نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع عشق


2800222

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که ق ...
2805058

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که ق ...
2799922

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که قل ...
2800223

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع شهر

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: شهر درونم شهری آشوب است. حاصل از آشوب شهرم. شهر، او از پایه دروغ است. از ارسطو تا استالین آرمانِ شهر ندای ناقصی از نوای دروغین کمال است. از صعود طبقات شرم من بر تاریخ در اهرام مصر تا خوراندن رویایی پوچ به درک داس دهقانان بی نان. از تیغ زدن خلفای ی با ریش تا پوسیده ی لیبرالیستی. آتشی به عمر تاریخ ب است، آتشی از ایده های تهی و فریبنده که با هیزم فریب خورده ها می سوزد و دودش به چشم بی طرف های بی امان می رود. لکه های ننگ تاریخ بر چهره ی درد مند مردمان این زمانه به رنگ جبر ظهور کرده. حال که آیا این خود جبر است یا جبر صرف? ...
2805059

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع شهر

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: شهر درونم شهری آشوب است. حاصل از آشوب شهرم. شهر، او از پایه دروغ است. از ارسطو تا استالین آرمانِ شهر ندای ناقصی از نوای دروغین کمال است. از صعود طبقات شرم من بر تاریخ در اهرام مصر تا خوراندن رویایی پوچ به درک داس دهقانان بی نان. از تیغ زدن خلفای ی با ریش تا پوسیده ی لیبرالیستی. آتشی به عمر تاریخ ب است، آتشی از ایده های تهی و فریبنده که با هیزم فریب خورده ها می سوزد و دودش به چشم بی طرف های بی امان می رود. لکه های ننگ تاریخ بر چهره ی درد مند مردمان این زمانه به رنگ جبر ظهور کرده. حال که آیا این خود جبر است یا جبر صرف? ...
2799921

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع شهر

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: شهر درونم شهری آشوب است. حاصل از آشوب شهرم. شهر، او از پایه دروغ است. از ارسطو تا استالین آرمانِ شهر ندای ناقصی از نوای دروغین کمال است. از صعود طبقات شرم من بر تاریخ در اهرام مصر تا خوراندن رویایی پوچ به درک داس دهقانان بی نان. از تیغ زدن خلفای ی با ریش تا پوسیده ی لیبرالیستی. آتشی به عمر تاریخ ب است، آتشی از ایده های تهی و فریبنده که با هیزم فریب خورده ها می سوزد و دودش به چشم بی طرف های بی امان می رود. لکه های ننگ تاریخ بر چهره ی درد مند مردمان این زمانه به رنگ جبر ظهور کرده. حال که آیا این خود جبر است یا جبر صرفا? ...
2808304

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی با موضوع همسایه خدا بودیم

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی موضوع: همسایه خدا بودیم شاید مرا به یاد نیاورىاما من تو را خوب می شناسم ما همسایه شما بودیم و شما همسایه ماو همه مان همسایه خدایادم می آید گاهی وقت ها می رفتی و زیر بال فرشته ها قایم می شدی ومن همه آسمان را دنب می گشتم.تو می خندیدی و من از پشت خنده پیدایت می .خوب یادم هست که آن روزها عاشق آفتاب بودی!توی دستت همیشه قاچى از خور شید بود.نور از لای انگشت های نازکت می چکید.راه که می رفتی ردی از روشنی روی ک شان می ماند.یادت می آید؟گاهی شیطنت می کردیم و می رفتیم و میرفتیم سراغ تو گلی بهشتی به سمتش پرت می کردی و او کفرش در می آمد اما زورش ن ...
2808309

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی با موضوع گریه خزان

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی موضوع: گریهٔ خزان صدای پای خزان،به گوش می رسد.پرتو های رئوف آفتاب،به آرامی بر گونه های برگ بوسه می زند و با نوازش چهرهٔ زرد رنگ او،جلوه گری اش را دو چندان می کند.نسیم با ساز و دهل،شاخه های درخت را کنار زده و به افق های دور خیره می شود.جهان در انتظار است.طبیعت آ ین توان خود را برای بیداری به کار می گیرد و خسته از تلاطم های روزانه به پیشواز میهمانی مرگ می رود.زمین برای در امان ماندن از جنگ سرما، زرهٔ زرد رنگش را بر تن می کند.درختان دگر رمقی برای تحمل سنگینی بار عشق خود ندارند و معشوقشان را به آغوش خاک می سپارند،تماشای لحظه ی ج عاش? ...
2828628

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع باران

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: باران این پاییزی را می بینی؟ صدای پچ پچ باران؛ خوردنش به شیشه ی اتاق وگم شدن صدای موزیک آن و آرشیو همیشه فعال خاطرات در ذهن،چه غوغای وزیبایی ب است.نمی دانم...آدم های آهنی چگونه برداشت میکنند این عشق بازی آسمان را،اصلا نمیخواهم بدانم؛زیرا بیزارم از چهره ی انی که زیر باران طوری راه میروند که گویی سنگ در حال با است.[enshay.blog.ir]چه میفهمند بارانی را که می تواند آتش جنگلی را خاموش کند و اما در طرف دیگر در دلی آتش به پا کند.من ساعتهای زیادی پشت این پنجره نظاره گر آدم های زیر باران هستم، آدمهایی که تند راه میروند، حتما جایی ...
2800248

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع پاییز

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: پاییز پاییز رسیده است. دیگر همه جا رو به زردی پررنگ رفته است. قرار امسال من و پاییز بر این است فقط بخندیم... اما من در همین نخستین روزهایش کم آورده ام.پاییز فصل خنده نیست، برای انتظار است.همۀ شکوفه ها رنگ گرفته اند و من خیره به آنها نشسته ام در انتظار تو!برگها زرد شده اند و گردن کج کرده اند یکی پس از دیگری در برکۀ زیر پاهای خسته شان می افتند و تصویر خود را در آیینه آب می بینند.اما خود را نمی شناسند...کلاغ سیاه نشسته روی درخت روبه رویی لبخندی کج روی لب دارد و با چشمانی که نفرت از آن سرازیر شده است، خیره است به برگ ها ...
2799923

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع پاییز

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: پاییز پاییز رسیده است. دیگر همه جا رو به زردی پررنگ رفته است. قرار امسال من و پاییز بر این است فقط بخندیم... اما من در همین نخستین روزهایش کم آورده ام.پاییز فصل خنده نیست، برای انتظار است.همۀ شکوفه ها رنگ گرفته اند و من خیره به آنها نشسته ام در انتظار تو!برگها زرد شده اند و گردن کج کرده اند یکی پس از دیگری در برکۀ زیر پاهای خسته شان می افتند و تصویر خود را در آیینه آب می بینند.اما خود را نمی شناسند...کلاغ سیاه نشسته روی درخت روبه رویی لبخندی کج روی لب دارد و با چشمانی که نفرت از آن سرازیر شده است، خیره است به برگ های ...
2828626

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع فراموشی

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: فراموشی در نقطه ای دور بایست و به آنها نگاه کن . . . حرکاتشان را ، لبخند هایشان را ، حتی حرکات اجزای صورتشان ؛ راحت تر از آن چیزیست که فکرش را میکردی . آنهه حتی متوجه تو نخواهند شد . برای کنار گذاشتنت به چند لحظه بیشتر نیاز ندارند ، به تو پشت میکنند و میروند . . .در عرض همین چندلحظه فراموش میشوی . . . چندلحظه صبر کن . . . تبریک میگویم ! فراموش شدی !ما میتوانیم همیشه جاودانه باشیم و میتوانیم در عرض چندلحظه فراموش شویم ، اما این دو اصلا به ما مربوط نمیشود . . . شاید هم بشود ، برگردیم به عقب ، چندساعت ، چندروز ، یا چند ماه و چند س ...
2825568

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع انتظار

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع : انتظار در زمان دوری از یار غائبمان، همسفرِ انتظار می شویم. انتظار ما را همراه خود به سفری طولانی می برد؛ سفری پر بیم و امید. درمسیر سفر گاه به ایستگاهی می رسیم به نام امیدواری. عطر نفس های مست کننده ی امید، آسمان دیده هایمان را آفت می کند. اما گاه به بن بست ناامیدی می رسیم و جغد شوم ناامیدی، بالهای کبوتر اشتیاقمان را در هم می شکند؛ آسمان چشمان منتظرمان در دوری از یار منتظَر ابری می شود و می بارد. در این مسیر پر مشقت، گاهی انتظار، چنان ما را درخم کوچه هایش سر می گرداند که خودش نیز از این سر گردانی خسته شده و درهمان ? ...
2805223

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی با موضوع زمستان

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی موضوع: زمستان هوا سرد سرد است، انگشتانم ازشدت سرما خشک وبی رمق شده اند.چیزی جزابرهای سیاه وپربار درآسمان دیده نمیشود،انگارآسمان بازدلش از هیاهوی شهرشلوغ وبی مهرگرفته است. انواری ازجنس گرما کم کم از لابه لای ابرها بیرون می آید،گویی خورشیدطاقت غم آسمان را ندارد.پاهایم نای راه رفتن ندارددستانم راجلوی دهانم میاورم وبا بخارنفس هایم دستانم راگرم میکنم،قدم هایم کنداست انگارکودکی نوپایم که در راه رفتن دچارتعلل شده است. راه میروم،قدم میزنم ولی انگار نیستم انگار وجودم جای دیگری ایست.دراین زمستان جان گداز،انگارشده ام آدمک تن? ...
2819666

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع دل بی قرار

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: دل بیقرار تو دیگر فراموش کن... همه آنچه برای دلهایمان بافته بودیم...اما فراموشمان شد هنوز تا زمستان،پاییز مانده بود،...یادت هست، سر پنجره خاطره هایمان، اشتیاق،چه زیبا برای دلمان پیش نویس شد... به هم ریخته بودیم... اما گم در مدت های که نمیدانستیم گفته شدنش چقد، هرشب همرنگ دلهایمان رنگ میشد...آری ما درگیر پاییزی بودیم...که عاشقانه برگهایش را به اتحاد جنون آمیز آفتاب کرده بود... به سادگی درگیر چشمانمانی بودیم... که حول وحوش قلبی در امتداد یک سرگردان مانده بود...بیاتمام خاطرات پاییزی را تا زمستان تمام کنیم.. هرکدام به تنه ...
2829239

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع ممنوعه

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: ممنوعه حوای طماع،حوای طمع کننده... حوایی که جایی میان اسمان و زمین را کشف کرد. ی که با اشتباه کوچکش همه ما عمری در ازمون و خطاییم!حوایی که میپرستمش، او اسطوره ی من است.جرئت می خواهد رفتن به ممنوعه ها، خوردن ممنوعه ها، وقتی قرار است رانده شوی.اما او...نترسید؛ ماند و کاری را کرد که دلش خواست.و چه زیباست وقتی پیرو قلبت هستی...شاید از اول هم نباید حوایی می آمد تا دنیا را به هم بریزد،با دلبری هایش، با هوس هایش و با تمام زیبایی هایش.شاید نباید حوا می آمد تا آدمی را مات خود کند، تا اشتباه کند،تا عاشق شود و دلش برود.شاید وجو? ...
2815727

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع دل بیقرار

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: دل بیقرار تو دیگر فراموش کن... همه آنچه برای دلهایمان بافته بودیم...اما فراموشمان شد هنوز تا زمستان،پاییز مانده بود،...یادت هست، سر پنجره خاطره هایمان، اشتیاق،چه زیبا برای دلمان پیش نویس شد... به هم ریخته بودیم... اما گم در مدت های که نمیدانستیم گفته شدنش چقد، هرشب همرنگ دلهایمان رنگ میشد...آری ما درگیر پاییزی بودیم...که عاشقانه برگهایش را به اتحاد جنون آمیز آفتاب کرده بود... به سادگی درگیر چشمانمانی بودیم... که حول وحوش قلبی در امتداد یک سرگردان مانده بود...بیاتمام خاطرات پاییزی را تا زمستان تمام کنیم.. هرکدام به تنه ...
2828627

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع رد تماس

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: رد تماس گـاهے دلتنگ میشوی ودلـت، بهـانہ هایی میگیرد،کہ بهتر است سکوت کنی.گاهی وقت ها نمیدانم دلگیرم یا دلم گیر است هیچوقت نتوانستم معنی این دورا ازهم تشخیص دهم.دلتنگ که میشـوم شماره شش را میگیرم(ایمان،محبت،عد ، صداقت،مهربانی،راستی ودرستی) بــــــوق...اما اینگونه میشنوم :شمـاره ی مورد نظـر درشبکہ ی زندگی انسان ها موجود نمی باشد لطفا مجددا شماره گیری نفرمایید...واما شماره ها ی دیگر(همدم ،دوست،همکلاسی،یار)بــوقاما بازهم...[enshay.blog.ir]مخـاطب دردسترس نمی باشد.نا امید گوشه ای مینشینی، ودرافکار خودت غرق میشویاماهن? ...
2799925

نگارش دوازدهم درس سوم - قطعه ادبی

نگارش دوزازدهم درس سوم قطعه ادبی: موضوع: آبادی من، آسیابجوب!! سلام به تو ای آبادی من ،ای که در بامدادان با اندک چهره نمایی نرگس زرد آسمان زندگی را از سر می گیری .سلام به تو ای آشنای دیرینه، ای که خون لعل فام هستی بخش رگ های من مدیون بخشش های بی چشم داشت توست. سلام به رودخانۀ زلال، زیبا و سرشار از مهربانی تو که پس از گذشت سالیان متمادی هم چنان زنده و پویا به راه خود ادامه می دهد. سلام به درختان بید و چنار قد بر افراشته ات که از دور مانند کوه های ستبر و استوار رخ می نماید. سلام به مرداب کوچک و دلربایت که همچون دریاچه ای زیبا بر تارک تو نقش بسته است. سلام به تپ ...
2800246

نگارش دوازدهم درس سوم - قطعه ادبی

نگارش دوزازدهم درس سوم قطعه ادبی: موضوع: آبادی من، آسیابجوب!! سلام به تو ای آبادی من ،ای که در بامدادان با اندک چهره نمایی نرگس زرد آسمان زندگی را از سر می گیری .سلام به تو ای آشنای دیرینه، ای که خون لعل فام هستی بخش رگ های من مدیون بخشش های بی چشم داشت توست. سلام به رودخانۀ زلال، زیبا و سرشار از مهربانی تو که پس از گذشت سالیان متمادی هم چنان زنده و پویا به راه خود ادامه می دهد. سلام به درختان بید و چنار قد بر افراشته ات که از دور مانند کوه های ستبر و استوار رخ می نماید. سلام به مرداب کوچک و دلربایت که همچون دریاچه ای زیبا بر تارک تو نقش بسته است. سلام به ت ...
2809687

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع یک روز برفی و زمستانی

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: یک روز برفی و زمستانی همه جا شلوغ و پر سرو صدا شده بود .عروسیه عروس فصل ها نزدیک بود.همه مشغول ید برای عروسی بودند.درختان با ارامش و حوصله لباس های سبز و قرمز و نارنجی پائیزانه ی خود را از تن در اورده و کت های فا و گران قیمت سفیدی که از ابریشم بافته شده و با دانه های مروارید تزیین شده بود را بر تن د .زمین فرش رنگارنگ و پر نقش و نگارش را جمع کرده و فرشی را که از پر قو نرم تر و سفید تر بود همه جا پهن کرد.همچنین گل ها و بوته ها را از سر راه کنار میزد تا مبادا دامن عروس به این خارهای تیز گیر کُند و شود.برخی از حیوانات شلوغ کار و از خست ...
2815728

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع یک روز برفی و زمستانی

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: یک روز برفی و زمستانی همه جا شلوغ و پر سرو صدا شده بود .عروسیه عروس فصل ها نزدیک بود.همه مشغول ید برای عروسی بودند.درختان با ارامش و حوصله لباس های سبز و قرمز و نارنجی پائیزانه ی خود را از تن در اورده و کت های فا و گران قیمت سفیدی که از ابریشم بافته شده و با دانه های مروارید تزیین شده بود را بر تن د .زمین فرش رنگارنگ و پر نقش و نگارش را جمع کرده و فرشی را که از پر قو نرم تر و سفید تر بود همه جا پهن کرد.همچنین گل ها و بوته ها را از سر راه کنار میزد تا مبادا دامن عروس به این خارهای تیز گیر کُند و شود.برخی از حیوانات شلوغ کار و از خست ...
2793402

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق ...
2793406

شعر گردانی دوازدهم | صفحه 41 نگارش دوازدهم | عشق شوری در نهاد ما نهاد

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2793404

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2793408

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2754461

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم انشا با موضوع یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم پاسخ صفحه 24 نگارش دوازدهم جواب نگارش فارسی دوازدهم صفحه 24 نگارش 12 صفحه 24 انشا نگارش 12 صفحه 24 نگارش دوازدهم یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 d;d hc oxhvj ckn'd o n vh f dsdn تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم جواب تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم حل تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم خاطرات زندگی خود یکی از خاطرات زندگی یکی از خاطرات زندگی صفحه 24 نگارش دوازدهم نگارش پایه دوازدهم یکی از ...
2793397

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم | شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2748669

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم انشا با موضوع یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 نگارش دوازدهم پاسخ صفحه 24 نگارش دوازدهم جواب نگارش فارسی دوازدهم صفحه 24 نگارش 12 صفحه 24 انشا نگارش 12 صفحه 24 نگارش دوازدهم یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید صفحه 24 d;d hc oxhvj ckn'd o n vh f dsdn تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم جواب تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم حل تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم تمرین صفحه 24 نگارش دوازدهم خاطرات زندگی خود یکی از خاطرات زندگی یکی از خاطرات زندگی صفحه 24 نگارش دوازدهم نگارش پایه دوازدهم یکی از خاطرات ز ...
2808303

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی با موضوع رویا

قطعه_ادبی- نگارش دوازدهم موضوع: رویا رویایی که شاید رویا باقی بماند:رویا حتی از نفت و طلا هم در زندگی با ارزش تر و گاهی از ا یژن نیز ضروری ترست.هر سرزمین رویایی دارد برای خودش؛برخی بزرگ،برخی کوچک. مثلا سرزمین رویای من تقریبا به اندازه ی دنیاییست که هم اکنون در آن زندگی میکنید.در سرزمین رویای من هیچ یک از قوانین خاص و عجیب و غریب دنیای واقعی وجود ندارد. مثلا من معلم دینی ای هستم که به دانش آموزانم انسانیت می آموزم و همزمان روی انرژی هسته ای نیز تحقیق میکنم و تا کنون از همین انرژیِ هسته ایِ خودمان چند محلول شگفت انگیز ساخته و با آن دنیایم را تکان داده ام ...
2727291

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم تدریس نگارش دوازدهم درس دوم: نثر ادبی در هفته چهارم مهر ماه به درس دوم می رسیم. با من به کلاس نگارش بیایید. ابتدا بر روی تابلو کلاس یک جمله می نویسم:خورشید طلوع کرد(زبانی) اکنون همین جمله را به شکل ادبی می نویسم. گل خورشید شکفت! چه اتفاقی افتاد؟جمله ساده را به آرایشگاه بردیم و با استفاده از آرایه تشخیص آن را زیبا کردیم. سپس از دانش آموزان می خواهم آن ها نیز همین جمله زبانی را به آرایشگاه آرایه ها ببرند و با استفاده از دیگر آرایه ها آن را زیباتر کنند! خورشید خندید. خورشید از خواب بیدار شد. خورشید نور طلایی رنگ خودش را بر شهر خسته ? ...
2754457

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق ش ...
2754488

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق ش ...
2747577

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در ن ...
2787100

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع کودکی من

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع کودکی من راست می گویند که خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است.او می داند که دلم هوای دنیای شیرین کودکیم را کرده است. او حال چشمان تر مرا درک می کند،پس از ابرهایش قطره های باران را بر زمین جاری می سازد. با هر قطره باران من نیز اشک می ریزم،مانند کودکی که دلش برای مادرش تنگ شده سپس برای رفع دل تنگی ام دست به قلم می شوم .سلام ای کودکی من! احو را نمی پرسم چون می دانم ح از همه ما بهتر است. به یاد داری، تنها شیطنتم کشیدن خط روی دیوار بود....آن زمان را بخاطر داری که گچ، مداد رنگی و دفتر و تخته، دفتر نقاشی ام بود. اما هرچه بزرگتر شدم، ...
2828629

نگارش دوزادهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع روی خوش زندگی

نگارش دوزادهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: روی خوش زندگی روی خوش زندگی؟!پارادو ، تضاد، ایهام، تناسب و تکرار؛ آرایه هایی که در خلال جریان حال دریاییِ زندگی ام اهتمام وصف ناپذیری برای خلق یک شا ار ادبی غمگین صرف می کنند!نمی دانم اینهمه تناقض و دوگانگی از کجا نشأت می گیرد؟ نمی دانم این مرتبط بودن بی ربط بین اتفاقات زندگی ام چگونه شکل می گیرند؟اصلا سرنوشت از این همه تکرار مشمئذکننده خسته نشده است؟نمی دانم این راه سبزنمای سیاه در پی اثبات چه چیز در بطن خودش است؟و من، م تنهای دل ش ته ی مغروق در سیاهی ها سردرگم و بی راهنما راهی را پیش گرفته ام که نمی دانم به ک? ...
2787095

نگارش دوازدهم - درس دوم - نثر ادبی با موضوع معلم

نگارش دوازدهم - درس دوم - نثر ادبی موضوع: معلم معلم باید عاشق باشد، عشق به کار، عشق به شاگردان وعشق به آینده بهتری که دوشادوش دانش آموزان ازمسیرهای سخت وطولانی می توان گذر کرد ، من عاشق بچه هایم ؛ پاکی که درچهره ی آنهاست ؛ مرامجذوب خود میکنند، سالهاست که داوطلبانه در کنارنوگلان حاشیه شهر ،مشق الفبای دوستی وانسان خوب بودن راتمرین میکنم.حتی ازآنها هم بسیار یادگرفته ام.ولی گاهی زود دلم می شکند از آنانی که دراین مسیر، راه درست را نمی پیمایند،گاه احترامی را که شایسته فضلیت خودم است ندیده ام .من بادیدن یک شاگرد معلول هم آنقدر دلم می گیرد که بادیدن آنانی ? ...
2743832

انشا در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند دوازدهم

انشا در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند دوازدهم بازنگری افتاب پشت ابر نمی ماند صفحه 93 نگارش دوازدهم ساده نویسی مثل افتاب پشت ابر نمی ماند ساده نویسی افتاب پشت ابر نمی ماند مثل نویسی افتاب پشت ابر نمی ماند مثل افتاب پشت ابر نمی ماند گسترش مثل افتاب پشت ابر نمی ماند نگارش دوازدهم صفحه 93 نگارش دوازدهم بازنویسی مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم نگارش دوازدهم صفحه 93 پاسخ مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم بازنویسی مثل صفحه 93 دوازدهم صفحه 93 دوازدهم گسترش ضرب المثل صفحه 93 نگارش دوازدهم htjhf \aj hfv kld lhkn fhck'vd htjhf \aj hfv kld lhkn آفتاب پشت ابر نمیماند بازنویسی مثل ...
2808307

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع یک صبح سرد و برفی زمستان

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: یک صبح سرد و برفی زمستان فصل ها به نوعی هرکدام برای ما دلبری می کنند!بهار با شکوفه هایش!تابستان با رنگ هایش!پاییز با برگ هایش،شاید هم با اشک هایش!اما زمستان به نحو دیگری عشوه گری می کند!کارش از دلبری گذشته،او اینبار همه را عاشق تر می کند شاید هم مجنون تر...هوای سرد زمستان لرزه برتن آدم می اندازد و مرا به طرز ماهرانه ای از خواب بر می خیزاند؛خو که برایم شیرینتر از هر عسلی است،اینبار گویی زمستان شیرینی اش را چون زهر تلخ کرده بود.برمی خیزم و به بام خانه قدم میگذارم،دانه های مروارید گونه برف چه دلفریبانه برلبانم بوسه میزنند!ه? ...
2828625

نگارش دوازدهم درس دوم نثر ادبی با موضوع صدای باران

نگارش دوازدهم درس دوم نثر ادبی موضوع: صدای باران می شنوی؟ صدای پاییز است،صدای باران ،هوهوی باد،خش خش برگ ،بوی نم خاک باران خورده.قدم هایمان ،بارانی که می بارد و بند نمی آید،عطر کاهگل باران خورده ی خانه های روستا و....بی شک پاییز همان بهاری است که عاشق شده.ازدحام رنگ ها را می بینی؟گفتم که پاییز عاشق شده است رنگ می بازد و...سرخ و سپید می شود،گویی برگ های زرّینش را فرش کرده زیر پای معشوقش.دل عاشق پیشه ی قصّه ی ما نازک است،با اندک اخمی از سوی جوانانش، دلش به درد آمده و اشک هایش روانه ی زمین خدا می شود .می بینی من عاشق اشک های این عاشق دل خسته ام.گریه کن پاییز ...
2790263

نگارش دوازدهم - درس دوم - نثر ادبی با موضوع ادبیات در مطب

نگارش دوازدهم - درس دوم - نثر ادبی موضوع: ادبیات در مطب امشب آقای جاافتاده ای به مطب آمد. سلام کرد و نشست کنار دستم. گفتم: سلام؛ بفرمایید مشکلتون چیه؟گفت: بیابان را سراسر مه گرفته است.بی اختیار گفتم: چراغ قریه پنهان ست.گفت: موجی گرم در خون بیابان است.گفتم: نیما؟ گفت: نخیر، شاملو.نشوندمش پشت دستگاه و معاینه اش . تا حالا هیچ دنیا رو از پشت آب مروارید یا کاتاراکت به این قشنگی واسه ام توصیف نکرده بود. خندیدم و پرسیدم: چند س ونه؟اونم خندید و گفت:به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز.گفتم: فرو ریخت پرها، نکردیم پرواز! گفت: ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای! گفتم: فریدون ? ...
2742680

مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم

مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید انشا صفحه 92 نگارش دوازدهم صفحه 92 نگارش 12 انشا صفحه 92 نگارش 12 انشا درمورد مقاله تحقیق صفحه 92 نگارش 12 انشا درباره چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید و با توجه به آنچه آموختید نقاط قوت و ضعف آن را بی د پایه دوازدهم صفحه92 کار ...
2753517

گام به گام نگارش دوازدهم

گام به گام نگارش دوازدهم pdf به صورت مستقیم لینک های دریافت : برای دریافت گام به گام نگارش دوازدهم pdf روی لینک زیر کلیک نمایید
2753520

گام به گام نگارش دوازدهم pdf

گام به گام نگارش دوازدهم pdf به صورت مستقیم لینک های دریافت : برای دریافت گام به گام نگارش دوازدهم pdf روی لینک زیر کلیک نمایید
2807099

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 42 پایه دوازدهم

شعرگردانی صفحه۴۲پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد - انشا ... enshabaz.ir/شعرگردانی-صفحه42پایه-دوازدهم-عشق-شوری-د/ شعرگردانی صفحه42پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد,شعر گردانی عشق شوری در ... پایه دوازدهم شعرگردانی صفحه۴۲ ... انشا با موضوع شعر گردانی پایه دوازدهم صفحه ۴۲. شعر گردانی صفحه 42 و 43 کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم عشق ... nexload.ir › مطالب سایت › انشا شعر گردانی صفحه 42 و 43 شعر زیر را بخوانید و برداشت خود را بنویسید عشق شوری در نهاد ما نهاد جان ما در کف سودا نهاد ف الدین عراقی کتاب نگارش 3 پایه و کلاس ... شعر گردانی دوازدهم | صفحه 41 نگارش دوازدهم | عشق شو? ...
2787098

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع پاییز

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع پاییز پاییز غرق دلتنگی است..ازانجا ک برگهای درختان تنومندش از ان بالا مانند خانه ای گلی ک خشت ب خشتش برای دلتنگ بودن عاشقانه های لیلی و مجنون فرو میریزد..ازانجا که دریا برای دلتنگ بودن عاشقانه های کشتی تایتانیک طوفانی می شود ازانجا که ابر باران برای دلتنگ بودن قدم زدن شاملوو ایدا درخیابانهابغض کرده ونمی بارد.. پاییز هم بهانه ای دارد برای دلتنگ بودن و چه بهانه ای بهتراز ریختن برگها درکف خیابانها چه بهانه ای بهتر از گریه درختان..وپاییز دلتنگ شال گردنی است ک تو برای من برای رفتن به پیشواز سرما بافتی ودورگردنم گره زدی، ? ...
2796526

نگارش دوزازدهم درس سوم - قطعه ادبی

نگارش دوزازدهم درس سوم قطعه ادبی: موضوع: آبادی من، آسیابجوب!! سلام به تو ای آبادی من ،ای که در بامدادان با اندک چهره نمایی نرگس زرد آسمان زندگی را از سر می گیری .سلام به تو ای آشنای دیرینه، ای که خون لعل فام هستی بخش رگ های من مدیون بخشش های بی چشم داشت توست. سلام به رودخانۀ زلال، زیبا و سرشار از مهربانی تو که پس از گذشت سالیان متمادی هم چنان زنده و پویا به راه خود ادامه می دهد. سلام به درختان بید و چنار قد بر افراشته ات که از دور مانند کوه های ستبر و استوار رخ می نماید. سلام به مرداب کوچک و دلربایت که همچون دریاچه ای زیبا بر تارک تو نقش بسته است. سلام به تپ ...
2759404

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم موضوع: کویر چه سکوت سنگینی دارد کویر٬آن کویر که در حسرت روز های خوش و سر سبزش بغض بر روی گلویش ترک انداخته و لب های تشنه اش در آرزوی جرعه ای از عشق باران خشکیدهز،،... درخشش مرواریدهای آسمانی در تاریکی ش چه تماشایی ست ٬آنگاه که خودرا در خلوت کویر شریک میکنی در کنارش بر روی پیر اهن نرم شنی اش دراز میکشی و رخ به سوی آسمان می گردانی... در تضاد سردش که لرزه به جانت می اندازد چه دیدنی میشود لپ های گل انداخته ات که در حضور خورشید شرم میکند و از گرمای وجودش به حیا روی می آورد... انگاه که تشنگی جان به لبت می آورد و آن لحظه که صبر کویر را درک میک? ...
2787097

نگارش دوازدهم - عینک نوشتن با موضوع عینک سبز

نگارش دوازدهم - عینک نوشتن با موضوع عینک سبز بسمه تعالیجالب میشود اگرهمه جا سبز باشد.مدرسه،دانش آموزان و آقای سبز در پوستر پرسش مهر!وای چه جالب و سبزانگیز است اگرخورشیدهم سبزباشد.آسمان و ابرهای سبز.قصد تمس نداریم؛اما چه تفاهمی معلم نگارش بامدرسه ما،از پشت عینک سبز دارد!اوهم مانتو شلواری همرنگ محیط پوشیده که با این عینک سبز،سبزتردیده می شود.پرچم ایران رمانتیک و خلاقانه است،به جای سه رنگ فقط از یک رنگ تشکیل شده است.گویی که خودش را همرنگ جماعت کرده است!انگار توی حیاط،یک سطل پر، رنگ سبز پاشیده اند.دانش آموزان با موهای چمنی و مانتو شلوار های بلند و گش? ...
2669260

گام به گام نگارش دوازدهم

رایگان گام به گام نگارش دوازدهم در کانال زیر برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaesujj_3ycp4h6mqrq http://telegram.me/enshaae
2669228

گام به گام نگارش دوازدهم

گام به گام نگارش دوازدهم رو رایگان در کانال گذاشتیم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaesujj_3ycp4h6mqrq http://telegram.me/enshaae
2744299

چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم

چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش ... iensha.blog.ir/.../چند-مقاله-تحقیقی-را-در-مجلات-انتخاب-کنید-صفحه-92-نگارش-دوازد... ۱۱ ساعت پیش - چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم چند مقاله تحقیقی را درمجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم انشا چند مقاله ... انشا مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش 12 | مرجع انشا ensha.org/tag/انشا-مقاله-تحقیقی-در-مجلات-صفحه-92-نگارش-12/ چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم. نگارش دوازدهم درباره چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید و با توجه به آنچه آموختید نقا ...
2323492

کتاب های دوازدهم تجربی ، ریاضی ، انسانی

کتاب های پایه دوازدهم برای از جعبه زیر استفاده کنید ردیف کتاب شناسنامه کتاب ساختار کتاب متن کتاب ها تاریخ 1 شیمی 3 96/12/19 فصل: آسایش و رفاه در سایه شیمی 97/02/17 2 جامعه شناسی3 96/12/05 3 فارسی 3 96/11/03 کل کتاب فارسی 3 97/03/12 4 علوم و فنون ادبی 3 96/11/03 کل کتاب علوم و فنون ادبی 3 97/03/08 5 نگارش 3 96/11/03 6 فارسی و نگارش 3 ( رشته فنی و حرفه ای ) 96/10/25 7 تاریخ 3(ایران و جهانِ معاصر) 96/10/25 درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 و 5 درس 6 درس 7 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 8 جغرافیای 3(کاربردی) 96/10/25 ...
2781968

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم موضوع: زمستان فرزند شب در حال متولد شدن است.این بار کمی متفاوت تر.فرزندی که اصلا همچون مادر خویش،گرم و مهربان نیست.پسری با جامه ی سفید که باغرور سردش، رزم جامه از تن سربازان طبیعت برداشته و چاپار چابک سوار خود را گماشته تا بوزد و مرگ را در گوش سربازان نجوا کند. پسری که نامش، لرزه بر تن آدمیان می اندازد.شاهزاده ی سپید موی سپید روی که گرمای محبت مادر برایش سوزان است و آرامش خود را در آغوش سرد و تاریک پدر می جوید. گویی قرار است او و برادرانش قریب به نود نسل بر زمین حکومت کنند .همه شاهزادگانی از سلسله ی زمستان که دوشادوش منتظراند تا ب? ...
2669229

کانال نگارش دوازدهم

کانال نگارش دوازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaesujj_3ycp4h6mqrq http://telegram.me/enshaae
2760117

مقاله تحقیق در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم

مقاله تحقیق در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش ... iensha.blog.ir/.../چند-مقاله-تحقیقی-را-در-مجلات-انتخاب-کنید-صفحه-92-نگارش-دوازد... ۵ روز پیش - چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش دوازدهم انشا چند مقاله ... چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید صفحه 92 نگارش ... rastakhizmordegan.blog.ir/.../چند-مقاله-تحقیقی-را-در-مجلات-انتخاب-کنید-صفحه-92... ۵ روز پیش - مجله پزشکی ارومیه دارای رتبه علمی پژوهشی هر سه ماه یک بار به صورت فصل نامه توسط ... ? ...
2787099

شعرگردانی نگارش دوازدهم

شعرگردانی نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه ۴۱ موضوع: عشق عشقی است که به پروردگار بلند مرتبه و عزوجل است. عشقی پاک و حقانی...عشقی است ازلی که باعث شد به تکاپو و وسعت جهان بپردازیم.به هر پدیده ای که نگاه کنیم در بهت می مانیم .به ما پدیده هایی را نشان داده است که وجودش را اثبات میکند.[enshay.blog.ir]عشق به او آن طور است که در درون انسان ها برای شناختش غوغا به پا می کند... عشق او همه جا همراه ما است در هر لحظه و هر ثانیه کنار ما است. حقا که زیبا تراز او و عشق ازلی اش نخواهیم عشق دیگری یافت. نویسنده: فاطمه پور نصاری شعر گردانی صفحه ۴۱ موضوع: عشق مقدمه: معبودمن انان چه می ...
2754459

ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد

ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا با موضوع باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل باز فیلش یاد هندوستان کرد در مورد مثل باز فیلش یاد هندوستان کرد باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم انشا درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم مهارت های نوشتاری نهم باز فیلش یاد هندوستان کرد پاسخ مهارت های نوشتاری دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد ضرب المثل صفحه 27 دوازدهم جواب ضرب المثل ص ...
2776113

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم امروز صبحگاه حوالی ساعت بیداری آفتاب با باز شدن گلبرگ های رازقی بوی تند و تیز خاطراتت در ذهنم پیچیدخاطره آن رز سرخخاطره آن محبوبهِ شبخاطره آن شمعدانیه گل صورتیو در بین آنها تصویری مبهم از یک گل خشک شده لای کتابِ هزار و یک شب،که تو در شب هفتصد و چهل و سه به من برای قهر های بچگانه ام دادی.یادت هست،قرار گذاشته بودیم هزارویک شب را باهم،برای هم تمام کنیم؟رفیق نمیه راه، سالیانیست که از آن روزگار نرم تر از رویاهایمان میگذر و چشمانم پینه بستند به دری که تو از آن رفتی و هیچ وقت برنگشتی تا ناز های دخترانه ام را بکشی!از آن دنیای رنگین کمان ...
2748671

ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد

ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد ضرب المثل صفحه 27 نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا با موضوع باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل باز فیلش یاد هندوستان کرد در مورد مثل باز فیلش یاد هندوستان کرد باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم انشا درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم مهارت های نوشتاری نهم باز فیلش یاد هندوستان کرد پاسخ مهارت های نوشتاری دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد ضرب المثل صفحه 27 دوازدهم جواب ضرب المثل صفحه 27 دوا ...

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع عشق