وقتی خودت دنبال حاشیه ای حقته


55403

وقتی خودت دنبال حاشیه ای حقته !

کل بازی مز.ف امروز یه طرف، این دروازبان پرووشون یه طرف ( فکر کرده عابدزاده ست اونجوری آدامس میجوه :| ) آخه چرا اینجوری بود ایشون؟؟؟وقتی میره جلو هوادارای استقلال پیرهنش و میده بالا و زیر پیرهنی قرمز نشونشون میده، واقعا توقع داره که هوادارا بهش ندن؟ بماند که کلا فرهنگی وجود نداره توی این زمینه، حرف زدن راجع فرهنگ سازی و ندادن بی فایده ست توی این زمینه به شخصه که اعتقاد دارم هرچی شنیده حقش بوده ، بیا بازیتو . و برو، آخه چرا حاشیه سازی میکنی آخه؟
1040617

دنبال ی باش که دنبال تو باشد...

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش...
2141808

آدم باید جنم داشته باشه پای قولی که میده به خودش وایسه.

حقته. تا ابدیت هم هر جوری که بهش فکر کنی حقته.
1824420

مال خودت باش

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست، به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است، ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی، گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش (اقبال لاهوری)
834799

خودت باش!

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال .ی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش اقبال لاهوری
2364987

خودت باش

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش!سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش! یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش!دنبال ی باش که دنبال تو باشد! اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش!پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّتمنّت نکش از غیر و پر و بال خودت باش!صدسال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! ..... اقبال لاهوری
766340

سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش... "اقبال لاهوری"

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال .ی باش که دنبال تو باشداین گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش
407175

دیوانه خودت باش ...

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش! یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش! دنبال .ی باش که دنبال تو باشد! اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش! پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّت منّت نکش از غیر و پر و بال خودت باش! صدسال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! اقبال لاهوری
883633

جملات زیبا

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش!سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش! یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش! دنبال .ی باش که دنبال تو باشد! اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش! پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّتمنّت نکش از غیر و پر و بال خودت باش! صدسال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! ..... اقبال لاهوری
141601

(بدون عنوان)

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال .ی باش که دنبال تو باشد! اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّت منّت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صدسال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش اقبال لاهوری
1792739

شعر

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشد خواهان ی باش که خواهان تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پروبال خودت باش صدسال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هرلحظه و هر سال خودت باش (اقبال لاهوری)
563565

خودت باش

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال .ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّتمنّت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصدسال اگر زنده بمانی ، گُذرانی!پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش----------------------اقبال لاهوری
1860327

مال خودت باش

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت، عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست، به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است، ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی، گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش (اقبال لاهوری)
1855625

مال خودت باش

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت، عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست، به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است، ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی، گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش (اقبال لاهوری)
1272389

خودت باش

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش باتشکر از دوست خوبم e
1323316

پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنت

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش! دنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش! پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنتمنت نکش از غیر و پروبال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هرسال خودت باش #اقبال_لاهوری هزارمین پست حصار آسمان
2056272

اقبال خوانی هم اقبال است

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش.....اقبال لاهوری...... + پر و بال خودت باش
2197882

یه شعر خوب:)

سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منّتمنّت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش(صائب تبریزی)
2022138

شع ندیات

شع ندیات‏ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم ومنتمنت نکش از غیر وپر وبال خودت باش صدسال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش!
2255244

....

یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!!! دنبال « ی» باش که دنبال «تو» باشد اینگونه اگر نیست به دنبال «خودت» باش...!!! «پرواز» قشنگ است ولی «بی غم و منت» «منت» نکش از غیر و پر و بال خودت باش...!!! صدسال اگر «زنده» بمانی گذرانی پس «شاکر» هر لحظه و هر س ال «خودت» باش..
2391749

عاشق خودت باش

این شعر را امروز یکی از دوست های خیلی گلم برام فرستادمن هم میذارم اینجا، شما هم لذت ببریددیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش"اقبال لاهوری"
1240898

نفس های پاییز

می دانی؟ از یک جایی به بعد دیگر دنبال یک سری چیز ها نمی گردی حتی شاید منتظرشان هم نباشی از یک جایی به بعد فقط و فقط به خودت فکر میکنی به دنبال خودت می روی منتظر خودت می شوی برای خودت تلاش می کنی فقط خودت! پ.ن : دقیقا در همان نقطه از زندگی ات که میفهمی هیچ برایت، تو نمی شود!!!
1259051

نفس های پاییز

می دانی؟ از یک جایی به بعد دیگر دنبال یک سری چیز ها نمی گردی حتی شاید منتظرشان هم نباشی از یک جایی به بعد فقط و فقط به خودت فکر میکنی به دنبال خودت می روی منتظر خودت می شوی برای خودت تلاش می کنی فقط خودت! پ.ن : دقیقا در همان نقطه از زندگی ات که میفهمی هیچ برایت، تو نمی شود!!! + گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای،رفتم و دیوانه شدم...
1011415

...

یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش دنبال« ی» باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست٬ دنبال«خودت» باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش
409911

تو به دنبال خوبیهای خودت باش

تو به دنبال خوبیهای خودت باشتو بهترین خودت باشدنیا پر است از آدم هایی که همدیگر را کپی میکنند پس افتخار بده و فقط خودت باش#محمد_مهدی_گلشنی
94534

نظر "آژانس مسافرتی ایرانی"

تاحالا شنیدید میگن حقته والادلم میسوزه بگم حقته من آژانس مسافرتی ایرانی به ۲۶ارگان جواب پس میدم کلی ضمانت دارم قرارداد معتبر میبندم نمونه کار نشون میدم وغیره اونوقت بهمون اعتماد نمیکنید میرین پولتونو دور میریزید ...
2363798

به دنبال خودت باش

دنبال ى باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش #اقبال_لاهورى و در ادامه ...
268991

وقتی دنبال اثبات . خودت برای دیگران هستی...(مشاوره تلفنی09226380616)

وقتی دنبال اثبات . خودت برای دیگران هستی کوچکتر و حقیرتر میشوی ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی ادامه مطلب
268981

وقتی دنبال اثبات . خودت برای دیگران هستی...(مشاوره تلفنی09226380616)

وقتی دنبال اثبات . خودت برای دیگران هستی کوچکتر و حقیرتر میشوی ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی ادامه مطلب
734633

شعر/متن شماره 143

دنبال .ی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر ،پر و بال خودت باش...
22047

فقط خودت میتونی

عموما بیشتر کمک هایی که از دیگران برای رفع موانع پیش اومده می گیریم نتیجه ای جز اتلاف وقت برامون به دنبال نداره! بنابراین برای بار هزارم ثبت می کنم! خودت باید قضیه رو حل کنی چون وقتی تو نتونی درست انجامش بدی هیچ. دیگه ای هم نمیتونه درستش کنه! خودت خودت خودتتتت
1558735

بهتر باش، ۹۳!

هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه، شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت! تو بساز و دونه دونه مرگ برگ هاتو ببین، یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت ... سر بچرخونی مسیر رو به روت رو باختی ! از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت!! ...زیر و رو شو دنیا رو زیر و زبر کن با خودت ... وقتی می بینی خودت داره کلافه ت می کنه،از خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت !! با خودت سر کن، سر کن با خودت!----------#تردید #قمیشی#تبریک سال نو! #ح پایدار
1459492

خورشید

از غم فرار می کنم. اما وقتی خودت دنبال خودت کنی، مگر می شود از خودت فرار کنی؟ مگر می شود خودم را دوست نداشته باشم؟ مگر می شود از خودت فرار نکنم؟ مگر می شود از فرار فرار نکنم؟؟ به خودم می گویم من یک آدم شادم. محیط اطرافم را پر از شادی می کنم. در خلوت خود می م. صورتم را شاد . اما حالا چیزی تغیر کرده اما نه آنچه که من می خواستم. من اکنون می توانم وقتی صورتم خندان است غمگین باشم. باز از اینکه با صورت ناراحت، غمگین باشم بهتر است. حداقل می دانم به خودم شانس شاد بودن هم داده ام. باز هم فرار می کنم و باز هم به دنبال تو ام. من در تو گم شدم. من در تو گم شدم. من در تو گم شدم. ...
1136445

یک لحظه

یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش!دنبال ی باش که دنبال تو باشد!اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش!
1465423

????دنبال میکنم بلاگت را تا خودت بیایی ????

از وقتی که رفتی هر روز بازدید کننده ها زیاد میشه اگه میایی بیا اگه نمیایی خودت بیا پست بزار که این وبلاگ را دنبال نکنید . ماهور که بیایید وبلاگ جان خودهد گرفت گر نیاید وبلاگ نوشته هاش به خواب خواهد رفت .
1019549

جملات زیبا و عبرت آموز

وقتی موضوع رو فهمیدم خیلی تعجب ... به گیله مرد گفتم : آخه فلانی چرا ! سری به تاسف ت داد و گفت : دوست من چرا تعجب میکنی ؟! به دنبال آدم کج و کوله که سرتاپاش گناه و تقصیره که راه نمیوفته ! اتفاقاً دنبال آدمهای راست و درسته ! وقتی مغرورت کرد که آدم خیلی مومنی هستی و بهتر از تو دیگه وجود نداره ، وقتی چند تا تعریف از اینور و اونور شنیدی و خودتو باد کردی ، وقتی فقط عیب دیگران رو دیدی و از خودت غافل شدی ، وقتی دو تا ماس دعا شنیدی و فکر کردی خبریه ، در واقع خودت خبر نداری که سر سفره ی نشستی و سرنوشتی مثل برصیصای عابد و بلعم باعورا رو داری برای خودت مینویسی ...
917928

آرامش

حس خوبیه وقتی ببینی به رو یاهات می رسی حس خوبیه وقتی احساس می کنی مهم هستی برای خودت روبه روی آینه می نشینی به خودت می گویی 20 سال هم بگذرد ارزشش را دارد یک لیوان چای برای خودت بریز یک موسیقی ملایم گوش بده رویاهات رو دنبال کن اونوقت می بینی چقدر ح. خوب می شود دلتنگی را میان خودت و دفترت تقسیم کن بنویس ... حتی اگر شعر نشد کلمات مقدس هستند ..... بنویس خدا بخوان رفیق خودش آرامت می کند .
58773

به دنبال خودت

من چیز های زیادی از دست داده ام؛هیچ کدامشان مثل از دست دادن تو نبود گاهی یک رفتنتمامت را با خود می بردو تو تا آ. عمردر به در دنبال خودت می گردی...#._وجود پ.ن: دلم خیلی تنگه برای چه .ی نمیدونم...
1200992

نقاب ها

نقابها باید خودت را بی ؛ تو گمشده ای هستی در پس نقابها ، آفت در پشت ابرها... باید به زیارت خود بروی ، به اعماق درونت؛ جایی که به جز خودت ی نیست ملاقاتی شگفت است دیدار خود با خود،پدیده ای جدید رخ می دهد، انفجاری عظیم، گویا دیگر تو خودت نیستی اگر خودت را نی اگر گمشده ات را پیدا نکنی هیچ چیز را نه می شناسی نه می ی ؛پس به دنبال خودت باش بشریت گمشده ای بزرگ تر از خودش ندارد از وقتی که به دنیا آمده ای خانواده وجامعه واطرافیانت نقابهایی را بر تو تحمیل کرده اند وتو را از خودت جدا کرده اند و تو گمشده ای حیرانی... اگر نگاهی عمیق به اطرافیانت بیاندازی متوجه ...
1329679

تردید

آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سرکن با خودت زیر و رو شو ، دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی می بینی ، خودت داره کلافت می کنه از خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ برگات و ببین یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی با قلبت گذر با خودت از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت ، با دشمنت ، با دوستت آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سر کن ...
569244

تلگرام نوشت -) خودت را دریاب...

تنهایی مقدس است؛ تنها بمان و در پی .ی مباش...از آدم ها که بگذری، رَدی از خودت می ی. ، این رَد را دنبال کن تا به ورای اسارت ها برسی...زمین که خوردی ؛ زَخمت که زدند!! دستت را به سمت .ی دراز نکن...دستت را روی زمین بگذار و خودت برخیز...درد دارد؛ می دانم...اما خودت مرهم باش بر زخم های دلت...انتظاری از آدم ها نداشته باش...آدم ها...عجیب فراموشکارند...خوب باش؛مهربانی را فراموش نکن ؛اما....از فراموشکاری آدم ها بگذر.. ..عجیب است شباهت آدم ها به هم...از این آدم های مشابه رَد شو و به خودت برس!!!...کلید حل مشکلات؛ یافتن خودت هست.
1730236

ریش خودت

به تو صد بار نگفتم بنشین پیش خودت؟ و نگفتم که بمان در تب تشویش خودت؟ تو چرا با دل تنهای خودت لج داری؟ مال بد هستی و بنشین بغل ریش خودت ونگفتی که چه می خواهی ازین خلق الله؟ گرگ خود باش و بکش هم بره هم میش خودت معنی وهم اگر در نظرت هست خیال بشنو از من که بکوشی پی تفتیش خودت به تو سهراب نگفته دل خوش سیری چند؟ دور شو از روش مصلحت ش خودت صوفی و رند خودت باش نه درگیر ی که گدای دل خود باشی و درویش خودت
2601656

معجزه

دیروز ظهر خواب میم رو دیدم! امروز ظهر خواب بابام رو! فکر نمی یک روزی آرزو کنم که دوباره ۴ساله بشم! که برگردم به بچگی هام. خواب میم رو یادم نمیاد فقط یادمه همه زورمو میزدم تا نمیره.خواب بابامو که توی اتاق عمل بودم. انگار میدونستم کاری از دستم برنمیاد و خیلی وضع وخیمه! و درست نمیشه وضع.دائم به خودم میگم به خاطر همه چیزایی که از بقیه کمتر داری؛ به خاطر همه کمبودهات باید بهتر بشی باید موفق تر و بالاتر بشی.اونا هیچ مشکلی توی زندگیشون ندارن.اما تو با این همه مشکل؛ باید از پس خودت بر بیای چون حقته! چون لااقل یک تسکینه برات.تو بدون معجزه ای! معجزه کن؛ خودت را باور ? ...
1325628

تردید

آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سرکن با خودت زیر و رو شو ، دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی می بینی ، خودت داره کلافت می کنه از خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ برگات و ببین یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی با قلبت گذر با خودت از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت ، با دشمنت ، با دوستت آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه ش ...
1621883

بابالنگ دراز خودت باش

بابا لنگ درازِ خودت باش خودت آرزوهاتو برآورده کن بیشترین توقع رو از خودت داشته باش تو شادیها و پیروزیها برای خودت هورا بکش و وقتی زمین خوردی دستتُ بگیر و دوباره بلند شو @aramesh4
884760

فراموشی

انگار خودت را برداری و ببری این شهر را قدم بزنی و فقط قدم بزنی.... وقتی قدم زدنت با خودت تمام شد خودت را فراموش کنی هیچ ندانی کجای این شهر شلوغ را قدم زده ای!! هاج و واج بین زمین و زمان بمانی و بگویی اینجا کجاست... هیچ من کیستم حتی خودت را هم فراموش کرده باشی.... بنشینی روی زمین و هی فکر پشت فکر خفه ات کند تا شاید خاطره ای از گذشته به یاد بیاوری ولی نمی آید که نمی آید... دنبال نشانی از خودت بگردی در کوله پشتی ای که انگار کوهیست سنگین.... در آ. شاید یک تلفن همراه در کوله ات پیدا کنی که تاهمین چند ساعت پیش مال تو بود ولی حالا یک شی غریبه ایست که هیچ نمیدانی چیست?...
1613407

بوی استخوان

خاطرت که هست .این سفر خودت بیا آسمان که شد از عشق تر خودت بیا مرد مادر ای عصای پیر و کوریم خشک شد نگاه من به در خودت بیا بغض می کند و تلخ خیره می شود توی چای این پدر خودت بیا جان در قفس به لب نمی رسی آتشم پای تا به سر خودت بیا من که با خیال تو سرم سپید شد باز کودکی و خیره سر خودت بیا عابران کوچه حرفهای کهنه اند تازه خاک خورده از سفر خودت بیا مدتی است بوی استخوان نمی دهد باد های خیس شط اگر خودت بیا ... ...و شایعات شوم شهر را تمام کن یک پلاک یک شهید یک خبر خودت بیا کاسه ای که اشک ریخت پشت پای تو مدی است خیره مانده بر... خودت بیا من صدای گا? ...
1087267

محرم رو آوردی

ب یکی رویدم میگفت دیدی چجور آبروی رو بردنمیگفت حقت بوده که بکشنت میگفت آخه به توچه که بری اونجا بجنگی و ...میگفت ع ت سراسر ترسه و وحشت بوده تازه میپرسن آیا ترس تو نگاه این مرد میبینید!داشتم با خودم فکر می آره تو آبروی که هیچ آبرویایران هم پیشکش ... تو آبروی رو بردی بردی ولی کجا بردی؟!! تو عرش اون بالااا بالا ها نریختی که بردی زیادش کردی اول که گفت حقته بکشنت ناراحت شدم ولی بعد که زندگی نامت رو خوندم و اصرارت برای رفتن و ح رو دیدم فهمیدم خ شهادت حقته و و اصلا تو مال این کره خاکی نیستیترس تو ع ت رو هم من دیدم راس میگه یه خشوع و ترس خاصی تو چشاته خ البته نه از ...
1386862

4آبان 96

محاله که دنبال عاشق دلسوز وفاداری باشی، اما خودت در عمل تمام وجودت رو ج نکنی...نمیشه که دنبال دوستی صمیمی باشی ولی خودت از صمیم قلبت صادق نباشی...نمیشه که دنبال بخشیده شدن باشی اما نبخشی... نمیشه از دنیا لطف بی دریغ طلب کنی اما در واقعیت به ی لطف نکنی... نمیشه های خیلی طولانی ... خیلی طولانی... نمیشه طلب چیزی روکنی و به دستش بیاری، در صورتی که جوهره خودت از اون جنس نیست. اگر به دنبال عشق هستی باید عاشقی کنی ... اگر به دنبال دوستی هستی باید دوست خوبی برای بقیه باشی... اگر به دنبال صداقت توی روابطتت هستی باید صادق باشی... دنیا چیزی رونصیبت میکنه که هستی... حقیقت ات ...
1325479

تردید

آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سرکن با خودت زیر و رو شو ، دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی می بینی ، خودت داره کلافت می کنه از خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ برگات و ببین یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی با قلبت گذر با خودت از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت ، با دشمنت ، با دوستت آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو ب? ...
232712

خدایا به تو میسپارم.......

خدایا شر همه .ایی که بدخواهن،همه .ایی که دنبال بهم زدن آرامش ما هستن به خودشون برگردون. خدایا تورو به این شام غریبان بچه های . حسین این دفه دعامو زود مستجاب کن،خدایا خودت میدونی منظورم چیه،خدایا خودت شرشو کم کن،خدایا شوهرو بچه و خودمو زندگیمو به خودت میسپارم، خودت حافظشون باش.
1910297

از نگاه دیگران

از خودت ای ماه، آسمان مرا پر کن از خودت جان مرا، جهان مرا پر کن از خودت جز حرف عشق هیچ ص نخواستم یعنی: بیا زبان مرا پر کن از خودت با روزهای خود به تفاهم رسیده ام شبهای بی نشان مرا پر کن از خودت زیبای لحظه های منی، بیشتر بمان لبخند ناگهان مرا پر کن از خودت لم داده است بر تن دیوار روبرو آیینه ی روان مرا پر کن از خودت شعرم پر است از نفس مهربان تو مثل غزل دهان مرا پر کن از خودت دلتنگ ماندم و نفسم رو به راه نیست دستم بگیر و جان مرا پر کن از خودت شعبان کرم دخت – بابلسر داد 96
1327249

حمید سلیمی گفتنی: من که نیستم

من که نیستم، اما خودت حواست باشد قبل ازخواب خودت را بارها ببوسی. خودت را نوازش کنی. آرام با موهای نرم خودت بازی کنی تا خوابت بگیرد. آرام مژه های خودت را، آن جادوهای بیصدای مهلک را، ببوسی. آرام دست بکشی روی کتف خودت و از بوی تنت - عطر گندم خام - مست شوی. که نفسهای خودت را بشماری تا صبح. آرام زیر گوش خودت شعر بخوانی. آرام کف دستهای خودت را ببوسی، آن نرمه های خواستنی معطر عزیز را. من که نیستم، یادت باشد وقتی خو به خودت مسیج بدهی و قربان صدقه خودت بروی، صبح که بیدار شدی ببینی و دلت گرم شود. یادت باشد این شبهای پاییز روی خودت پتوی نازک بیندازی، سرما نخ? ...
519736

.ی کنارم نیست...

آخ دلم هیشکی کنارت نیست سر کن با خودت زیر و رو شو دنیا رو زیرو زبر کن با خودت وقتی می بینی خودت داره کلافت میکنه از خودت پاشو خودت باشو سفر کن با خودت هر زمستون پیش از اینکه ریشه پا بندت کنه شاخه ات بردارو تمرین تبر کن با خودت تو بساز و دونه دونه برگاتو بریز یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی مسیر روبروتو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت پی نوشت: از میان حجم آهنگ های داخل پخش کننده ترانه بالایی را شنیدم که با حال و روزم مطابق است و گویی دارد را.اری نشانم می دهد.
516111

.ی کنارم نیست...

آخ دلم هیشکی کنارت نیست سر کن با خودت زیر و رو شو دنیا رو زیرو زبر کن با خودت وقتی می بینی خودت داره کلافت میکنه از خودت پاشو خودت باشو سفر کن با خودت هر زمستون پیش از اینکه ریشه پا بندت کنه شاخه ات بردارو تمرین تبر کن با خودت تو بساز و دونه دونه برگاتو بریز یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی مسیر روبروتو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت پی نوشت: از میان حجم آهنگ های داخل پخش کننده ترانه بالایی را شنیدم که با حال و روزم مطابق است و گویی دارد را.اری نشانم می دهد.میخواهی؟!
2393824

نامه ای برای دنبال کننده خاموش ????

خانوم یا اقای دنبال کننده ی خاموش .... سلام جون خودت،خودت رو نشان بده .... من فضول تر از این حرفام رحم کن،جوونم خداروخوش نمیادآ هدفتون چیه دقیقا؟ شبت روشن:دی امضاء: +دارم فک میکنم ممکنه وبلاگو حذف کنم؟اخه چرا؟!!
100472

بدون تیتر بدون عنوان

مهم اینه که شب میخوای بخو.، خودت نسبت به خودت چه حسی داری وگرنه با یه کم آرایش و چند تا لباس خوشکل و یه کم ته ریش همه می تونن توی روز دوست داشته باشند. وای چه موهای قشنگی وای چه عطر خوش بویی ......... اینا مهم نیست! بیا توی تاریکی شب حالا چشماتو ببند به خودت نگاه کن نظرت راجع به خودت چیه!؟ چشماتو ببند و خودتو ببین! با خودت چند چندی! تو زندگیت دنبال چی هستی! پی نوشت: سخت ترین قسمت خونه ت.ی، پاک . گرد و غبار ع. اوناییه که نیستند.
829114

me, lookin at my life

این منم، گوشه ای ایستاده، ب زندگی م نگاه می کنم. زندگی ای ک دیروز برای صدم گفت بهش غبطه می خوره. ب من.. اما من، این ع.م. من منتظرم. و تا وقتی منتظری هر بلایی سرت بیاد حقته..
1499165

ای من با خود خودم درگیر...

یک نفر حرف می زند با تو ، یک نفر دائم از درون خودت همه ی عمر با خودت هستی ، همه ی عمر با جنون خودت ات مثل خانه ای متروک ، سال ها خالی از وجود ی است- که تو از دوری اش ترک بخوری و بریزی خودت درون خودت می نشینی کنار حوضی که ماهی اش را بیاورد بالا و به این فکر می کنی که تو را به لجن می کشد س خودت توی این حوض آب می نگری به جهانی که کلّه پا شده است و تو را پرت می کند به هوا بدن گیج و واژگون خودت با خودت شرط بسته ای شاید که به شیرین زندگی برسی باید از نعش خویش رد بشوی یعنی از روی بیستون خودت در بیابان تشنه مجبوری که به چشمانت اعتماد کنی در خودت یک سراب می بینی ...
2519394

خودت را دریاب ...

یک روز از خواب بیدار میشوی نگاهی به تقویم میاندازی نگاهی به ساعتت ..و نگاهی به خودت در آیینه و می بینی هیچ چیز و هیچ جز خودت حیف نیست ..لباسهای اتو کشیده غبار گرفته ی مهمانی ات را از کمد بیرون میاوری ..و به سر و روی خودت میپاشی ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و ج خودت میکنی یک روز از خواب بیدار میشوییک روز نزدیک ..وقتی که از خواب بیدار شدی متوجه میشوی بدجور بد اری بد اری به قلب مهربان خودت ..وهیچ چیز و هیچ جز خودت حیف نیست کمی جدی نگیر حرف مردم را ...کمی برای خودت باش ...کمی تایم خالی کن برای خودت ...کمی خودت را دریاب ...لدفا ..

وقتی خودت دنبال حاشیه ای حقته