صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد ع


2234626

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2237034

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2234599

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2234136

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد. در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است. آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2235848

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2236848

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد. در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است. آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2233877

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2241144

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.
2233774

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد.در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان های غزه دیده می شود که از مشاهده صحنه ای تکان هنده دچار بهتی عمیق شده است.آنچه مقابل چشمان بهت زده معتصم قرار داشت پیکر بی جان برادرش "معتز النونو" بود که در جریان تظاهرات دیروز به دست صهیونیست به شهادت رسیده بود.برچسب ها: اخبار روز, فلسطین, رژیم صهیون? ...
2232901

از چی بگم برات؟!

+ یه تیکه از سریال مدار صفر درجه هست که به نظر من دردناک ترین و شاید زیباترین سکانسه کل سریال باشه. البته یه صحنه دردناک به ظاهر زیبا نیست. منظورم از زیبایی معنی و روحیه که پشت اون سکانس وجود داره. دقیق نمیدونم چه برهه ای از تاریخ بود اما به احتمال خیلی زیاد زمان کشور توسط روس ها و انگلیسی ها بود. پدر حبیب که یک فرد متدین و مذهبی البته باسواد و فرهیخته بود و اگر اشتباه نکنم پزشک هم بود. وقتی داشت توی خیابون های تهران قدم میزد با صحنه های دردناکی مواجه شد. یکی از اون صحنه به وطنش توسط سرباز های انگلیسی و صحنه ی بعدی هم دعوا و درگیری شدید مردم جلوی نونوایی بر? ...
2236928

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +ع

پس از انتقال سفارت به قدس، تظاهرات گسترده ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم بار فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1218944

دردناک ترین صحنه شکار در حیات وحش +

ی از شکار یک آهو توسط س منتشر شده است که می تواند یکی از دردناک ترین صحنه ها در حیات وحش باشد.لینک خبر
2672212

علل های دفع ادرار در ن و مردان دلایل سوزش

شرایط تاثیرگذار بر مثانه و یا قسمت های مجاری نزدیک می تواند باعث دفع ادرار دردناک شود. پزشکان از ادرار دردناک به نام دیس اوری (dysuria) یاد می کنند. عوامل بالقوه متعددی برای این نشانه وجود دارند و بسیاری از آن ها قابل درمان هستند. افراد مبتلا به dysuria باید پزشک خود را از هر گونه علایم دیگری که تجربه می کنند آگاه کنند. اگر این علایم مربوط به ادرار دردناک یا دیس اوری باشد، پزشک می تواند آن را تشخیص داده و درمان مناسب را توصیه کنند. ادامه مطلب
2667041

علل های دفع ادرار در ن و مردان دلایل سوزش

شرایط تاثیرگذار بر مثانه و یا قسمت های مجاری نزدیک می تواند باعث دفع ادرار دردناک شود. پزشکان از ادرار دردناک به نام دیس اوری (dysuria) یاد می کنند. عوامل بالقوه متعددی برای این نشانه وجود دارند و بسیاری از آن ها قابل درمان هستند. افراد مبتلا به dysuria باید پزشک خود را از هر گونه علایم دیگری که تجربه می کنند آگاه کنند. اگر این علایم مربوط به ادرار دردناک یا دیس اوری باشد، پزشک می تواند آن را تشخیص داده و درمان مناسب را توصیه کنند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2304204

علی شریعتی

مردم کشور من با نفرت به صحنه بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند! اما با اشتیاق برای تماشای صحنه جمع می شوند! چه دردناک است زندگی با چنین مردمی.
370604

مهمترین مشکل بیمارستان معاون صحنه جذب نیروی متخصص است / 4 پزشک عمومی برای اورژانس نیاز داریم

مهمترین مشکل بیمارستان معاون صحنه جذب نیروی متخصص است / 4 پزشک عمومی برای اورژانس نیاز داریم پایگاه خبری صحنه نیوز : فرماندار شهرستان صحنه گفت : . بهداشت و درمان کشور روز 5 شنبه راس ساعت 16 برای افتتاح ساختمان جدید بیمارستان معاون وارد صحنه می شود. شهریار عباس آبادی در گفتگو با صحنه نیوز، عنوان کرد : ساخت بیمارستان معاون شهرستان صحنه در سال 82 از محل اعتبار بانک جهانی بعد از ز.له منطقه دینور شروع شد و این پروژه در سال 85 نیمه کاره رها شد و بعد از ورود من به شهرستان در سال 93 بعد دعوتی که از . میرزایی معاون برنامه ریزی استانداری و . کریم
563924

اگر م.عین حرم نبودند؟ چه می شد؟

اگر م.عین حرم نبودند جنایتکاران .ی چنین صحنه هایی و بسیار بد تر از آن را در ایران تکرار می .د . ای جوانمردان قدر شما را می دانیم و به احترام شما به ارزش هایتان عمل می کنیم. (متاسفیم از صحنه های دردناک این تصاویر).
2691853

لثه م درد میکنه

لثه م درد میکنه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپزشک و تع ...
2691854

لثه ام درد میکنه

لثه ام درد میکنه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپزشک و ت ...
2701721

لثه ام درد میکنه

لثه ام درد میکنه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپزشک و ت ...
2701715

لثه م درد میکنه

لثه م درد میکنه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپزشک و تع ...
983707

اس ام اس دردناک و سو ک

اس ام اس قلب درد اس ام اس دردناک و سو ک جملات خیلی دردناک جملات دردناک و غمگین متن دردناک کوتاه دردناک ترین جملات عاشقانه متن دردناک ج نمایندگی پیامک صوتی در حساب عشق، یک به علاوه یک برابر همه چیز، و دو منهای یک برابر هیچ چیز. in the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for. حقیقت این است که همه به شما آسیب می رسانند: شما باید فقط انی را پیدا کنید که ارزش آن را دارند. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* it doesn't hurt to feel sad from time to time. ...
983820

اس ام اس دردناک و سو ک

اس ام اس قلب درد اس ام اس دردناک و سو ک جملات خیلی دردناک جملات دردناک و غمگین متن دردناک کوتاه دردناک ترین جملات عاشقانه متن دردناک ج نمایندگی پیامک صوتی در حساب عشق، یک به علاوه یک برابر همه چیز، و دو منهای یک برابر هیچ چیز. in the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for. حقیقت این است که همه به شما آسیب می رسانند: شما باید فقط انی را پیدا کنید که ارزش آن را دارند. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* it doesn't hurt to feel sad from time to time. ? ...
2701703

تسکین درد لثه نوزادان

تسکین درد لثه نوزادان لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپز ...
2691824

تسکین درد لثه نوزادان

تسکین درد لثه نوزادان لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپز ...
2701739

لثه درد نوزاد سه ماهه

لثه درد نوزاد سه ماهه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپز? ...
2691957

لثه درد نوزاد سه ماهه

لثه درد نوزاد سه ماهه لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با دندانپز? ...
2691955

برای درد لثه در بارداری چه کنیم

برای درد لثه در بارداری چه کنیم لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با ...
2701733

برای درد لثه در بارداری چه کنیم

برای درد لثه در بارداری چه کنیم لثه درد ,لثه دردناک,لثه درد در بارداری,لثه درد نوزاد,لثه درد شدید,لثه درد در دوران بارداری,لثه درد نوزادان,لثه درد و خونریزی,لثه درد کودک,لثه درد در نوزادان,درمان لثه دردناک,لثه های دردناک,لثه متورم و دردناک,دردناکی لثه,تورم دردناک لثه, هاب دردناک لثه,برآمدگی دردناک لثه توضیحاتی در مورد لثه درد وقتی لثه هایتان احساس درد، سوزش و قرمزی دارند یا دچار زخم شده اند، ممکن است سلامت خود را از دست داده باشند. لثه های سالم صورتی هستند و درد ندارند. اگر دچار درد لثه باشید حرف زدن و خوردن می تواند دشوار باشد. پس از تماس با ...
2646945

جوش زیر پوستی دردناک

جوش زیر پوستی دردناک جوش زیر پوستی ،جوش زیر پوستی دردناک،جوش زیر پوستی چیست،جوش زیر پوستی در ناحیه ،جوش زیر پوستی پیشانی،جوش زیر پوستی لاله گوش،جوش زیر پوستی بزرگ،جوش زیر پوستی روی بینی،جوش زیر پوستی بیضه،جوش زیر پوستی دردناک روی بینی،جوش زیر پوستی دردناک در ناحیه ،جوش زیر پوستی دردناک بینی به گزارش سایت جسارت جوش های زیر پوستی به دلیل اختلال عملکرد غدد چربی پوست ایجاد می شوند. معمولا غدد چربی با مقداری سبوم مسدود می شوند و این باعث تورم سطح می شود و بعد با خاراندن آن تبدیل به یک توده قرمز رنگ دردناک روی پوست می شود. پس هرگز این کار را ...
858747

وطنم ایران

تعدادی از مردم کشور من با نفرت به صحنه بوسیدن دو عاشق نگاه میکنند، اما با اشتیاق برای صحنه . جمع میشوند، بچه های خود را به تماشا میبرند، تخمه میشکنند و هورا می کشند و کف می زنند! با چنین مردمی زندگی دردناک است! وطنم ایران
858799

وطنم ایران

تعدادی از مردم کشور من با نفرت به صحنه بوسیدن دو عاشق نگاه میکنند، اما با اشتیاق برای صحنه . جمع میشوند، بچه های خود را به تماشا میبرند، تخمه میشکنند و هورا می کشند و کف می زنند! با چنین مردمی زندگی دردناک است!وطنم ایران
1232180

جستجوی ، مطب ، متخصص، ثبت پزشک، آمیتی

دسته بندی پزشکان جراحی کلیه، مجاری ادراری و (اورولوژی)- (1 پزشک) فوق تخصص- (0 پزشک) متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)- (33 پزشک) متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)- (56 پزشک) متخصص اپیدمیولوژی- (13 پزشک) متخصص ارتودانتی - (16 پزشک) متخصص بهداشت عمومی دندانپزشکی- (33 پزشک) متخصص بیمار ی های دهان و تشخیص- (78 پزشک) متخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)- (31 پزشک) متخصص بیماری های داخلی- (1 پزشک) متخصص بیماری های دهان، فک و صورت- (19 پزشک) متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری- (15 پزشک) متخصص بیماری های قلب و عروق- (1 پزشک) متخصص بیماری های مغز و اعصاب (ن ...
2506772

روز پزشک 97 چندم است | تاریخ روز پزشک سال 97 | روز پزشک چه روزی است

روز پزشک 97 چندم است | تاریخ روز پزشک سال 97 | روز پزشک چه روزی استروز پزشک چندم است , روز پزشک 1397 چه روزی است , تاریخ روز پزشک کی هستروز پزشک چندم است در سال 1397 روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک - بیتوتهwww.beytoote.com/art/decorum/roozepezeshk1-sina ذخیره شدهمشابهزندگینامه ابوعلی سینا ابوعلی سینازندگینامه ابن سینا,روز پزشک,تاریخ روز پزشک,روز ... سال تحویل 97, تقویم سال 1397 ... روز اول شهریورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا ستاره پرفروغ عرصه طب در ایران ، روز پزشک نامیده شده است. ... امرا که سفرهای متعدد و حبس چند ماهه وی توسط تاج الملک ، حاکم همدان ، را به دنبال داشت .روز پزشک ...
2647978

درمان جوش زیر پوستی دردناک

درمان جوش زیر پوستی دردناک جوش زیر پوستی ،جوش زیر پوستی دردناک،جوش زیر پوستی چیست،جوش زیر پوستی در ناحیه ،جوش زیر پوستی پیشانی،جوش زیر پوستی لاله گوش،جوش زیر پوستی بزرگ،جوش زیر پوستی روی بینی،جوش زیر پوستی بیضه،جوش زیر پوستی دردناک روی بینی،جوش زیر پوستی دردناک در ناحیه ،جوش زیر پوستی دردناک بینی به گزارش سایت جسارت جوش های زیر پوستی به دلیل اختلال عملکرد غدد چربی پوست ایجاد می شوند. معمولا غدد چربی با مقداری سبوم مسدود می شوند و این باعث تورم سطح می شود و بعد با خاراندن آن تبدیل به یک توده قرمز رنگ دردناک روی پوست می شود. پس هرگز این ? ...
2362999

تعیین سن مقتول با خون صحنه جرم

lyqtciتجزیه و تحلیل خون همواره یکی از ابزارها و روش های اساسی در پزشکی قانونی محسوب شده است.درحال حاضر، یک آزمایش خون جدید توسط محققان ای ی نیویورک در "آلبانی" کشف شده است که در عرض یک ساعت، سن مقتول یا فرد مشکوک به قتل را از طریق نمونه خون وی در صحنه جرم تعیین می کند.با توجه به اینکه هر فرد تقریبا ۴.۷ تا ۵.۵ لیتر خون در بدن دارد، در صحنه های وقوع جرم معمولا خون در همه جا پراکنده می شود.با آزمایش خونی که در صحنه جرم وجود داشته است، علت مرگ مقتول مشخص می شود. علاوه بر آن، این آزمایشات این امکان را به پزشک قانونی می دهد که تشخیص دهد آیا خون متعلق به انسان بوده ا? ...
1306215

وب سایت آمیتی

دسته بندی پزشکان جراحی کلیه، مجاری ادراری و (اورولوژی)- (0 پزشک) فوق تخصص- (0 پزشک) متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)- (0 پزشک) متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)- (0 پزشک) متخصص اپیدمیولوژی- (0 پزشک) متخصص ارتودانتی - (0 پزشک) متخصص بهداشت عمومی دندانپزشکی- (0 پزشک) متخصص بیمار ی های دهان و تشخیص- (0 پزشک) متخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)- (0 پزشک) متخصص بیماری های داخلی- (0 پزشک) متخصص بیماری های دهان، فک و صورت- (0 پزشک) متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری- (0 پزشک) متخصص بیماری های قلب و عروق- (0 پزشک) متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورول? ...
834090

قدس صحنه درگیری پس از شهادت شیرخوار فلسطینی

بسم الله الرحمن الرحیم شهر قدس شریف، پس از شهادت شیرخواره فلسطینی که در خانه اش آتش زده شد، . شب صحنه درگیری معترضان فلسطینی و نظامیان صهیونیست بود. درگیری های شدیدی از . شب (.ب) در مناطق مختلف شهر قدس شریف، میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این درگیری ها چند مجروح بر جای گذاشت. شاهدان عینی گفتند که این درگیری ها در چندین محله قدس مانند محله های «العیسویه»، «بیرنبالا»، «جبل المکبر»، «ا.عیم»، «العیزریه» و «ابو دیس» رخ داده است. این درگیری ها در پی اعتراض جوانان فلسطینی به کشتار کودک...
1232200

جستجوی ، مطب ، متخصص، ثبت پزشک، آمیتی

دسته بندی پزشکان جراحی کلیه، مجاری ادراری و (اورولوژی)- (1 پزشک) فوق تخصص- (0 پزشک) متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)- (33 پزشک) متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)- (56 پزشک) متخصص اپیدمیولوژی- (13 پزشک) متخصص ارتودانتی - (16 پزشک) متخصص بهداشت عمومی دندانپزشکی- (33 پزشک) متخصص بیمار ی های دهان و تشخیص- (78 پزشک) متخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)- (31 پزشک) متخصص بیماری های داخلی- (1 پزشک) متخصص بیماری های دهان، فک و صورت- (19 پزشک) متخصص بیماری های عفون ...
2556823

اس ام اس زیبای تبریک روز پزشک

اس ام اس و متن تبریک روز پزشک - بیتوته www.beytoote.com/fun/sms/doctorsday-sms1-greetings translate this page متن ادبی برای تشکر از پزشک اس ام اس طنز روز پزشک پیامک روز پزشک , اس ام اس سرکاری روز پزشک , تشکر و قدردانی از پزشک , اس ام اس تبریک روز پزشک , روز پزشک , متن روز ... اس ام اس های رسمی تبریک روز پزشک, پیامک های زیبای روز پزشک ...you visited this page on 8/20/18. اس ام اس و متن تبریک روز پزشک (2) - بیتوته www.beytoote.com/fun/sms/sms-text2-congratulations translate this page اس ام اس ادبی روز پزشک جملات تبریک روز پزشک روز بزرگداشت ابوعلی سینا , اس ام اس مخصوص ... اس ام اس های رسمی تبریک روز پزشک, پیامک های زیبای روز پزشک. ا ...
2422146

یادداشت های یک پزشک جوان (کتاب)

به طور واضحی دارم تو کتاب خوندن تنبلی می کنم به طوری که از بعد کنکور تا حالا فقط دو تا کتاب خوندم ؛ جنگجوی عشق و یادداشت های یک پزشک جوان . خب سعی می کنم خودمو جمع و جور کنم و کتاب های بیشتری بخونم تا پایان تابستون. کتاب یادداشت های یک پزشک جوان از نظر من فوق العادددده بود البته نمیدونم من شاید چون تشنه علم پزشکی و تجربیات پزشک ها و ...هستم برام جذاب بود ولی خب یه سری صحنه های زخم و جراحت و اینا رو بدجوری شبیه سازی کرده بود اگه روحیه تون به اینجور.چیزها حساسه با احتیاط بخونیدش ! خلاصه از نظر من فضاسازی ها و شخصیت پردازی هاش عالی بود و من خیلی ارتباط خوبی باه ...
2375486

سوزش بعد از

زرد شدن رنگ اسپرمکم شدن میل گاهش میزان اسپرمبا عرض سلام و خسته نباشید من پسری 26 ساله هستم که الان نزدیک 2 هفته هست که میل م کاهش پیدا کرده ام و ناحیه هنگاه با درد و سوزش همراه است و رنگ اسپرم به صورت زرد رنگ و ه شده و کم است میخواستم بدونم دلیل این مشکل چیشت ؟ممنونتوسط jolbak77 درسایر مسایل · دردناکبه خاطر دردناک باید به متخصص اورولوژیست مراجعه کنید..با معاینه جسمی و انجام آزمایشات علت بیماری تشخیص داده می شود. دردناک چطور تشخیص داده می شود؟برای تشخیص علت دردناک یک معاینه جسمی کامل، از جمله معاینه دیجیتال ی انجام می شود.در زمان مراجعه به پزشک آماده باشید ت? ...
2658673

ماسک و درمان جوش زیر پوستی دردناک صورت و در ناحیه

جوش زیر پوستی جوش زیر پوستی ،جوش زیر پوستی دردناک،جوش زیر پوستی چیست،جوش زیر پوستی در ناحیه ،جوش زیر پوستی پیشانی،جوش زیر پوستی لاله گوش،جوش زیر پوستی بزرگ،جوش زیر پوستی روی بینی،جوش زیر پوستی بیضه،جوش زیر پوستی دردناک روی بینی،جوش زیر پوستی دردناک در ناحیه ،جوش زیر پوستی دردناک بینی به گزارش سایت جسارت جوش های زیر پوستی به دلیل اختلال عملکرد غدد چربی پوست ایجاد می شوند. معمولا غدد چربی با مقداری سبوم مسدود می شوند و این باعث تورم سطح می شود و بعد با خاراندن آن تبدیل به یک توده قرمز رنگ دردناک روی پوست می شود. پس هرگز این کار را انجام ن ...
1232181

جستجوی ، مطب ، متخصص، ثبت پزشک، آمیتی

فوق تخصص نازایی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص مراقبت های ویژه (آی سی یو)- (0 پزشک) فوق تخصص راسکوپی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد- (1 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی ن (انکولوژی ن)- (0 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی دستگاه ادراری و (اوروانکولوژی)- (1 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی (انکولوژی)- (2 پزشک) فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان- (1 پزشک) فوق تخصص جراحی ک ن- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و ک ن (اورولوژی ک ن)- (2 پزشک) فوق تخصص جراحی قلب و قفسه صدری(قلب و تورا )- (21 پزشک) فوق تخصص جراحی قلب و عروق- (9 پزشک) فوق تخصص جراحی قفسه صدری ( جراحی ت? ...
1306216

وب سایت آمیتی

صفحه اصلی گروه های زیرمجموعه فوق تخصص فوق تخصص نازایی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص مراقبت های ویژه (آی سی یو)- (0 پزشک) فوق تخصص راسکوپی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد- (0 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی ن (انکولوژی ن)- (0 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی دستگاه ادراری و (اوروانکولوژی)- (0 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی (انکولوژی)- (0 پزشک) فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی ک ن- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و ک ن (اورولوژی ک ن)- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی قلب و قفسه صدری(قلب و تورا )- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی قلب و عروق- (0 پ? ...
1232199

جستجوی ، مطب ، متخصص، ثبت پزشک، آمیتی

صفحه اصلی گروه های زیرمجموعه فوق تخصص فوق تخصص نازایی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص مراقبت های ویژه (آی سی یو)- (0 پزشک) فوق تخصص راسکوپی و آی وی اف- (0 پزشک) فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد- (1 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی ن (انکولوژی ن)- (0 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی دستگاه ادراری و (اوروانکولوژی)- (1 پزشک) فوق تخصص سرطان شناسی (انکولوژی)- (2 پزشک) فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان- (1 پزشک) فوق تخصص جراحی ک ن- (0 پزشک) فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و ک ن (اورولوژی ...
684659

کارت پستال روز پزشک

جدیدترین کارت پستال روز پزشک قبل از دیدن مطالب زیر به سایت زیبای زیر نیز سری بزنید www.sarmaye-tablofarsh.mihanblog.comتبدیل ع. دلخواه شما به تابلو فرش،هدیه ای نفیس وماندگار آه ای طبیب دل من درمان بیماری ام کندر پای تو رفتم از دست فکر پرستاریم کندر دام عشقت اسیرم خون می خورم تا بمیرمگر فرصتی مانده باقی ای مهربان یاریم کن روز پزشک مبارک کارت روز پزشک جدیدترین کارت پستال روز پزشک جدیدترین کارت پستال روز پزشک تصاویر ویژه روز پزشک جدیدترین کارت پستال روز پزشک تبریک روز پزشک کارت تبریک روز پزشک
972134

روز پزشک چه تاریخی است و چند شنبه است | روز پزشک 96 کی هست

روز پزشک چه تاریخی است و چند شنبه است | روز پزشک 96 کی هست نام گذاری روز پزشک در تقویم کشور به تقدیر از تلاش های انها در عرصه درمان است. در این مطلب از تاپ نیوز تاریخ روز پزشک قرار داده می شود روز پزشک چه تاریخی است روز بزرگداشت ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی در تقویم . ایران به روز پزشک نام گذاری شده است تاریخ روز پزشک اول شهریور هر سال است که پاس بزرگداشت ابوعلی سینا است.در سال 96 چهارشنبه یک شهریورماه تاریخ روز پزشک است ادامه مطلب
870765

توصیه های مهم در مورد جراحی باند معده

توصیه های مهم که نیاز به مراجعه به پزشک می باشد، چیست؟ اگر قادر به بلعیدن هیچ چیز حتی آب نیستید، سریعا با جراح خود تماس بگیرید. اکثر بیماران معمولا دو تا سه ماه پس از عمل موقتا کاهش وزن آنان متوقف می شود و این توقف نشانه نیاز به تنظیم باند (adjust) می باشد. اگر محل پورت قرمز شد یا دردناک شد باید به پزشک مراجعه شود. ادامه مطلب
1493882

تصاویر دردناک از ز له کرمانشاه

ع های دردناک از ز له کرمانشاه تصاویری دردناک از ز له در استان کرمانشاه که در فضای مجازی منتشر شد... ادامه مطلب
55743

. پاو.وینت ارتباط پزشک و بیمار

اختصاصی از حامی فایل . پاو.وینت ارتباط پزشک و بیمار . با . و پر سرعت . فهرست مطالب:ارتباط صمیمانه چیست؟چگونه ارتباط پزشک و بیمار پیشرفت می کند؟پزشک چه مقدار از خود را در روابطش با بیمار مایه می گذارد؟ شخصیت پزشک و باور هایش چه نقشی را در رابطه پزشک و بیمار بازی می کند؟چه عواملی روابط پزشک و بیمار را ت.یب می کند؟اگر پزشک و بیمار توافق نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟پزشک با بیمار ناامید چه باید .د؟انتخاب یک روش درمانی خاص بدون در نظر گرفتن خواسته بیمار در چه زمانی درست است؟نقش رازداری چیست؟آیا پزشک هیچگاه برای عدم گزارش یک مورد ضروری مورد بازخواست قر
1020550

اس ام اس تبریک روز پزشک (3)

مجموعه: اس ام اس های جالب جملات زیبای تبریک روز پزشک بدین وسیله یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا، بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران ی تبریک عرض مینماییم تبریک روز پزشک پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند .روز پزشک مبارک اس ام اس تبریک روز پزشک هر به طب و پزشکی بپردازد، باید درباره جان مردم از خدا بترسد و خیرخواه باشد و تلاش کند تا بیمار خود را با دقت درمان کندروز پزشک مبارک پیام تبریک روز پزشک حضورت اشارتی ست انه، شاید دردمندی به دستان تو دخیل ب ...
1668462

دلیل رابطه دردناک چیست؟

گاهی در رابطه بین زوجین، مقاربت برای زن دردناک می شود. اما آیا از همان ابتدا مقاربت برایش دردناک بوده یا به تازگی این ح را تجربه می کند؟ مقاربت دردناک یکی از مشکلات شایع در بین زوجین است که در این بحث ما برای شما به دنبال علل آن بوده ایم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2648660

جوش های زیر پوستی زیر بغل

جوش های زیر پوستی زیر بغل جوش زیر پوستی ،جوش زیر پوستی دردناک،جوش زیر پوستی چیست،جوش زیر پوستی در ناحیه ،جوش زیر پوستی پیشانی،جوش زیر پوستی لاله گوش،جوش زیر پوستی بزرگ،جوش زیر پوستی روی بینی،جوش زیر پوستی بیضه،جوش زیر پوستی دردناک روی بینی،جوش زیر پوستی دردناک در ناحیه ،جوش زیر پوستی دردناک بینی به گزارش سایت جسارت جوش های زیر پوستی به دلیل اختلال عملکرد غدد چربی پوست ایجاد می شوند. معمولا غدد چربی با مقداری سبوم مسدود می شوند و این باعث تورم سطح می شود و بعد با خاراندن آن تبدیل به یک توده قرمز رنگ دردناک روی پوست می شود. پس هرگز این کا ...
2646976

جوش زیر پوستی زیر بغل

جوش زیر پوستی زیر بغل جوش زیر پوستی ،جوش زیر پوستی دردناک،جوش زیر پوستی چیست،جوش زیر پوستی در ناحیه ،جوش زیر پوستی پیشانی،جوش زیر پوستی لاله گوش،جوش زیر پوستی بزرگ،جوش زیر پوستی روی بینی،جوش زیر پوستی بیضه،جوش زیر پوستی دردناک روی بینی،جوش زیر پوستی دردناک در ناحیه ،جوش زیر پوستی دردناک بینی به گزارش سایت جسارت جوش های زیر پوستی به دلیل اختلال عملکرد غدد چربی پوست ایجاد می شوند. معمولا غدد چربی با مقداری سبوم مسدود می شوند و این باعث تورم سطح می شود و بعد با خاراندن آن تبدیل به یک توده قرمز رنگ دردناک روی پوست می شود. پس هرگز این کار را ...
509702

... i want to make this world a little better

چند روز پیش داگویل رو دیدم. بلافاصله یه متنی نوشتم و خیلی روی دردناک بودن و اینکه گریه مم گرفته بود حتی، تاکید .. ولی الان فقط می نویسم دردناک بود. چند روزه دارم با خودم کلنجار می رم که دوباره ببینمش؛ اینطور سعی می کنم خودمو راضی کنم که می گم خب بعضی صحنه هاشو می زنم جلو. نیاز دارم که بازم ببینمش چون مغزم به یه سری دریافت ها می رسه، ازون طرف نمی خوام خودمو آزار بدم. جایی در نقد این . نوشته شده: "ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺴ
551992

... i want to make this world a little better

چند روز پیش داگویل رو دیدم. بلافاصله یه متنی نوشتم و خیلی روی دردناک بودنش، تاکید .. ولی الان فقط می نویسم دردناک بود. چند روزه دارم با خودم کلنجار می رم که دوباره ببینمش؛ اینطور سعی می کنم خودمو راضی کنم که می گم خب بعضی صحنه هاشو می زنم جلو. نیاز دارم که بازم ببینمش چون مغزم به یه سری دریافت ها می رسه، ازون طرف نمی خوام خودمو آزار بدم. جایی در نقد این . نوشته شده: "ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟". امیدوار بودم اون آدم...
1332211

این همه فساد....

تا چند ماه دیگه من هم میشم 1 پزشک... و چون تو محیط با پزشکان مختلف بودم و رفتار بسیار بد خیلی از پزشکان رو دیدم همیشه نگرانیم این بوده که مبادا من هم بعد از چند سال این اندازه حیوان صفت بشم.... اینا رو مینویسم که بیشتر حواسم باشه به حرکات و رفتارم. به این که اگه پزشک شدیم قرار نیست بشیم زالو و خون مردم رو بمکیم. چند وقت پیش صحنه ای رو دیدم و امروز خبری رو شنیدم که دوباره این سوال برام پیش اومد چرا پزشک های کشور ما تا این اندازه گستاخ و بی ملاحظه و متاسفانه بی شرف شده اند. هر چی که مقام و جایگاهشون بهتر میشه از نظر اخلاقیات نزول میکنند.چند ماه پیش برای ...
1001788

ریش قرمز

توی ریش قرمز کوروساوا یه صحنه ای هست که پزشک قدیمی به پزشک جدیده که اومده به اون درمانگاه تی داره درمانگاه رو معرفی می کنه بهش میگه : اومدن به این جا باعث میشه از خودت بپرسی که چرا خواستی پزشک بشی می خوام شعری که برای الگوریتمهای هیپوکالمی گفته بودم رو براتون بذارم . برگ سبزی است نذر رزیدنتی درویش فقط مدیونید بزنید به نام دیگه ای :)))) بر ایرادات قافیه و عروضی این شعر واقفم :)))) الگوریتم رو بذارید جلوتون لذت ببرید از شعری که یک صبح در کتابخانه شهید گرکانی شیراز به من الهاااام شد ..... شعری با مطلع ز احوال مریض هایپو کالم تو را آگه کنم ای مرد عالم که به تدر ...
1018528

ریش قرمز

توی ریش قرمز کوروساوا یه صحنه ای هست که پزشک قدیمی به پزشک جدیده که اومده به اون درمانگاه تی داره درمانگاه رو معرفی می کنه بهش میگه : اومدن به این جا باعث میشه از خودت بپرسی که چرا خواستی پزشک بشی می خوام شعری که برای الگوریتمهای هیپوکالمی گفته بودم رو براتون بذارم . برگ سبزی است نذر رزیدنتی درویش فقط مدیونید بزنید به نام دیگه ای :)))) بر ایرادات قافیه و عروضی این شعر واقفم :)))) الگوریتم رو بذارید جلوتون لذت ببرید از شعری که یک صبح در کتابخانه شهید گرکانی شیراز به من الهاااام شد ..... شعری با مطلع ز احوال مریض هایپو کالم تو را آگه کنم ای مرد عالم که به تدر ...

صحنه ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد ع