دم امریکا گرم امریکایها مردند


7444

دم امریکا گرم . امریکایها مردند

از امریکا به ما هم خیر رسیده هم شر اما امروز نوبت خیر است ادامه مطلب
1774713

در عصر ?خبندان بس?ار? از ح?وانات ?خ زدند و مردند.

در عصر ?خبندان بس?ار? از ح?وانات ?خ زدند و مردند.خا شتها وخامت اوضاع را در?افتندتصم?م گرفتند : دورهم جمع شوند و بد?ن ترت?ب همد?گر را حفظ کنند ...!؟وقت? نزد?کتر بودند گرمتر م? شدند ، ول? خارها?شان?کد?گر را زخم? م? کرد به هم?ن خاطر تصم?م گرفتند ازهم دور شوند. ول? به هم?ن دل?ل از سرما ?خ زده م? مردند.از ا?ن رو مجبور بودند برگز?نند ?ا خارها? دوستان را تحمل کنند، ?ا نسلشان از رو? زم?ن بر کنده شود .در?افتند که باز گردند و گردهم آ?ند. آموختند که با زخم ها? کوچک? که همز?ست? با ? بس?ار نزد?ک بوجود م? آورد، زندگ? کنند چون گرما? وجود د?گر? مهمتر است .و ا?ن چن?ن توانستند زنده بمانند، بهتر?ن ...
217050

چگونه باید یک خبر ناگوار را اطلاع داد!

داستان زیر را آرت بو خوالد طنز نویس پر آوازه .یی در تایید اینکه نباید اخبار ناگوار را به یکباره به شنونده گفت تعریف می کند:مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید:-جرج از خانه چه خبر؟-خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.-سگ بیچاره پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد؟-پرخوری قربان!-پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت؟-گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد.-این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟-همه اسب های پدرتان مردند قربان!-چه گفتی؟ همه آنها مردند؟- بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.-برای چه این قدر کار .د؟-برا...
126336

خبر بد

مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: - جرج از خانه چه خبر؟+ خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.- سگ بیچاره پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد؟+ پرخوری قربان!- پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت؟ + گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد.- این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟+ همه اسب های پدرتان مردند قربان!- چه گفتی؟ همه آنها مردند؟+ بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.- برای چه این قدر کار .د؟+ برای اینکه آب بیاورند قربان!- گفتی آب؟ آب برای چه؟+ برای اینکه آتش را خاموش کنند قربان!- کدام آتش را؟+ آه قربان! خانه پد...
2077870

خبر های مباشر

مرد ثروتمندی که مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود ، پس از مراجعه مباشر ، از او پرسید :- از خانه چه خبر ؟ مباشر : خبر خوشی ندارم قربان ! سگ شما مرد !!!- سگ بیچاره ! ولی چرا ؟؟؟ چه چیز باعث مرگ او شد ؟ مباشر : پرخوری قربان !- پرخوری ؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت ؟ مباشر : گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد !- این همه گوشت اسب از کجا آوردید ؟ مباشر : همه اسب های پدرتان مردند قربان !!!.- چه گفتی ؟ همه آنها مردند ؟ مباشر : بله قربان !!! همه آنها از کار زیادی مردند !- برای چه این قدر کار د ؟ مباشر : برای اینکه آب بیاورند قربان !!!- گفتی آب ؟ آب برای چ? ...
742857

زهرا کو؟

میشه نگی که اگر مامان بابات مردند اون موقع پشیمون مبشیاون موقع که مامان بابام مردند هیچ چیزی از زهرا باقی نموندهاون موقع چه جوری ادامه بدم؟مثل الان که چیزی نمونده
1684266

داستان کوتاه از ژان پل استار

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺧﺎﺭﺸﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﺎﻓﺘﻨﺪﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻫﻤﺪﺮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻨﻨﺪ ...!؟ﻭﻗﺘ ﻧﺰﺩﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺮﻣﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪﻭﻟ ﺧﺎﺭﻫﺎﺸﺎﻥﺪﺮ ﺭﺍ ﺯﺧﻤ ﻣ ﺮﺩﺑﻪ ﻫﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪﻭﻟ ﺑﻪ ﻫﻤﻦ ﺩﻟﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺦ ﺯﺩﻩ ﻣ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺯﺍﻦ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺰﻨﻨﺪ ﺎ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻨﻨﺪ، ﺎ ﻧﺴﻠﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺯﻣﻦ ﺑﺮ ﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭﺎﻓﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺎﺯ ﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺮﺩﻫﻢ ﺁﻨﺪ. ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻪﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﻮ ...
1841389

همزیستی در کنار هم با تمام معایب ومزایا

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺧﺎﺭﭘﺸﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ : ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﻧﺴﻠﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ...
1749615

داستان همبستگی خا شتی

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺧﺎﺭپشت ها ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ : ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩیک تر ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﮔﺮم تر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻭﻟﯽ ﺧﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ؛ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ.ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﻧﺴﻠﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ...
557588

عصر یخبندان

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا.شتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ... ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می مردند ازاینرو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد... ادامه مطلب
1296026

واقعیت رابطه ها

واقعیت رابطه ها در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا شت ها وخامت اوضاع را دریافتند. تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیک تر بودند، گرم تر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی به همین دلیل از سرما یخ زده می مردند. از این رو مجبور بودند برگزینند یا خارها ی دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود. دریافتند که باز گردند و گرد هم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که همزیستی با ی بسیار نزدیک به وجود می آورد، زندگی کنند چ? ...
782604

عصر یخبندان !

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا.شتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ...ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می مردند ازاینرو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد... دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با .ی بوجود می آید کنار بیایند. و زندگی کنند چون گرمای وجود آنها مهمتراست ...
2072406

درس هشتم اخلاق ( تفاوت صاحب علم و صاحب مال )

درس هشتم: تفاوت صاحب مال و صاحب علم تفاوت صاحب مال و صاحب علم در مرگ در حدیثی از نهج البلاغه، مولا علی (ع) به کمیل فرمودند: «کمیل! هلک الاخزان الاموال؛ ای کمیل! انی که اموال را خزینه د، مردند». خیلی ها پول را جمع د و مردند و خیلی ها وقتی می میرند، اصلا ورثه خبر ندارند که باباشون کدام بانک پول داشته. انی که مال را خزینه د تماما هلاک شدند. شیخ صدوق، هزار سال پیش مرد ولی زنده است، مرحوم مجلسی زنده است، علما زنده اند. حاج عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان نمرده است برای اینکه شما تا زمانی که از کتاب دعایشان استفاده می کنی، ثواب در نامه عمل حاج عباس می نویسند. م ...
2536474

همزیستی مسالمت آمیز

اجتماعیدر عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.خا شتها وخامت اوضاع را دریافتند. تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد به همین خاطر تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ولی از سرما یخ زده می مردند.ازاین رو مجبور بودند برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود.دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که از همزیستی با ی بسیار نزدیک بوجود می آید، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتر است.و این چنین توانستند ز? ...
2538062

آقای بازیگر

کاش بعضیا هیچ وقت نمی مردند.پ.ن:روحت شاد عزت الله جان انتظامی
1989659

کال ها و قوانین دوتراکی

نگاهی به قوانین دوتراکی ها: هر کال همخون هایی دارد. نیمه محافظ، نیمه برادر و همکار، همخون ها کال را در کارهای روزمره اش محافظت و همراهی می کنند. سنت های باستانی می گویند وقتی کالی می مرد، همخون هایش نیز با او می مردند. اگر کالی در میدان نبرد می مرد، همخون هایش تنها آنقدر زنده می ماندند که انتقام او را بگیرند و سپس مدت اندکی پس از آن می مردند. گفته شده که بعضی کال ها نه تنها کارهای روزمره شان بلکه همسرانشان را نیز با همخون هایشان شریک می شوند. هرچند اسب ها هرگز بین کال و همخون هایش تقسیم نمی شود. کال و همخون هایش معمولا یکدیگر را به صورت (blood of my blood) خطاب می ? ...
10270

...

دو تا پرنده، مینو و دومینو زود مردند. یادت میاد؟ من هم زود مردم در قلبت... مثل اون دو تا....
2307557

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام هوا کم کم داشت تاریک می شد ولی هیچ اثری از آدمهای مرده هم نبود دنیای به این بزرگی فقط حیوانات بودند همه چیز سر جایش بود اما هر چی اینور اونور رفتم نه اقری از جسد ادمها بود نه ص از ادمها تک و تنها رفتم رفتم تا رسیدم به نزدیک یک رودخانه گفتم شاید یک ماهیگیری شاید یک قایقی پیدا بشه قایقها همه سر جایشان بودند ولی هیچ ی نبود بنابر این با خودم فکر که کاری م کم کم هوا هم بیشتر تاریکتر می شد خوب به آسمان و زمین نگاه گفتم این همه برای من که تنها هستم زیاده از همه بیشتر از تنهایی وحشت گفتم تنهایی که نمیشه زادو ولد کرد بچه خود به ? ...
2307596

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام هوا کم کم داشت تاریک می شد ولی هیچ اثری از آدمهای مرده هم نبود دنیای به این بزرگی فقط حیوانات بودند همه چیز سر جایش بود اما هر چی اینور اونور رفتم نه اقری از جسد ادمها بود نه ص از ادمها تک و تنها رفتم رفتم تا رسیدم به نزدیک یک رودخانه گفتم شاید یک ماهیگیری شاید یک قایقی پیدا بشه قایقها همه سر جایشان بودند ولی هیچ ی نبود بنابر این با خودم فکر که کاری م کم کم هوا هم بیشتر تاریکتر می شد خوب به آسمان و زمین نگاه گفتم این همه برای من که تنها هستم زیاده از همه بیشتر از تنهایی وحشت گفتم تنهایی که نمیشه زادو ولد کرد بچه خود به ? ...
405445

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟هر یک از حواریون چگونه مردند ؟

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟جواب: تنها حواری که مرگش در کتاب مقدس ثبت شده است، یعقوب می باشد (اعمال رسولان 12: 2). پادشاه هیرودیس یعقوب را با شمشیر کشت، احتمالا سر او را با شمشیر زد. نوع مرگ حواریون دیگر از طریق کلیسا منتشر شد، ما در اینباره نباید خیلی روی مراجع دیگر حساب کنیم. در کلیسا شایعترین مطلب در رابطه با مرگ پطرس رسول این است که او در رُم بر روی صلیبی بشکل ضربدر و وارونه مصلوب شد و این انجام نبوتی بود که . پیشگویی کرده بود (یوحنا 21: 18). در مورد مرگ دیگر حواریون مطالب زیر مرسوم است:متی در اتیوپی شهید شد. او بو
698254

مردمان مرده

گفتند که شاعران کمی حساسنددرگیر غم و تب و نمی وسواسن له که مردند ز غم بی نانیهیچ. نفهمید که مردگانی خاصند
1268242

قرآن کریم

قرآن ونهج البلاغه, اندکی تفسیر ناب : سرگردانی اهل دنیا در قیامت : ✅ اهل دنیا با همین وضع که می میرند خیلی از اینها اصلاً وقتی مردند نمی دانند مردند، بعد وقتی وارد صحنه قیامت می شوند نمی دانند این قیامت است، با کدام سرمایه بفهمند این قیامت است چیزی که نیندوختند نه خودشان اهل معنا بودند که کشف کنند نه حرف انبیا را گوش دادند لذا با همان دیدِ بسته محشور می شوند سرگردان اند وقتی از اینها سؤال ی که از آن وقتی که مُردی تا الآن چقدر طول کشید اینها چون غیر از معرفت شناسی حسّی و تجربی نداشته و الآن هم ندارند با همان وضع محشور شدند اینها خیال می کنند اینجا هم دنیاس ...
1248024

تیراندازی خودی ها-لاس وگاس - تهران

59 امریکایی مردند انهم به دست یکی از خودشان ,گویا ضارب از این کشتار نفعی نمیبرده و این حمله در هیچ جایی طراحی نشده است. حتما تا کنون تحلیل های زیادی در مورد اینکه چرا ی بی دلیل مردم را به رگبار میبندد نوشته شده است, انواع و اقسامش . اگر یادتان باشد چند وقت پیش جوانی در پادگان اموزشی نیروی هوایی هو خدمتی هایش را به رگبار بست , انی گفتند سر مذهب بوده انی گفتند مشکل روانی داشته و چه و چه اما این حادثه در امریکا از سوی خودی که هم مذهب ( ی) بوده و امریکا هم که کشوری ثروت مند است پس طرف مشکل مالی نداشته که از مثلا دیگران را از لجش بکشد .این حوتدث در هر جایی ممکن است پ ...
827450

مسافر

مسافر های تنهاییِ من مردند در صبر و نیامد آ.ش اینجا قطار بی بخار عشق... ع
2441036

تنهایی

بعدها میگویند میلیاردها آدم از درد تنهایی مردند.
761296

چرا امریکایها به . عمل نمی کنند؟

دوعلت دارد یکی اینکه امریکایها از روز اول به . هیچ ارتقاتی نداشتن 2انکه امریکایها میخواهند خود ایرانیها به . عمل نکنندتا بتوان به ایران حمله نظامی کنند درست مثل کره شمالی اقای . شما سرمردم ایران کله گذاشتن قرالر بود کلیه تحریمها از جمله تحرمهای غیر هسته ای بردشته شود نه تنها تحریمها بردشته نشد بلکه به ان افزوده شود قراربود بانکهای اروپایی ما ایران کار کنند نه تنها کار نکدند بلکه از ترس این که بانکهای امریکای انها را تحریم نکنند با ایران کار ن. میدارنید چرا قای . رای ارود بری ایکه . را به سرنجام برساند چوناای . موقیکه میخواست در دور اول رئیس جمهوذی انتخ?...
1854618

برف

زدست غصه آزردند امسال به پای تشنگی مردند امسال به هر صورت پس از با برف درختان جان به در بردند امسال
1876895

برف

زدست غصه آزردند امسال به پای تشنگی مردند امسال به هر صورت پس از با برف درختان جان به در بردند امسال
2336428

۴۰هزار نفر در لندن از تشنگی مردند تا غولهای بیمه انگلیس پول بیمه را ندهند،جنایتی که اروپا را تکان داد

بیمارستان لندن:قطار مردگان تشنه لب در بیمارستان های لندن جنجال آفرید!۴۰هزار نفر در لندن از تشنگی مردند تا غولهای بیمه انگلیس پول بیمه را ندهند،جنایتی که اروپا را تکان دادبیمارستان لندن:قطار مردگان تشنه لب در بیمارستان های لندن جنجال آفرید!نظرتون چیه!؟ انی در این دنیا بودند و هستند که تشنه لب از دنیا می روند، چون برای بهترین و شریف ترین انسان ها خود را سپر بلا می کنند و یا چون می خواهند حداقل از وطن و مکتب خود دفاع کنند.ولی در همین دنیا انی زنده زنده درحالی که پشت شیشه اتاقشان از باران خیس شده، از تشنگی از دنیا می روند تا نشان دهند چقدر فاصله بسیار اس? ...
961311

چرا امریکایها به . عمل نمی کنند؟

دوعلت دارد یکی اینکه امریکایها از روز اول به . هیچ ارتقاتی نداشتن 2انکه امریکایها میخواهند خود ایرانیها به . عمل نکنندتا بتواند به ایران حمله نظامی کنند درست مثل کره شمالی اقای . شما سرمردم ایران کلای گذاشتن قرار بود کلیه تحریمها از جمله تحرمهای غیر هسته ای برداشته شود نه تنها تحریمها برداشته نشد بلکه به ان افزوده شود قراربود بانکهای اروپایی ما ایران کار کنند نه تنها کار نکدند بلکه از ترس این که بانکهای امریکایی انها را تحریم نکنند با ایران کار ن. درمورد ایران هراسی اقای . مردم دنیا ملت ایران را می شناسند حتی .تهای که با ملت ایران دشمنی دارد ملت ایران ...
1355201

بدون شرح...

ای عشق ، ای سنگین ترین آوار دست از سرم ، نه از دلم بردار پیوند ما جمع تناقض هاست مانند پیوند گلی با خار با تو تمام روز ها تلخ اند تقویم ها مردند از تکرار من خسته ام از عاشقی از درک این احساس نا هنجار حسی که مثل قاتلی خاموش ع مرا چسبانده بر دیوار سورنا جوکار
595249

. ای کاش که آدمها دلتنگ نمی مردند.

کاش میشد بین این همه سیاهی فقط ی اتفاق خوب میوفتاد به جایی برنمیخوره با یه اتفاق خوب ولی حداقل ادم امیدوار میشه که صداشو میشنوی... صبح یعنی وسط قصه ی تردید شما .ی از در برسد نور تعارف .د... حلول ماه رمضان مبارک... پ ن عنوان از فروغ فرخزاد
1171095

مرگ

مرگ چقدر نزدیکه. پسر بابام با زن و بچه اش ب چپ د و تا صبح ی پیداشون نکرده... الهی بگردم تازه از مکه برگشته بودن. زن و شوهر مردند.... اصلا اشک امونم نمیده... خدایا.... اون دختری که تازه 2 روزه بعد از یک ماه دوری مامان و بابا دیده بودشون حالا ت ا عمر دیگه اونا رو نمبینه...
158439

خونه ی عروس

عروسه میگه: این خونه خوشایندم نیست!! خونه ی دیگه ای ببین... .ی نیست بهش بگه: اگه واسه یه مُرده میگی، که خونه ی دنیا اینهمه توش مردند و میمیرند، چطور پس خوشایند سرکاره؟!
1210345

طنزجبهه ( 77 )

بیسیم چی بودم. کدرمز آب ، 256 بود. با بیسیم اعلام که 256 بفرستید. اما خبری نشد. بعد چند بار تماس با عصبانیت گفتم: 256 چی شد؟ همه از تشنگی مردند ، یک دفعه بچه ها زدند زیر خنده ... تازه متوجه شده بودم که رمز رو لو دادم. " شادی روح بیسیم چی های شهید صلوات "
1243616

ادعای توخالی

من از روزی که جوانهای ایرانی رفتند مردند ولی فوروارد تیم ملی تو عربستان بازی کرد فهمیدم یا سوری ها ملت بیشرفی هستند یا ادعاهای حکومت ایران تو خالیه. فکر نمیکنید اینا ربطی به هم داره؟ به نظر من یه جای قضیه تو محاسباتتون اشتباه میکنید اگر فکر کنید ربطی نداره!
1432507

زندگی چیست؟

زندگی چیست؟ خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن.... همشهریام زیر دیوار پلاسکو مردند...
2313846

آرزوی استجابت...

هزار شب به دعا رفت وآفتاب نشد هزار بال ش ت و قفس اب نشد چه استغائه که در دست شاخه ها خشکید چه ماس که در کام برگ آب نشد نشستگان همه ند و گان مردند چه لای لای گرانی که ج خواب نشد چه خیشها که ش ت و چه بذرها خشکید به شوره سبز؛ درختی بجز سراب نشد کتابهای دعا شرمشان ز خویش آمد زبس دعا که هدر رفت و مستجاب نشد ز دست شعر چه بس گریه در گلو کردیم چه خون دل به دل شیشه از نشد .. سیاوش مطهری
1892452

در یکی از این شنبه ها که گذشت ...

شنبه ها در گذر هستند و ها بدجور غافلگیر می کنند ... اوضاع زیاد خوب نیست و بدتر هم می شود ، یعنی اگر اوضاع جوی مثل اوضاع اداری کشور بود (!) همه یا با سیل می مردند یا با ز له و یا با طوفان !!! بهرحال باید شکرگزار بود که عد آسمان هنوز برقرار است ... ادامه مطلب
523981

تلنگر

تلنگر گویند شخصی ثروتمند در شهر، مبلغ زیادی از پول خود را به سمی ڪشنده آغشته ڪرد و به یڪ موسسه خیریه اهدا ڪرد ڪه بین #فقرا توزیع شود تا از شر نیازمندان راحت شود. فرماندار شهر و 30 تن از نمایندگان و 3 مسئول دفتر و 7 معتمد محله و زن مدیر ڪل مردند ولی آسیبی به نیازمندان نرسید. وفادارازلولمان
1467002

اگر آنها میدانستند، از شدت شوق می مردند

لَو عُلِمَ المُدبِرونَ عَنّی کَیفَ اشتِیاقِی بِهِم وَ انتِظارِی إلی تُوبَتِهِم لَماتُوا شُوقاً الیّ و لَقُطعت أوصالِهم عَن مُوَدَّتی اگر بندگان من، که به من پشت کرده اند، می دانستند که چقدر انتظار آنها را می کشم و مشتاق بازگشت آنان هستم، [هر آن] از [شدت] شوق می مُردند و بند بند بدن آنها از هم جدا می شد. #اسرار_الصلوة ص 19
659976

از جهنم به جهنم ....

از جهنم به جهنم .... یک انگلیسی ؛ یک .یی و یک ایرانی مردند و همگی رفتند جهنم انگلیسی گفت: دلم برای انگلیس تنگ شده می خوام با انگلستان تماس بگیرم بیینم اونجا چه خبره تماس گرفت و به مدت 5دقیقه صحبت کرد... پرسید هزینه اش چقدر میشه . گفت 5 میلیون انگلیسی هم چک کشید و پول رو پرداخت کرد .یی هم گفت منم می خوام با امریکا تماس بگیرم ببینم اوضاع چطوره ؟ او تماس گرفت و 10 دقیقه صحبت کرد . گفت باید 10 میلیون بپردازی امریکایی هم چک چک کشید و مبلغ رو پرداخت کرد. نوبت به ایرانی رسید اونم گفت بذار منم یه زنگی بزنم به ایران ببین?...
218653

شوخی ش ام زشته

«بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زدند و قورباغه ها جدی جدی می مردند...» *لانتوری
1764634

باید به حضور می رسیدم آقا...

"سید کریم" اگر نمی دیدندتان، می مردند.و این مرگ، مرگی واقعی بود. و شما به همین علت هر هفته به زی ان می رفتید. آقا. کاش لااقل بگذارید برایتان بمیرم. کاش بگذارید... * من منتظر ظهورتان گشتم لیک باید به حضور می رسیدم آقا...
2017992

الاغ پوست شیر

ﺍﻻﻏ، ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ...ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ.ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ،ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ،ﺩﺪ ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ...ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ:«ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ!» ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺐ ﺩﻫﺪ،اما ﺍﻦ ﺑﺮﺍ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﺴﺖ...ﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺍﻭ،ﻫﻤﻪ ﺰ ﺭﺍ ﻟﻮ ﻣﺩﻫﺪ...
1251820

ﺍﻻﻏﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮ

داستان کوتاه ﺍﻻﻏ، ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ... ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ. ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩ ﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ، ﺩﺪ ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ... ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ: «ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ!» ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺐ ﺩﻫﺪ، اما ﺍﻦ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﺴﺖ؛ به هر حال لو می رود... (منبع)
285603

ﺍﻻﻏﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ!(مشاوره تلفنی09226380616)

ﺍﻻﻏ ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩ! ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ. ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩ!! ﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ، متوجه شد ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ: "ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ! ادامه مطلب
285387

ﺍﻻﻏﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ!(مشاوره تلفنی09226380616)

ﺍﻻﻏ ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩ! ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ. ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩ!! ﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ، متوجه شد ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ: "ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ! ادامه مطلب
222737

به آفتاب...

به آفتاب...اگر بهار دمید ارغوان شکوفه کشید زمان سرود عد. به هر کجا سر داد کبوتران مهاجر به آشیانه رسید دلاله های ستمگر یک به یک مردند و شیخ و طالب و . به گور مدفون شد به پاس حرمت جان باختگان راه بشر به ف. . به گرد خاک وطن بوسه بوسه خواهم زد «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد«. مـ آژن
712168

قایم باشک دانشمندان

روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت او باید تا 100 می شمرد و سپس شروع به جستجو میکرد ادامه مطلب
2429952

مردن

یک انگلیسی ؛ یک یی و یک یارو مردند و همگی رفتند جهنم فرد انگلیسی گفت: دلم برای انگلیس تنگ شدهمی خواهم با انگلستان تماس بگیرم و ببنیم بعضی افراد آنجا چه کار می کنند...تماس گرفت و به مدت 5دقیقه صحبت کرد...سپس گفت:خب، چقدر باید برای تماسم بپردازم؟؟؟ 5 میلیون دلار خواست..5 میلیون دلار !!!!!!!انگلیسی چک کشید و برگشت روی صندلی اش نشستفرد یی خیلی حسود بود و شروع کرد به جیغ و فریاد که من هم می خواهم با امریکا تماس بگیرم و از اوضاع اونجا با خبر شوم.. او تماس گرفت!!و به مدت 10 دقیقه صحبت کرد.سپس گفت: خب ، چقدر باید بابت تماسم پرداخت کنم؟ 10 میلیون دلار خواست...10 میلیون دلار!!! ...
236474

داستانک”زندان”_ساحل نوری

حالا که داشتند تکه تکه اش می .د زبان باز کرده بود. وقتی دیگر چیزی برای از دست دادن نداری همه چیز را می گویی،شاید هم هیچ وقت نگویی،مثل زن. متهم به مرگی می ماند که اگر راز هم دستانش را می گفت باز هم . می شد یا می گفت و می مردند یا نمی گفت و می مرد. از روزی که آوردم شاهد چیزهای بسیاری بودم،رویم دراز کشید لپ تاپش را باز کرد دختری آنسوی دنیا می .ید و او روی من آبش را پاشید. ادامه مطلب
2491413

.....

ﺑﺨﻮﻧﺪ ﺧﻠ ﺟﺎﻟﺒﻪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻪ ﻣﺎﻩ ﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎﺎﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺬﺷﺖﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻨﺎﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺮﻢ ﺑﺮﺍ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻫﺰﻨﻪ ﻤﺘﺮ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺗﻬﻪ ﻧﻤﻮﺩ،ﺗﺎﻫﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ?? ...
2506332

....

ﺑﺨﻮﻧﺪ ﺧﻠ ﺟﺎﻟﺒﻪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻪ ﻣﺎﻩ ﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎﺎﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺬﺷﺖﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻨﺎﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺮﻢ ﺑﺮﺍ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻫﺰﻨﻪ ﻤﺘﺮ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺗﻬﻪ ﻧﻤﻮﺩ،ﺗﺎﻫﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ?? ...
2612199

35 داستان

35 داستان سال انتشار این کتاب 1392 بوده است. این تاب برای گروه سنی 12 تا 17 سال مناسب است. خلاصه یکی از داستان های این کتاب یک روز پادشاهی ازدواج کرد او خیلی دوست داشت بچه دارشود. آن پادشاه 2 سال بعد یک بچه ی شیطون گیزش آمد و وقتی آن بچه 3 سالش شد همه ی خانوادش مردند و وقتی آن بزرگ شد رفت تا بفهمد که چرا پدر و مادرش و... نویسنده ی این کتاب«عبدالمجید »
2472123

درد وطن

بی تو تمام روزها بوی لجن دارند بوی تعفن ،بوی نفرت در بدن دارند اینجا تمام سازها بی وقفه می گریند این ناله ها خون شقایق در کفن دارند فریادها مردند و لب ها در سکوتی تلخ در زیر لب واگویه از درد وطن دارند در کوره راه کوچ، در برفی که می بارد حتی پرستوها هوای گم شدن دارند آنقدر از مرگ پرستوها سخن گفتیم تا شعرها هم آرزوی مرگ من دارند ((خوبیار نادری نسب)) ((سال 97))
1937153

کمی تأمل

کمی تأمل عاﺭﻓ ﺗﻌﺮﻒ ﻣﺮﺩﻧﺪ :ﺩﺭ ﻣﺴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻡ .. ﺩﺪﻡ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ …ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻔﺘﻢ: ﺍﻦ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺣﻤﺘ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﺴﺘﺎﺩﻡ .ﻏﺮﻭﺏ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﻧﺒﺶ ﻣﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ …ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﺩ … :– ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻢ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻭﺍ ﻦ– ﻭﺍ ﻧﻤکنم– ﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭ؟!ﺑﺮﺍ ﺍﻦ ﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺍﻟﻮﺩﻩ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺜﻒ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﺗﻮ ﺜﻒ ﻭ ﺎﺭه ﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ..– ﺩﺭ ﺭﻭﺍ ﻦ ﺷﺒﻪ ﻣﺎﺩﺭ …ﻫﺮ ﺍﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﻓﺎﺪﻩ ﻧﺮﺩ . ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻢ … ﺩ? ...
1066580

شهادت حضرت محمد باقر (ع)

حضرت محمد باقر (ع) می فرمایند: لَو یَعلَمُ النّاسُ ما فی زِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ مِنَ الفَضلِ لَماتُوا شَوقا. بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 18 اگر مردم مى‏ دانستند در زیارت مزار حسین علیه‏ السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‏ مردند. منبع حدیث: http://www.hadithlib.com/hadithdays/index/page:44/limit:15
1070742

شهادت حضرت محمد باقر (ع)

حضرت محمد باقر (ع) می فرمایند: لَو یَعلَمُ النّاسُ ما فی زِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ مِنَ الفَضلِ لَماتُوا شَوقا. بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 18 اگر مردم مى‏ دانستند در زیارت مزار حسین علیه‏ السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‏ مردند. منبع حدیث: http://www.hadithlib.com/hadithdays/index/page:44/limit:15
2437059

مطالعه کن

مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردند خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازی اند شروع کن وقتی که دیگراند در حال تعلل اند کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو اند

دم امریکا گرم امریکایها مردند