ریو نزبراک خصوصی من


2880217

تدریس خصوصی زیست یازدهم

تدریس خصوصی زیست یازدهمآموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521تدریس خصوصی زیست شناسیمدرس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطه 1و2تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دهمتدریس خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست پیش یمعلم خصوصی زیست دوازدهممعلم خصوصی زیست المپیادکلاس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست تمام مقاطع تحصیلیتدریس خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست دوازدهمآموزش خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست متوسطهدبیر خصوصی زیست شناسی خانمآزمون آنلاین زیست شناسیآموزش انلاین زیست شناسیکلاس پاسخ به سو زیست شناسیک? ...
1421200

تدریس خصوصی gre

تدریس خصوصی gre آموزشگاه میر تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد شیزازی و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ 1واحد3تلفن:0912-4396809 021-223281http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comتدریس خصوصی gre،تدریس خصوصی yosتدریس خصوصی ریاضی ی،تدریس خصوصی ریاضی عمومی،تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل،تدریس خصوصی ریاضیات یتدریس خصوصی ریاضی پایه،تدریس خصوصی آمار،تدریس خصوصی ریاضی گسستهتدریس خصوصی ،تدریس خصوصی هندسه،تدریس خصوصی حسابان،تدریس خصوصی gamt،تدریس خصوصی آمار،تدریس خصوصی arithmetics gmat,gre quantitattive tutor،تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال
1422662

تدریس خصوصی gre

تدریس خصوصی gre آموزشگاه میر تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد شیزازی و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ 1واحد3تلفن:0912-4396809 021-223281http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comتدریس خصوصی gre،تدریس خصوصی yosتدریس خصوصی ریاضی ی،تدریس خصوصی ریاضی عمومی،تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل،تدریس خصوصی ریاضیات یتدریس خصوصی ریاضی پایه،تدریس خصوصی آمار،تدریس خصوصی ریاضی گسستهتدریس خصوصی ،تدریس خصوصی هندسه،تدریس خصوصی حسابان،تدریس خصوصی gamt،تدریس خصوصی آمار،تدریس خصوصی arithmetics gmat,gre quantitattive tutor،تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال
1404910

تدریس خصوصی زیست شناسی نهم

تدریس خصوصی زیست شناسی نهمآموزشگاه میر تهران، بزرگراه رس ، بین صیاد و علی، خ کرمان شمالی، نبش کوچه توحید، ساختمان توحید، پ۱ واحد ۳تلفن0212232810809124396809تدریس خصوصی زیست شناسی دهمتدریس خصوصی زیست شناسی یازدهمتدریس خصوصی زیست پیشتدریس خصوصی زیست شناسی کنکورمعلم خصوصی زیست شناسیکلاس خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست شناسیدبیر زیست شناسی خصوصیتدریس خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی زیست شناسی نهممعلم خصوصی علوم تجربیمعلم خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی زیست ک? ...
1198626

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستا تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی ، تدریس خصوصی yos ،تدریس خصوصی politest، تدریس خصوصی ریاضی پایه ،تدریس خصوصی ریاضیات ،معلم خصوصی ،تدریس خصوصی آزمون yos
907654

تدریس خصوصی اپتیک ( نور) تدریس خصوصی نور

تدریس خصوصی اپتیک ( نور) توسط . میر.-فارغ .حصیل . شریف با 12 سال سابقه موفق تدریس http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi تدریس خصوصی فیزیک پایه-تدریس خصوصی فیزیک وشیمی-تدریس خصوصی فیزیک کنکور-تدریس خصوصی فیزیک نهم-تدریس خصوصی فیزک پیش .ی-تدریس خصوصی فیزیک دهم- تدریس خصوصی فیزیک اتمی- تدریس خصوصی دینامیک- تدریس خصوصی سینماتیک- معلم خصوصی فیزیک- معلم خصوصی فیزیک دبیرستان- دبیر فیزیک خصوصی- معلم خصوصی المپیاد فیزیک- مدرس فیزیک .
2895702

تدریس خصوصی زیست یازدهم

تدریس خصوصی زیست یازدهمآموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست یازدهمتدریس خصوصی زیست دوازدهممعلم خصوصی زیست پایهتدریس خصوصی زیست پیش یکلاس حل مسائل زیست شناسیکلاس تست زنی زیست شناسیامتحان مجازی زیست شناسیآزمون مجازی زیست شناسی کلاس حل نمونه سوالات امتحانی زیستتدریس خصوصی زیست و زمین شناسیاموزش خصوصی زیست پایه دهمتدریس خصوصی زیست یازدهمتدریس خصوصی زیست دوازدهم معلم زیست شناسی دبیرستانتدریس خصوصی زیست تیزهوشاندبیر خصوصی زیست تیزهوشانمدرس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطه 1و2تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خ? ...
1180044

تدریس خصوصی ریاضی ی

تدریس خصوصی ریاضی ی توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی ی ،تدریس خصوصی ریاضی ی ،تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1و2 ،تدریس خصوصی آمار و احتمال ،تدریس خصوصی ریاضی کنکور ،تدریس خصوصی حسابان ،تدریس خصوصی انتگرال ،تدریس خصوصی ترکیبات ،تدریس خصوصی جبر و احتمال ،تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
1897544

تدریس خصوصی ریاضی ابت و متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی ابت و متوسطهتوسط خانم مقدم با 7 سال سابقه موفق تدریس در آموزشگاهاتلفن:0935-8105007تدریس خصوصی ریاضیتدریس خصوصی ریاضی هشتمتدریس خصوصی ریاضی دهمکلاس خصوصی ریاضی دبیرستانتدریس خصوصی ریاضی ششمتدریس خصوصی ریاضی پیش یتدریس خصوصی ریاضی کلاس تقویتی ریاضی حل مسائل ریاضی پاسخ به سوالات ریاضیتدریس خصوصی ریاضی هفتمتدریس خصوصی ریاضی هشتمتدریس خصوصی ریاضی نهمتدریس خصوصی ریاضی دهمتدریس خصوصی ریاضی متوسط لاس تقویتی ریاضیمعلم خصوصی ریاضی خانمدبیر ریاضی دبیرستانتدریس خصوصی ریاضی متوسطه اولکلاس حل تمرین ریاضی تدریس خصوصی ریاضی آموزش ریاض ...
1404810

معلم خصوصی زیست شناسی کنکور

معلم خصوصی زیست شناسی کنکورآموزشگاه میر تهران، بزرگراه رس ، بین صیاد و علی، خ کرمان شمالی، نبش کوچه توحید، ساختمان توحید، پ۱ واحد ۳تلفن021-223281080912-4396809تدریس خصوصی زیست شناسی دهم تدریس خصوصی زیست شناسی یازدهم تدریس خصوصی زیست پیش تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور معلم خصوصی زیست شناسی کلاس خصوصی زیست شناسی دبیر خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست شناسیدبیر زیست شناسی خصوصیتدریس خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی زیست شناسی نهممعلم خصوصی علوم تجربیمعلم خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی زیست دهمک? ...
2202672

معلم خصوصی شیمی هشتم

معلم خصوصی شیمی هشتمدر منطقه 1دزاشیب-دارآباد-فرشته-کاشانک-درکه-ولنجک-اقدسیهتوسط خانم مقدم با 8 سال سابقه موفق تدریس خصوصی و 6 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهرانتلفن:0912-6727412 021-22328108تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی شیمی پایه تدریس خصوصی شیمی هشتمتدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی شیمی دهمتدریس خصوصی شیمی متوسطهتدریس خصوصی شیمی آموزش خصوصی شیمیآموزش خصوصی شیمی متوسطهدبیر خصوصی شیمی دبیر خصوصی شیمی هشتمتدریس خصوصی شیمی هشتم و نهمدبیر خصوصی شیمی متوسطهدبیر خصوصی شیمی متوسطه 1امتحان مجازی شیمی آموزش خصوصی شیمی هشتمآموزش آنلاین شی ...
2895696

تدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت

تدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت آموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521آموزشگاه علمی میر برگزار کننده کلاس های خصوصی و گروهی ریاضی در تمام مقاطع است. میر فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان 15 سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهرانتدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت معلم خصوصی ریاضی سوم دوم اول ابت تدریس خصوصی ریاضی سوم ابتدائیتدریس خصوصی ریاضی اول ابتدائیتدریس خصوصی ریاضی دوم ابت تدریس خصوصی ریاضی سوم ابت معلم خصوصی ریاضی سوم و اول ابت معلم خصوصی ریاضی وعلوم ابت معلم خصوصی ریاضی چهارم ابت تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشانمعلم خصوصی ریا? ...
1829528

تدریس خصوصی ریاضی ی

تدریس خصوصی ریاضی یتدریس خصوصی ریاضی ی در منطقه یک تهران ازگل-تجریش-فرشته -ولنجک-اقدسیه-جماران-زعفرانیه-قیطریه-نیاوران -فرمانیهتوسط میر فارغ حصیل شریفhttp://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/تدریس خصوصی ریاضی 1 تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل تدریس خصوصی ریاضی 2 تدریس خصوصی ریاضی ی تدریس خصوصی ریاضی المپیاد تدریس خصوصی ساختمانهای گسسته تدریس خصوصی ریاضی گسسته تدریس خصوصی هندسه تحلیلی تدریس خصوصی آمار تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال تدریس خصوصی ریاضی عمومی تدریس خصوصی ریاضی پایه تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال تدریس خصوصی ریاضی عمومی مدیریت ? ...
19116

تدریس خصوصی هندسه

تدریس خصوصی هندسه توسط خانم مقدم-09358105007با 6 سال سابقه موفق تدریس در آموزشگاهها و مدارس برتر تهران تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان- تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال - تدریس خصوصی جبر و احتمال- تدریس خصوصی هندسه- تدریس خصوصی ریاضی گسسته- تدریس خصوصی هندسه تحلیلی- تدریس خصوصی و گروهی ریاضی کنکور- تدریس خصوصی ریاضی دهم- معلم خصوصی ریاضی نهم- تدریس خصوصی ریاضی هشتم- تدریس خصوصی ریاضی هفتم
893566

تدریس خصوصی ریاضی .ی

تدریس خصوصی ریاضی .ی توسط فارغ .حصیل . شریف . میر. با 12 سال سابقه موفق تدریس 09124396809 http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi تدریس خصوصی ریاضی 1 - تدریس خصوصی ریاضی 2- تدریس خصوصی معادلات دیفرنسیل- تدریس خصوصی ریاضی .ی- تدریس خصوصی ریاضی دو .- تدریس خصوصی انتگرال دوگانه - تدریس خصوصی توابع برداری- تدریس خصوصی ریاضی عمومی ( مدیریت، حسابداری و دانشجویان علوم انسانی)- تدریس خصوصی آمار
126402

تدریس خصوصی ریاضی .ی

تدریس خصوصی ریاضی .ی توسط فارغ .حصیل . شریف . میر. با 12 سال سابقه موفق تدریس 09124396809 http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi تدریس خصوصی ریاضی 1 - تدریس خصوصی ریاضی 2- تدریس خصوصی معادلات دیفرنسیل- تدریس خصوصی ریاضی .ی- تدریس خصوصی ریاضی دو .- تدریس خصوصی انتگرال دوگانه - تدریس خصوصی توابع برداری- تدریس خصوصی ریاضی عمومی ( مدیریت، حسابداری و دانشجویان علوم انسانی)- تدریس خصوصی آمار
2145722

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1در منطقه 1نیاوران-اقدسیه-ازگل-فرشته-الهیه-دربند-درکه-کامرانیه-تجریشتوسط خانم مقدم با 8 سال سابقه موفق تدریس خصوصی و 6 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران تلفن:0911-7103759 0912-6727412تدریس خصوصی ریاضی معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1تدریس خصوصی ریاضی متوسطهتدریس خصوصی ریاضی هفتمتدریس خصوصی ریاضی هشتممعلم خصوصی ریاضی هشتمتدریس خصوصی ریاضی نهمکلاس خصوصی ریاضی کلاس خصوصی ریاضی متوسطهمعلم خصوصی ریاضی نهممعلم خصوصی ریاضی هشتمکلاس حل تمرینهای ریاضی هشتمپاسخ به سوالات ریاضی متوسطه 1معلم خصوصی ریاضی خانمتدریس خصوصی ریاضی در منزلتد? ...
2921587

معلم خصوصی زیست کنکور

معلم خصوصی زیست کنکورآموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521معلم خصوصی زیست کنکور تدریس خصوصی زیست شناسی دهمتدریس خصوصی زیست شناسی یازدهمتدریس خصوصی زیست پیش یتدریس خصوصی زیست شناسی کنکورمعلم خصوصی زیست شناسیکلاس خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست شناسیدبیر زیست شناسی خصوصیتدریس خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی علوم تجربیمعلم خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست دهمتدریس خصوصی زیست یازدهمتدری? ...
1421388

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد فیزیکآموزشگاه میر تهران، بزرگراه رس ، بین صیاد و علی، خ کرمان شمالی، نبش کوچه توحید، ساختمان توحید، پ۱ واحد ۳تلفن0212232810809124396809تدریس خصوصی المپیاد فیزیکتدریس خصوصی فیزیک المپیادتدریس خصوصی فیزیک دهمتدریس خصوصی فیزیک پیشرفت لاس المپیاد فیزیکمعلم خصوصی المپیاد فیزیکمعلم خصوصی فیزیک پیشرفتهتدریس خصوصی فیزیک 1 تدریس خصوصی فیزیک 2 معلم المپیاد فیزیکدبیر المپیاد فیزیکتدریس خصوصی سینماتیکتدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیستدریس خصوصی حرکت دورانیتدریس خصوصی فیزیک کنکورتدریس خصوصی فیزیک نهمکلاس آمادگی برای المپیاد فیز? ...
2235498

معلم خصوصی ریاضی ابت

معلم خصوصی ریاضی ابت توسط خانم مقدم با 7 سال سابقه موفق تدریس خصوصی تلفن:0935-8105007تدریس خصوصی ریاضی تدریس خصوصی ریاضی ابت معلم خصوصی ریاضی ابت معلم خصوصی ریاضی دبستانکلاس خصوصی ریاضی تقویتیتدریس خصوصی ریاضی چهارم تدریس خصوصی ریاضی پنجم ابت تدریس خصوصی ریاضی ششممعلم خصوصی ریاضی دبستانمعلم خصوصی ریاضی سوم دبستانمعلم خصوصی ریاضی چهارم دبستانمعلم خصوصی ریاضی ششم ابت تدریس خصوصی ریاضی دوم ابت آموزش ریاضی ابت با چرتک لاس خصوصی ریاضی کلاس تقویتی ریاضی آموزش خصوصی ریاضی دبستانآموزش خصوصی ریاضی ابت آموزش خصوصی ریاضی چهارم دبستانآموزش خصوصی ریاض پن ...
1860888

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در منطقه 1ولنجک -اوین-قیطریه-فرمانیه-ازگل و .........توسط خانم مقدم با 7 سال سابقه موفق تدریس0901-7307951تدریس خصوصی ریاضی متوسطهتدریس خصوصی ریاضی دبیرستانتدریس خصوصی ریاضی متوسطهتدریس خصوصی ریاضی هشتمحل مسائل ریاضی تدریس خصوصی ریاضی نهممعلم خصوصی ریاضی متوسطهتدریس خصوصی ریاضی دهمتدریس خصوصی ریاضی یازدهمکلاس تقویتی ریاضیامتحان مجازی ریاضیتدریس خصوصی ریاضی هفتمدبیر خصوصی ریاضیکلاس خصوصی ریاضیمعلم خصوصی ریاضی خانمتدریس خصوصی ریاضی دبیرستانکلاس تقویتی ریاضیتدریس خصوصی ریاضی کلاس نکته و تست ریاضیکلاس آوزشی ریاضیتدریس و رفع ...
2325712

پاو وینت درباره خصوصی سازی

پاو وینت درباره خصوصی سازی فرمت فایل: .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید : 37 اسلاید خصوصی سازی خصوصی سازی فهرست مقدمه تعریف خصوصی سازی اه خصوصی سازی فرایند خصوصی سازی قلمرو و دامنه شمول روش های مهم و متداول خصوصی سازی عوامل خصوصی سازی موفق چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران نتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری ت تاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات تاثیر خصوصی سازی بر افزایش ...دریافت فایل
2116198

تدریس خصوصی ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک مندلی وگیاهی در آموزشگاه میر 021-223281080912-4396809مبحث ژنتیک از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث زیست شناسی است.آموزشگاه میر با همکاری مدریسن برجسته زیست شناسی اقدام به تدریس خصوصی ژنتیک مینماید.تدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک یکلاس خصوصی نکته و حل تست ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک کنکور تدریس خصوصی نحوه توارث بیماری های ژنتیکی تدریس خصوصی ژنتیک مندلیتدریس خصوصی ژنتیک انسانیحل نمونه سوالات کنکوری ژنتیک تدریس خصوصی وحل تست ژنتیک کنکورتدریس خصوصی ژنتیک گیاهیتدریس خصوصی ژنتیک در منزل یا آموزشگاهتدریس خصوصی شجر? ...
1897282

کلاس خصوصی زیست نهم

کلاس خصوصی زیست نهمتوسط گروه آموزشی میر آدرس :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست نهمکلاس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست دبیرستانتدریس خصوصی زیست نهممعلم خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دهمکلاس تقویتی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست پیش ی معلم خصوصی زیست خانمکلاس نکته و تست زیست شناسیحل مسائل زیست شناسیکلاس تقویتی زیست نهمکلاس خصوصیتدریس خصوصی زیست شناسی یازدهمتدریس خصوصی زیست شناسی پیش ی? ...
1938948

کلاس خصوصی زیست نهم

کلاس خصوصی زیست نهم گروه آموزشی میر و اساتید و دبیران برتر و برجسته و مدرس خصوصی رتبه های بالا و تک رقمی در کنکور سراسریکلاس خصوصی در منزل و آموزشگاه با بهترین دبیران تهرانآموزش خصوصی بصورت تضمینی و آمادگی برای کنکورآدرس :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست نهمکلاس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست دبیرستانتدریس خصوصی زیست نهممعلم خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دهمکلاس تقویتی زیست ش ...
1198334

تدریس خصوصی فیزیک دهم

تدریس خصوصی فیزیک دهم توسط فارغ حصیل شریف و دیبرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فیزیک ،تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان ،تدریس خصوصی فیزیک پایه ،تدریس خصوصی فیزیک هشتم ،تدریس خصوصی فیزیک نهم ،تدریس ،تدریس خصوصی فیزیک دهم ،تدریس خصوصی فیزیک کنکور ،تدریس خصوصی فیزیک پیش ی ،معلم خصوصی فیزک دهم ،تدریس خصوصی فیزیک کنکور
1972822

تدریس خصوصی سینماتیک

تدریس خصوصی سینماتیکتوسط فارغ حصیل شریف میر با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در آموزشگاه میر به عنوان دستیار آموزشیمدرس خصوصی رتبه های یک رقمی کنکور سراسریسابقه موفقیت درخشان در المپیاد تدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/ http://mirabiedu.com تدریس خصوصی سینماتیکتدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک المپیادتدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک یتدریس خصوصی فیزیک هالیدیتدریس خصوصی فیزیک اپتیکتدریس خصوصی فیزیک مدرنتدریس خصوصی اخت? ...
1296700

تدریس خصوصی ترکیبات

تدریس خصوصی ترکیبات توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://mirabiedu.comوب سایت شخصی میر http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی ترکیبات ،تدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی هندسه مسطحه ،تدریس خصوصی هندسه تحلیلی ،تدریس خصوصی ریاضی ی ،تدریس خصوصی آمار ،تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال ،تدریس خصوصی ریاضی عمومی ،تدریس خصوصی ریاضی پایه ،تدریس خصوصی ریاضی گسسته
2166006

تدریس خصوصی زیست کنکور سراسری

تدریس خصوصی زیست کنکور سراسری توسط گروه آموزشی میر با بهترین و مجرب ترین اساتید فارغ حصیل زیست شناسی در تهرانتدریس خصوصی زیست کنکور سراسری در تهرانآدرس آموزش گاه میر :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست دهمتدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست نهمکلاس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست کنکورکلاس خصوصی زیست یازدهمتدریس خصوصی زیست پیش یپاسخ به سوالات زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دهمدبیر خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی ...
2895586

تدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت

تدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت آموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521آموزشگاه علمی میر برگزار کننده کلاس های خصوصی و گروهی ریاضی در تمام مقاطع است. میر فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان 15 سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران تدریس خصوصی ریاضی اول دوم سوم ابت معلم خصوصی ریاضی سوم دوم اول ابت تدریس خصوصی ریاضی سوم ابتدائی تدریس خصوصی ریاضی اول ابتدائی تدریس خصوصی ریاضی دوم ابت تدریس خصوصی ریاضی سوم ابت معلم خصوصی ریاضی سوم و اول ابت معلم خصوصی ریاضی پنجم ابت معلم خصوصی ریاضی چهارم ابت تدریس خصوصی ریاض? ...
2287392

تدریس خصوصی ترکیبیات

تدریس خصوصی ترکیبیاتتوسط فارغ حصیل شریف میر با 15 سال سابقه موفق تدریس خصوصی 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشی سابقه موفقیت درخشان در المپیاد مدرس خصوصی رتبه های برتر کنکور سراسریموسس آموزشگاه علمی میر آدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0910-2878521 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comتدریس خصوصی ریاضیاتتدریس خصوصی ترکیبیاتتدریس خصوصی ریاضیات تدریس خصوصی گرافتدریس خصوصی نظریه اعدادتدریس خصوصی هندسهتدریس خصوصی ریاضیات عمومیتدریس خصوصی انتگرالمدرس خصوصی ترکیبیاتمدرس خصوصی ...
1965338

معلم خصوصی قواعد عربی

معلم خصوصی قواعد عربیدر منطقه 2شهرک غرب-گیشا-ستار خان-شهر آرا-صادقیهگروه آموزشی میر با اساتید مجرب و برتر تهران در زمینه آموزش قواعد عربیتدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com معلم خصوصی قواعد عربیتدریس خصوصی عربیتدریس خصوصی عربی دبیرستانتدریس خصوصی عربی متوسطهتدریس خصوصی عربی پیش یتدریس خصوصی عربی نهمتدریس خصوصی عربی کنکورآموزش لغات عربیتدریس خصوصی عربی هشتمتدریس خصوصی عربی دهمتدریس خصوصی عربی یازدهمتدریس خصوصی عربی دبیرستانحل تمرینهای عربیپاس? ...
1045164

تدریس خصوصی هندسه و مثلثات

تدریس خصوصی هندسه و مثلثات توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی هندسه،تدریس خصوصی ریاضیات ،تدریس خصوصی هندسه فضایی ،تدریس خصوصی هندسه مسطحه ،تدریس خصوصی تدریس خصوصی هندسه تحلیلی ،تدریس خصوصی هندسه متوسطه ،تدریس خصوصی هندسه و آمار ،تدریس خصوصی آمار و هندسه ،تدریس خصوصی المپیاد هندسه،تدریس خصوصی هندسه و مثلثات،تدریس خصوصی آمار و احتمال
2832084

تدریس خصوصی زیست دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی زیست دهم یازدهم دوازدهمآموزشگاه میر 02177895336 و 09102878521تدریس خصوصی زیست شناسیتوسط اساتید برگزیده و برتر آموزشگاه میر تدریس خصوصی زیست 1تدریس خصوصی زیست دهمتدریس خصوصی زیست یازدهمتدریس خصوصی زیست دوازدهمتدریس خصوصی زیست شناسی کنکورتدریس خصوصی زیست 1تدریس خصوصی زیست دهمتدریس و رفع اشکال زیست 1تدریس و رفع اشکال زیست دهم یازدهم و دوازدهممعلم خصوصی زیست شناسی 1 رشته تجربیمعلم خصوصی زیست شناسی پایه دهم رشته تجربیمدرس خصوصی زیست دهممدرس خصوصی زیست یازدهممدرس خصوصی زیست یازدهمتدریس خصوصی المپیاد زیستمدرس خصوصی زیست 1مدرس خصوصی زیست دهمکلاس ...
1479062

کلاس خصوصی زیست کنکور

کلاس خصوصی زیست کنکورآموزشگاه میر http://mirabiedu.com/تهران، بزرگراه رس ، بین صیاد و علی، خ کرمان شمالی، نبش کوچه توحید، ساختمان توحید، پ۱ واحد ۳تلفن 021-223281080912-4396809تدریس خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست شناسیمدرس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست کنکوردبیر خصوصی زیست آموزش زیست کنکورکلاس تست و تمرین زیستکلاس خصوصی زیست کنکورآموزش زیست شناسیکلاس رفع اشکال زیست شناسیکلاس خصوصی زیست کنکورکلاس زیست کنکورکلاس نکته و تست زیست شناسیکلاس جمع بندی زیست کنکورمعلم خصوصی زیستمعلم خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست 1تدریس خصوصی زیست 2 ...
2109810

تدریس خصوصی ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک مندلی و انسانی در آموزشگاه میر 021-223281080912-4396809مبحث ژنتیک از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث زیست شناسی است.آموزشگاه میر با همکاری مدریسن برجسته زیست شناسی اقدام به تدریس خصوصی ژنتیک مینماید.تدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک یکلاس خصوصی نکته و حل تست ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک کنکورتدریس خصوصی نحوه توارث بیماری های ژنتیکیتدریس خصوصی ژنتیک مندلیتدریس خصوصی ژنتیک انسانیحل نمونه سوالات کنکوری ژنتیکتدریس خصوصی وحل تست ژنتیک کنکورتدریس خصوصی ژنتیک گیاهیتدریس خصوصی شجره نامه ژنتیکی وحل تستهای آنتدریس خصوصی ژ ...
1025860

تدریس خصوصی گراف

تدریس خصوصی گراف توسط میر فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشانبا 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی گراف ،تدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی ی ،تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال ،تدریس خصوصی ریاضی استاندارد ،تدریس خصوصی آمار ،تدریس خصوصی نظریه اعداد،تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل ،تدریس خصوصی ریاضی 1 ،تدریس خصوصی ریاضی 2
1893492

تدریس خصوصی عربی کنکور

تدریس خصوصی عربی کنکورتوسط گروه آموزشی میر آدرس :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربیتدریس خصوصی عربی کنکورتدریس خصوصی عربی پایه نهمتدریس خصوصی عربی پایه دهمتدریس خصوصی عربی یازدهمتدریس خصوصی عربی دبیرستانتدریس خصوصی عربی متوسطهمعلم خصوصی عربیتدریس عربی کنکور تجربیکلاس خصوصی عربی کنکورتدریس خصوصی عربی پیش یکلاس تقویتی عربی کنکو اسخ به سوالات عربی کنکو اسخ به لغات عربیکلاس خصوصی عربی هشتمکلاس خصوصی عربی کلاس خصوصی کنکورکلاس عربی کنکور سراسری تجربی ...
1897720

مدرس خصوصی شیمی دارویی

مدرس خصوصی شیمی داروییتوسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشی آدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد 21 و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی شیمی داروییتدریس خصوصی شیمیتدریس خصوصی شیمی آلیتدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی ارایش لوئیستدریس خصوصی شیمی عمومی1مدرس خصوصی شیمیتدریس خصوصی شیمی داروییتدریس خصوصی شیمی تجزیهتدریس خصوصی شیمی معدنیتدریس خصوصی شیمی موادتدریس خصوصی شیمی پلیمرمدرس خصوصی شیم? ...
2202954

دبیر خصوصی زیست کنکور

دبیر خصوصی زیست کنکوردر منطقه 1چیذر-کامرانیه-سوهانک-کامرانیه-اوین-درکه-دربند-فرمانیهتوسط گروه آموزشی میر با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید رشته زیست شناسی در تهرانآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست نهمتدریس خصوصی زیست کنکورکلاس خصوصی زیست شناسیکلاس رفع اشکالات زیست شناسیتدریس خصوصی زیست یازدهمدبیر خصوصی زیست پایهدبیر خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی ? ...
2209334

دبیر خصوصی زیست کنکور

دبیر خصوصی زیست کنکوردر منطقه 1چیذر-کامرانیه-سوهانک-کامرانیه-اوین-درکه-دربند-فرمانیهتوسط گروه آموزشی میر با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید رشته زیست شناسی در تهرانآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیدبیر خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی زیست نهمتدریس خصوصی زیست کنکورکلاس خصوصی زیست شناسیکلاس رفع اشکالات زیست شناسیتدریس خصوصی زیست یازدهمدبیر خصوصی زیست پایهدبیر خصوصی زیست کنکورمعلم خصوصی زیست شناسیمعلم خصوصی زیست یازدهممعلم خصوصی ? ...
1914658

تدریس خصوصی زیست و شیمی

تدریس خصوصی زیست و شیمیتوسط اساتید گروه آموزشی میر آدرس و تلفن آموزشگاه میر :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست وشیمیتدریس خصوصی شیمی و زیستتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی شیمی متوسطهتدریس خصوصی شیمی پایهتدریس خصوصی شیمی دبیرستانتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی زیست و شیمیتدریس خصوصی زیست کنکورتدریس خصوصی شیمی یازدهمکلاس حل مسائل شیمیکلاس حل مسائل زیست شناسیتدریس خصوصی زیست نهمکلاس تقویتی شیمیکلاس تقویتی زیست ? ...
1877460

تدریس خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک توسط میر فارغ حصیل شریف با 15 سال سابقه موفق تدریس و 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشیآدرس آموزشگاه میر :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی ،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1 ،واحد 30912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comتدریس خصوصی فیزیک تدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک 1 تدریس خصوصی فیزیک 2 تدریس خصوصی فیزیک اپتیککلاس خصوصی فیزیک یمدرس خصوصی فیزیک معلم خصوصی فیزیک مدرس خصوصی فیزیک 1و2 تدریس خصوصی فیزیک هالیدیتدریس خصوصی سینماتیککلاس جمع بندی فیزیک حل تمرین فیزیک کلاس تقویتی فیزیک یحل مسائل فی ...
1960672

مدرس خصوصی فیزیک هالیدی

مدرس خصوصی فیزیک هالیدیفارغ حصیل شریف میر موسس آموزشگاه علمی میر با 15 سال سابقه موفق تدریس2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشیمدرس خصوصی رتبه های برتر کنکورتدریس بهتهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/ http://mirabiedu.com تدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک هالیدیتدریس خصوصی فیزیک تدریس خصوصی فیزیک 1و2تدریس خصوصی فیزیک اپتیکتدریس خصوصی فیزیک هسته ایمعلم خصوصی فیزیککلاس خصوصی فیزیک هالیدیمدرس خصوصی فیزیکمدرس خصوصی فیزیک هالیدیتدریس خصوصی فیزیک مکانیکآمتحان آنلای ...
1897284

تدریس خصوصی زیست تیزهوشان

تدریس خصوصی زیست تیزهوشاندر منطقه 7بهار-مطهری-سبلان-هفت تیر-سهروردی و..توسط اساتید برتر آموزشگاه میر توسط گروه آموزشی میر آدرس آموزشگاه:تهران-بزرگراه رس -بین صیاد و علی-خ کرمان شمالی-نبش کوچه توحید-ساختمان توحید-پ1-واحد 3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دبیرستانتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست تیزهوشانتدریس خصوصی زیست پیش یتدریس خصوصی زیست هشتممعلم خصوصی زیست شناسیکلاس نکته و تست زیست شناسیدبیر خصوصی زیست شناسیکلاس خصوصی زیست خانمتدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست نهمتدریس خصوصی ...
2235644

تدریس خصوصی شیمی پیش ی

تدریس خصوصی شیمی پیش ی توسط فارغ حصیل رشته شیمیخانم مقدم با 8 سال سابقه موفق تدریس خصوصی2 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهرانتلفن:0912-6727412 0911-7103759تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی شیمی پیش یتدریس خصوصی شیمی کنکورمعلم خصوصی شیمی تدریس خصوصی شیمی دبیرستانتدریس خصوصی شیمی متوسط لاس تقویتی شیمی تدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی شیمی دهممعلم خصوصی شیمی خانمکلاس پاسخ به سوالات شیمیتدریس خصوصی شیمی یازدهمکلاس حل مسائل شیمیتدریس خصوصی شیمی دوازدهمکلاس تست شیمی کلاس نکته و تست شیمی پیشکلاس نکته و تست شیمی دبیرستانتدریس خصوصی شیمی متوسطه2آموزش مفهوم? ...
1035738

تدریس خصوصی ریاضیات در ساری

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات ساری تدریس خصوصی ریاضی هفتم تدریس خصوصی ریاضی هشتم تدریس خصوصی ریاضی نهـمتدریس خصوصی ریاضی دهـم تدریتدریس س خصوصی ریاضی پایه ششم تدریس خصوصی ریاضی پایه پنجم 6203 251 0911 کیانی (دبیر ریاضی مدرسه هدف ساری )[email protected] کانال رسمی ما در تلگرام تدریس خصوصی ریاضی نهم، تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان، تدریس خصوصی کنکور، تدریس خصوصی ریاضی هشتم، معرفی عددهای گویا، تدریس خصوصی ریاضی هفتم،برچسب ها: تدریس خصوصی ریاضی, تدریس خصوصی ریاضی دهم, تدریس ریاضی دهم, معلم خصوصی ریاضی دهم, معلم خصوصی ریاضی نهم، تدریس خ? ...
2225354

تدریس خصوصی عربی

تدریس خصوصی عربی گروه آموزشی میر با 15 سال سابقه موفق تدریس با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید در زمینه آموزشی تدریس خصوصی عربی در تمام مقاطع تحصیلیتدریس در منزل و آموزشگاهآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی عربی تیزهوشانتدریس خصوصی عربیتدریس خصوصی عربی هشتمتدریس خصوصی عربی هفتمتدریس خصوصی عربی نهمکلاس تقویتی عربی کنکورکلاس تقویتی عربیمعلم خصوصی عربی تیزهوشانتدریس خصوصی عربی کنکورمعلم خصوصی عربی هشتمدبیر خصوصی عربیدبیر خصوصی عربی تیزهوشانکل ...
1972824

تدریس خصوصی فیزیک مکانیک

تدریس خصوصی فیزیک مکانیکتوسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشیتهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک مکانیکتدریس خصوصی فیزیک یتدریس خصوصی فیزیک اپتیککلاس خصوصی المپیاد فیزیکمعلم خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک المپیادتدریس خصوصی فیزیک مدرنتدریس خصوصی فیزیک کلاس خصوصی فیزیک کوانتومتدریس خصوصی فیزیک المپیادامتحان آنلاین فیزیکپاسخ به سوالات فیزی ...
1914190

تدریس خصوصی فیزیک نهم

تدریس خصوصی فیزیک نهمتوسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشیآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک نهمتدریس خصوصی فیزیک هشتمتدریس خصوصی فیزیک دهمکلاس خصوصی المپیاد فیزیکمعلم خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک دبیرستانتدریس خصوصی فیزیک متوسطهتدریس خصوصی فیزیک کلاس خصوصی فیزیک پیش یتدریس خصوصی فیزیک المپیادامتحان آنلاین فیزیکپاس? ...
1913690

تدریس خصوصی حسابان

تدریس خصوصی حسابان توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشیآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی حسابانتدریس خصوصی گرافتدریس خصوصی ریاضیاتتدریس خصوصی جبر و احتم دریس خصوصی حساب دیفرانسیلتدریس خصوصی ریاضی گسستهتدریس خصوصی انتگرال دوگانهتدریس خصوصی ریاضی یتدریس خصوصی هندسه 1و2تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیلتدریس خصوصی ریاضیاتحل مسائل حسابانمعلم ...
15948

تدریس خصوصی ریاضی دهم

تدریس خصوصی ریاضی دهمتوسط خانم مقدم-09358105007معلم آموزشگاهها و مدارس برتر تهران با 6 سال سابقه موفق تدریسمعلم خصوصی ریاضی خانم- تدریس خصوصی ریاضی ششم، پنجم، چهارم وسوم- تدریس خصوصی ریاضی متوسطه- معلم خصوصی ریاضی تیزهوشان- تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته- معلم خصوصی ریاضی ابت.- تدریس خصوصی ریاضی نهم - تدریس خصوصی ریاضی هستم- معلم خصوصی ابت.- معلم خصوصی ریاضی دهم
2116746

تدریس خصوصی عربی کنکور

تدریس خصوصی عربی کنکورگروه آموزشی میر با 15 سال سابقه آموزشی توسط بهترین دبیران و اساتید در تهران تدریس خصوصی عربی در تمام مقاطع تحصیلی تدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتدریس خصوصی عربی کنکور تجربیآدرس آموزشگاه میر :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربی تدریس خصوصی عربی کنکورتدریس خصوصی عربی دبیرستانتدریس خصوصی عربی متوسطهتدریس خصوصی عربی نهمتدریس خصوصی عربی دهمتدریس خصوصی عربی یازدهمتدریس خصوصی عربی کنکورکلاس نکته و تست عربی کنکورحل مسائل عربیپاسخ به س? ...
1475508

مدرس هندسه فضایی

مدرس هندسه فضاییآموزشگاه میر تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1،واحد 3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.com تدریس خصوصی هندسه-تدریس خصوصی ریاضی-مدرس هندسه فضایی-مدرس هندسه-معلم خصوصی هندسه-تدریس خصوصی هندسه-تدریس خصوصی هندسه تحلیلی-تدریس خصوصی هندسه فضایی-تدریس خصوصی هندسه مسطحه-تدریس خصوصی هندسه و آمار-تدریس خصوصی هندسه 1-تدریس خصوصی هندسه2-تدریس خصوصی هندسه گروهی- ریاضی-تدریس خصوصی ریاضی -تدریس خصوصی نظریه اعداد-تدریس خصوصی گراف-تدریس خصوصی ریاضی گسسته-تدریس هندسه -تدریس خصوصی حس? ...
2249946

تدریس خصوصی هندسه

تدریس خصوصی هندسه توسط فارغ حصیل شریف میر با 15 سال سابقه موفق تدریس خصوصی 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشی مدرس خصوصی رتبه های برتر کنکور سراسریموسس آموزشگاه علمی میر در تهرانآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی هندسهتدریس خصوصی ریاضیاتتدریس خصوصی هندسه 1و2تدریس خصوصی هندسه تحلیلیتدریس خصوصی هندسه مسطحهتدریس خصوصی هندسه فضاییکلاس خصوصی هندسهتدریس خصوصی هندسه پیشرفتهمدرس خصوصی هندسه مدرس خصوصی هندسه 1و2مدرس خصو? ...
2000746

مدرس خصوصی فیزیک مکانیک

مدرس خصوصی فیزیک مکانیک میر فارغ حصیل شریف با 15 سال سابقه موفق در زمینه تدریس 2 سال سابقه تدریس در شریف به عنوان دستیار آموزشی مدرس خصوصی رتبه های برتر کنکور سراسری آدرس آموزشگاه میر :تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی فیزیک مدرس خصوصی فیزیک مکانیکتدریس خصوصی فیزیک مکانیکمعلم خصوصی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک تدریس خصوصی فیزیک کوانتومتدریس خصوصی فیزیک اپتیکتدریس خصوصی فیزیک هالیدیتدریس خصوصی فیزیک عمومیتدریس خصوصی فیزیک 1و2مدرس خصوصی فیزیک ? ...
1394834

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس خصوصی ریاضیآموزشگاه میر تهران، بزرگراه رس ، بین صیاد و علی، خ کرمان شمالی، نبش کوچه توحید، ساختمان توحید، پ۱ واحد ۳تلفن0212232810809124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comتدریس خصوصی حسابان،معلم ریاضی تیزهوشان،تدیس خصوصی ریاضی دهم،تدریس خصوصی جبر و احتمال،تدریس خصوصی هندسه،تدریس خصوصی دیفرانسیل،تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته،امتحان ریاضی مجازی،دبیر خصوصی ریاضی ،کلاس کنکور ریاضی،کلاس خصوصی ریاضی،دبیر خصوصی ریاضی،تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم،دبیر ریاضی دهم،مدرس المپیاد ریاضی،مدرس ریاضی ی،مدرس ریاضی کنکورتدریس خصوصی ریاضی گسسته،تدریس خصوصی آ ...
2116074

تدریس خصوصی ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیکتدریس خصوصی ژنتیک مندلی وگیاهی در آموزشگاه میر 0912-4396809021-22328108مبحث ژنتیک از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث زیست شناسی است.آموزشگاه میر با همکاری مدریسن برجسته زیست شناسی اقدام به تدریس خصوصی ژنتیک مینماید. تدریس خصوصی ژنتیک تدریس خصوصی ژنتیک ی کلاس خصوصی نکته و حل تست ژنتیک تدریس خصوصی ژنتیک کنکور تدریس خصوصی نحوه توارث بیماری های ژنتیکی تدریس خصوصی ژنتیک مندلی تدریس خصوصی ژنتیک انسانی حل نمونه سوالات کنکوری ژنتیک تدریس خصوصی وحل تست ژنتیک کنکور تدریس خصوصی ژنتیک گیاهی تدریس خصوصی ژنتیک در منزل یا آموزشگ? ...
1527324

تدریس خصوصی زیست متوسطه

تدریس خصوصی زیست متوسطهآموزشگاه میر تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1،واحد 3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست هفتم-تدریس خصوصی زیست هشتم-تدریس خصوصی زیست نهم-تدریس خصوصی زیست دهم-آموزش خصوصی زیست شناسی-آموزش خصوصی زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست یازدهم-کلاس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست پیش ی-تدریس خصوصی زیست کنکور-معلم خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی ژنتیک-تدریس خصوصی زمین شناسی-حل مسائل زیست شناسی-کلاس نکته و تست زیست شناسی-کلاس خصوص? ...
1050986

تدریس خصوصی فیزیک 2

تدریس خصوصی فیزیک 2 توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فیزیک،تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 1و2 ،تدریس خصوصی فیزیک اپتیک ،تدریس خصوصی فیزیک مکانیک ،تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس ،تدریس خصوصی فیزیک ی 1،تدریس خصوصی فیزیک 2

ریو نزبراک خصوصی من