فاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا


2030179

فاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند.این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در بیانیه ‏ای ا ...
2023795

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا! رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر ? ...
2009203

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است. بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است. او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند. این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در ...
2009338

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند.این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در بیانیه ‏ای ا ...
2010731

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند.این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در بیانیه ‏ای ا ...
2010332

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند.این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در بیانیه ‏ای ا ...
2010873

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است.بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است.او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند.این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکارا در بیانیه ‏ای ا ...
2012809

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است. بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است. او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند. این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنک ...
2012799

لفاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه/ تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا!

رو مه الشروق چاپ مصر نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جدیدترین لفاظی های خود علیه کشور های منطقه مدعی شد ترکیه در کنار ایران و گروه های تروریستی بخشی از یک «مثلث ی» است. بن سلمان در مصاحبه با الشروق مدعی شد: «مثلث ی» این دوره از ایران، ترکیه و گروه های افراطی تشکیل شده است. او همچنین ضمن مقایسه اختلاف دیپلماتیک ریاض- دوحه با و کوبا اظهار داشت اختلافات با قطر اهمیت چندانی ندارد. شمار نان قطر به اندازه ( نان) یک خیابان مصر هم نیست و هر ی در ت سعودی قادر است بحران قطر را حل و فصل کند. این در حالیست که سفارت عربستان سعودی در آنکار ...
741898

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شد

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شد شبکه العربیه عربستان از برکناری «محمد بن نایف» و انتصاب پسر پادشاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور خبر داد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از برکناری «محمد بن نایف»، ولیعهد و . کشور عربستان سعودی، از مقام خود و انتخاب محمد بن سلمان (. دفاع این کشور) به عنوان ولیعهد جدید عربستان خبر داد. محمد بن سلمان -پسر ملک سلمان- پیش از اینجانشین ولیعهد عربستان بود. سی و یک نفر از اصل 34 عضو شورای بیعت عربستان به محمد سلمان به عنوان ولیعهد عربستان رأی دادند. وی ...
785711

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شد

شبکه العربیه عربستان از برکناری «محمد بن نایف» و انتصاب پسر پادشاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور خبر داد. شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از برکناری «محمد بن نایف»، ولیعهد و . کشور عربستان سعودی، از مقام خود و انتخاب محمد بن سلمان (. دفاع این کشور) به عنوانولیعهد جدید عربستان خبر داد.محمد بن سلمان -پسر ملک سلمان- پیش از این جانشین ولیعهد عربستان بود. سی و یک نفر از اصل 34 عضو شورای بیعت عربستان به محمد سلمان به عنوان ولیعهد عربستان رأی دادند.وی با حفظ سمت به عنوان . دفاع عربستان، به عنوان معاون نخست . و ولیعهد این کشو?...
752511

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شد

شبکه العربیه عربستان از برکناری «محمد بن نایف» و انتصاب پسر پادشاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور خبر داد. شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از برکناری «محمد بن نایف»، ولیعهد و . کشور عربستان سعودی، از مقام خود و انتخاب محمد بن سلمان (. دفاع این کشور) به عنوانولیعهد جدید عربستان خبر داد.محمد بن سلمان -پسر ملک سلمان- پیش از این جانشین ولیعهد عربستان بود. سی و یک نفر از اصل 34 عضو شورای بیعت عربستان به محمد سلمان به عنوان ولیعهد عربستان رأی دادند.وی با حفظ سمت به عنوان . دفاع عربستان، به عنوان معاون نخست . و ولیعهد این کشور منصوب کرد.
742314

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شد

شبکه العربیه عربستان از برکناری «محمد بن نایف» و انتصاب پسر پادشاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور خبر داد. شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از برکناری «محمد بن نایف»، ولیعهد و . کشور عربستان سعودی، از مقام خود و انتخاب محمد بن سلمان (. دفاع این کشور) به عنوانولیعهد جدید عربستان خبر داد.محمد بن سلمان -پسر ملک سلمان- پیش از این جانشین ولیعهد عربستان بود. سی و یک نفر از اصل 34 عضو شورای بیعت عربستان به محمد سلمان به عنوان ولیعهد عربستان رأی دادند.وی با حفظ سمت به عنوان . دفاع عربستان، به عنوان معاون نخست . و ولیعهد این کشور منصوب کرد.
786039

رأی الیوم: وقوع کودتای داخلی در عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست

رأی الیوم در گزارشی به احتمال وقوع کودتای داخلی در عربستان سعودی و برهم خوردن سیاست های این کشور پرداخت. یک کارشناس صهیونیست با تاکید بر نقش بن سلمان در بی ثباتی عربستان در سال های اخیر گفت وقوع کودتای داخلی علیه پادشاه عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست. پایگاه اینترنتی رو.مه رأی الیوم با انتشار این مطلب نوشت: تل آویو آثار تغییرات جدید در عربستان و مشخصا برکناری شاهزاده محمد بن نایف را پیگیری می کند. شاؤول ینای، شرق شناس .ی در این زمینه گفت: محمد بن سلمان جانشین جدید پادشاه عربستان در سالهای گذشته نقش موثری در بی ثباتی عربستان داشت...
739359

اعلان جنگ عربستان عیله ایران

⭕️ ولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان #جنگ کرد! پسر ملک سلمان که امروز به سمت ولیعهدی وی منصوب شد، در تازه ترین ادعای خود هرگونه مذاکره با تهران را رد کرد و طالب جنگ با ایران شد. شبکه «الجزیره» در صفحه توئیتر خود نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد تازه منتصب شده عربستان سعودی هرگونه شانس برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی شد که جنگ را به ایران خواهد کشید. گفتنی است سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای .ان با حفظ سمت . دفاع انتخاب کرد. این اولین بار در تاریخ عربستان است که حکومت از پدر به پس?...
739951

ویدیو: لحظات بیعت ولیعهد معزول عربستان با پسر پادشاه عربستان

محمد بن نایف ولیعهد عربستان از سوی عمویش ملک سلمان پادشاه عربستان از سمت هایش برکنار شد. ملک سلمان پسرش محمد بن سلمان که منشاء رفتارهای خصمانه و ماجراجویی های چند سال اخیر عربستان را به جای برادرش به ولیعهدی منصوب کرد. محمد بن سلمان پیش از این جانشینِ ولیعهد و در واقع جانشین پسرعموی بزرگش بود و با این تغییر در صورت مرگ پادشاه عربستان، به جای سنت جانشینی برادر، پسرش جانشینش خواهد شد. لحظات بیعت ولیعهد معزول عربستان با پسر پادشاه عربستان را می بینید.
1503969

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند. این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند. این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد. این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنو? ...
1503962

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
1503664

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
1531516

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
1512731

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
1501003

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
1501900

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، ملک سلمان هفته آینده جانشینی محمد بن سلمان به عنوان پادش ...
743765

ولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان جنگ کرد

ولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان جنگ کرد پسر ملک سلمان که امروز به سمت ولیعهدی وی منصوب شد، در تازه ترین ادعای خود هرگونه مذاکره با تهران را رد کرد و طالب جنگ با ایران شد. به گزارش جام جم آنلاین از مهر، شبکه «الجزیره» در صفحه توئیتر خود نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد تازه منتصب شده عربستان سعودی هرگونه شانس برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی شد که جنگ را به ایران خواهد کشید. گفتنی است سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای .ان با حفظ سمت . دفاع انتخاب کرد. این اولین بار در تاریخ ?...
787040

رأی الیوم: وقوع کودتای داخلی در عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست

رأی الیوم در گزارشی به احتمال وقوع کودتای داخلی در عربستان سعودی و برهم خوردن سیاست های این کشور پرداخت. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک کارشناس صهیونیست با تاکید بر نقش بن سلمان در بی ثباتی عربستان در سال های اخیر گفت وقوع کودتای داخلی علیه پادشاه عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست. پایگاه اینترنتی رو.مه رأی الیوم با انتشار این مطلب نوشت: تل آویو آثار تغییرات جدید در عربستان و مشخصا برکناری شاهزاده محمد بن نایف را پیگیری می کند. شاؤول ینای، شرق شناس .ی در این زمینه گفت: محمد بن سلمان جانشین جدید پادشاه عرب...
2014779

مزدوران بن سلمان به اسم همزمان با حضور سلمان درلندن به سفارت ایران درانگلیس حمله و پرچم شمشیرعربستان بجای پرچم ایران بالابردند تا تلافی حمله به سفارت عربستان درتهران کینه تورانه کنند

انگلیس به عنوان پیرروباه فتنه تفرقه جهانی بدش نمیاید ایران عربستان باهم درگیرشوند چون هم سلاح بیشتر می فروشد هم پول بیشتری از عربستان می دوشد هم 2 کشور ی تضعیف می شوند لذا این حمله از قبل با مقامات انگلیسی هماهنگ شده بود و انها هم درجریان است
997200

ترور نافرجام ولیعهد سعودی در جده

منابع نزدیک به دربار پادشاه سعودی و "محمد بن سلمان" –ولی عهد عربستان- فاش د که "بن سلمان" اوایل هفته جاری در معرض عملیات ترور ناموفق قرار گرفت. این عملیات را یکی از افراد خاندان حاکم سعودی، هنگام حضور "محمد بن سلمان" در یکی از قصرهای خود در شهر جده انجام داده است. یک منبع دیپلمات غربی در "ریاض" –پایتخت عربستان- اعلام کرده است که به "محمد بن سلمان" آسیبی نرسیده و شاهزاده ای که قصد ترور او را داشته، بازداشت شده است. گفتنی است از زمان اقدام پاشاه سعودی در عزل "محمد بن نایف" از مقام ولیعهدی در عربستان و انتصاب پسر خود "محمد بن سلمان" به جای او در 21 ...
998622

ترور نافرجام ولیعهد سعودی در جده

منابع نزدیک به دربار پادشاه سعودی و "محمد بن سلمان" –ولی عهد عربستان- فاش د که "بن سلمان" اوایل هفته جاری در معرض عملیات ترور ناموفق قرار گرفت.این عملیات را یکی از افراد خاندان حاکم سعودی، هنگام حضور "محمد بن سلمان" در یکی از قصرهای خود در شهر جده انجام داده است.یک منبع دیپلمات غربی در "ریاض" –پایتخت عربستان- اعلام کرده است که به "محمد بن سلمان" آسیبی نرسیده و شاهزاده ای که قصد ترور او را داشته، بازداشت شده است.گفتنی است از زمان اقدام پاشاه سعودی در عزل "محمد بن نایف" از مقام ولیعهدی در عربستان و انتصاب پسر خود "محمد بن سلمان" به جای او در 21 ماه ژوئن، اخت? ...
993085

ترور نافرجام ولیعهد سعودی در جده

منابع نزدیک به دربار پادشاه سعودی و "محمد بن سلمان" –ولی عهد عربستان- فاش د که "بن سلمان" اوایل هفته جاری در معرض عملیات ترور ناموفق قرار گرفت.این عملیات را یکی از افراد خاندان حاکم سعودی، هنگام حضور "محمد بن سلمان" در یکی از قصرهای خود در شهر جده انجام داده است.یک منبع دیپلمات غربی در "ریاض" –پایتخت عربستان- اعلام کرده است که به "محمد بن سلمان" آسیبی نرسیده و شاهزاده ای که قصد ترور او را داشته، بازداشت شده است.گفتنی است از زمان اقدام پاشاه سعودی در عزل "محمد بن نایف" از مقام ولیعهدی در عربستان و انتصاب پسر خود "محمد بن سلمان" به جای او در 21 ماه ژوئن، اخت? ...
1012743

ترور نافرجام ولیعهد سعودی در جده

منابع نزدیک به دربار پادشاه سعودی و "محمد بن سلمان" –ولی عهد عربستان- فاش د که "بن سلمان" اوایل هفته جاری در معرض عملیات ترور ناموفق قرار گرفت.این عملیات را یکی از افراد خاندان حاکم سعودی، هنگام حضور "محمد بن سلمان" در یکی از قصرهای خود در شهر جده انجام داده است.یک منبع دیپلمات غربی در "ریاض" –پایتخت عربستان- اعلام کرده است که به "محمد بن سلمان" آسیبی نرسیده و شاهزاده ای که قصد ترور او را داشته، بازداشت شده است.گفتنی است از زمان اقدام پاشاه سعودی در عزل "محمد بن نایف" از مقام ولیعهدی در عربستان و انتصاب پسر خود "محمد بن سلمان" به جای او در 21 ماه ژوئن، اخت? ...
765407

ولیعهد جدید عربستان مایل به جنگ با ایران است!

العالممنبع:رو.مه اسراییل الیوم در تحلیلی به تحولات پس از ولیعهد شدن محمد بن سلمان در عربستان پرداخت. رو.مه صهیونیستی از تمایل محمد بن سلمان -- ولیعهد جدیدعربستان -- به جنگ با ایران و همکاری نزدیک با . خبر داد.رو.مه رای الیوم تحلیلی کوتاه از عودید گرانوت، نویسنده .ی در رو.مه . الیوم با موضوع تحولات پس از ولیعهدی محمد بن سلمان در عربستان را به چاپ رساند. گرانوت در تحلیلی درباره ولیعهدی محمد بن سلمان آورده است: به قدرت رسیدن ولیعهد جدید و کم سن و سال سعودی، آثار بسیاری بر جای خواهد گذاشت که از سطح داخلی فراتر خواهد رفت و به سطح منطقه ای و بین المللی خواهد...
749963

آینده روابط تهران- ریاض در عصر «بن سلمان»

پا.ازی مسیر سلطنت در عربستانروی کارآمدن محمد بن سلمان در عربستان در سطح داخلی به منزله موروثی شدن قدرت در شاخه سلمان است که بدعتی جدید در پادشاهی خو گرفته به اجماع و بیعت میان برادران و نوادگان است و می تواند منجر به تشدید اعتراضات میان شاهزادگان شود. در سطح منطقه ای، این تغییر منجر به تشدید سیاست های نظامی و امنیتی عربستان خواهد شد که بخش عمده ای از آن معطوف به نقش منطقه ای ایران است.در ادامه تغییرات شتابان در عربستان سعودی که در دو سال پس از پادشاهی ملک سلمان همچنان با آب و تاب بیشتری در حال نمایان شدن است، محمد بن سلمان که .یی ها از او به ...
758781

عبرت تاریخ

«غانم الدوسری»، معارض مشهور عربستانی در یکی از افشاگری های خود می نویسد که طی سفر محمد بن سلمان به جزایر مالدیو در سال ۲۰۱۵ میلادی وی برای یک شب خوشگذرانی خود ۸ میلیون دلار هزینه کرده است. سرویس جهان مشرق - خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) صبح روز چهارشنبه با انتشار خبری اعلام کرد، «سلمان بن عبد العزیز»، پادشاه این کشور در فرمانی جدید با برکناری «محمد بن نایف»، . کشور و ولی عهد عربستان سعودی «محمد بن سلمان»، پسرش و . دفاع و جانشین ولی عهد عربستان را به جای وی منصوب کرد. بر اساس فرمان ملک سلمان، محمد بن نایف علاوه بر ولایت عهدی، از مناصب دیگرش مان?...
918609

. انتقال قدرت در عربستان با تفویض اختیارات حکومتی به محمد بن سلمان

دربار پادشاهی عربستان با اشاره به اینکه امروز سلمان بن عبدالعزیز به مرخصی خارج از کشور می رود، از س. شدن اوضاع به محمد بن سلمان در غیاب وی خبر داد. در همین راستا، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این مسأله سرآغاز و مقدمه انتقال قدرت از ملک سلمان به فرزندش محمد سلمان است؛ فرایندی که از مدت ها پیش آغاز شده و اکنون وارد فاز نهایی خود در زمینه انتقال قدرت شده است.
1462315

فرق خطرناک محمد بن سلمان با پادشاهان قبلی عربستان چیست؟

فرق خطرناک محمد بن سلمان با پادشاهان قبلی عربستان چیست؟بسیاری از تحولات داخلی عربستان از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 2015، مقدمه چینی برای به تخت پادشاهی رساندن فرزندش محمد بن سلمان ارزی شده است. با اوج گرفتن اقدامات داخلی و خارجی شاهزاده جوان سعودی، تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که عربستان سعودی در انتظار پادشاهی متفاوت از پادشاهان قبلی این کشور است.کد خبر:۷۴۵۴۲۷تاریخ انتشار:۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰08 november 2017تحلیلگران مختلف و از جمله افسران ارشد اطلاعاتی سابق بر این باورند که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با اقدامات خود در راستای از بین بردن ...
739134

تغییرات بی سابقه در ساختار قدرت عربستان سعودی

عربستان دوران محمد بن سلمان تفاوت های زیادی با عربستان دهه های گذشته خواهد داشت. این تفاوت ها از هم اکنون و در طی دو سال گذشته خود را به شکل آشکاری نمایان کرده است.عصر ایران؛ مازیار آقازاده - پادشاه عربستان با تصمیم به ولایتهدی پسر 31 ساله اش نقطه عطفی جدی را در تاریخ . شبه جزیره عربستان و حکومت آل سعود رقم زده است."سلمان بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان امروز در سلسله احکامی تغییراتی را در مناصب حکومتی ایجاد کرد که مهم ترین آنها انتصاب فرزندش " محمد بن سلمان" 31 ساله به سمت ولایتعهدی و نیز برکناری "محمد بن نایف" ولیعهد سابق از مقام ولایتعهدی و وزارت کشور عرب?...
761011

پیامدهای کودتای نرم در عربستان محمد بن سلمان، منطقه را به کدام سمت خواهد برد؟

پیامدهای کودتای نرم در عربستانمحمد بن سلمان، منطقه را به کدام سمت خواهد برد؟اکنون قدرت کاملا در اختیار خانواده سلمان قرار دارد و محمد بن سلمان در میدان عمل مرد شماره یک در عربستان است و به احتمال شاهد کناره گیری شاه عربستان و پادشاهی پسرش خواهیم بود. این مسئله باعث خواهد شد تا منطقه بی ثبات و ناامن غرب آسیا، بیشتر از قبل وارد گرداب بی ثباتی و درگیری شود، چرا که محمد بن سلمان با افکار و برنامه های تندروانه خود به احتمال قوی بر ابعاد تهاجمی سیاست خارجی عربستان خواهد افزود. در این مطلب به پیامدهای منطقه ای این کودتا در عربستان می پردازیم.پروژه دو ساله م...
761010

پیامدهای کودتای نرم در عربستان محمد بن سلمان، منطقه را به کدام سمت خواهد برد؟

پیامدهای کودتای نرم در عربستانمحمد بن سلمان، منطقه را به کدام سمت خواهد برد؟اکنون قدرت کاملا در اختیار خانواده سلمان قرار دارد و محمد بن سلمان در میدان عمل مرد شماره یک در عربستان است و به احتمال شاهد کناره گیری شاه عربستان و پادشاهی پسرش خواهیم بود. این مسئله باعث خواهد شد تا منطقه بی ثبات و ناامن غرب آسیا، بیشتر از قبل وارد گرداب بی ثباتی و درگیری شود، چرا که محمد بن سلمان با افکار و برنامه های تندروانه خود به احتمال قوی بر ابعاد تهاجمی سیاست خارجی عربستان خواهد افزود. در این مطلب به پیامدهای منطقه ای این کودتا در عربستان می پردازیم.پروژه دو ساله م...
1510867

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ...
1502343

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند. این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند. این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد. این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی ر ...
1501836

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد

ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره گیری خواهد کرد یک منبع به دیلی میل اعلام کرده است ملک سلمان، پادشاه عربستان، قصد دارد هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند و محمد بن سلمان را به جای خود برگزیند.این اقدام، تازه ترین گام در به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می رود. پیش تر، بیش از 40 شاهزاده سعودی و ت در تحقیقات درباره فساد مالی در عربستان، بازداشت شده بودند.این منبع اعلام کرد ملک سلمان لقب «خادم حرمین شریفین» را حفظ و ریاست رسمی عربستان را به محمد بن سلمان واگزار خواهد کرد.این منبع گفت: «در صورتی که مسئله خاصی رخ ندهد، مل? ...
916139

پادشاه عربستان امور کشور را به محمد بن سلمان ولیعهد خود سپرد

پادشاه عربستان امور کشور را به محمد بن سلمان ولیعهد خود سپرد دربار پادشاهی عربستان با اشاره به اینکه امروز سلمان بن عبدالعزیز به مرخصی خارج از کشور می رود از س. شدن اوضاع به محمد بن سلمان در غیاب وی خبر داد. به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، ملک سلمان امروز به خارج از کشور برای مرخصی می رود. درباره پادشاهی عربستان اعلام کرد: سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای مرخصی به خارج از کشور می رود و ملک سلمان در غیاب خود محمد بن سلمان ولیعهد را . اداره امور کشور کرده است. این درحالی است که رو.مه رای الیوم در مطلبی نوشت: .انی که از مسائل پنهانی قصر پادشاهی د?...
742223

ولیعهد جدید سعودی: جنگ را به ایران خواهم کشاند

شبکه «الجزیره» در صفحه توئیتر خود نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد تازه منتصب شده عربستان سعودی هرگونه شانس برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی شد که جنگ را به ایران خواهد کشید.گفتنی است سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای .ان با حفظ سمت . دفاع انتخاب کرد.
2038737

توهم ولیعهد سعودی: ایران فاصله زیادی تا برابر شدن با عربستان دارد!

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مصاحبه با شبکه تلویوزیونی سی بی اس اظهارات توهین آمیزی را علیه کشورمان به زبان آورد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه اختصاصی با شبکه سی بی اس اظهارات توهین آمیزی را علیه ایران به زبان آورد. وی در این مصاحبه در پاسخ به مجری که از او دلیل رقابت منطقه ای عربستان با ایران را پرسید، گفت: ایران رقیب عربستان محسوب نمی شود. این کشور حتی در زمره پنج بزرگ جهان هم قرار ندارد! بن سلمان در ادامه مدعی شد اقتصاد عربستان هم بزرگتر از اقتصاد ایران است و این کشور فاصله زی ...
2035452

قطع شدن سریال های جم

به گزارش رو مه ینی شفق با استناد به گزارش رو مه وال استریت ژورنال نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با کنترل صنایع نظامی و سیاست خارجی این کشور، گام هایی را در راستای تسلط بر حوزه اقتصادی و فرهنگی عربستان برداشته است.به نوشته این رسانه، محمد بن سلمان با توقف پخش سریال های تلویزیونی ترکیه در شبکه 'ام.بی.سی' در واقع پیامی را به مقامات ترکیه مبنی بر عدم حمایت از قطر ارسال کرده است.این رسانه نزدیک به ت ترکیه مدعی شد: حمایت ترکیه از قطر در بحران خلیج فارس موجب ناراحتی شدید ت عربستان شد و آنها به تلافی این اقدام، بارها در معادلات منطقه ای علیه ترکی? ...
742839

مقاله آقای حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل . در باره تغییرات مهم در ساختار قدرت در عربستان

تثبیت جناح تندرو در حاکمیت قبیله ای عربستان به دستور سلمان پادشاه عربستان ، محمد بن نایف از مقام ولی عهدی کنار گذاشته شد و محمد بن سلمان پسر شاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید انتخاب شد. در این مورد شش نکته تحلیلی خبری قابل ذکر است. که توجه به انها می تواند تحلیل دقیق تری از اوضاع فعلی عربستان و تحولات آتی در این کشور به ما نشان دهد. 1- برکناری ولیعهد محمد بن نایف از سمت مهم وزارت کشور عربستان و نایب الرئیسی شورای .ان نشان دهنده این واقعیت است که جنگ پنهان قدرت بین دو . کشور و دفاع یعنی محمد بن نایف و محمد بن سلمان در نهایت به نفع پسر پادشان پایان یافت و اکنو?...
2088267

در اقدامی کم سابقه، ولیعهد عربستان با خاخام های یهودی نیویورک دیدار کرد

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی - آرشیوولیعهد عربستان سعودی با گروهی از ان مذهبی، از جمله ون یهودی، در نیویورک دیدار کرد؛ اقدامی کم سابقه در حوزه ارتباط بین مذاهب از سوی ی که در عمل ی یک پادشاهی ی را بر عهده دارد که های جزئی و نه چندان مهم مذهبی در آن مجاز است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از بیانیه سفارت عربستان سعودی، محمد بن سلمان، وارث ۳۲ ساله پادشاهی سعودی که در حال حاضر در سفری سه هفته ای به ایالات متحده به سر می برد، روز چهارشنبه با دو شخصیت ی کاتولیک و سه چهره مذهبی یهودی دیدار کرد. عربستان سعودی تفسیر سخت گیرانه ای از سنی را به اجرا در ? ...
1100146

«محمد بن سلمان»، پادشاه عربستان می‎شود

پایگاه فلسطینی المنار گزارش داد که نیروهای امنیتی عربستان برای برگزاری مراسم انتصاب محمد بن سلمان به عنوان پادشاه جدید این کشور به ح آماده باش در آمدند. به گزارش مصاف، پایگاه فلسطینی المنار گزارش داد؛ ده‎ها نفر از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن سلمان تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و ارتباط آنها با جهان خارج قطع شده است. به نوشته این پایگاه اکنون بیش از 60 تن از افسران سعودی در چارچوب عملیات پا ازی ولیعهد عربستان در بازداشتگاهی در 20 کیلومتری ریاض قرار دارند. المنار به نقل از منابع آگاه می‎نویسد: محمد بن سلمان کادری از م ...
2386141

چگونه محمد بن سلمان به ابزاری در دست یی ها و صهیونیست ها تبدیل شد؟

چگونه محمد بن سلمان به ابزاری در دست یی ها و صهیونیست ها تبدیل شد؟رو مه المنار لبنان در مطلبی علت انحرف و اقدامات جنجال برانگیز محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را بررسی کرد.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از المنار، علت انحراف و خصومت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی با دین و ملت عرب از جمله فلسطینی ها، پرورش وی در دامان سازمان های اطلاعاتی و رژیم صهیونیستی است.رو مه المنار لبنان در پایگاه اینترنتی خود با اشاره به این موضوع نوشت: هر از سیره و زندگی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و زندگی پدر بیمار وی مطلع باشد, از عل? ...
1476779

اردوغان خطاب به بن سلمان: معتدل ساخته غرب است و به تو تعلق ندارد

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اصلاحات انجام شده در عربستان، طرح " مدرن میانه رو" را اقدامی از سوی غرب دانسته و آن را تضعیف کننده دین دانست.به نقل شبکه خبری راشاتودی، ماه گذشته میلادی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با دستوراتی که داد " میانه رو" را در عربستان که مهد دین ترویج داد و نشان داد به دنبال پیاده آن است. این کشور پادشاهی حوزه خلیج فارس در حال حاضر نسخه وه یا سلفی را از دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی که شب در جمع اعضای سازمان همکاری ی عنوان شد با اشاره به سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که عنوان کرده بود قصد بازگشت به معتدل ر? ...
743766

محمد بن سلمان منتظر مرگ پدر نمی ماند

محمد بن سلمان منتظر مرگ پدر نمی ماند ولی عهد جوان عربستان، به قدری عجول به نظر می رسد که می خواهد آرزوی جدش عبدالعزیز را در مدت کوتاهی جامه عمل بپوشاند. به گزارش مشرق، کمتر .ی تصور می کرد با مرگ «عبدالله بن عبدالعزیز»، عربستان محافظه کار اینچنین دستخوش تغییرات آشکار در سیاست داخلی و خارجی شود. رسیدن «سلمان بن عبدالعزیز» پسر بیست وپنجم «عبدالعزیز آل سعود» به مسند سلطنت، سرآغاز اتفاقات مهمی در عربستان و منطقه شد. در حالی که پسران «عبدالعزیز» زنده بودند و حتی «مقرن» ولی عهد بود، سلمان، محمد بن نایف، نوه عبدالعزیز را در امری غیرمعمول و ...
750290

ولیعهد سعودی به ایران اعلان جنگ کرد

پسر ملک سلمان که امروز به سمت ولیعهدی وی منصوب شد، در تازه ترین ادعای خود هرگونه مذاکره با تهران را رد کرد و طالب جنگ با ایران شد.به گزارش مهر، شبکه «الجزیره» در صفحه توئیتر خود نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد تازه منتصب شده عربستان سعودی هرگونه شانس برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی شد که جنگ را به ایران خواهد کشید.گفتنی است سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای .ان با حفظ سمت . دفاع انتخاب کرد.این اولین بار در تاریخ عربستان است که حکومت از پدر به پسر منتقل میشود، از زمان تأسیس پادشاهی آل سعو?...
923690

کودتای ناکام «بن سلمان» علیه . قطر

به گزارش مهر، مجتهد فعال توییتری و افشاگر اخبار مربوط به دربار آل سعود اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد و . دفاع عربستان با استفاده از یکی از اعضای خانواده آل ثانی قصد داشته علیه «تمیم بن حمد» . قطر کودتا کند.این برنامه محمد بن سلمان موفقیت آمیز نبوده و حالا میهمان قطری او که از مع.ن و از اعضای خانواده حاکم در قطر است برای ولیعهد جوان دردسر ساز شده و محمد بن سلمان نمی داند چگونه از دست او رها شود.این در حالی است که الخلیج الجدید پیشتر اعلام کرده بود که عربستان و امارات قصد داشتند با حمله ای نظامی به دوحه در قطر کودتا کنند که این ?...
760650

21 مخالف محمد بن سلمان به پادشاه عربستان نامه نوشتند

21 نفر از شاهزاگان سعودی با ارسال نامه ای به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به طور رسمی نسبت به انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد این کشور اعلام مخالفت .د...ادامه خبر
1175682

بن سلمان بالا ه با ایران چه می کند؟

رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانرابطه بن سلمان و عربستان با ایران , القدس العربی نوشت: صرفنظر از اخباری که اخیرا در مورد کناره گیری ملک سلمان از پادشاهی عربستان و تسلیم منصبش به بن سلمان مطرح می شود، باید گفت که این انتقال هم اکنون نیز انجام شده استو عملا ولی عهد سعودی تمام عناصر قدرت و نفوذ و ثروت عربستان را در دست دارد وقطب محرّک سیاستهای سعودیها محسوب می شود.رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانعلاوه بر حاکمیت بن سلمان در عرصه هدایت و امنیت مملکت سعودی، وی اقدامی اقتصادی را مدّ نظر داردکه براساس آن نقدینگی عظیمی را به عنوان سهامهایش در بازارها جمع آو ...
1175683

بن سلمان بالا ه با ایران چه می کند؟

رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانرابطه بن سلمان و عربستان با ایران , القدس العربی نوشت: صرفنظر از اخباری که اخیرا در مورد کناره گیری ملک سلمان از پادشاهی عربستان و تسلیم منصبش به بن سلمان مطرح می شود، باید گفت که این انتقال هم اکنون نیز انجام شده استو عملا ولی عهد سعودی تمام عناصر قدرت و نفوذ و ثروت عربستان را در دست دارد وقطب محرّک سیاستهای سعودیها محسوب می شود.رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانعلاوه بر حاکمیت بن سلمان در عرصه هدایت و امنیت مملکت سعودی، وی اقدامی اقتصادی را مدّ نظر داردکه براساس آن نقدینگی عظیمی را به عنوان سهامهایش در بازارها جمع آو ...
1810545

پرونده های پیچیده، محمد بن سلمان را در فرانسه دچار چالش می کند

پرونده های پیچیده، محمد بن سلمان را در فرانسه دچار چالش می کند بسیاری از رو مه نگاران و پژوهشگران فرانسوی متخصص مسائل عربستان بر این باورند که مسائل متعدد پیچیده ای پیش روی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر آتی اش به پاریس برای دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار دارد. به گزارش ایسنا، به نوشته رو مه فرامنطقه ای القدس العربی، به گفته عادل الجبیر، خارجه عربستان، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور اوا فوریه یا اوایل مارس آتی سفری به پاریس خواهد داشت. محمد بن سلمان در شرایطی به پاریس می رود که رویکرد ژئوپلیتیک دو طرف درباره مسائل مختلف م? ...
1508329

محمد بن سلمان از ترور جان سالم به در برد

به نقل از رو مه الدیار، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از تلاشی برای ترورش جان سالم به در برده است. بر اساس این گزارش، پنج تن از افسران گارد ملی عربستان سعودی که پیش از این، تحت فرماندهی شاهزاده «متعب» (پسر ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان) بودند، روز شنبه در تلاش برای ترور محمد بن سلمان، به سمت خودروی وی تیراندازی د. این افسران، که سوار بر خودرو بودند، به سمت خودروی ولیعهد عربستان سعودی و همراهان او تیراندازی د، ولی محمد بن سلمان در این حادثه آسیبی ندید؛ زیرا خودروی وی زرهی و ضدگلوله است، ولی چند تن از محافظان او در این حادثه زخمی شدند. پ? ...
1519273

محمد بن سلمان از ترور جان سالم به در برد

به نقل از رو مه الدیار، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از تلاشی برای ترورش جان سالم به در برده است.بر اساس این گزارش، پنج تن از افسران گارد ملی عربستان سعودی که پیش از این، تحت فرماندهی شاهزاده «متعب» (پسر ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان) بودند، روز شنبه در تلاش برای ترور محمد بن سلمان، به سمت خودروی وی تیراندازی د.این افسران، که سوار بر خودرو بودند، به سمت خودروی ولیعهد عربستان سعودی و همراهان او تیراندازی د، ولی محمد بن سلمان در این حادثه آسیبی ندید؛ زیرا خودروی وی زرهی و ضدگلوله است، ولی چند تن از محافظان او در این حادثه زخمی شدند.پس از این ...
1531507

محمد بن سلمان از ترور جان سالم به در برد

به نقل از رو مه الدیار، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از تلاشی برای ترورش جان سالم به در برده است.بر اساس این گزارش، پنج تن از افسران گارد ملی عربستان سعودی که پیش از این، تحت فرماندهی شاهزاده «متعب» (پسر ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان) بودند، روز شنبه در تلاش برای ترور محمد بن سلمان، به سمت خودروی وی تیراندازی د.این افسران، که سوار بر خودرو بودند، به سمت خودروی ولیعهد عربستان سعودی و همراهان او تیراندازی د، ولی محمد بن سلمان در این حادثه آسیبی ندید؛ زیرا خودروی وی زرهی و ضدگلوله است، ولی چند تن از محافظان او در این حادثه زخمی شدند.پس از این ...

فاظی جدید محمد بن سلمان علیه ایران و ترکیه تکذیبیه سفارت عربستان در آنکارا