صلوات


711631

صلوات از نگاه شعر بر .(ص) و اهل بیت مطهرش (ع)

شعر صلوات بر14 معصوم شعر صلوات بر .(ص) 1 شعر صلوات بر .(ص) 2 شعر صلوات برحضرت فاطمه(س) شعر صلوات برحضرت علی(ع) شعر صلوات ب.نج تن شعر صلوات بر . سجّاد (ع) شعر صلوات بر. حسن (ع) شعر صلوات بر. حسین (ع) شعر صلوات بر . کاظم (ع) شعر صلوات بر . صادق (ع) شعر صلوات بر . باقر (ع) شعر صلوات بر . هادی (ع) شعر صلوات بر . جواد (ع) شعر صلوات بر . رضا (ع) شعر صلوات بر حضرت زینب (س) شعر صلوات بر . زمان (عج) شعر صلوات بر . عسکری (ع) شعر صلوات بر علی اصغر (ع) شعر صلوات بر علی اکبر (ع) شعر صلوات حضرت معصومه(س) شعر فضیلت صلوات...
26167

حکمت و برکات صلوات

صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال . می شود. صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. صلوات : موجب تقرب انسان است. صلوات : رمز دیدن . در خواب است. صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است. صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است. صلوات : جواز عبور انس
710228

شعر صلوات برحضرت علی(ع)

شاهنشه لامکان ، مکان را صلوات آن جان جهان ، جهان را صلواتزیبنده زندگی جاوید علی ع است آن مظهر حی مستعان را صلوات * * * * آن ناد علی سینجلی را صلوات آن شیر خدا شاه ولی را صلوات بفرست اگر شیعه ی مخلص هستی پیوسته ز جان و دل علی را صلوات * * * * به جمال ولی، جلی صلوات به نکو یاورِ نبی صلوات به گل بی مثالِ کعبه عشق که بود مرتضی علی صلوات * * * * بیاد مظهر پر شوکت خدا صلوات برای آنکه نشداز خدا، جدا صلوات به نام پاک علی آن وصیِ ختم رسُل که بود وردِ زبانش، خداخدا صلوات * ...
715355

شعر صلوات بر . عسکری (ع)

بر عسکری آن نور ولایت صلوات بر آن گل گ.ار رس. صلوات خواهی که خدا گناه تو عفو کند بفرست بر آن روح کرامت صلوات * * * * بهرِ مصباح .ی صلوات به گلِ باغ سروری صلوات به نکو بابِ مهدی موعود به رُخ پاکِ عسکری صلوات * * * * فرزند اما دهمین را صلوات مف. اهل زمین را صلوات عسکری آن گلِ گ.ار رسول حجت دین مبین را صلوات
1358949

حکمت صلوات :

حکمت صلوات : صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال می شود. صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. صلوات : موجب تقرب انسان است. صلوات : رمز دیدن در خواب است. صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است. صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است. صلوات : جواز عبور انسان ...
1631654

صلوات (سری اول)

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه ای از ع نوشته های زیبا با موضوع صلوات. خصوصیات فرستادن صلوات صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت ? ...
999649

حکمت و برکات صلوات

حکمت و برکات صلوات صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال می شود. صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. صلوات : موجب تقرب انسان است. صلوات : رمز دیدن در خواب است. صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است. صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است. صلوات : جواز عبور ...
1166449

خواص شگفت انگیز صلوات

صلوات نشانه محبت به حبیب خداست . صلوات باعث تقرب به خدا و رسول خدا می شود . صلوات موجب شفاعت است . با صلوات حاجات برآورده می شود . صلوات باعث آمرزش گناهان می شود . صلوات موجب عافیت و شفای امراض می شود . صلوات حافظه را تقویت می کند . صلوات موجب توانگری است . صلوات موجب روشنایی قبر و قیامت است . صلوات باعث تشریف فرمایی به موقع مرگ است . صلوات نور صراط است . صلوات باعث نجات از آتش جهنم و داخل شدن در بهشت است . معنای صلوات صلوات در لغت به معنی «دعاست» و را به جهت این که شامل دعا می شود «صلاة» می گویند. اما صلوات در میان عرف مردم شامل دو چیز ...
1729446

حکمت صلوات

حکمت صلوات : صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود.صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.صلوات : انسان را در سه عالم بیمه ? ...
711627

خصوصیات فرستادن صلوات

خصوصیات فرستادن صلوات صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال . می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن . در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.صلوات : انسان را در سه عالم بیمه می کند.صلوات : از جانب خدا...
2666663

گلچین زیباترین شعر در مورد صلوات

شعر در مورد صلوات شعر در مورد صلوات,شعر در مورد صلوات بر محمد,شعر در مورد صلوات بر زمان,شعری در مورد صلوات,شعر کوتاه در مورد صلوات,شعر زیبا در مورد صلوات,شعر هایی در مورد صلوات,شعر در مورد ذکر صلوات,شعر ک نه در مورد صلوات,شعر دوبیتی در مورد صلوات,شعر صلوات در مورد زمان,شعر در مورد صلوات بر ,شعر در مورد صلوات فرستادن,شعرهای زیبا در مورد صلوات,شعری زیبا درباره صلوات,شعر هایی درباره صلوات,شعر ک نه درباره صلوات,شعر دوبیتی درباره صلوات,شعر صلوات,شعر صلوات بر چهارده معصوم,شعر صلواتی,شعر صلوات نامه,شعر صلوات ترکی,شعر صلوات را خدا گفت,شعر صلوات بر ,ش? ...
204372

مبارک

بر شادی پیغمبر و زهرا صلوات بر آینه ی علی اعلی صلوات هم مولد اصغر است و هم روز جواد بر کرب و بلا و طوس یکجا صلوات @@@ معشوق، به باد داده گیسو صلوات بر نوگل کربلا ز هر سو صلوات نقّاره زدند، ماه پیدا شده است بر جلوه ی آن هلال ابرو صلوات @@@ بر دلخوشی ضامن آهو صلوات جانم! بفرست باز بر او صلوات آمد دو علی دو جلوه از پیغمبر بر هر دل مشتاق علی گو صلوات
710392

شعر صلوات بر . صادق (ع)

بر چهره ی تابان محمد صلوات برنور ششم ولی داور صلوات امروز که بهر ملّت ماست دو عید روز صلوات است مکرر صلوات * * * * برگو هر پاک آل احمد صلوات بر آینه جمال سرمد صلوات بر شیخ ائمه ، وارث علم نبی بر صادق آئین محمد صلوات
715353

شعر صلوات بر حضرت زینب (س)

بر چهره ی تابنده ی زینب صلوات بر منطق کوبنده ی زینب صلوات در گریه به رخسار حسینش خندید. بر گریه و بر خنده ی زینب صلوات * * * * بر تربت پر نکهت زینب صلوات بر شیر نهار و زاهدِ شب صلوات برمظهر صبر و حلم و جانبازی و عشق بر دُخت علی و زینتِ اَب صلوات * * * * بر نور دل و دیده زهرا صلوات بر دخت گرانمایه مولی صلوات بر مظهر صبر و حلم و ایمان و شرف بر یاورِ دین زینبِ کبری صلوات َ
710229

شعر صلوات بر 14 معصوم

بر احمد و بر جمال حیدر صلوات بر فاطمه پاک و مطهر صلوات بر مهرِ و جودِ یازده نور جلی بر جمله شافعین م.صلوات * * * اول به مدینه، مصطفی را صلوات دوم به نجف، شیر خدا را صلوات سوم در کربلا، به شمر ملعون لعنت چهارم به توس، غریب الغربا را صلوات * * * زبان گشا تو اى عبدخدا بگو صلوات به وقت صبح و به وقت مسا بگو صلواتحبیب خالق یکتا بُوَد رسول اَنام به روى انور آن مصطفا بگو صلوات على وصىّ بلافصل احمد مختار به عشق شی?...
710226

شعر صلوات بر. حسن (ع)

برصبر حسن و خوی احمد صلوات براختر دوم .ت صلوات خواهی که خداوندببخشد همه عصیان تورا بفرست براین .، بی حد صلوات * * * * با نام حسن به قلبها گل بزنید با یک صلوات تا بقیع پُل بزنیدفرمود که هر وقت گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید * * * * بر ماه تمام ماه رحمت صلوات بر نور جمال حُسن و حکمت صلوات در سفره ‏ى ماه رمضان فیض حسن‏ بخشیده به عرش و فرش نعمت صلوات * * * * چون . برانداخت خدا را مرآت در . نماند معنی ذات و صفات از مقدم مجتبی جهان شد پر نور بر شمس ج. به محمد صلوات * ?...
710390

شعر صلوات بر . رضا (ع)

به روی رضا ، شمس .ت صلوات بر شافع ما روز قیامت صلواتدر پناه نگه اش که شادند همه بفرست بر این روح کرامت صلوات * * * * برضامن غربت غریبان صلواتبر پادشه ملک .اسان صلواتیارب به رضای تو رضا بود رضاخشنودی جمله اهل ایمان صلوات * * * * بر آن سلاله پر قدر مصطفی صلوات بر آن عصاره پاکان مقتدا صلوات به پور جعفر صادق . دین کاظم به باب حافظ ایران ما رضا صلوات * * * * به میر فاتح ملک صفا، رضا صلوات به آنکه بود حکم قضا، رضا صلوات به ناخدای توانمند کشتی ایران به آنکه هست خدایش از او رضا صل...
1583709

میلاد خاتم الانبیاء(ص)

میلاد باسعادت ختـم الانـبــیاء والمرسلیـن حضـرت محمـد بن عبـدالله (ص) و حضـرت جعفـر صـادق (ع) بر مسلمانـان مبـارکبـاد . صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود.صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم اس ...
715351

شعر صلوات بر ا مام و .ی و شهیدان

برروح سُلاله حسینی صلوات بر او که بود چو نور عینی صلوات بر سمبل پرتوان ایمان وشرف بر . پاکِ ما . صلوات * * * * ای تشنه لبان جُرعه آب حیات وی منتظرانِ مَقدم بابِ نجات از مِهر و صفای دل و جان بفرستید تقدیم به مَحضر شهیدان صلوات * * * * برصاحب ذوالفقار حیدر صلواتبروارث برحق پیمبر صلواتخواهی که خداوند گناهت بخشدبفرست بر این . و . صلوات * * * * امروز به توشه ی فردا صلوات یا ذکر خدا . کن یا صلوات ما زنده ز خون .ئیم، خوش است تا یاد کنیم از . با صلوات
710391

شعر صلوات بر . کاظم (ع)

بر احمد و آل محمد صلوات بر هشت و چهار نور سرمد صلوات در روز ولادت . هفتــــم گوئید همه ز شوق بی حد صلوات * * * * از نور جمال هفتمین حجّت ما روشن شده چشم آ.ین حجّت ما از ملت و . به قدومش صلوات در لیله جشن شاه دین حجّت ما * * * * بر .ان ملک دین صلوات بر شفیعان مزنبین صلوات بر فروزان چراغِ حق کاظم که بود مهر هفتمین صلوات
710227

شعر صلوات برحضرت فاطمه(س)

از عرش صدای ربنا می آید آوای خوش خدا خدا می آیدگفتست نبی خدا گناهش بخشد هر . که به فاطمه فرستد صلوات * * * * بر چهره ی زیبای محمد صلوات بر گنبد خضرای محمد صلوات سرتابه قدم آینه او زهراست تقدیه به زهرای محمد صلوات * * * * بر آیینه جمال داور صلوات بر آبروی آل پیمبر صلوات بر فاطمه ای که شد به شأنش نازل از سوی خدا سوره ی کوثر صلوات * * * * بر کوکب آسمان عصمت صلوات بر فاطمه گوهر نبوت صلوا...
706564

فضیلت صلوات

نور دلِ مؤمنین بُوَد در صلوات اندوخته ی یقین بُوَد در صلوات تأکید کنند اولیا بر این ذکر زیرا که اصول دین بُوَد در صلوات جان را تو صفا ده به صفای صلوات همراز ملک شو،به نوای صلوات بر هرچه خدای ، قیمتی داده ولی گ.ار بهشت است بهای صلوات گردیده شعار هر مسلمان صلوات تاریخچه عترت و قرآن صلوات بر شیعه بود نشانه مهر علی ازازل تا به ابد بر محمد و علی صلوات جان را تو صفا ده ، به صفای صلوات هم راز ملک شو ، به نوای صلوات بر هر چه خدای ، قیمتی داده ولی گ.ار بهشت است بهای صلوات گردیده شعار ه?...
2118930

صلوات

بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات بر منتخب خدای سرمد صلوات شد عید سعید مبعث ختم رسل بر احمد(ص) مختار بی حد صلوات *** هنگام نزول برکات آمده است حلال تمام مشکلات آمده است شد منتخب خدای سبحان احمد(ص) عید آمد و وقت صلوات آمده است *** گر می طلبی راه سعادت صلوات جویی تو اگر راه هدایت صلوات شد منتخب خدای رحمان، احمد(ص) ورد لب ماست تا قیامت صلوات *** بر منتخب خدای سبحان صلوات بر ناجی هر اسیر طوفان صلوات معنای کتاب وحی جز احمد(ص) نیست بر معنی آیه های قران صلوات *** گوید همه دم خدای سرمد صلوات گویند ملائکه به احمد صلوات گر مو? ...
710223

شعر صلوات بر . سجّاد (ع)

بر حضرت سجاد و صفایش صلوات او روح دعاست بر دعایش صلوات از . غیب جلوه گر شد رخ او بفرست برای رو نمایَش صلوات * * * * به نام نامی مولای عابدین صلوات برای سرور و سالار ساجدین صلوات برای سید سجاد آن . همام که هست . و . صابرین صلوات
710225

شعر صلوات بر. حسین (ع)

بر آنچه که شد هادى فطرس صلوات خوانیم به دل شادى فطرس صلوات میلاد حسین عید آزادى اوست بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات * * * * بی حبِّ علی و آل او در عرصات هرگز ن.ند از .ی صوم و صلات در . نتیجه می دهد عشق حسین دیگر همه هیچ بر محمد صلوات * * * * بر روی حسین نور داور صلوات بر موی ابوالفضل دلاور صلوات میلاد حسین است و ابوالفضل رشید بفرست تو بر این دو برادر صلوات * * * * به گل احمر دیقه زهرا صلوات به صفا بخش دل سید بطحا صلوات به نکو مظهر حریت و ایمان و ...
2673310

تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات | تعبیرخواب صلوات | tabire khab تعبیر خواب صلوات گفتن,تعبیر خواب صلوات فرستادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن مرده,تعبیر خواب صلوات فرستادن کودک,تعبیر خواب صلوات فرستادن در خواب,تعبیر خواب صلوات بلند فرستادن,تعبیر خواب دیدن صلوات فرستادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن در خواب,تعبیر خواب صلوات دادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن,تعبیر صلوات دادن در خواب,تعبیر خواب صلوات شمار,تعبیر خواب صلوات با تسبیح,تعبیر خواب صلوات بر زمان,تعبیر خواب صلوات برای مرده,تعبیر خواب صلوات مرده,تعبیر خواب صلوات از صادق خواب صلوات یکی از خواب های معمول است.اگر شما ...
1148631

کد صلوات شمار

کد صلوات برای وبلاگ,کد صلوات شمار برای وبلاگ,صلوات شمار آنلاین برای وبلاگ,کد صلوات شمار انلاین,کد ذکر صلوات برای وبلاگ,کد ابزار ختم صلوات برای وبلاگ,کد صلوات شمار برای ,کد صلوات شمار وبلاگ,دریافت کد صلوات شمار برای وبلاگ,کد صلوات شمار در وبلاگابزار ساخت و دریافت کد صلوات شمار و ختم صلوات برای وبلاگسلام خدمت کاربران گرامی کدتو با ابزار وبلاگ زیر می توانید یک صلوات شمار حرفه ای و شیک را برای وبلاگ یا سایت خود بسازید.اگر دنبال یک ابزار وبلاگ مذهبی خوب هستید پیشنهاد می کنیم حتما از ابزار ختم صلوات شمار کد تو استفاده کنید و اگر برای برای شما مفید بود ا ...
715357

شعر صلوات بر . جواد (ع)

شد باز به روی ما باب برکات ای غرق گنه رسید کشتی نجاتزن دست به دامان جواد و بفرست بر احمد و آل او دمادم صلوات * * * * میلاد تقی نهم . است امروز در کشور جود لطف عام است امروز تبریک فرشتگان به درگاه رضا هردم صلوات است و سلام است امروز * * * * به دست پرکرم پور مصطفی صلوات به آن عزیز گرانقدر مقتدا صلوات برای مظهر جود خدا . جواد بر آن سلاله پر قدر مرتضی صلوات * * * * بـر اخترِ نهّمیـن، هـزاران صلوات بر جلوۀ جودِ حیِّ ســبحـان صلوات ?...
715356

شعر صلوات بر . هادی (ع)

بر نو گلِ باغِ آشــــنایی صلواترخسارِ علی؛ نقیِّ هادی صلوات دلبـندِ سَـــمانه دهُّمـــین مــاهِ وِلابرعارضِ گلشنِ بهاری صلوات * * * * میلاد دهم ولی دین است امشب خوشنود . نهمین است امشب بفرســـت به پاس مقــــــدم او صلوات چون شاد .المومنین است امشب * * * * دهمین . دین را صلوات حافظِ شرع مبین را صلوات کوکبِ پر اثر ملک وجود هادیِ اهلِ زمین را صلوات
2514311

بر روی رضا شمس ت صلوات

بر روی رضا شمس ت صلوات بر شافع ما روز قیامت صلوات در شام ولادتش که شادند همه بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات *****************
710224

شعر صلوات بر حضرت ابالفضل (ع)

بر ساقی تشنه لب مشک به دهن صلواتبر دو دست قطع شده عباس صلوات بر فرق شکافته خونین شبهه حیدری بر معرفت و عشق برادری ابوالفضل صلوات * * * * بر روی حسین نور داور صلوات بر موی ابوالفضل دلاور صلوات میلاد حسین است و ابوالفضل رشید بفرست تو بر این دو برادر صلوات * * * * دل را گل گ.ار ابولفضل کنید آئینه رفتار ابولفضل کنید در فصل شکفتنش گلی از صلوات نذر گل رخسار ابولفضل کنید * * * * به نام نامی سقای کربلا صلوات به شیر بیشه صحرای نینوا صلوات ...
1395887

کد صلوات شمار

کد صلوات برای وبلاگ,کد صلوات شمار برای وبلاگ,صلوات شمار آنلاین برای وبلاگ,کد صلوات شمار انلاین,کد ذکر صلوات برای وبلاگ,کد ابزار ختم صلوات برای وبلاگ,کد صلوات شمار برای ,کد صلوات شمار وبلاگ,دریافت کد صلوات شمار برای وبلاگ,کد صلوات شمار در وبلاگ ابزار ساخت و دریافت کد صلوات شمار و ختم صلوات برای وبلاگ سلام خدمت کاربران گرامی کدتو با ابزار وبلاگ زیر می توانید یک صلوات شمار حرفه ای و شیک را برای وبلاگ یا سایت خود بسازید.اگر دنبال یک ابزار وبلاگ مذهبی خوب هستید پیشنهاد می کنیم حتما از ابزار ختم صلوات شمار کد تو استفاده کنید و اگر برای برای شما مفید بود ای ...
2256992

رباعیات صلوات

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر و رهنمای امت صلوات بر باعث هر رحمت و نعمت صلوات بر منجی عالم از همه ظلمت و ستمبر اصل ولایت و ت صلوات ***گویند فرشتگان به مهدی(عج) صلواتبا شوق و ز عمق جان مهدی(عج) صلوات با حضرت دوست هم سخن باید شدهر ? ...
2189397

رباعیات صلوات

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر و رهنمای امت صلوات بر باعث هر رحمت و نعمت صلوات بر منجی عالم از همه ظلمت و ستمبر اصل ولایت و ت صلوات ***گویند فرشتگان به مهدی(عج) صلواتبا شوق و ز عمق جان مهدی(عج) صلوات با حضرت دوست هم سخن باید شدهر جا و به هر زمان به مهد? ...
2189376

رباعیات صلوات

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر و رهنمای امت صلوات بر باعث هر رحمت و نعمت صلوات بر منجی عالم از همه ظلمت و ستمبر اصل ولایت و ت صلوات ***گویند فرشتگان به مهدی(عج) صلواتبا شوق و ز عمق جان مهدی(عج) صلوات با حضرت دوست هم سخن باید شدهر جا و به هر زمان به مه? ...
1587547

تولدت مبارک آقای مهربان :)

ای احمدیان بنام احمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرور است پیوسته بگو تو بر محمد صلوات نوای صلوات ، صلوات علی محمد به صورت مستقیم از وایزن
2044513

صلوات

صادق علیه السلام فرمودند:هنگامى که صلى الله علیه و آله را یاد د، زیاد بر او صلوات بفرستید. زیرا همانا ى که یک بار بر صلى الله علیه و آله صلوات بفرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات مى فرستد و آفریده اى از آفریدگان خدا باقى نماند، مگر این که به خاطر صلوات خدا و صلوات فرشتگانش ، بر او صلوات مى فرستند. و جز نادان مغرور که خدا و رسول از او بیزارند، ى از این ثواب رو نمى گرداند
1878002

صلوات

اکرم فرمودند: در روز و شب بر من صلوات بفرستید ؛هر بر من صلوات بفرستد خداوند 10 برابر به او صلوات می فرستد. پس صلوات یادمون نره !!!! اللهم صلی الا محمد وآل محمد .
404762

دو بیتی صلوات

برروی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیبا تر از این دعا ندیده است .ی بر خاتم انبیاء محمد صلوات ای احمدیان به نام احمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرورست پیوسته بگو تو بر محمد صلوات حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات هم وعده ی جنات سراسر نعمات خواهی که شود نصیب تو این برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات وه چه بدبخت و سیه روی هر آن . که ز جهل بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات در...
364269

آهنگ های پیشواز صلوات ایرانسل

آهنگهای پیشواز صلوات ایرانسل 4416338 برخاتم انبیا صلواتگروه طه نبی 4416340 حسین بن علی صلواتگروه طه نبی 5513327 صلوات عماد رامی 4416286 صلوات گروه طه نبی 3315038 صلوات گروه همسرایی لیله القدر 2212313 صلوات سامی یوسف 4419562 صلوات گروه محراب 721112 صلوات گروه تواشیح الوارثین 44113942 صلوات سامی یوسف 6913006 صلوات گروه معراج قم ** برای فعال . هر کدام از صلوات ها کد مربوطه را به 7575 ارسال کنید. ** برای شنیدن هر کدام از صلوات ها هنگام تماس با دیگران کد مربوطه را...
2464619

میلاد حضرت رضا (ع) مبارکباد .

بر روی رضا شمس ت صلوات بر شافع ماروز قیامت صلوات در شام ولادتش که شادند همه بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات
710230

شعر صلوات بر 5تن

از اول دهر تا قیام برکات گویند همه خلق جهان و ذرات از اهل بهشت و قدسیان و ملکوت بر احمد و آل او همیشه صلوات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات بر علی حیدر کرار داماد . صلواتبر فاطمه بنت . همسر حیدر صلوا ت بر حسن وحسین آل مطهر صلوات بر خاتم انبیا مکرّر صلوات بر آل نبی ،فاتح خیبر صلوات بر فاطمه دخت مصطفی زوج علی بر آل نبی و آل حیدر صلوات اول به نبی حضرت ...
675270

«آثار و برکات صلوات در دنیا»(91-94)

«رسیدن صلوات به .» ********************************************* «جواب صلوات از .» در کتاب عدة الداعی ابن فهد حلی نقل شده است : صلوات موجب می گردد که نام انسان به شرف عرض رسول الله (صلی الله علیه و آله) برسد و آن بزرگوار هم در پاسخ بفرماید: علیه السلام . ********************************************* «صلوات را می شنوم و می دانم» رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر که در کنار قبرم بر من صلوات فرستد آن را می شنوم ، هر که از دور بر من صلوات نثار کند آن را می دانم. ********************************************* «ده صلوات پاداش یک صلوات» رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: حق سبحانه و تعالی ، عطا فر...
2160802

صلوات شعبانیه به همراه تصاویر

صلوات شعبانیه صلوات شعبانیه دعایی نقل شده از سجاد علیه السلام که مستحب است در هر روز ماه شعبان هنگام ظهر شرعی و نیز شب نیمه شعبان خوانده شود. شیعیان آن را غالبا بین ظهر و عصر می خوانند. مضمون اصلی این صلوات بیان جایگاه اهل بیت علیه السلام و تأکید بر ولایت ایشان است. : تصاویر صلوات شعبانیه (19.43 mb) همخوانی زیبای صلوات شعبانیه (4.72 mb) صلوات شعبانیه با صدای ولید المزیدی (350.35 kb) صلوات شعبانیه با صدای علیرضا سبحانی (1.58 mb) اجرایی بسیار زیبای صلوات شعبانیه (2.12 mb) صلوات شعبانیه با صدای سید قاسم قهار (910.22 kb) سند شیخ طوسی در مصب? ...
884730

فواید ا.وی صلوات

فواید صلوات را در ظاهر دانسته ای و بدان رسیده ای اما فواید آن را در باطن که در نهایت صعوبت و دشواری است، عقل می خواهد تا بدانی،چشم بصیرت تا ببینی، دلی پاک تا یقین نمائی. فایده اوّل:. صادق(ع) می فرمایند:«هر . ده مرتبه صلوات بفرستد حق تعالی صد مرتبه بر او صلوات می فرستد» و فرموده اند:«هر . ده مرتبه صلوات بفرستد خدا و ملائکه هزار بار بر او صلوات می فرستد و هر که حق بر او هزار صلوات بفرستد هرگز او را به آتش،عذاب نخواهد کرد و در مقابل هر صلوات ده حسنه به او عطا می فرمایند و هر . ده مرتبه صلوات بفرستد حق تعالی ده صلوات بر او می فرستد و ده گناه او را می آمرز?...
1577513

شعر صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

شعر صلوات در آسمان نوشته بر بال هر فرشته صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... اول خوانیم خدا را نبی مصطفی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... دوم شیر خدا را علی مرتضی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... زهرا کعبه دلها یعنی که خیر النسا شفیع روز جزا صل علی محمد صلوات بر محمد ............................ ...
1434194

شعر صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

شعر صلوات در آسمان نوشته بر بال هر فرشته صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... اول خوانیم خدا را نبی مصطفی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... دوم شیر خدا را علی مرتضی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... زهرا کعبه دلها یعنی که خیر النسا شفیع روز جزا صل علی محمد صلوات بر محمد ........................ ...
2817001

فضائل صلوات بر صلی الله علیه و آله

فضائل و فواید فرستادن صلوات براساس آیات و روایات شیعه و سنی برای ذکر صلوات فواید بسیاری شمرده شده است. فوایدی که در صورت فرستادن صلوات، نصیب فرستنده آن می شود. اهم این فواید عبارتند از: 1. فرستنده صلوات، متخلق به اخلاق الهی می شود. 2. فرستنده صلوات، از آیه (إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً) -که به آیه مخصوص صلوات معروف است- اطاعت کرده است. 3. فرستنده صلوات، از صلوات و سلام الهی بهره مند می شود. 4. فرستنده صلوات، در فرستادن آن با ملائکه موافقت و همراهی کرده است. ...
711625

انواع ختم های صلوات

انواع ختم های صلوات: برای فرستادن صلوات به صورت زیر می توانید عمل کنید:1ـ به عدد حروف صلوات که 14 حرف است، می توانید صلوات بفرستید.2ـ به عدد ابجدی صلوات که 557 می باشد، می توانید صلوات بفرستید.3ـ اگر می خواهید به نام یکی از معصومین علیهم السلام صلوات بفرستید می توانید به عدد آن بزرگواران که در ذیل آمده، صلوات بفرستید.4ـ صلوات فرستادن اگر برای برآورده شدن حوائج و رفع گرفتاری ها و غم ها باشد، چون تعداد مشخص نیست، باید به عدد نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 92 مرتبه یا به نام آقا علی مرتضی علیه السلام، 110 مرتبه صلوات فرستاده شود.5ـ اگر برای حوا?...
2118928

صلوات

بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات بر منتخب خدای سرمد صلوات شد عید سعید مبعث ختم رسل بر احمد(ص) مختار بی حد صلوات *** هنگام نزول برکات آمده است حلال تمام مشکلات آمده استشد منتخب خدای سبحان احمد(ص) عید آمد و وقت صلوات آمده است*** گر می طلبی راه سعادت صلوات جویی تو اگر راه هدایت صلواتشد منتخب خدای رحمان، احمد(ص) ورد لب ماست تا قیامت صلوات*** بر منتخب خدای سبحان صلوات بر ناجی هر اسیر طوفان صلواتمعنای کتاب وحی جز احمد(ص) نیست بر معنی آیه های قران صلوات*** گوید همه دم خدای سرمد صلوات گویند ملائکه به احمد صلواتگر مومنی و مطیع فرمان خدا بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات
2829072

چهل فایده را در فضل صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم

بسم الله الرحمن الرحیم ابن القیم رحمه الله در کتاب " جلاء الافهام " چهل فایده را در فضل صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم بیان میکند:1- فرمانبرداری از دستور الله.2-توافق با الله در صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم ،هر چند که صلوات الله و ما با هم فرق دارد.3- توافق با ملائکه در صلوات4- ی که یک صلوات بفرستد،خداوند ده صلوات"اجر" برای او میفرستد.5- انسان با هر صلوات، در بهشت ده درجه رفعت میابد.6- با هر صلوات ده حسنه و نیکی برایش نوشته میشود.7- با هر صلوات ده سیئه و بدی از او پاک میشود.8- صلوات سبب اجابه دعاست.9- صلوات باعث دست یافتن به شفاعت صلی الله علیه وسلم میش ...
866718

صلوات خدا و ملائکه

معنی صلوات خدا و ملائکه در بیان علامه طباطبایی «هُوَ الَّذِی یصَلِّی عَلَیکمْ وَ مَلائِکتُهُ…» علی (ع) می فرماید: دعا یا حاجت خود را محفوف به صلوات بر رسول خدا کنید؛ زیرا صلوات بر حضرت دعایی مستجاب است و چون به همراه صلوات حاجت خود را خواسته اید، خدای سبحان چنین نیست که یکی از دو . سجاد (ع) در سجادیه، روش دعا . و حاجت خواستن را به ما می آموزد؛ در بسیاری از فقرات ادعیه آن حضرت، صلوات به چشم می خورد، هر مطلبی را که از خدا می خواهد قبل یا بعدش صلوات است، چون خدا در پرتو صلوات دعای همراه آن را نیز مستجاب می کند. صلواتی را که خدا و فرشتگان بر . می ف?...
1783746

روش ختم صلوات(گروه ختم صلوات و قرآن)

ابتدا روش و طریقه ختم صلوات رو باید دانست تا شروع به ختم ۱۴۰۰۰ صلوات نمود، اگر در ختم قرآن هم بخواهید شرکت کنید اشکالی نیست! اما ما اول به سراغ ختم صلوات میرویم، اما روش آن چطوریه؟! خوب برای شروع روشهای ختم صلوات چند نمونه هستند که اگه بخواهیم بهترین روش آنرا انتخاب کنیم ختم ۱۴۰۰۰ هزار صلوات بگونه ای هست که ۱۴۰ نفر ذکر صلوات رو میگن و بعد این را هم هر نفر روزی ۱۰۰ تا که بسیار راحت و قابل اجراست انجام میدهیم. حالا که روش رو یاد گرفتید بفرمایید واسه ختم صلوات یا قرآن شرکت کنید،برای شرکت در طرح ۱۴۰۰۰هزار صلوات ابتدا باید ثبت نام کنید برای ثبت نام لطفا به ...
1558243

روش ختم صلوات(گروه ختم صلوات و قرآن)

ابتدا روش و طریقه ختم صلوات رو باید دانست تا شروع به ختم ۱۴۰۰۰ صلوات نمود، اگر در ختم قرآن هم بخواهید شرکت کنید اشکالی نیست! اما ما اول به سراغ ختم صلوات میرویم، اما روش آن چطوریه؟! خوب برای شروع روشهای ختم صلوات چند نمونه هستند که اگه بخواهیم بهترین روش آنرا انتخاب کنیم ختم ۱۴۰۰۰ هزار صلوات بگونه ای هست که ۱۴۰ نفر ذکر صلوات رو میگن و بعد این را هم هر نفر روزی ۱۰۰ تا که بسیار راحت و قابل اجراست انجام میدهیم. حالا که روش رو یاد گرفتید بفرمایید واسه ختم صلوات یا قرآن شرکت کنید،برای شرکت در طرح ۱۴۰۰۰هزار صلوات ابتدا باید ثبت نام کنید برای ثبت نام لطفا به ...
785319

روش ختم صلوات(گروه ختم صلوات و قرآن)

ابتدا روش و طریقه ختم صلوات رو باید دانست تا شروع به ختم ۱۴۰۰۰ صلوات نمود، اگر در ختم قرآن هم بخواهید شرکت کنید اشکالی نیست! اما ما اول به سراغ ختم صلوات میرویم، اما روش آن چطوریه؟! خوب برای شروع روشهای ختم صلوات چند نمونه هستند که اگه بخواهیم بهترین روش آنرا انتخاب کنیم ختم ۱۴۰۰۰ هزار صلوات بگونه ای هست که ۱۴۰ نفر ذکر صلوات رو میگن و بعد این را هم هر نفر روزی ۱۰۰ تا که بسیار راحت و قابل اجراست انجام میدهیم. حالا که روش رو یاد گرفتید بفرمایید واسه ختم صلوات یا قرآن شرکت کنید،برای شرکت در طرح ۱۴۰۰۰هزار صلوات ابتدا باید ثبت نام کنید برای ثبت نام لطفا به ...
983170

انتظار ۷۹ _ صلوات

دی دین مُنجی دنیا صلوات بر چهره آن ماه دل آرا صلوات در دامن نرجس گل زهرا بِشِکفت بر این گل و بر نرگس و زهرا صلوات
701305

یه صلوات برای شفای سرطانی های عزیز بفزسید

هر .ی صلوات میفرسه توی نظر های این بخش شروع کنه از عدد 1 ک اولین نفر صلوات خودشو فرستاده فقط عدد بزنید ببینم چقدر صلوات جمع میشه یاعلی :) اگه دوست دارید توی وبلاگاتون اینو پست ثابت کنید :) اینم اولین صلوات :الهم صلی علی محمد وال محمد ببینم نفر دوم کیه
705268

یه صلوات برای شفای سرطانی های عزیز بفرسید

هر .ی صلوات میفرسه توی نظر های این بخش شروع کنه از عدد 1 ک اولین نفر صلوات خودشو فرستاده فقط عدد بزنید ببینم چقدر صلوات جمع میشه یاعلی :) اگه دوست دارید توی وبلاگاتون اینو پست ثابت کنید :) اینم اولین صلوات :الهم صلی علی محمد وال محمد ببینم نفر دوم کیه
610581

بر محمد و آل محمد (ص) صلوات ...

تو خالی ترین مردم چه .ی است ؟ . اکرم (ص) فرموده اند : (( تو خالی ترین مردم .ی است که نام من را در مقابلش ببرند، اما او بر من صلوات نفرستد. )) حتی اگر شما در حال .ید، و .ی صلوات فرستاد، شما . را رها کن و صلوات بفرست . در هر مکانی که هستی ، صدای صلوات را شنیدی ،صلوات بفرست . در هر کجا که هستی ، اسم رسول الله (ص) را که شنیدی صلوات بفرست مستحب است. منبع : در محضر مجتهدی جلد اول ++ اومدم که فقط پست های این چنینی رو زین پس تو ماه رمضان بنویسم اگر ثو. هست ایشالا خدا ثوابش را تقدیم مادرم .د...آمین
1837087

طرح فرهنگی ختم صلوات یا صلوات شمار

بنام خدا عرض ادب و احترام و همراه اهدای سلام خدمت همراهان گرامی،امروز با طرح فرهنگی ختم صلوات یا صلوات شمار در خدمتتون هستیم. یکی از طرح های فرهنگی که می تونید در مسجد یا اداره یا حسینیه و یا دفتر کار و آسانسور و .... انجام داد طرح فرهنگی ختم صلوات هستش. در این طرح شما یک برگه در سایز a4 رو می تونید چاپ کنید و یک صلوات شمار رو روی اون نصب کنید. ادامه مطلب

صلوات