نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع عشق


2799922

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که قل ...
2800222

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که ق ...
2805058

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع عشق

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: عشق عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق ید.تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در می آورد.هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.آری کار درست را او می کرد.همان شاعری که ق ...
2918035

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع محبت و نفرت

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: محبـت و نفرت سال هاست کنار یکدیگر زندگی می کنند اما دریغ از یک وجه مشترک که بتوانند گاهی باهم از دردودل هایشان بگویند.همان گل و بوته خار مشهور را می گویم که در بیشتر کتاب ها از تضاد آن ها می گفتند.گل کنار خار خانه کرده بود و خار ازاین هم خانگی غمگین و خالی از اعتماد به نفس شده بود،اما آن خوش بوی قصه ما, مغرور تر از روز پیش بود.امروز از آن روزهای بی ت خار بود دلش یک صحبت دور و دراز می خواست،به گل نزدیک تر شد؛با مهربانی و ص خش دار به گل گفت:امروز زیباتر شده ایی!گل با خوش رویی پاسخ داد:من همیشه اینگونه ام این تو هستی که نه زیبای? ...
2808304

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی با موضوع همسایه خدا بودیم

نگارش دوازدهم - قطعه ادبی موضوع: همسایه خدا بودیم شاید مرا به یاد نیاورىاما من تو را خوب می شناسم ما همسایه شما بودیم و شما همسایه ماو همه مان همسایه خدایادم می آید گاهی وقت ها می رفتی و زیر بال فرشته ها قایم می شدی ومن همه آسمان را دنب می گشتم.تو می خندیدی و من از پشت خنده پیدایت می .خوب یادم هست که آن روزها عاشق آفتاب بودی!توی دستت همیشه قاچى از خور شید بود.نور از لای انگشت های نازکت می چکید.راه که می رفتی ردی از روشنی روی ک شان می ماند.یادت می آید؟گاهی شیطنت می کردیم و می رفتیم و میرفتیم سراغ تو گلی بهشتی به سمتش پرت می کردی و او کفرش در می آمد اما زورش ن ...
2893187

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع وصال معشوق

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: وصال معشوق دیدار یار غایب دانی چه ذوق داردابری که در بیابان برتشنه ای ببارد * چندی ز حزن غربت جانت به لب رسیدهمشفق به دید منت با خود فراغت آرد*جام می وجودت هر دم ز فر تهی شد ساقی ز خون دیده جامت لبالب آرد*خواهی ز بهر محنت از این سرا گریزی والی م است او نفست به برزخ آرد* نفرین اهل جنت جاری به پیکری که کز آستان وهمت یک دم سری برآرد* گویند بُعد معشوق دهری ز تو برآیدزان پس غم فراقش جانت ز تن درآرد* صد پند چون از این دست بر من اثر ندارداین تن بجز بر یار هیچ مأمن ندارد*از ابتلا به این دام یک عمر گر گریزی زین جهد فراغتت نیست ر? ...
2828628

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع باران

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: باران این پاییزی را می بینی؟ صدای پچ پچ باران؛ خوردنش به شیشه ی اتاق وگم شدن صدای موزیک آن و آرشیو همیشه فعال خاطرات در ذهن،چه غوغای وزیبایی ب است.نمی دانم...آدم های آهنی چگونه برداشت میکنند این عشق بازی آسمان را،اصلا نمیخواهم بدانم؛زیرا بیزارم از چهره ی انی که زیر باران طوری راه میروند که گویی سنگ در حال با است.[enshay.blog.ir]چه میفهمند بارانی را که می تواند آتش جنگلی را خاموش کند و اما در طرف دیگر در دلی آتش به پا کند.من ساعتهای زیادی پشت این پنجره نظاره گر آدم های زیر باران هستم، آدمهایی که تند راه میروند، حتما جایی ...
2800248

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی با موضوع پاییز

نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی موضوع: پاییز پاییز رسیده است. دیگر همه جا رو به زردی پررنگ رفته است. قرار امسال من و پاییز بر این است فقط بخندیم... اما من در همین نخستین روزهایش کم آورده ام.پاییز فصل خنده نیست، برای انتظار است.همۀ شکوفه ها رنگ گرفته اند و من خیره به آنها نشسته ام در انتظار تو!برگها زرد شده اند و گردن کج کرده اند یکی پس از دیگری در برکۀ زیر پاهای خسته شان می افتند و تصویر خود را در آیینه آب می بینند.اما خود را نمی شناسند...کلاغ سیاه نشسته روی درخت روبه رویی لبخندی کج روی لب دارد و با چشمانی که نفرت از آن سرازیر شده است، خیره است به برگ ها ...
2828626

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع فراموشی

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: فراموشی در نقطه ای دور بایست و به آنها نگاه کن . . . حرکاتشان را ، لبخند هایشان را ، حتی حرکات اجزای صورتشان ؛ راحت تر از آن چیزیست که فکرش را میکردی . آنهه حتی متوجه تو نخواهند شد . برای کنار گذاشتنت به چند لحظه بیشتر نیاز ندارند ، به تو پشت میکنند و میروند . . .در عرض همین چندلحظه فراموش میشوی . . . چندلحظه صبر کن . . . تبریک میگویم ! فراموش شدی !ما میتوانیم همیشه جاودانه باشیم و میتوانیم در عرض چندلحظه فراموش شویم ، اما این دو اصلا به ما مربوط نمیشود . . . شاید هم بشود ، برگردیم به عقب ، چندساعت ، چندروز ، یا چند ماه و چند س ...
2825568

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع انتظار

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع : انتظار در زمان دوری از یار غائبمان، همسفرِ انتظار می شویم. انتظار ما را همراه خود به سفری طولانی می برد؛ سفری پر بیم و امید. درمسیر سفر گاه به ایستگاهی می رسیم به نام امیدواری. عطر نفس های مست کننده ی امید، آسمان دیده هایمان را آفت می کند. اما گاه به بن بست ناامیدی می رسیم و جغد شوم ناامیدی، بالهای کبوتر اشتیاقمان را در هم می شکند؛ آسمان چشمان منتظرمان در دوری از یار منتظَر ابری می شود و می بارد. در این مسیر پر مشقت، گاهی انتظار، چنان ما را درخم کوچه هایش سر می گرداند که خودش نیز از این سر گردانی خسته شده و درهمان ? ...
2931159

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع تنها در کویر

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: تنها در کویر هیچ نبود...من بودم و کویر و کویر و کویر...تاریکی شب کویر را ب بی انتهایی می کشاند و پادشاه شب سرباز های خود را در آسمان سیاه مستقر کرد.هیچ نفهمیدم ک چگونه ب این پوچ بی انتها کشیده شدم.آنقدر تنها بودم ک حتی ردپایم نیز همراهی ام نمیکرد. باد همه خارها را ب تسخیر در آورده بود و به دنبال خود میکشاند...می رفتم تا راهم را پیدا کنم ...راهی که هزاران قدم را از من طلب میکرد و شن های سردی ک فرش زیر پایم بود...چشم هایم با تاریکی شب به سیاهی رفت و آفتاب سوزان آنها را به روشنایی آورد.لبانم مانند زمینی بود که آب را تمنا میکرد...ناگه? ...
2878707

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع چهار فصل عاشقی

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: چهار فصل عاشقی در زمستان گرمم از گرمای تودر بهاران شادم از آوای تو فصل گرما گرمی اش از قلب من در خزان برگمو میمیرم به پیش پای توکاش فصل پنجمی در راه بود کاش نامش فصل وصل ماه بود کاش برگ برگ درختان خزان زرد و سرخ نغمه خوان می سرودند این نوا با بخت تو.نگاهی به برکه انداختم و آن روز برای اولین بار عاشقت شدم.چون شکوفه های بهاری به آشیانه دلم نشستی و در قلبم نغمه عاشقی سر دادی ،با دستانی گرم تر محبت مادر مرا در آغوش کشیدی و در آن هنگام تابستان وجودم آغاز شد.رفته رفته روشنی وجودت کوتاه میشود و تو چون ماه چهره در نقاب میک? ...
2950612

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع دلتنگی عشق

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: دلتنگی عشق سالها بود که چشمانش را به پنجره ی انتظار دوخته بود و در خانه ی دلتنگی به سر میبرد. تلخی قهوه،روز به روز با روحیاتش سازگارتر میشد و نگاهش از تنهایی سرشارتر. دنیای خا تری اش سالها بود که رنگ طلایی آفتاب ندیده بود و نسیم معطر عشقش به مشام او نرسیده بود.مروارید ریزان دیدگانش با برگ ریزان پاییز همسو شده بود.هفدهمین پاییز دلتنگی اش تداعی گر خاطرات عشقوارانه اش،که اکنون از درد دوری همچون زهر تلخ شده بودند،گشته بود.چشمانش را بست.ذهن خسته اش یادآور لحظات گذشته اش شد و مانند هرروز در خاطرات هفده سال پیش سیر کرد و گل ا? ...
2873390

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع خوشبختی

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: خوشبختی دوفنجان چای بودو من وتو در آن کلبه چوبی وسط جنگل کاج ویک دنیا امیدها ونقشه های سبز *عزیزم یادت هست برای مسافرتی کوتاه به شمال رفته بودیم؟دونفربودیم که رفتیم اما سه نفره برگشتیم .حس می تمام دنیادردستان من است درکنارت خودرا خوشبخت ترین زن دنیا میدیدم .بی صبرانه منتظر چشم گشودنش به این دنیابودیم ...ساعتها،روزها،ماه ها گذشت تااینکه بالا ه وقتش رسید .تمام وسایل موردنیازرا درماشین میگذاشتی . ازپنجره داشتم به لبخندی که صورتت را غرق زیبایی کرده بود، نگاه می 'فردای آن روز مرا به اتاق عمل بردند ،دردداشتم اما !لبخندهای ...
2918030

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع محبت و عشق

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: محبت و عشق دارای قلبی پاک,پرازعشق وسادگی، خالی ازهرگونه بدی و نفرت است ; خدارامی گویم! همانی که برای بدست آوردن دلمان تمامی نعمت هایش را زی ایمان فرش کرد ،همان بی کینه ای که هرباردلش راباگناهانت ش تی بازهم آغوش قلبش به رویت باز بود . آن خدای دست و دلبازی که مالک بهشت , پرستارت، وامپراتور عشق و علاقه، فرمانروای مهربانی ومحبتش رانگهبان، وپادشاه دنیای کوچک و بزرگت قرارداد: پدرومادررامی گویم !،آن دوفرشته که گاهی درزندگی مجبوربه رها ، وسپردن مابه خدا می شوند; واین قسمت ازقصه غم انگیزمیشود! صحبت ازاین دوملائکه شد رو ...
2878708

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع غروب چشمانت

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: غروب چشمانت «سنگ ها هم حرف هایی می زنند،گوش کن!خاموش ها گویاترند!از در و دیوار می بارد سخن،تا کجا دریابد این را جان من؟در خموشی های من فریادهاست!آنکه دریابد چه می گویم کجاست؟» (فریدون مشیری) تنها منم که به هیاهوی سکوت چشمانت گوش و دل س ام،آنها چه می دانند؟آنها چه می فهمند؟غروب های دلگیر نیست،نفس من در غروب چشمان تو بند می آید،آن دو گوی سرد خاموش بی صدا...نگاه گذرای آنها به غروب جادویی چشمان تو،توهینی آشکار به جان و دل من است،آنها چه می دانند؟باید همه مانند من در افتادگی چشمان خمار تو جان ببازند،غرق شوند،بمیرند...[enshay.blo ...
2907131

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع بن بست

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: بن بست در اتاقکی از افکارم نشسته ام ،هر کدام از اجرهای اتاق قضاوت خود را میکرد.هیاهویی بی مانند تمام اتاقک نازنینم را فرا گرفته است .مدام ذهنم علامت سوال هایی نشان میداد، علامت سوال هایی بی پاسخ ،نه می توانم زندگی را در پاسخ به این سوال ها خلاصه کنم نه میتوانم نسبت به همه چیز بی تفاوت باشم .اجرهای اتاق داۓم درحال ریزش هستند ، ریزشی بی پایان .....من هم بی رحمانه سقوط آجرها را یکی پس از دیگری مشاهده میکنم.تنها کمی از اجرهایم باقی مانده است ،خوشحالم ک حداقل یک صدم ا یژن راهی به اتاقکم شد ، اما........این ا یژن نیز گاهی خف? ...
2851828

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع میوه ممنوعه

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: میوه ممنوعه می خوانمت..و بندبند وجودم تویی را میخواند که وجودم را از وجودت یافتم..شبها سر بربالین ماه میگذاری و در روشنی روز خورشید را ارزانی میداری..و میخوانمت..وقتی هوا را به ریه میکشی تمام وجودم هوای تورا درسر میگیرد..بازدم تو نشاط زندگی ام است درمیان لشکر موهای به رنگ شب خود، جهانم را جای داده ای..وچگونه میشود که جهانی به این وسعت در وجود ی جای گیرد؟خیال خم ابروانت، پیچ و خم زندگی را برایم قابل تحمل تر میسازد..در آسمان شب چشمانت آرامشی را می یابم که اصل آرامش این زندگیست.ودستانت..اصل حیات است. دستانت امید به زندگی را د ...
2873394

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع دریا

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: دریا کنار ساحل بی جان و بی رمق قدم میزدم و پاهای ام را به آغوش شن ها س بودم. موهای مایی رنگم به صورتم شلاق میزد و گونه هایم را سرخ میکرد. شال مشکی ام را نسیم به ی در حوالی این پاییز دعوت کرده بود. کنار تخته سنگی نشستم و به آبی بیکرانش چشم دوختم و برای لحظه ای دلم خواست جای دریا باشم. مثل او رئوف و صبور.چه طور در تمنای ساحل پیش می آید اما ساحل قدمی جلوتر نمی آید و او بازهم چون عاشقی واقعی بی تاب در تمنای ساحل گیتار زندگی را می نوازد. چه داستان پیچیده ای دارد این عاشقی ، لیلی و مجنون در برابر شی این دو سکوت پیشه کرده اند و خدا تما ...
2819666

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع دل بی قرار

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: دل بیقرار تو دیگر فراموش کن... همه آنچه برای دلهایمان بافته بودیم...اما فراموشمان شد هنوز تا زمستان،پاییز مانده بود،...یادت هست، سر پنجره خاطره هایمان، اشتیاق،چه زیبا برای دلمان پیش نویس شد... به هم ریخته بودیم... اما گم در مدت های که نمیدانستیم گفته شدنش چقد، هرشب همرنگ دلهایمان رنگ میشد...آری ما درگیر پاییزی بودیم...که عاشقانه برگهایش را به اتحاد جنون آمیز آفتاب کرده بود... به سادگی درگیر چشمانمانی بودیم... که حول وحوش قلبی در امتداد یک سرگردان مانده بود...بیاتمام خاطرات پاییزی را تا زمستان تمام کنیم.. هرکدام به تنه ...
2851830

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع ممنوعه

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: ممنوعه حوای طماع،حوای طمع کننده... حوایی که جایی میان اسمان و زمین را کشف کرد. ی که با اشتباه کوچکش همه ما عمری در ازمون و خطاییم!حوایی که میپرستمش، او اسطوره ی من است.جرئت می خواهد رفتن به ممنوعه ها، خوردن ممنوعه ها، وقتی قرار است رانده شوی.اما او...نترسید؛ ماند و کاری را کرد که دلش خواست.و چه زیباست وقتی پیرو قلبت هستی...شاید از اول هم نباید حوایی می آمد تا دنیا را به هم بریزد،با دلبری هایش، با هوس هایش و با تمام زیبایی هایش.شاید نباید حوا می آمد تا آدمی را مات خود کند، تا اشتباه کند،تا عاشق شود و دلش برود.شاید وجو? ...
2907129

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع محبـت و نفرت

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: محبـت و نفرت زندگی رسمِ خوشایندی است،زندگی بال وپری داردباوسعت مرگ!پَرِشی دارد اندازه ی عشـق،زندگی چیزی نیست که لبِ طاقچهٔ عادت،ازیادِمَن وتو برود...{سهراب سپهری}نسیمِ ملایم عشق هنگامی که قلبت رادرآغوش می کشد،افسارِنفـرت وخشم رارها میکنی!درآن هنگام کبوترِ سپیدِ محبت،بال هایش رامی گشاید وخواه یاناخواه آغوشِ گرمِ خود را برایِ لیلیِ خود،به نمایش می گذاردوکاجِ خوش قامت احساساتِ،به خزانِ جانِ خود خاتمه ای میبخشدوچادرسبزرنگی به تن میکندوسپس پایانِ ناامیدیِ تورا،ازطریقِ انحنایِ هندسیِ لبخندتبه همه انسان ها بشارت ? ...
2931158

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موضوع دلتنگ وصال

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موضوع: دلتنگ وصال ... روزی که به دنیا امدم گلها آیینه بودند و آیینه ها خورشیدپروانه ها بالهایشان را در گلها تماشا می د و آیینه ها شاخه شاخه میشکفتندروزی که بدنیا آمدم، چشمه ها زودتراز من راه رفتن را آموخته بودند وپرنده ها بیشتراز من طعم تو را می دانستند. من تورا نمی شناختم که کوه ها با تو حرف می زدند. من تورا ندیده بودم که نسیم های عاشقانه به دیدار تو می آ مدند.من از هزار کوی دل گذشتم و از جاده های ملکوت سرازیر شدم. و به خیابان های خاموش زمین رسیدم .چه باران هایی که زودتراز من آمده بودند چه دشت هایی که زودتراز من سبز شده بودند و چه ...
3065224

کارگاه نوشتن کتاب نگارش 3 صفحه 22 پایه دوازدهم + جواب

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب کارگاه نوشتن کتاب نگارش 3 صفحه 22 پایه دوازدهم + جواب - ... nexload.ir › مطالب سایت › مطالب درسی کارگاه نوشتن نگارش 3 صفحه 22 و 23 و 24 پایه دوازدهم + جواب متن روزها محمد علی ی ندوشن همراه با پاسخ جواب انشا از سایت ن لود دریافت کنید. حل تمرین نگارش دوازدهم | گام به گام ، نمونه سوال ، جزوات پادرس https://www.paadars.com/exercises/cl -12/writing/ حل تمرین نگارش دوازدهم. درس1 نگارش دوازدهم · درس2 نگارش دوازدهم · درس 3 نگارش دوازدهم · درس4 نگارش دوازدهم · درس5 نگارش دوازدهم · درس 6 نگارش دوازدهم. تبلیغات. پرسان. ...
2907130

نگارش دوازدهم درس دوم قطعه ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم قطعه ادبی متنی ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان؟ می توانست جالب باشد! اگر ما هنوز همان ک ن دیروز بودیم... اگر بهار را نفس می کشیدیم, تابستان را می خندیدیم و پاییز را قدم می زدیم.زمستان برای ما ک ن امروز, تیغ صبح است, بر گلوی بی خو مان! اولین بارش برف را به نظاره می نشینم. آسمان نمک می پاشد بر زخم خیابان ها! کلاغ هایی که متن زندگیشان سراسر یأس است, تاریکی صبح را لای بال و پر خود جذب می کنند. سگی تکیده که تمام عمرش را ناله کرده، در کوچه خاموش می شود. شاخه درختی سست و خمیده از رکود هوا به رکوع رفته و سپس می میرد.[enshay.blog.ir] دیدهء خیره ام در ? ...
3029380

جواب نگارش پایه دوازدهم با موضوع نامه نگاری

موضوع عمومی و آزاد با مشاهده فایل های پیرامون پاو وینت درس چهارم نگارش (3) پایه دوازدهم(نامه نگاری نگارش,نگارش فارسی, رایگان نگارش پایه دوازدهم, نگارش فارسی ,پاو وینت درس چهارم نگارش ادامه مطلب
3031095

پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم

موضوع عمومی و آزاد ید و پرداخت امن مقالات پیرامون پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم بهترین روش برای زیاد مطالب پیرامون پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد. فایل های هم موضوع عمومی و آزاد. if you do not find anything around پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم at all the article sales sites, check out our website. knowledge about پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم that increases your information. توضیح درباره عمومی و آزاد پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم برای موبایل با . find similar articles پاو وی ...
2800246

نگارش دوازدهم درس سوم - قطعه ادبی

نگارش دوزازدهم درس سوم قطعه ادبی: موضوع: آبادی من، آسیابجوب!! سلام به تو ای آبادی من ،ای که در بامدادان با اندک چهره نمایی نرگس زرد آسمان زندگی را از سر می گیری .سلام به تو ای آشنای دیرینه، ای که خون لعل فام هستی بخش رگ های من مدیون بخشش های بی چشم داشت توست. سلام به رودخانۀ زلال، زیبا و سرشار از مهربانی تو که پس از گذشت سالیان متمادی هم چنان زنده و پویا به راه خود ادامه می دهد. سلام به درختان بید و چنار قد بر افراشته ات که از دور مانند کوه های ستبر و استوار رخ می نماید. سلام به مرداب کوچک و دلربایت که همچون دریاچه ای زیبا بر تارک تو نقش بسته است. سلام به ت ...
3031092

پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم

دریافت پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم this site is equipped with all articles around پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم. آیا پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم را رایگان می خواهید؟ درباره فایل پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم میخواهید اطلاعات بدست آورید. فایل پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم از سرور های ایران فقط در سایت ماست. اگر میخواهید پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم را ب ید بروی دکمه ید فایل کلیک کنید. لینک پاو وینت درس اول تا درس چهارم نگارش (3)پایه دوازدهم by ...
2815728

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع یک روز برفی و زمستانی

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: یک روز برفی و زمستانی همه جا شلوغ و پر سرو صدا شده بود .عروسیه عروس فصل ها نزدیک بود.همه مشغول ید برای عروسی بودند.درختان با ارامش و حوصله لباس های سبز و قرمز و نارنجی پائیزانه ی خود را از تن در اورده و کت های فا و گران قیمت سفیدی که از ابریشم بافته شده و با دانه های مروارید تزیین شده بود را بر تن د .زمین فرش رنگارنگ و پر نقش و نگارش را جمع کرده و فرشی را که از پر قو نرم تر و سفید تر بود همه جا پهن کرد.همچنین گل ها و بوته ها را از سر راه کنار میزد تا مبادا دامن عروس به این خارهای تیز گیر کُند و شود.برخی از حیوانات شلوغ کار و از خست ...
2793402

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق ...
3065226

جواب و پاسخ فعالیت 2 صفحه 33 و 34 کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم

جواب و پاسخ فعالیت 2 صفحه 33 و 34 کتاب نگارش 3 پایه ... nexload.ir › مطالب سایت › مطالب درسی جواب و پاسخ فعالیت 2 صفحه 33 و 34 کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم به صورت کامل و رایگان همراه با پاسخ کامل میتوانید از سایت ن لود دریافت کنید. فعالیت صفحه 34 نگارش دوازدهم - مرجع انشا ensha.org/فعالیت-صفحه-34-نگارش-دوازدهم/ فعالیت صفحه 34 نگارش دوازدهم,تبدیل متن زبانی به متن ادبی صفحه 34 نگارش دوازدهم,دریاها آب های گسترده در سطح زمین هستند صفحه 34 نگارش دوازدهم,مرجع ... حل دروس پایه دوازدهم ... جواب : دریاها و اقیانوس ها ، همچون سفره ای آبی رنگ در سرتاسر گیتی به روی همه باز هستند. ... 1 ...
3065227

جواب فعالیت صفحه 36 کتاب نگارش سه پایه دوازدهم نثر زبانی نثر ادبی

جواب فعالیت صفحه 36 کتاب نگارش سه پایه دوازدهم نثر ... nexload.ir › مطالب سایت › مطالب درسی جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم سر زبان و نثر ادبی به صورت کامل و رایگان می توانید این کتاب همراه با فعالیت 3 را به صورت کلی از سایت ن ... حل تمرین صفحه 36 نگارش دوازدهم | مرجع انشا ensha.org/tag/حل-تمرین-صفحه-36-نگارش-دوازدهم/ دو تابلو به گونه نثر زبانی و نثر ادبی برای حمایت از کالای ایرانی صفحه 36 دوازدهم. فعالیت صفحه 36 نگارش دوازدهم دو تابلو حمایت از کالای ایرانی ... تصاویر برای جواب فعالیت صفحه 36 کتاب نگارش سه پایه دوازدهم نثر زبانی نثر ادبی ? ...
2793406

شعر گردانی دوازدهم | صفحه 41 نگارش دوازدهم | عشق شوری در نهاد ما نهاد

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2793404

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2793408

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
3080073

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم | شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق شوری در نهاد ما نهاد دوا ...
2950616

نگارش دوازدهم قطعه ادبی با موصوع جایی نیست که تو حس نشوی

نگارش دوازدهم قطعه ادبی موصوع: جایی نیست که تو حس نشوی حضورت را همه جا حس می کنم،حضورت جسمی شده در دنیای احساس من، حست می کنم حتی زمانی که آنلاین هستی در فضای بی احساس مجازی!تو چه سرزمینی هستی که همیشه هوایت بارانی است. بارانش از ابرهای سبز چشمان من می بارد، چشمانی که به خوشحالی تو خوشحالانه می گرید.ای کاش تو کنارم بودی و من مجبور نبودم ساعت ها به انتطار آمدنت درون فضای مجازی بنشینم و تو بیایی و من از پشت شیشه گوشی در آغوش بگیرمت و به حال این ج گریه کنم.زمستان نزدیگ است، و این زمستان برای من جهنم است! جهنمی با آتش های سرد! با هیزوم های از جنس غم و شعله ها ...
2878709

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع شهر ما

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: شهر ما رو تخته سیاه نوشت موضوع انشا «شهرما»، صدای فریاد بچه های کلاس بلند شد هرکدام با یک لحن اعتراض خودشان را نشان می دادند و اما من ...نمی دانم چرا ص از من بلند نشد هرچند با دیدن موضوع انشا ته دلم غم به حرکت درآمد ساعتی از زل زدنم به برگه ی سفید می گذرد هنوز جرات دست به قلم شدن رو ندارم نمیدانم با کدام دید شروع به نوشتن کنم از بدی هایش بگویم ک خوبی های شهر را در خودش گم کرده، یا از ته مانده ی زیبایی هایش! بسمه الله می گویم شروع می کنم هم از خوب می گویم هم از بد، هم از زیبایی می گویم هم از زشتی، شهرمن، کوچک است ولی دل آدم هایش ? ...
2850928

انشا حکایت نگاری نگارش دوازدهم - صفحه 57

به عنوان بهترین مرجع دوازدهم در این مقاله انشا حکایت نگاری نگارش دوازدهم را قرار دادیم زود تند سریع برای این انشا و کل انشاهای پایه دوازدهم به کانال دوازدهم ما بپیوندید انشای تک تک دروس رو اونجا گذاشتیم فقط کافیه توش جست جو کنید. ایدی کانال : @davaazdahom عضویت در کانال دوازدهم و دیدن انشا در کانال انشا حکایت نگاری نگارش دوازدهم
2998860

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 نگارش دوازدهم

شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم - مرجع انشا ensha.org/شعر-گردانی-صفحه-41-نگارش-دوازدهم/ شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم,عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 نگارش دوازدهم,شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد جان ما در بوته سودا نهاد. شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم | تو ... https://tobepors.com › شعر گردانی ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - برای دیدن این شعر گردانی به ادامه مطلب مراجعه کنید. شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم ... شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم - انشا ansha.ir ...
2754488

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 دوازدهم انشا صفحه 41 دوازدهم پاسخ صفحه 41 دوازدهم حل صفحه 41 دوازدهم شعرگردانی صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 دوازدهم جواب صفحه 41 دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 پایه دوازدهم مهرات های نوشتاری دوازدهم شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم صفحه 41 پاسخ تمام فعالیت های نگارش دوازدهم حل نگارش دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد یعنی چه انشا عشق شوری در نهاد ما نهاد انشا با موضوع عشق شوری در نهاد ما نهاد حل عشق ش ...
2787100

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع کودکی من

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع کودکی من راست می گویند که خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است.او می داند که دلم هوای دنیای شیرین کودکیم را کرده است. او حال چشمان تر مرا درک می کند،پس از ابرهایش قطره های باران را بر زمین جاری می سازد. با هر قطره باران من نیز اشک می ریزم،مانند کودکی که دلش برای مادرش تنگ شده سپس برای رفع دل تنگی ام دست به قلم می شوم .سلام ای کودکی من! احو را نمی پرسم چون می دانم ح از همه ما بهتر است. به یاد داری، تنها شیطنتم کشیدن خط روی دیوار بود....آن زمان را بخاطر داری که گچ، مداد رنگی و دفتر و تخته، دفتر نقاشی ام بود. اما هرچه بزرگتر شدم، ...
2902215

انشا در باره سوگ و سور صفحه 55 دوازدهم

انشا در باره سوگ و سور صفحه 55 دوازدهم انشا در مورد سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم ensha.org/انشا-درمورد-سوگ-و-سور-صفحه-55-نگارش-دوازد/ انشا درمورد سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم,سوگ و سور صفحه 55 نگارش 12,انشا با مقدمه و نتیجه درمورد سوگ و سور,انشا دوازدهم صفحه 55 درباره سوگ و سور,انشا سوگ. انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55 - انشا باز enshabaz.ir/انشا-درباره-سوگ-و-سور-پایه-دوازدهم-صفحه/ انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55,انشا درباره سوگ و سور,انشا با موضوع سوگ و سور,انشا پایه دوازدهم درباره سوگ و سور,همه انشا های پایه دوازدهم. تصاویر برای انشا در با? ...
2950614

نگارش دوازدهم نثر ادبی با موضوع پاییز رنگی

نگارش دوازدهم نثر ادبی موضوع: پاییز رنگی از کنار جاده می گذشتم درختان زرد را میدیدم که رنگ رخشان خورشیدی شده بود .درختان سبز و زرد در رقابت نشان دادن خود بودند درختان زرد میگفتند ،پاییز آمده به طبیعت خدا بنگر،درختان سبز میگفتند به هوش باش بهار هم در راه است،سردی هوا به من میگفت لباس گرم بپوش هوای زمستانی من از پاییز سو ک تر است.روی سنگی نشستم زانوهایم را از سردی هوا بغل چشمانم را بستم لپ هایم مثل لبو قرمز شده بود ☺️چشمانم مثل قطب شمال یخ زده بود بعد از سال ها خورشید گرمایش را بر چشمانم تاباند یخ چشمانم باز شد و کم کم شروع به آب شدن کرد ،یخ چشمانم باز ...
2743832

انشا در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند دوازدهم

انشا در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند دوازدهم بازنگری افتاب پشت ابر نمی ماند صفحه 93 نگارش دوازدهم ساده نویسی مثل افتاب پشت ابر نمی ماند ساده نویسی افتاب پشت ابر نمی ماند مثل نویسی افتاب پشت ابر نمی ماند مثل افتاب پشت ابر نمی ماند گسترش مثل افتاب پشت ابر نمی ماند نگارش دوازدهم صفحه 93 نگارش دوازدهم بازنویسی مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم نگارش دوازدهم صفحه 93 پاسخ مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم بازنویسی مثل صفحه 93 دوازدهم صفحه 93 دوازدهم گسترش ضرب المثل صفحه 93 نگارش دوازدهم htjhf \aj hfv kld lhkn fhck'vd htjhf \aj hfv kld lhkn آفتاب پشت ابر نمیماند بازنویسی مثل ...
2880272

انشا در باره سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم

انشا در باره سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55 - انشا باز enshabaz.ir/انشا-درباره-سوگ-و-سور-پایه-دوازدهم-صفحه/ انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55,انشا درباره سوگ و سور,انشا با موضوع سوگ و سور,انشا پایه دوازدهم درباره سوگ و سور,همه انشا های پایه دوازدهم. انشا در مورد سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم ensha.org/انشا-درمورد-سوگ-و-سور-صفحه-55-نگارش-دوازد/ انشا درمورد سوگ و سور صفحه 55 نگارش دوازدهم,سوگ و سور صفحه 55 نگارش 12,انشا با مقدمه و نتیجه درمورد سوگ و سور,انشا دوازدهم صفحه 55 درباره سوگ و سور,انشا سوگ. انشا در مورد سوگ ...
2742680

مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم

مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید مقاله تحقیقی در مجلات صفحه 92 نگارش دوازدهم / کلیک کنید انشا صفحه 92 نگارش دوازدهم صفحه 92 نگارش 12 انشا صفحه 92 نگارش 12 انشا درمورد مقاله تحقیق صفحه 92 نگارش 12 انشا درباره چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید و با توجه به آنچه آموختید نقاط قوت و ضعف آن را بی د پایه دوازدهم صفحه92 کار ...
3026122

متن ادبی درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

متن ادبی درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم گسترش مثل باز فیلش یاد هندوستان کرد صفحه 27 نگارش دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم پاسخ مثل نویسی صفحه 27 جواب مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 دوازده تجربی درباره باز فیلش یاد هندوستان کرد در مورد باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد صفحه 27 دوازدهم بازبینی مثل باز فی ...
2753520

گام به گام نگارش دوازدهم pdf

گام به گام نگارش دوازدهم pdf به صورت مستقیم لینک های دریافت : برای دریافت گام به گام نگارش دوازدهم pdf روی لینک زیر کلیک نمایید
2990500

نمونه سوال نگارش دوازدهم

امروز هم برای پایه دوازدهمی های عزیر قصد داریم تا مجموعه ای از نمونه سوالات پایه دوازدهم را قرار دهیم . در این مطلب نمونه سوالات نگارش دوازدهم را آماده کرده ایم . نمونه سوالات نگارش دوازدهم برای نوبت اول میباشد . همچنین شما میتوانید این مطلب را در ادامه مطلب و به صورت رایگان همراه با جواب دریافت نمایید .soal_negaresh_nobataval_.pdf [حجم: 103.24 kb] (تعداد : 9)
2796526

نگارش دوزازدهم درس سوم - قطعه ادبی

نگارش دوزازدهم درس سوم قطعه ادبی: موضوع: آبادی من، آسیابجوب!! سلام به تو ای آبادی من ،ای که در بامدادان با اندک چهره نمایی نرگس زرد آسمان زندگی را از سر می گیری .سلام به تو ای آشنای دیرینه، ای که خون لعل فام هستی بخش رگ های من مدیون بخشش های بی چشم داشت توست. سلام به رودخانۀ زلال، زیبا و سرشار از مهربانی تو که پس از گذشت سالیان متمادی هم چنان زنده و پویا به راه خود ادامه می دهد. سلام به درختان بید و چنار قد بر افراشته ات که از دور مانند کوه های ستبر و استوار رخ می نماید. سلام به مرداب کوچک و دلربایت که همچون دریاچه ای زیبا بر تارک تو نقش بسته است. سلام به تپ ...
2787098

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع پاییز

نگارش دوازدهم - نثر ادبی با موضوع پاییز پاییز غرق دلتنگی است..ازانجا ک برگهای درختان تنومندش از ان بالا مانند خانه ای گلی ک خشت ب خشتش برای دلتنگ بودن عاشقانه های لیلی و مجنون فرو میریزد..ازانجا که دریا برای دلتنگ بودن عاشقانه های کشتی تایتانیک طوفانی می شود ازانجا که ابر باران برای دلتنگ بودن قدم زدن شاملوو ایدا درخیابانهابغض کرده ونمی بارد.. پاییز هم بهانه ای دارد برای دلتنگ بودن و چه بهانه ای بهتراز ریختن برگها درکف خیابانها چه بهانه ای بهتر از گریه درختان..وپاییز دلتنگ شال گردنی است ک تو برای من برای رفتن به پیشواز سرما بافتی ودورگردنم گره زدی، ? ...
2884962

شعرگردانی صفحه۴۲پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد

شعرگردانی صفحه۴۲پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد - انشا ... enshabaz.ir/شعرگردانی-صفحه42پایه-دوازدهم-عشق-شوری-د/ شعرگردانی صفحه42پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد,شعر گردانی عشق شوری در نهاد ما نهادجان ما را در کف سودا نهاد,انشا با موضوع شعرگردانی صفحه42. تصاویر برای شعرگردانی صفحه۴۲پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهاد تصاویر بیشتر برای شعرگردانی صفحه۴۲پایه دوازدهم عشق شوری در نهاد ما نهادگزارش تصاویر نتایج وب شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم - مرجع انشا ensha.org/شعر-گردانی-صفحه-41-نگارش-دوازدهم/ شعر گردانی صفحه 41 نگارش دوازدهم,عش? ...
2759404

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم موضوع: کویر چه سکوت سنگینی دارد کویر٬آن کویر که در حسرت روز های خوش و سر سبزش بغض بر روی گلویش ترک انداخته و لب های تشنه اش در آرزوی جرعه ای از عشق باران خشکیدهز،،... درخشش مرواریدهای آسمانی در تاریکی ش چه تماشایی ست ٬آنگاه که خودرا در خلوت کویر شریک میکنی در کنارش بر روی پیر اهن نرم شنی اش دراز میکشی و رخ به سوی آسمان می گردانی... در تضاد سردش که لرزه به جانت می اندازد چه دیدنی میشود لپ های گل انداخته ات که در حضور خورشید شرم میکند و از گرمای وجودش به حیا روی می آورد... انگاه که تشنگی جان به لبت می آورد و آن لحظه که صبر کویر را درک میک? ...
2954020

برنامه امتحانات نوبت اول دی ماه 97 دبیرستان هیات امنایی آیت الله هفشجان

روز تاریخ دهم انسانی دهم تجربی دوازدهم تجربی دوازدهم ریاضی یازدهم انسانی دوازدهم انسانی اسامی مراقبین چهارشنبه 97/10/5 معارف معارف معارف معارف معارف معارف علیدوستی،غلامیان،رئیسی شنبه 97/10/8 زبان خارجه زبان خارجه زبان خارجه زبان خارجه زبان خارجه زبان خارجه برخورداری، یک شنبه 97/10/9 نگارش نگارش نگارش نگارش نگارش ...
2669260

گام به گام نگارش دوازدهم

رایگان گام به گام نگارش دوازدهم در کانال زیر برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaesujj_3ycp4h6mqrq http://telegram.me/enshaae
2669228

گام به گام نگارش دوازدهم

گام به گام نگارش دوازدهم رو رایگان در کانال گذاشتیم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaesujj_3ycp4h6mqrq http://telegram.me/enshaae
2323492

کتاب های دوازدهم تجربی ، ریاضی ، انسانی

کتاب های پایه دوازدهم برای از جعبه زیر استفاده کنید ردیف کتاب شناسنامه کتاب ساختار کتاب متن کتاب ها تاریخ 1 شیمی 3 96/12/19 فصل: آسایش و رفاه در سایه شیمی 97/02/17 2 جامعه شناسی3 96/12/05 3 فارسی 3 96/11/03 کل کتاب فارسی 3 97/03/12 4 علوم و فنون ادبی 3 96/11/03 کل کتاب علوم و فنون ادبی 3 97/03/08 5 نگارش 3 96/11/03 6 فارسی و نگارش 3 ( رشته فنی و حرفه ای ) 96/10/25 7 تاریخ 3(ایران و جهانِ معاصر) 96/10/25 درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 و 5 درس 6 درس 7 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/03/12 8 جغرافیای 3(کاربردی) 96/10/25 ...
2781968

نگارش دوازدهم درس دوم - نثر ادبی

نگارش دوازدهم درس دوم موضوع: زمستان فرزند شب در حال متولد شدن است.این بار کمی متفاوت تر.فرزندی که اصلا همچون مادر خویش،گرم و مهربان نیست.پسری با جامه ی سفید که باغرور سردش، رزم جامه از تن سربازان طبیعت برداشته و چاپار چابک سوار خود را گماشته تا بوزد و مرگ را در گوش سربازان نجوا کند. پسری که نامش، لرزه بر تن آدمیان می اندازد.شاهزاده ی سپید موی سپید روی که گرمای محبت مادر برایش سوزان است و آرامش خود را در آغوش سرد و تاریک پدر می جوید. گویی قرار است او و برادرانش قریب به نود نسل بر زمین حکومت کنند .همه شاهزادگانی از سلسله ی زمستان که دوشادوش منتظراند تا ب? ...

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع عشق