هر که خوبی کند جزا بیند


1767890

حکمت جاوید

حکمت جاوید دیالکتیک جاھل نمی بیند خود را مگر انسان عاقل. کافر نمی بیند خود را مگر انسان مومن. عاشق نمی بیند خود را مگر انسان فاسق. پرست نمی بیند خود را مگر انسان خداپرست. ریا کار نمی بیند خود را مگر انسان صادق. ایثارگر نمی بیند خود را مگر انسان خودپرست. شجاع نمی بیند خود را مگر انسان بزدل. عادل نمی بیند خود را مگر انسان ظالم. خوب نمی بیند خود را مگر انسان بد. زنده نمی بیند خود را مگر انسان مرده. موجود نمی بیند خود را مگر انسان نابوده. یک استثناء: فقط خداست که ھمانگونه ھست که ھست. از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 5 ...
208414

تفکر و زیب.نی

هر ارزشی که از آن بالاتر در این عالم نباشد، تفکر می گوید زیباست اگر انسان آن تفکر ارزشمند را به درستی بشناسد، می فهمد که آن جایی که بد می بیند، به جا می بیند و آنجایی که خوب می بیند، به جا می بیند اصل خوبی است، بدی هم از لوازم خوبی است. اگر از نظر حق بنگریم، همه چیز حق است اگر هستی شناسانه و فیلسوفانه نگاه کنید، هستی، خیرِ محض است، هستی، بدی ندارد، اما هستی نباید در هستی بماند، باید تجلی گوناگون داشته باشد در این گوناگونی گاهی خوب است، گاهی بد که البته بدی اش به نظر ما بد می آید. {الذی احسن کل شئ خلقه} خدا زیبا آفرید، خداوند زیبایی مطلق است
6638

تعبیر خواب بنا .

خواب بنا . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که شهری بنا کرد، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دلیل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد اگر بیند بنای مناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دلیل که زنی خواهد. اگ...
6214

تعبیر خواب بنا .

معنی خواب بنا . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که شهری بنا کرد، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دلیل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد اگر بیند بنای مناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دلیل که زنی خواه...
1272600

غیبت

آیت الله مجتهدى تهرانى :تصمیم بگیرید غیبت نکنید.یک ی این همه خوبی دارد؛ چرا بدی هایش را می گویید؟ خودت مگر کامل و خوب هستی؟ بهتر است آدم ببیند خودش چه کاره است؟خودت هزار بدی داری و نمی بینی. آن وقت عیب دیگر را می بینی. رسول خدا (ص) می فرماید:《چرا انسان، خار را در چشم برادر دینی خود می بیند،اما شاخه را در چشم خود نمی بیند؟ شاخه در چشمش فرو رفته، نمی بیند،اما حالا یک خار کوچک را در چشم دیگری می بیند!این کنایه از همان است که عیب کوچک مردم را می بینید و عیب بزرگ خود را نمی بینید..
587106

تعبیر خواب درد

معنی خواب درد محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب بیند که همه اندامهای او درد می کرد، دلیل که مالی که دارد از دست او برود. اگر بیند که سرش درد می کرد، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد. اگر بیند که پیشانی او درد می کرد، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند. اگر بیند که چشم وی درد می کرد و .ی او را دارو می کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق. اگر بیند که گوش او درد می کرد، دلیل که از هر .ی سخن زشت و . شنود. اگر بیند که زبانش درد می کرد، یا در زبانش نقصانی است، دلیل که سخنی گوید که وی را از آن وبالی رسد. اگر این خواب را بازرگانی بیند درتجارت د...
2470446

تعبیر خواب جام

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا ی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک د و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند. اگر بیند جام بش ت و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو. جابر مغربی گوید: اگر جام ها در خانه از در دیوار نشانده بود، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و ن بود. اگر جام سفید یا سبز بیند، دلیل که او را ن مصلح پارسا باشد. اگر جامهای سرخ بیند، دلیل که او را ن ...
2659352

تعبیر خواب مار چه چیزی است

تعبیر خواب مار چه چیزی استمحمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، ...
954328

تعبیر خواب شوط

معنی خواب شوط محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از .ی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن شغال .ی است که قصد او کند در سر زمین رویاها آمده: خواب شغال : یکنفر که خوبی شما را می خواهد مراقبتان است . یک شغال زرد : شانس وپول دیگران یک شغال دارند...
496196

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو . کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، ... نیازمندیهای همشهری لیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگر
954642

تعبیر خواب چغال

معنی خواب چغال محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از .ی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن شغال .ی است که قصد او کند در سر زمین رویاها آمده: خواب شغال : یکنفر که خوبی شما را می خواهد مراقبتان است . یک شغال زرد : شانس وپول دیگران یک ش...
586784

تعبیر خواب .

معنی خواب . . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن وزارت . درخواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود. سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست. چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که . پادشاهى بود، دلیل .ت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که .ى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که . در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه. اگر با . طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود. اگر...
913122

تعبیر خواب .

معنی خواب . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگرزن بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطی بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. جابر مغربی می گوید: اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر بیند که از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل که دخت?...
587006

معنی خواب مددکار

معنی خواب مددکار /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن وزارت . درخواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود. سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست. چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که . پادشاهى بود، دلیل .ت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که .ى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که . در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پا
62140

تعبیر خواب پادشاه

تاویل رویای پادشاه . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآ...
134640

تعبیر خواب پرچم

رویای پرچم . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن علم به خواب بر چهار وجه است. اول:ریاست و مهتری. دوم: سفر. سوم: جاه ومقام و بزرگی. چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال). اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: علم به خواب، دلیل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند. جابر مغربی می گوید: اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: ...
694366

تعبیر خواب شرر

معنی خواب شرر /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند . های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى ا...
613328

تعبیر خواب سَودَل

معنی خواب سَودَل خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت .ص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند .ی بروت او را بر کند، دلیل که با .ی خصومت کند. اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار نا.ی بازایستد. اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند. منوچهر مطیعی تهرانی گو
613362

تعبیر خواب سِبا

معنی خواب سِبا /* /*]]>*/ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت .ص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند .ی بروت او را بر کند، دلیل که با .ی خصومت کند. اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار نا.ی بازایستد. اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند. منوچهر مطیعی تهر...
725536

تعبیر خواب .وس

معنی خواب .وس . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر .ی بیند .وسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی به خواب بیند که .وس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.اگر بیند .وس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.اگر بیند با .وس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.اگر بیند از آن .وس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.اگر بیند .وس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.اگر بیند که بانک .وس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گ...
627146

تعبیر خواب اندام

معنی خواب اندام محمد ابن سیرین بصری گوید: تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند. اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها. اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها. اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و . زیاده شود. اگر بیند آن رشته گسسته شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت بر وی فراخ شود. اگر بیند که تن او ا...
583548

تعبیر خواب .

معنی خواب . . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن . به خواب بر هفت وجه است. اول: علم وحکمت. دوم: سخاوت. سوم: ایمان. چهارم: کفر. پنجم: حکمت. ششم: مرگ. هفتم: بُخل. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن . به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که . او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند . او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر . او خطی سبز نوشته بود، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند. اگر خط سیاه بیند، دلیل که بی شهامت از دنیا برود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند بر . او موی رسته بود، دلیل که وام دار شود. اگر بیند م...
932812

تعبیر خواب ملک

معنی خواب ملک . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد.اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید. اگر چا...
932986

تعبیر خواب شهریار

معنی خواب شهریار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از ?...
932960

تعبیر خواب حاکم

معنی خواب حاکم /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیز...
914494

تعبیر خواب حرارت

معنی خواب حرارت . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند . های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى او را سوزاند که ...
613460

تعبیر خواب سبیل

معنی خواب سبیل خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت .ص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند .ی بروت او را بر کند، دلیل که با .ی خصومت کند. اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار نا.ی بازایستد. اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردان...
631380

تعبیر خواب مار و نیش زدن مار و تعبیر خواب کشتن مار

تعبیر خواب ما رشین استار : اگر می خواهید بدانید که تعبیر خواب مار، تعبیر خواب نیش زدن مار و یا تعبیر خواب کشتن مار چیست ادامه ی مطلب را بخوانید. محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو . کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرد...
725500

خواب دیدن .وس

معنی خواب .وس /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند .وسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب بیند که .وس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند .وس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با .وس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن .وس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند. اگر بیند .وس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان. ...
627292

دیدن خواب های خاج و خار + تعبیر این خواب ها

دیدن خواب های خاج و خار + تعبیر این خواب هاختعبیر خواب - خاج محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خاج ب.ید یا .ی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود. اگر بیند خاج در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است. اگر بیند که خاج می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر .ی بیند که شخصی خاج به وی داد و او آن خاج را بش.ت یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که دین . بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است. اگر بیند که خاج را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است. تعبیر خواب - خار در خواب وام است. اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا .ی د?...
627234

دیدن خواب های خاج و خار + تعبیر این خواب ها

دیدن خواب های خاج و خار + تعبیر این خواب هاختعبیر خواب - خاج محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خاج ب.ید یا .ی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود. اگر بیند خاج در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است. اگر بیند که خاج می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر .ی بیند که شخصی خاج به وی داد و او آن خاج را بش.ت یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که دین . بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است. اگر بیند که خاج را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است. تعبیر خواب - خار در خواب وام است. اگر بیند خاری دراندام او فرو ?...
789042

تعبیر خواب دم

معنی خواب دم /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند .ی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او (الوده) شد، مالی است که به حرام حاصل کند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که خون ه...
914482

تعبیر خواب آتیش

معنی خواب آتیش . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر بیند . های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خ?...
669690

معنی خواب عزرائیل

معنی خواب عزرائیل محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید و اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد جابر مغربی می گوید:اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دلیل که ...
749166

تعبیر خواب بیت

معنی خواب بیت محمد ابن سیرین بصری گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بش.ت، دلیل که از...
946692

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

تعبیر خواب مار. جعفر صادق دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: .ت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب. دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو . کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگ...
340130

تعبیر خواب پیکر

رویای پیکر محمد ابن سیرین بصری گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد. اگر بیند پیکر از .ی به بها ب.ید، دلیل که کنیزک ب.د. اگر بیند پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بش.ت، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند. اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال...
227794

تعبیر خواب پشم

رویای پشم محمد ابن سیرین بصری گوید: پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود و پشمی که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا .ی بدو داد یا ب.ید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند. اگر بیند که پشم را همی سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند. اگر بیند که بر تن او جامه پشمین است، دلیل که او را مال از .ن حاصل شود. اگر بیند جامه پشم
733242

تعبیر خواب کوری

معنی خواب کوری اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا .ی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک .د و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند. اگر بیند جام بش.ت و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو. جابر مغربی می گوید: اگر جام ها در خانه ا در دیوار نشانده بود، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و .ن بود. اگ?...
2502818

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار ن. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او ب د، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خوا ...
586642

تعبیر خواب صدر

معنی خواب صدر . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن . به خواب بر هفت وجه است. اول: علم وحکمت. دوم: سخاوت. سوم: ایمان. چهارم: کفر. پنجم: حکمت. ششم: مرگ. هفتم: بُخل. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن . به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که . او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند . او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر . او خطی سبز نوشته بود، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند. اگر خط سیاه بیند، دلیل که بی شهامت از دنیا برود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند بر . او موی رسته بو
683598

تعبیر خواب جان شکار

معنی خواب جان شکار /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید و اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد جابر مغربی می گوید: اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او ?...
2497030

تعبیر دیدن جنازه در خواب

تعبیر خواب جنازه محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه ی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت ومی برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلی ...
669540

تعبیر خواب عزرائیل

معنی خواب عزرائیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید و اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد جابر مغربی می گوید: اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد اگ...
775074

رویای نجس

معنی خواب نجس معبران در مورد این خواب گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر .ی در خواب جنب بیند، خود را و .، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند. --------------------------------------------------------------------------------اگر بیند جنب است، دلیل که در حرا?...
749154

تعبیر خواب کاشانه

معنی خواب کاشانه محمد ابن سیرین بصری گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بش.ت، دلیل که از .ی او را مالی رسد. اب راه ی م?...
861828

تأویل خواب اجدل

معنی خواب اجدل محمد ابن سیرین بصری گوید: چرغ درخواب، پادشاه است. اگر چرغ وحشی بیند، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد. اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند. اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند. اگر بیند چرغ شکار می کرد و او را بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان. اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی خورد، دلی که از فرزند رنج و بدی بیند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: چرغ به خواب دیدن، دلیل مردی بزرگ است ...
1372362

نقد بوسه ی فرشته ها

سیر داستان:زندگی دختری که بین خیر وشر بزرگ می شود.بین ومعلمی که یکی از ضرر است ویکی منفعت وسرآ نتیجه ای که دختر می گیرد و سرانجام ومعلم را به تصویر می کشد. پیام داستان:روال خلقت ست و اختیار.وسرانجام هر بسته به خودش است شخصیت اصلی:دختری که آزاد است ودارد هم خوبی ها را می بیند بدیها را هم می بیند وانتخابش با خودش است که چگونه زندگی اش را جلو ببرد. شخصیت دوم:معلم است که نماد خوبیهاست اما انتقال مثبت ها اصلا اهل زور وباید دنیا نیست.روشش آرامش و پیوستگی است در انتقال خوبی ها.و پایه ی کارش هم بر مبنای محبت و ادب است.یعنی هم حرمت فرد را نگه می دارد و ه ...
799338

تعبیر خواب ساتکین

معنی خواب ساتکین /* /*]]>*/ اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا .ی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک .د و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند. اگر بیند جام بش.ت و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال ...
366874

تعبیر خواب آتش در بیابان

جابر مغربی گوید:اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر . به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضل. برد.اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که .ید و فروخت به نفاق کند و . حرام بود.اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کن
733222

تعبیر خواب رخت

معنی خواب رخت . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: پادشاه.سوم: مال.چهارم: خیر و منفعت. اگر .ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دلیل که چیزی به او رسد.اگر بیند .ان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان .ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:جامه در خواب، .ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دلیل که .ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دلیل که .ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دلیل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است ...
789066

تفسیر خواب خون

معنی خواب خون محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند .ی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او (الوده) شد، مالی است که به حرام حاصل کند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند. اگر ?...
2071690

143ـ عاشقانه های تو زرد!

وقتی می بینم بعضی ها در مورد نامزدشان یا عشقشان که قرار است در آینده با او ازدواج کنند، احساسات فوق العاده عاشقانه ای دارند، تا جایی که احساس می کنند فقط به عشق و امید او نفس می کشند و نمی توانند بدون او زندگی کنند. و اگر او را نداشته باشند دیگر هیچ امیدی به زندگی ندارند...، احساس می کنم این رابطه اگر سر بگیرد، به احتمال زیاد دوامی نخواهد داشت. چون دست کم یک نفرشان، یعنی همان که خیلی جوگیر است، درست نمی بیند ماجرا را. واله و شیدای دختر یا پسری شده است که خیلی نمی شناسدش و عیوبش را فعلا نمی بیند، ولی بعدا می بیند وکاخ صورتی اش فرو خواهد پاشید. وانگهی خوبی ه ...
340120

تعبیر خواب پیکر

معنی خواب پیکر محمد ابن سیرین بصری گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد. اگر بیند پیکر از .ی به بها ب.ید، دلیل که کنیزک ب.د. اگر بیند پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بش.ت، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند. اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بین
227752

تعبیر خواب پشم

خواب پشم محمد ابن سیرین بصری گوید: پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود و پشمی که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا .ی بدو داد یا ب.ید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند. اگر بیند که پشم را همی سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند. اگر بیند که بر تن او جامه پشمین است، دلیل که او را...
1277680

دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش

دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش تعبیر خواب - کارمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آ تش در نقصان بود. اگر بیند کار آ ت کرد، دلیل که کار آ تش راست بود. اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت جعفر صادق فرماید: اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود. تعبیر خواب - کفشمحمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی ب د. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سب? ...
753060

تفسیر خواب دیوار

معنی خواب دیوار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و (آجر) بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آ. بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آ.ت نباشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار .اب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگ?...
2640582

تعبیر خواب تسبیح

محمد ابن سیرین گوید: تسبیح به خواب ، یعنی مطیع بودن بر دستور حق. اگر فرد خواب بیند تسبیح میکند، علت که مطیع است بردستور حق و از غم و اندوه رهایی یابد. اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی به او وارد شود ، اما او را در اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد، علت ان است که در دین قوی شود و مالی یابد. اگر این خواب را والی بیند، علت که او را آبادانیِ ولایت رسد.
784026

تعبیر خواب جوراب

معنی خواب جوراب . صادق علیه السلام می فرمایند:جوراب پا مال مرد است.که حفظ کننده مال است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند.اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوه ندهد و مال او ضایع شود. محمد ابن سیرین بصری گوید:جوراب درخواب، خادمی است از شمار .ن. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او ب.د، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی ?...
748898

تعبیر خواب جست

معنی خواب جست /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود. اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند. اگر بیند چوبی یا نیزه ای در دست داشت و بدان از جائی به جائی بجست، دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند، تا او مددی دهد در کاری، تا آن کار به مراد رسد. اگر بیند از دیواری فرو جست و بر ستور نشست، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر بامی جست و خانه در زیر پایش فرو رفت و نمرد، دلیل که زن از او جدا شود و باز پیش وی آید. اگر بیند به هوا بر جست و روی به قبله آورد، و بعد زاان خود را در ح...

هر که خوبی کند جزا بیند