مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics


1165812

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیا ... دریافت فایل [ادام ...
1165813

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیا ... دریافت فایل [ادام ...
1980469

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برا ... دریافت ف ...
1760912

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق د ... ...
1859592

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق د ... ...
1624584

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن درrobotics 27اسلاید

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با...ادامه و پاو وینت مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران 14 اسلاید پا? ...
936241

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics لینک . و .ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو.وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 27 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 7/28/2017 1 ما انسانها با کلمات فکر می کنیم نه با اندازه ها! عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کا ... دریافت فایل
1691065

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن درrobotics 27اسلاید

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه...ادامه و مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران 14 اسلاید مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران 14 اسلاید دسته بند ...
1066530

پاو وینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

پاو وینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 27 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برا ... دریافت فایل
936245

پاو.وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

پاو.وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics لینک . و .ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو.وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 27 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 7/28/2017 1 ما انسانها با کلمات فکر می کنیم نه با اندازه ها! عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کا ... دریافت فایل
330662

. مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل . مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید . با . و پر سرعت . نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 27 صفحهمروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط . لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و ن...
1574839

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 27 صفحه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و ن ...
2030281

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics منطق فازی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی دسته بندی برق فرمت فایل ppt حجم فایل 1157 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 12271 تمام فایل ها عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics فایل ...
1994474

فایل مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics منطق فازی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی دسته بندی برق فرمت فایل ppt حجم فایل 1157 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 12271 تمام فایل ها عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics فایل ...
472672

پاو.وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ پاو.وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید . با . و پر سرعت . دسته بندی : پاو.وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو.وینت : تعداد اسلاید : 27 صفحهمروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط . لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات ...
1579531

پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics مشخصات این فایل عنوان:مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics فرمت فایل:powerpoint(قابل ویرایش) تعداد اسلایدها:27 این پاو وینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics می باشد. بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در roboticsکنترلر ساده فازیطراحی یک کنترلر فازی برای یک رباط ? ...
1825733

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics n تاریخچه منطق فازی n بررسی اجمالی کنترلرهای فازی n کنترلرهای ساده فازی n کنترلرهای خود سازمان ده فازی n کنترلرهای وفق پذیر فازی n بررسی چند نمونه از کاربرد n اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید. n برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و نا دقیق n در سال 1968 نظریات مربوط به کارگیری منطق فازی در بحث کنترل مطرح گردید n اولین با در سال 1974 در ارتباط با فرایند کنترل یک موتور بخار توسط آقایان ... دریافت فایل
1126629

پاو وینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 27 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 7/28/2017 1 ما انسانها با کلمات فکر می کنیم نه با اندازه ها! عناوین ارائه تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان د ...
1536569

تحقیق مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

تحقیق مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics تحقیق مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics تاریخچه منطق فازی: اولین با در سال 1965 توسط لطفی زاده مطرح گردید.برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و نا دقیق در سال 1968 نظریات مربوط به کارگیری منطق فازی در بحث کنترل مطرح گردید اولین با در سال 1974 در ارتباط با فرایند کنترل یک موتور بخار توسط آقایان ممدانی و اصیلیان صورت پذیرفت . یکی از موارد مهم به کار گیری منطق فازی برای طراحی سیستم های کنترلی براساس کنترل منطقی فازی flc (fuzzy logic control) می باشد ف ...
274908

پاو.وینت کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics

اختصاصی از فایلکو پاو.وینت کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید:27اولین با در سال 1965 توسط . لطفی زاده مطرح گردید.nبرای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و نا دقیقnدر سال 1968 نظریات مربوط به کارگیری منطق فازی در بحث کنترل مطرح گردید nاولین با در سال 1974 در ارتباط با فرایند کنترل یک موتور بخار توسط آقایان ممدانی و اصیلیان صورت پذیرفت . با .پاو.وینت کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics
1226895

ros robotics projects

ros robotics projectstitle: ros robotics projects | author(s): lentin joseph | publisher: packt publishing | year: 2017 | language: english | pages: 446 | size: 48 mb | extension: pdf robot operating system is one of the most widely used software frameworks for robotic research and for companies to model, simulate, and prototype robots. applying your knowledge of ros to actual robotics is much more difficult than people realize, but this title will give you what you need to create your own robotics in no time!this book is packed with over 14 ros robotics projects that can be prototyped without requiring a lot of hardware. the book starts with an introduction of ros and its installation procedure. after discussing the basics, you’ll be taken through great projects, such as building a self-driving car, an autonomous mobile robot, and image recognition using deep learning and ros. you can find ros robotics applications for beginner, intermediate, and exper ...
1381418

مقاله گسل های ایران زمین شناسی word

مقاله گسل های ایران زمین شناسی word فایل >>> سایر محصولات :مقاله گسل های ایران زمین شناسی word مقاله گسل های ایران... مقاله تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران مقاله تاریخچه مشاوره... مقاله آسم مقاله آسم... مقاله پوکی استخوان مقاله پوکی استخوان... پاو وینت مرگ و تولد پاو وینت مرگ و... 2 فایل qcn سالم و تست شده برای i9205 2 فایل qcn سالم و... مقاله اسفنج ها مقاله اسفنج ها... مقاله بمب اتمی مقاله بمب اتمی... پاو وینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics 27 اسلاید پاو وینت مروری بر کنترلرهای... طرح لایه باز تراکت تبلیغاتی دستگاه آب شیرین کن طرح لایه باز تراکت... ...
160122

. autonomous flight control in micro air vehicles international aerial robotics competition تحت word

. autonomous flight control in micro air vehicles international aerial robotics competition تحت word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . autonomous flight control in micro air vehicles international aerial robotics competition تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . autonomous flight control in micro air vehicles international aerial robotics competition تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . autonomous flight control in micro air vehicles international aerial robotics competition تحت word : سال انتش...
295515

پاو.وینت منطق فازی

اختصاصی از حامی فایل پاو.وینت منطق فازی . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . *پایین مطلب*فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد اسلاید :27تاریخچه منطق فازیبررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در roboticsاولین با در سال 1965 توسط . لطفی زاده مطرح گردید.برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و نا دقیقدر سال 1968 نظریات مربوط به کارگیری منطق فازی در بحث کنترل مطرح گردید اولین با در سال 1974 در ارتباط با فرایند کن...
1284203

microsoft robotics developer studio 2008 r3

microsoft robotics developer studio 2008 r3 microsoft robotics developer studio 2008 r3 نرم افزار microsoft robotics developer studio یکی از قدرتمندترین برنامه های موجود برای شبیه سازی انواع ربات است و قابلیت های بسیار زیادی دارد. به کمک این نرم افزار می توانید به راحتی بخش مکانیکی ربات خود را طراحی و در شبیه ساز پیشرفته آن شبیه سازی کنید. امکانات برنامه: پشتیبانی کامل و وسیع از انواع سخت افزارها استفاده از دستورات برنامه نویسی دات نت و visual studio امکان استفاده کاربرانی که دانش برنامه نویسی ندارند (با استفاده از محیط ویژوال) شبیه سازی رفتاری ربات در فضای سه بعدی ارتباط ربات با نرم افزار تحت ویندوز یا تح ...
2010022

حل تمرین کتاب رباتیک مدل سازی برنامه ریزی و کنترل نویسنده سیسیلیانو و ویلانی robotics modelling planning and control

حل تمرین کتاب رباتیک مدل سازی برنامه ریزی و کنترل نویسنده سیسیلیانو و ویلانی و غیره robotics modelling planning and controlکتاب حل المسائل تمرینات کتاب رباتیک: مدلسازی، برنامه ریزی و کنترل (کتابهای پیشرفته در پردازش و کنترل سیگنال) ویرایش اول. نسخه 2009 robotics: modelling, planning and control (a nced textbooks in control and signal processing) 1st ed. 2009 edition by bruno siciliano (author),‎ lorenzo sciavicco (author),‎ luigi villani (author),‎ giuseppe oriolo(author) آنچه ت ...دریافت فایل
1047752

swarm robotics: second international workshop, sab 2006, rome, italy, september 30-october 1, 2006, revised selected papers

swarm robotics: second international workshop, sab 2006, rome, italy, september 30-october 1, 2006, revised selected papersthomas schmickl, karl crailsheim (auth.), erol şahin, william m. spears, alan f. t. winfield (eds.)دریافت فایل یاهومارکتبخاطر بسپارید
103841

پاو.وینت پیاده سازی مدارهای منطق فازی

اختصاصی از هایدی پاو.وینت پیاده سازی مدارهای منطق فازی . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . *پایین مطلب* فرمت فایل:powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید:27مقدمه پیشرفت های اخیر در تئوری منطق فازی الگوریتم هایی را بر مبنای قانون در قلمرو گسترده ای از کاربردها فراهم کرده است . یافته های بسیاری در طی 10 سال گذشته طرح و معرفی شده است . کنترل فازی می تواند عملکرد خوبی را در مدت زمان کوتاهی در انواع کاربردهای جهانی معرفی و ثابت کند . بیشتر سازندگان پردازنده محیط های نرم افزاری برای توسعه و شبیه سازی کاربردهای فازی روی میکرو کنترلرهای سازگار تهیه کرد
292224

. ترجمه مقاله تحقیقات رباتیک robotics research

. ترجمه مقاله تحقیقات رباتیک robotics research
1064226

تحقیق منطق فازی و کاربردهای آن

تحقیق منطق فازی و کاربردهای آن در این تحقیق سعی شده است که تا حد امکان با نظریه فازی و تاریخچه آن آشنا شویم و همچنین گستره ی کاربردهای این منطق در زندگی روزمره را معرفی نماییم. بخشی از مقدمه: منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرق زمین با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی است..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1744589

تحقیق منطق فازی و کاربردهای آن

تحقیق منطق فازی و کاربردهای آن در این تحقیق سعی شده است که تا حد امکان با نظریه فازی و تاریخچه آن آشنا شویم و همچنین گستره ی کاربردهای این منطق در زندگی روزمره را معرفی نماییم. بخشی از مقدمه: منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرق زمین با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی است..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
880568

ترجمه مقاله بازبینی پی آی مقایسه ای بازیاب دینامیکی ولتاژ با کاربرد منطق فازی

ترجمه مقاله بازبینی پی آی مقایسه ای بازیاب دینامیکی ولتاژ با کاربرد منطق فازی این کنترلر، ترکیبی از کنترلرهای فازی و pi است. با توجه به میزان خطا و شیب خطای سیستم و قوانین کنترل فازی، کنترلر فازی می تواند به صورت آنلاین دو پارامتر کنترلر pi را تنظیم کند تا سیستم بتواند خود را با هر گونه تغییرات در شرایط عملکرد خود تطبیق دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترلی ارائه شده، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به کنترلرهای pi موسوم دارد. 1- مقدمه به دلیل استفاده فزاینده از تجهیزات هوشمند برقی و الکترونیکی مانند کامپیوتر، plc، درایوهای سرعت متغی...
883110

ترجمه مقاله بازبینی پی آی مقایسه ای بازیاب دینامیکی ولتاژ با کاربرد منطق فازی

ترجمه مقاله بازبینی پی آی مقایسه ای بازیاب دینامیکی ولتاژ با کاربرد منطق فازی این کنترلر، ترکیبی از کنترلرهای فازی و pi است. با توجه به میزان خطا و شیب خطای سیستم و قوانین کنترل فازی، کنترلر فازی می تواند به صورت آنلاین دو پارامتر کنترلر pi را تنظیم کند تا سیستم بتواند خود را با هر گونه تغییرات در شرایط عملکرد خود تطبیق دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترلی ارائه شده، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به کنترلرهای pi موسوم دارد. 1- مقدمه به دلیل استفاده فزاینده از تجهیزات هوشمند برقی و الکترونیکی مانند کامپیوتر، plc، درایوهای سرعت متغیر...
1016773

تخیلی ترین گوشی جهان

[ad_1] وب سایت کلیک: شرکتی به نام turing robotics industriesبه تازگی اعلام کرده است که قصد دارد در سال آینده گوشی هوشمندی را تولید کند که مشخصات آن واقعاً غیر قابل باور و تخیلی است. ۱۲ گیگابایت رم و دو پردازنده اسنپدراگون ۸۳۰ تنها دو مورد مشخصات عجیب این گوشی هستند. گاهی اوقات شرکت های مختلف خبر از تولید گوشی های هوشمندی در آینده می دهند که مشخصات آن ها مضحک و غیر قابل باور است و به نظر می رسد که گزارش تولید چنین گوشی هایی توسط افرادی تهیه می شود که اصلا با فناوری آشنایی ندارند.به تازگی گزارشی منتشر شده است که طبق آن شرکت turing robotics industries قصد دارد در سال آینده گوشی هوشمن ...
113004

منطق فازی

اختصاصی از فایل هلپ منطق فازی . با . و پر سرعت . فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات65 فهرست مطالب: 41- چکیده 42- مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟) 53- تاریخچة مختصری از نظریه و کاربردهای فازی 64- زندگینامة پروفسور لطفی زاده 85- منطق فازی 95- متغیرهای زبانی 166- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟ 14 6-1) سیستم های فازی خالص 14 6-2) سیستم فازی tsk 15 6-3) سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز 167- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند ؟ 178- تئوری مجموعه های فازی 199- مفاهیم مشترک منطق فازی و کلاسیک 2110- روابط فازی 2211- ساخت قوانین فازی 2311-1) ویژگی های مجموعه فازی 2312- موتور استنتاج 25 12-1...
1794984

پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی

پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 33 فهرست - مقدمه - مجموعه های فازی - عملیات روی مجموعه های فازی - قواعد زبانی - ساختار سیستم فازی - فازی ساز - پایگاه قواعد - موتور استنتاج - نافازی سازی ...ادامه و پاو وینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی سوم -خانه ام را دوست دارم پاو وینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی سوم -خانه ام را دوست دارم پاو وینت درسچهاردهم مطالعات اجتماعی سوم -خانه ام را دوست دارم8 اسلاید قابل ویرایش ... پاو وینت درباره م ...
2305884

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی تعداد صفحات : 147 فرمت: word چکیده: در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداخته و اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار دادهایم و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح ...دریافت فایل
2305848

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی تعداد صفحات : 147 فرمت: word چکیده: در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداخته و اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار دادهایم و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح ...دریافت فایل
2305827

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی

پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی پروژه بررسی کنترل فازی تطبیقی تعداد صفحات : 147 فرمت: word چکیده: در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداخته و اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار دادهایم و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح ... دریافت فایل
1638875

پاو وینت مروری بر کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک

پاو وینت مروری بر کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک پاو وینت مروری بر کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک پاو وینت مروری بر کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک پاو وینت مروری بر کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک در 29 اسلاید برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاو وینت را نمایید. . کاربردهای lidar در ی ژئوماتیک : اطلاعات توپوگرافی مانند نقشه و مدل رقومی زمینیکی از نیازهای اساسی بسیاری از علوم و افرادی است که در زمینه هایی مانند مدیریت شهری، مدیریت و طراحی انتقال...ادامه و پاو وینت پیام آسمانی هشتم درس 9 ( تدبیر زندگی) پاو وینت پیام آسمانی ? ...
103395

بررسی منطق فازی (fuzzy logic) و کاربردهای آن

بررسی منطق فازی (fuzzy logic) و کاربردهای آن تحقیق کامل بررسی منطق فازی و کاربردهای آن، چکیده: ریاضیات و منطق فازی، انیشتین می گوید: آن جایی که قوانین ریاضیات (کلاسیک) به واقعیات مربوط می شوند، مطمئن نیستند و آنجا که آن ها مطمئن هستند، نمی توانند به واقعیت اشاره داشته باشند. هنگامی که درباره درستی یا نادرستی پدیده ها و اشیایی صحبت می کنیم ...
2405411

کاربرد هوش در مخازن نفت و گاز

کاربرد هوش در مخازن نفت و گاز تعداد صفحه: 97 فهرست مطالب: دیباچه 1 تاریخچه 4 هوش چیست؟ 9 چالش های بنیادین هوش . 13 شاخه های علم هوش . 17 کاربردهای هوش . 21 سیستم های خبره (expert sytems) 21 ساختار یک سیستم خبره 22 مزایا و محدودیت های سیستم های خبره 25 کاربرد سیستم های خبره 27 چند سیستم خبره مشهور 28 منطق فازی (fuzzy logic) 30 پیشینه منطق فازی. 31 مجموعه های فازی. 33 تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی. 36 کاربردهای منطق فازی . 38 منطق فازی و ... دریافت فایل
1852621

تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسیتا کاربردهای عملیاتی

تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 18 اسلاید بخشی از متن : بخش اول:مبانی نظری v پیشینه شکل گیری تفکر فازی vتفکر فازی در جستجوی نقد تفکر ارسطویی vاصول نظری و فلسفی تفکر فازی vآثار فیزیک کوانتوم و علم جدید بر منطق فازی بخش دوم: کاربردهای...ادامه و رام رسمی تبلت جی ال ای glx crystal مخصوص فلش تو رام رسمی تبلت جی ال ای glx crystal مخصوص فلش تو رام رسمی تبلت جی ال ای glx crystal با آندروید 4.4.2 برای شما عزیزان آماده میباشد مشخصات رام: مدل: ج? ...
1350607

منطق فازی

منطق فازی منطق فازی لینک پرداخت و "پایین مطلب : فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) تعداد صفحه :56 فهرست مطالب: 4 چکیده4 مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)5 تاریخچة مختصری از نظریه و کاربردهای فازی6 زندگینامة پروفسور لطفی زاده8 منطق فازی9 5- متغیرهای زبانی 16 6- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟ 14 6-1) سیستم های فازی خالص 14 6-2) سیستم فازی tsk 15 6-3) سیستم فازی س ... دریافت فایل منطق فازی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
155762

. مروری بر مدل های انتخاب سبد سهام با متغیرهای تصادفی فازی فایل ورد (word)

. مروری بر مدل های انتخاب سبد سهام با متغیرهای تصادفی فازی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مروری بر مدل های انتخاب سبد سهام با متغیرهای تصادفی فازی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مروری بر مدل های انتخاب سبد سهام با متغیرهای تصادفی فازی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . مروری بر مدل های انتخاب سب
1157315

برترین فایل پاو وینت ی فازی- مستقیم

برترین فایل پاو وینت ی فازی: شرح مختصر: این فایل حاوی مطالعه ی فازی می باشد که به صورت فرمت powerpoint در ۴۱ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید. فهرست منطق فازی مثالی از منطق فازی نمایش اعداد قطعی و فازی متغیرهای کلامی تفاوت نظریه احتمال و منطق فازی کاربردهای منطق فازی نمایش اعداد فازی روش های ایجاد تابع عضویت ریاضیات منطق فازی تبدیل اعداد فازی به اعداد کلاسیک کاربرد منطق فازی در اقتصاد ی ارزش فعلی فاکتورهای اقتصاد ی منطق فازی در پاسخ به چیستی منطق فازی یا منطق نادقیق شاید س? ...
2315244

معرفـی سایـت "into robotics"

سایت intorobotics.com به علاقه مندانِ رشته رباتیک معرفی می گردد. (جهت دسترسی به مطالب سایت، نیاز به استفاده از می باشد.)
1690525

پاو وینت سیستم های فازی

پاو وینت سیستم های فازی پاو وینت بررسی و معرفی سیستم های فازی در قالب 32 اسلاید، این پروژه با مقدمه و سپس تاریخچه منطق فازی شروع شده و با پرداختن به مفهوم منطق فازی و بحث ریاضیات ومنطق فازی و .... ادامه می یابد. در انتها با معرفی مثال هایی از سیستم های فازی و کاربردهای آن در علوم مختلف به پایان می رسد. در اسلاید پایانی ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1831703

سیستم های فازی در هوش

سیستم های فازی در هوش سیستم های فازی در هوش پروژه 64 صفحه ای دارای پنج فصل به شرح زیر: فصل اول- هوش چیست؟ فصل دوم- کاربردهای هوش فصل سوم- منطق فازی فصل چهارم- شبکه های عصبی فصل پنجم- ویژگی های هوش چیست؟ در پایان نیز منابع آورده شده است. ... دریافت فایل
1592824

گربه شیطون

گربه شیطون گربه شیطون ...ادامه و برنامه عملیاتی تدبیر.. برنامه عملیاتی تدبیر.. برنامه عملیاتی تدبیر فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:56 این برنامه به صورت کامل در 56 صفحه تهیه شده و آماده ویرایش و پرینت می باشد.اکنون از پایین صفحه می توانید کنید ... پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی. پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی. پاو وینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 33 فهرست - مقدمه - مجموعه های فازی - عملیات روی مجموعه های فازی - قواعد زبانی - ساختار سیستم فازی - فازی ساز - پایگاه قواعد - موتور استنتاج - نافازی سا? ...
1152907

پاو وینت در مورد کاربردهای منطق فازی در مدلسازی (کاربردی و جدید)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت در مورد کاربردهای منطق فازی در مدلسازی (کاربردی و جدید) لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید قسمتی از متن .ppt : کاربردهای منطق فازی در مدلسازی فهرست - مقدمه - مجموعه های فازی - عملیات روی مجموعه های فازی - قواعد زبانی - ساختار سیستم فازی - فازی ساز - پایگاه قواعد - موتور استنتاج - نافازی سازی - انواع سیستم های فازی - مثال ...
2309223

معرفی سایت into robotics

سایت intorobotics.com به علاقه مندانِ رشته رباتیک معرفی می گردد.
342006

منطق فازی

اختصاصی از حامی فایل منطق فازی . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . "پایین مطلب:فرمت فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحه:56 فهرست مطالب: 4چکیده4مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)5تاریخچة مختصری از نظریه و کاربردهای فازی6زندگینامة پروفسور لطفی زاده8منطق فازی95- متغیرهای زبانی166- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟14 6-1) سیستم های فازی خالص14 6-2) سیستم فازی tsk15 6-3) سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز167- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند ؟178- تئوری مجموعه های فازی199- مفاهیم مشترک منطق فازی و کلاسیک2110- روابط فازی2211- ساخت قوانین فازی2311-1) ویژگی های مجم
342043

مقاله مروری بر کاربردهای نانوفناوری در صنعت غذا

مقاله مروری بر کاربردهای نانوفناوری در صنعت غذا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مروری بر کاربردهای نانوفناوری در صنعت غذا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر کاربردهای نانوفناوری در صنعت غذا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن مقاله مروری بر کاربردهای نا...
2310058

معرفی سایت into robotics

سایت intorobotics.com به علاقه مندانِ رشته رباتیک معرفی می گردد. (جهت دسترسی به مطالب سایت، نیاز به استفاده از می باشد.)
207098

تحقیق درمورد منطق فازی 65 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد منطق فازی 65 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 65 عنوان مطلب ارائه شده در درس شیوه: . : جناب آقای . پوررضاتهیه کننده : جواد روزدارتاریخ : بهار88فهرست مطالب:4چکیده4مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)5تاریخچة مختصری از نظریه و کاربردهای فازی6زندگینامة پروفسور لطفی زاده8منطق فازی95- متغیرهای زبانی166- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟14 6-1) سیستم های فازی خالص14 6-2) سیستم فازی tsk15 6-3) سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز167- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند ؟178- تئوری مجموعه های ...
2465726

کنترلر دیجیتال

نسل جدید کنترل های دیجیتال شامل کنترلرهای addressableو walker led می باشند.این کنترلرهای برای دستگاههای wallwasher ledو projector ledو dancefloorو stage و back dj استفاده می شوند. مشخصه های اصلی کنترلرهای دیجیتال : قابلیت کنترل پی ل ها بصورت ماتریسی یا خطی کنترل توسط نرم افزار آی سافت و یا کنترلرهای internal program
440796

. پاو.وینت هوش . و منطق فازی - 22 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل . پاو.وینت هوش . و منطق فازی - 22 اسلاید . با . و پر سرعت . —در منطق فازی ، استدلال دقیق یا منطق معمولی ح. خاصی از استدلال تقریبی است— هر سیستم منطقی قابل تبدیل به منطق فازی است. ·—در منطق فازی، دانش به عنوان مجموعه ای از محدودیت های فازی یا انعطاف پذیر روی متغیر ها در نظر گرفته می شود.—استنتاج به عنوان فرآیند انتشار این محدودیت ها در نظر گرفته می شود.—در منطق فازی تمام مسائل دارای راه حلی هستند که درجه مطلوبیت (امکان) را نشان می دهد. —به کمک همین مفهوم ساده یک حیطه جدیدی از ریاضیات و نظریه محاسبات پدید آمد که کاربردهای بسیاری در حو
1174101

پاو وینت بررسی تفکر فازی در مدیریت بسیار جامع

پاو وینت بررسی تفکر فازی در مدیریت بسیار جامع فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: affpagecntحجم فایل: 458affproductpriceبخشی از متن:منطق فازی اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده برکلی در مقاله ای تحت عنوان « مجموعه های فازی » در سال 1965 به دنیا عرضه شد، لیکن نزدیک به پنج سال طول کشید تا دانشمندان به کاربردهای آن دست یافتند و منطق فوق در سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار گرفت.این منطق سالها بعد و در اوائل دهه 90 کاربردهای خویش را در عرصه های علوم دیگر همانند مدیریت یافت و راهی تازه برای تحلیل و مدلسازی مسائل در فضای عدم قطعیت پیش روی محققان قرار داد.قوانین فازی به منظور مدلس? ...
1711234

مقاله:مروری بر کاربرد سیستم خبره فازی در تشخیص دیابت نوع 5 و کنترل عوارض نفروپاتی دیابت نوع 2

مقاله:مروری بر کاربرد سیستم خبره فازی در تشخیص دیابت نوع 5 و کنترل عوارض نفروپاتی دیابت نوع 2 مقاله:مروری بر کاربرد سیستم خبره فازی در تشخیص دیابت نوع 5 و کنترل عوارض نفروپاتی دیابت نوع 2 چکیده پیش بینی، تشخیص و کنترل عوارض دیابت، اهمیت بسیاری بر سلامت افراد جامعه دارد. سیستم خبره پزشکی شاخهای از هوش است که هدف آن رسیدن به خبرگی است. حوزهی پزشکی در بسیاری از موارد دارای عدم قطعیت شرایط ابهام است. بنابراین منطق متعارف کاربرد چندانی ندارد و بجای آن میتوان از منطق فازی و قوانین آن استفاده کرد . در این گزارش به بررسی...ادامه و تحقیق در مورد نام ها? ...

مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در robotics