

معایب پیامک

محدودیت فضای تبلیغ: پیامک های تبلیغاتی به شرکت های تبلیغ کننده فضای تبلیغاتی پنل اس ام اس کمی می دهد؛ یعنی با کمترین تعداد پنل پیامک کلمات باید پنل پیامک پیام خود را برسانند و به علاوه نمی توانند پنل اس ام اس جلوه های صوتی یا تصویری به پیام های خود اضافه کنند؛ این پنل پیامک مساله خلاقیت تبلیغ کننده پنل اس ام اس را از بین می برد. تکرار ناپذیری: از دیگر معایب بازاری پیامکی این است که پنل پیامک برخلاف تبلیغات رادیو و تلویزیون نمی توان آن پنل پیامک را بارها تکرار کرد، مگر اینکه هر بار از متن پنل اس ام اس های مختلفی پنل پیامک استفاده شود، الب ...
2434505

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی محله ای به بانک مشاغل و کدپستی و سن و ت

سلام ! اگر قصد تبلیغات پیامکی را دارید ، حتما میدانید برای ارسال پیامک انبوه روش های گوناگونی مانند ارسال پیامک به بانک مشاغل ، ارسال پیامک به تفکیک استان و شهر ، ارسال پیامک به تفکیک منطقه و محله در تهران ، ارسال پیامک بر اساس کدپستی برای سراسر کشور ، ارسال پیامک به دکل ایرانسل ، ارسال پیامک سن و ت و ... وجود دارد ما قابلیت ارسال پیامک انبوه به شماره های بلک لیست ( شماره هایی که دریافت پیامک های تبلیغاتی را مسدودکرده اند را داریم) برای سفارش ارسال پیامک انبوه با ما تماس بگیرید.0919046002909190395257
1477972

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیباجدیدترین متن و پیامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پیامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پیامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پیامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنیدپیشنهاد میکنیم حتما ببینید :پیامک شب بخیر زیبا متن و پیامک شب بخیر خ سری دومخدایا تو را به مهربانیت سوگندفانوست را کمی پایین تر بگیرتا روشنی بخش راهمان باشدمهربانا ما اکنونسخت به نور فانوست محتاجیمشب بخیری ...
1534929

دریافت پیامک در سایت(انتقال پیامک دریافتی به url)

دریافت پیامک در سایت(انتقال پیامک دریافتی به url) انتقال پیامک دریافتی ها به url در این امکان پیامک ها را به آدرس url انتخ شما به صورت رایگان ارسال می کنیم. نکته ی مهم در قرار دادن لینک urlرعایت فرمت مورد قبول پنل پیامکی می باشد. ادامه مطلب
1482709

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا جدیدترین متن و پیامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پیامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پیامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پیامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید پیشنهاد میکنیم حتما ببینید : پیامک شب بخیر زیبا متن و پیامک شب بخیر خ سری دوم خدایا تو را به مهربانیت سوگند فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راهمان باشد مهربانا ما اکنون سخت به نور فان? ...
1482569

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا جدیدترین متن و پیامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پیامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پیامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پیامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید پیشنهاد میکنیم حتما ببینید : پیامک شب بخیر زیبا متن و پیامک شب بخیر خ سری دوم خدایا تو را به مهربانیت سوگند فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راهمان باشد مهربانا ما اکنون سخت به نور فانوس? ...
1178901

ارسال پیامک از طریق اینترنت

یکی از خدمات شرکت همراه اول ارسال پیامک از طریق اینترنتی می باشد که برای ارسال پیامک انبوه ، ارسال پیامک خدماتی و اطلاع رسانی و یا ارسال پیامک تبلیغاتی ارائه می شود.این نوع ارسال پیامک با سرعت و حجم ارسال بالا انجام می شود. این امکان برای همه افراد و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در دسترس و قابل استفاده می باشد. برای استفاده از این امکان شما نیاز به سامانه ارسال پیامک می باشید که پیامک های خود را با آن ارسال نمایید بدون نیاز به موبایل و سیم کارت. برای این کار در یک سامانه پیامک ثبت نام کنید و سامانه پیامک اختصاصی خود را دریافت نمایید. ادامه مطلب
878639

پدر پیامک چه .ی می باشد؟

تا به امروز میلیارد ها پیامک ارسال شده است اما تا به حال به این فکر کرده اید که نخستین پیامک را چه .ی ارسال کرد ؟ پدر پیامک کیست ؟ ادامه مطلب...
2390851

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی در کرمان - ارسال پیامک بلک لیست

اگر قصد ارسال پیامک های تبلیغاتی در کرمان و شهرستان های کرمان را دارید با ما تماس بگیرید قابلیت ارسال پیامک به شماره های بلک لیست ( شماره موبایل هایی که دریافت پیامک های تبلیغاتی را غیر فعال کرده اند) قابلیت ارسال پیامک بر اساس سرشماره قابلیت ارسال پیامک به تفکیک منطقه قابلیت ارسال پیامک به کدپستی قابلیت ارسال پیامک به دکل bts برای ارسال پیامک انبوه با شماره موبایل های زیر تماس بگیرید091296438010919046002909190395257 برای ید پنل پیامک و ارسال پیامک انبوه و دسترسی به بانک شماره موبایل های سراسر کشور به سایت farazsms.com مراجعه نمایید.
1141873

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪برنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ...دریافت فایل
1139418

مزایای استفاده از سرویس پاسخ گوی خ ر

اکنون که شما پنل پیامکی رابرای پنل پیامک تبلیغات در زمینه شغلی خود انتخاب کرده اید .امکانات گسترده ای در دسترس پنل اس ام اس شماست تا بتوانید انواع پیامک تبلیغاتی به مخاطبان پنل پیامک ارسال پنل اس ام اس کنید .سرویس پاسخگوی خ ر این امکان را به شما میدهد که به محض دریافت پیامک از طرف پنل پیامک مشتری ، یک پیام به طور خ ر از پنل شما به مشتری با متنی که طراحی کرده اید ارسال شود. جلب اطمینان پنل پیامک مشتری زمانی که مشتری به شماره اختصاصی شما پیامک ارسال میکند.با فعال بودن سرویس پنل اس ام اس پاسخگوی خود پنل پیامک کار یک پیام به طور خ ر به مشتری ارسال می شود و ...
1178899

کاربردهای سامانه ارسال پیامک

امروزه استفاده از پیامک برای همه اقشار جامعه ضروری و انکارناپذیر است. پیامک ها در موارد مختلف کاربرد های متفاوتی دارند و در حال حاضر فقط جنبه ارسال متن بین دو نفر را ندارد. پنل اس ام اس و یا همان سامانه پیامک امکانیست که شما می توانید به شکلی و با هر کاربردی اقدام به ارسال پیامک نمایید. ادامه مطلب
283817

تعبیر خواب پیامک

تاویل رویای پیامک مولف می گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامعلینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگو یا لینک گول سایتتعبیر خواب پیامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پیامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پیامک , رویای اس ام اس , تعبیر پیامک , تعبیر اس ام اس , خواب پیامک , خواب اس ام اس ,
1289055

مزایای ارسال پیامک

اگر می خواهید پنل پیامک یک بازاری فوری داشته باشید، ارسال پیامک بهترین پنل اس ام اس گزینه برای شماست. بعضی از مردم، اعلانات پنل اس ام اس مربوط به پنل پیامک ایمیل یا سایر شبکه های اجتماعی را غیر فعال می کنند، اما تقریبا همه افراد پیامک را دریافت می کنند. پنل پیامک طبق گفته ی پنل اس ام اس بن یهودا: «وقتی پیام ها مستقیما و در صفحه ی اصلی تلفن همراه یا تبلت دریافت شود، تأثیر پنل پیامک آن چشمگیر خواهد بود.» تعیین مشتریان هدف بوسیله ی تعیین مکان جغرافیایی به صورت فوری در پنل پیامک بازاری مبتنی بر مکان، به ب و کارها کمک می کند تا به جای راه اند? ...
1386641

گزارش لحظه ای پنل پیامک

با انتخاب این پنل پیامک گزینه می توانید پنل اس ام اس کلیه پیامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پیامک های پنل پیامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پیامک در هر دقیقه پنل پیامک می باشید دقت داشته پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پیامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پیامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی، پنل اس ام اس پنل پیامک جستجو و مشاهده ...
1862424

بلاک پیامک های اسپم روی آیفون به کمک اپلیکیشن

بلاک پیامک های مزاحم نسخه جدید ios 11 یک سیستم ینگ جدید برای پیامک اضافه کرده که به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت خ ر پیام های اسپم را در داخل اپ پیامک می کند. این ویژگی مشابه همان ویژگی ینگ تماس های تلفنی است که به ios 10 اضافه شده بود. زمانی که این امکان فعال می شود دو تب جدید در اپ پیامک ها خواهید داشت: یکی برای پیامک های واقعی و دیگری برای پیامک های غیرمهم و و هرز. ادامه مطلب
1289056

مزایای ارسال پیامک

اگر می خواهید پنل پیامک یک بازاری فوری داشته باشید، ارسال پیامک بهترین پنل اس ام اس گزینه برای شماست. بعضی از مردم، اعلانات پنل اس ام اس مربوط به پنل پیامک ایمیل یا سایر شبکه های اجتماعی را غیر فعال می کنند، اما تقریبا همه افراد پیامک را دریافت می کنند. پنل پیامک طبق گفته ی پنل اس ام اس بن یهودا: «وقتی پیام ها مستقیما و در صفحه ی اصلی تلفن همراه یا تبلت دریافت شود، تأثیر پنل پیامک آن چشمگیر خواهد بود.» تعیین مشتریان هدف بوسیله ی تعیین مکان جغرافیایی به صورت فوری در پنل پیامک بازاری مبتنی بر مکان، به ب و کارها کمک می کند تا به جای راه اندا? ...
1386362

گزارش لحظه ای پنل پیامک

با انتخاب این پنل پیامک گزینه می توانید پنل اس ام اس کلیه پیامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پیامک های پنل پیامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پیامک در هر دقیقه پنل پیامک می باشیددقت داشته پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پیامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پیامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی، پنل اس ام اس پنل پیامک جستجو و مشاهده نمایید. ب? ...
684194

پیامک پاپیون

نرم افزار پیامک پاپیون را می توان مخزنی از پیامک های جدید و مناسبتی متناسب دانست. با این نرم افزار دیگر لازم نیست که به دنبال پیامک های مختلف برای مناسبت های گوناگون باشید. با ما با معرفی این نرم افزار همراه باشید. از زمان آمدن پیامک ها، فرستادن پیامک های مختلف به شدت رواج یافت، البته این سرعت در ایران حتی بیشتر از سایر نقاط جهان نیز حس می شد. همواره فرستادن پیامک های مختلف در ایران مرسوم بوده است و پیامک های مناسبتی مختلفی رد و بدل می شود. اصولا بعضی از افراد در پیدا . پیامک های مناسبتی دچار مشکل هستند و به سختی می توانند متنی مناسب پیدا کنند و یا در آ. ?...
2391141

پنل اس ام اس شهرداری - ارسال پیامک به بلک لیست

فراز اس ام اس ، پنل اس ام اس برای شهرداری ها و اداره های تی امکان ارسال پیامک انبوه با قابلیت ارسال پیامک به بلک لیست را فراهم کرده است ، شهرداری ها به دلیل حقوقی بودن میتوانند از امکان ارسال پیامک به بلک لیست استفاده کنند و به شماره های مسدود مخابراتی پیامک ارسال کنند برای ید پنل پیامک شهرداری نیاز به معرفی نامه و درخواست به فراز اس ام اس می باشد. برای ید پنل پیامک ویژه شهرداری با شماره موبایل های زیر تماس بگیرید091296438010919046002909190395257 برای ید پنل پیامک به سایت فراز پیامک مراجعه نمایید
1682947

استفاده در جای مناسب

ارسال پیامک برای پنل پیامک هر سناریویی از بازاری مناسب نیست. بن یهودا این شیوه را برای مواردی چون وضعیت تحویل کالا، پیام های پنل پیامک ثانویه بعد از یک پنل اس ام اس برنامه ی موبایل، رسید ید یا تخفیف ویژه و تنها برای پنل پیامک برندهایی که مخاطبان پنل پیامک آنها این روش پنل اس ام اس را می پسندند توصیه می کند. پیامک شخصی تر از ایمیل است، بنابراین اگر برای ی پیام بفرستید پنل پیامک که شما را نمی شناسد احتمالا اسپم خواهید شد. اگر برند شما برای مخاطبین شناخته شده پنل اس ام اس باشد و آنها با پنل اس ام اسمحصولات شما آشنا باشند، در این صورت ارائه ی پیش ...
2628830

پنل اس ام اس و پنل پیامک و پنل نمایندگی پیامک

پنل اس ام اس و پنل پیامک و پنل نمایندگی پیامک لذت ارسال انبوه پیام کوتاه ارزان را با سامانه پیامک پیام رسون تجربه کنید.ارسال پیامک تبلیغاتی تکی و انبوهارسال پیامک منطقه ای و محله ایسیستم های هوشمند نوبت دهی و مسابقه پیامکی و نظر سنجی پیامکیپنل پیامک صوتی با کمترین هزینه در ایرانارائه خطوط خدماتی و ارسال خبریبالاترین کیفیت ارسال و کمترین هزینه شرح کار مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی شرکت، شما س رست هستید. شما یکی از مسئولیت های کل شرکت، از مسائل روزبه روز به مشکلات تصویر واقعا بزرگ است. هنگامی که همه چیز درست می شود، پاسخ خواهید گر? ...
1642254

بازگردانی پیامک های حذف شده

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﺎﻭﺭ ﺎﻣ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺎﻣ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻮﺷ ﻣﻮﺑﺎﻠﺘﺎﻥ ﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻦ ﺎﻣ ﻫﺎﺍﻫﻤﺖ ﺯﺎﺩ ﺑﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎﺭﻩ ﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... دریافت فایل
361607

سامانه پیامک : مشتریان کافۀ شما عاشق پیامک هستند.

چرا بازاری. پیامکی برای کافه ها مناسب است؟هیچ . دوست ندارد پیامک تبلیغاتی دریافت کند و این دست پیامک ها هیچوقت به طور کامل مطالعه نمی شوند. با استفاده از پیامک نمی توان یک رابطۀ صمیمی با مشتری برقرار کرد. پیامک برای .ب و کارهای کوچک مقرون به صرفه نیست. تبلیغ در شبکه های اجتماعی به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به پیامک دارد و … هر یک از این موارد می تواند دلیلی باشد که پیامک را یک ابزار بازاری. موثر به حساب نیاورید و در بکارگیری آن تردید داشته باشید. اما کافی است کمی در موضوع دقیق تر شویم، تا به خوبی متوجه می شوید که چرا هیچ یک از این موارد حقیقت ندار
603309

نرم افزار ارسال انبوه ف.

.ید پنل پیامک انبوه + پنل رایگان ارسال ف. + پیامک صوتی ارسال به بلک لیستارسال شده توسط:آریا پیامک درمطالب پیامکی 16 نوامبر 2016دیدگاه ها برای .ید پنل پیامک انبوه + پنل رایگان ارسال ف. + پیامک صوتی ارسال به بلک لیست بسته هستند 40 بازدیدارسال اس ام اس انبوه با پنل پیامک آریاپنل اس ام اس آریا چیست؟با استفاده از پنل پیامک شما میتوانید به تمامی کاربران – نقاط ایران – مشاغل و … ارسال پیامک داشته باشی ی پنل یک نرم افزار تحت وب استکه شما پس از ثبت نام یک نام کاربری و رمز عبور دریافت خواهید کرد که با این نام کاربری و رمزمیتوانید از قسمت ورود کاربران سایت وارد ...
369443

جدیدترین اس ام اس و پیامک تبریک روز مرد 96

جدیدترین اس ام اس و پیامک تبریک روز مرد 96 اس ام اس تبریک روز پدر 1395 - بیتوته اس ام اس تبریک روز مرد - بیتوته اس ام اس عاشقانه جدید روز پدر 96|پیامک تبریک روز مرد 96 اس ام اس جدید 96 - مطالب ابر پیامک تبریک روز پدر 95 جدیدترین اس ام اس و پیامک تبریک روز مرد 96 تاریخ روز مرد 95 متن تبریک روز پسر در تقویم هخا. تبریک روز مرد رسمی اس ام اس مرد بودن روز پسر هخا. روز مرد در سال 95 پیامک تولد پدر جملات زیبا برای پدر شوهر ادامه مطلب
192719

سامانه پیامک : بازاری. پیامکی برای کافی شاپ ها

اری. اعتماد ندارند و تصور می کنند استفاده از پیامک برای آنها سود چندانی نخواهد داشت. اما واقعیت کاملاً ع. این را نشان می دهد و تاثیر پیامک برای کافی شاپ های مختلف در جای جای دنیا مهر تائیدی بر این موضوع است. بنابراین، در شرایط فعلی که فرصت های تبلیغاتی برای کافی شاپ ها محدود است، پیامک می تواند در رشد تجارت و مطرح شدن برند آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. در ادامه به بررسی این مسأله می پردازیم که چرا پیامک برای یک کافه مناسبهیچ . دوست ندارد پیامک تبلیغاتی دریافت کند و این دست پیامک ها هیچوقت به طور کامل مطالعه نمی شوند. با استفاده از پیامک نم
1252758

اهمیت قطعی یک پیامک مفید

تجارت های پنل پیامک بزرگ و کوچک در حال استفاده از بازاری پیامکی هستند تا پنل اس ام اس بتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند. پنل اس ام اس پنل پیامک اگر این شیوه از بازاری به درستی اجرا شود، پنل اس ام اس می تواند موجب جلب توجه ها به سمت برند شما و فروش پنل پیامک شود. اما بسیاری تجارت ها برخلاف مزایایی که در رابطه با بازاری پیامکی می شناسند، هنوز درباره استفاده پنل پیامک از آن دو دل پنل اس ام اس هستند. یکی از دلایلی که می توان موجب به وجود آمدن این دودلی شود آن است که مدیران پنل پیامک نگران هستند که پیامک هایشان به عنوان اسپم در نظر گرفته شود. علی ر ...
116138

پیامک های دورویی و دروغگویی جدید

پیامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پیامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پیامک های دورویی و دروغگویی جدید و چه مهربان بودىوقتى دروغ میگفتى پیامک های دورویی و دروغگویی جدید .انی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر دروغ استوار است پیامک های دورویی و دروغگویی جدید ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه ها می ایستندو من عاشقانه به تو خیره میشوم پیامک های دورویی و دروغگویی جدید راست یا دروغ مهم نیست!تو فقط با من حرف بزن!چشمانت زیر نویس می کنند پیامک های دورویی و دروغگویی جدید گاهی ...
1012171

گلچین اس ام اس های عید غدیر, پیامک ویژه عید غدیر, پیامک مخصوص عید غدیر, پیامک مخصوص تبریک عید غدیر

اس ام اس عید غدیر ، پیامک عید غدیر ، مسیج عید قدیرنام علی : عد – راه علی : سعادت – عشق علی : شهادت – ذکر علی : عبادت -عید علی : مبارک... اس ام اس عید غدیر ، پیامک عید غدیر ، مسیج عید قدیر ،ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایندبه روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم . . ....اس ام اس عید غدیر ، پیامک عید غدیر ، مسیج عید قدیر ،شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوستداری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عید غدیر خم بر شما مبارک . . .ادامه اس ام اس ها در لینک زیر... اس ام اس عید غدیر ، پیامک عی? ...
584318

شماره پیامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان سال 95

شماره پیامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان 95 , پیامک سبد کالا جدید ماه رمضان سال 95 ,شماره پیامک سبد کالا جدید ,شماره پیامک سبد کالا جدید ماه رمضان 1395,اس ام اس برای دریافت سبد کالا رمضان 95,پیامک دریافت سبدکالا 95 ,شماره پیامک برای دریافت سبد کالا جدید سال 95 ,شماره پیامک سبدکالا درسال95 ,شماره پیامک دریافت سبد کالا اعلام , شماره پیامک اطلاع از تخصیص سبد کالا,سبد کالا 95 ,شماره پیامک سبد کالا , ماه رمضان 95,سبد کالا , پیامک سبدکالا خانوارهای نیازمند در ماه رمضان علی ربیعی . تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان از ارائه سبد کالای نیازمن
1213884

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...دریافت فایل
21694

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید سورس بانک پیامک(سورس فوق العده زیبا با قابلیت های ارسال مستقیم پیامک با اس ام اس خود گوشی و ارسال مستقیم پیامک با سایر برنامه های ارسال کننده و قابلیت کپی پیامک ها و قابلیت ارسال پیامک ها به علاقه مندی کل کار با دیت.س زده شده و کدهای واقعا کاربردی داره . فایل برای شروع اینجا کلیک کنید آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران ادامه مطلب
283666

تعبیر خواب پیامک

معنی خواب پیامک مولف می گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پیامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پیامک , رویای اس ام اس , تعبیر پیامک , تعبیر اس ام اس , خواب پیامک , خواب اس ام اس ,
21191

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید سورس بانک پیامک(سورس فوق العده زیبا با قابلیت های ارسال مستقیم پیامک با اس ام اس خود گوشی و ارسال مستقیم پیامک با سایر برنامه های ارسال کننده و قابلیت کپی پیامک ها و قابلیت ارسال پیامک ها به علاقه مندی کل کار با دیت.س زده شده و کدهای واقعا کاربردی داره . فایل ادامه مطلب
448846

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پیامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پیامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پیامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خل
448880

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پیامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پیامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پیامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خلق
1009598

لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمامی اپراتورها)

[ad_1] با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* تمامی پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمام اپراتورها) لغو کنید. در این روش پیامک بانکی حذف نخواهد شد. شاید شما هم بارها از ارسال پیامک های تبلیغاتی به ستوه آمده باشید. پیامک هایی که بیشتر بجای تبلیغات باعث آزار مشترکین خود شده است. چندین روش را برای غیر فعال این نوع پیامک ها امتحان کرده اید ولی به نتیجه ای نرسیدید. در این مقاله همراه ما باشید تا با نحوه غیرفعال و لغو پیامک تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه آشنا شوید.معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روش جدید حذف پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک? ...
261162

اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا

اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا امشب که محتاج تو ام جای تو خالی است فردا که می یایی به سراغم نفسی نیست اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا بدون که همیشه چشم انتظارم ، بدون که تو خی.م تنها نیستی بدون که یه جایی یه .ی همه ی دنیاش تو هستی اینو بدون که با فاصله ها هرگز کمرنگ نمی شی اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا عشق یعنی پاک ماندن بسیار آب ماندن در مسیر انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری ، افتادگی اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا
792875

قطع . پیامک های مزاحم

آموزش قدم به قدم غیرفعال . پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول اطلاعات عمومی : برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.برخی از این پیامک ها نیز با ارائه اطلاعات نادرست ما را ترغیب می کنند که در مسابقات پیامکی شرکت کنیم که اینگونه پیامک ها می توانند سرقت اطلاعات مالی و شخصی ما را نیز به همراه د اشته باشند.قطع پیامک های تبلیغاتی روش های قطع . پیامک های تبلیغاتی حال با وجود راه حل های ارائه شده از طرف ?...
792963

روش های قطع . پیامک های تبلیغاتی

آموزش قدم به قدم غیرفعال . پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول اطلاعات عمومی : برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.برخی از این پیامک ها نیز با ارائه اطلاعات نادرست ما را ترغیب می کنند که در مسابقات پیامکی شرکت کنیم که اینگونه پیامک ها می توانند سرقت اطلاعات مالی و شخصی ما را نیز به همراه د اشته باشند.قطع پیامک های تبلیغاتی روش های قطع . پیامک های تبلیغاتی حال با وجود راه حل های ارائه شده از طرف ا?...
902824

پلاگین اختصاصی وردپرس ملی پیامک

برای سهولت دسترسی کاربران محترم ملی پیامک به سامانه، مدتی پیش تصمیم به ایجاد افزونه (پلاگین) ملی پیامک گرفتیم. با تلاش کارشناسان فنی شرکت ملی پیامک، اکنون طراحی و ساخت این پلاگین به پایان رسیده است و مراحل تست و ارزی. نهایی را طی می کند. ادامه مطلب
929461

پیامک غمگین جدید

پیامک غمگین ج. به انگلیسی و فارسی پیامک غمگین ج. انگلیسی پیامک غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. پیامک غمگین ج. پیامک غمگین جدید پیامک دلش.ته اس ام اس غمگین و تنهایی اپراتور مجازی تلفن همراه the worst pain in life is when you see your life being spoiled by the one you trust the most. and you cant do anything except standing quiet and asking yourself that is it the gift of trusting someone or is it what i deserve? دترین درد در زندگی وقتی دیده می شود زندگی شما توسط .ی که بیشتر به آن اعتماد دارید .اب شده است. و شما نمیتوانید هر کاری را .ید ایستاده آرام و از خودتان پرسیدن ای...
929380

پیامک غمگین جدید

پیامک غمگین ج. به انگلیسی و فارسی پیامک غمگین ج. انگلیسی پیامک غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. پیامک غمگین ج. پیامک غمگین جدید پیامک دلش.ته اس ام اس غمگین و تنهایی اپراتور مجازی تلفن همراه the worst pain in life is when you see your life being spoiled by the one you trust the most. and you cant do anything except standing quiet and asking yourself that is it the gift of trusting someone or is it what i deserve? دترین درد در زندگی وقتی دیده می شود زندگی شما توسط .ی که بیشتر به آن اعتماد دارید .اب شده است. و شما نمیتوانید هر کاری را .ید ایستاده آرام و از خودتان پرسیدن ا...

پنل پیامک