دم امریکا گرم امریکایها مردند


7444

دم امریکا گرم . امریکایها مردند

از امریکا به ما هم خیر رسیده هم شر اما امروز نوبت خیر است ادامه مطلب
217050

چگونه باید یک خبر ناگوار را اطلاع داد!

داستان زیر را آرت بو خوالد طنز نویس پر آوازه .یی در تایید اینکه نباید اخبار ناگوار را به یکباره به شنونده گفت تعریف می کند:مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید:-جرج از خانه چه خبر؟-خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.-سگ بیچاره پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد؟-پرخوری قربان!-پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت؟-گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد.-این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟-همه اسب های پدرتان مردند قربان!-چه گفتی؟ همه آنها مردند؟- بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.-برای چه این قدر کار .د؟-برا...
126336

خبر بد

مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: - جرج از خانه چه خبر؟+ خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.- سگ بیچاره پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد؟+ پرخوری قربان!- پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت؟ + گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد.- این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟+ همه اسب های پدرتان مردند قربان!- چه گفتی؟ همه آنها مردند؟+ بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.- برای چه این قدر کار .د؟+ برای اینکه آب بیاورند قربان!- گفتی آب؟ آب برای چه؟+ برای اینکه آتش را خاموش کنند قربان!- کدام آتش را؟+ آه قربان! خانه پد...
2077870

خبر های مباشر

مرد ثروتمندی که مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود ، پس از مراجعه مباشر ، از او پرسید :- از خانه چه خبر ؟ مباشر : خبر خوشی ندارم قربان ! سگ شما مرد !!!- سگ بیچاره ! ولی چرا ؟؟؟ چه چیز باعث مرگ او شد ؟ مباشر : پرخوری قربان !- پرخوری ؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت ؟ مباشر : گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد !- این همه گوشت اسب از کجا آوردید ؟ مباشر : همه اسب های پدرتان مردند قربان !!!.- چه گفتی ؟ همه آنها مردند ؟ مباشر : بله قربان !!! همه آنها از کار زیادی مردند !- برای چه این قدر کار د ؟ مباشر : برای اینکه آب بیاورند قربان !!!- گفتی آب ؟ آب برای چ? ...
1684266

داستان کوتاه از ژان پل استار

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺧﺎﺭﺸﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﺎﻓﺘﻨﺪﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻫﻤﺪﺮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻨﻨﺪ ...!؟ﻭﻗﺘ ﻧﺰﺩﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺮﻣﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪﻭﻟ ﺧﺎﺭﻫﺎﺸﺎﻥﺪﺮ ﺭﺍ ﺯﺧﻤ ﻣ ﺮﺩﺑﻪ ﻫﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪﻭﻟ ﺑﻪ ﻫﻤﻦ ﺩﻟﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺦ ﺯﺩﻩ ﻣ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺯﺍﻦ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺰﻨﻨﺪ ﺎ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻨﻨﺪ، ﺎ ﻧﺴﻠﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺯﻣﻦ ﺑﺮ ﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭﺎﻓﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺎﺯ ﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺮﺩﻫﻢ ﺁﻨﺪ. ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻪﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﻮ ...
557588

عصر یخبندان

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا.شتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ... ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می مردند ازاینرو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد... ادامه مطلب
2843300

دانشمندانی که در انبار غذا از گرسنگی مردند!

وبسایت لست سکند: محاصره ۹۰۰ روزه ی لنینگراد (سن پترزبورگ) در طول جنگ جهانی دوم، یکی از محاصره های بزرگ و ترسناک در تاریخ عصر جدید است. نقشه ی هیتلر در این حمله این بود که تمام راه های تامین مواد غذایی به شهر را ببندد تا شهر ۲ میلیون نفری محاصره شده، تسلیم شود. هیتلر در سال ۱۹۴۱ گفته بود «لنینگراد باید از گرسنگی بمیرد». هیتلر در دستی به هدف بزرگ خود ناکام ماند اما در این میان، اتفاقات جالب و غم انگیزی افتاد که یکی از آنها موضوع این مطلب است. داستان واقعی دانشمندانی که در این محاصره ی سخت با غذا احاطه شده بودند اما از گرسنگی مردند و دانشمندی که برای مبارزه ...
1296026

واقعیت رابطه ها

واقعیت رابطه ها در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا شت ها وخامت اوضاع را دریافتند. تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیک تر بودند، گرم تر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی به همین دلیل از سرما یخ زده می مردند. از این رو مجبور بودند برگزینند یا خارها ی دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود. دریافتند که باز گردند و گرد هم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که همزیستی با ی بسیار نزدیک به وجود می آورد، زندگی کنند چ? ...
782604

عصر یخبندان !

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خا.شتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ...ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می مردند ازاینرو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد... دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با .ی بوجود می آید کنار بیایند. و زندگی کنند چون گرمای وجود آنها مهمتراست ...
2072406

درس هشتم اخلاق ( تفاوت صاحب علم و صاحب مال )

درس هشتم: تفاوت صاحب مال و صاحب علم تفاوت صاحب مال و صاحب علم در مرگ در حدیثی از نهج البلاغه، مولا علی (ع) به کمیل فرمودند: «کمیل! هلک الاخزان الاموال؛ ای کمیل! انی که اموال را خزینه د، مردند». خیلی ها پول را جمع د و مردند و خیلی ها وقتی می میرند، اصلا ورثه خبر ندارند که باباشون کدام بانک پول داشته. انی که مال را خزینه د تماما هلاک شدند. شیخ صدوق، هزار سال پیش مرد ولی زنده است، مرحوم مجلسی زنده است، علما زنده اند. حاج عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان نمرده است برای اینکه شما تا زمانی که از کتاب دعایشان استفاده می کنی، ثواب در نامه عمل حاج عباس می نویسند. م ...
2536474

همزیستی مسالمت آمیز

اجتماعیدر عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.خا شتها وخامت اوضاع را دریافتند. تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد به همین خاطر تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ولی از سرما یخ زده می مردند.ازاین رو مجبور بودند برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود.دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که از همزیستی با ی بسیار نزدیک بوجود می آید، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتر است.و این چنین توانستند ز? ...
2538062

آقای بازیگر

کاش بعضیا هیچ وقت نمی مردند.پ.ن:روحت شاد عزت الله جان انتظامی
10270

...

دو تا پرنده، مینو و دومینو زود مردند. یادت میاد؟ من هم زود مردم در قلبت... مثل اون دو تا....
2307596

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام

خواب دیدم همه مردند فقط من زنده ام هوا کم کم داشت تاریک می شد ولی هیچ اثری از آدمهای مرده هم نبود دنیای به این بزرگی فقط حیوانات بودند همه چیز سر جایش بود اما هر چی اینور اونور رفتم نه اقری از جسد ادمها بود نه ص از ادمها تک و تنها رفتم رفتم تا رسیدم به نزدیک یک رودخانه گفتم شاید یک ماهیگیری شاید یک قایقی پیدا بشه قایقها همه سر جایشان بودند ولی هیچ ی نبود بنابر این با خودم فکر که کاری م کم کم هوا هم بیشتر تاریکتر می شد خوب به آسمان و زمین نگاه گفتم این همه برای من که تنها هستم زیاده از همه بیشتر از تنهایی وحشت گفتم تنهایی که نمیشه زادو ولد کرد بچه خود به ? ...
698254

مردمان مرده

گفتند که شاعران کمی حساسنددرگیر غم و تب و نمی وسواسن له که مردند ز غم بی نانیهیچ. نفهمید که مردگانی خاصند
1268242

قرآن کریم

قرآن ونهج البلاغه, اندکی تفسیر ناب : سرگردانی اهل دنیا در قیامت : ✅ اهل دنیا با همین وضع که می میرند خیلی از اینها اصلاً وقتی مردند نمی دانند مردند، بعد وقتی وارد صحنه قیامت می شوند نمی دانند این قیامت است، با کدام سرمایه بفهمند این قیامت است چیزی که نیندوختند نه خودشان اهل معنا بودند که کشف کنند نه حرف انبیا را گوش دادند لذا با همان دیدِ بسته محشور می شوند سرگردان اند وقتی از اینها سؤال ی که از آن وقتی که مُردی تا الآن چقدر طول کشید اینها چون غیر از معرفت شناسی حسّی و تجربی نداشته و الآن هم ندارند با همان وضع محشور شدند اینها خیال می کنند اینجا هم دنیاس ...
1248024

تیراندازی خودی ها-لاس وگاس - تهران

59 امریکایی مردند انهم به دست یکی از خودشان ,گویا ضارب از این کشتار نفعی نمیبرده و این حمله در هیچ جایی طراحی نشده است. حتما تا کنون تحلیل های زیادی در مورد اینکه چرا ی بی دلیل مردم را به رگبار میبندد نوشته شده است, انواع و اقسامش . اگر یادتان باشد چند وقت پیش جوانی در پادگان اموزشی نیروی هوایی هو خدمتی هایش را به رگبار بست , انی گفتند سر مذهب بوده انی گفتند مشکل روانی داشته و چه و چه اما این حادثه در امریکا از سوی خودی که هم مذهب ( ی) بوده و امریکا هم که کشوری ثروت مند است پس طرف مشکل مالی نداشته که از مثلا دیگران را از لجش بکشد .این حوتدث در هر جایی ممکن است پ ...
827450

مسافر

مسافر های تنهاییِ من مردند در صبر و نیامد آ.ش اینجا قطار بی بخار عشق... ع
2441036

تنهایی

بعدها میگویند میلیاردها آدم از درد تنهایی مردند.
1854618

برف

زدست غصه آزردند امسال به پای تشنگی مردند امسال به هر صورت پس از با برف درختان جان به در بردند امسال
761296

چرا امریکایها به . عمل نمی کنند؟

دوعلت دارد یکی اینکه امریکایها از روز اول به . هیچ ارتقاتی نداشتن 2انکه امریکایها میخواهند خود ایرانیها به . عمل نکنندتا بتوان به ایران حمله نظامی کنند درست مثل کره شمالی اقای . شما سرمردم ایران کله گذاشتن قرالر بود کلیه تحریمها از جمله تحرمهای غیر هسته ای بردشته شود نه تنها تحریمها بردشته نشد بلکه به ان افزوده شود قراربود بانکهای اروپایی ما ایران کار کنند نه تنها کار نکدند بلکه از ترس این که بانکهای امریکای انها را تحریم نکنند با ایران کار ن. میدارنید چرا قای . رای ارود بری ایکه . را به سرنجام برساند چوناای . موقیکه میخواست در دور اول رئیس جمهوذی انتخ?...
2336428

۴۰هزار نفر در لندن از تشنگی مردند تا غولهای بیمه انگلیس پول بیمه را ندهند،جنایتی که اروپا را تکان داد

بیمارستان لندن:قطار مردگان تشنه لب در بیمارستان های لندن جنجال آفرید!۴۰هزار نفر در لندن از تشنگی مردند تا غولهای بیمه انگلیس پول بیمه را ندهند،جنایتی که اروپا را تکان دادبیمارستان لندن:قطار مردگان تشنه لب در بیمارستان های لندن جنجال آفرید!نظرتون چیه!؟ انی در این دنیا بودند و هستند که تشنه لب از دنیا می روند، چون برای بهترین و شریف ترین انسان ها خود را سپر بلا می کنند و یا چون می خواهند حداقل از وطن و مکتب خود دفاع کنند.ولی در همین دنیا انی زنده زنده درحالی که پشت شیشه اتاقشان از باران خیس شده، از تشنگی از دنیا می روند تا نشان دهند چقدر فاصله بسیار اس? ...
2901710

چرا با ید fatf قبول کرد؟

fatf برای پول شویی است یکی از بندهای f atf برای ترویست است که متاسفانه امروز به تصویب مجلس رسید اگر امریکا پاسداران از لیست سیاه ترویست در نیاورد و امریکا را به عوان یک سازمان ترویستی قبول کرده باشد و به عنوان ترویست داخلی بشناسانت ما میخواهیم چکار کنیم درست بهانه امریکا را کم میکند اما اگر امریکا همچنان را به عنان یک سازمان ترویستی به دنیا بشناسانت ما چکار میتوانیم الان های ازادی بخش از نظر امریکایها سازمانهای ترویستی هستند مثل حزب الله که امریکاها این سازمان ازادی بخش یک سازمان ترویستی میدانت بنظر من حکومت باید بیافته به دست چون اقای میخواهد کشو? ...
2642844

محمد باقر(ع):

محمد باقر(ع): اگر مردم می دانستند، زیارت حسین علیه السلام چقدر فضیلت و ثواب دارد، به درستی که از شوق می مردند و نفس هایشان از روی حسرت بند می آمد. (وسائل الشیعه/ ج14/ص453) tebyanonline
2889118

اعراب در هزار وسیصد سال پیش و انگلیس و روس در قرون اخیر....

نگاهی به دوران حکومت ترکان قاجار کنید که ایران دربست در اختیار روس و انگلیس بود...چند بار قحطی کشور ایران را فرا گرفت و چند در صد جمعیت مردند؟؟؟
2654680

طنز جبهه ( 77 ) :

بیسیم چی بودم. کدرمز آب ، 256 بود.با بیسیم اعلام که 256 بفرستید.اما خبری نشد.بعد چند بار تماس با عصبانیت گفتم: 256 چی شد؟همه از تشنگی مردند ، یک دفعه بچه ها زدند زیر خنده ... تازه متوجه شده بودم که رمز رو لو دادم . " شادی روح بیسیم چی های شهید صلوات "
1243616

ادعای توخالی

من از روزی که جوانهای ایرانی رفتند مردند ولی فوروارد تیم ملی تو عربستان بازی کرد فهمیدم یا سوری ها ملت بیشرفی هستند یا ادعاهای حکومت ایران تو خالیه. فکر نمیکنید اینا ربطی به هم داره؟ به نظر من یه جای قضیه تو محاسباتتون اشتباه میکنید اگر فکر کنید ربطی نداره!
2313846

آرزوی استجابت...

هزار شب به دعا رفت وآفتاب نشد هزار بال ش ت و قفس اب نشد چه استغائه که در دست شاخه ها خشکید چه ماس که در کام برگ آب نشد نشستگان همه ند و گان مردند چه لای لای گرانی که ج خواب نشد چه خیشها که ش ت و چه بذرها خشکید به شوره سبز؛ درختی بجز سراب نشد کتابهای دعا شرمشان ز خویش آمد زبس دعا که هدر رفت و مستجاب نشد ز دست شعر چه بس گریه در گلو کردیم چه خون دل به دل شیشه از نشد .. سیاوش مطهری
1892452

در یکی از این شنبه ها که گذشت ...

شنبه ها در گذر هستند و ها بدجور غافلگیر می کنند ... اوضاع زیاد خوب نیست و بدتر هم می شود ، یعنی اگر اوضاع جوی مثل اوضاع اداری کشور بود (!) همه یا با سیل می مردند یا با ز له و یا با طوفان !!! بهرحال باید شکرگزار بود که عد آسمان هنوز برقرار است ... ادامه مطلب
1467002

اگر آنها میدانستند، از شدت شوق می مردند

لَو عُلِمَ المُدبِرونَ عَنّی کَیفَ اشتِیاقِی بِهِم وَ انتِظارِی إلی تُوبَتِهِم لَماتُوا شُوقاً الیّ و لَقُطعت أوصالِهم عَن مُوَدَّتی اگر بندگان من، که به من پشت کرده اند، می دانستند که چقدر انتظار آنها را می کشم و مشتاق بازگشت آنان هستم، [هر آن] از [شدت] شوق می مُردند و بند بند بدن آنها از هم جدا می شد. #اسرار_الصلوة ص 19
659976

از جهنم به جهنم ....

از جهنم به جهنم .... یک انگلیسی ؛ یک .یی و یک ایرانی مردند و همگی رفتند جهنم انگلیسی گفت: دلم برای انگلیس تنگ شده می خوام با انگلستان تماس بگیرم بیینم اونجا چه خبره تماس گرفت و به مدت 5دقیقه صحبت کرد... پرسید هزینه اش چقدر میشه . گفت 5 میلیون انگلیسی هم چک کشید و پول رو پرداخت کرد .یی هم گفت منم می خوام با امریکا تماس بگیرم ببینم اوضاع چطوره ؟ او تماس گرفت و 10 دقیقه صحبت کرد . گفت باید 10 میلیون بپردازی امریکایی هم چک چک کشید و مبلغ رو پرداخت کرد. نوبت به ایرانی رسید اونم گفت بذار منم یه زنگی بزنم به ایران ببین?...
1764634

باید به حضور می رسیدم آقا...

"سید کریم" اگر نمی دیدندتان، می مردند.و این مرگ، مرگی واقعی بود. و شما به همین علت هر هفته به زی ان می رفتید. آقا. کاش لااقل بگذارید برایتان بمیرم. کاش بگذارید... * من منتظر ظهورتان گشتم لیک باید به حضور می رسیدم آقا...
2017992

الاغ پوست شیر

ﺍﻻﻏ، ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ...ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ.ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ،ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ،ﺩﺪ ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ...ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ:«ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ!» ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺐ ﺩﻫﺪ،اما ﺍﻦ ﺑﺮﺍ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﺴﺖ...ﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺍﻭ،ﻫﻤﻪ ﺰ ﺭﺍ ﻟﻮ ﻣﺩﻫﺪ...
1251820

ﺍﻻﻏﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮ

داستان کوتاه ﺍﻻﻏ، ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ... ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ. ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩ ﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ ﺮﺩ، ﺩﺪ ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ... ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ: «ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ!» ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺐ ﺩﻫﺪ، اما ﺍﻦ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﺴﺖ؛ به هر حال لو می رود... (منبع)
712168

قایم باشک دانشمندان

روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت او باید تا 100 می شمرد و سپس شروع به جستجو میکرد ادامه مطلب
2429952

مردن

یک انگلیسی ؛ یک یی و یک یارو مردند و همگی رفتند جهنم فرد انگلیسی گفت: دلم برای انگلیس تنگ شدهمی خواهم با انگلستان تماس بگیرم و ببنیم بعضی افراد آنجا چه کار می کنند...تماس گرفت و به مدت 5دقیقه صحبت کرد...سپس گفت:خب، چقدر باید برای تماسم بپردازم؟؟؟ 5 میلیون دلار خواست..5 میلیون دلار !!!!!!!انگلیسی چک کشید و برگشت روی صندلی اش نشستفرد یی خیلی حسود بود و شروع کرد به جیغ و فریاد که من هم می خواهم با امریکا تماس بگیرم و از اوضاع اونجا با خبر شوم.. او تماس گرفت!!و به مدت 10 دقیقه صحبت کرد.سپس گفت: خب ، چقدر باید بابت تماسم پرداخت کنم؟ 10 میلیون دلار خواست...10 میلیون دلار!!! ...
236474

داستانک”زندان”_ساحل نوری

حالا که داشتند تکه تکه اش می .د زبان باز کرده بود. وقتی دیگر چیزی برای از دست دادن نداری همه چیز را می گویی،شاید هم هیچ وقت نگویی،مثل زن. متهم به مرگی می ماند که اگر راز هم دستانش را می گفت باز هم . می شد یا می گفت و می مردند یا نمی گفت و می مرد. از روزی که آوردم شاهد چیزهای بسیاری بودم،رویم دراز کشید لپ تاپش را باز کرد دختری آنسوی دنیا می .ید و او روی من آبش را پاشید. ادامه مطلب
2506332

....

ﺑﺨﻮﻧﺪ ﺧﻠ ﺟﺎﻟﺒﻪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻪ ﻣﺎﻩ ﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎﺎﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺬﺷﺖﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻨﺎﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺮﻢ ﺑﺮﺍ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻫﺰﻨﻪ ﻤﺘﺮ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﺳﻢ ﺎﺭﺕ ﺗﻬﻪ ﻧﻤﻮﺩ،ﺗﺎﻫﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ?? ...
2836940

shekange4

- تابوت زنده به گور . این تابوت که در شهر نورنبرگ آلمان و در قرون وسطا ساخته شده حاوی میخ های تیزی است و فرد محکوم داخل آن قرار داده می شده است تا بمیرد. این تابوت به نحوی طراحی شده بود که صدای جیغ و فریاد محکوم از داخل آن به بیرون درز نمی کرد وامکان خلاصی فرد از آن غیر ممکن بود. محکومان آن قدر در داخل این تابوت می ماندند تا می مردند.
1066580

شهادت حضرت محمد باقر (ع)

حضرت محمد باقر (ع) می فرمایند: لَو یَعلَمُ النّاسُ ما فی زِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ مِنَ الفَضلِ لَماتُوا شَوقا. بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 18 اگر مردم مى‏ دانستند در زیارت مزار حسین علیه‏ السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‏ مردند. منبع حدیث: http://www.hadithlib.com/hadithdays/index/page:44/limit:15
1070742

شهادت حضرت محمد باقر (ع)

حضرت محمد باقر (ع) می فرمایند: لَو یَعلَمُ النّاسُ ما فی زِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ مِنَ الفَضلِ لَماتُوا شَوقا. بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 18 اگر مردم مى‏ دانستند در زیارت مزار حسین علیه‏ السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‏ مردند. منبع حدیث: http://www.hadithlib.com/hadithdays/index/page:44/limit:15
1705442

آب را غواصانی دوست داشتند که به قلب اروند زدند

آب را غواصانی دوست داشتند که به قلب اروند زدند تا انتقام فرات را بگیرند نه آنها که تاسوعا را در دل سد لتیان جت اسکی د و در است عیاشی فرح مردند. اروند است _فرح
686632

مسلمان بمیرانم

داستان شنیدنی و جالب دو بردار مؤذن که هنگام مرگ .ی مردند . چرا ؟صوت . انصاریان متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافتمدت زمان: 7 دقیقه 1 ثانیه
2859063

شخصی ثروتمند مقداری پول را به سمی کشنده آغشته کرد ((((:

نقل است که شخصی ثروتمند مقداری پول را به سمی کشنده آغشته کرد و یک موسسه خیریه احداث کرد تا بین فقرا توزیع شود تا از شره نیازمندان خلاص شود.... فرماندار شهر و سی تن از نمایندگان و سه مسول دفتر و هفت معتمد محل و زن مدیر کل مردند ولی آسیبی به فقرا نرسیدo_o هعییییی:/((((((
2613970

سلام بر عشق

سلام بر عشق.سلام بر ماه محرم.و سلام بر ماه خون خدا.دوباره ا و آدمهایش سیاه پوش و عزادار عزای سالار شهیدان و جانپاک و عشقبازش شدند. آنها که به جز خدا و احیاء دینش چیزی را نخواستند و مردند تا دین خدا نمیرد.و ما هم تنها میتوانیم آرزومند بودن در راهشان باشیم و وجود مقدسشان را اسباب توسلی برای رسیدن به حوائج مشروعمان قرار دهیم.عزاداری هایتان قبولحاجاتتان مستجابو ماس دعا.
2894839

ﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑ ﺁﻭﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻃﻨﺎﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﺎﺯﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺪ ﻨﻔﺮ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﺮﺩ ﻭﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺮﺩﻧﺪ.ﺯﻥ ﻔﺖ : ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺸﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻨﻢ.ﻣﻦ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻨﻢ ﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﺎﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ.ﺩﺭ ﺍﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻒ ﺯﺩﻥ ﺮﺩﻧﺪ..روحشان شاد و یادشان گرامی..... ﺳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﻢ ﻧﺮﺪ
1377726

تعبیری جالب از دنیا

تعبیری جالب از دنیا عیسی ع فرمود:دنیا را به صورت پیرزنی دیدم که دندان هایش ریخته و زینت هایی به خود آویخته بود.سؤال شد؟ چند شوهر اختیار کردی؟گفت: قابل شمارش نیستگفتند:شوهرانت مردند یا طلاقت دادند؟ گفت: تمام آنها را کشتمگفتند: وای بر بقیه شوهرانت که از شوهران گذشته عبرت نمی گیرند و از تو پروا ندارند
1048248

چهرازی

یک داستان کوتاه می خواندم که روایت جهانی بود که در آن آدم ها تا وقتی هنوز ی نامشان را می آورد نمی مردند. مرگ آدم ها وقتی می رسید که نامشان را یکی برای آ ین بار می آورد، وقتی آدم ها از یاد آ ین آدمی که می شناختندشان می رفتند، وقتی هیچ نمانده بود که بخواهد نامشان را بیاورد. جهان ما هم شاید چنین جایی باشد، جایی که آدمها تا در یاد ما هستند نمرده اند، جایی که فراموش شده ها سالهاست مرده اند.# علی_بنی_اسدی
1073008

so i'm dead aren't i?

یک داستان کوتاه می خواندم که روایت جهانی بود که در آن آدم ها تا وقتی هنوز ی نامشان را می آورد نمی مردند. مرگ آدم ها وقتی می رسید که نامشان را یکی برای آ ین بار می آورد، وقتی آدم ها از یاد آ ین آدمی که می شناختندشان می رفتند، وقتی هیچ نمانده بود که بخواهد نامشان را بیاورد. جهان ما هم شاید چنین جایی باشد، جایی که آدمها تا در یاد ما هستند نمرده اند، جایی که فراموش شده ها سالهاست مرده اند.# علی_بنی_اسدی
775604

مردگان

همگی مردند بگذارید شمعها خود سوزند و اب شوند بر مزار زمین فرش شده از مردگان مردگان ازلی را بیدار کنید با جادوی آرزو و امید محکم بر خوابهایشان نیشترزنید با سر نیزای که بر پهلوی . نشست تا برخیزند زمان استراحت نیست برای انان که از زجرهای زندگی ازلی گریخته اند بیدارشان کنید تا ابدی بمیرندبا نگاه بر چهره ی رویاهای مردگان نو!!!**************************************ضربان تاریک 14.1.1396
238488

که نرسیدن سخت ترین مسیر این جهان است

ماهی دوم هم امروز مرد،. این بهار هم ماهی های زیادی در آرزوی دیدن دریا مردند، ماهی هایی که بالآ.ه باور .د نمی شود، که این تنگ ها راهی به دریا ندارد، که نرسیدن سخت ترین مسیر این جهان است. حالا من ماندم و آ.ین ماهی و نفرتی از دریا که تنگ به دل او، و چشمانت به جان من انداخته است. خون تمام این خون دل ها گردن طیف های رنگ آبی.
2867342

که نرسیدن سخت ترین مسیر این جهان است

ماهی دوم هم امروز مرد. این بهار هم ماهی های زیادی در آرزوی دیدن دریا مردند، ماهی هایی که بالآ ه باور د نمی شود، که این تنگ ها راهی به دریا ندارند، که نرسیدن سخت ترین مسیر این جهان است. حالا من ماندم و آ ین ماهی و نفرتی از دریا، که تنگ به دل او، و چشمانت به جان من انداخته است. خون تمام این خون دل ها گردن طیف های رنگ آبی.
730820

دورترین مرگ

بحث موشک شد، یادم افتاد نمرده ام که بدانم مرگ چیست. اما، اگر مرگ برادر بزرگ تر خواب است، ا.اما شیرین نه، اما حتما خوب است. با این حال، بارها ترسیده ام، که بدانم ترس یعنی چه. و ترس از مرگ یعنی چه. بگذریم ( که بهترین کار است.) طی چند دهه ای که انسان خواست فضا و فضایان را از وجود خود اش آگاه کند، میمون های زیادی به دور دست ها پرتاب شدند که هرگز برنگشتند و آن جا تک و تنها میان آسمان و زمین دست کم از ترس مردند. هر چند که آنها یا خود ما سعی کردیم بگوییم که نمردند و این میمون همان است که رفت! هی من و فرا زمینی ها، هی تو و فرا زمینی ها، هی ما و فرا زمینی ها،، ...
1078642

آبرو

خانواده ی خیلی آبروداری هستند = دخترها و پسرهای این خانواده به عشقشان نرسیدند/ آرزوهایشان در مرد / خیلی از جسارت ها در نطفه خفه شد و به تحقق رویایی نرسید / بهشان شد و دم نزدند / برای حرف و نظر مردم زندگی د / از تغییر ترسیدند / تظاهر د به چیزی که نبودند و چیزهایی که نداشتند/ فریادهایشان در گلو ماند و بغض شد / به ی که دوستش نداشتند متعهد ماندند / به زندگی مشترکی که نمی خواستند ادامه دادند / تحمل د/ و تحمل د / ... / و مردند.
2638576

آنقدر عاشقم که نمی پُرسَمَت چرا....

امروز اتفاقی یه تکه ی قشنگ از ی رو دیدم که بعداً فاطمه گفت سری دوم دلدادگانه . «گفت : هیچ وقت نشده که کرکره ی دکانم را بدون بسم الله بالا بکشم . نون حلال آوردم خانه ولی ببین حالا افتاده ام در تبعید گاهی که آدم هایش مثل سگ می مانند . علی را صدا زد : اگر گوساله ت مرده به دنیا می آمد چیکار میکردی ؟ علی گفت: خدا رو شکر می . گفت: اگر ت می مرد چیکار میکردی ؟ علی گفت: خداروشکر می . گفت : اگر هر دو می مردند چه میکردی ؟ علی گفت : باز هم خداروشکر می . گفت: عجیبه ، چرا ؟ علی گفت: .....» بقیه اش رو ندیدم . خیلی کم اتفاق می افته که ی رو دنبال کنم . حتی صبر ن ادامه ش رو ببینم ...
198428

نود و پنج

بیچاره سال 95! هیچ. دوستش ندارد و همه منتظرند پایش را برای همیشه از زندگی ببرّد و برود. یادم می آید کوچک تر که بودم، در سالی که می گفتند سال اسب است، جوان های زیادی در شهرم مردند. همه ی مردم هم به اتفاق می گفتند: «مرگ و میر امسال زیاد است، چون سال اسب است». سال 93 که با نام اسب از راه رسید، با آن که سن کمی هم نداشتم، هُل داده شدم به 12 سال قبل و مدام منتظر شنیدن خبر فوت جوان های شهرم بودم. اما خوشبختانه هیچ خبری نبود. چون اصلاً مرگ ها، تقصیر اسب و سال اسب نبود! چیزی که باید رخ دهد، رخ می دهد، چه در سال اسب باشد، چه در سال میمون و چه در سال .وس! چه آماده ی پذیرشش باشی،...
1119316

سوره آل عمران آیه 156

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ کَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِی الْأَرْضِ أَوْ کَانُوا غُزًّى لَّوْ کَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِکَ حَسْرَةً فِی قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ [ﻭ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻣﺮﺩﻧﺪ] ﻭ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﺩﮔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ [ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ]، ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ? ...
953824

نامردی به توان n

نمی دونم چی بگم و از کجا شروع کنم. اما امشب دلم از خیلی ها گرفته. یه بغض کهنه گلومو فشار میده. اما به هیچ عنوان نمی تونم خالیش کنم. دلم نمی خواد .ی اشکهامو ببینه. دنیای خیلی بدی شده. خیلی خیلی خیلی بد. از تمام مردها متنفرم. دیگه حالم از همه شون بهم می خوره. تا به حال یه آدم خوب(یه مرد خوب) برای رضای خدا ندیدم. چرا اینطوریه؟ مشکل از کجاست. تقصیر منه که زن شدم؟ این گناه منه یا تقدیر من؟ دنیا پر از نامرده. اینها فقط مردند. اما اسمشون مرده. در اوج مردانگی نامردند. آخه از کجا بگم؟ اصلا چی دارم که بگم؟ از زن بودن خسته شدم. این روزمزگی داره دیوونه ام می کنه. چرا هیچ و?...
2792132

مرا یادت هست - فرنگیس شنتیا

کجایی؟ چه می کنی؟ هنوز نام مرا یادت هست؟ بوی من در اتاقت می چرخد هنوز؟ در گوشه پیراهنت چطور؟ هنوز هم آن پرنده کورت را داری؟ که تا یک نفر می گفت سلام زیر گریه می زد و بر شانه های تو می نالید گل هایت چگونه اند؟ زیر این همه آوار زیر این فوران آبسه چرکی شهر در این هرج و مرج عمومی استخوان های تکیده مغز برایت شاخه ای و برگی مانده است هنوز؟ من که همه دلبستگی های دور و نزدیکم سوختند و مردند و خا تر شدند آ ین آن همین ب بود فکر می کنم تکه ای ازخنده های تو را برای وصله به چهره عفونی ماه از گوشه دلم به سرقت بردند. راستی نگفتمت جای چشم ...
2790906

مرا یادت هست - فرنگیس شنتیا

مرا یادت هست؟ کجایی؟ چه می کنی؟ هنوز نام مرا یادت هست؟ بوی من در اتاقت می چرخد هنوز؟ در گوشه پیراهنت چطور؟ هنوز هم آن پرنده کورت را داری؟ که تا یک نفر می گفت سلام زیر گریه می زد و بر شانه های تو می نالید گل هایت چگونه اند؟ زیر این همه آوار زیر این فوران آبسه چرکی شهر در این هرج و مرج عمومی استخوان های تکیده مغز برایت شاخه ای و برگی مانده است هنوز؟ من که همه دلبستگی های دور و نزدیکم سوختند و مردند و خا تر شدند آ ین آن همین ب بود فکر می کنم تکه ای ازخنده های تو را برای وصله به چهره عفونی ماه از گوشه دلم به سرقت بردند. راستی ن ...

دم امریکا گرم امریکایها مردند