معرفی کتاب خودی نشان دهید


85051

معرفی کتاب خودی نشان دهید

خودی نشان بدهید نوشته: علی محمد صالحی انتشارات: مؤسسه آموزشی و پژوهشی . . (ره) 64 صفحه این کتاب رویکردی مسئله محور دارد و سعی دارد تا با ارائه مطالب کاربردی و عملیاتی، مخاطب را در حل مشکلات ناشی از ضعف در ابراز وجود یاری رساند. ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران، بتوانید باجرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید. برای این منظور ضمن مطرح . پرسش و شرح ریشه های مشکل و بیان راه حل، در هر مورد از مثال های عینی نیز به خوبی بهره گرفته تا انتقال پیام به صورت کامل برای مخاطب حاصل ش...
2040118

همه کتابهای معرفی شده در سال 96 در کاتارسیس

معرفی کتاب ن شیفته معرفی کتاب هنر عشق ورزیدن معرفی کتاب دختری در قطار معرفی کتاب زنگ ها برای که به صدا در می آید؟ معرفی کتاب بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر معرفی کتاب بار هستی معرفی کتاب موهبت روان درمانگری معرفی کتاب تقدیــــر ن معرفی کتاب فروید، یونگ و دین معرفی کتاب سِیر عشق معرفی کتاب ژرفای زن بودن معرفی کتاب انواع ن معرفی کتاب هنر شفاف شیدن معرفی کتاب کشف حکمت اتفاقات کتابهای معرفی شده در سال 1395 در کاتارسیس
1918893

معرفی کتاب شبح گرگ

صورتی ها: خواندن کتاب توصیه ای است که همه افراد موفق در دنیا دارند. خواندن کتاب می تواند در زندگی روزمره بسیار تاثیر داشته و در دراز مدت نیز اثرات خود را نشان خواهد داد. کتاب شبح سیاه از جمل تاب های مفید است که با قلمی زیبا و روان نوشته شده است. معرفی کتاب شبح گرگ را می توانید در این مطلب بخوانید. معرفی کتاب شبح گرگ ادامه مطلب
124769

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفند 95

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد:«فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی،«خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام وکتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
1908330

کتاب نشان از بی نشانها

در لینک زیر می توانید کتاب نشان از بی نشانها که شامل زندگینامه و نصایح ارزشمند و کرامات حضرت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی می باشد را کنید. کتاب نشان از بی نشانها
1908611

کتاب نشان از بی نشانها

در لینک زیر می توانید کتاب نشان از بی نشانها که شامل زندگینامه و نصایح ارزشمند و کرامات حضرت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی می باشد را کنید. کتاب نشان از بی نشانها
1904372

کتاب نشان از بی نشانها

در لینک زیر می توانید کتاب نشان از بی نشانها که شامل زندگینامه و نصایح ارزشمند و کرامات حاج شیخ حسنعلی نخودکی می باشد را کنید. کتاب نشان از بی نشانها
153375

معرفی کتاب خودی نشان بدهید

کتاب خودی نشان بدهید نوشته علی محمد صالحی از انتشارات موسسه آموزشی . .(ره) چرا برخی اعتماد به نفسشان کافی نیست؟چگونه می توان با اعتماد به نفس ابراز وجود کرد؟پیامدهای ناشی از نقصان اعتماد به نفس و عدم توانایی ابراز وجود در زندگی چیست؟انواع سبک های ابراز وجود کدامند و عقل و شرع کدامیک از این انواع را تأیید می کند؟مراحله شش گانه ابراز وجود کدامند؟بهترین رفتارها در برابر انواع مختلف رفتارهای تحقیر آمیز چیست؟در مواقعی که در محیط گناه واقع می شویم، چرا به خوبی نمی توانیم با اعتماد به نفس کافی به وظیفه ایمانی خود عمل کنیم؟ را.ار حل این مسئله چیست؟اگر به د
122616

معرفی 5 کتاب طرح «کتابخوان ماه» اسفند 95

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. ادامه مطلب
45239

معرفی کتاب خودی نشان بدهید

خودی نشان بدهید نوشته: علی محمد صالحی انتشارات: مؤسسه آموزشی و پژوهشی . . (ره) 64 صفحه این کتاب رویکردی مسئله محور دارد و سعی دارد تا با ارائه مطالب کاربردی و عملیاتی، مخاطب را در حل مشکلات ناشی از ضعف در ابراز وجود یاری رساند. ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران، بتوانید باجرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید. برای این منظور ضمن مطرح . پرسش و شرح ریشه های مشکل و بیان راه حل، در هر مورد از مثال های عینی نیز به خوبی بهره گرفته تا انتقال پیام به صورت کامل برای مخاطب حاصل شود و تصوّر
490889

کتابخوان ماه ویژه اسفند : معرفی کتاب خودی نشان بدهید

خودی نشان بدهیدنوشته: علی محمد صالحیانتشارات: مؤسسه آموزشی و پژوهشی . . (ره)64 صفحهاین کتاب رویکردی مسئله محور دارد و سعی دارد تا با ارائه مطالب کاربردی و عملیاتی، مخاطب را در حل مشکلات ناشی از ضعف در ابراز وجود یاری رساند. ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران، بتوانید باجرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید. برای این منظور ضمن مطرح . پرسش و شرح ریشه های مشکل و بیان راه حل، در هر مورد از مثال های عینی نیز به خوبی بهره گرفته تا انتقال پیام به صورت کامل برای مخاطب حاصل شود و تصوّر در
84123

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
352757

نام کتاب: خودی نشان بدهید

نام کتاب: خودی نشان بدهید تالیف: علی محمد صالحی ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی . . (ره) تعداد صفحات: 64 صفحه این کتاب رویکردی مسئله محور دارد و سعی دارد تا با ارائه مطالب کاربردی و عملیاتی، مخاطب را در حل مشکلات ناشی از ضعف در ابراز وجود یاری رساند. ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران، بتوانید باجرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید. برای این منظور ضمن مطرح . پرسش و شرح ریشه های مشکل و بیان راه حل، در هر مورد از مثال های عینی نیز به خوبی بهره گرفته تا انتقال پیام به صورت کامل برای مخ...
72122

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی کرد؛ 5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵ معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نو...
58235

(بدون عنوان)

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی کرد؛ 5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵ معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند»
45241

طرح کتابخوان اسفند

کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه 1395به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه 95 معرفی کرد.
355844

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. ادامه م...
70445

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفند ماه 95

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح "کتاب خوان ماه" ویژه اسفند 95 را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های "فرهنگ نامه طلایی ورزش" نوشته مهدی زارعی، "خودی نشان بدهید" نوشته علی محمد صالحی، "عصبانیت آن قدرها هم بد نیست" نوشته مایکلین م.، "وقتی مهتاب گم شد" اثر حمید حسام و کتاب "دختران به . روی می آورند" نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفند 95 معرفی کرد.
59170

کتابخوان اسفند ماه

1395/12/3 .معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی کرد؛5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند...
165425

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه 1395

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
104761

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی کرد؛

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اس
143258

طرح کتاب خوان اسفند ماه

5 عنوان کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه 1395معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند 95 را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه ...
1869493

معرفی کتاب

امروز می خواهم کت برایتان معرفی کنم که فکر میکنم کتاب متفاوتی از سایر داستان هایی که تاکنون خوانده اید باشد. برکت داستان طلبه جوانی است که در ماه رمضان به روستایی برای تبلیغ می رود. اما در این روستا روی خوشی به وی نشان نمی دهند به طوری که طلبه جوان چندین بار به فکر فرار از آن روستا را می گیرد اما... توصیه می کنم این کتاب را حتما در برنامه خواندن خود قرار دهید تا تجربه متقاوتی را تجربه کنید.
62313

کتابخوان اسفند ماه...

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
56904

5 کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. فرهنگ نامه طلایی ...
935329

کتاب بانوی بی نشان

کتاب «بانوی بی نشان»، نوشته حجت ال. قطبی، برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده و انتشارات بهار دل ها آن را در روانه بازار نشر کرده است. موضوع این کتاب به حضرت زهرا(س) اختصاص دارد و به معرفی چگونگی الگوبرداری عملی از حضرت زهرا(س) پرداخته و 40 داستان از زندگانی آن حضرت آورده است.
84044

کتابخوان اسفند

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد"» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد
353496

کتابخوان اسفند 95

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
61597

۵ کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه ۱۳۹۵ معرفی شد

براساس اعلام روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵معرفی کرد. گفتنی است، کتاب های طرح کتاب خوان ماه از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم .ی ...
55389

کتابخوان اسفند ماه

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. ادامه مطلب
1152362

راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها

راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها به شما روش هایی را معرفی خواهیم کرد که می توانید اتاق و فضاهای کوچک را بزرگ تر نشان دهید و جلوه های زیبایی به آن دهید. بزرگ نشان دادن فضای خانه های کوچک یکی از مشکلاتی است که مردم بسیاری در این دوره با آن درگیر هستند. به راحتی با چند ترفند ساده خانه نقلی و کوچک تان را بزرگتر نشان دهید. خانه کوچک تان را با این ترفندها بزرگتر نشان دهید!! بزرگتر نشان دادن خانه های نقلی ترفندهایی دارد که با ایجاد تغییرات کوچک در دکوراسیون و چیدم? ...
490716

کتابخوان ماه ویژه اسفند

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
1138081

راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها

راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها به شما روش هایی را معرفی خواهیم کرد که می توانید اتاق و فضاهای کوچک را بزرگ تر نشان دهید و جلوه های زیبایی به آن دهید. بزرگ نشان دادن فضای خانه های کوچک یکی از مشکلاتی است که مردم بسیاری در این دوره با آن درگیر هستند. به راحتی با چند ترفند ساده خانه نقلی و کوچک تان را بزرگتر نشان دهید. مطالب مرتبط با دکوراسیون برروی لینک زیر کلیک کنید خانه کوچک تان را با این ترفندها بزرگتر نشان دهید!! بزرگتر نشان دادن خانه های نقلی ترفند? ...
423957

کتاب خودی نشان بدهید

خودی نشان بدهید نوشته: علی محمد صالحی انتشارات: مؤسسه آموزشی و پژوهشی . . (ره) 64 صفحه این کتاب رویکردی مسئله محور دارد و سعی دارد تا با ارائه مطالب کاربردی و عملیاتی، مخاطب را در حل مشکلات ناشی از ضعف در ابراز وجود یاری رساند. ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران، بتوانید باجرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید. برای این منظور ضمن مطرح . پرسش و شرح ریشه های مشکل و بیان راه حل، در هر مورد از مثال های عینی نیز به خوبی بهره گرفته تا انتقال پیام به صورت کامل برای مخاطب حاصل شو...
404294

معرفی کتاب (از آغوش تا هوش ) ناشر انتشارات ساوالان

معرفی کتاب (از آغوش تا هوش ) ناشر انتشارات ساوالان نویسنده این کتاب جان مدینا می باشد که فوق تخصص بیولوژی ملکولی مغز ک.ن است این کتاب به زبان ساده برای همگان است و روش های پرورش ک.ن را از زمان تولد تا 5 سالگی بیان می کند این کتاب را می توانید در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از تاریخ 13 تا 23 اردیبهشت ماه 1396 در شهر افتاب برگذار می شود از نشر ساوالان .یداری کنید در پرفروش ترین کتاب خود در نیویورک تایمز، . جان مدینا به ما نشان می دهد که مغز یک کودک چگونه فعالیت می کند. در کتاب «از آغوش تا هوش» او دستاوردهای علمی و معتبر را در زمینة پرورش فر
1900751

فهرست بهترین کتاب های کودک و نوجوان پنج سال اخیر

بسته نهم فهرست لاک پشت پرنده شامل بهترین کتاب های کودک و نوجوان پنج سال اخیر منتشر شد. به گزارش لی بر اساس اعلام انجمن گروه لاک پشت پرنده، این بسته به معرفی نامزدها و برندگان نشان های طلایی و نقره ای لاک پشت پرنده اختصاص دارد. کتاب های این بسته در سال های مختلف نامزد کتاب سال لاک پشت پرنده بوده اند. اولین دوره اهدای نشان های طلایی و نقره ای لاک پشت پرنده سال ۱۳۹۱ برگزار شد. با این بسته به فهرست متنوعی از کتاب های مختلف تالیفی و ترجمه دست پیدا می کنید: رمان، کتاب تصویری، کتاب علمی و آموزشی و ... با موضوعات مختلفی مث? ...
1017634

دکوراسیون : راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها

راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها راه های بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق ها به شما روش هایی را معرفی خواهیم کرد که می توانید اتاق و فضاهای کوچک را بزرگ تر نشان دهید و جلوه های زیبایی به آن دهید. بزرگ نشان دادن فضای خانه های کوچک یکی از مشکلاتی است که مردم بسیاری در این دوره با آن درگیر هستند. به راحتی با چند ترفند ساده خانه نقلی و کوچک تان را بزرگتر نشان دهید. خانه کوچک تان را با این ترفندها بزرگتر نشان دهید!! بزرگتر نشان دادن خانه های نقلی ترفندهایی دارد که با ایجاد تغییرات کوچک در دکوراسیون و چیدم? ...
163153

کتابخوان ماه اسفند

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند 95 را معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه 95 معرفی کرد.فرهنگ نامه طلایی ورزشن...
1791959

معرفی کتاب هندوانه و تمساح

این کتاب با تصاویری زیبا و داستانی خلاقانه به بچه ها نشان می دهد خیلی از ترس ها ریشه ی منطقی ندارند و به خاطر ناآگاهی به وجود می آیند.برای مشاهده ادامه متن کلیک کنیدکلمات کلیدی:گرِگ پیزولی | شیدا رنجبر | کتاب تصویری | رده سنی 4 الی 7 | کتاب های کودک و نوجوان | انتشارات پرتقال |
1792024

معرفی کتاب هندوانه و تمساح

این کتاب با تصاویری زیبا و داستانی خلاقانه به بچه ها نشان می دهد خیلی از ترس ها ریشه ی منطقی ندارند و به خاطر ناآگاهی به وجود می آیند.برای مشاهده ادامه متن کلیک کنیدکلمات کلیدی:گرِگ پیزولی | شیدا رنجبر | کتاب تصویری | رده سنی 4 الی 7 | کتاب های کودک و نوجوان | انتشارات پرتقال |
2080898

bodybuilding complete: 2 books in 1: bodybuilding science & bodybuilding nutrition - ید کتاب

وقت خود را در باشگاه نزنید! 2 کتاب در 1! این کتاب حاوی 2 نسخه است: علوم پرورش اندام و تغذیه بدنسازی. کتاب 1: علم بدنسازی علم بدن سازی از کوین p. hunter یک راهنمای اثبات شده برای تقویت شما است. کوین به شما اجازه می دهد بر روی اسرار پرورش دهندگان بدنسازی - به شما نشان دهد که چگونه بدن شما به استرس واکنش نشان می دهد، عضله را تولید می کند و در طول زمان قدرتمندتر می شود. دوستداران جشنواره شما خود را لگد خواهند زد که قادر به حفظ دستاوردهای شما نیستید. ید کتاب ید کتاب الکترونیکی
1791921

معرفی کتاب هندوانه و تمساح

این کتاب با تصاویری زیبا و داستانی خلاقانه به بچه ها نشان می دهد خیلی از ترس ها ریشه ی منطقی ندارند و به خاطر ناآگاهی به وجود می آیند. برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید کلمات کلیدی:گرِگ پیزولی | شیدا رنجبر | کتاب تصویری | رده سنی 4 الی 7 | کتاب های کودک و نوجوان | انتشارات پرتقال |
103425

کتابخوان اسفند

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوازدهمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه اسفند ۹۵ را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفند...
586996

کرامات دروغ صوفیه در کتاب نشان از بی نشان ها

در کتاب نشان از بی نشان ها از حسنعلی نخودکی چنین نقل شده است: «شیخ بهائی رحمةالله علیه در کتاب کشکول خود نوشته است که: شیخ علی بن سهل صوفی اصفهانی، پیوسته به صوفیان بی بضاعت و انفاق و احسان میکرد. روزی با جماعتی از آنان بر او وارد شدند و شیخ را در آن وقت، چیزی نبود که به ایشان بخشد. ناچار نزد یکی از دوستان خود رفت واز او خواست که وجهی برای اینکار بپردازد. مرد برای این کار مبلغ ناقابلی به خدمت شیخ داد و از کمی آن معذرت خواست که گرفتار ساختمان خانه ام و مخارجی بسیار دارم. شیخ فرمود: چه مبلغ هزینه عمارت تو است؟ گفت: نزدیک به پانصد دینار. شیخ گفت: آن وجه را به م...
2122782

کتاب قدرت نامحدود + صوتی

کتاب قدرت نامحدود در واقع انقلاب تفکر است، این کتاب مرحله به مرحله به شما نشان می دهد که چگونه استقلال روحی، مادی، اعتماد به نفس و حس رقابت نسبت به دیگران داشته باشید. این کتاب به شما دانش شناخت خود و دنیایتان را می دهد. قدرت نامحدود کت است که مثل یک مراحل موفقیت را به شما نشان خواهد داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
3152

کتاب برای طرح کتاب خوان اسفندماه 1395

طرح کتاب خوان اسفندماه 1395 به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. فرهنگ نامه طلایی ورزش نوشته: مهدی زارعی انتشارات: طلایی 320 صفحه «فرهنگ نامه طلایی ور
2030120

ید کتاب دست دوم

یکی ازپر بازدیدترین کلمات در جستجوگر گوگل کلمه کلیدی ید کتاب دست دوم است که این نشان از اهمیت موضوع ید و فروش کتاب دست دوم دارد و موجب شد تا با تلاش مرکزی اینترنتی را فراهم سازیم که در زمینه ید کتاب دست دوم در محل کوشا باشد از این پس شما عزیزان برای فروش کتاب دست دوم یا ید کتاب دست دوم می توانید با ما تماس بگیرید تا در خدمت شما باشیم
94176

کتابخوان ماه " اسفند 95"

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد.
576528

نشان از بی نشان ها - حکایت 86

در زیر حکایت 86 از کتاب نشان از بی نشان ها به تالیف علی مقدادی اصفهانی را می خوانید ، امیدوارم حتما این کتاب را تهیه نمایید که بسیار کتاب ارزشمندی می باشد.در زمانی که پاکروان استاندار .اسان و نائب .ولیه وقت آستان قدس رضوی بود مبتلا به بی خو. شد و اطباء مشهد از معالجه او عاجز شدند. بعضی از دوستانش به او پیشنهاد می کنند خوب است .ی را بفرستید خدمت حاج شیخ حسنعلی اصفهانی.وی موافقت نموده یکی از نزدیکان را خدمت ایشان می فرستد. مرحوم پدرم در یک کاسه چینی دعایی نوشته، می فرمایند دعای نوشته شده در کاسه را بشویند و بخورند و بعد کاسه را زیر سر گذاشته بخوابند.وی بدستو
410555

معرفی کتاب: « آسمان زیر خاک»

«آسمان زیر خاک »عنوان کت. است که خاطراتی از عملیات تفحص . توسط مولف آن:حمید داود آبادی به نشر یا زهرا(س) در سال 1393 تالیف شده است.چنانچه که گفته شد در این کتاب خاطراتی از گروه تفحص پیکر پاک . گردآوری شده است .از جمله این خاطرات:-می روم تا انتقام سیلی زهرا (س)را بگیرم -پرنده ای با صد شهید-رد شهید با سیم تلفن-کتاب فیزیک-انگشت و انگشتر و...... عصر عاشورا بود و دلها محزون از یاد اباعبدا..الحسین (ع) خاطرات مقتل و گودال قتلگاه و پیکر بی سرو... مدتی میدان مین را بالا و پایین رفته بودیم،ولی از شهید هیچ خبری نبود.همین جور که داشتم تنها قدم می زدم،به . .ماس می . که خودی نشان ب...
941765

این خط و این نشان

برگشته فال تو این خط و این نشان خوش نیست حال تو این خط و این نشان آتش در افکند بازار شهر را این دستمال تو این خط و این نشان محکم نشسته ای امّا همیشه نیست این تخت مال تو این خط و این نشان در اوج می پری دیدی که زد .ی تیری به بال تو این خط و این نشان بر باد می رود تا موسم بهار جاه و جلال تو این خط و این نشان ای پیر توبه کن چیزی نمانده است تا ارتحال تو این خط و این نشان روی پلِ صراط هرگز نمی شویم ما بی خیال تو این خط و این نشان یک روز می شود این آه و سوز دل وزر و وبال تو این خط و این نشان ای کوزۀ تهی بر آستان ما افتد سفال تو این خط و این نشان ?...
186221

معرفی کتابهای طرح کتابخوان اسفند ماه 1395

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی، «خودی نشان بدهید» نوشته علی محمد صالحی، «عصبانیت آن قدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین م.، «وقتی مهتاب گم شد» اثر حمید حسام و کتاب «دختران به . روی می آورند» نوشته وندی شلیت و . لی دموس را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه ۹۵ معرفی کرد. فرهنگ نامه طلایی ورزش نوشته: مهدی زارعی انتشارات: طلایی 320 صفحه «فرهنگ نامه طلایی ورزش» مخاطب را با تاریخچه، ابزارها و مقررات و چهره های ...
742289

شیخ حسنعلی نخودکی و .یدن حبّه قند؟!

قبلاً دروغ پردازی های علی مقدادی فرزند حسنعلی نخودکی را در کتاب «نشان از بی نشان ها» درباره تولّد آیت الله سید محمدعلی قاضی . . تبریز نشان دادیم. همچنین یکی از کرامات دروغ آن را درباره علی بن سهل اصفهانی صوفی بررسی کردیم. اکنون یکی دیگر از کرامات ایشان را بنگرید: علی مقدادی در حکایت 77 از جلد اوّل کتاب نشان از بی نشان ها می نویسد: «نیز آقای حاج سید محمد دعائی نقل .د که مدتی بین اصفهان و یزد مخاصمه و ستیز بود و .ی بین این دو شهر رفت و آمد نمی کرد. من نیز مدتی بود که از پدرم که در یزد بود خبر نداشتم و نگران بودم. مشکل خود را خدمت حضرت شیخ عرض .. ایشان فرمودن?...
751668

شیخ حسنعلی نخودکی و .یدن حبّه قند؟!

قبلاً دروغ پردازی های علی مقدادی فرزند حسنعلی نخودکی را در کتاب «نشان از بی نشان ها» درباره تولّد آیت الله سید محمدعلی قاضی . . تبریز نشان دادیم. همچنین یکی از کرامات دروغ آن را درباره علی بن سهل اصفهانی صوفی بررسی کردیم. اکنون یکی دیگر از کرامات ایشان را بنگرید: علی مقدادی در حکایت 77 از جلد اوّل کتاب نشان از بی نشان ها می نویسد: «نیز آقای حاج سید محمد دعائی نقل .د که مدتی بین اصفهان و یزد مخاصمه و ستیز بود و .ی بین این دو شهر رفت و آمد نمی کرد. من نیز مدتی بود که از پدرم که در یزد بود خبر نداشتم و نگران بودم. مشکل خود را خدمت حضرت شیخ عرض .. ایشان فرمودن?...
1489513

فایل پاو وینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان .

فایل پاو وینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان . فایل پاو وینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان . پاو وینت در مورد مطالعات اجتماعی سوم دبستان فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 79 جلد کتاب همان طور که می بینیم جلد کتاب متناسب با نام آن است که در یک طرف زندگی و خانه هایی را نشان می دهد که در یکدیگرند؛ و در پایین کتاب ع یک خانواده ی چهار نفره را نشان می دهد و در طرف دیگر ع یک پلیس که نشان از امنیت و راهنما در اجتماع است را اشاره می کند . قطع کتاب ی و دارای بعد20*13تا20*26 می باشد . فضای سفید کتاب متاسفانه می ... دریافت فایل فایل پا? ...
1289317

معرفی کتاب / ناطور( ناتور) دشت

پیش نوشت : خیلی دلم می خواست شبیه این متن های عصاقورت داده ی سایت های معرفی کتاب ، کلی کلمات زیبا و موزون و کلی اسم و رسم و نقد و تحلیل از کتاب سرهم کنم وآ ش بگویم که ’ کتاب بسیار وزین و زیباییست ، بخوانیدش !‘ ولی بیشتر دلم می خواهد کتاب را طوری معرفی کنم که دوست داشتم به خودم معرفی شود؛ راستش برای من بیشتر از آن که انتشارات کتاب و اسم و رسم و تاریخ اولین چاپ و این خزعبلات مهم باشد ، حالِ خوبی که بعد از تمام و بستن یک کتاب به آدم دست می دهد مهم است . البته اینکه از چه طریقی با کتاب آشنا شوم هم مهم است ، مثلا وقتی اسم کتاب ’ناطوردشت‘ را درکتاب ’سرلوحه ها?? ...
1296680

معرفی کتاب / ناطور( ناتور) دشت

پیش نوشت : خیلی دلم می خواست شبیه این متن های عصاقورت داده ی سایت های معرفی کتاب ، کلی کلمات زیبا و موزون و کلی اسم و رسم و نقد و تحلیل از کتاب سرهم کنم وآ ش بگویم که ’ کتاب بسیار وزین و زیباییست ، بخوانیدش !‘ ولی بیشتر دلم می خواهد کتاب را طوری معرفی کنم که دوست داشتم به خودم معرفی شود؛ راستش برای من بیشتر از آن که انتشارات کتاب و اسم و رسم و تاریخ اولین چاپ و این خزعبلات مهم باشد ، حالِ خوبی که بعد از تمام و بستن یک کتاب به آدم دست می دهد مهم است . البته اینکه از چه طریقی با کتاب آشنا شوم هم مهم است ، مثلا وقتی اسم کتاب ’ناطوردشت‘ را درکتاب ’سرلوحه ها?? ...
2145142

کتاب و کودک

«کتابخانه ی» کودکتان را توسعه دهید.هنر را به کودک معرفی کنید.کتاب ها را با کودک لمس کنید.بگذارید کودک از بازی با کتاب ها لذت ببرد.کتاب ها را در دسترس کودک قرار دهید.با شور و شوق بخوانید.به دست کودکتان کتاب بدهید.برای تکرار آماده باشید.به ع های کتاب ها اشاره کنید.عضو کتابخانه عمومی شوید.اجازه بدهید کودکتان کتاب را کند.وقتی کودکتان به خواندن شما توجه نمی کند، ناراحت نشوید.اگر کودک شما چهاردست وپا از شما دور شد، تعجب نکنید.از صفحه های شده کتاب عصبانی نشوید.هر کت را که شروع کرده اید، حتما نباید تمام کنید.کتاب های قدیمی کودکتان را رد نکنید.همیشه با یک سرعت ? ...
2070702

نه به من!به کتاب هایم عیدی رسید

امروز صبحی،یک سر به کتابخانه رفتم و کت را که برای مدت یک ماه و نیم در دست داشتم،تحویل کتابدار دادم. در میان قفسه ها گشتم و جلد دو از همان کتاب را از داخل قفسه برداشتم. هنگام ثبت کتاب در دستگاه،چشمم به نشان گذارهای کتابِ چیده شده روی میز افتاد.هدیه ای بود از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اعضای کتابخانه. وقتی به خانه رسیدم،پروانه ای از نشان گذارها زنده شد. بال های ظریف خود را گشود و در بوستان آرامش بخش کتاب به پرواز در آمد،از قضا در بوستانِ گلستانِ سعدی!
1640144

کتاب استارتاپ

این کتاب کارآفرینی سه بخش دارد و گام های لازم برای پیاده سازی این چارچوب را به ترتیب توضیح می دهد؛ بخش 1: تعریف رشددر بخش 1 کتاب رشد ناب نشان داده شده است که کشش، سنجه جهانی رشد است. این بخش با تعریف کشش شروع شده و نشان می دهد که چگونه اه مبهم یک مدل ب وکار را می توان به سنجه ای ملموس تر تبدیل کرد. در ادامه می آموزید که چگونه می توان این هدف ت را با استفاده از مدل کشش به قدم هایی قابل اجرا تجزیه کرد. بخش 2: اولویت بندی هدررفتبخش 2 به شما نشان می دهد که چگونه مدل ب وکار خود را محک زده و از نظریه محدودیت ها برای اولویت بندی فرضیه ها یا م? ...

معرفی کتاب خودی نشان دهید