موسیفی در خون من جاریست


2714494

موسیفی در خون من جاریست...

با این که کم تر از دو دقیقه تمرین عالی سنج زدم (دلتون بسوزه) - موسیقی تو خونمه.
2465798

شعر در قالب مخمس

هنــــوز خـــونِ دل از دیدگان من جاریست هنــــوز طعــــمِ سخن در بیان من جاریست هنــــوز عشقِ کهـــن در نهان من جاریست هنــــوز عطـــرِ تنت در مکان من جاریست هنــــوز شهــــدِ لبت در لبـــان من جاریست ---------------------------------------- ز داغِ هجـــــر تـــــو در دل نشــانه ها دارم به یاد و خاطرت هــــــر شب ترانه ها دارم به شاخســــــارِ خیـــــــالم فســــــانه ها دارم هنــــــوز بهـــــرِ وصــــــ بهانه ها دارم بیــــا که روز و شبان کاروان من جاریست ---------------------------------------- تنـــم به مثلِ دو چشمت هنـــوز بیمار است درون ی من پر ز رمز و اسرار است پناهگاه به س ...
2607308

بهشت گاهے بیــــابانیست ڪہ خون شهـدا در آن جاریست...

شهیدانہ بهشت، همیشہ نباید درختانے داشته بــــاشد ڪہ رودهایے از پـــایینش جـــــریان دارند..! گاهے بیــــابانیست ڪہ خون شهـدا در آن جاریست... تراب الحسین @alaahasannajme
1208190

زندگی جاریست

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد، به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم : زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریستزندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست …سهراب سپهری
1359678

نواده ی مرگ

به سمت من نیا من از جنس حصارم در رگهایم خون میدانهای مین جاریست و شب ها برای سیم های خاردار عاشقانه می نویسم به سمت من نیا در من هر روز جنگی تازه شروع می شود و ترسوتر از آنم که لوله ی تفنگ را به سقف دهانم بچسبانم به سمت من نیا من از تو می نوشم از روحت تمام که میشوی همچنان به شکار ادامه می دهم نیاموخته ام که رفتن را دوست بدارم یا برای پایان ها بخندم ادامه می دهم به سمت من نیا من از جنس حصارم و در رگهایم خون میدانهای مین جاریست مهدی یکتا
577096

زندگی (سهراب سپهری)

شب آرامی بود میروم در ایوان تابپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفترشعری آورد تکیه ب.شتی داد.شعرزیبایی خواند ومرا برد به ارامش زیبای یقین باخودم میگفتم :زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست... زندگی فاصله آمدن ورفتن... ماست رود دنیا جاریست...زندگی آبتنی . در این رود است وقت رفتن به همان .ی که به هنگام ورود آمده ایم دست ما درکف این رود به دنبال چه میگردد:هیچ زندگی وزن نگاهی ایت که در خاطره ها
2413158

صبح فردای مرا

صبح. از دریچه چوبی اتاقت پاورچین پاورچین میگذرد هوای دم کرده باران و. اقتاب گره خورده در قطره گنجشکان این باغ را همیشه بی بال و پر کرده صبح است داس بیداری بغل کن خواب را از چشمان سبزت درو. کن مزرعه ی گیسوی تو را در چنین هوایی بوسه باید کاشت نوازش بهاری بوی باران، و طراوت خاک این عشق است ک در جویبار زندگی جاریست برخیز دستانت را به من بده دستان تو بوی باران می دهند زیر باران، بوی باران، یک غزل از کنج لبت، اخ، ان دو تار افتاده روی رباب ابرویت این عشق است که در لحظه ی دیوانگی ام جاریست تمام کوچه های شهرتان را باید بگردم باید سر هر دیواری از تو نشانه ای ? ...
518286

زندگی آب تنی . در حوضچه اکنون است

زندگی آب تنی . در حوضچه اکنون است شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد، به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم : زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی، آبتنی . در این رود است وقت رفتن به همان .ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ !!! زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
1525608

"نلرز کرمانشاه"

می لرزد تنموقتی که می لرزی کرمانشاه کورد میمیرد ولی نمی شود تسلیمقصه اینگونه آغاز شدشعر شد و پیچید:آسمان تاریک بود که زمین لرزید عده ای خواب بودندکه عده ای در خواب جا ماندندماشینها را پر می کنیمدل ها را خالی می زنیم به دشت دشت ذهاب یا می زنیم به پل س ل ذهاب می زنیم به قصر قصری که شیرین نیست که فرهادش خاموش مانده مثل بیستونی که بی ستون ماندهنیست چیزی اینجا جز آوارحجم بزرگ ویرانی هنوز هم امن ترین جای دنیاست آغوش مادران زیر آوار نوزاد در بغل زندگی جاریست ماشینها خالی می شود و دل ها پر پر می شود از رنج پر می شود از غم اندوه جاریست لبریز می شویم? ...
1500610

"نلرز کرمانشاه"

می لرزد تنموقتی که می لرزی کرمانشاه کورد میمیرد ولی نمی شود تسلیمقصه اینگونه آغاز شدشعر شد و پیچید:آسمان تاریک بود که زمین لرزید عده ای خواب بودندکه عده ای در خواب جا ماندندماشینها را پر می کنیمدل ها را خالی می زنیم به دشت دشت ذهاب یا می زنیم به پل س ل ذهاب می زنیم به قصر قصری که شیرین نیست که فرهادش خاموش مانده مثل بیستونی که بی ستون ماندهنیست چیزی اینجا جز آوارحجم بزرگ ویرانی هنوز هم امن ترین جای دنیاست آغوش مادران زیر آوار نوزاد در بغل زندگی جاریست ماشینها خالی می شود و دل ها پر پر می شود از رنج پر می شود از غم اندوه جاریست لبریز می شویم? ...
2474324

زندگی...

زندگی، راز بزرگیست که در ما جاریست زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی، که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!! زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله ی گرمی امید تورا خواهد کشت زندگی درک همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فر است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فر ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده که امروز، دریغش کردی آ ین فرصت همراهی با، امید است زندگی یاد غریبی است، که در ی خاک به جا می ماند... ...
2472080

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری ...
2475582

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی در این رود است وقت رفتن به همان ی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری ...
308140

کاش

کاش می گفتی چیستآن چه از چشم توتا عمق وجودم جاریست ...
2312972

اینجا هنوز زندگی جاریست

اینجا هنوز زندگی جاریست واقعا تعجب میکنم از اینایی که میگن ما دیگه به بن بست رسیدیم و هیچ امیدی نداریم گاهی با خودم فکر میکنم شاید ما تو یه سیاره ی دیگه ایم و خودمون خبر نداریم چون جایی که ما هستیم هنوز عشق جریان داره و نبض زندگی به خوبی می زنه.... وقتی میبینم بعضیا انقدر از دنیا و آدماش و خلاصه همه چی مینالن دلم میخواد کمکشون کنم تصمیم گرفتیم حال خوبمونو با بقیه قسمت کنیم نه اینکه ما هیچ مشکلی نداریما نه!!! ولی یه حال خوبی داریم که تونستیم پشت همه سختی ها رو به خاک بمالیم پیشنهاد میکنم شما هم تو این کانال عضو بشید و زندگی تونو عوض کنی ...
25582

اینجا

و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست...
2026426

بازتعریف کلمات از صفات بارز آن حضرت بود

خون : یست که خون در رگهایش جاریست :))))
2523898

عشق - مجتبی کاشانی

عشق مانند هوا همه جا جاریست تو نفسهایت را قدری جانانه بکش
334966

یاد

18:00دوشنبه این باد بی قرار، چه خاطراتی را بر دوش می کشد! از چشمان اشکبارش، هزار قصه ی نگفته جاریست.
1775436

سهراب

آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست..
1831194

۴۶

پشت این صورت جوش خورده زیبایی یک فکر جاریست .... فقط کافیست از زشتی ام بگذری و عبور کنی
2789246

کاش میگفتی چیست

کاشمیگفتی چیستآنچه از چشم توتا عمق وجودم جاریست …“فریدون مشیری”
1099294

قربانی نمودن برای خدایان ... تاریخچه و معانی آن

منظومه شمسی ما دارای خورشیدی درخشان در مرکز منظومه و کرات و سیاراتی حول آن بودن که اندر مداراتی مجزا با رعایت فاصله و تناسب خاصی در حال گردش حول خورشید بودن و حیاتی اندر دل آن جاریست ... از سوی دیگر این مجموعه واحد در تلاش و تکاپو جهت گردش حول ک شان بودن که در بخش های قبل مطالبی نسبت به آن عنوان نمودن و به تجزیه و تحلیل آن پرداخته ام...از سویی با نگرش به ابعاد زمین و حیاتی که بر سطح آن جاریست ... از سویی کراتی بسان ناحید و مریخ را می توان مشاهده نمودن که مخصوصاً ناحید یا زهره که ابعاد آن بسیار نزدیک به ابعاد زمین بودن و در جهتی ع مدار وضعی زمین در حال گردش به د ...
141602

(بدون عنوان)

یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود.... نه چراغ است که خاموش شود... و نه سال است به آ. برسد.... جویباریست ز محبت که همیشه جاریست ...
6770

تو می ایی

روی شانه های دلم دست های تو جاریست تو مادر میم های موج های درونم هستی حالا پرواز می کنم در سکوتی که خداوندم را خوشحال می کند تو می ایی ارایش می کنی تمام زمین را شاعر .
487430

. آهنگ جدید کاوه آفاق - امسال

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال . آهنگ امسال با صدای کاوه آفاق همراه با . و کیفیت ۳۲۰ آهنگ . new . kaveh a.h emsal . آهنگ جدید کاوه آفاق – امسال متن آهنگ جدید کاوه آفاق بنام امسال: صدا همون صدا بود طوفات یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو تو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییز تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لب مرگ بوسید تو اوج تحویل سال سبزه رو هفت سین بوسید ++++++ بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزم بارون پشت بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس ...
1832210

تا مهربانی هست

تا مهربانی هست زندگی جاریست رفتگری که ناخن های پیرمرد دستفروش را می گیرد tebyanonline
736774

در د دیار

آب چشمه ها و رودها خشکیده ....سکوت و س. مرگباری دریاها فرا را گرفته .... آب متعفن مرداب ها همه جا حتی درسربالائی ها جاریست.... قورباغه های زشت و نفرت انگیز ابوعطا میخوانند
1075340

انحنای لطیف

به انحنای لطیفی که در تنت جاریست قسم که دست دل از عشق بر نمی دارمآرشید
495664

. آهنگ امسال از کاوه آفاق

. آهنگ جدید کاوه آفاق به نام امسال متن آهنگ کاوه آفاق امسال صدا همون صدا بود طوفانِ یاد تو در من تو روی آینه ماتم تصویر تو توو این شهر همراه سایه هاست با من ترسیدن از خاطرات کارم بارون پشتِ بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییزِ تو هنوز باقیست امسال دیگه سال نشد ماهی لبِ مرگ بوسید تو اوجِ تحویلِ سال سبزه رو هفت سین پوسید . آهنگ جدید کاوه آفاق امسال بی تو زمین پریشان بی تو آسمان پریشان بی تو من از شهر گریزان بارون پشتِ بارون تو کوچه های شهر جاریست افسوس صد افسوس پاییزِ تو هنوز باقیست اسفند پشتِ اسفند پاییز پشتِ پاییز تنها ت...
575956

تقدیم به عزیزترینم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
1157836

بازاری (marketing) چیست؟

علم بازاری یا مارکتینگ بیش از آنکه یک مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی ما جاریست. ادامه مطلب
1201010

بازاری (marketing) چیست؟

علم بازاری یا مارکتینگ بیش از آنکه یک مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی ما جاریست. ادامه مطلب
2758146

حسابت جاریست!بلند مدت!

روی سکوت هایت حساب باز کرده بلند مدت! نشنیده ای ؟ میگویند : سکوت علامت رضاس.. .
2207236

شفیعی کدکنی

...تو خامشی، که بخواند؟تو می روی، که بماند؟که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟ ... هزار آینه جاریست.هزار آینهاینکبه همسرایی قلب تو می تپد با شوق.....
1809376

لبخندت بخیر ...

با تبسمهای گرمت روز من آغاز شد صبح آمد خنده ات جاریست لبخندت بخیر ..." فرامرز عرب عامری " سلام آقای"""...روز اول هفته بخیر و خوشی
2749890

یک مرد آزاد

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. هوای زاده - از همین مجموعه ای به همین نام چقدر توصیف این موسیفی سخت است، این شعر خاطره انگیز، این صدای گرم و دلنشین که انگار سالها میشناسی، صدای حبیب در اکثر لحظات دهه دوم زندگیم به گوش می رسید، صدای خاصی که به همراه اشعار بدیع؛ متفاوت ترین تجربه های شنیدن موسیقی غیرمجاز در آن سالها را بهمراه داشت. درست ? ...
1997096

موسیقی و صدا

بدون تردید ، موسیفی می تواند کمک فوق العاده ای به خلق فضا و تنش د . هایی هستند که فقط باند صدا آن ها را پیش می برد .موسیقی مکمل داستان است ، نه ضمیمه ی آن .بیش تر کارگردانان ها ایده هایی از نوع موسیقی ئی که برای خود می خواهند در ذهن دارند ، و این نقطه شروع خوبی است .زمانی که کارگردان برای ش می خواهد موسیقی را داشته باشد باید حسی را که دارد به طور کامل برای آهنگ ساز در میان بگذارد .به طور مثال اینکه این موسیقی چه نقش نمایشی باید ایفا کند ، به خلق جه فضاهایی باید کمک نماید و از همه مهمتر چه درون مایه ای باید داشته باشد .آهنگ ساز باید به نظرات کارگردان توجه داشته ...
1997164

موسیقی و صدا

بدون تردید ، موسیفی می تواند کمک فوق العاده ای به خلق فضا و تنش د . هایی هستند که فقط باند صدا آن ها را پیش می برد .موسیقی مکمل داستان است ، نه ضمیمه ی آن .بیش تر کارگردانان ها ایده هایی از نوع موسیقی ئی که برای خود می خواهند در ذهن دارند ، و این نقطه شروع خوبی است .زمانی که کارگردان برای ش می خواهد موسیقی را داشته باشد باید حسی را که دارد به طور کامل برای آهنگ ساز در میان بگذارد .به طور مثال اینکه این موسیقی چه نقش نمایشی باید ایفا کند ، به خلق جه فضاهایی باید کمک نماید و از همه مهمتر چه درون مایه ای باید داشته باشد .آهنگ ساز باید به نظرات کارگردان توجه داشته ...
983158

ذکر خیر ...

خدایا! به دل نگیر اگر گاهی "زبانم" از شکرت باز می ایستد... تقصیری ندارد... " قاصر " است کم می آورد در برابر بزرگی ات... لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت! در دلم اما همیشه... ذکر خیرت جاریست... من برای بندگی تو هزار ویک دلیل می خواهم ممنونم که بی چون وچرا برایم خ می کنی...
1102228

8هخن

خدایا!به دل نگیر اگر گاهی"زبانم" از شکرت باز می ایستدتقصیری ندارد..." قاصر " استکم می آورد در برابر بزرگی ات...لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت!در دلم اما همیشه...ذکر خیرت جاریست...من برای بندگی تو هزار ویک دلیل می خواهمممنونم که بی چون وچرا برایم خ می کنی...ه8
497838

ابوالقاسم ح.

در بین مرام های احزاب ، منگر که صد اختلاف جاریست . . . اینها همه یک مرام دارند ، آن نیز مرام . سواریست . . . « ابوالقاسم ح. »
495538

بیوگرافی حسام استپس

نام : حسام نام فامیل : عزتی لقب : استپس شروع به کار در موسیفی : 1379 شروع به کار در سبک . : 1380 بیوگرافی کامل : حسام استپس یا حسام عزتی از سال 79 کار موسیقی را به صورت مبتدی اغار کرد و یک البوم تکنو غیر مجاز ضبط کرد سال بعد با سبک . فارسی اشنا شد و شروع به کار کرد که کارش نتیجه ای نداد که همین ش.ت باعث شد که حسام به مدت دو سال کار موسیقی نکند در سال 82 حسام دوباره پرشین . را ادامه داد که نتیجه گرفت دیس تراک های حسام به سبک خودش فوق العاده خنده دار است حسام استپس . تقلید صدا وتزهای خنده دار در اهنگ است اهنگ جشن پتوی حسام دیگر زبان زد خواص و عام است (بله...آره همچی حا...
2194532

ستاره های خاموش

معلق در بی نهایت سیاهی، مثل خواب هایی که هرگز خاطرت نخواهند ماند، فراموشی از عدم جاریست، با چشم باز هم ندیدن، برای خود کاریست.آه، مثل ریشه ای پوسیده ای، زیر شنهای بیابانی سالخورده، آنجا که ریشه بودن هم دچار نا بیناییست. ادامه مطلب
438092

یک اربعین گذشت

یک اربعین گذشت از لحظه ای که تو جان را فرش دلبر کردی و شادی ما آتش گرفت با رفتنت و آموختی به ما که غریبانه و مردانه دفاع . از . حسین (ع)هنوز جاریست. شهید حسین معز غلامی @molazemanharam69
1488642

دستم را محکم بگیر؛

دستم را محکم بگیر؛ تا از نو بسازیم... ع : شهر کرمانشاه؛ ۲۱ آبان ماه ۹۶ - لابلای ز له باز هم زندگی جاریست... tebyanonline
91442

همان عشقی

تو آن شعر عاشقانه ای که در نبودت به آن پناه می برم، همانی که بیت بیت وجودش غزلیست زیبا که بر لبان هر عاشق خوش الحانی جاریست، همانی که چشم هایش دریچه ایست به سوی آرامشی هستی بخش، تو چون روح دمیده عیسی جاری در قلبم هستی که هر نبض وجودم به خاطر تو می تپد...
1416156

خ ور رایگان

خ ور (اولین انونس منتشر شد) . مشخصات : نام : خ ور ژانر : کمدی محصول : ایران | 1396 بازیگران : مهران غفوریان، پوریا پورسرخ، مریم جلالی،علی صادقی، محمدرضا هدایتی اصغر سمسارزاده، بهروز قادری، مهشاد مخبری، رسول ان، حسین صدیق، بیتا عالمی، مونا شناس، فریده خادم الحسینی ، علی غلامی، الهه شجاعی، جلیل ملک زاده، فریاد صالحی، مسعود رضاخواه، مهدی ، مهدی تجلی، جعفری، خلاصه داستان : زندگی سه جوان موزیسین که تلاش میکنند اسیر موسیفی کوچه بازاری نشوند به همین خاطر به اجرای قطعات موجه می پردازند اما با عدم استقبال مخاطبان روبه رو می شود و به سراغ نوعی ? ...
1434732

در رابطه با عاشورای حسینی....

همیشه گفته ایم و خواهیم گفت که : تا زندگی در زمین بدین صورت جاریست بشریت سوگوار "عدم حضور " برگزیدگان "الهی"در این سیاره خواهد بود...! سالروز عاشورای حسینی، قیام جاودانه بزرگ مرد تاریخ بشر، بر مسلمین حقیقی تسلیت باد .
62232

مجموعه ع. ها و تصاویر به همراه بیوگرافی حامد بهداد

گالری تصاویر و بیوگرافی حامد بهداد + ع. های پدر و مادرش گالری تصاویر و بیوگرافی حامد بهداد به همراه ع. های پدر و مادرش بیوگرافی حامد بهداد حامد صابری بهداد معروف به حامد بهداد متولد 26 آبان سال 1352 در شهر مشهد می باشد. او دارای تحصیلات لیسانس رشته بازیگری تئاتر از . آزاد .ی تهران است. وی به کمک رامبد جوان وارد سینما شد. حامد بهداد از جمله بازیگران خوب و موفق مرد ایرانی می باشد که در زمینه موسیفی نیز فعالیت کرده است. وی برای نخستین بار با . آ. بازی به سینمای ایران معرفی شد و برای آن ک.دای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره . فجر شد. ع. حامد...
1014090

جواب بازی ج انه مرحله 286

آغوش:براز انجیل ها:متیاز خواهران برونته:آناز نام های بلبل:هزار اوااسلحه کمری:کلتاسکلت:استخوان بندیالهه مصری:آمونبازیگر زندگی جای دیگر جاریست:حامد بهدادبازیگر متروپل:پولاد کیمیاییبدی:شربرادر کمبوجیه:بردیا [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1687354

چنان که ما خدا را می بینیم..

چنان که ما خدا را می بینیم انعکاس مستقیمی ست از شیوه ای که ما خود را می بینیم. اگر فکر خدا ترس و شرم را به ذهن ما می آورد، این یعنی ترس و شرم بی اندازه ای در ما جاریست. اگر ما خدا را لبریز از عشق و شفقّت می بینیم، یعنی خود چنین ایم. شمس تبریزی
1167484

(بدون عنوان)

دلم تنگ است ... برای یک روز بودن و امروز نبودنت تنگ است... اشکهایم برای نبودنت نیست برای یک روز بودنت جاریست...کاش روزی نبودی تا امروز قلبم در آرامش نبودنت بود
986802

آبشار هرارون

روستای تلخ چار یکی از روستاهای شهرستان رابر می باشد ا ین روستا در انتهای جاده ای باریک که به دامنه کوشاه ختم می شود. امتداد رودخانه در خلاف جهت اب دره ای زیبا با شیب ملایم مسیر سه ابشار می باشد که حدود ی اعت و نیم زمان میبرد. اگر آن را ادامه دهیم به کوه های لاله زار می رسیم که سرچشمه این رودخانه همیشه جاریست.
2290768

کودتا

حس و حال بهاری تمام ارغوان های شهرمثل حس دختری ست که موهایش را تازه رنگ کردهآمده تا با رنگ تازه اش ... کودتا کند.ارغوان های شهر من ... این روز ها کودتا کرده اند .آرامشی عجیب در رگ شهر جاریست ..آرامشی از جنش آرامش قبل از طوفان .
410438

e163-من شجاعتک

آقای مهربانی ها سلام *** پریشب نگرانیم این بود که حالم خوب نباشد و به آتلیه نرسم نرسیدم، ولی حالم بد نبود *** شعبان شد، رمضان در راه است و من کلی روزه ی نگرفته دارم ... *** حضرت عشق، ترس های ما را بگیر و امنیتمان ببخش به برکت امنیت و جمعیت خاطری که در حرمتان جاریست (بعدن بیشتر خواهم گفت، ان شاء الله) *** سلام
2625060

نُت گوشی انواع آهنگها با شعر و آکورد

نت موسیقی - نت گوشی - نت فارسی - نت آهنگ - آموزش ارگ - لوازم آموزش موسیقی بروز شده 97/6/24 آموزش ارگ ( کیبورد) و پیانو آسان نُتهای موسیفی ترجمه به فارسی دو ر می فا - آهنگهای شاد مجلسی قابل با زیر نویس شعر و آکورد،کامل و دقیق و زمانبندی شده ، قابل نُتهای فارسی با شعر و آکورد آموزش ارگ | آموزش کیبورد | آموزش ارگ| آموزش کیبورد |تدریس ارگ| تدریس کیبورد|آموزش ارگ| نت فارسی با آکورد|نت فارسی با شعر|نت گوشی|نت گوشی با آکورد|نت گوشی با شعر |نت ارگ نُتهای فارسی با شعر و آکورد قیمت نتهای فارسی آماده با شعر و آکورد - قابل هر عدد با شعر و آکورد 4 هزار تومان از ...
917394

شعر ( تو نیستی که ببینی ) از فریدون مشیری

تو نیستی که ببینی ، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاریست چگونه ع. تو در برق شیشه ها پیداست چگونه جای تو در زندگی سبز است هنوز پنجره باز است تو از بلندی ایوان به باغ می نگری درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها به آن تبسم شیرین به آن تبسم مهر ادامه مطلب
2221670

آهنگ تیتراژ سریال رهایم نکن

آهنگ تیتراژ سریال رهایم نکن آهنگ های تیتراژ ایت میانی و پایانی رهایم نکن با و کیفیت اصلی با صدا و خوانندگی . سریال رهایم نکن به کارگردانی مهدی عسگ ور ایام رمضان 97 از شبکه سه پخش می شود. تیتراژ رهایم نکن تیتراژ بیکلام ابت تیتراژ پایانی لینکهای بعد از پخش تیتراژ رهایم نکن، آهنگ رهایم نکن، اهنگهای سریال رهام نکن، اهنگ وسط رهایم نکن،موسیفی سریال رهایم نکن شبکه سه، تیتراژ پایانی رهایم نکن، اهنگ سریال شرهایم نکن،اهنگ وسط سریال رهایم نکن ،آهنگ آ رهایم نکن تیتراژ پایانی رهایم نکن
782242

ده

ده من دهی که درختان بلوط سبز سخاوتش در ورای عتیق عاطفه ها در وسعت خاکی عشق می روید. آنجا که در کلتوهای کوچک خانه های کاه گلی عطر آشنای نان بلوط از ساج غنی همسایه ها هنوز بر شقیقه ام تلنگر می زند ، آنجا که در خلوت صبور دره اش هرگز گلی پژمرده نمی شود و هیچ نیلوفری عبث نمی روید، دهی که نهری زلال در بستر خشن دره ها ی عمیقش تا همیشه ی آسمان جاریست.

موسیفی در خون من جاریست