شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید


2918981

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید

براساس قانون جدید مجازات ی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است.ماده ۲۵ -در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید.الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیرنداشته باشد:۱ - محکومیت قطعی به حد. ۲ - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو.۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازی ال درجرائم عمدی.۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات. ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماع? ...
1330354

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات تعداد صفحات : 70 صفحه چکیده مقدمه تعلیق اجرای مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات محکومیت تعزیری فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها استحقاق محکوم مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق تعیین مدت معین گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات محکومیت به حبس محکومیت به شلاق محکومیت به جزای نقدی قلمرو تعلیق در مجازات های تکمیلی و تبعی و تتمیمی جرائم ممنوع علیق گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات تأثیر تعلیق در مورد محکو? ...
2825582

شرایط و نحوه تعلیق اجرای مجازات

شرایط و نحوه تعلیق اجرای مجازات : مطابق مواد 48 تا 53 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. ی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد. ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، ب? ...
2373214

تعلیق اجرای مجازات.

تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ی فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای ی وم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل ی وم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع ? ...
2825584

شرایط تعلیق اجرای مجازات

شرایط تعلیق اجرای مجازات مطابق ماده 46 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
2839208

شرایط عفو مجازات و نسخ قانون به عنوان موارد سقوط مجازات

شرایط عفو مجازات و نسخ قانون به عنوان موارد سقوط مجازات : مطابق مواد 96 تا 99 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین ی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام ی است. ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زی ده ندارد. ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آ ...
2464600

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه چکیده قانون جدید مجازات ی در برگیرنده نوآوری هایی است که تا حدود زیادی ابهام های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات ی با تغییراتی مواجه شده است. مه
2464564

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه چکیده قانون جدید مجازات ی در برگیرنده نوآوری هایی است که تا حدود زیادی ابهام های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات ی با تغییراتی مواجه شده است. مه
791962

درباب مجازات شخصیت حقوقی

قانون مجازات .ی ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود. قانون مجازات .ی ماده 20- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتک. و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: قانون مجازات .ی ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حق...
672670

. تعلیق اجرای مجازات 32 ص.doc

. تعلیق اجرای مجازات 32 ص.doc . تعلیق اجرای مجازات 32 صdoc تحقیق تعلیق اجرای مجازات 32 صdoc مقاله تعلیق اجرای مجازات 32 صdoc تعلیق اجرای مجازات 32 صdoc دسته بندی حقوق فرمت فایل zip حجم فایل 31 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 32 صفحه . آزاد .ی واحد خمین دانشکده ادبیات موضوع تحقیق: تعلیق اجرای مجازات .: جناب آقای رجبیّه محقق: کبری بابان نوری رشته: فقه و مب?...
2792566

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات ی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات ی مصوب 1392 الف:حد ب:قصاص پ:دیه ت:تعزیر الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات ی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است: حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات ی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات ی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است. پ) تعریف دیه: در قانون مجازات ی ? ...
1189776

نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1370و1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی

بنام خدا نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1392و1370 در مقایسه با قانون مجازات عمومی 1352 (قسمت دوم) مقدمه انچه در این قسمت وقسمت های بعدی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد تغییرات ایجاد شده در مواد قانون های بعدی نسبت به قانون قبلی است که آیا بهتر گردیده یا خیر؟ ماده1 قانون مجازات عمومی سال 1352 قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی که در باره مجرم اعمال می شود ماده 1 قانون مجازات ی سال 1370 عینا با اضافه کلمه ی بعد از کلمه مجازات همان ماده ا سال 52 است ماده1 قانون مجازات ی سال 1392 قانون مجازات ی مشتمل بر جرایم ومجازاتهای حدود،? ...
1431298

تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات 32 ص1

تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات 32 ص1 لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 33 صفحه قسمتی از متن .doc : آزاد ی واحد خمین دانشکده ادبیات موضوع تحقیق: تعلیق اجرای مجازات : جناب آقای رجبیّه محقق: کبری بابان نوری رشته: فقه و مبانی حقوق فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی 1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده 2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها 3- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی 1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای م ...
2951401

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات یقیمت: 40,000 تومانتحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی فهرست مطالب: چکیده انواع مجازات از منظر قانون هفت سال بیشترین مدت محرومیت اشاره به برخی از مجازات های تبعی مجازات تبعی در قانون جدید محرومیت های محکومان تبعی مصادیق مجازات های تبعی و ... قیمت : 40,000 تومان
2511520

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی فهرست مطالب: چکیده انواع مجازات از منظر قانون هفت سال بیشترین مدت محرومیت اشاره به برخی از مجازات های تبعی مجازات تبعی در قانون جدید محرومیت های محکومان تبعی مصادیق مجازات های تبعی و ... قیمت : 40,000 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل
1095062

تعلیق اجرای مجازات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تعلیق اجرای مجازات فرمت : word تعداد صفحات : 32 مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی 1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده 2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها 3- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی 1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات 2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق 3- تعیین مدت معین گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها الف- قلمرو تعلیق ...
1007998

قانون مجازات ی

قانون مجازات ی روزآمد تا ۹۴/۸/۱ صفحات: ۳۳۴قیمت: ۹،۰۰۰ تومانچاپ: بنیاد حقوقی میزان•کتاب حاضر مشتمل بر ۵ کتاب است:کلیاتحدود قصاصدیات تعزیرات و مجازات های بازدارنده•بانضمام قانون جرایم رایانه ایبخش یکم: جرایم و مجازات هابخش دوم: آئین دادرسیبخش سوم: سایر مقررات •قانون صدور چک•قانون تشدید مجازات مرتکبین اء و و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴•قانون مجازات مرتکبین اختلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹•قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، سال ۱۳۸۶•قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸صفحات نخست کتاب حاضر در قالب فایل pdf ...
1062890

تبدیل مجازات

تبدیل مجازات برخی جرایم به حبس به تصویب مجلس رسید نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با را اصلاح د. براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می گردد. ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات و ضبط اموال ناشی از یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به » به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر ...
955454

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی, بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود تعدادصفحات:51۴۰,۰۰۰ تومان بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که...
1704088

مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی

تحقیق مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی مقایسه ماده ۵۴ ق.ا.ک با ماده ۵۷ ق.م.ا مقدمه: همانطور که می دانیم در ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری : مستخدم مکلف است به اجرای دستور مافوق – حتی اگر مغایر با قوانین و مقررات باشد . اما در ماده ۵۷ قانون مجازات ی : هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود – آمر و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند . در این مجموعه بر آن شدم که این دو موضوع را با راهنمایی های ارجمندم جناب آقای ششگُل مورد بحث ، و مقایسه قرار دهم. مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ...
2506106

قانون مجازات ی چه قانونی است ؟

به گزارش سایت مشاوره کیفری دینا ، برای ب ایی نظم و ترتیب در جامعه نیاز است تا قانونگذار قوانینی را تنظیم کند . همه جوامع و افراد امروزه با قانون سر و کار دارند و باید آن را رعایت کنند . یکی از مهمترین این قوانین قانون مجازات ی است که در واقع به عنوان مادر قوانین در امور جزایی به حساب می آید . قانون مجازات ی برای اولین بار در سال 70 تصویب شد و برای مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا شد . بعد از آن در سال 75 مدت اجرای آزمایشی آن برای مدت 10 سال تمدید شد . نهایتا در سال 90 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال 92 تصویب شد . قانون مجازات ی جدید از دو بخش عمومی و اختصا? ...
2893402

کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی

ید ارزان کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی همه مقالات پیرامون کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی به فروش می رسند. فایل های هم موضوع علوم انسانی. آیا میدانید کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی چیست و چگونه ایجاد میشود؟ buy کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی from us cheaper. corrected and approved کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی translation from here. پی دی اف کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی مطالب مرتبط با مقاله کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و ...
2869590

نحوه و شرایط تعیین مجازات بیش از سه جرم ارتک در قانون مجازات ی :

نحوه و شرایط تعیین مجازات بیش از سه جرم ارتک در قانون مجازات ی : مطابق مادتین 134 و 135 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتک بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتک بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می ...
197254

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد قانون جدید مجازات .ی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می دانند.حذف سنگسار، رای جایگزین . برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.سه قانون مذکور در سال 70
1594234

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات تحقیق رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 30 صفحه. دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم ...
2869593

مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات ی

مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات ی مطابق مواد 127 تا 129 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتک تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع ...
2200682

معیار درجه بندی مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا درجه ۸

بر اساس قانون مجازات ی برای شخص مجرم مجازات هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات ها بر اساس شدت جرم به ۸ درجه تقسیم بندی شده اند. مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت در قانون چگونه است؟ بر اساس متن قانون مجازات ی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مو ...
2869589

نکات و شرایط تعیین مجازات در صورت تکرار جرم در قانون مجازات ی

نکات و شرایط تعیین مجازات در صورت تکرار جرم در قانون مجازات ی: مطابق مواد 136 تا 139 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۳۶- هرگاه ی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم است. ماده ۱۳۷- هر به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود. ماده ۱۳۸- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعم ...
594214

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه .، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد. فهرست ۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات.. ۱ ۲-۱تعویق صدور حکم. ۱ ۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳ ۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳...
2869596

نکات و شرایط شروع به جرم در قانون مجازات ی

نکات و شرایط شروع به جرم در قانون مجازات ی مطابق مواد 122تا 124 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۲۲- هر قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش ...
838936

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
2449702

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به م ...
689526

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
2852224

پروژه بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات ی

پروژه بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات ی چکیده:در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات ی می پردازیم.جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از ی و، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری ...
805930

پایان نامه با موضوع:بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات .ی مصوب 92

سوالات تحقیق 1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات .ی مصوب 92 چیست؟ 2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟ 3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟ 4-به طور کلی بررسی شود که تحولات […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2918532

مجازات استفاده از سلاح سرد در قانون مجازات ی

براساس ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات ی مصوب ۱۳۷۵ «هر به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با ی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»
2918531

مجازات استفاده از سلاح سرد در قانون مجازات ی

براساس ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات ی مصوب ۱۳۷۵ «هر به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با ی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»
2820756

شرط استفاده از مشروط؛ دفتر 88019244

شرط استفاده از مشروط محکومیت به مجازات حبس است.شرط های اعطای مشروط در ماده 58 قانون مجازات ی جدید از این قرار است:1- گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از 10 سال نصف و دیگر محکومان یک سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات ی سابق و جدید در مورد مشروط محکومان به حبس های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال از مدت ح ...
2787308

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات ی مصوب 1392 عنوان می کند: ماده 143 قانون مجازات ی مصوب 1392 اشعار دارد : در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. وماده 20 قانون مجازات ی نیز بیان میکند : در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتک و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف– انحلا ...
2823208

شرایط و موارد مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات ی

شرایط و موارد مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات ی : مطابق مادتین 23 و 24 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتک و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات تی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته ...
2512942

پاو وینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟

پاو وینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ دید کلی : پاو وینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ در 20 اسلاید برای شما عزیزان علاقهمند به رشته حقوق در نظر گرفته شده است. توضیحات کامل : پاو وینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ مسائل حقوقی تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به ح اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد فهرست : تعلیق مجازات ...
2915556

ماده ۱۲ قانون مجازات ی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
274916

تعلیق اجرای مجازات اه. و آثار

اختصاصی از فایلکو تعلیق اجرای مجازات اه. و آثار . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28 تعلیق اجرای مجازات اه. و آثار مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان ...
2876306

نکات و شرایط تعیین مجازات در جرایم متعدد وفق قانون مجازات ی:

نکات و شرایط تعیین مجازات در جرایم متعدد وفق قانون مجازات ی: مطابق مواد 131 تا 133 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتک و نیز مجازات آنها ی ان باشد. تبصره ۱- چنانچه مرتکب به و حبس یا و تبعید محکوم گردد، تنها اجراء می شود. تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط ک ...
2915552

ماده ۱۶ قانون مجازات ی قانون مجازات ی فصل اول - مجازاتهای اصلی

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
2881664

بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی

بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی هدف از این پایان نامه بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات 95 حجم 168 کیلوبایت فرمت فایل اصلی docx دسته بندی حقوق توضیحات کامل هدف از این پایان نامه بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی می باشد. جرم از جمله جرائم عمدی است و ارتکاب عمل توأم با سؤء نیت می باشد.منتهی در این جرم دو نوع سوء نیت عام و خاص وجود دارد.سوء نیت عام بدین مفهوم است که مرتکب اعم از زانی و زانیه بدانند که عمل آنها جرم است و رابطه شویی بین این دو وجود ندار ...
2512944

پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون

پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون دید کلی : پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون در 28 اسلاید برای دانشجویانو علاقه مندان رشته حقوق در نظر گرفته شده است. توضیحات کامل : پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون مسائل حقوقی زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان بار آن برای شخص زندانی، خانواده ی او و جامعه بر هیچ پوشیده نیست؛ بنابراین می توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه ی معایب آن بر فوای ...
2833772

مقررات توبه در قانون جدید مجازات ی

در قانون مجازات ی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد . توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد. همچنین در مورد محاربه، به استناد آیات 33 و34 سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده 113 قانون مجازات ی که مشعر است (توبه شخص زمانی که به عنف مرتکب شده باشند را به ...
2915553

ماده ۱۵ قانون مجازات ی قانون مجازات ی فصل اول - مجازاتهای اصلی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
2876304

نکات و شرایط موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات ی

نکات و شرایط موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات ی: مطابق مواد 146 تا150 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد. ماده ۱۵۰- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از ...
2272734

مجازات براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مجازات براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقدمه مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات الف . مشروعیت مجازات از لحاظ فلسفی ب . عادلانه نبودن مجازات ج . حفظ و حمایت جامعه د . تاثیر مجازات در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت هـ ـ مجازات و اشتباهات قضایی موقعیت فعلی مجازات درکشورهای مختلف الف . کشورهای اروپای غربی ب . کشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی) ج . در حقوق جزای ی د . در کشورهای ی عرب زبان منابع: شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به ط ... دریافت فایل
2421502

نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات ی).

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.
2952364

سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت

مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات ی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است.-فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، ۳ ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع خیانت در امانت می پرداخت.ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات ی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات ی بخش تعزیرات مشابهت دارد.-بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات ی، هر از سفید مهر یا سفید امض ...
1195228

قانون مجازات ی کامل- جهت آزمون وک

قانون مجازات ی به عنوان منبع اصلی درس حقوق جزا شناخته میشود که بایستی به صورت کامل جهت آزمون وک مطالعه گردد. مطالعه نص قانون مجازات ی مخصوصاً در قسمت حقوق جزای عمومی بسیار اهمیت دارد و عمده ی سوالات آزمون وک در این قسمت از نص قانون هستند. در این بخش متن کامل قانون مجازات ی شامل کتاب اول تا چهارم (کلیات- حدود- قصاص- دیات) مصوب 1392 و کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 را جهت برای داوطلبان آزمون وک قرار دادیم. مستقیم فایل کامل قانون مجازات یpdf file مستقیم فایل کامل قانون مجازات یword office file
1775224

بررسی-مجازات های-تبعی-در-قانون-جدید-مجازات- ی

بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی فایل کامل بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی در قالب فایل pdf و متشکل از 51 صفحه
768176

قانون مجازات .ی

بإسم رب الجمیل قانون مجازات .ی جناب آقای . محمود . رئیس محترم . ایران عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی . ایران قانون مجازات .ی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای .ی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات .ی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای .ی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت: - حضرت آیت الله ...
2823212

حکم دادگاه به مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی

حکم دادگاه به مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی مطابق مادتین 12 و 13 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می ش ...
2831580

شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد مرتکبان جرائم غیر عمدی

شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد مرتکبان جرائم غیر عمدی : مطابق مواد 68 تا 70 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتک بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستو ...
1054040

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات مقدمه: در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مست م تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2011698

تحقیق تعویق صدور حکم بر اساس قانون جدید مجازات ی (مصوب 1392)

تحقیق تعویق صدور حکم بر اساس قانون جدید مجازات ی (مصوب 1392) چکیده: تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات ی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات ی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید