موگرینی نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم


2237339

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم
2237315

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد. موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم
2236126

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم.ادامه مطلب:http://javaninews.ir
2236770

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم.ادامه مطلب:http://javaninews.ir
2236846

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد. موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم ادامه مطلب: http://javaninews.ir
2244962

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمادامه مطلب:http://javaninews.ir
2243327

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمادامه مطلب:http://javaninews.ir
2236880

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد. موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم ادامه مطلب: http://javaninews.ir
2237032

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمادامه مطلب:http://javaninews.ir
2236926

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمادامه مطلب:http://javaninews.ir
2236929

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمادامه مطلب:http://javaninews.ir
2237385

موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایاننشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.وی افزود: «ما در مسیر درستی قرار داریم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم و به این بستگی دارد که ما در چند هفته آینده چه کاری می توان? ...
922721

نمی توانم نمی توانم

نمی توانم نمی توانم من این فعل را بارها صرف کرده ام من بارها نمی توانم را در آغوش کشیده ام من بارها نمی توانم را بوسیده ام من فرزندی از نمی توانم دارم... "حسین صفا"
1527743

لاله صد

کارهایی هست که نمی توانم م:نمی توانم در یک جاده جنگلی کوهستانی دیوانه بازی در نیاورم ندوم وسط جاده و ع نگیرم نمی توانم سرم را بیشتر از سی ثانیه زیر آب نگه دارم، چون احساس می کنم دارم خفه می شوم. نمی توانم نقش بازی کنم دوست داشتنم دوست داشتن است تنفرم تنفر نمی توانم به دروغ تظاهر کنم خوشحالم |نمی توانم خیلی سریع از اعداد و ارقام سر در بیاورم نمی توانم شبها غذای چرب بخورم، چون بدخواب می شوم و کابوس می بینم. نمی توانم همزمان هم با ی حرف بزنم و هم دو عدد را در هم ضرب کنم. نمی توانم وقتی روی موزاییک ها راه می روم، تقارن را رعایت نکنم. نمی توانم همیشه قیمت دلار و ...
1268339

لاله نودونه

کارهایی هست که نمی توانم م:نمی توانم در یک جاده جنگلی کوهستانی دیوانه بازی در نیاورم ندوم وسط جاده و ع نگیرم نمی توانم سرم را بیشتر از سی ثانیه زیر آب نگه دارم، چون احساس می کنم دارم خفه می شوم. نمی توانم نقش بازی کنم دوست داشتنم دوست داشتن است تنفرم تنفر نمی توانم به دروغ تظاهر کنم خوشحالم |نمی توانم خیلی سریع از اعداد و ارقام سر در بیاورم نمی توانم شبها غذای چرب بخورم، چون بدخواب می شوم و کابوس می بینم. نمی توانم همزمان هم با ی حرف بزنم و هم دو عدد را در هم ضرب کنم. نمی توانم وقتی روی موزاییک ها راه می روم، تقارن را رعایت نکنم. نمی توانم همیشه قیمت دلار و ...
2543983

صحبت های مدیر برنامه های جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ هلند

صحبت های مدیر برنامه های جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ هلندبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت «fcupdate» هلند، به نظر می رسد علیرضا جهانبخش تصمیم خود را گرفته تا بعد از تابستان در آلکمار نماند. هاشمی مقدم، مدیر برنامه های جهانبخش اعلام کرد که مذاکرات مشخصی را برای انتقال موکلش در حال انجام دادن است، ولی نام باشگاه را فاش نمی کند.هاشمی مقدم در مصاحبه خود گفت: واقعیت امر این است که ما در حال رایزنی برای انتقال جهانبخش هستیم، ولی نمی توانم نام تیم موردنظر را فاش کنم. این را می توانم بگویم که این باشگاه هلندی نیست.
1523381

برانکو:نمی توانم قاطعانه بگویم از پرسپولیس می روم یا خیر

سرمربی تیم فوتبال پرسپلیس می گوید:نمی توانم در مورد این موضوع که از پرسپولیس می روم یا نه به طور قاطعانه صحبت کنم. به گزارش خبر فوری؛ برانکو ایوانکوویچ در مورد اینکه ایا تصمیم به ج از سرخپوشان گرفته است یا خیر صحبت هایی را انجام داد. هنوز مشخص نشده است که تصمیم خود را برای ماندن در پرسپولیس گرفته اید یا نه؟- هنوز چیزی مشخص نیست من نمی توانم در مورد این موضوع به طور قاطعانه صحبت کنم.* این موضوع ربطی به ماندن یا رفتن آقای طاهری ندارد؟- با آقای طاهری توانستیم به نتایج خوبی برسیم بدون شک مدیریت بازیکن و مربی سه ضلعی هستند که یک تیم را به موفقیت برسا ...
2123555

بی تقصیر ...

می توانم برات بنویسم با تو بودن چقدر زیبا بود خنده ای که براش می مردم سهم من از تمام دنیا بود می توانم بگویم آمدنت هدیه ی هرچه کار خوبم بود می توانم بگویم آن رفتن بی گمان آ ین غروبم بود می توانم برات گریه کنم می توانم بمیرم از دوریت می توانم ببوسمت از دور وسط خنده های مجبوریت می توانم نخواهمت اما... دوست داری، دوباره نامه بده می توانم؟ نمی توانم...نه به فراموشی ام ادامه بده دوری از من. چقدر؟ خیلی دور می رسی، گرچه دیر...خیلی دیر تا ببینم چه می کند تقدیر با دو تقصیرکارِ بی تقصیر.... | اهورا فروزان |
524040

محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!!

محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!! محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!! محمد ایرانپوریان گفت: جز شرمندگی چیزی نمی توانم بگویم، من به تیمم لطمه زدم و فقط می توانم عذرخواهی کنم.با ما در مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید. محمد ایرانپوریان درباره ش.ت تیمش مقابل نفت تهران در فینال جام حذفی اظهار کرد:هیچ حرفی نمی توانم بزنم جز اینکه بگویم شرمنده هستم. وی در ادامه عنوان کرد:من امروز بدترین اشتباه عمرم را مرتکب شدم، به طور حتم اگر آن پن.ی را گل می . شرایط خیلی فرق می کرد. به هر حال نمی دانم اسم این اشتباه را چه بگذاریم. بازیکن تی...
2760784

آسمون، ابرات رو بِبَر از شهرِ من

دلم می خواهد رها کنیم. حرف بزنیم، از حال و روزمان صحبت کنیم. درباره ی شهرت برایم بگویی و من، دو دلِ تصمیم های لحظه آ ی ام شوم. برویم کافه ای، کومه ای، پشت بامی، کوچه ای باریک با پله های نامتقارن کنار میدان دربند. دست هایت را بگیرم. برایم پیانو بگذاری و لحظه ای درنگ نکنم برای دعوت ت به یدن. با یک دست، دستانت را بگیرم و با دست دیگرم تو را آنقدر به خودم نزدیک کنم که دنیا هم نتواند فرقی میان مان قائل شود. آسمان هم ببارد. دلم تو را می خواهد و دل تو آنقدر حق دارد که نمی توانم چیزی بگویم. نمی توانم دوست داشتنم را برایت پیش کش کنم. نمی توانم ثابت کنم که احساسم به تو، ...
1391094

دو تقصیرکارِ بی تقصیر

می توانم برات بنویسم با تو بودن چقدر زیبا بود خنده ای که براش می مردم سهم من از تمام دنیا بود می توانم بگویم آمدنت هدیه ی هرچه کار خوبم بود می توانم بگویم آن رفتن بی گمان آ ین غروبم بود می توانم برات گریه کنم می توانم بمیرم از دوریت می توانم ببوسمت از دور وسط خنده های مجبوریت می توانم نخواهمت اما... دوست داری، دوباره نامه بده می توانم؟ نمی توانم...نه به فراموشی ام ادامه بده دوری از من. چقدر؟ خیلی دور می رسی، گرچه دیر...خیلی دیر تا ببینم چه می کند تقدیر با دو تقصیرکارِ بی تقصیر.... | اهورا فروزان |
385246

گوشت کوب های ذهن من

بعضی وقت ها به حدی ناراحت می شوم که می خواهم زمین را گاز بگیرم. بدتر از آن این است که با هیچ نوع وسیله ی ارتباطی که تا به حال توسط بشر ابداع یا اختراع شده است نمی توانم حس درونی خودم را با دیگران درمیان بگذارم. فرض می کنیم که الان می توانم درباره ی این احساس با بقیه به طور موثر و واضح صحبت کنم و آنها را آگاه کنم ، چه فایده ای داد ولی که مردم ما یادگرفته اند هرچه می شود و هر بلایی که سرشان می آید ، خودشان را به بی خبری بزنند و سرشان را مانند یک حیوان نجیب ( مثل کبک ) زیر برف فرو کنند. مثلا چند وقتی است که مسئله بی آب و خش.الی اعصاب من را مثل کوشت ک...
2174012

تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع

تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3 اضطراب صحبت در برا بر جمع یکی از شایع ترین ترس های برزگسالان ، ا ضطراب صحبت در جمع است. در حالی که درجاتی از اضطراب ، جز طبیعی صحبت در جمع، حضور ویا هر گونه اجرا در برابر جمع طبیعی ومورد انتظار تلقی می شود؛ عده ای چنان مضطرب می شوند که توانایی کنش وری آن ها مختل می شود. نشانه ها واثرات : روش های چندی وجود دارد که اضطراب اجتماعی یا عملکرد،فعالیت های شخص را محدو ... دریافت فایل تحقیق درباره اضطر ...
2551105

دو تقصیر کار بی تقصیر

می توانم برات بنویسمبا تو بودن چقدر زیبا بودخنده ای که براش می مردمسهم من از تمام دنیا بودمی توانم بگویم آمدنتهدیه ی هرچه کار خوبم بودمی توانم بگویم آن رفتنبی گمان آ ین غروبم بودمی توانم برات گریه کنممی توانم بمیرم از دوریتمی توانم ببوسمت از دوروسط خنده های مجبوریتمی توانم نخواهمت اما...دوست داری، دوباره نامه بدهمی توانم؟ نمی توانم...نهبه فراموشی ام ادامه بدهدوری از من. چقدر؟ خیلی دورمی رسی، گرچه دیر...خیلی دیرتا ببینم چه می کند تقدیربا دو تقصیرکارِ بی تقصیر....| اهورا فروزان |
855511

بروید رد کارتان

رساتر و شفاف تر از این نمی توانم صحبت .م در کشوری که قانون جزایش می لنگد. بحث و صحبت با موضوعیت آری یا نه به قصاص نفس و چالش بین موافقان و مخالفان و بحث حیات و نفس بیهوده ترین صحبت، سخن و چالش می تواند باشد !بروید رد کارتان ... والسلام !
992937

پاسخ دو اصلاح طلب نسبت به اعتراض به سِلفی شان با موگرینی

یک عضو فرا یون امید در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات به سِلفی انداختن با موگرینی گفت که هایشان را بدهند و خالی شوند؛ عضو دیگر نیز وعده داد که همه خبرنگاران را مفصل جمع کرده و در این مورد صحبت کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1301211

اسمم را که نمی نویسی؟

شدیم خلبان موتور! کنار موتور ایستاده اند و با هم حرف می زنند. یکی جوان تر است و دیگری کامله مردی چهارشانه. به فاصله کمی از موتور، یک ماشین پیکان بدون راننده به شکلی پارک شده که پیداست راننده اش در انتظار مسافر است. چند دقیقه از دور نگاه­شان می کنم. از فکرم می گذرد که اگر راننده به طرف ماشینش برود، من هم با دیدن صاحب موتور می توانم تصمیم بگیرم که با او مصاحبه م یا نه. فایده ای ندارد، صحبت­ شان حس گرم شده است. دیگر نمی توانم صبر کنم. جلو می روم. *** من گزارشگر رو مه هستم. می خوام با شما در مورد کارتان صحبت کنم. (آن که جوان تر است جلو می آید. دومی با تع ...
546705

چرت صبحگاهی

من می توانم روزها را بدون صحبت . با تو و ماهها را بدون دیدنت طی کنم ، اما ثانیه ای نمی گذرد که درباره ات فکر نکنم . خی. مثل چرت صبحگاهیست .. مدام با خودم میگویم پنج دقیقه دیگه ... پانوشت : تقدیم به همسرم...
2222802

بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 اردیبهشت

گذشته تمام شده استتجربه انجمن به ما آموخت که نمی توانیم به تنهایی با مـشکلاتمان و با عیب های شخصیتی مان زندگی کنـیم. اگـر ... گـام چهـارم ... در آسایش خاطر مطلق آن تجربیاتی را برایمان آشکار کرد که دیگـر بـه خاطر نداشتیم ... سپس فهمیدیم که حالا بیش از پیش ضـرورت دارد که زندگی با آن روح های عذاب آور دیروز را رها کنیم. باید بـا کـسى درباره آنها صحبت کنیم. (دوازده گام و دوازده سنت) هرکارى که انجام داده ام تمام شده است . دیگر نمیتوان تغییرش داد. اما با صحبت با انى که این گام را پشت سر گذاشته اند و با راهنماها می توانم دیدگاهم را درباره آنها تغییر دهم. می تـوانم آرز? ...
1454923

من بی تو می توانم

بعضی ها هستند که می گویندبی تو نمی توانم زندگی کنممن از این دست آدم ها نیستممن بی تو هم می توانم زندگی کنماما اگر با تو باشمجور دیگری می توانم زندگی کنم !
2304871

152) یاد مادر

حوصله ی را ندارم. آرام تر شده اتم. اشکم نمی آید. باید به مدیرم بگویم که نمی توانم بیایم سر کار. نمی توانم یک تصمیم درست بگیرم. نمی توانم از خانه بیرون بروم. شاید دیگر سر کار نروم. شاید تنها بمانم. دوست دارم که تنها باشم. حداقل این آدم های آزاردهنده دور و بمر نباشند. هیچ ی نیست که با او صحبت کنم. همه مرا دعوت به سکوت می کنند. این آدم ها روزی باعث درد مادرم بودند باعث احساس تنهایی مادرم بودند. حالا اینجا و دور و برم چه غلطی می کنند؟
2454124

صحبتهای مدیر برنامههای جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ

صحبت های مدیر برنامه های جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ هلندبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت «fcupdate» هلند، به نظر می رسد علیرضا جهانبخش تصمیم خود را گرفته تا بعد از تابستان در آلکمار نماند. هاشمی مقدم، مدیر برنامه های جهانبخش اعلام کرد که مذاکرات مشخصی را برای انتقال موکلش در حال انجام دادن است، ولی نام باشگاه را فاش نمی کند.هاشمی مقدم در مصاحبه خود گفت: واقعیت امر این است که ما در حال رایزنی برای انتقال جهانبخش هستیم، ولی نمی توانم نام تیم موردنظر را فاش کنم. این را می توانم بگویم که این باشگاه هلندی نیست.
2454125

صحبتهای مدیر برنامههای جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ

صحبت های مدیر برنامه های جهانبخش درباره مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ هلندبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت «fcupdate» هلند، به نظر می رسد علیرضا جهانبخش تصمیم خود را گرفته تا بعد از تابستان در آلکمار نماند. هاشمی مقدم، مدیر برنامه های جهانبخش اعلام کرد که مذاکرات مشخصی را برای انتقال موکلش در حال انجام دادن است، ولی نام باشگاه را فاش نمی کند.هاشمی مقدم در مصاحبه خود گفت: واقعیت امر این است که ما در حال رایزنی برای انتقال جهانبخش هستیم، ولی نمی توانم نام تیم موردنظر را فاش کنم. این را می توانم بگویم که این باشگاه هلندی نیست.
2334422

راههای خلاص شدن از استرس

معرفی مهارتهای مقابله با استرسهمانطور که پیشتر اشاره کردیم، روشهایی برای مهار استرس وجود دارد که شما می توانید قبل از مزمن شدن و یا مراجعه به پزشک ، آنها را امتحان کنید. با خود صحبت روانشناس aviva oliker همواره به بیماران خود این کار را توصیه می کند ؛ با خود صحبت می توان به صورت ناخودآگاه کارهایی را پیش ببرد ، وی توضیح می دهد ؛ اگر انسان در موقعیت های مختلف با خود سخن بگویند که من آینده نگر نیستم، من نمی توانم آینده ام را کنترل کنم، من نمی توانم مانع استرس های زندگی شوم. استرس فرد به طرز زیادی افزایش پیدا میکند.پس بهتر است در ازای این لغات و کلماتی که همیشه ...
713147

مدیرعامل جوان

مدیرعامل جوانی که اعتماد به نفس پایینی داشت، ترفیع شغلی یافت؛ اما نمی توانست خود را با شغل و موقعیت جدیدش وفق دهد. روزی .ی در اتاق او را زد و او برای آنکه نشان دهد آدم مهمی است و سرش هم شلوغ است، تلفن را برداشت و از ارباب رجوع خواست داخل شود. در همان حال که مرد منتظر صحبت با مدیرعامل بود، مدیرعامل هم با تلفن صحبت میکرد. سرش را تکان می داد و می گفت: «مهم نیست، من می توانم از عهده اش برآیم.» بعد از لحظاتی گوشی را گذاشت و از ارباب رجوع پرسید: «چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟» مرد جواب داد: «آمده ام تلفن تان را وصل کنم!».چرا ما انسان ها گاهی به چیزی که نیستیم ...
2402281

این ویرانه آباد شدنی نیست

هر زمان که با والدین به خصوص پدرم درباره ی خودم و زندگی صحبت می بارها و بارها بغضم می گرفت، ام سنگین می شد و آ ش هم مقاومتم تمام می شد و اشک هایم جاری می شدند. چند روز پیش با پدر صحبت . لحن حرف زدنم فرق داشت، ادبیاتم، موضوع صحبتم، همه چیز. حرف می زدم و به این فکر می که یا بزرگ شده ام یا احساساتم خاموش تر شده اند. دیگر مثل قبل لبریز از غصه نبودم و تنها یکی دو بار غمگین شدم و قبل از اینکه بغضم بگیرد خودم را جمع و جور . گاهی به دیگران فکر می کنم و تلاش می کنم که دنیا را از چشم آن بیچاره ها نگاه کنم اما نمی توانم و آه که چقدر دنیایشان غم انگیز است و دلم کباب می شود. به ...
29170

مهاجرت

همیشه گفته ام که می توانم تنها زندگی کنم و تنهایی را تحمل کنم.بنابراین احتمالاً مهاجرت به شهر یا کشوری دیگر برایم از این جهت مشکلی ایجاد نکند.با این حال وقتی این روزها درباره ی ثبت نام در لاتاری و مهاجرت به . با دوستانم صحبت می کنم یک تردید اساسی وجودم را فرامی گیرد و آن این است که آیا واقعاً تحمل تنها زندگی . در کشور دیگری را دارم ؟ آیا می توانم در کشوری که نه زبانش با زبان من یکی است،نه مناسبات اجتماعی اش با مناسبات اجتماعی اینجا هم خوان است و نه فرهنگش به فرهنگ اینجا شباهتی دارد زندگی کنم؟ به این فکر می کنم که آیا آنجا دوام می آ
1820103

باید غرقه شوم...

از هرچه که بگذرم از این نمی توانم بگذرم .... از دیدنت نمی توانم بگذرم... از هرچه بتوانم بگذرم از نوشتن داستان زندگی ام برای ادم هایی که هیچگاه نمی بینمشان نمی توانم بگذرم... از حرف هایشان نمی توانم بگذرم... نمی توانم از این بگذرم که بدون این که هیچگاه بشناسی ام برایت می نویسم... دلم می خواهد عاشقت کنم اما نمی توانم و این من رو تبدیل به شرقی غمگین می کند این نتوانستن... این که نمی توانم یک لحظه نگاهت را داشته باشد.. همه چیز فردا برایم تمام می شود... نتیجه ی تمام دو راهی ها را فردا خواهم دید... تمام اذیت ها همه اش را... شاید توانستم و شاید نه .... بالا ه باید راز ? ...
214695

نمی توانم خودم را به دیوار بکوبم

نمی توانم خودم را به دیوار بکوبمنمی توانم خودم را به آلبوم بچسبانمنمی توانم بروم خیابان، داد بزنم: «نگاهم کنید!» .منخاطرۀ دست های توأمسکانس عاشقانۀ .ی اجتماعی که پیش از اکران عمومیبایدبریده می شدم."لیلا کردبچه" از کتاب آوازکرگدن
2113630

#فرزندپروری

چگونه فرزند خوش رفتار در مهمانی داشته باشیم؟؟سعی کنید آنچه را که باعث خج شما در حضور دیگران می شود، تحمل کنید و هرگز با دیگران درباره فرزند خود صحبت نکنید، حتی اگر او حضور نداشته باشد. به جای این کار، مستقیما با فرزند خود صحبت کنید و به او بگویید که چه انتظاری از او دارید. همچنین هیچ گاه از واژه نمی توانم استفاده نکنید زیرا او تشویق می شود درباره خواسته اش اصرار کند. به او بگویید اجازه نداری فلان کار را انجام دهی و او را با اسباب بازی و نظایر آن سرگرم کنید.وقتی به همراه ک ن خود به ملاقات ی می روید، اسباب بازی های آنها را همراه داشته باشید.هیچ گاه یک ملاق ...
2392528

#فرزندپروری

چگونه فرزند خوش رفتار در مهمانی داشته باشیم؟؟سعی کنید آنچه را که باعث خج شما در حضور دیگران می شود، تحمل کنید و هرگز با دیگران درباره فرزند خود صحبت نکنید، حتی اگر او حضور نداشته باشد. به جای این کار، مستقیما با فرزند خود صحبت کنید و به او بگویید که چه انتظاری از او دارید. همچنین هیچ گاه از واژه نمی توانم استفاده نکنید زیرا او تشویق می شود درباره خواسته اش اصرار کند. به او بگویید اجازه نداری فلان کار را انجام دهی و او را با اسباب بازی و نظایر آن سرگرم کنید.وقتی به همراه ک ن خود به ملاقات ی می روید، اسباب بازی های آنها را همراه داشته باشید.هیچ گاه یک ملاق ...
2816267

پلاک 22

انکار نمی توانم کرد پروانه ای را که در رگانم شنا می کند ممنوع نمی توانم کرد یاسمنی را که از شانه هایم بالا می رود پنهان نمی توانم کرد عاشقانه ای که زیر پیراهنم می تپد نهفتن این همه یعنی : انفجار من #نزار_قبانی
994568

می توانم و نمی توانم

وقتی می گوییم : "من نمی توانم" و انتظار بد ترین ها را داریم، ما ضعیف و ناراضی می شویم.وقتی می گوییم : "من می توانم" ، و انتظار موفقیت میرود، ما خود را از اعتماد به نفس و شادی را پر کنیم..
697408

صحبت سه مرد درباره تروریسم در هواپیما موجب ترس و فرود اضطراری شد !!!

صحبت سه مرد درباره تروریسم در هواپیما موجب ترس و فرود اضطراری شد !!! مجله اینترنتی فــــــانــــــوس : تحـقـــیقـــات نیــروهای امـنیــتی نشـــان داد صحــبـت . درباره تروریســم دلــیــل فرود اضطــراری پرواز اسلوونی در آلـــمـان بوده است.با فانوس همراه باشید صحبت سه مرد درباره تروریسم در هواپیما موجب ترس و فرود اضطراری شد !!! ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صحبت سه مرد درباره تروریسم در هواپیما موجب ترس و فرود اضطراری شد !!!به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث accidents رکـــنـــا، پرو...
2470761

خودکشی بعد از این همه صحبت پیرامون زندگی؟؛ «تل می وای»

حوصله من هم از صحبت درباره زندگی سر رفته و بیایید درباره مرگ صحبت کنیم. مشخصا، خودکشی. ادامه مطلب
607678

(بدون عنوان)

می توانم بگویم به خودم افتخار می کنم و خودم را دوست دارم...می توانم خوشحال باشم که توی از دست دادن ها قوی بوده ام...می توانم خوشحال باشم که هر .ی ارزش ندارد پایش بمانید یا پایش لج کنید...می توانم خوشحال باشم که فهمیده ام گره ی کارم از کجاست!می توانم از کار . و حرف زدن با مریض هایم لذت ببرم...لذا می برم...می توانم خستگی این ی.ال را از تن بتکانم و بگویم رها شوید بروید کهنه های درد ناک... من به زندگی جدیدم عادت می کنم... سلام زندگی پی نوشت:دعا کنید که زودتر همه چی درست شه...دعا کتید
1314000

می توانم؟ نمیتوانم؟ می شود ؟ نمیشود؟

فهرست بلندبالایی از نمی توانم های خودم تهیه کرده ام که البته درکنار اونها خانه های دیگری هم هست ولی فهرست ناتوانی هایم گسترده ترند! در واقع ج پیش رویم اینگونه است: نمی توانم چرا نمی توانمچطور می توانمتوانمندی ها و نقاط قوت مشکل اینجاست که حتی در جلوی خیلی از نمی توانم هایم، نمیتوانم بنویسم چرا نمی توانم!! یا چطور می توانم؟ بدتر از اونم اینه که حتی توانمندی ها و نقاط قوت شخصیتم هم گاهی فکر میکنم خودش ضعفه یعنی اونقدر زیاده که سوء استفاده می شه ازش!!!به هر حال دلم می خواد کشف کنم چرا نمی تونم و اینکار بسی سخت است وسخت تر اینکه حتی چطوری میشودآن نق ...
1729097

معرّفی کتاب من می توانم بهترین باشم بهترین!!! - فریده (بیتا) اطمانی

من می توانم با اتّحاد و همدلی آینده ای بسازم که گذشته ام جلویش زانو بزند. من می توانم تنفّر درون خود را از بین ببرم و این را بدانم که تنفّر داشتن از مردم مانند این است که خانه ای را به خاطر یک موش به آتش بکشم !! من می توانم یک دختر ایرانی با ایمان باشم، زمانی که از هیچ چیز و هیچ تقلید نکنم و ترسی به دل نداشته باشم !! من می توانم با مردن فریادها و جاری ساختن سکوت، تنهایی را حاکم سرزمین بی ی بدانم !! من می توانم به جای اینکه فقط بایستم و آنهایی را که ماهیگیری می کنند نظاره کنم وحسرت بخورم، شروع به بافتن تور ماهیگیری کنم !! من می توانم آرزوهایم را در جایی یادداش ...
1249905

۹۴/۶/۲۸

زنده ام. می توانم ببینم. می توانم بشنوم. می توانم گوش کنم. می توانم بو کنم. مغزم کار می کند و عقب افتاده نیستم. موهای زیبایی دارم و کچل نیستم. ظاهر زشتی ندارم و قیافه ام به زیبایی می زند. قدرت تکلم دارم و بدون لکنت می توانم حرف بزنم. شکاف کام ندارم. آن لوله ای که مخاط مغز را به حلق هدایت می کند در من وجود دارد وگرنه تا یک سال هم دوام نمی آوردم. موی دماغ - که خیلی ها فکر می کنند بی فایده است - دارم که حرارت و سرمای هوا را تقلیل می دهد و به نفس کشیدنم کمک می کند. ابرو و مژه هایم رشد دارند و علاوه بر حفظ زیبایی ام، گرد و غبار را از چشمم دور می کنند. فلج نیستم و می توانم ...
1471508

آیا بدون ثبت نام در سایت فروشگاه اینترنتی می توانم ید کنم؟

آیا بدون ثبت نام در سایت می توانم ید کنم؟ آیا بدون ثبت نام در سایت می توانم ید کنم؟ آیا بدون ثبت نام در سایت می توانم ید کآیا بدون ثبت نام در سایت می توانم ید کنم؟نم؟ آیا بدون ثبت نام در سایت می توانم ید کنم؟ سوالات متداول حساب کاربری 1- آیا برای ید از فروشگاه آنلاین بیست مارت، حتما باید در سایت عضو باشم؟ بله، با این که بدون وارد شدن به سایت می‏ توانید یک کالا را به سبد ید اضافه کنید، اما برای انجام مراحل بعدی ید و ثبت سفارش باید با حساب کاربری خود وارد سایت شده و یا در هنگام ید، عضویت خود را تکمیل نمایید. 2- چگونه می توانم در سایت ثبت نام کنم؟ ب ...
1511447

حرف زدن با خود !!

حرف زدن با خود بسیار مفید است!! آیا جزو انی هستید که با خودتان حرف می زنید؟ در این مقاله با 6 فایده حرف زدن با خود آشنا شوید. با خود صحبت به معنی دیوانه بودن نیست. من خیلی وقتها با صدای بلند با خودم صحبت می کنم به خصوص زمانی که استرس زیادی داشته باشم. یا زمانی که از یک گفتگو یا تماس تلفنی عصبی هستم و قصد دارم چیزی بگویم و اینقدر به صحبت با خود ادامه می دهم تا خشمم از بین برود. یا زمانی که حس می کنم از نظر احساسی تحت فشار هستم و نمی توانم حواسم را جمع ...
2322751

دویست و هفتاد و سه

به خاطر بیفکری ِ دوتا آدم، دیگه نمی توانم آنجا، کاری که دوست داشتم را انجام بدهم. دیگه نمی توانم مربی مورد علاقم را ببینم و دیگه نمی توانم آن جوری که باید روی دوستی ی حساب باز کنم. امروز که با مربیم صحبت می دلم می خواست همه چیز را بهش بگویم؛ اما نشد. یعضی چیزها باید بماند پیش خود آدم، نباید ی را شریکش کرد. نباید ِ دیگری را درگیر بی مهری آدم ها کرد. همان روزهای اول غصه هایم را خوردم و همان روز های اول تصمیم گرفتم در جای جدیدی با آدم های جدیدی کارم را شروع کنم. شاید این بار بهتر و شاید این بار قوی تر. بدون وجود آدم های بی فکر که معنی اعتماد را نمی فهمند...
2499285

چگونه با غریبه ها صحبت کنیم؟

چگونه با غریبه ها صحبت کنیم؟ برای بسیاری از ما تصور قدم گذاشتن در یک اتاق پر از افراد غریبه دلهره آور است. در این شرایط به جای فکر درباره این که امشب باید با چه ی صحبت کنم به خودتان بگویید: برایم جالب است که امشب با افراد جدیدی دیدار می کنم. یک نکته را به خاطر داشته باشید: زیر یک سقف بودن خودش مقدمه آشنا شدن است چون اگر در یک مکان هستید، پس نقطه مشترکی دارید. همین طور به یاد داشته باشید که بیشتر افراد از با هم بودن در یک اتاق احساس راحت بودن نمی کنند. با آگاهی از این موضوع باید فکر کنید چه کارهایی می توانم انجام دهم تا افراد دیگر با من احساس راحتی ...
2266894

با کودک یا نوجوان خود درباره اضطراب صحبت کنید؟

با کودک یا نوجوان خود درباره اضطراب صحبت کنید؟ in category مقالات on اسفند ۱۳, ۱۳۹۵ بدون نظر چرا صحبت درباره اضطراب مهم است؟ ک ن و نوجوانان اغلب دلیل اضطراب خود را تشخیص نمیدهند. درعوض فکر میکنند که مشکلی دارند. ک ن ممکن است روی نشانه های فیزیکی اضطراب متمرکز شوند.(مانند دردمعده). نوجوانان ممکن است فکر کنند که عجیب و غریب، خارج از کنترل و حتی احمق شده اند! این افکار ممکن است انها را مضطرب تر و خج ی کند. بنابراین اولین مرحله، اموزش به ک ن درباره اضطراب و چگونگی تشخیص ان است. خود اگاهی مهم است. نظر اشتباه : صحبت درباره اضطراب ممکن است ک ن را مضطرب تر کند. حقیق? ...
1311111

می توانم؟ نمیتوانم؟ می شود ؟ نمیشود؟

فهرست بلندبالایی از نمی توانم های خودم تهیه کرده ام که البته درکنار اونها خانه های دیگری هم هست ولی فهرست ناتوانی هایم گسترده ترند! در واقع ج پیش رویم اینگونه است: نمی توانمچرا نمی توانمچطور می توانمتوانمندی ها و نقاط قوت مشکل اینجاست که حتی در جلوی خیلی از نمی توانم هایم نیم توانم بنویسم چرا نمی توانم!! یا چطور می توانم؟ بدتر از اونم اینه که حتی توانمندی ها و نقاط قوت شخصیتم هم گاهی فکر میکنم خودش ضعفه یعنی مثلا اگه در یک چیزی توانمندم، خودش باعث می شه که بهم کارهایی روبگن که وظیفمم نیست برام سودی هم نداره ولی.... به هر حال دلم می خواد کشف کنم چ? ...
306142

اسطوره

خب راستش را بخواهید می خواستم درباره مصدق و ملی شدن صنعت نفت پستی بگذارم. اما این چند روز احوالاتم مساعد نبود و نتوانستم مطلبی تهیه کنم که مستند به مدارک و اسناد تاریخی باشد که بتواند برای خوانندگان مثمرثمر باشد. اما حالا حداقل می توانم دیدگاه خودم را درباره مصدق بگویم. می توانم تاکید کنم که مصدق اسطوره تاریخ معاصر ایران است. می توانم تاکید کنم که اسطوره سازی نباید کرد به خصوص در تاریخ که سم مهلکی است برای مردمان و حافظه تاریخیشان، اما... اما نمی توان تصور کرد که مصدق اسطوره نیست. او به واقع مردی است قوی اما با اشتباهاتی که هر .ی می تواند داشته باشد ...
195436

اسطوره

خب راستش را بخواهید می خواستم درباره مصدق و ملی شدن صنعت نفت پستی بگذارم. اما این چند روز احوالاتم مساعد نبود و نتوانستم مطلبی تهیه کنم که مستند به مدارک و اسناد تاریخی باشد که بتواند برای خوانندگان مثمرثمر باشد. اما حالا حداقل می توانم دیدگاه خودم را درباره مصدق بگویم. می توانم تاکید کنم که مصدق اسطوره تاریخ معاصر ایران است. می توانم تاکید کنم که اسطوره سازی نباید کرد به خصوص در تاریخ که سم مهلکی است برای مردمان و حافظه تاریخیشان، اما... اما نمی توان تصور کرد که مصدق اسطوره نیست. او به واقع مردی است قوی اما با اشتباهاتی که هر .ی می تواند داشته باشد ...
1516747

338. از انی که دوستشان دارم

علی غلامی از آن دسته آدم هاییست که راحت صحبت میکند ، با حوصله و مودبانه پاسخ میدهد . فرد مقابلش را با دلیل و مدرک قانع میکند و آرام و متین است . شخصیتی که نمی توانم وصفش کنم ... نمی توانم! شاید فقط بتوانم بگویم دوستش دارم . خیلی زیاد ! سابقه ی تحصیلی ساده ای دارد اما منظم و مرتب صحبت میکند . از وسط بحث وارد نمیشود و همه ی جوانب آن را بیان میکند . او دانش آموخته ی صادق است . همان ی که میخواستم رشته ی فرهنگ و ارتباطات را در آنجا بخوانم . - دبیرستان: رشته ی علوم و معارف ی، دبیرستان شهید مطهری(ره) مشهد (دانش آموخته ی سال 1373). - : دانش آموخته ی دوره کارشناسی ا? ...
1435336

رومنیگه: تمدید قرارداد ریبری؟ فعلا نمی توانم درباره این موضوع صحبت کنم

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، نائب رئیس باشگاه بایرن مونیخ از شرایط ریبری می گوید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2050339

صحبت های جالب طناز طباطبایی

صحبت های جالب طناز طباطبایی درباره پذیرفتن نقش شهلا جاهد صحبت های جالب طناز طباطبایی درباره پذیرفتن نقش شهلا جاهد صحبت های طناز طباطبایی در مورد خشم و هیاهو که داستان زنی مثل شهلا جاهد بود و ماجرای پذیرفتن این نقش جلوی زندان اوین را در ادامه مطلب کنید. صحبت های جالب طناز طباطبایی درباره پذیرفتن نقش شهلا جاهد طناز طباطبایی در خشم و هیاهو صحبت های جالب طناز طباطبایی درباره پذیرفتن نقش شهلا جاهد ……………………………………………………. برای مشاهده و اینجا کلیک کنید. …………………………………………………… دسته بندی : کلیپ گردآوری : سایت تفریحی خبری گوش

موگرینی نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم