موسیقی و هنر معاصر بخش یکم نویسنده و آموزگار اینجانب رابعه رضوی علوی عسل


78675

موسیقی معاصر - بخش دوازدهم - نویسنده و آموزگار :اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش دوازدهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل) 6 و 7 مارس2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر: راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده،...
88083

موسیقی معاصر - بخش دوازدهم - نویسنده و آموزگار :اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش دوازدهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل) 6 و 7 مارس2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر: راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده،...
126045

موسیقی معاصر - بخش شانزدهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش شانزدهم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 12 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده، نوی...
116330

موسیقی معاصر - بخش چهاردهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش چهاردهم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 9 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده، نوی...
116329

موسیقی معاصر - بخش پانزدهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش پانزدهم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 10 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده، نوی...
88082

موسیقی معاصر - بخش سیزدهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش سیزدهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 7 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده، نوی
116331

موسیقی معاصر - بخش سیزدهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش سیزدهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 7 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خواننده ، نوازنده، اجراکننده، نوی
9356

هنر و موسیقی معاصر -بخش دوم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر (قرن بیستم و پس از آن) - بخش دوم نویسنده، گوینده، آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی: کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار پیشین برخی از مهمترین ویژگیهای موسیقی مدرن ( قرن بیستم و پس از آن) را برشمردم. اینک، به آموزش دگر خصوصیات موسیقی معاصر خواهم پرداخت. نیز مقدمه ای بر جایگاه اجتماعی و هنری هنرمندان سده بیستم تا اکنون خواهم نگاشت. گفتنی است که می توانید تمامی آثار موسیقایی و نوشتاری و کتاب شنیداری اورژینالم،با نام "نوای من ، نوای سکوت آیینه هاست"، اثر اینجانب - راب...
9357

موسیقی و هنر معاصر - بخش یکم - نویسنده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

موسیقی معاصر ( قرن بیستم و پس از آن) - بخش نخست نویسنده ، گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 2017، ایران،تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. از نگاشت پیشین ، باب تازه ای را با عنوان" موسیقی معاصر" ، در شناخت ویژگیهای مهم موسیقی و هنر قرن بیستم تا امروز ، را گشودم. ساختار این بخش از آموزشها چنین است که نخست خصایص اصلی موسیقی مدرن را مرور کرده و آنگاه مهمترین آهنگسازان این عصر تازه را در دو بازه زمانی (1900 تا 1950) و پس از (1950 تا اکنون) را خواهیم شناخت و سرانجام به فصلهای بسیار مهم و تخصصی "سبک شناسی در موس...
9349

هنر و موسیقی معاصر - بخش نهم - نویسنده و آموزگار: اینجانب-رابعه رضوی علوی (عسل)

هنر و موسیقی معاصر - قرن بیستم و پس از آن - بخش نهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی: کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نگاشت حاضر، با نوشتاری کوتاه در باب " . ا.پریسونیسم سده بیستم"، ویژگیهای مهم این مکتب هنری را بر شمرده و آنگاه مقدمه ای بر آثار مهمترین و تاثیر گذارترین آهنگساز معاصر،"آرنولد شونبرگ" خواهم نگاشت. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای ...
9352

هنر و موسیقی معاصر - بخش ششم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی

هنر و موسیقی معاصر(قرن بیستم و پس از آن) - بخش ششم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 2017،ایران،تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر به تحلیل موسیقایی و نت خوانی "بولرو" ساخته "موریس راول" ادامه خواهم داد. نیز مقدمه ای بر "مکتب نوکلاسیک قرن بیستم"(1920 -1950) و موسیقی و آثار "ایگور استراوینسکی " ؛ اسطوره موسیقی قرن بیستم و برترین آهنگساز این دوره ، خواهم نگاشت. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب ش
9358

آغاز باب موسیقی معاصر - بخش مقدمه - نویسنده و آموزگار: رابعه رضوی علوی (عسل)

پایان دوره رمانتیک و آغاز فصل هنر و موسیقی معاصر ( قرن بیستم تا امروز) - مقدمه نویسنده ، گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. نوشتار حاضر نقطه پایانی فصل رمانتیک هنر و موسیقی و آغاز باب تازه تر یا موسیقی معاصر ( قرن بیستم تا امروز) خواهد بود. پس از مرور آثار آ.ین آهنگساز دوره رمانتیک،"گوستاو مالر"،باب نوین را در شناخت دوره های مختلف موسیقی قرن بیستم و پس از آن خواهم گشود. می توانید تمامی نوشتارهای و آثار موسیقایی بسیار اورژینال و اصیل اینجانب ، راب...
48833

هنر و موسیقی معاصر - بخش دهم -نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش دهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی: کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر ، بررسی مفهوم "آتنالیته" و "نظام دوازده صوتی موسیقایی" را ادامه می دهم و نیز دو اثر "پنج قطعه برای ار.تر ، اپوس 16" ( 1909) ، و "بازمانده ای از ورشو ، اپوس 46"(1947) ، ساخته "آرنولد شونبرگ" ، مهمترین آهنگساز قرن بیستم و پایه گذار سیستم آتونال در این قرن را بررسی و تحلیل موسیقایی خواهم کرد. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در ...
236779

سبک شناسی جاز - بخش دوم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

سبک شناسی موسیقی جاز - بخش دوم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 25 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. هنگام رویش ، وقت رخ بر آوردن شکوفه های بهار و گلهای روییده بر شاخسار، نوین سال ایران زمین ، سراسر نغمه های خوش گوار ، فرخنده باد هنگامه رستن بر این روزگار. در نوین سال و واپسین فصل آموزشهای رایگان 15 سال اخیر در این سراچه ، نکوتر دانستم به عنوان نخستین نویسنده و آموزگار وکالیست .انو از آغاز تا اکنون، یاد آوری کنم ، در این بخش سبکهای پیوسته با موسیقی معاصر مرور خوا...
236693

سبک شناسی جاز - بخش دوم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

سبک شناسی موسیقی جاز - بخش دوم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 25 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. هنگام رویش ، وقت رخ بر آوردن شکوفه های بهار و گلهای روییده بر شاخسار، نوین سال ایران زمین ، سراسر نغمه های خوش گوار ، فرخنده باد هنگامه رستن بر این روزگار. در نوین سال و واپسین فصل آموزشهای رایگان 15 سال اخیر را در این سراچه ، نکوتر دانستم به عنوان نخستین نویسنده و آموزگار وکالیست .انو از آغاز تا اکنون، یاد آوری کنم ، در این بخش سبکهای پیوسته با موسیقی معاصر مرور خ...
9355

هنر و موسیقی معاصر - بخش سوم-نویسنده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر ( سده بیستم و پس از آن) - بخش سوم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی ، اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر به طور مختصر به بررسی "تاثیر عوامل اجتماعی بر موسیقی قرن بیستم" خواهم پرداخت. آنگاه،چکیده ای کوتاه در باب دو مکتب مهم " امپرسیونیسم و ا.پرسیونیسم " خواهم نگاشت و "سمبولیسم در شعر و نقاشی فرانسه" را آموزش خواهم داد. آنگاه مقدمه ای بر آثار نخستین آهنگساز نیمه نخست قرن بیستم میلادی، کلود دبوسی(1862- 1916) خواهم نوشت. می توانید تمامی ساخته های
9350

هنر و موسیقی معاصر- بخش هشتم-نویسنده و آموزگار: اینجانب- رابعه رضوی علوی(عسل)

موسیقی و هنر معاصر - بخش هشتم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب، رابعه رضوی علوی ( عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی ، اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر، اثر مشهور "آیین بهار" (1913) و نیز "سنفونی مز." ( 1930) ساخته "ایگور استراوینسکی" را تحلیل موسیقایی و نت خوانی می کنم. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را...
63049

موسیقی معاصر - بخش یازدهم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش یازدهم نویسنده و گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر: راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر ، موسیقی و آثار"آلبان برگ"، آهنگساز نیمه اول قرن بیستم، از جمله " اپرای وتسک" ساخته برگ (1917 - 1922) را تحلیل موسیقایی خواهم کرد . نیز مقدمه ای بر موسیقی و آثار " آنتون وبرن"(1883 - 1945)، آهنگساز دگر نیمه نخست قرن بیستم ، خواهم نگاشت. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام ...
9351

هنر و موسیقی معاصر-بخش هفتم- نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل)

موسیقی و هنر معاصر - بخش هفتم نویسنده ، گوینده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 2017، ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر به آثار "ایگور استراوینسکی"، برترین آهنگساز قرن بیستم در فاصله سالهای پایانی قرن نوزدهم تا سالهای میانی و پایانی قرن بیستم و موسیقی او ، خواهم پرداخت و بخشهایی از باله مشهور او ،"پتروشکا" (1911) را نیز تحلیل موسیقایی و نت خوانی خواهم کرد. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کام
9353

هنر و موسیقی معاصر- بخش پنجم - نویسنده و آموزگار : اینجانب -رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - بخش پنجم نویسنده، گوینده ، آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل) 2017،ایران،تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نخستین نگاشت از پانزدهمین سال نگارش وبلاگ وکالیست .انو، بررسی اثر " قایقهای بادبانی از پرلودهای پیانو ، کتاب اول" ساخته "کلود دبوسی" را ادامه می دهم و نیز، مروری بر موسیقی و آثار "موریس راول" ، دگر آهنگساز نیمه نخست قرن بیستم خواهم داشت و بخشهایی از "بولرو" ساخته راول را تحلیل خواهم کرد و در نوشتار دگری بررسی آن را ادامه خواهم داد. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینا...
180861

سبک شناسی موسیقی جاز - بخش یکم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی

سبک شناسی موسیقی - یکم - موسیقی جاز - بخش نخست نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 17 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران . فرخنده باد بهاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب،و کتاب شنیداری ام با نام" نوای من،نوای سکوتآیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر نشانی های رسمی اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل) ، یکتا آهنگساز اورژینال، خو...
9354

موسیقی و هنر معاصر -بخش چهارم - 15 سال نگارش وکالیست .انو - رابعه رضوی علوی

هنر و موسیقی دوره معاصر ( قرن بیستم و پس از آن ) - قسمت چهارم آغاز پانزدهمین سال نگارش وبلاگ آموزشی وکالیست .انو نویسنده ،گوینده ، آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل) 2017، ایران، تهران منبع آموزشی: کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر: راجر کیمی ین درود بر یاران. امروز در آغاز پانزدهمین سال نگارش تخصصی ترین وبلاگ آموزش موسیقی در ایران، نخستین و واپسین آموزشکده مجازی مستقل برای تمامی هنردوستان و .شمندان هنری، یعنی وبلاگ " وکالیست .انو" که از آغاز (4 اسفند 1381 تا اکنون و فرداها ، تنها و تنها ، نویسنده و گوینده و آموزش دهنده آن اینجانب رابعه رضوی علوی(عسل) بو
174125

پایان فصل موسیقی معاصر -آغاز باب سبک شناسی- جاز - مقدمه - رابعه رضوی علوی(عسل)

هنر و موسیقی معاصر - نگاشت پایانی + سرآغاز فصل تازه ( سبک شناسی موسیقی - یکم - موسیقی جاز) نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 16 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران . پاینده باد سرزمین اهورایی مان، فرخنده باد بهاران. می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجانب، و کتاب شنیداری ام با نام " نوای من، نوای سکوت آیینه هاست" و "مجموعه کامل شنیداری تمامی درسهای وکالیست .انویم" و دگر نوشتارها و آثارم ، را تنها و تنها بر...
259430

سبک شناسی موسیقی راک - نویسنده و آموزگار :اینجانب - رابعه رضوی علوی( عسل)

سبک شناسی "راک" نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 29 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در نوشتار حاضر ، رهسپار شناخت دگر سبک مدرن موسیقی جهان در قرن بیستم یعنی،موسیقی "راک و دگر شاخه های وابسته به این سبک" و پیشروان و بنیانگذاران اولیه راک، خواهیم شد و به طور مختصر با مبانی اولیه این گونه از موسیقی آشنا خواهیم شد . پس از پایان این نگاشت، "فصل پایانی سبک شناسی موسیقی یعنی موسیقی غیرغربی" را خواهم گشود . با این اشاره که می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، ...
274680

پایان سبک شناسی موسیقی غیر غربی -نویسنده و آموزگار:اینجانب- رابعه رضوی علوی(عسل)

پایان سبک شناسی "موسیقی غیر غربی" نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 31 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. این نوشتار، کار آموزش واپسین فصل از "سبک شناسی" در موسیقی را نیز به پایان خواهم رسانید . ادامه" بررسی موسیقی قاره آفریقا" و "سازهای آفریقایی" و" آوازهای آنگولایی" ، موسیقی مشرق زمین" و "سرزمینهای آسیایی" چون هند کهن و موسیقی سنتی ژاپن ، مهمترین موضوعات این نوشتار پایانی از باب سبک شناسی در موسیقی می باشند. پس از پایان این نوشتار،آ.ین باب "آموزشهای وکالیست ....
274681

سبک شناسی موسیقی غیر غربی-یکم - نویسنده و آموزگار: اینجانب-رابعه رضوی علوی(عسل)

سبک شناسی "موسیقی غیر غربی" - بخش اول نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 30 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. این نوشتار، و نگاشت آینده ، واپسین فصل از "سبک شناسی" در موسیقی خواهد بود که شامل" بررسی موسیقی قاره آفریقا" ، موسیقی مشرق زمین" و "سرزمینهای آسیایی" چون هند و ژاپن می باشد. پس از پایان این دو نوشتار،آ.ین باب "آموزشهای وکالیست .انو" (باب آموزشهای تکمیلی) را خواهم گشود که شامل "ساز شناسی" و "مروری کوتاه بر درسهای 15 سال آموزش وبلاگ " خواهد بود و از نیمه دوم فر
248948

سبک شناسی جاز - بخش پایانی - نویسنده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

سبک شناسی موسیقی جاز - بخش پایانی نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 27 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. هستی تان دل آهنگ ،چون بهاران. در نوشتار حاضر، چنان که پیشتر بیان شد، می کوشم ، بخش "سبک شناسی جاز" را به سرانجام رسانم تا از نوشتار آینده ، رهسپار شناخت" نمایش های موزیکال" شویم و پس از آن نیز نگاهی کوتاه به دگر سبک های مدرن موسیقی جهان داشته باشیم. با این اشاره که می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال ای...
248949

سبک شناسی جاز - سوم ( سویینگ و بیباپ)-نویسنده و آموزگار: اینجانب رابعه رضوی علوی

سبک شناسی موسیقی جاز - شاخه ها و سبکهای وابسته به جاز - بخش سوم سویینگ و بیباپ نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 26 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. فرخنده باد زاد روز آشوزرتشت، پیام آور نیک گفتاری و نیک کرداری و نیک پنداری سرزمین اهورایی ایران و رخشان بود این بهاران. در نوشتار حاضر به بررسی یکی از مشهورترین سبکهای موسیقی یعنی "سویینگ" می پردازم و آثاری از این سبک از جمله "بلو اسکایز" ساخته "ایروینگ برلین" با اجرای "گروه بنی گودمن " و نیز ساخته های " ادوارد ک...
259431

سبک شناسی نمایشهای موزیکال - نویسنده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی(عسل)

سبک شناسی" نمایش های موزیکال" نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 28 مارس 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. روزگارتان خوش گوار، همچون بهار. در نوشتار حاضر، به طور مختصر با مفهوم " نمایش های موزیکال " آشنا می شویم و پس از پایان این نگاشت و اتمام این فصل کوتاه، رهسپار شناخت دگر سبک های مدرن موسیقی جهان، از جمله "راک و شاخه های وابسته به این سبک" خواهیم شد. با این اشاره که می توانید ، آثار دوازدهمین آلبوم اورژینال من، با نام "معنای زندگانی" را در کنار 11 آلبوم اورژینال اینجان...
298436

فصل تکمیلی و واژه نامه - بخش یکم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی در وبلاگستان پارسی - بخش نخست - ساز شناسی - قسمت اول نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 1 آوریل 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار،آ.ین باب "آموزشهای وکالیست .انو" (باب آموزشهای تکمیلی) را خواهم گشود که شامل "ساز شناسی" و "مروری کوتاه بر درسهای 15 سال آموزش وبلاگ " خواهد بود و از نیمه دوم فروردین 1396 ، آغاز و تا واپسین ماه بهار 1396، ادامه خواه...
274679

فصل تکمیلی و واژه نامه - بخش یکم - نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی در وبلاگستان پارسی - بخش نخست - ساز شناسی - قسمت اول نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 1 آوریل 2017، ایران، تهران منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار،آ.ین باب "آموزشهای وکالیست .انو" (باب آموزشهای تکمیلی) را خواهم گشود که شامل "ساز شناسی" و "مروری کوتاه بر درسهای 15 سال آموزش وبلاگ " خواهد بود و از نیمه دوم فروردین 1396 ، آغاز و تا واپسین ماه بهار 1396، ادامه خواه...
298435

فصل پایانی - سازشناسی - قسمت دوم- نویسنده و آموزگار:رابعه رضوی علوی(عسل)

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی ساز شناسی - قسمت دوم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 2 آوریل 2017، ایران، تهران 15 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار،"ساز شناسی" را آغاز می کنیم. نیز مروری کوتاه بر مهمترین درسهای 15 سال آموزش تخصصی موسیقی در وبلاگ وکالیست .انویم خواهم داشت. تا میانه ماه بهار 1396، این دوره آموزشی نیز به سرانجام خواهد رسید. با این اشاره که می توانید ، آثار
313620

فصل پایانی - سازشناسی - قسمت دوم- نویسنده و آموزگار:رابعه رضوی علوی(عسل)

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی ساز شناسی - قسمت دوم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 4 آوریل 2017، ایران، تهران 15 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار،"ساز شناسی" را آغاز می کنیم. نیز مروری کوتاه بر مهمترین درسهای 15 سال آموزش تخصصی موسیقی در وبلاگ وکالیست .انویم خواهم داشت. تا میانه ماه بهار 1396، این دوره آموزشی نیز به سرانجام خواهد رسید. با این اشاره که می توانید ، آثار
313619

فصل پایانی- قسمت سوم - ساز شناسی و ریتم- نویسنده و آموزگار : رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی ساز شناسی - قسمت سوم نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 5 آوریل 2017، ایران، تهران 16 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار "سازهای شستی دار" و"سازهای الکترونیک" را با هم خواهیم شناخت نیز مروری کوتاه بر مقوله "ریتم و ضرباهنگ" ، از مهمترین درسهای 15 سال آموزش تخصصی موسیقی در وبلاگ وکالیست .انویم خواهم داشت. در بخش واژه نامه و اصطلاحات تخصصی موسی...
325901

فصل پایانی - بخش پایانی- آهنگساز،اجراکننده،ضبط موسیقایی- نویسنده:رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت پایانی - " اجرای موسیقی"، "آهنگسازی"، "نوازندگی" ، "آواز"، "اجرای زنده و ضبط شده"،. ار.تر و کنسرت مایستر"،"نقد موسیقایی" و "سبک موسیقی"،" هارمونیک های اصلی" و"نشانه های تونالیته تمامی گامهای ماژور و مینور" - پایان درسهای رسمی وکالیست و آغاز بخش ضمیمه نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 9 آوریل 2017 20 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. ا...
332233

فصل پایانی - بخش پایانی- آهنگساز،اجراکننده،ضبط موسیقایی- نویسنده:رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت پایانی - " اجرای موسیقی"، "آهنگسازی"، "نوازندگی" ، "آواز"، "اجرای زنده و ضبط شده"،. ار.تر و کنسرت مایستر"،"نقد موسیقایی" و "سبک موسیقی"،" هارمونیک های اصلی" و"نشانه های تونالیته تمامی گامهای ماژور و مینور" - پایان درسهای رسمی وکالیست و آغاز بخش ضمیمه نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 9 آوریل 2017 20 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. ا...
326155

فصل پایانی - بخش پایانی- آهنگساز،اجراکننده،ضبط موسیقایی- نویسنده:رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت پایانی - " اجرای موسیقی"، "آهنگسازی"، "نوازندگی" ، "آواز"، "اجرای زنده و ضبط شده"،. ار.تر و کنسرت مایستر"،"نقد موسیقایی" و "سبک موسیقی"،" هارمونیک های اصلی" و"نشانه های تونالیته تمامی گامهای ماژور و مینور" - پایان درسهای رسمی وکالیست و آغاز بخش ضمیمه نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 9 آوریل 2017 20 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. ا...
313618

فصل پایانی - بخش چهارم -نگارش موسیقی، ملودی و هارمونی- نویسنده : رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت چهارم - نگارش موسیقی - ملودی و هارمونی. نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 6 آوریل 2017، ایران، تهران 17 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار مروری کوتاه بر مفاهیم بنیادین "نگارش موسیقی"، آفرینش "ملودی" و مقدمه ای بر هارمونی" ( یا مهمترین درسهای 15 سال آموزش تخصصی موسیقی در وبلاگ وکالیست .انویم) خواهم داشت که در نوشتار پسین نیز بررسی " مفاه...
777927

پایان واژه نامه و پایان تمامی آموزشها- نویسنده:اینجانب- رابعه رضوی علوی(عسل)

"درس پایانی وبلاگ وکالیست .انو" - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه- واژه نامه - قسمت پایانی - واژگان و اصطلاحاتی که با حروف"ن"،"و"،"ه"،آغاز می شوند . نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 17 آوریل 2017 28 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. امروز،"واژه نامه" و تمامی درسهای وکالیست .انویم بندی و آموزشهای تخصصی 15 سال اخیر من، در نگاشت حاضر، پایانی بس دلپذیر و آرام و نکو خواهند یافت. زین پس نوشتار تازه ای بر این سراچه نخواهم نگاشت،چرا که ب?...
777928

واژه نامه موسیقایی- بخش پنجم-حروف(گ، ل،م)- نویسنده:اینجانب، رابعه رضوی علوی(عسل)

ضمیمه و واژه نامه آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه- واژه نامه - قسمت پنجم - واژگان و اصطلاحاتی که با حروف"گ"،"ل"،"م"،آغاز می شوند . نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 16 آوریل 2017 27 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر، نیز"ضمیمه ای موسیقایی همراه با واژه نامه" ، نگاشته خواهد شد. "واژه نامه" و تمامی درسهای وکالیست .انویم در درس آینده ، پایان خواهد یافت تا این همه، پایانی ?...
350177

واژه نامه موسیقایی- بخش دوم -حروف(ت،ج،چ؛ح؛خ؛د،ر) -نویسنده :رابعه رضوی علوی(عسل)

واژه نامه آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه - قسمت دوم - واژه نامه تخصصی موسیقی - حروف( ت)،(ج)،(چ)،(ح)،(خ)،(د) و (ر) نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 11 آوریل 2017 22 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر،"ضمیمه ای موسیقایی همراه با واژه نامه" ، نگاشته خواهد شد. "واژه نامه" تا واپسین "حرف الفبای پارسی" ادامه خواهد یافت تا این همه، پایانی خوش آهنگ بر تمامی آموزشهای15سال اخیر و
319693

فصل پایانی- قسمت ششم- هوموفونی و پلی فونی و فرم شناسی- نویسنده:رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت ششم - "بافت موسیقایی"،"هوموفونیک و پلی فونیک"،"دگرگونی بافت"،"فرم موسیقایی"،تکنیک های فرم( تضاد،تکرار و دگرگونی) و گونه های فرم( سه بخشی و دو بخشی) . نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 8 آوریل 2017، ایران، تهران 19 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار، مروری کوتاه بر مفاهیم بنیادین "بافت موسیقایی"،" بافت موسیقایی" و انواع آن یعنی "بافتهای ...
777929

واژه نامه موسیقی - بخش چهارم- حروف(ض،ط،ع،ف،ک) - نویسنده:رابعه رضوی علوی(عسل)

ضمیمه و واژه نامه آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه- واژه نامه - قسمت چهارم - واژگان و اصطلاحاتی که با حروف"ض"،"ط"،"ع"،"ف"،"ک"،آغاز می شوند . نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 15 آوریل 2017 26 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر، نیز"ضمیمه ای موسیقایی همراه با واژه نامه" ، نگاشته خواهد شد. "واژه نامه" تا واپسین "حرف الفبای پارسی" ادامه خواهد یافت تا این همه، پایانی خوش ن?...
313617

فصل پایانی - بخش پنجم- هارمونی،گام، مدلاسیون و بافت- نویسنده : رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت پنجم - مرور مهمترین مباحث هارمونی - "کنسونانس ودیسونانس" ،"تریاد"،"آ.ژ"،"تونالیته"،"گامهای ماژور و مینور" و "نشانه تونالیته"،"گام کروماتیک"،"مدلاسیون" و"تونالیته تونیک". نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 7 آوریل 2017، ایران، تهران 18 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار، مروری کوتاه بر مفاهیم بنیادین "هارمونی"،"کنسونانس ودیسونانس" ...
319694

فصل پایانی - بخش پنجم- هارمونی،گام، مدلاسیون و بافت- نویسنده : رابعه رضوی علوی

فصل تکمیلی و پایانی آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی قسمت پنجم - مرور مهمترین مباحث هارمونی - "کنسونانس ودیسونانس" ،"تریاد"،"آ.ژ"،"تونالیته"،"گامهای ماژور و مینور" و "نشانه تونالیته"،"گام کروماتیک"،"مدلاسیون" و"تونالیته تونیک". نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 7 آوریل 2017، ایران، تهران 18 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین درود بر یاران. در این نوشتار، مروری کوتاه بر مفاهیم بنیادین "هارمونی"،"کنسونانس ودیسونانس" ...
350176

واژه نامه موسیقایی - بخش سوم - حروف(ر،ز،س،ش،ص) - نویسنده:رابعه رضوی علوی(عسل)

ضمیمه و واژه نامه آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه- واژه نامه - قسمت سوم - واژگان موسیقایی و اصطلاحاتی که با حروف"ر"،"ز"،"س"،"ش"،"ص"،آغاز می شوند . نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 13 آوریل 2017 24 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر،"ضمیمه ای موسیقایی همراه با واژه نامه" ، نگاشته خواهد شد. "واژه نامه" تا واپسین "حرف الفبای پارسی" ادامه خواهد یافت تا این همه، پایانی خ
332232

بخش ضمیمه - یکم - گاهشمار موسیقایی + واژه نامه حروف (پ ، ت) - رابعه رضوی علوی

ضمیمه و واژه نامه آموزشهای تخصصی موسیقایی وبلاگ وکالیست .انو - نخستین و واپسین مرجع علمی و آموزشی دانش آکادمیک موسیقی بخش ضمیمه - قسمت یکم - گاهشمار موسیقایی و واژه نامه تخصصی موسیقی - حروف ( پ) و ( ت) نویسنده،گوینده و آموزگار: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل) 10 آوریل 2017 21 فروردین 1396 منبع آموزشی : کتاب درک و دریافت موسیقی - اثر : راجر کیمی ین ایران، تهران درود بر یاران. در نوشتار حاضر، "گاهشمار" و"ضمیمه ای موسیقایی همراه با واژه نامه" ، نگاشته خواهد شد. پس از آن، "واژه نامه" تا واپسین "حرف الفبای پارسی" ادامه خواهد یافت که بدین سان پایانی خوش آهنگ...
1375331

تحقیق درباره رابعه بلخی

تحقیق درباره رابعه بلخیفایل تحقیق درباره رابعه بلخی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تحقیق درباره رابعه بلخی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 48 سلیمان راوش رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د سخن از یمامه ازاده ی بلخ، رابعه است ، کبوتری بلند پرواز که ذؤیان و صیدان خونریز اهریمن خوی ، بال های یاقوتی جانش را با شمشیر برید ند و پیکر مهت نه اش را در گرما به ً خونین ، به خون رنگین ساختند . از آن تاریخ تا به امروز که بیشتر از هزار سال ازآن میگذرد ، رابعه را از خون ذ ؤ ی ...
2154179

** ن عارفه و والهه ی تاریخ1(رابعه عدویه)**

** رابعه ی عدویه** ******************** در احوالات رابعه اینگونه گفته اند: ** روزى رابعه رباح قیس را دید که بر صورت کودکى بوسه مى‏ زند. پس گفت: آیا او را دوست مى ‏دارى؟ گفت: آرى. گفت: پس در قلبت جایى براى محبت غیر خدا باز کرده‏ اى. پس رباح فریادى کشید و بى ‏هوش شد. آن‏گاه که به هوش آمد گفت: این محبت رحمت خداست که در قلب‏هاى بندگانش به ودیعه نهاده است. ** گفته ‏اند که محمد بن واسع بر رابعه وارد شد و او را در ح ى شبیه به ح مستى دید که سلّانه ‏سلّانه راه مى‏ رفت. از او پرسید چه چیز تو را به این حال واداشته است؟ گفت: شبانه از دوستى پروردگارم مست شدم و امروز هنوز ? ...
1335593

مقاله رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د

مقاله رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان دفایل مقاله رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د راوش این نوشته را به دو د ختر نازنینم اهدآ مینمایم و از طریق آندو به دخترانی که به د ، عشق و می شند.سخن از یمامه ازاده ی بلخ، رابعه است ، کبوتری بلند پرواز که ذؤیان و صیدان خونریز اهریمن خوی ، بال های یاقوتی جانش را با شمشیر برید ند و پیکر مهت نه اش را در گرما به ً خونین ...
2385860

اولین ع رابعه اسکویی پس از رفتن به شبکه جم tv

1. اولین ع بی حجاب رابعه اسکویی در tv - مجله ملودی 14 ژانویه 2016 ... رابعه اسکویی پس از چند روز که شایعه حضورش در شبکه جم خبر ساز شده بود سکوت کرد اما ... ای شده و تقریبا همه جا شایعه رفتن او بود این بازیگر خود نیز با قطع تمامی راه های ارتباطی به ... در همین رابطه: پیوستن بازیگران به tv 2. رابعه اسکویی | کشف حجاب “رابعه اسکویی” در شبکه جم - نمناک اولین حضور بدون حجاب “رابعه اسکویی” در شبکه ؟! + ع ... “رابعه اسکویی” که گفته میشد برای بازی در شبکه ای جم تی وی به خارج از کشور مهاجرت ... و تقریبا همه جا شایعه رفتن او بود این بازیگر خود نیز با قطع تمامی راه های ارتباطی ? ...
2385473

ع بی حجاب رابعه اسکویی در سریال شبکه جم

1. چرا هنرمندان به tv می پیوندند؟! - مجله ملودی 12 ژانویه 2016 ... منطبق با کلیدواژه: پیوستن بازیگران به جم چکامه چمن ماه حقوق شبکه جم دستمزد بازیگران شبکه ... اولین ع بی حجاب رابعه اسکویی در tv. 2. همه بازیگرانی که به پیوستند +تصاویر - داد نیوز 6 جولای 2016 ... یکی دیگر از بازیگرانی که به شبکه جم تی پیوست رابعه اسکویی است که سابق بر این به ... صالح نیا کار بازیگری را با سریال "بی صدا فریاد کن” ساخته مهدی فخیم زاده با ایفای ..... آخه رابعه اسکویی تورو چه به کشف حجاب با این. 3. "رابعه اسکویی" در ترکیه نقش یک روح را بازی میکند+ع | پایگاه ... 10 ژانویه 2016 ... رابعه اسکویی هن یشه ا ...
1416818

تحقیق در مورد رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د

تحقیق در مورد رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان دفایل تحقیق در مورد رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تحقیق در مورد رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : رابعه بلخی یا هء در خون ذؤیان د راوش این نوشته را به دو د ختر نازنینم اهدآ مینمایم و از طریق آندو به دخترانی که به د ، عشق و می شند.سخن از یمامه ازاده ی بلخ، رابعه است ، کبوتری بلند پرواز که ذؤیان و صیدان خونریز اهریمن خوی ، بال ها? ...
2721039

رابعه مدنی بیوگرافی

رابعه مدنی بیوگرافی رابعه مدنی به همراه پسرش شهاب رضویان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1835261

ماجرای بازگشت رابعه اسکویی به ایران

ماجرای بازگشت رابعه اسکویی به ایران آیا بازگشت رابعه اسکویی به ایران صحت دارد ؟ آیا بازگشت رابعه اسکویی به ایران صحت دارد ؟ رابعه اسکویی با انتشار ع ی از خود در حرم حضرت معصومه (س) صفحه اینستاگرامش را به روز رسانی کرد. ادامه مطلب
1323231

تحقیق جامع وکامل درباره رابعه قزدارّی درخشانترین شاعره سامانی فرمتdoc

تحقیق جامع وکامل درباره رابعه قزدارّی درخشانترین شاعره سامانی فرمتdoc 20صفحه رابعه رابعه قزدارّی ، دختر کعب ، یکی از درخشان ترین شاعره های عصر سامانیان است . خانواده کعب که اصلاً جزو قبایل « قزداری » عربی بودند بعد از حمله تازیان به کشور ما ایران آمده و کاملاً ملیت ایرانیان یافتند . این خاندان بعداً مورد توجه شاهان و فرمانروایان سامانیان قرار گرفتند ، بطوریکه کعب پدر رابعه از طرف آل سامان به حکومت سرزمین بلخ و پیرامون آن منصوب شده و منشأ خدمات برجسته و گرانبها می گردید . اما رابعه قزداری . دختر کعب که شاعری صاحب ذوق و سرشار از استعداد هنری و ادب فارسی ...
1605765

دیدار با ریاست محترم انجمن ادبی رابعه

دیدار با سرکار خانم رابعه (مدیر و موسس انجمن ادبی رابعه)
1495833

بیوگرافی رابعه اسکویی

بیوگرافی رابعه اسکویی بیوکده:رابعه اسکویی (۱۳۴۵ ) بازیگر سینما و تلویزیون ایران، متولد شهر تهران می باشد. وی دوره بازیگری را زیر نظر حمید سمندریان گذرانده است. زمینه فعالیت : هن یشگی ملیت : ایرانی تولد : ۱۳۴۵ ادامه مطلب
1335596

مقاله رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن

مقاله رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زنفایل مقاله رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 قدیمی ترین شاعر زن ایرانی رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن حضور ن در تاریخ ادبیات هم همچون دیگر علوم کمرنگ و نامحسوس بوده و به ندرت در تاریخ و گذشته آن نامی از ن به عنوان بنیانگذار یک سبک یا مکتبی خاص برده شده است که دلیل آن به علت جامعه مردسالارانه و تعصبات مردانه چندان دور از ذهن نبوده است و ح? ...
1966655

(برگ_سبز) رابعه عدویه

برگ_سبز رابعه عدویه نقل است شبی که رابعه به زمین آمد، قطره ای روغن در خانه نبود تا ناف طفل را بدان چرب کنند و تکه پارچه ای نبود تا نوزاد را در آن پیچند. که پدرش مردی سخت تنگدست بود. و با خود عهد کرده بود به جز خدای از هیچ آفریده چیزی نخواهد. مادر رابعه بسیار بگریست و پدرش سر بر زانو نهاد با اندوهی جانکاه. خو سبک وی را در ربود. جمال عالم آرای محمد مصطفی، صلوات الله علیه، بر وی ظاهر گشت و فرمود: ای مرد، ارچه اندوهگینی؟ این دختر که تو را آمده است، سیده ای است که هفتاد هزار تن از امت من، به شفاعت وی به بهشت داخل شوند. حال برخیز و رقعه ای به بصره بنویس ...

موسیقی و هنر معاصر بخش یکم نویسنده و آموزگار اینجانب رابعه رضوی علوی عسل