سامانه اطلاع رسانی مناقصه مزایده استعلام بهاء آریاتندر


2506443

خدمات سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر

ریسپانسیو سایتخدمات وب سایتwww.ariatender.com سامانه اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های آریاتِندر + استعلام بهاءسامانه اطلاع رسانی آریاتِندر یکی از خدمات ارائه شده از سوی هلدینگ اینترنتی آریاجم می باشد که در سال 1379 به منظور ارائه اطلاعات مربوط به آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء برای نخستین بار در کشور فعالیت خود را آغاز نموده است . این سـامانه در حال حاضر به عنوان جامع تریـن پایگاه اطلاع رسانـی در ایران شنـاخته شده و بیشترین کـاربران حوزه های اقتصادی فراخوان های تی و خصوصی را در اختیار دارد .global.ariatender.com سامانه آریـاتِندر به عنوان اولین مجمو? ...
737798

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی استعلام بهاء ساخت تیوب باندل / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندلمناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک / مناقصه, مناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیکاستعلام بهاء .ید merox ws / استعلام بهاء, استعلام بهاء .ید merox wsمناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / ?...
737826

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.9 در لسیات

مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی استعلام بهاء ساخت تیوب باندل / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندلمناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک / مناقصه, مناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیکاستعلام بهاء .ید merox ws / استعلام بهاء, استعلام بهاء .ید merox wsمناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / ?...
400919

اطلاعات مناقصات و مزایدات تکمیل شده تاریخ 95.11.25 در سایت

مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... فراخوان مناقصه کمپرسور هوا / آگهی فراخوان ارزی. کیفی , فراخوان مناقصه کمپرسور هوا مزایده یک و یک دوم سهم از 81 و یک سی و نهم سهم مشاع / مزایده,مزایده یک و یک دوم سهم از 81 و یک سی و نهم سهم مشاع استعلام بها اجرای عملیات دیوار سبز / استعلام بها, استعلام بها اجرای عملیات دیوار سبز استعلام بهاء .ید نیمکت سنگی طرح دار جهت سطح شهر / استعلام بهاء , استعلام بهاء .ید ن
1361995

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روزشده تاریخ 96.6.2

مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و...مناقصه ید 250 تن سود سوزآور 50% / آگهی مناقصه، مناقصه ید 250 تن سود سوزآور 50% استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه / استعلام بهاء ,استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاهتجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم مزایده گوساله نر و... / مزایده ,مزایده گوسال? ...
1362041

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.2

مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و...مناقصه ید 250 تن سود سوزآور 50% / آگهی مناقصه، مناقصه ید 250 تن سود سوزآور 50% استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه / استعلام بهاء ,استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاهتجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم مزایده گوساله نر و... / مزایده ,مزایده گوسال? ...
1204299

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.9 در سایت

مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوممزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر مناقصه ید پودر آتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه ید پودر آتش نشانی مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ...مناقصه ید burkert solenoid valve / آگهی مناقصه ,مناقصه ید burkert solenoid valveاستعلام ساخت displacer / استعلام,ساخت displacerاستعلام بهاء ید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف / استعلام بهاء, ا ...
1204172

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.9 در سایت

مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوممزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر مناقصه ید پودر آتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه ید پودر آتش نشانی مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ...مناقصه ید burkert solenoid valve / آگهی مناقصه ,مناقصه ید burkert solenoid valveاستعلام ساخت displacer / استعلام,ساخت displacerاستعلام بهاء ید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف / استعلام بهاء, ا ...
794144

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهریمزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن . / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن .تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام مناقصه تامین نیروی کارگر فصلی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی کارگر فصلیاستعلام .ید پلیت از جنس براس / استعلام بهاء, استعلام .ید پلیت از جنس براساستعلام بهاء .ید spplicing kit for cathodic protection system / استعلام بهاء, استعلام ب...
794125

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهریمزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن . / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن .تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام مناقصه تامین نیروی کارگر فصلی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی کارگر فصلیاستعلام .ید پلیت از جنس براس / استعلام بهاء, استعلام .ید پلیت از جنس براساستعلام بهاء .ید spplicing kit for cathodic protection system / استعلام بهاء, استعلام ب...
800414

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهریمزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن . / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن .تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام مناقصه تامین نیروی کارگر فصلی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی کارگر فصلیاستعلام .ید پلیت از جنس براس / استعلام بهاء, استعلام .ید پلیت از جنس براساستعلام بهاء .ید spplicing kit for cathodic protection system / استعلام بهاء, استعلام ب...
305365

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17 در سایت

مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrm / استعلام بهاء , استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrm استعلام پرکولاتور .... / استعلام بهاء , استعلام پرکولاتور .... استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی / استعلام , استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی استعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4 استعلام بهای ارائه خدمات .ی مشا...
305323

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17 در سایت

مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrm / استعلام بهاء , استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrmاستعلام پرکولاتور .... / استعلام بهاء , استعلام پرکولاتور ....استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی / استعلام , استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکیاستعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4 استعلام بهای ارائه خدمات .ی مشاوره و نظ...
305335

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17 در سایت

مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس.ی 128 واحدی فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه .ید 6600 متر mv power cable نوبت دوم استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrm / استعلام بهاء , استعلام real time pcr system به همراه نرم افزار hrmاستعلام پرکولاتور .... / استعلام بهاء , استعلام پرکولاتور ....استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی / استعلام , استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکیاستعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4 استعلام بهای ارائه خدمات .ی مشاوره و نظ...
2019401

اطلاعات استعلام تاریخ 96.9.28 در سایت

استعلام کتب , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام کتب استعلام نمایشگر led سامسونگ,سایت ستاد / استعلام, استعلام نمایشگر led سامسونگاستعلام مشمای کانتینری, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مشمای کانتینریفراخوان استعلام انجام امور / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام انجام امور مناقصه اجرای محوطه سازی فرهنگسرا... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای محوطه سازی فرهنگسرا... نوبت دوماستعلام قطعات خود شونده stf / استعلام , استعلام قطعات خود شونده stfاستعلام پارچه / استعلام, استعلام پارچهاستعلام q:170m3/h h:41m 2900rpm 37kw wkl80/1 پمپ آب فشار قوی تیپ / استعلام , استع ...
347543

مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریایی

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریاییمناقصه .ید الکتروپمپ شناورمناقصه تهیه قطعات و تعمی.مپ و تهیه سیم و قطعات مورد نیازمناقصه .ید 7 قلم قعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری مناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده مناقصه . مزایده . استعلام بها ایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در هفتمین جشنواره وب ایران جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نمایید www.etender.ir
1979761

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.20 در سایت

فراخوان استعلام انجام پروژه نوسازی سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق / فراخوان استعلام انجام پروژه نوسازی سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سو / آگهی مناقصه، مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سواستعلام ملبوس زمستانه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام ملبوس زمستانه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام لوازم حریر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوازم حریر, سایت ستاداستعلام کولر گازی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کولر گازی, سامانه ستاداستعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی / آگهی استع? ...
861671

مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران

مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایرانتفکیک آگهی های مناقصات در مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایرانمناقصه آب و فاضلاب ، آبیاری و ز.شی ، آبخیزداری ، تصفیه خانه و حفاری چاه مناقصه اتوماسیون صنعتی ، ابزاردقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری مناقصه احداث صنایع ، ماشین آلات و تجهیزات ، ابزار و یراق آلات مناقصه ایمنی ، حفاظت الکترونیک ، آتش نشانی و اطفای حریق مناقصه برق ، شبکه های روشنایی ، پست برق ، نیروگاه و انرژی خورشیدی مناقصه پزشکی ، آزمایشگاهی ، خدمات بهداشتی و درمانی مناقصه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، برودتی و حرارتی مناقصه...
347531

مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریایی

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریاییمناقصه .ید الکتروپمپ شناورمناقصه تهیه قطعات و تعمی.مپ و تهیه سیم و قطعات مورد نیازمناقصه .ید 7 قلم قعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبریمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده مناقصه . مزایده . استعلام بهاایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در هفتمین جشنواره وب ایرانجهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نماییدwww.etender.ir
347526

مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریایی

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریاییمناقصه .ید الکتروپمپ شناورمناقصه تهیه قطعات و تعمی.مپ و تهیه سیم و قطعات مورد نیازمناقصه .ید 7 قلم قعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبریمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده مناقصه . مزایده . استعلام بهاایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در هفتمین جشنواره وب ایرانجهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نماییدwww.etender.ir
2462116

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.01 در پارس نماد

استعلام برق رسانی چاه ... / استعلام, استعلام برق رسانی چاه ...فراخوان مناقصه فشار ضعیف / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه فشار ضعیفمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و ج بندی, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و ج بندیمزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کردهمزایده واگذاری محل جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری محل جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت - نوبت دوم چاپ دوممزایده خانه مساحت 140.1 ...
907013

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.02 در سایت

مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دومآگهی مناقصه .ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه .ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشیمناقصه عمومی .ید لوله و اتصالات grp شبکه آبیاری و ز.شی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی .ید لوله و اتصالات grp شبکه آبیاری و ز.شی -نوبت دوم استعلام ساخت محفظه نگهداری روتور توربین گازی / آگهی استعلام بهاء, استعلام ساخت محفظه نگهداری روتور توربین گازی مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری و حمل پروژه های خود / مناقصه , مناقصه واگذاری...
907043

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.2 در سایت

مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دومآگهی مناقصه .ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه .ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشیمناقصه عمومی .ید لوله و اتصالات grp شبکه آبیاری و ز.شی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی .ید لوله و اتصالات grp شبکه آبیاری و ز.شی -نوبت دوم استعلام ساخت محفظه نگهداری روتور توربین گازی / آگهی استعلام بهاء, استعلام ساخت محفظه نگهداری روتور توربین گازی مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری و حمل پروژه های خود / مناقصه , مناقصه واگذاری...
2108830

اطلاعات استعلام تاریخ 96.10.16 در سایت

استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزی کیفی , استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم)استعلام اجرای نماسازی با آجر... / استعلام, استعلام اجرای نماسازی با آجر...استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام آسف خیابان , سایت ستاد / استعلام ,استعلام آسف خیابان , سایت ستاداستعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستادفراخوان مناقصه تعدادی پروژه عمرانی و تاسیساتی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ...
699530

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29 در سایت

مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبیمناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....مناقصه ساخت .pack & holddown grid / مناقصه ساخت .pack & holddown grid استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء p/f:flender graddenstadenاستعلام به...
699486

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.1.29 در سایت

مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبیمناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....مناقصه ساخت .pack & holddown grid / مناقصه ساخت .pack & holddown grid استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء p/f:flender graddenstadenاستعلام به...
587470

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... / استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt .... / استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt ....استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه / استعلام, استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه استعلام بیرینگها / استعلام, استعلام بیرینگها مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی / مزایده، مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتیمناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک. / مناقصه ، مناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک.اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت / آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت استعلام 4 عد...
587516

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... / استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt .... / استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt ....استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه / استعلام, استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه استعلام بیرینگها / استعلام, استعلام بیرینگها مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی / مزایده، مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتیمناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک. / مناقصه ، مناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک.اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت / آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت استعلام 4 عد...
1070921

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 8/ 6/ 96

استعلام قیمت های روز چهارشنبه مورخ 8/ 6/ 96 استعلام قیمت مناقصه ید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی یکدستگاه دوربین گروناگرافی و 4 دستگاه دوربین شکاری استعلام قیمت ید رنگ مایع سبز بنزین استعلام قیمت tape library استعلام قیمت ید اتصالات آلیاژی استعلام قیمت ید displacer level transmitter استعلام قیمت ید پرکلرو اتیلن استعلام قیمت ید یک دستگاه پمپ p-06003 a/b استعلام قیمت ساخت gasket استعلام قیمت جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند) و حمل و تخلیه آن به خارج از نیروگاه به صورت روزانه استعلام قیمت ید p/f neles استعلام قیمت ید joh ...
1451578

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.16 در سایت

اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سه / اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سهفراخوان اجاره زمین / فراخوان , فراخوان اجاره زمین نوبت اول استعلام ید لامپ کم مصرف / استعلام ید لامپ کم مصرف استعلام ید ایگناتور / استعلام, استعلام ید ایگناتورمناقصه ید انواع لوله گالوانیزه / آگهی مناقصه ,مناقصه ید انواع لوله گالوانیزهمناقصه ید کلید فیوز / آگهی مناقصه ,مناقصه ید کلید فیوزاستعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده / استعلام, استعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده استعلام ید دستک / استعلام, استعلام ید دستکاستعلام ید پشتی ارگونومیک / استعلام, استعلام ی? ...
1451571

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.16 در سایت

اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سه / اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سهفراخوان اجاره زمین / فراخوان , فراخوان اجاره زمین نوبت اول استعلام ید لامپ کم مصرف / استعلام ید لامپ کم مصرف استعلام ید ایگناتور / استعلام, استعلام ید ایگناتورمناقصه ید انواع لوله گالوانیزه / آگهی مناقصه ,مناقصه ید انواع لوله گالوانیزهمناقصه ید کلید فیوز / آگهی مناقصه ,مناقصه ید کلید فیوزاستعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده / استعلام, استعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده استعلام ید دستک / استعلام, استعلام ید دستکاستعلام ید پشتی ارگونومیک / استعلام, استعلام ی? ...
1104635

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 14/ 6/ 96

استعلام قیمت های روز مورخ 14/ 6/ 96 استعلام قیمت ید سبوس برشته استعلام قیمت پیچ و مهره استعلام قیمت ید ups استعلام قیمت هزینه خدمات بازرسی جوش جهت نظارت تعمیرات فید واتر هیتر بویلر 5 استعلام قیمت ساخت یکعدد کندانسور چیلر استعلام قیمت ید 4 عدد ماسنج استعلام قیمت p/f honeywell استعلام قیمت کاتالیست راکتورهای واحد 09 استعلام قیمت تعمیر مشعل بویلر کمکی واحد 3 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا استعلام قیمت استعلام بهاء تامین م وومات و اجرای طرح فیبرنوری fthh آزادشهر استعلام قیمت استعلام بها ید رکتی فایر استعلام قیمت دستگاه استوریج با مشخصا? ...
522656

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.23 در سایت

اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ،اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفامناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متراستعلام مادربرد / استعلام , استعلام مادربرد استعلام نان لواش / استعلام , استعلام نان لواش مناقصه هورمون pmsg / مناقصه هورمون pmsgاستعلام کامیپوتر / استعلام کامیپوتر استعلام .ید درب آسانسور / استعلام .ید درب آسانسوراستعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل استعلام .ید نرم افزار کنترل دو
522706

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.12.23 در سایت

اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ،اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفامناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متراستعلام مادربرد / استعلام , استعلام مادربرد استعلام نان لواش / استعلام , استعلام نان لواش مناقصه هورمون pmsg / مناقصه هورمون pmsgاستعلام کامیپوتر / استعلام کامیپوتر استعلام .ید درب آسانسور / استعلام .ید درب آسانسوراستعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل استعلام .ید نرم افزار کنترل دو
574931

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآورید شده تاریخ 96.1.8

استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ... / استعلام , استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ...... استعلام کمپرسور ... / استعلام کمپرسور ... استعلامdiaphragm, dia / استعلام , استعلام diaphragm, dia مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز مزایده اجاره محل .مارکت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل .مارکت مزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان فراخوان مناقصه .ید و راه اندازی چیلر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فرا
1271767

اطلاعات استعلام تاریخ 96.5.18 در سایت

سایت تدارکات الکترونیکی ت سایت ستاد سامانه ستاد لیست استعلام استعلام 17 ردیف آب بند / استعلام، استعلام 17 ردیف آب بند استعلام سه ردیف زنجیر / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادیاستعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگ / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگاستعلام پیچ تمام رزوه استیل / استعلام ,استعلام پیچ تمام رزوه استیلمناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو / مناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو مناقصه ید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی 96.5.18gate valve / مناقصه , مناقصه ید 4 قلم انواع شیرآلات ص? ...
1107821

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 1396/06/14

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز مورخ 1396/06/14 استعلام قیمت ید سبوس برشته استعلام قیمت پیچ و مهره استعلام قیمت ید ups استعلام قیمت هزینه خدمات بازرسی جوش جهت نظارت تعمیرات فید واتر هیتر بویلر 5 استعلام قیمت ساخت یکعدد کندانسور چیلر استعلام قیمت ید 4 عدد ماسنج استعلام قیمت p/f honeywell استعلام قیمت کاتالیست راکتورهای واحد 09 استعلام قیمت تعمیر مشعل بویلر کمکی واحد 3 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا استعلام قیمت استعلام بهاء تامین م وومات و اجرای طرح فیبرنوری fthh آزادشهر استعلام قیمت استعلام بها ید رکتی فایر استعلام قیمت دستگاه استوریج با مشخ? ...
184723

مناقصه و مزایده تاریخ 95.11.05 در سایت

مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومیهمایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهامفراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکراستعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... / فرم استعلام بهاء , استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی .....مناقصه اجرای 2...
925165

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

مزایده 12 واحد اداری / مزایده ، مزایده 12 واحد اداری مزایده فروش خودروی پژوپارس / مزایده , مزایده فروش خودروی پژوپارساصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدیداستعلام .ید کامپیوتر / استعلام , استعلام .ید کامپیوتراستعلام .ید و نصب دوربین / استعلام .ید و نصب دوربیناستعلام خ.ر آبی / استعلام , استعلام خ.ر آبیاستعلام مانیتور فیلیپس / استعلام مانیتور فیلیپس استعلام دیگ فولادی آبگرم با ظرفیت 1.500.000 کیلوکاری / استعلام دیگ فولادی آبگرم با ظرفیت 1.500.000 کیلوکاری استع...
925215

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

مزایده 12 واحد اداری / مزایده ، مزایده 12 واحد اداری مزایده فروش خودروی پژوپارس / مزایده , مزایده فروش خودروی پژوپارساصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدیداستعلام .ید کامپیوتر / استعلام , استعلام .ید کامپیوتراستعلام .ید و نصب دوربین / استعلام .ید و نصب دوربیناستعلام خ.ر آبی / استعلام , استعلام خ.ر آبیاستعلام مانیتور فیلیپس / استعلام مانیتور فیلیپس استعلام دیگ فولادی آبگرم با ظرفیت 1.500.000 کیلوکاری / استعلام دیگ فولادی آبگرم با ظرفیت 1.500.000 کیلوکاری استع...
2488746

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.09 در سایت

مناقصه پیاده روسازی خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان...استعلام جمع آوری آبهای سطحی ... / استعلام, استعلام جمع آوری آبهای سطحی ...استعلام لباس کار / استعلام, لباس کاراستعلام میز مدیریتی با صندلی و ... / استعلام, میز مدیریتی با صندلی و ...استعلام تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی / استعلام, تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی استعلام برق رسانی به روستاهای... / استعلام,استعلام برق رسانی به روستاهای...استعلام برقرسانی ... / استعلام , استعلام برقرسانی ...استعلام اتوبوس ... / استعلام, استعلام اتوبوس ...استعلام ید سرور ... / استعلام, استعلام ید سرور ...استعلام تانکر ... / ? ...
952577

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت

مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان مناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران 96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی است...
171209

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 95.11.4

مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مس.ی / مزایده,مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مس.ی مزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ... مناقصه .ید 12 تن ط. مسموم موش کش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه .ید 12 تن ط. مسموم موش کش استعلام .ید 12 ست مواد نسوز کنورتور / استعلام، استعلام .ید 12 ست مواد نسوز کنورتور استعلام .ید 2 ردیف مواد دیاباز- 95.11.4 / استتعلام ، استعلام .ید 2 ردیف مواد دیاباز-95.11.4 استعلام لوله فولادی بدون درز - 95.11.4 / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز - 95.11.4 استعلام ماده کاهنده نقطه ریزش نفت گاز / ا
1686058

اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت

استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزراستعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزین / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزیناستعلام ? ...
574827

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.8 در سایت

استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ... / استعلام , استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ......استعلام کمپرسور ... / استعلام کمپرسور ...استعلامdiaphragm, dia / استعلام , استعلام diaphragm, diaمناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز مزایده اجاره محل .مارکت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل .مارکتمزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان فراخوان مناقصه .ید و راه اندازی چیلر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان منا...
574865

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.8 در سایت

استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ... / استعلام , استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال ......استعلام کمپرسور ... / استعلام کمپرسور ...استعلامdiaphragm, dia / استعلام , استعلام diaphragm, diaمناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز مزایده اجاره محل .مارکت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل .مارکتمزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل تا.ی سرویس بیمارستان فراخوان مناقصه .ید و راه اندازی چیلر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان منا...
1129401

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.24 در سایت

مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر تجدید مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی استعلام بادمجان / استعلام ,استعلام بادمجان استعلام کارتریج hp 1320 / استعلام , استعلام کارتریج hp 1320 استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولر / استعلام ,استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولراستعلام توری پنجره ها / استعلام, استعلام توری پنجره ها استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربستهاستعلام تج ...
1129512

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.24 در سایت

مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر تجدید مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی استعلام بادمجان / استعلام ,استعلام بادمجان استعلام کارتریج hp 1320 / استعلام , استعلام کارتریج hp 1320 استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولر / استعلام ,استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولراستعلام توری پنجره ها / استعلام, استعلام توری پنجره ها استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربستهاستعلام تج ...
1129513

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.24 در سایت

مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر تجدید مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی استعلام بادمجان / استعلام ,استعلام بادمجان استعلام کارتریج hp 1320 / استعلام , استعلام کارتریج hp 1320 استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولر / استعلام ,استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولراستعلام توری پنجره ها / استعلام, استعلام توری پنجره ها استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربستهاستعلام تج ...
322456

مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلاب

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلابمناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه های آبرسانیمناقصه پروژه تزریق آبمناقصه انجام عملیات نوسازی شبکه آبیاریمناقصه تامین منابع مالی - احداث - بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات آبرسانی مناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شما ایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در گروه نیازمندی های تخصصی هفتمین جشنواره وب ایران "ایران تندر راز مدیران موفق" جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خو...
885815

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحادمزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیرمزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ... / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...مناقصه .ید شیر کنترل پمپ / استعلام بهاء , مناقصه .ید شیر کنترل پمپ مناقصه ساخت terminal ring / مناقصه ساخت terminal ringمناقصه .ید . بخارات روغن توربین گازی / مناقصه ، مناقصه .ید . بخارات روغن توربین گازی مناقصه p/f nuovo pignone / آگهی مناقصه , من?...
885761

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحادمزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیرمزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ... / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...مناقصه .ید شیر کنترل پمپ / استعلام بهاء , مناقصه .ید شیر کنترل پمپ مناقصه ساخت terminal ring / مناقصه ساخت terminal ringمناقصه .ید . بخارات روغن توربین گازی / مناقصه ، مناقصه .ید . بخارات روغن توربین گازی مناقصه p/f nuovo pignone / آگهی مناقصه , من?...
2529872

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.2.22 در سایت

مناقصه حمل نفت گاز / مناقصه , مناقصه حمل نفت گاز مناقصه ید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم مناقصه تامین مواد گن ای آب به میزان 700 تن آب ژاول / مناقصه , مناقصه تامین مواد گن ای آب به میزان 700 تن آب ژاول استعلام تعمیرات مدرسه... / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه...استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله منطقه پنج / فراخوان منقاصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسی? ...
952494

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت

مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300مترمزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمانمناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شدهمناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران 96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغیاستعلام لامپ و تجهیزات روشنایی / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی استعلام تجه?...
952539

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت

مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300مترمزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمانمناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شدهمناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران 96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغیاستعلام لامپ و تجهیزات روشنایی / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی استعلام تجه?...
913022

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومیاستعلام تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام تامین 27 قلم تجهیزات otn استاناستعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروساستعلام .ید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استع?...
913064

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومیاستعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استاناستعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروساستعلام .ید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استعلا?...
1891912

اطلاعات استعلام تاریخ 96.8.30 در سایت

استعلام موتورسیکلت, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,مدیریت پارکینگ طبقاتیاستعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاداستعلام مادربرد , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مادربرد , سامانه ستاداستعلام پلاستیک زباله / مناقصه, استعلام پلاستیک زبالهاستعلام پمپ روغن / استعلام , استعلام پمپ روغن استعلام مفصل کابل آلومینیومی / استعلام ،استعلام مفصل کابل آلومینیومیاستعلام چهار ردیف هیدرو موتور / استعلام چهار ردیف هیدرو موتوراستعلام دو ردیف یاتاقان / استعلام, استعلام دو ردیف یاتاقان استعلام ید 19 ردیف ابرارآلات مدیریت / استعلا ...
562161

مناقصه های مواد مصرفی خانگی (دستمال کاغذی و...)

استعلام بها دستمال تو.استعلام بها دستمال حوله ای بزرگاستعلام بها دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرف مناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شما "ایران تندر راز مدیران موفق" جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نمایید www.etender.ir
184766

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.05 در سایت

مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومیهمایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهامفراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکراستعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... / فرم استعلام بهاء , استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی .....مناقصه اجرای 2...

سامانه اطلاع رسانی مناقصه مزایده استعلام بهاء آریاتندر