مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران


1014252

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص تحویل لباس کار و کفش ایمنی و دیگر وسایل حفاظت فردی به کارگران

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص تحویل لباس کار و کفش ایمنی و دیگر وسایل حفاظت فردی به کارگران از زمان بدو ورودشان به کارگاه با استناد به مواد 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 و92 آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21 که عینا ً در زیر درج میگردد ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد. ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخـاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیـه و به صورت رایگـان در اخـتیار کارگران قرار دهد. ماده3ـ کارفرما مکلف است کاربر? ...
2919062

مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

حوادث کاری و مسئولیت اشخاص توجه داشته باشیم که با استناد به ماده 91 قانون کار ، صِرف تهیه وسایل حفاظت فردی و قراردادن آنها در اختیار کارگران ، رافع تمامی مسئولیت کارفرما در این خصوص نخواهد بود ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز م م به استفاده ...
1014254

حادثه به علت عدم تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگر و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت عدم تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگر و مسئولیت کارفرما سؤال : اگر کارگر خودش قبول کند که به او لباس کار ندهند و یا کفش ایمنی ندهند و خودش هر موقع خواست می د اگر حادثه ای رخ دهد کارفرما مسئول است پاسخ: با استناد به مواد 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 و92 آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21 که عینا ً در زیر درج میگردد ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد. ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخـاطرات احتمال? ...
1133198

حادثه برای کارگری که پول وسیله حفاظت فردی گرفته که خودش ب د ولی ن یده است و مسئولیت کارفرما

مستند استنباط مسئولیت کارفرما درصورت بروز حادثه برای کارگری که پول وسیله حفاظت فردی گرفته که خودش ب د ولی ن یده است با استنادبه مواد شماره 1و2و3و4و5و6و7و92آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 1390/3/21که چنین مقرر می دارند ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد. ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخـاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیـه و به صورت رایگـان در اخـتیار کارگران قرار دهد. ماده3ـ کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و م? ...
1014388

حادثه به علت عدم تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگر و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت عدم تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگر و مسئولیت کارفرما سؤال : در شرکت ما حدودا ً یک ماه اول شروع به کار کارگر جدید لباس کار وکفش ایمنی به کارگر نمی دهند وبه خود او هم گفته می شود که مواظب باشد و خود او هم قبول می کند ، درصورت بروز حادثه مثل افتادن جسمی سنگین بر روی پای او ومصدومیت انگشتان پایش با توجه به اینکه خودش پذیرفته که یک ماه اول کفش و لباس نگیرد و مواظب هم باشد چه ی مسئول است پاسخ: با استناد به مواد 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 و92 آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21 که عینا ً در زیر درج میگردد ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناس? ...
1019420

حادثه و وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما

حادثه و وسایل حفاظت فردی سؤال: من کارفرمای کارگاهی هستم که بنا به خواسته کارگران پول کفش ایمنی را برای ید به آنها می دهم که خودشان بروند تا کفش مناسب با پایشان را یداری نمایند که البته آنها نیز کفش ایمنی را می ند و می پوشند سؤال من این است که حالا اگر یکی از از آنها این کار رانکرد یعنی کفش ن ید و من هم مطلع نشدم و برای او حادثه رخ داد آیا به نظر جنابعالی من مسئول هستم پاسخ : در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می رساند که طبق مواد شماره 1و2و3و4و5و6و7و92آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 1390/3/21که چنین مقرر می دارند ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متنا? ...
492876

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درخصوص آموزش کارگران در ارتباط با چگونگی کاربرد صحیح وسایل ایمنی

طبق ماده 91 قانون کار . ایران مصوب 1369/8/29 کارفرما مکلف است چگونگی کاربرد وسایل وامکانات ایمنی لازم راکه براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کاردراختیار آنان قرارداده به آنان بیاموزد ماده 91قانون کار : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و ب
2878701

عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما

عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما سؤال : جناب ، من مدیر عامل یک شرکت هستم ،دوست من که مدیر عامل شرکت دیگری است ،اخیرا ً حادثه ای در شرکت آنها رخ داده است و بازرس کار او رامقصر اعلام کرده است ، اگر اشکالی ندارد خواستم نظر شما را هم بدانم گاهی وقت ها در شرکت دوست من کارهایی پیش می آید که کارگر مربوطه باید از عینک استفاده کند ،بنابراین چون گاه گاهی این موضوع پیش می آید لذا این دوست ما چند عدد عینک مناسب یده و در انبار گذاشته و به کارگران مربوطه هم س است که در صورتیکه کار مربوطه را خواستند انجام ? ...
1487308

نقل و انتقال کارگران در معدن با موتور سیکلت و مسئولیت کارفرما

نقل و انتقال کارگران در معدن با موتور سیکلت و مسئولیت کارفرما در قبال حوادث ناشی ازآن در معدن حادثه به علت واژگونی موتورسیکلت در معدن و مسئولیت کارفرما سؤال: با توجه به وسعت و دوری محل های رفت وآمد کارگران در معدن ، کارگران با موتور سیکلت از نقطه ای به نقطه دیگر می روند ، البته دارای گواهینامه هم هستند ، اگر همه مقررات را به کار گرفته باشیم از قبیل مناسب بودن محل تردد و نصب علائم و دیگر مقررات مربوطه ، حال اگر یکی از کارگران در حین راندن موتور سیکلت دچار حادثه شود آیا با این توضیحات داده شده مسئولیتی متوجه کارفرما می باشد پاسخ : درصورتیکه همه م ...
2589410

راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل

راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغلراهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل فرمت:pdf تعداد صفحات: 173فهرست:مقدمهاصطلاحات و تعاریفطبقه بندی انواع وسایل حفاظت فردیا امات برنامه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردیخط مشی وسایل حفاظت فردیمسئولیت هامسئولیت های کارفرمامسئولیت های کارگرانارزی خطر در برنامه ppe و مستند سازی آنروش ارزی خطر برای وسایل حفاظت فردیآنالیز خطرات شغلی و ارزی خطر برای وسایل حفاظت فردیدستورالعمل اجرائیانتخاب و تامین وسایل حفاظت فردیتطبیق وسیله حفاظت فردی با خطرتهیه وسیلهدرگیر کارگران در ارزی هادر نظر گرفتن راحتی فیزیک ...
791960

مستند مسئولیت قانونی مسئولین ذیربط درتجهیز کارگران ساختمانی به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ماده 23- کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند. همچنین در صورتی که شرایط و نوع کار اقتضاء نماید، سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش حفاظتی، عینک و نقاب حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی، طناب مهار و طناب نجات مطابق ضوابط آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی باید در اختیار کارگران قرار داده شود. ****************************************** غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی دادگستری - حوادث ناشی از کار ارزیاب خسارت بیمه ای - مسئولیت مدنی حرفه ای *************************************** ?...
538338

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درتحویل و تجهیزکارگران به لباس کارمناسب با نوع کار

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درتحویل و تجهیزکارگران به لباس کارمناسب با نوع کار ماده 61آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب 1338/6/14 : کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظائف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد. تبصره - به کارگران زن علاوه بر لباس کار باید سربند نیز داده شود. نکته حایز اهمیت دراین مقرره این است که اگر چه مقرر گردیده است که کارفرما مکلف است در طول سال دودست لباس کار مناسب با نوع کار تحویل کارگر ن...
577956

پاو.وینت بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی

پاو.وینت بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی پاو.وینت بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی دسته بندی پزشکی فرمت فایل ppt حجم فایل 766 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پاو.وینت بررسی وضعیت وسیل حفاظت فردی وسایل حفاظت فردی وسایلی هستند که کارگران، افراد خود اشتغال وسایر .انی که در کارگاههای صنعتی فعالیت می کنند، برای ارتقاء در صد ایمنی باید متناسب با نوع کار خود، از آنها استفاده کنند. آ.ین راه کنترل عوامل زیان آور است و در صورتی قابل قبول است که نتوان از راه .ی و مدیریتی مشکل را حل کرد...
916880

حادثه با دستگاه پرس و مسئولیت کارفرما

حادثه با دستگاه پرس و مسئولیت کارفرما سؤال: اگربرایگذاشتن وبرداشتن قطعه کار به زیر پرس به کارگران انبرک داده شود و کارگری از آن استفاده ننماید وهنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشته پایش روی پدال حفاظ داررفته و پرس عمل کند و دچار حادثه شوداینکه کارگرازانبرک استفاده ننموده است و دقت نکرده و پایش را روی پدال فشرده و حادثه رخ داده است نظر جنابعالی در خصوص مسئولیت کارفرما و کارگردر این حادثه چه می باشد پاسخ : با استناد به ماده 55آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) که مقرر می دارد «از پدال پایی فقط در صورتی استفاده شودکه پرسکار به طور اطمینان...
1320272

349 بررسی وسایل حفاظت فردی و بررسی آن در شرکت ایران خودرو 31 صفحه فایل ورد

349 بررسی وسایل حفاظت فردی و بررسی آن در شرکت ایران خودرو 31 صفحه فایل ورد 349 بررسی وسایل حفاظت فردی و بررسی آن در شرکت ایران خودرو 31 صفحه فایل ورد مقدمه : بهترین راه جهت تامین سلامتی و ایمنی کارگران ایجاد محیطی با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی است . در غیر این صورت امکان ندارد که خطر به طور کلی از بین برود . در هنگامی که امکان حذف خطر به طور کامل وجود نداشته باشد ، می ¬ بایست به عنوان یک اقدام مکمل جهت محافظت کارگران در برابر خطر از لوازم ایمنی فردی مانند کفش ¬ های ایمنی ماسک ¬ های تنفسی کلاه ایمنی عینک لباس کار و غیره استفاده نمود . در ارتباط با وسایل ای ...
1084620

حادثه به علت واژگونی موتورسیکلت در معدن و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت واژگونی موتورسیکلت در معدن و مسئولیت کارفرما سؤال: با توجه به وسعت و دوری محل های رفت وآمد کارگران در معدن ، کارگران با موتور سیکلت از نقطه ای به نقطه دیگر می روند ، البته دارای گواهینامه هم هستند ، اگر همه مقررات را به کار گرفته باشیم از قبیل مناسب بودن محل تردد و نصب علائم و دیگر مقررات مربوطه ، حال اگر یکی از کارگران در حین راندن موتور سیکلت دچار حادثه شود آیا با این توضیحات داده شده مسئولیتی متوجه کارفرما می باشد پاسخ : درصورتیکه همه مقررات مربوطه را رعایت نموده باشید ، ماده ۲۷ از آیین نامه ایمنی معادن مصوب 1391/11/3 که عیناً د? ...
1082696

حادثه به علت واژگونی موتورسیکلت در معدن و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت واژگونی موتورسیکلت در معدن و مسئولیت کارفرما سؤال: با توجه به وسعت و دوری محل های رفت وآمد کارگران در معدن ، کارگران با موتور سیکلت از نقطه ای به نقطه دیگر می روند ، البته دارای گواهینامه هم هستند ، اگر همه مقررات را به کار گرفته باشیم از قبیل مناسب بودن محل تردد و نصب علائم و دیگر مقررات مربوطه ، حال اگر یکی از کارگران در حین راندن موتور سیکلت دچار حادثه شود آیا با این توضیحات داده شده مسئولیتی متوجه کارفرما می باشد پاسخ : درصورتیکه همه مقررات مربوطه را رعایت نموده باشید ، ماده ۲۷ از آیین نامه ایمنی معادن مصوب 1391/11/3 که عیناً در ? ...
243084

مستنداستنباط مسئولیت قانونی کارفرما در حادثه به علت مجهز نبودن کارگر به وسایل حفاظت فردی

بعضا ً مشاهده می گرد که دربعضی ازشرکت ها و یاکارگاهها در اوایل شروع به کار کارگر جدید ، لباس کار وکفش ایمنی و یا دیگر وسایل حفاظت فردی به کارگرداده نمی شود و بعضا ً نیزبه کارگرهم گفته می شود که مواظب باشد و اگر حادثه ای به وقوع بپیوندد خودش مقصراست کارگر نیز قبول می کند البته دراینجا لازم به ذکر است که تقبل این امر از سوی کارگر به لحاظ شرایطی که دارد امری بدیهی است و غیر از این هم انتظاراز او نمی رود حال در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که درصورت بروز حادثه که علت حادثه ، مجهز نبودن کارگر به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع ک.خیص داده ش...
5270

مستنداستنباط مسئولیت قانونی کارفرما در حادثه به علت مجهز نبودن کارگر به وسایل حفاظت فردی

بعضا ً مشاهده می گرد که دربعضی ازشرکت ها و یاکارگاهها در اوایل شروع به کار کارگر جدید ، لباس کار وکفش ایمنی و یا دیگر وسایل حفاظت فردی به کارگرداده نمی شود و بعضا ً نیزبه کارگرهم گفته می شود که مواظب باشد و اگر حادثه ای به وقوع بپیوندد خودش مقصراست کارگر نیز قبول می کند البته دراینجا لازم به ذکر است که تقبل این امر از سوی کارگر به لحاظ شرایطی که دارد امری بدیهی است و غیر از این هم انتظاراز او نمی رود حال در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که درصورت بروز حادثه که علت حادثه ، مجهز نبودن کارگر به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع ک.خیص داده ش...
2802600

ا اج کارگران و ضمانت اجرای ا اج غیرقانونی آنان

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده ترین راه حل برای کاهش هزینه های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ مقررات ا اج کارگران ساده ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته مقررات ا اج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به ا اج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، ا اج کارگر مست م طی مراحل و داشتن دلایل موجه ...
492874

مستند مسئولیت قانونی کارگردرخصوص اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه

مستند مسئولیت قانونی کارگردرخصوص استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه ********************************* با استناد به قسمت اخیر ماده 91 قانون کار . ایران مصوب 1369/8/29 کارگران م.م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند . ماده 91قانون کار : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگون
2572236

ا امات ایمنی و حفاظتی کارگاهها

۱) ا ام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار به هنگام ساخت کارگاه های جدید، توسعه کارگاه های موجود و بهره برداری از ماشین ها و دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است. ٢) ا ام کارفرمایان به تهیه وسایل و امکانات لازم برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و قرار دادن آن در اختیار کارگران و آموزش نحوه کاربرد این وسایل و نظارت به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران. ٣) چنانچه کارفـرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ٨۵ ...
150974

. پاو.وینت لوازم وتجهیزات حفاظت فردی- 105 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ . پاو.وینت لوازم وتجهیزات حفاظت فردی- 105 اسلاید . با . و پر سرعت . وسایل حفاظت فردی: وسایل حفاظت فردی وسایلی هستند که کارگران، افراد خود اشتغال وسایر .انی که در کارگاههای صنعتی فعالیت می کنند، برای ارتقاء در صد ایمنی باید متناسب با نوع کار خود، از آنها استفاده کنند. تجهیز پرسنل به لوازم حفاظت فردی به عنوان: 1- آ.ین راه کنترل عوامل زیان آور است و در صورتی قابل قبول است که نتوان از راه .ی و مدیریتی مشکل را حل کرد یا اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان باشد. 2- ابزار کار تلقی می شود 3-اقدام اساسی ایمنی بر روی محیط پیرامون کارگر
1146360

حادثه به علت شوخی کارگران در تعمیر گاه و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت شوخی کارگران در تعمیر گاه و مسئولیت کارفرما سؤال: من کارفرمای یک تعمیر گاه هستم که کارگران بعضی وقت ها با هم شوخی می کنند ،اگر اتفاقی بیفتد من مقصرم پاسخ: سؤال شما دلیل بر مطلع بودن شما از خطایی است که توسط کارگران در محیط کار صورت می گیرد بنابراین با استناد به ماده ۱۷ از آیین نامه ایمنی در تعمیر گاه های وسایط نقلیه که چنین مقرر میدارد آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه ماده 17- اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است. ونیز با استناد به ماده ۸۸ از آیین نامه مذکور که عیناً درزیر درج می گرد ...
2627896

وسایل حفاظت انفرادی چیست؟

وسایل حفاظت انفرادیدر برخی مشاغل به دلیل وجود حوادث باید به ی ری اصول پایبند بود و از لوازمی که کارگران را در مقابل این خطرات حفظ میکند استفاده کرد که به از این لوازم به عنوان لوازم حفاظت انفرادی یاد میشود.وسایل حفاظت انفرادی شامل: لباس کار پیش بند صنعتی کلاه ایمنی عینک صنعتی حفاظ گوشها کمربندحفاظتی وسایل تنفسی حفاظت از دستها (دستکش های صنعتی) حفاظت از پاها (گتر و کفش ایمنی و چکمه)وسایل حفاظت دستها ; دستکش ایمنی باید طوری انتخاب شوند که با خطرات احتمالی ناشی از کار متناسب بوده و هیچگونه ناراحتی برای ح? ...
538340

مستندمسئولیت قانونی کارفرما در خصوص چیدن ایمن مواد اولیه و محصول کارگاه در انبار و یا کارگاه

مستندمسئولیت قانونی کارفرما در خصوص چیدن ایمن مواد اولیه و محصول کارگاه در انبار و یا کارگاه ماده 51آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب 1338/6/14 : مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوری در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شود که عبور و مرور کارگران و در صورت اقتضاء وسایل نقلیه به راحتی ممکن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوری چیده شود که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد. ماده 17آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب 1390/10/13 : چیدمان دستگاه ها و ماشین آلات و قرار دادن اشیاء در یک سالن باید به نحوی باشد که مطابق با کارکرد دستگاه و ماشی
1974438

پاو وینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی

پاو وینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانیپاو وینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی در 27 اسلاید قابل ویرایش و قابل ارائه برای درس عناصر و جزئیات ساختمانیمشخصات فایلتعداد صفحات27حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxدسته بندیمعماری و شهرسازیتوضیحات کاملپاو وینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی در 27 اسلاید قابل ویرایش و قابل ارائه برای درس عناصر و جزئیات ساختمانی حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین در صورتیکه شرا? ...
2651836

ایمنی در کار

ایمنی در کار وسایل حفاظت شخصی وسایلی هستند که شخص با حمل و استفاده از آنها خود را در برابر خطرات محفوظ می دارد. اصولاً این وسایل باید به دستور مسئولین یداری و به پرسنلداده شود. از جمله وسایل حفاظت فردی میتوان موارد زیر زا نام برد:- کلاه ایمنیهدف از کلاه ایمنی حفاظت سر در مقابل ضربات و تکانها می باشد که ممکن است حفاظت بیشتری در مقابل بعضی از مخاطرات مکانیکی یا الکتریکی فراهم کنند.از وسایل مهم دیگر عبارتند هدف عمده دفاع در مقابل مخاطرات تنفسی کنترل آلودگی در منشاء و ممانعت از ورود آن به هوایی است که کارگران تنفس می کنند. - شیله محافظ صورت و چشم در کار با م ...
2694082

متن قرارداد کار فصل نهم

فصل نهم- مراجع حل اختلاف ماده 157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای ی کار و در صورتی که شورای ی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . ماده 158- هیات تشخیص مذکور در این قانو ...
2570196

کارفرما از منظر قانون کار

به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم انی که عهده دار اداره کارگاه هستند کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. "در صورتی که کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است." قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه ها که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته ...
422422

جزوه آموزشی تجهیزات حفاظت فردی

اختصاصی از نیک فایل جزوه آموزشی تجهیزات حفاظت فردی . با . و پر سرعت . این فایل حاوی جزوه آموزشی تجهیزات حفاظت فردی می باشد که به صورت فرمت pdf در 39 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه .یداری و . نمایید. فهرستمقدمهوسایل حفاظت فردی دست و بازووسایل حفاظت فردی پاوسایل حفاظت فردی سروسایل حفاظت فردی چشم و صورتوسایل حفاظت فردی دستگاه تنفسیوسایل حفاظت فردی تنهتجهیزات حفاظت فردی تصویر محیط برنامه . با .جزوه آموزشی تجهیزات حفاظت فردی
2156450

وسایل حفاظت فردی

حفاظت از سر انواع حفاظت پا ها چطور کفش ایمنی مناسب برای پرسنل فراهم کنیم ؟ حفاظت دست و بازو حفاظت از بدن ....و [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2526018

وظایف قانونی کارفرما از نگاه قوانین تامین اجتماعی

هر قرارداد کاری دو ضلع اصلی و مشخص دارد، کارفرما و کارگر. کارفرما به عنوان صاحب کار تعهداتی دارد که قانون دقیقاً آنرا تعیین کرده است. در مقابل کارگر، نیز در قبال قرارداد کاری که امضا کرده، انجام کارهایی را متعهد می شود و وظایفی را بر عهده می گیرد. ضامن انجام درست مفاد قرارداد کار، رعایت دقیق مقررات و ایفای وظایف به نحو بهینه از جانب دو طرف می باشد. در اینجا به بررسی تکالیف قانونی کارفرما می پردازیم. کارفرما : کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگران به دستور و حساب او به کار اشتغال می یابند، کارفرما در کارگاه، نیز حکم کارفرما را دارد. تعهداتی ک? ...
431112

توهین وتحقیر کارگران توسط .ت

. در خصوص حقوق کارگران چه می گوید؟ .: دستمزد کارگران زیاد است، باید کاهش پیدا کند!/ نباید ا.اج کارگران برای کارفرما هزینه داشته باشد سردادن شعارهای بی مبنا و رفتار های تصنعی هرچقدر هم از پیش تمرین شده باشد، اما در موقعیت متفاوت خود را آشکار می کند. . اگرچه همه را به پایندی به منشور حقوق شهروندی دعوت می کند، اما بهتر بود پیش از این خود و اطرافیانش را به مطالعه این منشور وادار می کرد. +/ منشور حقوق شهروندی .: حق نقد و ابراز ن.یتی دارید، اما بعدش مراقب دهانتان باشید! گروه ._رجانیوز: رفتار نمایشی و تصنعی هرقدرهم حساب شده و از...
2902101

فعالیت کارخانه نیشکر هفت تپه از سر گرفته شد

با تلاش مسولان استانی و شهرستان و کارفرما، کارگران بخش های مختلف این شرکت بعد از 27 روز تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفتند. مدیر عامل جدید شرکت نیشکر هفت تپه گفت: کارگران این شرکت پس از 27روز تعطیلی ، با توافق حاصل شده با کارفرما از امروز یکشنبه بر سر کار خود برگشته و فعالیت خود را از سر گرفتند.کیومرث کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : با تلاش مسولان استانی و شهرستان و کارفرما، کارگران بخش های مختلف این شرکت بعد از 27 روز تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفتند.وی گفت: تمام واحدهای مختلف اداری، صنعتی، ترابری، کوره بخار، بازرگانی، آسیاب ها و تولید ...
1878556

تعهدات کارگر و کارفرما

در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است.قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده است در موارد متعدد به وظایف،حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی داشته تا تعادلی بین این عناصر برقرار کند. تعهدات متقابل کارگر و کارفرما تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان الف) اجرای شخصی کار: طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز ? ...
1418712

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما سؤال: من کارگاه پرسکاری دارم و چند دستگاه پرس پدالی داریم وبه کارگران پرسکار خود انبرک داده ام تا قطعات را با آن به زیر پرس بگذارند و بردارند و از آنها امضاء دارم که در بودن و نبودن من حق ندارند که با دست قطعه را گذاشته و بردارند ، سؤال من این است که اگر در غیاب من از انبرک استفاده نکنند و دچار حادثه شوند ارتباطی به من دارد یعنی من مقصرم پاسخ : با توجه به اینکه شما به کارگران انبرک داده و آنان نیز متعهد گردیده اند که در حضور و غیاب شما از انبرک اس? ...
1643702

پاور پوینت آیین نامه وسایل حفاظت فردی

پاور پوینت آیین نامه وسایل حفاظت فردی پاور پوینت آیین نامه وسایل حفاظت فردی پاور پوینت آیین نامه وسایل حفاظت فردی در 53 اسلاید شامل هدف و دامنه شمول، تعاریف، مقررات عمومی، مقررات اختصاصی (عینک، کلاه ایمنی، ماسک، کفش ایمنی، محافظ گوش، دستکش حفاظتی، لباس کار، پیش بند، وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع ) و مقررات متفرقه می باشد. ... دریافت فایل
535032

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص متوقف نمودن دستگاهها به طور اطمینان بخش قبل از تعمیر و .........

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص متوقف نمودن دستگاهها به طور اطمینان بخش قبل از تعمیر و نظافت وروغنکاری آنها ماده 26ایین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب 1338/6/14 : قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنکاری ماشین ها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف ساخت. دو نکته حایز اهمیتی که در این مقرره باید به آن توجه شود یکی این است که قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنکاری ماشین ها ، باید ماشین ها را خاموش نموده و دوم به کار گیری عبارت «به طور اطمینان بخش» می باشد که بدین معنی می باشد که باید تد.ری اتخاذ گردد که تحت هیچ شرایطی امکان راه اندا...
1466504

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما سؤال: من کارگاه پرسکاری دارم و چند دستگاه پرس پدالی داریم وبه کارگران پرسکار خود انبرک داده ام تا قطعات را با آن به زیر پرس بگذارند و بردارند و از آنها امضاء دارم که در بودن و نبودن من حق ندارند که با دست قطعه را گذاشته و بردارند ، سؤال من این است که اگر در غیاب من از انبرک استفاده نکنند و دچار حادثه شوند ارتباطی به من دارد یعنی من مقصرم پاسخ : با توجه به اینکه شما به کارگران انبرک داده و آنان نیز متعهد گردیده اند که در حضور و غیاب شما از انبرک استفاده نمایند و ...
635310

مهلت اقامه دعوا علیه کارفرما

پرسش ؛ کارگرانی که ازطرف کارفرما ا.اج میشوند و یا قرارداد آنها خاتمه پیدا میکند تا چه زمانی حق شکایت از کارفرما را نسبت به دریافت مطالبات خود نظیر ( عیدی و پاداش , سنوات , حق اولاد ، بن و مسکن ) را از طریق اداره کار خواهند داشت؟ ✅ پاسخ ؛ در خصوص مدت زمان شکایت کارگران از کارفرمایان بابت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده وهمچنین بیمه معوقه ، باتوجه به اینکه اینگونه دعاوی مشمول مرور زمان نمیشوند , هیچگونه محدودیت زمانی برای اقامه دعوی وجود ندارد . و در هر زمان کارگر و حتی بعد از فوت کارگر وراث قانونی وی میتوانند علیه کارفرما اقامه دعوی نمایند.
745204

. , آشنایی با انواع ,وسایل حفاظت فردی - پاو.وینت

فهرست مطالب: . , آشنایی با انواع ,وسایل حفاظت فردی - پاو.وینت تاریخ ایجاد 21/06/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 73 اسلاید قیمت: 4300 تومان تعدادمشاهده 6 . پاو.وینت آشنایی با انواع وسایل حفاظت فردی 73 اسلاید مطالب مرتبط دراین زمینه : وسیله حفاظت فردی: وسیله ای است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود. فهرست مطالب : فصل اول : آشنایی با انواع وسایل حفاظت فردی فصل دوم : برنامه ریزی ...
2637628

حداکثر ساعات کاری کارگران

در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و محاسبه می شود. ماده ۵۱ قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از ۸ ساعت بیشتر شود. با این حال، تبصره یک ماده ۵۱، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزه? ...
2936509

همه چیز درباره ساعت کار کارگران

طبق تعریف قانون کار، هر فردی که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند، کارگر نامیده می شود. کارگران نیز براساس قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کنند، م م به انجام کار معین در ساعت مشخصی هستند که در اصطلاح برخی را روزکار و گروه دیگر را شب کار می نامند. ادامه مطلب
2227232

خودکشی کارگر معترض هپکو در اراک

کارگران معترض کارخانه هپکو اراک در ادامه اعتراضات صنفی خود، صبح ۲۳ اردیبهشت ماه مقابل شرکت، به محقق نشدن وعده های کارفرما در خصوص مطالبات مزدی و همچنین نامشخص بودن وضعیت کارخانه د.در پی این یکی از کارگران این شرکت از روی پل شهید بختیاری اقدام به خودکشی کرد که در نهایت به وسیله افرادی که در آن جا حضور داشتند نجات یافت.کارگران هپکو در سال های گذشته، پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به ت شده اند.
2891322

نظر قانون کار درباره ا اج استعفا و اتمام قرارداد کارگران بخش دوم

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یک ماه درچه مواردی برای کارفرما ا ام آور می شود؟حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار است. چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم است؟مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی سالهای خدمت کارگر نزد آ ین کارفرما در زمان بازنشستگی است و در این مورد هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاس ...
2645300

ضوروت استفاره از تجهیزات فردی

ضوروت استفاره از تجهیزات فردیاستفاده از لوازم حفاظت فردی مهمترین اصل است لیست تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی لیست باید مورد تایید سازمان تحقیقات باشد دستکش ایمنی کلاه ایمنی محافظ دستگاه تنفسی گوشی ایمنی کفش ایمنی کفپوش عایق لباس کار لیست تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی در مشاغل سخت:1 ­کارگر برق کار کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته است و در صورت وم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسیته .2 ­کارگر ساختمان سازی :دستکش لاستیک ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و در صورت وم کمربند ایمنی3 ­کارگران تراشکار :عینک تراشکاری ، کفش ایمنی و ...
84160

ضرورت قبول مسئولیت .ت و کارفرما برای ترمیم مزد

عضو کارگری شورای عالی کار مطرح کرد:ضرورت قبول مسئولیت .ت و کارفرما برای ترمیم مزدعضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به توافق سه جانبه صورت گرفته بر سر قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 گفت: شرکای اجتماعی کارگران برخلاف سنوات گذشته این بار نمی توانند ماهیت این سبد را زیر سوال ببرند.«فرامرز توفیقی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: توافق صورت گرفته بر سر قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 دستاوردی است که در چارچوب یک توافق سه جانبه به دست آمده است.مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: اجرایی شدن این سبد در...
416980

سؤال شماره49:حادثه هنگام کار بادستگاه پرس به علت عدم استفاده ازانبرک ومسئولیت کارفرما

سؤال شماره 49: من کارفرمای یک کارگاه پرسکاری هستم که دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی همزمان می باشد و به کارگران نیز انبرک داده ام تا قطعات کار را با آن به زیر پرس گذاشته و بردارند و علیرغم تذکر من، کارگران بعضا ًدر غیاب من از انبرک استفاده نمی کنند تکلیف چیست؟ پاسخ : قبل ازپاسخ به سؤالی که شما مطرح نموده اید اشاره به یک مطلب بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه همواره این سؤال که کارگر در غیاب کارفرما مرتکب خطایی گردیده که منتج به بروز حادثه شده است به واقع در اینجا مسئولیت با چه .ی است در فرایند بررسی این موضوع باید نکات عدیده ای را من
2182366

چک لیست وسایل حفاظت فردی

چک لیست وسایل حفاظت فردی خطرات به اشکال مختلف همچون لبه های برنده، سقوط اجسام، پرتاب گدازه ها، مواد شیمیائی، صدا و شرایط نا ایمن در محیط های کاری وجود دارند. مطابق قوانین، کارفرمایان م م به حفاظت از کارکنان خود در برابر مخاطراتی هستند که قادر به آسیب رسانی به آنها می باشند. آسیب های جانی ناشی از حوادث کاری علاوه بر رنج کارگران باعث هزینه هائی همچون هزینه های پزشکی، اتلاف زمان کار، کاهش بهره وری، هزینه های جایگزینی کارگر و افزایش بالقوه هزینه های بیمه می شود. به منظور کنترل مخاطرات و آسیبهای ناشی از آنها، بطور معمول مؤثرترین اقدام، کنترل ? ...
2951901

پرسش پاسخ در مورد اضافه کاری در یت

انجام اضافه کاری در مأموریت ها به چه صورت است❓ آیا در مأموریت ها می توان کارفرما را م م به پرداخت اضافه کاری به کارگران نمود❓ اجبار کارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه کاری به کارگری که حسب مقررات ماده 46 قانون کار به مأموریت اعزام می شود و در زمان مأموریت بنابر ماهیت موضوع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد اصولاً با عنایت به عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر و ساعات کار او و نیز توجه به مسئله ارجاعی بودن کار اضافی به کارگر، فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی موجود بوده و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری ب? ...
2739074

مشاور مسئولیت ایمنی در کار گاه ساختمانی

1- در هر کارگاه ساختمانی ، کارفرما موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تأ مین ایمنی عمومی را بعمل آورد. 2- هر کارفرما مسئول تدارک و فراهم آوردن روشنایی کافی در فضاهای عمومی ، تهیه نرده و حفاظ و نصب آنها در اطراف سقفها و دیوارهای خالی و فضاهای باز ، فراهم آوردن و نصب نرده و حفاظ در اطراف پله ها وپاگردها ، ایجاد ورودی ایمن برای کارگاه ساختمانی و محل کار ، فراهم آوردن وسایل اطفاء حریق ، تأمین آب آشامیدنی سالم و ایجاد سرویسهای بهداشتی ، تهیه وسایل حفاظت فردی و کمک های اولیه و بطور کلی فراهم آوردن و تأمین شرایط ایمنی عمومی، در داخل کارگاه ساختمانی است. 3- ...
2546136

کلیاتی درباره قانون کار

کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می باشند.(آمره بودن قانون کار) کارگر از لحاظ قانون کار ی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.(تبعیت مزدی کارگر از کارفرما) کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست (تبعیت دستوری) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه انیکه عهده دار اداره کارگاه هستند کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمای ...
742544

مسئولیت کارفرما پس از حادثه چیست؟

مسئولیت کارفرما پس از حادثه چیست؟مسئولیت کارفرما تنها محدود مسئولیت تهیه، آموزش و نظارت پیش از حادثه نمی شود و پس از حادثه نیز به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد. به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت_کار و امور_اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل بر?...
1496460

بررسی و تحقیق در مورد وسایل حفاظت فردی

بررسی و تحقیق در مورد وسایل حفاظت فردی بررسی و تحقیق در مورد وسایل حفاظت فردی دسته بندی محیط زیست فرمت فایل doc حجم فایل 105 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7377 تمام فایل ها تحقیق و بررسی در مورد وسایل حفاظت فردی فهرست مطالب لباس کار پیش بند کلاه ایمنی عینک حفاظتی گوش حفاظتی کمربند ایمنی و طناب نجات دستکش های حفاظتی کفش حفاظتی گتر حفاظتی ماسک های حفاظتی صورت وسائل حفاظتی فردی بعضی مشاغل کف? ...
2910098

بازرسی از دفاتر قانونی

حسابرسی بیمهحسابرسی بیمه یا حسابرسی قانونی شامل هزینه های مربوط به کار می باشد.این حسابرسی ارتباطی با درآمد های حاصل از فعالیتهای کارگران در کارگاه ندارد.در اصل هزینه هایی که برای کارگران صورت گرفته می شود به همراه حق بیمه آنان محاسبه شده و دریافت می شود.حسابرسی بیمه ای یا حسابرسی قانونی و یا بازرسی از دفاتر قانونی تمامی مدارک یک سال کارگاه بازرسی می شود.سپس هرگونه بدهی باقیماده از عدم پرداخت بیمه محاسبه می شود.مدت زمان پرداخت حق بیمهپس از تعیین بدهی بیمه کارفرما تعیین می شود. از آن پس کارفرما یک ماه فرصت دارد تا بدهی را پرداخت نماید.اگر کارفرما از ...
396004

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی : نکته1 : کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود. نکته2 : تمامی معابر، پلکان ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش های موقت و مناسب حفاظت شوند . نکته3 : از کار . کارگران روی بام ساختمان ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگی...
1201528

حادثه به علت درگیر شد لباس کار کارگر با قطعات متحرک ماشین الات کشاورزی و مسئولیت کارفرما

حادثه به علت درگیر شد لباس کار کارگر با قطعات متحرک ماشین الات کشاورزی و مسئولیت کارفرما سؤال: من مدیریت یک واحد کشت و صنعت را به عهده دارم ، ماشین آلات کشاورزی از انواع مختلف در آنجا کارمی کنند ، شرایط به گونه ای است که بعضی از قسمت هایی از ماشین ها ممکن است با مثلاً لباس کار کارگران گیر کند و حادثه رخ دهد سؤال من این است که با توجه به ماهیت کار اتفاقی بیفتد چه خواهد شد پاسخ : من متوجه سؤال شما نشدم که منظور شما از اینکه «حادثه ای رخ دهد چه خواهد شد» چیست فکر می کنم که منظور شما این است که آیا کارفرما مسئول است که اگر منظور شما این است به اطلاع ...
561596

لیست کد مشاغل پر کاربرد

خواهشمندیم از زدن کد مشاغل حروف دار که مربوط به مشاغل سخت و زیان آور می باشد خودداری فرمایید مگر در صورتی که کد شغل عددی آن در لیست مشاغل وجود نداشته باشد .ضمنا برای کارگاههایی که کارفرما در لیست کارگران قرار دارد حتما عنوان شغلی کارفرما با کد 024398 وارد نمایید . 1- کارگر ساده 024032 2- کارمند 024043 3- کارفرما 024398 4- راننده 011007 4- وردست 029014 5- ش
2424224

دانستنی قانون کار

قابل توجه کارگرانی که استعفاء می کنندماده 21 قانون کار کارگری که استعفاء می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای ی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا کارگران تحویل دهد.

مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران