ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست آیت الله سیداصغرسعادت م


2919504

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیکماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگ ...
2919647

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیکماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگ ...
2919686

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادبماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار اس ...
2919237

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پرور ...
2919505

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار ا ...
2919058

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است صاحبِ شأن و وقار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگا? ...
2919057

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است صاحبِ شأن و وقار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پرو ...
107206

ماه میهمانی

هرکه دارد سر سودای خدا بسم الله! ⭐هرکه دارد غم مهمانی ما بسم الله! میزبانان سحر, منتظر مهمانند! ⭐هرکه خواهد سحر اهل بکاء بسم الله! ماه ها منتظر ماه مبارک بودیم! ⭐ آمد ای منتظران ماه خدا بسم الله! روزه یعنی عطش روضه لب های حسین! ⭐هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله
2907304

هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

سلامفصل فصل داغ زیارت حضرت اباعبدالله است.فصل تجدید ارادت و دلدادگی دوستدارانش.فصل خوب عاشقی و دلدادگی همه دلدادگان.شرایط کمی سخت شده اما عرض ارادت نه سختی و راحتی سرش می شود و نه دوری و راه.هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هرکه توفیق رفیق راه سفرش هست زهی سعادت و هرکه معذور از حضور فیزیکی است که دل را روانه کعبه این روزهای دل عشاق الحسین کند. ماس دعا.
1527454

هرکه خاموش شد گویا شد

شیوه پسندیده سکوت حق است که: هرکه را اسرار حق آموختند مهر د و دهانش دوختند هرکه خاموش شد گویا شد. هرکه چشم سر بست بینا شد. هرکه گوش دل گشود دانا شد. هرکه را حضور است نور است. هرکه را مراقبت است سرور است چه این که کلید نیک‏بختى در مشت اوست و نگین پیروزى در انگشت او.
2733614

هرکه دارد هوس راه خدا بسم الله

سلاملطفا تا انتها بخوانید بعد قضاوت کنید.هرکه برای اربعین به کربلا می رود به زیارت خدا می رود،هرکه به سوی حسین قدم بر می دارد به سوی خدا گام بر می دارد.هرکه در این راه ج می کند در راه خدا ج می کند، هر عمرش را در این راه ج می کند در راه خدا ج کرده است. هر خدایش را گم کرده است قصد زیارت اربعین کند.حتی اگر نمی تواند سفر برودقصد کند، قصد اعم از عمل است.در لحظه ای که قصد می کند (درود خدا بر او خاندان پاکش باد) بر رویش لبخند می زند، تا سراغ از گذرنامه اش می کندعلی (درود خدا بر اوباد) دست بر سرش می کشد، چون کوله را آماده می کند حضرت زهرا (سلام االه علیها)دعایش می کند،چ? ...
2025438

کمر خداوند !!

ابوهریره از صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: خلق اللّه الخلق، فلما فرغ منه قامت الرَّحِمُ، فأخذت بِحَقْوِ الرّحمن، فقال له: مه، ق : هذا مقام العائذ بک ص: ۴۸ من القطیعة، قال: ألا ترضین أنْ أصِلَ من وصلک، وأقطع من قطعک؟ قال: بلی یا ربّ، قال: فذاک. چون خداوند از آفرینش فارغ شد رحم برخاست و کمر خدا را گرفت، خدا گفت: دست بردار ؛ گفت: این مکان جایی است که باید از بریده شدن « قطع رَحِم » به تو پناه آورد. خدا گفت: آیا راضی نمی شوی که هرکه با تو وصل کرد من با او وصل کنم و هرکه تو را قطع کرد من با او قطع کنم؟ گفت: بلی ای پروردگار من. صحیح بخاری، کتاب تفسیر، ب? ...
1112400

میزبان عشق است و وای از عشق

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت م? ...
1903906

شجره طیبه؛توصیه به فروشندگان غذا

حضرت محمد(ص):هرکه زیان به ان رساندخدازیانش رساندوهرکه سخت گیری کندخداباوی سخت گیرد. حضرت محمد(ص):هرکه غذامیفروشد، نفروشدیاکامل بفروشد. حضرت محمد(ص):مدارادرمعاش ازدانش مرداست. حضرت محمد(ص):هرکه از زبانش بترسندازاهل جهنم است. حضرت محمد(ص):هرکه ازدین یادنیای اوسودی نبری درمجالست اوخیری نیست. اللهم عجل الولیک الفرج. 96/11/20
1869970

شجره طیبه؛ تعهدورودبه بهشت ازسوی

حضرت محمد(ص):هرکه ضمن دفاع ازمال خویش کشته شودشهیداست. حضرت محمد(ص):هرکه به گروهی تشبه جویدازآنهاست. حضرت محمد(ص):هرکه بی اجازه برادرش درنامه اونگرد، گویی درجهنم نگریسته است. حضرت محمد(ص):هرکه مال ازحرام بدست آرد، درحوادث سخت ازدست دهد. حضرت محمد(ص):کیست که تعهدکندازمردم چیزی نخواهدومن برای اوبهشت راتعهدکنم. 96/11/12
2621146

هرکه دارد هوس کرببلا، بسم الله

اول شعر تبرک شده با بسم اللهابتدای هم? مرثیه ها: بسم الله هرکه دارد به سرش شور و نوا بسم اللههرکه دارد هوس کرببلا، بسم الله دل ما را به سوی کرببلایت بکشانبوی سیب حرمت را به مشامم برسان اربعین آمده و گریه فراوان دارمبعد چل روز ببین حال پریشان دارم به لبم و ذکر حسین جان دارمچشم امید به دستان کریمان دارم روزی اشک مرا در هم? سال دهیدپر پرواز ندارم به منم بال دهید گریه بر مرثی? زینب کبری خوب استگریه بر ذری? حضرت زهرا خوب است گریه بر تشنگی کودک و بابا خوب استگریه بر فاجع? نیزه و سرها خوب است باز هم گریه کن زینب کبری شده اماربعین آمده و عاشق و شیدا شده ام ...
1207798

شهید

ا سلاممدتهاست میدانم، و باور کرده ام، که هرکه سرش به تنش بیارزد، شهید می شود. یده و آزاد می شود. هرکه کار به درد بخوری کرده باشد، هرکه زندگی کرده باشد.اماچه می شود از بین این جانهای لرزان، برخی آنقدر استوار می شوند؟
2918670

نامه ای را هُدهُد آورده ست...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُدهُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا ...
2630976

هرکه دارد هوس کرببلا، بسم الله

اول شعر تبرک شده با بسم اللهابتدای همه مرثیه ها: بسم الله هرکه دارد به سرش شور و نوا بسم اللههرکه دارد هوس کرببلا، بسم الله دل ما را به سوی کرببلایت بکشانبوی سیب حرمت را به مشامم برسان اربعین آمده و گریه فراوان دارمبعد چل روز ببین حال پریشان دارم به لبم و ذکر حسین جان دارمچشم امید به دستان کریمان دارم روزی اشک مرا در همه سال دهیدپر پرواز ندارم به منم بال دهید گریه بر مرثیه زینب کبری خوب استگریه بر ذریه حضرت زهرا خوب است گریه بر تشنگی کودک و بابا خوب استگریه بر فاجعه نیزه و سرها خوب است باز هم گریه کن زینب کبری شده اماربعین آمده و عاشق و شیدا شده?? ...
2178228

فضیلت آیة الکرسی بعد از هر

فضیلت آیة الکرسی بعد از هر ۱- به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام روایت شده: هرکه بعد از واجب آیة الکرسى را بخواند، گزنده ‏اى به او ضرر نرساند. ۲- و در حدیث‏ معتبر دیگر فرمود: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: یا على بر تو باد به تلاوت نمودن آیة الکرسى پس از هر واجب، به درستى که بر خواندن آن محافظت‏ نکند، مگر پیغمبر، یا صدّیق، یا شهید. ۳- و همچنین روایت شده: هرکه آیة الکرسى را پس از هر بخواند او را از وارد شدن به بهشت‏ جز مرگ مانعى نباشد. ۴- و طبق روایت دیگر: هرکه آیة الکرسى را بعد از هر واجب بخواند، ش پذیرفته شود، و در امان خدا ...
1071816

به توکل نام اعظمت...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم... +هشتمِ شهریورِ یک هزارُ سیصدُ نودُ ششِ خورشیدیبالا ه از کوچ :)
2537338

دعای گذشتگان نیک امت:

دعایى از احمد بن حنبل رحمه الله : یا الله! هرکه از این امت، در مسیر حقیقت قرار ندارد و خود را بر حق مى پندارد، او را به سوى حق باز گردان تا از اهل حق گردد. البدایة والنهایة ۳۲۹/۱۰
2317820

تکبرممنوع

صادق(ع): دو ملک در آسمان، بندگان را زیر نظر دارند، پس هرکه تواضع کند، او را بالا می برند و هرکه تکبر ورزد، او را خوار می سازند.
2456098

هوا دلپذیر شد :)

صلی الله علیک یا فاطمه معصومه. +اینم حرم حضرت خواهر. هرکه هوای زیارت داره بسم الله. از طرف همه تون (روشن ها با اسم و خاموشها با جمع) سلام رسوندم. +پست قبلی رو هم بخونین.
2452834

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید :)

صلی الله علیک یا فاطمه معصومه. +اینم حرم حضرت خواهر. هرکه هوای زیارت داره بسم الله. از طرف همه تون (روشن ها با اسم و خاموشها با جمع) سلام رسوندم. +پست قبلی رو هم بخونین.
1887708

شجره طیبه؛مشارکت غی درگناه

حضرت محمد(ص):هرکه به خداوروزجزاایمان داردباهمسایه خویش نکویی کند، هرکه به خداوروز جزاایمان داردمهمان خویش راگرامی دارد، هرکه به خداوروزجزاایمان داردسخن به خیرگویدیاخاموش ماند. حضرت محمد(ص):هر ناظرمعصیتی باشدوآن رامنفورداردچنانست که غایب بوده وهر ازمعصیتی که درغیاب اوکرده اندخشنودباشدچنانست که ناظرآن بوده است. حضرت محمد(ص):هرکه به هدایتی دعوت کندپاداش وی چون پاداش همه انی است که پیروی آن کنندوازپاداش آنهاچیزی نمی کاهدوهرکه به ضل ی دعوت کندگناه وی مثل گناهان همه انی است که پیروی آن کنندوازگناه آنهاچیزی نمی کاهد. 96/11/14
2795650

بعد از این منتظر هرکه باشم

بعد از اینمنتظر هرکه باشمفکر می کنمتو باید بیاییاما اگر می شدبه کودکی برگشتتو هم می آمدیآن روز که رفتی،پشت سرت باران بارید...عمید صادقی نسب
2539786

اعتقاد شیعه در مورد انکار هر کدام از دوازده علیهم السلام در کلام شیخ صدوق رحمه الله

اعتقاد شیعه در مورد انکار هر کدام از دوازده علیهم السلام در کلام شیخ صدوق رحمه الله علامه مجلسی رضوان الله علیه می نویسد: ابن بابویه (شیخ صدوق رحمه الله) در رساله عقاید گفته است که: هرکه دعوی ت کند و نباشد ظالم و ملعون است، و هرکه ت را در غیر اهلش قائل شود ظالم و ملعون است. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است که: هر که انکار کند ت علی را بعد از من انکار پیغمبری من کرده است و هر که انکار پیغمبری من کند انکار پروردگاری خدا کرده است. و [شیخ صدوق] گفته است: اعتقاد ما در حق ی که انکار ت المومنین و ان بعد از او کند به منزله ی است که انکار پیغمبری پیغمبران ...
2076902

انشا درباره هرکه بامش بیش برفش بیشتر

انشا درباره هرکه بامش بیش برفش بیشتر پایه ی هفتم-درس سوم-صفحه ی ۴۶-هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی هرکه بامش بیش برفش بیشتر پایه ی هفتم-درس سوم-صفحه ی 46-هرکه بامش بیش برفش بیشتر مهارت های نوشتاری با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر مهارت های نوشتاری پایه هفتم با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر هرکه بامش بیش برفش بیشتر هرکه بامش بیش برفش بیشتر با مقدمه و نتیجه گیری مقدمه:ما در ایران عزیزم ...
2763164

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر pdf کامل

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر pdf کامل انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر است :: جوابگو javabgo.blog.ir/1397/08/02/انشا-در-مورد-هرکه-بامش-بیش-برفش-بیشتر-است ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - انشا درباره هر که بامش بیش، برفش بیشتر برای پایه هفتم درس سوم صفحه ... را به تمس و س ه نگیریم،زیرا که ممکن است به همان علت مورد امتحان و . انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر - انشا باز enshabaz.ir/انشا-مورد-هرکه-بامش-بیش-برفش/ باز نویسی ضرب المثل با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر ... را به تمس و س ه نگیریم،زیرا که ممکن است به همان علت مورد امتحان و خشم خداوند قرار بگیریم. وارد نشده: pdf [p ...
2803644

هرکه را زر

هرکه را زر در ترازوست, زور در بازوست
2441120

حدیث از رضا علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم رضا(ع) فرزند اکرم(ص) می فرمایند: به خداوند خوشبین باش ، زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است ، و هرکه به رزق و روزى اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد ، و هرکه به اندک از روزى حلال خشنود باشد ، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دار السلام بهشت رساند(تحف العقول ، ص 472) از رضا(ع) درباره بهترین بندگان سؤال شد . فرمودند : آنان هرگاه نیکى کنند خوشحال شوند ، و هرگاه بدى کنند آمرزش خواهند ، و هرگاه عطا شوند شکر گزارند ، و هرگاه ? ...
2205514

درشعر من ز وصف تو هیچ استعاره نیست

درشعر من ز وصف تو هیچ استعاره نیستد یچ زلف تو ز جنون راه چاره نیست.باید که بشکنم سر خود را براه تودر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.سربازتان شدم و به دوشم فقط علمبردوش ما که گندم و چندتا ستاره نیست.کوری چشم هرکه به ما طعنه میزنددرکیسه ام به جز کمر نیست.از کودکی به عشق شما لطمه میزدممردانگی فقط که به قدو قواره نیست.بسم الله ار توهم به سرت شوق کربلاستدر گود عاشقی که مجال نظاره نیست.اقا خودت بگو سفر کربلا مگ اداش هرکه دخترتان دوست داره نیست؟!.هانی خداداد
379654

شعر

هرکه روی از درم بگرداند، پشت درهای بسته می ماند هرکه از عمق جان مرا خواند، در پس هیچ در نمی ماند از زبان . انصاری
856030

هرکه در رویای خود نقش .ی را می کشد

هرکه در رویای خود نقش .ی را می کشدیا که دارد آرزوهای محالی من تو رااسماعیل ساسانی
2127520

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است همه تا دامنه ی کوه تحمل دارند مژگان_عباسلو tebyanonline
2127514

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است همه تا دامنه ی کوه تحمل دارند مژگان_عباسلو tebyanonline
981138

انی احبّ ...

انی احبُّ هرچه که دارد هوای تو شرمنده ام قدم نزدم جای پای تو انی برئتُ هرکه بخواند به جز تو را انی عجبتُ هرکه ندیده عطای تو ویلٌ لمن یرید اطاعت ز غیر تو تبّت یداه هرکه نشیند به جای تو انی عصیتُ خواسته ات را مکررا اما بگو کجا بروم جز سرای تو گفتی که شرط دلشدگی سرنهادن است این سر چه قابل است وجودم فدای تو بازار مصر جمع شود چون تو پا نهی صد یوسف و هزار زلیخا بهای تو گویند دل اسیر همان شد که دیده دید این دل شنید وصف تو شد مبتلای تو هر صبح منتظرت ندبه می کند یابن الحسن کجاست محل لقای تو پرکرده های و هوی غیر فلک را ولی چه غم روزی رسد ز کعبه به عالم ندای تو ...
2049332

اسم اعظم خداوندمتعال

اسم اعظم خدای تعالی آن است که افتتاح او الله واختتام او( هو) است وحروفش نقطه ندارد درقرآن مجید د نج آیه مبارکه ازپنج سوره آمده است.بقره وآل عمران ونساءوطه وتغابن شیخ مغربی گفته هرکه این پنج آیه مبارکه را یازده مرتبه بخواندهرآینه آسان شودبرای اوهرمهمی ازکلی وجزئی بزودی انشاءالله 1- الله لا اله الا هوالحی القیوم تاآ آیه الکرسی 2-الله لااله الاهوالحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقالم ن یدیه وانزل وراه والانجیل من قبل هدی للناس وانزل الفرقان 3- الله لا اله الاهولیجمعنکم الی یوم القیمه لاریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا 4- الله لا اله ال? ...
1206928

حدیث

حدیث حسین علیه السلام:مَن طَلبَ رِضَی الناسِ بِسَخط الله وکَله الله الَی الناس هرکه خشنودی مردم را با ناخشنود خدا بجوید، خداوند او را به مردم واگذارد میزان الحکمه ج4 ص488 tebyan
259560

ماه رجب ،....

ماه رجب ، ماه من؛ بنده، بنده من، و رحمت، رحمت من است هرکه در این ماه مرا بخواند اجابتش کنم و هرکه حاجت آورَد، عطایش کنم. خداوندمتعال همان، ص174
1773836

ارزش دوست

علی علیه السلام: مَن أحَبَّکَ نَهاکَ، ومَن أبغَضَکَ أغراکَ؛ هرکه تو را دوست بدارد، [از بدى] بازمى داردت و هرکه تو را دشمن بدارد، برمى انگیزدت. غرر الحکم: ۷۷۱۸
2236444

بر آن انجمن، زار باید گریست که فریادرس را ندانند کیست

فریادرس این قبر غریب الغربا خسرو طوس است این قبر مغیث الضعفا شمس شموس است خاک درِ او مرجع ارواح و نفوس است باید ز ره صدق بر این خاک درافتاد با آل علی هرکه درافتاد ورافتاد این روضه پرنور به جنّت زده پهلو مغز ملک از عطر نسیمش شده خوش بو بشنید نسیم سحری رایحه او کز بوی بهشتیش چنین بی خبر افتاد با آل علی هرکه درافتاد ورافتاد اولاد علی شافع یوم عرصاتند دارای مقامات رفیع الدرجاتند در روز قیامت همه اسباب نجاتند ای وای بر آن که به این دو ده درافتاد با آل علی هرکه درافتاد ورافتاد یکی از خادمان است که شروع به خواندن این اشعار می کند ...
2893063

هر ی یک دلبر جانانه دارد من تورا

هر ی یاری درین کاشانه دارد؛ من تو را یک هدف از رفتن میخانه دارد؛ من تو را هرکه مستی می کند، یک دلبر نازک ادا در کنار ساغر و پیمانه دارد؛ من تو را هرکه را دیدم به فرداهای خود دل داده است آرزوها در دل دیوانه دارد؛ من تو را هرکه عاشق میشود با جادوی یک دلفریب در بغل معشوقه ای فتانه دارد؛ من تو را در طواف عاشقی باید بسوزی دم به دم کعبه ای اینگونه هر پروانه دارد؛ من تو را هر ی دریک ستاره بخت خود را دیده است پیش خود یک آسمان افسانه دارد؛ من تو را عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت: هر ی یک دلبر جانانه دارد؛ من تو را #شعر
2784584

هر ی یک دلبر جانانه دارد من تورا

هر ی یاری درین کاشانه دارد؛ من تو را یک هدف از رفتن میخانه دارد؛ من تو را هرکه مستی می کند، یک دلبر نازک ادا در کنار ساغر و پیمانه دارد؛ من تو را هرکه را دیدم به فرداهای خود دل داده است آرزوها در دل دیوانه دارد؛ من تو را هرکه عاشق میشود با جادوی یک دلفریب در بغل معشوقه ای فتانه دارد؛ من تو را در طواف عاشقی باید بسوزی دم به دم کعبه ای اینگونه هر پروانه دارد؛ من تو را هر ی دریک ستاره بخت خود را دیده است پیش خود یک آسمان افسانه دارد؛ من تو را عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت: هر ی یک دلبر جانانه دارد؛ من تو را
1522750

احادیث گهرباری از اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم

-«شفاعت کنندگان پنج تایند: قرآن، خویشاوندی، امانت، شما و اهل بیت تان.» بحارالانوار: 39/43/8 -«همانا من در روز قیامت ی را که در دلش به اندازه ی بال پشه ای ایمان باشد، شفاعت خواهم کرد.» کنزالعمال:39043 -«خداوند متعال، جوان توبه کار را دوست دارد.» کنزالعمال:10185 -«به همه سلام ده تا خیر و برکت خانه ات زیاد شود.» الخصال:246/181 -«بنیاد ، دوست داشتن من و اهل بیت من است.» کنزالعمال:37631 -خطاب به المومنین علی علیه السلام فرمود:«خوشبخت حقیقی ی است که تو را دوست بدارد و اطاعتت کند.» الامالی طوسی:953/426 -«هرکه مومنی را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هرکه مرا شاد کند، خدا را شاد کرد ...
34616

هرکه را دل تیره بود و کینه جو

هرکه را دل تیره بود و کینه جو زآدمیت او نه بو برده نه خو رامشی هرگز نگیرد خاطرش تیره باشد پس جهان در چشم او 1/10/95 بیگی ( سینا ) لنگرودی
876386

وصیت . حسن(ع)

وصیت . حسن علیه السلامچون . حسن علیه السلام را مسموم .د و حال او دگرگون شد برادرشان . حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. وقتی جویای احوال او گشتند . حسن علیه السلام فرمودند: «خود را در اوّلین روز از روزهای آ.ت و آ.ین روز از روزهای دنیا می بینم». در ادامه، این گونه وصیت فرمودند: «گواهی می دهم به وحدانیت خدا و این که برای او شریکی نیست و تنها او سزاوار پرستش است. هرکه اطاعت او را در پیش گیرد رستگار می شود و هرکه نافرمانی اش کند گم راه می گردد و .ی که از گناهان و تقصیراتش به نزد او توبه کند هدایت می شود. ای حسین،جنازه مرا در کنار جدم رسول خدا صلی الله علی...
569390

هرکه را صبح شهادت نیست شام مرگ هست

بسم الله الرحمن الرحیم سروده زیبا حجت ال. سیدمحمدمهدی شفیعی که در محضر حضرت . .(مدظله العالی) - رمضان 95 - خوانده و به .ی م.ع حرم هدیه شد: کوه باشی سیل یا باران، چه فرقی می کند سرو باشی باد یا طوفان، چه فرقی می کند مرزها سهم زمینند و تو سهم آسمان آسمان شام با ایران چه فرقی می کند قفل باید بشکند باید قفس را بشکنیم حصر ا.هرا و آبادان چه فرقی می کند مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند هرکه را صبح شهادت نیست شام مرگ هست بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی لحظه آغاز با پایان چه ...
2692834

هرکه نیتش خوب باشد

- علی علیه السلام فرمودند: هرکه نیتش خوب باشد خدا روزی او را می افزاید
2590334

انشا درمورد هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

انشا درمورد هر که بامش بیشتر برفش بیشتر انشا پایه نهم با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز افرینی انشا با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز افرینی انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز افرینی ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز افرینی هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی انشا با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی انشا هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل با مقدمهو نتیجه گیری هرکه بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر باز نویسی ضرب المثل با موضوع هرکه ? ...
2679556

آهنگ هویار زخم

آهنگ هویار زخم new hooyar – zakhm هرکه از ره میرسد زخم میزند بر قلب خسته ام متن آهنگ زخم هویار هرکه از ره میرسد زخم میزند بر قلب خسته ام هیچ با قلب من پیمان نبسته شیشه عمر دلی که از عاشقی رنگی ندید حالا ش ته این زندگی با من غریب است آری عجیب است هرکه از عشق دم زد قصدش فریب است من که قلبم را تماما سهم یارم کرده ام سهمم از عشق این است من تماما دردم آرامشم را از که بگیرم از حال و روز هرشبم دلسرد و سیرم من در جوار این خاطراتت عمریه تنها ساحل نشینم برای آهنگ هویار زخم اینجا کلیک کنید
410094

اطاعت از . حسین (ع)، اطاعت از .(ص)

. خدا صلى الله علیه و آله : أمّا الحُسَینُ فَإنَّهُ مِنّی وَ هُوَ ابنی ... وَ خَلیفَةُ رَبِّ العالَمینَ وَ غیاثُ المُستَغیثینَ .. وَ هُوَ سَیِّدُ شَبابِ أهلِ الجَنَّةِ وَ بابُ نَجاةِ الاُمَّةِ، أمرُهُ أمری وَ طاعَتُهُ طاعَتی مَن تَبِعَهُ فَإنَّهُ مِنّی وَ مَن عَصاهُ فَلَیسَ مِنّی .؛ امّا حسین، او از من است. او پسر من است و او ... خلیفه پروردگار جهانیان و یاورِ یاری خواهان. او سرور جوانان بهشت و دروازه نجات امّت است. فرمان او فرمان من است، و اطاعت از او اطاعت از من، هرکه از او پیروى کند از من است و هرکه نافرمانى او کند از من نیست.. امالی...
104912

حضرت . رضا علیه السلام...

به خداوند خوشبین باش ، زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است ، و هرکه به رزق و روزى اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد ، و هرکه به اندک از روزى حلال خشنود باشد ، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دار السلام بهشت رساند تحف العقول ، ص 472
624560

بی دست و سر و دل وپا !

پای درخت . زمین لب جوی سر قله سر گلدسته سر . سر.گزاران سلامت سر آنانکه . را بپا داشتند هرجا که بودند در خیابان شلوغ یا در اتاق تنهایی . را بپا داشتند مثل جشنی عظیم یا دعوایی از سر دلدادگی زنده باد هرکه این فلش را بالا نگه دارد زنده باد هرکه چراغ را در پستوی خانه نهان نکند
2257978

حکمت در نزد عرفا

1- اشاراتی به معانی حکمت: فرزانگی، پند، اندرز، سخن درست، دانش، درستکاری، استوارکاری. حکیم: فرزانه، استوار کار. 2- اشاراتی از قرآن 1- یوتی الحکمه من یشاء و من یوت الحکمه فقد اوتی خیراً کثیراً؛ خدا به هرکه بخواهد فرزانگی می­بخشد و هرکه را فرزانگی می­دهند به راستی خیری فراوانی داده ­اند. (بقره: 269) 2- و اذ اخذ الله میثاق النَّبّیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول؛ خداوند از ان پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمتی داد هم سپس ی نزدتان آمد. (آل­ عمران: 81) 3- لقد اتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله؛ به راستی ما به لقمان فرزانگی داده­ ایم که ...
21140

چرا آدم از بهشت رانده شد؟

"گفت: آدم بود بس عالی گهر / چون به فردوسی فرود آورد سر هاتفی برداشت آوازی بلند / کِای بهشتت کرده از صد گونه بند هرکه در هر دو جهان، بیرون ما / سر فرود آرد، به چیزی دون ما ما زوال آریم، بر وی هرچه هست / زانکه نتوان زد، بغیر دوست، دست هرکه جز جانان، به چیزی زنده شد / گر همه آدم بود، افکنده شد"
2184878

انسان منعطف

انسان، نرم و لطیف زاده می شود و هنگام مرگ، خشک و سخت می شود. گیاهان چون سر از خاک بیرون می آورند، نرم و منعطف و هنگام مرگ خشک و شکننده اند. پس هرکه سخت و خشک است، مرگش نزدیک شده و هرکه نرم و انعطاف پذیر است، سرشار از زندگی است. سخت و خشک می شکند. نرم و منعطف باقی می ماند.
2262744

حکمت

1- اشاراتی به معانی حکمت: فرزانگی، پند، اندرز، سخن درست، دانش، درستکاری، استوارکاری. حکیم: فرزانه، استوار کار. 2- اشاراتی از قرآن 1- یوتی الحکمه من یشاء و من یوت الحکمه فقد اوتی خیراً کثیراً؛ خدا به هرکه بخواهد فرزانگی می­بخشد و هرکه را فرزانگی می­دهند به راستی خیری فراوانی داده ­اند. (بقره: 269) 2- و اذ اخذ الله میثاق النَّبّیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول؛ خداوند از ان پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمتی داد هم سپس ی نزدتان آمد. (آل­ عمران: 81) 3- لقد اتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله؛ به راستی ما به لقمان فرزانگی داده­ ایم که خداوند را سپاس ...
1545204

امان از جمیع آفات و بلایا و موانع سلوک

خداى متعالى ات را طور سینا کند، و دیده دلت را به نور لقایش رشگ ضیاء گرداند. بزرگان فرموده ‏اند: هرکه بعد از صبح و مغرب هفت بار بسم اللّه الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظیم، و سى مرتبه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه اکبر بگوید از جمیع آفات و بلیات در امان خداى تعالى است. به مى سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بى‏ خبر نبود ز راه و رسم منزلها تن به دنیا دار و دل به مولا تا نام و مونست شود و پیغام او آرامشت دهد که دل عاشق به پیغامى بسازد. و حقیقت کشف این است که میان دل و دلدار حجاب نبود. جهد کن که در همه حال سرّت ...

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست آیت الله سیداصغرسعادت م