سامانه تلفن گویا چیست و چه کاربردی دارد


2139968

سامانه تلفن گویا چیست و چه کاربردی دارد ؟

سامانه تلفن گویای (مرکز تماس) مینا سامانه تلفن گویای مینا، امکان استفاده از نسل جدید خدمات تلفنی و ارتباطی را برای شرکتها و سازمانها فراهم میکند، اگر نیاز دارید: خ ر تلفنی بصورت 24 ساعته فعال بوده، مخاطب را راهنمائی کرده و تماس را در ساعات کاری به داخلی مربوطه متصل نماید در صورت ی و یا عدم امکان پاسخگوئی، تماس گیرنده در صف انتظار قرار گیرد، تماسش به مقصد دیگری دایورت شود و یا بتواند در صندوق صوتی پیام بگذارد آماری کامل از جزئیات تماسهای روزانه دفتر خود را (اعم از ورودی ها، وجی ها، تماسهای از دست رفته، تماس های با ی مواجه شده و ...) داشته باشید مکالما ...
1196094

سامانه هم آوا

سامانه هم آواسامانه هم آواسامانه جامع آموزشی علمی کاربردیسامانه هم آوا ( سامانه سجاد سابق ) سیستم آموزشی علمی کاربردی می باشد که دانشجویان علمی کاربردی با ورود به سامانه هم آوا می توانند کلیه امور آموزشی جامع علمی کاربردی را انجام دهند. تمامی امکاناتی که در سامانه سجاد برای پذیرفتگان جدید و دانشجویان قبلی علمی کاربردی وجود داشته در این سامانه نیز وجود دارد و این سامانه به طور کامل جایگزین سامانه سجاد شده است.سامانه هم آوا ( سیستم آموزشی علمی کاربردی ) خدمات انتخاب واحد علمی کاربردیٰ ثبت نام پذیرفته شدگان علمی کاربردیٰ پرداخت شهریه علمی کاربردی ٰ ن ...
1949803

آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟ آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟ آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرف ...
1949802

آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟ آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟ آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفت ...
1949857

آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ت? ...
1949858

آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ت? ...
1938594

آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟ آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟ آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن ک ...
1938595

آیا علمی کاربردی رشته پرستاری دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟ آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟ آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته پرستاری دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن ...
1938505

آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تم ...
1934461

آیا علمی کاربردی رشته پزشکی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟ آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟ آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته پزشکی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ...
1938504

آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته دندانپزشکی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تم ...
1934510

آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس ? ...
1934511

آیا علمی کاربردی رشته پرستاری دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته پرستاری دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس ...
1934512

آیا علمی کاربردی رشته پزشکی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته پزشکی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس ب? ...
1938513

آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟

آیا می دانید ظرفیت رشته ها در علمی کاربردی چه قدر است؟آیا می دانید شرایط پذیرش پیراپزشکی بدون کنکور چگونه است؟آیا می دانید کدام واحد ی بالاترین واحد قبولی را دارد؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی رشته مامایی دارد؟ با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس ? ...
144481

شرایط ثبت نام در سامانه سهام عد.

ثبت نام در سامانه سهام عد.ثبت نام در سامانه سهام عد. , کلیه مشمولین که در دوره ده ساله اجرای طرح سهام عد. از ابتدای سال ۸۵ تا پایان سال ۹۴ ثبت نام شده قطعی در تعاونی های سهام عد. شهرستان ها بوده اند، می توانند از سامانه www.sananese.ir ضمن .ب اطلاع از مشمول بودن، صورت وضعیت تسویه اقساط خود را مشاهده یا از آن نسخه چاپی تهیه کنند.ورود به سامانه سهام عد. مشروط به ورود کد ملی و برخی مشخصات هویتی در سامانهاست و ضرورت دارد این اطلاعات توسط شخص یا ولی، قیم و یا . قانونی وی وارد سامانه شود.همچنین درج شماره تلفن همراه معتبر در سامانه جهت برقراری تماس یا اطلاع رسانیساز
2135001

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است؟

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.منبع: آیا علمی کاربردی قابل ترج ...
2135003

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.منبع: آیا علمی کاربردی قابل ترج ...
2135449

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است؟

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟ آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: آیا علمی کاربر ...
2135177

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟ آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: آیا علمی کاربرد? ...
2135172

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟ آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: آیا علمی کاربر ...
2135457

آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است؟

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟ آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: آیا علمی کاربرد? ...
2135002

آیا مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.منبع: آیا علمی کاربردی قابل ترج ...
2135458

آیا مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است

آیا می دانید امکان ادامه تحصیل فارغ حصیلان علمی کاربردی وجود دارد یا خیر؟ آیا می دانید مدرک علمی کاربردی قابل ترجمه است یا خیر؟ سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره علمی کاربردی با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره اینکه آیا علمی کاربردی قابل ترجمه است با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: آیا علمی کاربرد? ...
1686262

epl چیست

ای پی ال چیست ، epl چیست ای پی ال یا epl مخفف electronic packing list می باشد و اشاره به سامانه ای دارد به نام پنجره واحد تجاری فرامرزی این سامانه یا همان ای پی ال یک سامانه برای ترخیص کالا می باشد اگر شما نیازمند ترخیص کالا باشید و به عنوان ارباب رجوع بخواهید کالای مد نظر خود را از گمرک ترخیص نمایید باید برای ارتباط با گمرک از سامانه پنجره واحد فرامرزی یا سامانه ای پی ال استفاده نمایید . ای پی ال از چه زمانی ایجاد شده : از سال 1392 بود که سامانه epl شروع به فعالیت کرد این سامانه ابتدا در یک گمرک به صورت تستی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از مدتی سامانه پنجره واحد فرامرز? ...
436044

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نت

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نت ماهان نت در جهت توجه به نیازهای مشترکان و پاسخ گویی مؤثر به آن ها، سامانه جدید «. ماهان» را راه اندازی کرده است. این سامانه تلفنی به منظور رفع مشکلات مرتبط با رایانه، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ ایجاد شده است. کاربران گرامی برای استفاده از . ماهان می توانند بین ساعات 8 صبح تا 12 شب، با شماره هوشمند 9092305687 تماس بگیرند؛ و اطمینان داشته باشند که کارشناسان این سامانه به رفع مشکل شان خواهند پرداخت. گفتنی است هزینه این تماس دقیقه ای 2000 تومان است که روی قبض تلفن ماه بعد ایشان محاسبه خواهد شد.
467002

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نت

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نتماهان نت در جهت توجه به نیازهای مشترکان و پاسخ گویی مؤثر به آن ها، سامانه جدید «. ماهان» را راه اندازی کرده است.این سامانه تلفنی به منظور رفع مشکلات مرتبط با رایانه، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ ایجاد شده است. کاربران گرامی برای استفاده از . ماهان می توانند بین ساعات 8 صبح تا 12 شب، با شماره هوشمند 9092305687 تماس بگیرند؛ و اطمینان داشته باشند که کارشناسان این سامانه به رفع مشکل شان خواهند پرداخت. گفتنی است هزینه این تماس دقیقه ای 2000 تومان است که روی قبض تلفن ماه بعد ایشان محاسبه خواهد شد.
435995

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهاننت

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نت ماهان نت در جهت توجه به نیازهای مشترکان و پاسخ گویی مؤثر به آن ها، سامانه جدید «. ماهان» را راه اندازی کرده است. این سامانه تلفنی به منظور رفع مشکلات مرتبط با رایانه، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ ایجاد شده است.کاربران گرامی برای استفاده از . ماهان می توانند بین ساعات 8 صبح تا 12 شب، با شماره هوشمند 9092305687 تماس بگیرند؛ و اطمینان داشته باشند که کارشناسان این سامانه به رفع مشکل شان خواهند پرداخت. گفتنی است هزینه این تماس دقیقه ای 2000 تومان است که روی قبض تلفن ماه بعد ایشان محاسبه خواهد شد.
613745

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نت

. ماهان: سامانه هوشمند پشتیبانی ماهان نتماهان نت در جهت توجه به نیازهای مشترکان و پاسخ گویی مؤثر به آن ها، سامانه جدید «. ماهان» را راه اندازی کرده است.این سامانه تلفنی به منظور رفع مشکلات مرتبط با رایانه، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ ایجاد شده است.کاربران گرامی برای استفاده از . ماهان می توانند بین ساعات 8 صبح تا 12 شب، با شماره هوشمند 9092305687 تماس بگیرند؛ و اطمینان داشته باشند که کارشناسان این سامانه به رفع مشکل شان خواهند پرداخت.گفتنی است هزینه این تماس دقیقه ای 2000 تومان است که روی قبض تلفن ماه بعد ایشان محاسبه خواهد شد.
1820863

سامانه های شماره گیری

از طریق تلفن همراه یا همان گوشی موبایل سامانه آنی ( #عددشماره گیری* ) # 780 * # 733 * # 724 * # 555 * # 789 * # 708 * # 741 * # 730 * # 720 * # 788 * # 712 * # 714 * # 765 * # 713 * # 719 * # 727 * # 701 * # 763 * # ۱۴۷ * # 1 * # 123 * # ۷ * ---------------------------------------------------------------- تلفن ثابت و ف یکهزار و هشتصد و هجده / خدمات الکترونیکی مخابرات استان تهران ( 1818 )
1861873

سامانه های شماره گیری

از طریق تلفن همراه یا همان گوشی موبایل سامانه آنی ( #عددشماره گیری* ) # 780 * # 733 * # 724 * # 555 * # 789 * # 708 * # 741 * # 730 * # 720 * # 788 * # 712 * # 714 * # 765 * # 713 * # 719 * # 727 * # 701 * # 763 * # ۷ * # ۱۴۷ * # 1 * # 123 * ---------------------------------------------------------------- تلفن ثابت و ف یکهزار و هشتصد و هجده / خدمات الکترونیکی مخابرات استان تهران ( 1818 )
1697845

epl چیست

ای پی ال چیست ، epl چیستای پی ال یا epl مخفف electronic packing list می باشد و اشاره به سامانه ای دارد به نام پنجره واحد تجاری فرامرزی این سامانه یا همان ای پی ال یک سامانه برای ترخیص کالا می باشد اگر شما نیازمند ترخیص کالا باشید و به عنوان ارباب رجوع بخواهید کالای مد نظر خود را از گمرک ترخیص نمایید باید برای ارتباط با گمرک از سامانه پنجره واحد فرامرزی یا سامانه ای پی ال استفاده نمایید . ای پی ال از چه زمانی ایجاد شده :از سال 1392 بود که سامانه epl شروع به فعالیت کرد این سامانه ابتدا در یک گمرک به صورت تستی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از مدتی سامانه پنجره واحد فر? ...
1697801

epl چیست

ای پی ال چیست ، epl چیستای پی ال یا epl مخفف electronic packing list می باشد و اشاره به سامانه ای دارد به نام پنجره واحد تجاری فرامرزی این سامانه یا همان ای پی ال یک سامانه برای ترخیص کالا می باشد اگر شما نیازمند ترخیص کالا باشید و به عنوان ارباب رجوع بخواهید کالای مد نظر خود را از گمرک ترخیص نمایید باید برای ارتباط با گمرک از سامانه پنجره واحد فرامرزی یا سامانه ای پی ال استفاده نمایید . ای پی ال از چه زمانی ایجاد شده :از سال 1392 بود که سامانه epl شروع به فعالیت کرد این سامانه ابتدا در یک گمرک به صورت تستی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از مدتی سامانه پنجره واحد فر? ...
1441112

سامانه تاک ، سامانه تایید اسناد کنسولی

با سامانه تاک یا سامانه تایید اسناد کنسولی چقدر آشنایی دارید؟ اگر می خواهید در مورد سامانه تاک بیشتر بدانید این مقاله آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی سامانه تاک و همچنین آموزش راهنمای ثبت نام در سامانه تاک یا سامانه تایید اسناد کنسولی می پردازیم. سامانه تاک یا سامانه تایید اسناد کنسولی چیست؟ سامانه تاک یا سامانه تایید اسناد کنسولی که تا حدودی شبیه سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد است ، امکان تنظیم انواع وک نامه و تصدیق امضاء و تشکیل و تکمیل پرونده ی دانشجویی و تایید مدارک پزشکی و دانشجویی و مدارک فارغ حصیلی و خدمات ید خدمت نظام وظیفه ...
1445952

هم آوا : سامانه جدید آموزشی جامع علمی کاربردی (سامانه سجاد)

هم آوا ، سامانه جامع و یکپارچه آموزش علمی کاربردی است. این سایت به دانشجویان این در سراسر کشور این امکان را می دهد که با دریافت کلمه عبور ، تمام اطلاعات تحصیلی اش را دریافت کند و نیز عملیات ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، دریافت کارنامه، اعتراض و … را به راحتی انجام دهد. اگر می خواهید با سامانه جامع علمی کاربری (هم آوا) بیشتر آشنا شوید این بخش آسمونی را حتما مطالعه کنید. همچنین این امکان برای افرادی که متقاضی تحصیل در علمی کاربردی هستند وجود دارد که با ورود به سامانه هم آوا ، اطلاعات خود را وارد کرده و تقاضای تدریس در این را داشته باشند. نحوه ورو? ...
566095

راه اندازی سامانه ثبت نام تلفن ثابت در ایران

مشترکان مخابرات از این پس میتوانند با مراجعه به وبسایت مخابرات بدون نیاز به حضور در محل اداره ، نسبت به ثبت نام تلفن ثابت اقدام کنند. در ادامه همراه با ایتی زیرون باشید . شرکت مخابرات ایران برای محقق شدن دسترسی متقاضیان به ثبت نام سرویس تلفن ثابت و اه. .ت الکترونیک، سامانه ی ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت را راه اندازی کرد. ادامه را در ایتی زیرون بخوانید
566003

راه اندازی سامانه ثبت نام تلفن ثابت در ایران

مشترکان مخابرات از این پس میتوانند با مراجعه به وبسایت مخابرات بدون نیاز به حضور در محل اداره ، نسبت به ثبت نام تلفن ثابت اقدام کنند. در ادامه همراه با ایتی زیرون باشید . شرکت مخابرات ایران برای محقق شدن دسترسی متقاضیان به ثبت نام سرویس تلفن ثابت و اه. .ت الکترونیک، سامانه ی ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت را راه اندازی کرد. ادامه را در ایتی زیرون بخوانید
979432

سامانه تناد چیست؟

سامانه تناد چیست؟ سامانه تناد چیست؟ به گزارش خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی از سامانه ای تحت عنوان تناد نام برد. وی اظهار داشت: در حال حاضر معاونت منابع انسانی برخی از رویه های قضایی را چاپ و در اختیار افراد قرار داده اند و بانک آرای قضایی در اختیار حقوقدانان قرار داده شده با مکانیزمی که بتوانند یک رای را رسیدگی کنند که آیا نقصی دارد یا خیر و سپس نظر خود را اعلام کنند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه ای را طراحی کرده است به این ترتیب تقریباً ع?...
2008419

سامانه همتا و هر آنچه درباره آن باید بدانید

حتما این روزها در خصوص رجیستری گوشی ، اخبار زیادی شنیده اید . این طرح مدتی است که در کشور در حال اجرا می باشد و برای بسیاری از برندهای گوشی و تبلت اجرایی شده و قرار است برای سایر برندها نیز اجرا شود . در صورتی که مایل به ب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید مقاله گوشی رجیستری و رجیستری گوشی مسافرتی را مطالعه نمایید . اما طرح ثبت تلفن همراه در شبکه ایران یا همان طرح رجیستری تلفن همراه از طریق سامانه ای تحت عنوان سامانه همتا اجرا می شود و در مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک قصد داریم به معرفی سامانه همتا و نحوه ثبت نام در سامانه همتا و بررسی امکانات ? ...
2008312

سامانه همتا و هر آنچه درباره آن باید بدانید

حتما این روزها در خصوص رجیستری گوشی ، اخبار زیادی شنیده اید . این طرح مدتی است که در کشور در حال اجرا می باشد و برای بسیاری از برندهای گوشی و تبلت اجرایی شده و قرار است برای سایر برندها نیز اجرا شود . در صورتی که مایل به ب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید مقاله گوشی رجیستری و رجیستری گوشی مسافرتی را مطالعه نمایید . اما طرح ثبت تلفن همراه در شبکه ایران یا همان طرح رجیستری تلفن همراه از طریق سامانه ای تحت عنوان سامانه همتا اجرا می شود و در مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک قصد داریم به معرفی سامانه همتا و نحوه ثبت نام در سامانه همتا و بررسی امکانات و ...
2008213

سامانه همتا و هر آنچه درباره آن باید بدانید

حتما این روزها در خصوص رجیستری گوشی ، اخبار زیادی شنیده اید . این طرح مدتی است که در کشور در حال اجرا می باشد و برای بسیاری از برندهای گوشی و تبلت اجرایی شده و قرار است برای سایر برندها نیز اجرا شود . در صورتی که مایل به ب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید مقاله گوشی رجیستری و رجیستری گوشی مسافرتی را مطالعه نمایید . اما طرح ثبت تلفن همراه در شبکه ایران یا همان طرح رجیستری تلفن همراه از طریق سامانه ای تحت عنوان سامانه همتا اجرا می شود و در مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک قصد داریم به معرفی سامانه همتا و نحوه ثبت نام در سامانه همتا و بررسی امکانات و ویژگی ها? ...
1370858

تلفنی

تلفنی تلفنی رایگان، بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزارهمانند شرکت ها و سازمان های بزرگ شما هم می توانید از خدمات تلفنی و یا تلفن گویا، بر روی شماره تلفن ثابت و اختصاصی خود (پیش شماره ۰۲۱) بهرمند شوید.حتما تا به حال با شرکت بزرگ و یا سازمانی تماس گرفته اید که بر روی خطوط خود تلفنی و یا سامانه تلفن گویا داشته باشند. احتمالا شما در لحظه پاسخگویی تماس با پیغام از پیش ضبط شده ای مشابه با پیغام زیر مواجه شده اید.“با سلام، شما با شرکت abc تماس گرفته اید، برای تماس با بخش فروش عدد یک، پشتیبانی عدد دو، ارسال ف عدد سه و گذاشتن پیغام صوتی عدد چهار را شماره گیری ک ...
1926612

ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سایت ثبت نام edu

ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سایت ثبت نام edu.uast.ac.ir بهمن 96ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سامانه هم آوا علمی کاربردیثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دومزمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون جامع علمی کاربردی سال 96-97برای اطلاع از ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – لیست رشته های علمی کاربردی – و دفترچه ثبت نام علمی کاربردی 96-97 و پیگیری ثبت نام علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید: تماس فقط از طریق تلفن ثابت پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل. 02170707028در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید . ثبت نام ع? ...
1225239

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراهاپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...دریافت فایل
1102177

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی ادامه مطلب
1441600

سامانه نشا، سامانه مشارکت دانشجو

سامانه نشا سامانه ای برای دانشجویانی است که در خارج از ایران زندگی و تحصیل می کنند و از طریق این سامانه می توانند ارز دانشجویی تهیه کنند. آسمونی در این مقاله به معرفی سامانه نشا یا همان سامانه مشارکت دانشجو می پردازد و شرایط ثبت نام سامانه نشا را برای شما عزیزان شرح می دهد. سامانه نشا چیست؟ این روزها گران شدن ارز بسیاری از خانواده هایی که دانشجویی خارج از کشور دارند را یاد مفهومی به نام ارز دانشجویی انداخته است. چیزی که پیش از این حتی نام آن را نشنیده بودند، اما حالا بسیاری از خانواده ها برای تامین ارز مورد نیاز فرزندانشان سر و کارشان به ساختمان های ...
913187

تلفن سانترال چیست و چراباید برای .ید آن هزینه کنیم

تلفن سانترال چیست و چراباید برای .ید آن هزینه کنیم تلفن سانترال چیست تلفن سانترال یا تلفن داخلی به تلفنهایی اطلاق میشود که در ادارات و موسسات استفاده میگردند . امروزه با هر موسسه و یا شرکتی تماس میگیریم قبل از ارتباط با اپراتور انسانی پیامی ماشینی برای ما پخش میگردد که در آن شرکت معرفی میشود و از ما میخواهد برای ارتباط با بخش های مختلف سازمان کلید 1 تا 9 را وارد نماییم . به این نوع از سیستمهای تلفنی سیستم تلفن سانترال یا تلفن داخلی اطلاق میگردد . اما نکته ای که قابل اهمیت است این است که آیا کاربرد تلفن سانترال به . گویا خلاصه میگردد . جواب خیر است . کارب...
1338936

تلفن بی سیم وی تک vtech vt1301

تلفن وی تک vt1301 تعداد گوشی: 1 گوشی caller id: دارد نمایشگر: دارد تلفنی: ندارد معرفی تلفن بی سیم وی تک vt1301 تلفن vt1301یک تلفن بی سیم با کارایی راحت و آسان محصول شرکت وی تک هونگ گ می باشد. طراحی شیک، زیبا، سطوح صاف و صیقلی و استفاده از تلفیق رنگ های شاد بر جذ ت محصولات این شرکت افزوده است. از کالاهای مرتبط با این تلفن بیسیم می توان به تلفن بی سیم وی تک vtech a013، تلفن بی سیم وی تک vtech fs6414a و تلفن بی سیم وی تک vtech es1610a اشاره نمود. در ادامه معرفی تلفن بی سیم وی تک vt1301 باید گفت که دفترچه تلفن این گوشی قابلیت ذخیره 20 شماره تلفن را در حافظه ی گوشی دارد و تا 10 شماره تماس های گرف ...
385852

محصول تلفن گویا هتل ها

گروه فنی ایراتل با استفاده از کادر مجرب و با تجربه توانسته در عرصه سیستم های تلفن گویا گام گذارد این شرکت با تکیه بر نیرو و دانش بومی توانست محصولاتی تولید کند که بعضا برای اولین بار در ایران تولید و اجرا شده است محصول تلفن گویا مراکز هتل ها با قابلیت 1-اتصال دفاتر مختلف و یکی . سیستم تلفنی با ویپ2-جا به جایی کاربران در فناوری تلفن گویا3-بی نیازی از سیم کشی مجزا4-امکانات تلفنی فراوان5-کنفرانس های صوتی و تصویری6-ادغام دستگاه تلفن با کامپیوتر شخصی7- ارزان تر بودن تماس های راه دور از طریق voip8-پیاده سازی را.ارهای هوشمند تلفنی نظیر تلفن های گویا و …یکی از چندی...
1313236

خدمات سامانه صدای مشاور

بسیاری از افراد جهت مشاوره تحصیلی تلفنی و برنامه ریزی درسی خود با شماره مخابرات سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 تماس میگیرند. یکی از بزرگترین مشکلات سامانه مخابرات 909 ، عدم امکان تماس با تلفن همراه میباشد. این مسئله سبب میشود تا افرادی که مسافرت هستند و یا به هر دلیلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ، دچار مشکل شوند.سامانه صدای مشاور در راستای حل این مسئله ، مشاوره تحصیلی تلفنی با موبایل (همراه اول) را جهت رفع ن یتی افرادی که به تلفن ثابت دسترسی ندارند راه اندازی کرده است. تماس با موبایل همراه اول : 99225595 نحوه استفاده از مشاوره تحصیلی با موبایل جهت اس ...
1317607

خدمات سامانه صدای مشاور

بسیاری از افراد جهت مشاوره تحصیلی تلفنی و برنامه ریزی درسی خود با شماره مخابرات سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 تماس میگیرند. یکی از بزرگترین مشکلات سامانه مخابرات 909 ، عدم امکان تماس با تلفن همراه میباشد. این مسئله سبب میشود تا افرادی که مسافرت هستند و یا به هر دلیلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ، دچار مشکل شوند. سامانه صدای مشاور در راستای حل این مسئله ، مشاوره تحصیلی تلفنی با موبایل (همراه اول) را جهت رفع ن یتی افرادی که به تلفن ثابت دسترسی ندارند راه اندازی کرده است. تماس با موبایل همراه اول : 99225595 نحوه استفاده از مشاوره تحصیلی با موبایل جهت اس? ...
1317641

خدمات سامانه صدای مشاور

بسیاری از افراد جهت مشاوره تحصیلی تلفنی و برنامه ریزی درسی خود با شماره مخابرات سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 تماس میگیرند. یکی از بزرگترین مشکلات سامانه مخابرات 909 ، عدم امکان تماس با تلفن همراه میباشد. این مسئله سبب میشود تا افرادی که مسافرت هستند و یا به هر دلیلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ، دچار مشکل شوند.سامانه صدای مشاور در راستای حل این مسئله ، مشاوره تحصیلی تلفنی با موبایل (همراه اول) را جهت رفع ن یتی افرادی که به تلفن ثابت دسترسی ندارند راه اندازی کرده است.تماس با موبایل همراه اول : 99225595نحوه استفاده از مشاوره تحصیلی با موبایل جهت استف ...
1923365

تاثیرات مثبت و منفی تلفن همراه در زندگی انسان

تاثیرات مثبت و منفی تلفن همراه در زندگی انسان دسته بندی نشده تاثیرات مثبت و منفی تلفن همراه در زندگی انسان ید سامانه پیامگی سامانه پیامکی رایگان ما یک زندگی دیجیتالی شروع کرده ایم. امروزه دسترسی به وب سایت، پرداخت قبوض،انتقال وجه نقد، چک حساب،خدمات دوست ی و موارد دیگر از طریق تلفن همراه انجام می گیرد.در زندگی دیجیتالی تلفن همراه و رایانه قابل حمل به عنوان کانال های رسانه ای جدید در ارتباط با دنیای مجازی محسوب می شوند. به عنوان مثال بیش از ۸۷۰ میلیون کاربران در سراسر جهان برای ورود به از تلفن همراه و تبلت های قابل حمل استفاده م? ...
1926650

ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سایت ثبت نام edu.uast.ac.ir بهمن 96

ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سایت ثبت نام edu.uast.ac.ir بهمن 96 ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – سامانه هم آوا علمی کاربردی ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون جامع علمی کاربردی سال 96-97 برای اطلاع از ثبت نام علمی کاربردی ورودی نیمسال دوم – لیست رشته های علمی کاربردی – و دفترچه ثبت نام علمی کاربردی 96-97 و پیگیری ثبت نام علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید: تماس فقط از طریق تلفن ثابت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱ شب حتی ایام تعطیل. 02170707028 در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید . ثبت ...
829229

تلفن سانترال چیست

تلفن سانترال یا تلفن داخلی ، دستگاهی است که به شما اجازه مدریت بر روی چندین خط تلفن را بر روی یک دستگاه تلفن رومیزی میدهد .تلفن سانترال ی.ری تفاوت ها با دستگاه های تلفن معمولی دارد. توسط گوشی سانترال میتوان چند خط تلفن را از لحاظ نوع زنگ خور و دسترسی به خطوط شهری مدیریت کرد. برای مثال فرض کنید شرکتی دارید که دارای چند خط تلفن است و یا به یک سیستم با قابلیت پذیرش و پاسخگویی چند تماس همزمان نیاز دارید که در اینجا را.ار موثر استفاده از تلفن سانترال است. حتی اگر تجربه کار با دستگاه تلفن سانترال را نداشته باشید حتما تابحال تجربه تماس با شرکت یا ارگانی را داشت...
785646

وظیفه کدهای crm در آینوتی چیست؟

وظیفه ی این کدها چیست؟ این کدها معرف شخصیت کاری شماست در واقع کارت ویزیت الکترونیکی شماست. یعنی اگر .ی، کد شما رو به سامانه آی نوتی پیامک کند، تمام اطلاعات کاری شما من جمله: خدمات، آدرس مغازه یا شرکت، تلفن همراه، ثابت و... را در تلفن همراه خود دریافت می نماید، این اطلاعات هر لحظه به وسیله تلفن همراه خودتان قابل ویرایش می باشد. ادامه مطلب
2145667

شماره تلفن صدای مشاور تحصیلی چیست؟

مشاوران متخصص سامانه صدای مشاور تحصیلی در رشته های فنی ی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، هنر ، پزشکی و ... آماده اند در تمام زمینه ها اعم از انتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی کنکور ، انتخاب رشته کنکور سراسری و ارشد و.... به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای آماده ارائه مشاوره تلفنی تحصیلی به شما هستند. سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 منبع: شماره تلفن صدای مشاور تحصیلی چیست؟لینک مف? ...
1135545

ابداع سامانه ای فوق العاده هوشمند که مچ رانندگان را می گیرد!

محققان واترلو در کانادا سامانه هوشمندی طراحی کرده اند که می تواند متوجه شود راننده چه زمانی در حال استفاده از تلفن همراه خود است.
1406109

سامانه ترخیص کالا

سامانه ترخیص کالا چیست سامانه جامع کالا و خدمات پس از ترخیص سامانه جامع ترخیص کالا یک سامانه آزمایشی می باشد که عمر زیادی هم ندارید این سامانه برای گمرک ها ،معادن ،شرکت های تولیدی و شرکت های بازرگانی ایجاد شده است افراد به ورود به این سامانه که در برخی از موارد آن را سامانه جامع انبار نیز می نماند کالا های ترخیص خود را ثبت می نمایند سامانه ترخیص کالا معمولا برای هر گروه یک ثبت نام و یک فرآنید ثبت نام قرار داده است معمولا گروه ها به سه دسته شخصی ، شرکت های حقوقی ، مراکز حقوقی تی تقسیم می شوند شما با مراجعه به وب سایت سامانه ترخیص کالا دو گذینه پیش رو ...
1174251

پاو وینت درباره سامانه های بین بانکی

پاو وینت درباره سامانه های بین بانکی فرمت فایل: .ppt (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 20 اسلاید سامانه های پیاده سازی شده : سامانه ساتنا سامانه پایا سامانه های بانک مرکزی سوئیفت سامانه های درحال بررسی و پیاده سازی : سامانه تابا سوئیچ الکترونیک اتاق پایاپای اسناد بانکی (سامانه مبادلات الکترونیکی چک (سما)) سامانه احراز هویت اشخاص ساتنا real time gross settlement system ساتنا چیست؟ سیستم تسویه ناخالص آنی و بلادرنگ سیستمی است که به مشتریان یک بانک امکان میدهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله ... دریافت فایل

سامانه تلفن گویا چیست و چه کاربردی دارد