معنی این


1528158

معنی pretendant

معنی pretendant , معنی pretended , معنی pretended to be right , معنی pretendedly , معنی pretender , معنی pretense , معنی pretension , معنی pretension method , معنی pretentious , معنی pretentiously , معنی pretentiousness , معنی preterhuman , معنی preterit , معنی preterit(e) , معنی preterition , معنی preterminal , معنی pretermission , معنی pretermit , معنی preternatural , معنی preternaturally , معنی pretest , معنی pretext , معنی pretexts , معنی pretone , معنی pretor , معنی pretreat , معنی pretreatment , معنی prettification , معنی prettify , معنی mawkish , معنی mawkishly , معنی mawkishness , معنی max lange attack , معنی maxi , معنی maxilla , معنی maxillary , معنی maxillary (n) , معنی maxilliform , معنی maxim , معنی maximal ,معنی maximal oxygen consumption per minute , معنی maximalist , معنی maximin , معنی maximizati ...
1529280

معنی lake

معنی lake , معنی lake dweller , معنی lake dwelling , معنی lake rampart , معنی lake0dwelling ,معنی lakelet , معنی laker , معنی lakh , معنی laking dignity , معنی laky , معنی laky a , معنی laleh ,معنی lallegro , معنی lally , معنی lalopathy , معنی lalophobia , معنی laloplegia , معنی lalu , معنی lam , معنی lam dacism , معنی lama , معنی lama teshu , معنی lamaism , معنی lamaistic , معنی lamarckianism , معنی lamasery-ries , معنی lamb , معنی lambast , معنی lambaste , معنی lambda ,معنی lambda point , معنی lambdoid , معنی lambdoidal , معنی lambency , معنی lambencyr , معنی lambent , معنی lambently , معنی lamber , معنی lambert law , معنی lambhood , معنی lambkin ,معنی lambkino , معنی lamblike , معنی lamblkin , معنی lambrequin , معنی lambs-wool , معنی lambskin , معنی lame , معنی lame duck , معنی lame in ...
1529279

معنی bagging

معنی bacchant , معنی bacchante , معنی bacchantic , معنی bacchic , معنی bacchus , معنی bacchvs, معنی bacciferous , معنی baccivorous , معنی baccslavreate , معنی bach , معنی bach p , معنی bachelor , معنی bachelor , معنی bachelor , معنی bachelor quarters , معنی bachelorhood , معنی bachelors- on , معنی bachelorship , معنی bachspin , معنی bacillar , معنی bacillary , معنی bacilliphobia , معنی bacillus , معنی back , معنی back alley , معنی back and forth , معنی back blowing , معنی back bone , معنی back boundary line , معنی back conductance , معنی back crawl ,معنی back dated , معنی back dive , معنی back donation , معنی back down , معنی back drill , معنی back drilling attachment , معنی back driving axle , معنی back emf , معنی back facade , معنی back facing tool , معنی back fill , معنی back firing , معنی back float , معن? ...
931318

دیکشنری آنلاین2

معنی algerian معنی algerine معنی algesia معنی algesimeter معنی alggardness معنی algid معنی algiers معنی algogenic معنی algoid معنی algol معنی algol 60 معنی algol 68 معنی algol wمعنی algolagnic معنی algologist معنی algology معنی algophilia معنی baton معنی baton rounds معنی batrachia معنی batrachian معنی batsman معنی battailous معنی battalia معنی battalion معنی battalion commander معنی battels معنی batten معنی batterمعنی battering ram معنی battering train معنی batterty cover معنی battery معنی battery (drycell) معنی this once معنی this place معنی this play does not stage well معنی this proverb is not a to him معنی this report is incredible معنی this same معنی this side معنی this soup is mere washمعنی this story is improbable معنی this ticket admits one معنی this too...
1529278

معنی fire bee

معنی fire bee , معنی fire bug , معنی fire bullets , معنی fire commands , معنی fire control party (fcp) , معنی fire control radar , معنی fire coordination line , معنی fire cover , معنی fire cracker ,معنی fire cured , معنی fire curtain , معنی fire department , معنی fire detection system , معنی fire direction center (fdc) , معنی fire discipline , معنی fire door , معنی fire drake , معنی fire drill , معنی fire eater , معنی fire extinction , معنی fire extinguishing , معنی fire extinguishing system , معنی fire grate , معنی fire guard , معنی fire hose , معنی fire hydrant , معنی fire lit , معنی fire lobby ,معنی fire mission , معنی fire off , معنی fire opal , معنی fire out , معنی fire patrol , معنی fire place opening , معنی fire post , معنی fire proofing , معنی fire proofing compound , معنی fire protection ,معنی fire sale , معنی fire salu ...
1529277

معنی man months

معنی make up for , معنی make up for the past , معنی make up to , معنی make up to a person ,معنی make water , معنی make wave , معنی make way , معنی make wine , معنی make wonder ,معنی make woof , معنی make work activities , معنی make worldwide , معنی make worried , معنی make worthy , معنی make-a-picture -story test , معنی make-and-break ignition , معنی make-and-mand , معنی make-induced current , معنی make-up , معنی make-up cl , معنی makebate , معنی makefast , معنی makepeace , معنی maker , معنی maker of earthenware pipe , معنی maker of paneled ceiling , معنی makeshift , معنی maket garden , معنی makeup , معنی makeup time , معنی makeweight , معنی makgi boowi , معنی makhmalbaf , معنی making , معنی making a living , معنی making a mess , معنی making faces , معنی making good , معنی making haste , معنی making jewelry , معنی making sel ...
931320

دیکشنری آنلاین

معنی dumbly معنی dumbness معنی dumbstruck معنی dumfound معنی dummer معنی dummy instruction معنی dummy p. معنی dummy run معنی dummy stimuli معنی dump carمعنی dump check معنی dump tape معنی dump truck معنی dumped معنی dumped rockfill معنی dumpiness معنی dumping stone معنی resourcefulness معنی resources معنی respect معنی respect of persons معنی respect oneself معنی respectability معنی respectable معنی respected معنی respecter معنی respectfulمعنی respectfully معنی respectfully yours معنی respectfulness معنی respecting معنی respective معنی respectively معنی respects معنی enter معنی enter into an agreement معنی enter into quarrel with some one معنی enter key معنی enter-the-game معنی enter/return معنی enteral معنی enteralgia معنی enterectomy معنی enteredمعنی enteric م...
1558239

معنی priapus

معنی priapus , معنی price , معنی price 2 , معنی price adjustment , معنی price as natural ice , معنی price chiseling , معنی price consumption curve , معنی price control , معنی price current , معنی price determination , معنی price differential , معنی price discriminating monopoly , معنی price discrimination ,معنی price effect , معنی price elasticity of demand , معنی price elasticity of supply , معنی price fixing ,معنی price freeze , معنی price homogeneity , معنی price increase , معنی price leadership , معنی price level ,معنی price levels , معنی price limit , معنی price line , معنی price line pricing , معنی price market , معنی price of blood , معنی price ratio , معنی international master , معنی international media office , معنی international meeting , معنی international migration , معنی international monetary reserves , معنی international organi ion f ...
931319

دیکشنری آنلاین1

معنی matrimonial period معنی matrimonial rights معنی matrimonially معنی matrimony معنی matrix معنی matrix algebra معنی matrix isolation spectroscopy معنی matrix mechnicsمعنی matrix notation معنی matrix or matrices معنی matrix storage معنی matrolinous معنی matron معنی matron of honor معنی matronage معنی matronal معنی matronhood معنی magstripe معنی maguey معنی magus معنی magyar معنی mahallat معنی maharaja معنی mahasti معنی mahatma ghandi معنی mahbod معنی mahboobeh معنی mahbubeh معنی mahdi armyمعنی mahdiyeh معنی mahdokht معنی mahin معنی mahindokht معنی mahkameh معنی bushy معنی busily معنی businedd data processing معنی business معنی business activity معنی business combination معنی business data processing معنی business firmsمعنی business fluctuations معنی business goods ...
1532876

معنی promise breaker

معنی promise breaker , معنی promise breaking , معنی promise fulfillment , معنی promise keeping , معنی promise of marriage , معنی promised , معنی promised day , معنی promised land , معنی promiser , معنی promises , معنی promising , معنی promissory note , معنی promotable , معنی promote , معنی promote ,معنی promoter , معنی promoting , معنی promotion , معنی promotion list , معنی promotion money , معنی promotive , معنی promotor , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt book , معنی prompt box , معنی prompt delivery , معنی prompt payment , معنی essential attribute , معنی essential element , معنی essential elements , معنی essential fatty acids ,معنی essential item list , معنی essential oil , معنی essential oil of orange flower , معنی essentiality , معنی essentially , معنی essentialness , معنی essntial properties , معنی ...
901347

من نه نفهمم ....؟!

من نه معنی زندگی و فهمیدم ! نه معنی عشق و فهمیدم ! نه معنی رفاقت و فهمیدم ! نه معنی دوست و فهمیدم ! نه معنی گذشت و فهمیدم ! نه معنی وفاداری و فهمیدم ! یا کلاً نفهمم و یا معنی نفهمی و نمیدونم ! یا میدونم و میخوام نفهمم ! هه هه ....؟! تمام و دیگر هیچ ....؟!
11529

معنی حروف فارسی

الف: اَلِف: یکی به معنی اَلِ فِ باشد و اَل را هنوز ندانَم بدرستی چیست و اَل ممکن است معنی ایل یا همان اِل یا خدا دهد که به حروف لاتین آن را با "l" نمایش می دهند و اَل ممکن است به معنی آل یا خاندان یا طایفه باشد ... یکی به معنی اَلِف یعنی اَز لِف است و لِف را می توان لیف از نوع الیاف دانست و یحتمل به معنی نَخ یا طناب یا حبل نیز باشد ... دیگر معنی آن می تواند اَلِف به معنی اَز لِف باشد و آن لِف به معنی شخصیتی باشد که یحتمل "لوده مَنِش" است و لوده . را می توان نوعی از جاهلیت معنی نمود یا شخصیتی ق.اق و یحتمل زورگو است که حرف حساب آن را حالی نشود و برای اینکه از او درخواس
2416142

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکنید ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ -معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ -گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم ، معنی واژه سینا را پیدا ن ؛ -شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ -به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی ندا? ...
706442

روح-معنی

رد نظریه روح معانی در مطالب قبلی بیان شد که در تفسیر کلماتی مثل (ید، کرسی، قلم) وغیره که در کلام خداوند متعال آمده سه بیان و معنی وجود دارد. یکی از آن تفاسیر نظریه روح معنی بود. خلاصه نظریه روح معنی این است که حقیقت معنی الفاظ این اشیاء محسوس نیست بلکه معنی حقیقی آنها، حقیقت آن شیء است وآن شیء به عنوان یک مصداق محسوس است. لذا معنی (ید) به معنی چیزی است که قدرت با آن اعمال می شود که مصداق حسی آن همین دست انسان است. و مصادیق دیگری نیز می تواند داشته باشد. لذا استفاده (ید) در مورد خداوند مجاز نیست ولی به معنی داشتن دستی مثل دست انسان ها هم نیست که مسا...
547014

سحر تبر کیست

سحر تبر کیست زندگینامه و بیوگرافی ع. و . کلیپ سحر تبر به صورت رایگان در ن. لود دریافت کنید . سحر تبر کیه ؟ سحر تبر چکارست سرچ جدید مردم توی اینترنت هست که نتیجه ای ندارد . سحر تبر اصلا معلوم نیست معنی دارد یا نه تبر آیا به معنی تبر چوب بر ؟ یا معنی چیز دیگه ای دارد ؟ سایت ما بعد از تحقیقات توی اینترنت معنی سحر تبر را متوجه نشده است و اصلا نمیدونیم این به چه معنی است ؟ سحر تبر یعنی چه ؟ دوستان اگه معنی سحر تبر رو میدونید توی نظرات بزارین تا ما توی همین پست قرار بدیم سحر تبر
273269

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با تفسیر | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ صوتی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ . | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی و استخاره - fale hafez - fale hafez ba mani - فال حافظ اصلی با معنی کامل - .ید عینک آفت. اورجینال - فروش عینک آف
273250

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با تفسیر | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ صوتی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ . | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی و استخاره - fale hafez - fale hafez ba mani - فال حافظ اصلی با معنی کامل - .ید عینک آفت. اورجینال - فروش عینک آف
2230259

تحقیق درباره وحی و نبوت معنی وحی

تحقیق درباره وحی و نبوت معنی وحی قالب فایل(ورد) لینک پایین صفحه تعداد صفحه:18 بخشی از متن وحی و نبوت معنی وحی توجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی خاصی پیدا کرده است بصیرت بیشتری برای درک صحیح آن معنی خاص بوجود می آورد، به طور مثال اگر بدانیم که لفظ دین در لغت به معنی تسلیم، عادت، عبادت، طاعت، خواری، حساب، قهر و غلبه، پادشاهی، حکم، تدبیر، توحید، پارسایی، قضاء و غیره می باشد از دین یا دین موسی یا ، معنی کامل تر و جامع تری را می فهمیم تا این که فقط بدانیم دین مجموعۀ حق ... دریافت فایل
2414968

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکیند ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم پیدا ن ؛ شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی نداشته باشد ؛ لذا هوش یکی ...
1508104

چند اختصار پرکاربرد در متون انگلیسی

1) a.m. (anti merdiem) می خوانیم ) ei em معنی ) قبل از ظهر ( از سپیده صبح تا قبل از ظهر) مثال) we starts our works at 9 am. 2) p.m. (post meridiem) می خوانیم ) pi em معنی ) بعد از ظهر ( از ظهر تا شب ) مثال ) the meeting starts at 2.30 pm. 3) etc. می خوانیم ) et cetera معنی ) و غیره مثال ) a shop which sells cards , calendars , etc . 4) e.g. (for example) می خوانیم ) for example معنی ) برای مثال مثال ) make sure you eat foods that contain protein , e.g. meat , cheese , fish , or eggs. 5) i.e. (id est) می خوانیم ) i e یا that is معنی ) به این معنی که / در تفهیم بهتر جمله قبلی نیز به ...
367272

. یعنی چی؟

سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی اولین پستمون رو با معرفی . شروع میکنیم:. به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه می باشد. در علوم مربوط به رایانه معنی . گاه مساوی معنی کرک (crack) که رمزگشایی است نیز عنوان می شود. در گفتگوهای امروزی . به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و کرک نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر به فرد گشاینده رمز می گویند.
166535

ترجمه آیات (2)

ادامه بحث در مورد معنی آیة 3 سوره مائده یکی از وزن هایی که در ثلاثی مزید وجود دارد، وزن «فعیل» است. این وزن معانی مختلفی می دهد. و از یک جهت می توان معانی این وزن را به دو دسته تقسیم کرد. اول: فعیل به معنی فاعل باشد. دوم: فعیل به معنی مفعول باشد. چون محل بحث ما در مورد معنی آیه است و در آیه به معنی مفعول است لذا به این قسم می پردازیم. و چون می خواهیم معنی (نطیحة) و دیگر الفاظ در این آیه را مشخص کنیم، لذا کلام شیخ رضی (رحمه الله) را می آوریم که فصل الخطاب این بحث است: ادامه مطلب
2078795

فال حافظ با معنی فال تاروت 95

فال حافظ با معنی قرآن همواره اول کتاب مسلمانان به خصوص ما ایرانیان بوده است هرگاه مشکلی در زندگی ما پیش می آید چاره آن را در قرآن جست و جو می نماییم اما در کنار این کتاب آسمانی فال حافظ با معنی نیز جایی برای خود باز کرده است . با این که به این حقیقت واقف هستیم که قرآن کلام الهی شان و جایگاهی بسیار فراتر از کلام مخلوقات دارد ولی گرفتن فال حافظ با معنی fale hafez آن را خالی از لطف نمی دانیم . با این همه انتقاداتی به فال حافظ همراه با معنی وارد می شود . آیا به واقع این فال با معنی می تواند چاره گشای راه ما باشد ؟ آیا میتوان همواره به این فال با معنی آن اعتما? ...
2078811

فال تاروت فال حافظ با معنی 95

فال حافظ با معنی قرآن همواره اول کتاب مسلمانان به خصوص ما ایرانیان بوده است هرگاه مشکلی در زندگی ما پیش می آید چاره آن را در قرآن جست و جو می نماییم اما در کنار این کتاب آسمانی فال حافظ با معنی نیز جایی برای خود باز کرده است . با این که به این حقیقت واقف هستیم که قرآن کلام الهی شان و جایگاهی بسیار فراتر از کلام مخلوقات دارد ولی گرفتن فال حافظ با معنی fale hafez آن را خالی از لطف نمی دانیم . با این همه انتقاداتی به فال حافظ همراه با معنی وارد می شود . آیا به واقع این فال با معنی می تواند چاره گشای راه ما باشد ؟ آیا میتوان همواره به این فال با معنی آن اعتما? ...
436789

یک کلمه و این همه معنی

دشواری های ترجمه 2 یک کلمه و این همه معنی گاهی کلماتی در انگلیسی وجود دارند که فقط یه معنی دارن و کار رو راحت می کنن مثه همین کلمه humanity – انسانیت و معنی دیگه ای نداره ... ولی کلمه هایی وجود داره که دهها معنی دارن مثل : . = .وس نر – شیر آب – بادنما – گردن کلفت – سردسته – چرت و پرت- داداش – سیخ . – گند زدن – علوفه – کپه . – معنی . . مرد رو هم میده ... حالا باید دید وقتی دارین متنی رو ترجمه می کنین منظور از . چیه ؟ آیا جنبه فنی مورد نظره : . valve = شیر سماوری – یکی از ساده ترین شیرها که با چرخیدن 90 درجه ای باز و بسته میشه آیا معنی عامیانه اش مورد نظره ؟ داداش...
1753184

اسم خاص برای دختر

اسم های تک دخترانه بنا به درخواست شما عزیزان در این قسمت چند اسم خاص دخترانه برگزیده و منتخب از وب سایت namefarsi.com را برای شما جدا کرده ایم تا برای نامگذاری فرزند دختر استفاده نمایید: لیست نام دخترانه خاص سِلوا selva به معنی مایه تسلی ( دلیل آرامش) و عسل با ریشه عربیپرنده ای بهشتی که در سوره بقره ( آیه57) از ان نام برده شده استبه معنی جنگل بارانی در زبان انگلیسی سلینا مانند سیل، وشان (اسم دختر ترکی) لیانا به معنی بانوی درخشان السا به معنی زیبا و نجیب و بخشنده (اسم بین المللی) آدلیا به معنی ستایش خدا (نام پارسی) دزیره به معنی زندگی ( فرانسوی) الیزه به معنی به ...
17243

تفاوت کنایه و ضرب المثل

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت .. 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ...
2534949

دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد

کفش قرمز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری مهربان وهم صحبت ورفیق است کفش سبز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری پارسا وپاکدامن است کفش سیاه به معنی همسری دارا وثروتمند است دیدن یا داشتن کفش بچه به معنی مادر یا پدر شدن است کفش مجلسی به معنی موفقیت وپیشرفت است دیدن کفش پاشنه بلند به معنی ازدواج با زن یا مردی بلند مرتبه در آینده است که باعث پیشرفت شما نیزمی شود داشتن کفش پاشنه بلند برای افراد متاهل به معنی پیشرفت بیننده خواب به واسطه همسر است ادامه مطلب
1582806

تفاوت ضرب المثل و کنایه

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت . 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ضرب المثل ...
387844

. چیست؟؟

رخنه یا . به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه می باشد. در علوم مربوط به رایانه معنی . گاه مساوی معنی کرک (crack) که رمزگشایی است نیز عنوان می شود. در گفتگوهای امروزی . به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و کرک نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر به فرد گشاینده رمز می گویند. گستردگی واژهٔ . منحصر به رایانه نمی باشد و توسط افراد با تخصص های گوناگون در زمینه هایی از قبیل موسیقی، نقاشی و... نیز به کار می رود که به معنی دگرگونی های هوشمندانه و خلاقانه فرد در آن زمینه می باشد. تاریخچه تاریخچهٔ استفاده از واژه . و .ر به ا...
2524536

مامان

مامان دیگه کاملا منو رها کرده. الان خیالش راحته که نه دیگه مسئولیتی از بابت من روی دوشش هست و نه قراره دل نگران مخارجم باشه. حتما تا الان هم مجال این بوده که خانم حس مغزش رو علیه من شستشو بده و خیلی خوب بهش بقبولونه که من ولد ناخلفی بودم و همون بهتر که منو انداخت سر بابام. حس خالی بودن می کنم. این روزها زیاد می خندم. سعی می کنم خوشحال باشم ولی نهایتا خودم بهتر از هر ی می دونم که اینها همش یه ماسکه روی صورتم. من معنی خیلی چیزها رو دیگه نمی فهمم. معنی امنیت. معنی محبت بی قید و شرط. معنی آرامش. معنی خونه. معنی خانواده. معنی ثبات. میدونم یه مدت دیگه حس دوباره حال ...
2269124

معنی دیگر just

سلام به همه امروز میخوام معنی دیگر just رو بنویسم این کلمه چندین معنی میده ولی امروز میخوام یکی از معنی هاش رو که امروز باهاش مواجه شدم رو بنویسم و اینم بگم که این کلمه معمولا به معنی فقط هستش ولی معنی دیگرش این هستش: درستکار در این مثال دوکلمه ای میتونین بفهمین که در اینجا این کلمه به چه معناست noble & just شرافتمند و درستکار و امشب هم به معنای دیگر این کلمه میپردازیم
1857616

mhngb

معنی برخی از اصطلاحات سونوگرافی بارداریfl : fl اختصار کلمات femur length می باشد که به معنی طول ران است.ac : ac اختصار کلمات abdominal circumference می باشد که معنی آن دور شکم است.hc : hc اختصار کلمات head circumference می باشد که به معنی دور سر است.bpd : bpd اختصار کلمات biparietal diameter می باشد که معنی آن عرض سر یا بزرگترین قطر سر جنین است.hl: hl اختصار کلمات humerus length و به معنی طول بازو می باشد. منبع: setare.com
269917

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملگرفتن فال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ با معنی و تعبیر کامل | فال حافظ با معنی و استخاره
269931

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملگرفتن فال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کاملفال حافظ با معنی و تعبیر کامل | فال حافظ با معنی و استخاره
1661933

مجاز

#مجاز مجاز در مقابل حقیقت است وآن آوردن در غیر معنی حقیقی به شرط آن که میان معنی حقیقی و معنی غیر حقیقی پیوندی برقرار باشد. . به تعبیر دیگر به کار رفتن واژه ای است در غیر معنی حقیقی، به شرط وجود علاقه و قرینه. ادامه مطلب
1720064

از عدم به وجود

راستش را بخواهی زنذگی پیش از آن که معنی زیستن بدهد با مرگ معنی پیدا میکند!اگر رفتن نبود ماندن چه ارزشی داشت و اگر شب نبود ستاره ها چگونه می درخشیدند؟ اگر عدم نبود هستی چه معنی داشت و اگر فانی نبود چه معنی داشت باقی؟!
2087973

261:جاست دو یور بد

آدمها رشد می کنن، از همون وقتی که اسمِ همشون رویان یا معادل انگلیسیش embryo هست تا وقتی که جنین یا fetus بشن، و بعد تر نوزاد، نونهال، دسال و هزار هزار اسم دیگه که پشت بندش میاد بدون هیچ معنی. البته بخوای معنی کنی معنی زیاد هست، تو کتابهای فرهنگ لغت، تو جامعه، تو خیابون مفت مثل حرف، ولی آدم که حرف نیست مفت مفت معنی شه.معنی آدمها شاید تو سه ماه و چند روزگی با روحِ تازه شون بیاد، شاید هم قبل ترش، یا بعد از اون. ولی هر چی هست معنی آدمی با روح میاد، نه با رشد چند تا تیکه استخون، پوست و گوشت. روح میاد که فکر میاد، نظر میاد، عقیده میاد، من میاد. حالا قصه از کجا شروع میشه ...
1590000

کیفیت مهم است یا کمیّت؟

با سلام /در نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، کیفیت عبادت مهم است یا کمیت آن؟ یعنی سیر تکاملی منهاجی بر کیفیت عبادت بنا نهاده می شود یا بر کمیت عبادت؟ /متشکرم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسمه تعالیسلام علیکمنخست باید دو کلمه ی «کمّیت» و «کیفیت» را به روشنی معنی کنیم. کمیت بنا بر آنچه در لغتنامه ها معنی شده، به معنی «اندازه» و «مقدار» است؛ و کیفیت، به معنی «صفت»، «ح »، «چگونگی ی یا چیزی» است ولی به مجاز، در «میزان مرغوب بودن» استفاده می شود. پس ادامه ی سخن را با «کمیت» به معنی تعداد و «کیفیت» به معنی ارزشمند بودن ادامه ? ...
1869777

کیفیت مهم است یا کمیّت؟

با سلام /در نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، کیفیت عبادت مهم است یا کمیت آن؟ یعنی سیر تکاملی منهاجی بر کیفیت عبادت بنا نهاده می شود یا بر کمیت عبادت؟ /متشکرم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسمه تعالیسلام علیکمنخست باید دو کلمه ی «کمّیت» و «کیفیت» را به روشنی معنی کنیم. کمیت بنا بر آنچه در لغتنامه ها معنی شده، به معنی «اندازه» و «مقدار» است؛ و کیفیت، به معنی «صفت»، «ح »، «چگونگی ی یا چیزی» است ولی به مجاز، در «میزان مرغوب بودن» استفاده می شود. پس ادامه ی سخن را با «کمیت» به معنی تعداد و «کیفیت» به معنی ارزشمند بودن ادامه ? ...
595066

سیصد و بیست و دو

آدم تا قبل از یه سنی یه چیزایی رو نمیفهمه، براش فاقد معنی هستن. مثلا من سال اول .م برای اولین بار معنی سردرد رو فهمیدم. یا مثلا سالای آ. . فهمیدم اینایی که میگن معده م درد میکنه، معنی حرفشون چیه!؟ معنی دلتنگی رو اولین بار وقتی فهمیدم که خواهرم دانشجو شد، معنی بغض رو اول دبیرستان وقتی فهمیدم که مامان رفت شهر . خواهر بهش سر بزنه. بغض به معنی حجمی در گلو که هر چقدر آب دهنتو قورت بدی یا آب بخوری پایین نمیره که نمیره. این روزا ولی دیگه دلتنگی شده جزو هر روزم. دیگه باهاش زندگی میکنم، از بس . و کار و رفیقام رفتن.
2743654

مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار چیه

مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار چیه معنی برو کار می کن مگو چیست کار + معنی ضرب المثل برو ... https://mojbaz.com › اجتماعی مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار،نگاه سعدی به مقوله کار،برداشت شما از ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کار چیست؟ معنی ضرب المثل " برو کار می کن، مگو چیست کار " + داستان - ... www.daneshchi.ir/معنی-ضرب-المثل-برو-کار-کن،-مگو-چیست-کار/ آشنایی با مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار + داستان و شعر، فارسی پنجم ابت ، معنی برو کار کن مگو چیست کار، داستان کوتاه در مورد تلاش و ... وارد نشده: چیه معنی شعر برو کار کن مگو چیست کار ratepost.miha ...
2078809

فال تاروت و حافظ

فال حافظ با معنی قرآن همواره اول کتاب مسلمانان به خصوص ما ایرانیان بوده است هرگاه مشکلی در زندگی ما پیش می آید چاره آن را در قرآن جست و جو می نماییم اما در کنار این کتاب آسمانی فال حافظ با معنی نیز جایی برای خود باز کرده است . با این که به این حقیقت واقف هستیم که قرآن کلام الهی شان و جایگاهی بسیار فراتر از کلام مخلوقات دارد ولی گرفتن فال حافظ با معنی fale hafez آن را خالی از لطف نمی دانیم . با این همه انتقاداتی به فال حافظ همراه با معنی وارد می شود . آیا به واقع این فال با معنی می تواند چاره گشای راه ما باشد ؟ آیا میتوان همواره به این فال با معنی آن اعتما? ...
1558960

صکادرات در رانندگی

صکادرات در رانندگی مراحلی است که قبل از رانندگی باید طی کنید : حرف ص معنای صندلی, حرف ک به معنی کمربند, حرف آ به معنی آینه, حرف د به معنی دنده, حرف ر به معنی روشن و راهنما, حرف ا به معنی آمادگی و حرف ت به معنی ت ترمز دست می باشد. ۱ – (ص) تنظیم صندلی صندلی از سه بخش قابل تنظیم می باشد: ۱- کفی صندلی ۲- پشتی صندلی ۳- سری صندلی برای تنظیم کفی صندلی - با دست راست بالای فرمان را گرفته وبا دست چپ ضامن کفی صندلی کشیده می شود. پشتی صندلی به وسیله اهرم با دست چپ بالا می آید و اندازه بهترین پشتی صندلی - کمی بیش از ۹۰ درجه است. پشت سری صندلی بایستی مرکز آن روبروی گوش ها? ...
46067

لاکچری

معنی “لاکچری” چیست + سو.رایز لاکچری های تهران لاکچری,لاکچری سو.رایز,لاکچری معنی,لاکچری های تهران,لاکچری تهران,معنی لاکچری چیست,لاکچری به چه معنی است,معنی لاکچری به فارسی,معنی لاکچری در خودرو,لاکچری به معنی,رستوران های لاکچری تهران,خانه های لاکچری تهران,اتو لاکچری تهران,رستوران لاکچری تهران,لاکچری در تهران لاکچری کلمه ای است که این روزها آن را زیاد می شنویم.خیلیها دوست دارند بدانند که لاکچری به چه معناست و ریشه آن چیست.همه ما تا بحال بارها کلمه لو. را شنیده ایم و بارها بکار برده ایم و با توجه به اینکه این کلمه لاتین است ولی در زیان فا
1305058

معنی واژگان درس ستایش هشتم

» :: معنی واژگان درس ستایش هشتم معنی واژگان درس ستایش به صورت کامل ید و محصول 1395/07/29 معنی , واژگان , درس , ستایش تعداد صفحات : 1 | معنی تمام کلمات : 30 | .post_footer a { display:inline-block; padding:2px 6px; margin:4px 2px; border-radius:4px; color:white; background:#d9534f; border:1px solid #d43f3a; } لینک محصولhttp://kavoshgar.zepo.ir/post/70962 دریافت دمو [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2643229

معنای حقیقی تسلیم

اینکه مخاطبان شما معنی تسلیم را در وهله اول به درستی متوجه نمی شوند و در بعضی موارد حتا مخالفت هم می کنند به این دلیل است که شما می خواهید معنی فلسفی تسلیم را به آنها بیاموزید ولی آنها معنی عامیانه آن را مد نظر دارند. شاید اگر به آنها گفته شود که معنی فلسفی تسلیم با معنی عامیانه آن فرق دارد بهتر بتوانند یاد بگیرند. معنی فلسفی تسلیم ناظر بر این حقیقت است که ما انسانها و بلکه همه موجودات از دل زندگی بیرون آمده ایم و در دل زندگی بسر می بریم و دوباره بعد از گذراندن یک عمر زندگی کوچک خود به دل زندگی بزرگ باز می گردیم. یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دل و در ? ...
2577528

معنای حقیقی تسلیم

اینکه مخاطبان شما معنی تسلیم را در وهله اول به درستی متوجه نمی شوند و در بعضی موارد حتا مخالفت هم می کنند به این دلیل است که شما می خواهید معنی فلسفی تسلیم را به آنها بیاموزید ولی آنها معنی عامیانه آن را مد نظر دارند. شاید اگر به آنها گفته شود که معنی فلسفی تسلیم با معنی عامیانه آن فرق دارد بهتر بتوانند یاد بگیرند. معنی فلسفی تسلیم ناظر بر این حقیقت است که ما انسانها و بلکه همه موجودات از دل زندگی بیرون آمده ایم و در دل زندگی بسر می بریم و دوباره بعد از گذراندن یک عمر زندگی کوچک خود به دل زندگی بزرگ باز می گردیم. یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دل و در ? ...
2560775

معنای حقیقی تسلیم

اینکه مخاطبان شما معنی تسلیم را در وهله اول به درستی متوجه نمی شوند و در بعضی موارد حتا مخالفت هم می کنند به این دلیل است که شما می خواهید معنی فلسفی تسلیم را به آنها بیاموزید ولی آنها معنی عامیانه آن را مد نظر دارند. شاید اگر به آنها گفته شود که معنی فلسفی تسلیم با معنی عامیانه آن فرق دارد بهتر بتوانند یاد بگیرند. معنی فلسفی تسلیم ناظر بر این حقیقت است که ما انسانها و بلکه همه موجودات از دل زندگی بیرون آمده ایم و در دل زندگی بسر می بریم و دوباره بعد از گذراندن یک عمر زندگی کوچک خود به دل زندگی بزرگ باز می گردیم. یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دل و در ? ...
152728

چه معنی میده؟

چه معنی داره تو این دنیا .ی با .ی قهر باشه ! چه معنی داره تو این دنیا .ی تنها باشه ! چه معنی داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن ! چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه ! اصلا چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه ! خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)
1241796

تحقیق درباره وحی و نبوت

تحقیق درباره وحی و نبوت 16 صفحه word ::لینک پایین توضیحات:: عنوان ارائه:وحی و نبوت توجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی خاصی پیدا کرده است بصیرت بیشتری برای درک صحیح آن معنی خاص بوجود می آورد، به طور مثال اگر بدانیم که لفظ دین در لغت به معنی تسلیم، عادت، عبادت، طاعت، خواری، حساب، قهر و غلبه، پادشاهی، حکم، تدبیر، توحید، پارسایی، قضاء و غیره می باشد از دین یا دین موسی یا ، معنی کامل تر و جامع تری را می فهمیم تا این که فقط بد ... دریافت فایل
288346

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا .4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد مید...
1649738

وحی و نبوت

وحی و نبوت وحی و نبوت وحی و نبوت 16 صفحه معنی وحی توجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی خاصی پیدا کرده است بصیرت بیشتری برای درک صحیح آن معنی خاص بوجود میآورد، به طور مثال اگر بدانیم که لفظ دین در لغت به معنی تسلیم، عادت، عبادت، طاعت، خواری، حساب، قهر و غلبه، پادشاهی، حکم، تدبیر، توحید، پارسایی، قضاء و غیره میباشد از دین یا دین موسی یا ، معنی کاملتر و جامعتری را میفهمیم تا...ادامه و کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم طرح توجیهی و کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 26 پیشگفتا ...
311808

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا کنم4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد
2581681

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟ آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ. دلوین: رباینده دل. لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش. هیرو: اسم کردی دخترانه - منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون. رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو. مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی شمند و متفکر. مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده. برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد. هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد. رس? ...
2188504

داستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبان

داستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبان - حکایت تا تنور گرم است نان را بچسبان چه معنی دارد - تا تنور داغ است نان را بچسبان چه داستانی داردضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبانداستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسباندر بخش سرگرمی و قسمت ضرب المثل مجله اینترنتی جونا معنی حکایت تا تنور گرم است نان را بچسبان به صورت کامل و همراه با معنی قرار داده می شود.تا تنور گرم است بچسبان : تا اسباب و وسایل هست ، برای رسیدن به مقصود بکوش ، فرصت را غنیمت شماراستفاده از فرصت ها راز اصلی رسیدن به قله کمال است. با هر فرصتی که از دست می رود، شانس رسی ...
480814

معنی شمیلا چیست

شمیلا، ریشه اسم شمیلا، آوای صحیح شمیلا، اسامی مشابه و هم آوا با شمیلا، فرهنگ نام دانشنامه فرزند، بانوی بزرگ.معنی اسم شمیلا - آبادیسdictionary.abadis.ir › fatofa › شمیلااسم: شمیلا نوع: دخترانه ریشه اسم: عربی,فارسی معنی: (تلفظ: šomil?) قلب شده ی [پدیده آوایی در زبان مثل : دیوار و دیوال] شُمیرا شُمیرا و سمیرا ...معنی اسم و نام شمیلا - معنی اسامی و نام ها ...name.a222.org › name=شمیلامعنی اسم و نامشمیلاشمیلا - از نامهای ارمنی ایرانی به معنیبانوی بزرگوار -شمیلا, شمیلا - 2del2del › pages › name=شمیلاشمیلا, شمیلا ... تلفظ: شُمیلا /šomil?/ (نام زن). توضیحات: قلب شده ی ... به معنی بانوی بزرگ... خ...
2330199

معنی شعر گردآفرید

سلام عرض میکنم به کاربران وب درس ! در این مطلب معنی شعر گردآفرید رو برای شما قرار دادیم که همون معنی شعر درس سیزدهم فارسی دهم هست ! این شعر ، شعر جالبی هست و در مورد داستان دختری است که درمقابل سهراب میجنگد و … بریم ادامشو این زیر بخونیم
602306

سیصد و بیست و دو

آدم تا قبل از یه سنی یه چیزایی رو نمیفهمه، براش فاقد معنی هستن. مثلا من سال اول .م برای اولین بار معنی سردرد رو فهمیدم. یا مثلا سالای آ. . فهمیدم اینایی که میگن معده م درد میکنه، معنی حرفشون چیه!؟ معنی دلتنگی رو اولین بار وقتی فهمیدم که خواهرم دانشجو شد، معنی بغض رو اول دبیرستان وقتی فهمیدم که مامان رفت شهر . خواهر بهش سر بزنه. بغض به معنی حجمی در گلو که هر چقدر آب دهنتو قورت بدی یا آب بخوری پایین نمیره که نمیره. این روزا ولی دیگه دلتنگی شده جزو هر روزم. دیگه باهاش زندگی میکنم، از بس . و کار و رفیقام رفتن. *نوید محمدزاده یه کلیپ برای انتخابات گذاشته که توش ک
2494010

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟ آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ. لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش. هیرو: اسم کردی دخترانه - منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون. رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو. مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی شمند و متفکر. مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده. برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد. هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد. رستا: اسم فارسی دختران? ...

معنی این