موسیفی در خون من جاریست


2714494

موسیفی در خون من جاریست...

با این که کم تر از دو دقیقه تمرین عالی سنج زدم (دلتون بسوزه) - موسیقی تو خونمه.
2465798

شعر در قالب مخمس

هنــــوز خـــونِ دل از دیدگان من جاریست هنــــوز طعــــمِ سخن در بیان من جاریست هنــــوز عشقِ کهـــن در نهان من جاریست هنــــوز عطـــرِ تنت در مکان من جاریست هنــــوز شهــــدِ لبت در لبـــان من جاریست ---------------------------------------- ز داغِ هجـــــر تـــــو در دل نشــانه ها دارم به یاد و خاطرت هــــــر شب ترانه ها دارم به شاخســــــارِ خیـــــــالم فســــــانه ها دارم هنــــــوز بهـــــرِ وصــــــ بهانه ها دارم بیــــا که روز و شبان کاروان من جاریست ---------------------------------------- تنـــم به مثلِ دو چشمت هنـــوز بیمار است درون ی من پر ز رمز و اسرار است پناهگاه به س ...
399855

زندگی در کانون ز.له جاریست

زندگی در کانون ز.له جاریست محمد جواد مشهدی شهرآرا نیور:
399853

زندگی در کانون ز.له جاریست

زندگی در کانون ز.له جاریست محمد جواد مشهدی شهرآرا نیور:
2607308

بهشت گاهے بیــــابانیست ڪہ خون شهـدا در آن جاریست...

شهیدانہ بهشت، همیشہ نباید درختانے داشته بــــاشد ڪہ رودهایے از پـــایینش جـــــریان دارند..! گاهے بیــــابانیست ڪہ خون شهـدا در آن جاریست... تراب الحسین @alaahasannajme
1208190

زندگی جاریست

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد، به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم : زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریستزندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست …سهراب سپهری
1359678

نواده ی مرگ

به سمت من نیا من از جنس حصارم در رگهایم خون میدانهای مین جاریست و شب ها برای سیم های خاردار عاشقانه می نویسم به سمت من نیا در من هر روز جنگی تازه شروع می شود و ترسوتر از آنم که لوله ی تفنگ را به سقف دهانم بچسبانم به سمت من نیا من از تو می نوشم از روحت تمام که میشوی همچنان به شکار ادامه می دهم نیاموخته ام که رفتن را دوست بدارم یا برای پایان ها بخندم ادامه می دهم به سمت من نیا من از جنس حصارم و در رگهایم خون میدانهای مین جاریست مهدی یکتا
2011365

گفتارهای کبیر

- آن رود که در تو جاریست در من نیز جاریست. - خنده ام می گیرد وقتی می شنوم که ماهی در آب تشنه است. خنده ام می گیرد وقتی می شنوم مردم به زیارت می روند که خدا را بیابند.-معشوق در درون تو و همین طور در درون من است. شما می دانید که درخت در بذر نهفته است. از تکبّرت دست بردار. هیچ کدام از ما راه زیادی نرفته است. قدرت عشق بسی عظیم تر از آن است که ما تصوّر می کنیم. کبیر
577096

زندگی (سهراب سپهری)

شب آرامی بود میروم در ایوان تابپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفترشعری آورد تکیه ب.شتی داد.شعرزیبایی خواند ومرا برد به ارامش زیبای یقین باخودم میگفتم :زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست... زندگی فاصله آمدن ورفتن... ماست رود دنیا جاریست...زندگی آبتنی . در این رود است وقت رفتن به همان .ی که به هنگام ورود آمده ایم دست ما درکف این رود به دنبال چه میگردد:هیچ زندگی وزن نگاهی ایت که در خاطره ها
2169943

زندگے چیست..

شب آرامے بود مے روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایے در دست گل لبخندے چید، هدیـہ اش داد بـہ من خواهرم تکـہ نانے آورد، آمد آنجا لب پاشویـہ نشست پدرم دفتر شعرے آورد، تکیـہ بر پشتے داد شعر زیبایے خواند، و مرا برد، بـہ آرامش زیباے یقین :با خودم مے گفتم زندگی، راز بزرگے است کـہ در ما جاریست زندگے فاصلـہ آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگے ، آبتنے در این رود است وقت رفتن بـہ همان ی؛ کـہ بـہ هنگام ورود آمدہ ایم دست ما در کف این رود بـہ دنبال چـہ مے گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهے است کـہ در خاطرہ ها مے ماند ...
2413158

صبح فردای مرا

صبح. از دریچه چوبی اتاقت پاورچین پاورچین میگذرد هوای دم کرده باران و. اقتاب گره خورده در قطره گنجشکان این باغ را همیشه بی بال و پر کرده صبح است داس بیداری بغل کن خواب را از چشمان سبزت درو. کن مزرعه ی گیسوی تو را در چنین هوایی بوسه باید کاشت نوازش بهاری بوی باران، و طراوت خاک این عشق است ک در جویبار زندگی جاریست برخیز دستانت را به من بده دستان تو بوی باران می دهند زیر باران، بوی باران، یک غزل از کنج لبت، اخ، ان دو تار افتاده روی رباب ابرویت این عشق است که در لحظه ی دیوانگی ام جاریست تمام کوچه های شهرتان را باید بگردم باید سر هر دیواری از تو نشانه ای ? ...
2172015

زندگی چیست..

شب آرامے بود مے روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایے در دست گل لبخندے چید، هدیـہ اش داد بـہ من خواهرم تکـہ نانے آورد، آمد آنجا لب پاشویـہ نشست پدرم دفتر شعرے آورد، تکیـہ بر پشتے داد شعر زیبایے خواند، و مرا برد، بـہ آرامش زیباے یقین :با خودم مے گفتم زندگی، راز بزرگے است کـہ در ما جاریست زندگے فاصلـہ آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگے ، آبتنے در این رود است وقت رفتن بـہ همان ی؛ کـہ بـہ هنگام ورود آمدہ ایم دست ما در کف این رود بـہ دنبال چـہ مے گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهے است کـہ در خاطرہ ها مے ماند ...
2192185

✔زندگی چیست

شب آرامے بود مے روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایے در دست گل لبخندے چید، هدیـہ اش داد بـہ من خواهرم تکـہ نانے آورد، آمد آنجا لب پاشویـہ نشست پدرم دفتر شعرے آورد، تکیـہ بر پشتے داد شعر زیبایے خواند، و مرا برد، بـہ آرامش زیباے یقین :با خودم مے گفتم زندگی، راز بزرگے است کـہ در ما جاریست زندگے فاصلـہ آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگے ، آبتنے در این رود است وقت رفتن بـہ همان ی؛ کـہ بـہ هنگام ورود آمدہ ایم دست ما در کف این رود بـہ دنبال چـہ مے گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهے است کـہ در خاطرہ ها مے ماند ...
518286

زندگی آب تنی . در حوضچه اکنون است

زندگی آب تنی . در حوضچه اکنون است شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد، به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم : زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی، آبتنی . در این رود است وقت رفتن به همان .ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ !!! زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
1525608

"نلرز کرمانشاه"

می لرزد تنموقتی که می لرزی کرمانشاه کورد میمیرد ولی نمی شود تسلیمقصه اینگونه آغاز شدشعر شد و پیچید:آسمان تاریک بود که زمین لرزید عده ای خواب بودندکه عده ای در خواب جا ماندندماشینها را پر می کنیمدل ها را خالی می زنیم به دشت دشت ذهاب یا می زنیم به پل س ل ذهاب می زنیم به قصر قصری که شیرین نیست که فرهادش خاموش مانده مثل بیستونی که بی ستون ماندهنیست چیزی اینجا جز آوارحجم بزرگ ویرانی هنوز هم امن ترین جای دنیاست آغوش مادران زیر آوار نوزاد در بغل زندگی جاریست ماشینها خالی می شود و دل ها پر پر می شود از رنج پر می شود از غم اندوه جاریست لبریز می شویم? ...
1500610

"نلرز کرمانشاه"

می لرزد تنموقتی که می لرزی کرمانشاه کورد میمیرد ولی نمی شود تسلیمقصه اینگونه آغاز شدشعر شد و پیچید:آسمان تاریک بود که زمین لرزید عده ای خواب بودندکه عده ای در خواب جا ماندندماشینها را پر می کنیمدل ها را خالی می زنیم به دشت دشت ذهاب یا می زنیم به پل س ل ذهاب می زنیم به قصر قصری که شیرین نیست که فرهادش خاموش مانده مثل بیستونی که بی ستون ماندهنیست چیزی اینجا جز آوارحجم بزرگ ویرانی هنوز هم امن ترین جای دنیاست آغوش مادران زیر آوار نوزاد در بغل زندگی جاریست ماشینها خالی می شود و دل ها پر پر می شود از رنج پر می شود از غم اندوه جاریست لبریز می شویم? ...
2474324

زندگی...

زندگی، راز بزرگیست که در ما جاریست زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی، که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!! زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله ی گرمی امید تورا خواهد کشت زندگی درک همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فر است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فر ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده که امروز، دریغش کردی آ ین فرصت همراهی با، امید است زندگی یاد غریبی است، که در ی خاک به جا می ماند... ...
582015

زندگی (سهراب سپهری)

شب آرامی بود.... میروم در ایوان تابپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفترشعری آورد تکیه ب.شتی داد.شعرزیبایی خواند ومرا برد به آرامش زیبای یقین باخودم میگفتم :زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست... زندگی فاصله آمدن ورفتن ماست... رود دنیا جاریست...زندگی آبتنی . در این رود است وقت رفتن به همان .ی که به هنگام ورود آمده ایم. دست ما درکف این رود به دنبال چه میگردد؟؟؟هیچ زندگی وزن نگاهی ایت که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که در دل داری شعله گرمی امید ...
2475582

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری ...
2472080

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری ...
172211

. آلبوم جدید سالار عقیلی به نام دوران عشق

. آلبوم جدید و بسیار زیبای سالار عقیلی به نام دوران عشق آهنگساز: جمشید صفرزاده و گروه موسیفی سور ادامه مطلب
308140

کاش

کاش می گفتی چیستآن چه از چشم توتا عمق وجودم جاریست ...
2312972

اینجا هنوز زندگی جاریست

اینجا هنوز زندگی جاریست واقعا تعجب میکنم از اینایی که میگن ما دیگه به بن بست رسیدیم و هیچ امیدی نداریم گاهی با خودم فکر میکنم شاید ما تو یه سیاره ی دیگه ایم و خودمون خبر نداریم چون جایی که ما هستیم هنوز عشق جریان داره و نبض زندگی به خوبی می زنه.... وقتی میبینم بعضیا انقدر از دنیا و آدماش و خلاصه همه چی مینالن دلم میخواد کمکشون کنم تصمیم گرفتیم حال خوبمونو با بقیه قسمت کنیم نه اینکه ما هیچ مشکلی نداریما نه!!! ولی یه حال خوبی داریم که تونستیم پشت همه سختی ها رو به خاک بمالیم پیشنهاد میکنم شما هم تو این کانال عضو بشید و زندگی تونو عوض کنی ...
25582

اینجا

و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست...
2523898

عشق - مجتبی کاشانی

عشق مانند هوا همه جا جاریست تو نفسهایت را قدری جانانه بکش
2386509

...love is still going on

قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست
999099

به فدایِ لبِ عطشانِ حسین...

این روز ها این سَر و تن های فدا شده با همه ی تلخی اش شده یام دلِ ما هنوز هم عاشقانه ها جاریست ...
2026426

بازتعریف کلمات از صفات بارز آن حضرت بود

خون : یست که خون در رگهایش جاریست :))))
1775436

سهراب

آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست..
334966

یاد

18:00دوشنبه این باد بی قرار، چه خاطراتی را بر دوش می کشد! از چشمان اشکبارش، هزار قصه ی نگفته جاریست.
1831194

۴۶

پشت این صورت جوش خورده زیبایی یک فکر جاریست .... فقط کافیست از زشتی ام بگذری و عبور کنی
1820345

۴۶

پشت این صورت جوش خورده زیبایی یک ساعت فکر جاریست .... فقط کافیست از زشتی ام بگذری و عبور کنی
1001723

ظهور

قطعه گم شده ای از پر پرواز کم است یازده بار شمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است
1794613

حمایت جاریست

بیمه عمر و پس انداز حامی دوم شما برای ساختن آینده ای روشن و زیبا
1788273

ی چه میداند شاید همین دریای نیلگونی که امروز جگر گوشه های شما در آن خو ده اند از اشک هزاران سالەی مادران کرد پر آب شده.

ی چه میداند شاید همین دریای نیلگونی که امروز جگر گوشه های شما در آن خو ده اند از اشک هزاران سالەی مادران کرد پر آب شده.تقدیم به تمام ملت دلسوخته ایران و خانواده های داغدار جانباختگان کشتی سانچیتسلیت، چه کلمه آشنایی! واژە ای تکراری که این روزها بر زبان ها به راحتی آب خوردن جاریست، و تو نمیدانی این واژە ای که به راحتی بر زبانت جاریست چه سنگین است، برای مخاطبی که چند روز است ذره ذره وجودش درآتش می سوزد.برای ملوانان کشتی سانچی غمگینم و حال و روز خانواده های داغدارشان را خوب میفهمم.چه ی بهتر از من، منی که سالهاست کشتیم در آتش میسوزد می تواند این درد را بفهم? ...
1099294

قربانی نمودن برای خدایان ... تاریخچه و معانی آن

منظومه شمسی ما دارای خورشیدی درخشان در مرکز منظومه و کرات و سیاراتی حول آن بودن که اندر مداراتی مجزا با رعایت فاصله و تناسب خاصی در حال گردش حول خورشید بودن و حیاتی اندر دل آن جاریست ... از سوی دیگر این مجموعه واحد در تلاش و تکاپو جهت گردش حول ک شان بودن که در بخش های قبل مطالبی نسبت به آن عنوان نمودن و به تجزیه و تحلیل آن پرداخته ام...از سویی با نگرش به ابعاد زمین و حیاتی که بر سطح آن جاریست ... از سویی کراتی بسان ناحید و مریخ را می توان مشاهده نمودن که مخصوصاً ناحید یا زهره که ابعاد آن بسیار نزدیک به ابعاد زمین بودن و در جهتی ع مدار وضعی زمین در حال گردش به د ...
1415085

/ dance

زندگی در تک تک رگ هایم ان با هزار گلبرگ سرخ، جاریست.life is running through my veins dancing with thousands of red roses ay
141602

(بدون عنوان)

یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود.... نه چراغ است که خاموش شود... و نه سال است به آ. برسد.... جویباریست ز محبت که همیشه جاریست ...
704607

انتظار

او رفت و انتظارش باقیست پشت قدمش عبور اشکم جاریست ای کاش بداند که پس از او عمری در خلوت من همیشه جایش خالیست
677769

همچنان تب دارم

گاهی خوب می شوم، بحران جاریست حادثه ایی پر تکراریست این وقایع و این روزهای پر تکرار تکراری . . . که خوش نشسته ای میان قاب خاطرات اما چه دور...
6770

تو می ایی

روی شانه های دلم دست های تو جاریست تو مادر میم های موج های درونم هستی حالا پرواز می کنم در سکوتی که خداوندم را خوشحال می کند تو می ایی ارایش می کنی تمام زمین را شاعر .
948617

درهای ورودی خانه های بافت قدیم بوشهر

درهای ورودی خانه های بافت قدیم بوشهر در هایی که با تزیینات و رنگ خاص و جنس چوبی خودشون جلوه خاصی به بافت قدیم می دهند ،رسم رسوم هایی که در کوبه های آن است؛ کوبه های مردانه و کوبه های .نه و در هایی که هستند و نیستند دیگر ، در آبی که همان جلوه گر رنگ آسمان و دریاست ح. معنوی خاصی ایجاد کرده ... ( بوشهر را از دید دیگر ببینید ) #بوشهر_گردی به دیدن درهای بافت قدیم بروید . در@leader_lian شعری از شاعر ارزنده دیار جنوب #منوچهر_آتشییادش گرامی باد ... پشت این خانه حکایت جاریست پشت این خانه حکایت جاریست نیست بی رهگذری ، کوچه خمار هرزه مستی است برون رفته ز خویش می کشاند تن ...
487430

. آهنگ جدید کاوه آفاق - امسال

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال . آهنگ امسال با صدای کاوه آفاق همراه با . و کیفیت ۳۲۰ آهنگ . new . kaveh a.h emsal . آهنگ جدید کاوه آفاق – امسال متن آهنگ جدید کاوه آفاق بنام امسال: صدا همون صدا بود طوفات یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو تو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لب مرگ بوسید تو اوج تحویل سال سبزه رو هفت سین بوسید ++++++ بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس ...
487489

. آهنگ جدید کاوه آفاق - امسال

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال. آهنگ امسال با صدای کاوه آفاق همراه با . و کیفیت ۳۲۰ آهنگ. new . kaveh a.h emsal. آهنگ جدید کاوه آفاق – امسالمتن آهنگ جدید کاوه آفاق بنام امسال:صدا همون صدا بود طوفات یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو تو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لب مرگ بوسید تو اوج تحویل سال سبزه رو هفت سین بوسید ++++++ بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو ...
487553

. آهنگ جدید کاوه آفاق - امسال

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال. آهنگ امسال با صدای کاوه آفاق همراه با . و کیفیت 320 آهنگ. new . kaveh a.h emsal . آهنگ جدید کاوه آفاق – امسال متن آهنگ جدید کاوه آفاق بنام امسال:صدا همون صدا بود طوفات یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو تو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لب مرگ بوسید تو اوج تحویل سال سبزه رو هفت سین بوسید ++++++ بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو...
2724009

موسیقی در خون من جاریست...

با این که کم تر از دو دقیقه تمرین عالی سنج زدم (دلتون بسوزه) - موسیقی تو خونمه.
1832217

تا مهربانی هست

تا مهربانی هست زندگی جاریست رفتگری که ناخن های پیرمرد دستفروش را می گیرد tebyanonline
1832210

تا مهربانی هست

تا مهربانی هست زندگی جاریست رفتگری که ناخن های پیرمرد دستفروش را می گیرد tebyanonline
736774

در د دیار

آب چشمه ها و رودها خشکیده ....سکوت و س. مرگباری دریاها فرا را گرفته .... آب متعفن مرداب ها همه جا حتی درسربالائی ها جاریست.... قورباغه های زشت و نفرت انگیز ابوعطا میخوانند
2415033

تشنه ام

تشنه ام چشمۀ چشمهایت کدامین سو جاریست ؟ خسته ام از سراب مَروه صفایم بده شنبه 28 اسفند 95
1075340

انحنای لطیف

به انحنای لطیفی که در تنت جاریست قسم که دست دل از عشق بر نمی دارمآرشید
495664

. آهنگ امسال از کاوه آفاق

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال متن آهنگ کاوه آفاق امسال صدا همون صدا بود طوفانِ یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو توو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشتِ بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییزِ تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لبِ مرگ بوسید تو اوجِ تحویلِ سال سبزه رو هفت سین پوسید . آهنگ جدید کاوه آفاق امسال بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزان بارون پشتِ بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییزِ تو هنوز باقیست اسفند پشتِ اسفند پاییز پشتِ پاییز تنها ت...
575956

تقدیم به عزیزترینم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
1244687

00:00

00:00:00 ... در صفر مطلق های دلم از قلم احساسم جاریست اما جوهر تمـام می کنم وقتی بی وقت میروی و تا کی برنمیگردی ! برگرد راس ساعت دلدادگی… ... شبتون خوش ... پ .ن : اگر شعر یا متن یا ... خوبی داشتید حتما برای ما بفرستید به هیچ دلیلی حذف نمیشن! و یادگاری میمونن ...
1737537

رباعی11

بر قلب من این زخم تو کاریست هنوز بی نور تو روزم شب تاریست هنوز با آن که من از لوح دلت پاک شدم بر ی من عشق تو جاریست هنوز یوسف آزادمنش
2192243

آغاز هر روزِ من ...

با تبسم هاى گرمت روز من آغاز شدصبح آمد، خنده ات جاریست، لبخندت بخیر!" فرامرز عرب عامری "*** سلام مهربونم...روزتون سرشار از برکت و شادی
1201010

بازاری (marketing) چیست؟

علم بازاری یا مارکتینگ بیش از آنکه یک مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی ما جاریست. ادامه مطلب
1157836

بازاری (marketing) چیست؟

علم بازاری یا مارکتینگ بیش از آنکه یک مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی ما جاریست. ادامه مطلب
141789

شک داری؟

آسمان آبی آبیست ، مگر شک داری ؟ زندگی سهم کمی نیست ، مگر شک داری؟در رگ زنده ی این هستی خواب آلوده باور معجزه جاریست ، مگر شک داری؟؟
2207236

شفیعی کدکنی

...تو خامشی، که بخواند؟تو می روی، که بماند؟که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟ ... هزار آینه جاریست.هزار آینهاینکبه همسرایی قلب تو می تپد با شوق.....

موسیفی در خون من جاریست