دلت قرص من اجازه نخواهم داد


356045

هشیار نخواهم شد

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری
281469

شعری از عراقی

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ن...
636683

فرار از هوشیاری

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او ب?...
965269

گوهر نخواهم شد

منم چون آتش از عشق تو خا.تر نخواهم شد گلی پژمرده ام در باغ تو پ.ر نخواهم شد گلی زردم به دنبال تو هر جا آفتاب ِمن نیفتم تا در آغوش تو من احمر نخواهم شد هوا ابری و بارانی تو پشت ابر ها پنهان از این باران به دون تو بِدان بهتر نخواهم شد به دریای جنون عشق طاقت سوزت افتادم حب. بر سر موجم تو را همسر نخواهم شدد زدم بس دست و پا عمری در این دریای بی ساحل در آغوش صدف آسای تو گوهر نخواهم شد در این دریای طوفانی دگر ساحل زیادم رفت رها از دست ِدرود و غم و چشم تر نخواهم شد درون پادگان عشق تو سرباز صفرم من نباشی گر تو فرمان ده مرا، افسر نخواهم شد به یاد چشم مست و قامت ...
443015

نخواهم بود

روزی تومیفهمی که من اینجانخواهم بود در کوچه ی چشمان تو پیدا نخواهم بود فردا که باغ از خنده ی پروانه لبریز است گلها همه هستند و من اما نخواهم بود با دفتری از شعرهای غربت واندوه میهمان دیدار کبوترها نخواهم بود فردا که باران تازگی را باز می بارد در خاطرات روشن فردا نخواهم بود من می روم دلتنگیم ارزانیت بادا من می روم آری دگر اینجا نخواهم بود ارسال:مریم
926360

تنها نخواهم ماند

ستایشش خواهم کرد تنها نخواهم ماند چون اسمش آیدعقل گوید تنها نخواهم ماند در دریای بی کران مهرش شناور خواهم ماند تنها نخواهم ماند من تو را برگزیدم میدانم تنها نخواهم ماند آن زمان که حمایت بی دریغش پشتیبان باشد تنها نخواهم ماند روز و روزگاری با تو تنها نخواهم ماند امید همراهی دارم تنها نخواهم ماند تو مرا پذیرا باشی تنها نخواهم ماند جهان با جهان دارش تنها نخواهد ماند
383252

در پاسخ گردن کشی ها

هرچند با گردن کشی ها لج نخواهم کردچون دشنه بر دیوار گردن کج نخواهم کردبا دشمنانم روز را روراست می جنگمشب را به سازش با ریا منتج نخواهم کردبا هرزگرد کعبه های ساعتی خود راسرگرم سرگردانیِ این حج نخواهم کرداز حجم اغراق تلفظ ها دهانم راهم راستا با لهجه ی م.ج نخواهم کرددر گیر و دار قالی دنیای چندین رنگبازیگری در نقش ها را رج نخواهم کردراه آمدن با سدّ راه م را نمی تابممن کوهم ای دیوار؛ گردن کج نخواهم کرد
931941

کار دل

کار جز کار دل نخواهم کردشاعرم کار گل نخواهم کردشاعر است و دلش منِ شاعردل خود را که ول نخواهم کرددوستان از شما دلم خون استمن شما را بحل نخواهم کرد ..... #غلامعباس_سعیدی
2520055

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد - ف الدین عراقی

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد
1069471

مادر

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذارو بگذر چو از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دل خوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شد ن از پاییز باکم هست ون از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پر پر نخواهم شدنگو دل واپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفتبرایت دایه عاشقتر از مادر نخواهم شد
762792

پیغمبر کافر

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذار و بگذر چون از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شدنه از پاییز باکم هست نه از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پ.ر نخواهم شدنگو دلواپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفت:برایت دایه ی عاشق تر از مادر نخواهم شد- غلامرضاطریقی
1836323

می عشق

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه من نقدی در کوی جوان مردان عیار نخواهم شد عراقی
2195658

از نگاه دیگران

مست می عشق من مست می عشقم، هشیار نخواهم شدو ز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
52751

من گریه نخواهم کرد...

من گریه نخواهم کرد... من اشک نخواهم ریخت... من خسته نخواهم شد... افسرده نخواهم شد... فریاد میزنم، فریاد: من عشق نمی خواهم، معشوق نمی خواهم... می خندم ومی .م فریاد میزنم,فریاد: اینگونه خزانم رادر عشق نهان . من درد جدا بودن، بر گور عیان . افسوس نخواهم خورد من خسته و رنجورم امروز چنان دیروزافسوس نخواهم خورد من یاد گرفتم عشق بیگانه نمی داند لیکن به دل شادم سرمشق کنم امروز دنیای خودم گرم است من دوست نمی خواهم!!!
2433219

ز کوچه باغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد

ز کوچــه بـــاغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد خـــودم پـریش و تو را در بدر نخواهم کردبه عشق خـامِ تو من ترک سر نخواهم کرد حیـــات و هــر نفسِ خود هدر نخواهم کرد به هیچ گوشه ای شهری سفر نخواهم کرد---------------------------------------میــــانِ آتشِ احســــــاسِ خـــود کباب شدم به پیشِ چشـــم رقیبـــــان ز شرم آب شدم به پشتِ زیِن هــــوس پـای بر رکاب شدم دچـــــار غصه و اندوه و اضطراب شدمتلاش و سعــی تو بر من اثر نخواهد کرد---------------------------------------تو خویش پادشــــــه مــــا را غلام دانستیشئـون زنــــدگی بـــــر مــــا حرام دانستیشــــکوه و شـــــاًن خودت در مقام دانستی ب ...
1912663

من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد

این شعر رو دیروز دیدم و یاد نامه ش به ممیزی افتادم. خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد تا گود هست میان دارم اهل کنار نخواهم شد ادامه مطلب
2713001

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، ت? ...
2262895

امید

هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند! نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند! نخواهم گفت که مفهومی به نام "عمق" وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند! نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند! ناامیدی بدترین درد بشر است! عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...
675604

از تو نخواهم گذشت

از هر چه بگذرم از عرض خیابانی طویل یا که رودی بی آب از تو نخواهم گذشت تو شریان لحظه های بودن تو بهانه ی هر لبخند تو مامن تمام ترس ها تو منی از تو نخواهم گذشت یار تا زندگی زیر پوستم می طپد ... روح وحشی
2470409

جز بر در میخانه این بار نخواهم شد

آن رفت که می رفتم در صومعه هر باریجز بر در میخانه این بار نخواهم شداز توبه و قرّایی بیزار شدم، لیکناز رندی و قلّاشی بیزار نخواهم شد عراقی (کلیک کنید و بشنوید)
851929

.: اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند

.: اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند / بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد / هیچ . نمی تواند بگوید این توافق منطبق با عظمت ایران نیست سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است. دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهوری عصر امروز (شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد.به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهور در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون با حضور تعاون گران، شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی و مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده ...
629640

دلت قرص اقای خوب من

دلت قرص باشه اقا من هرگز اجازه نخواهم داد نه من بلکه بیش تر مردمی که دوستت دارن
616247

دلت قرص اقای خوب من

دلت قرص باشه اقا من هرگز اجازه نخواهم داد نه من بلکه بیش تر مردمی که دوستت دارن
2120593

دیالوگ

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا / جوزپه_تورناتوره
505507

برای همیشششششششششه جات تو قلب منه عزیزدلم

هر . , هر جا که دلش می خواهد بایستد! به .ی اجازه اینکه به جای تو در قلبم بنشیند, نخواهم داد!!!!
999419

فریب خورده

همچنان عاشق باقی خواهم ماند. حتی اگر معشوقه مرا همچنان، هیچ و بی ارزش به حساب آورد. اجازه نخواهم نداد با عادت های شما مسموم بشوم. در سلول تنهایی خودم، باقی خواهم ماند و تن به سازش با شما نخواهم داد. چون نمی خواهم یکی از فریب خوردگان باشم. من، نمی خواهم یک از شماها باشم... پیام/آوار
1703886

راجبش

چیزی نخواهم گفت. واکنشی نشان نخواهم داد. چیزی نخواهم نوشت.
817754

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... وقتى که صداى عشق در پس طوفان زمان گم مى شود، وقتى که برق سیم وزر تلالو عشق را مى رباید، دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد، قسمها دروغینند در بالین ..... وقتى که تنها صداى نفس، عطش عشق نام گیرد دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... نگاه و عطر و طعم عشق، وهمند در هنگام دورى... و چون دور باشى، عشق از یاد خواهد رفت.... دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... زندگى چون .ى در جام ش.ته، قطره قطره فرو شد تو هنوز در حیرت دروغ زیبایى مانده اى....
1168840

اگر تو بخواهی

این قاب ع را از روی دیوار خواهم برداشت. لباس های سیاهم را دور خواهم ریخت. این کاغذ های خط خطی شده و مچاله را از کف اتاق جمع خواهم کرد. قرص هایم را سر ساعت خواهم خورد. دیگر اشکی نخواهد بود. تلخ نخواهم خندید. دست هایم نخواهد لرزید. شب ها کابوس نخواهم دید. هذیان نخواهم گفت. غمگین نخواهم نوشت. فکرهای بیمارگونه ام را دور خواهم ریخت. حال من خوب خواهد شد. روح من آرام خواهد گرفت. اگر.. اگر.. معطل نکن بغلم کن لعنتی. بغلم کن..
1717357

فرار از شهر

دیگر به خانه نخواهم رفت پاییز تمام شد و درختان پاییزی خاموش رفتند دیگر به کتابخانه نخواهم رفت باد پاییز قاصدکها را پراکنده است دیگر به شهر نخواهم رفت چشمهای تو وحشی بودند شعر سرس شعر دیوانه شعر ویرانه باید فرار کنم...19/10/91
279878

هرگز به بندت باز نخواهم گشت

تا دیروزگمانم بود جهانبسته توستو خورشیداز سمت تو طلوع می کندو ماهاز جانب تو نمایان می شودو شببا تو سحر می شودو روزاز چشمان تو سر می زندو امروزکافر شده اممرا بکش اگر دلت می خواهدنمیخواهم توبه کنمهرگز به بندت باز نخواهم گشتدستم را خواهم ش.ت و دیگر باز نخواهم آمدحنان حسنی مترجم : بی بی سمانه رضایی
719480

تو نیستی

"تو نیستی... دیگر به آن کافه نخواهم رفت تو نیستی... نوشابه ی مشکی نخواهم خورد!" تو نیستی... دیگر با .ی حرف نخواهم زد تو نیستی... هرشب میان گریه ، نام تو را خواهم گفت #برای_تو
2654705

زردِ زرد

تو را در خوابهایم بعد از این دیگر نخواهم دیدتو را با آب ها ، آیینه ها معنا نخواهم کرد : )
2349107

در کنارم

* جلوی من حرکت نکن، من پیروی نخواهم کردچرا که میدانم میروی...مدتهاست که قصد رفتن کرده ای اما من خواهم ماند، با تمام وجود. * در پشت سر من گام برندار، که من ی نخواهم کرد ی نخواهم کرد چرا که میخواهم تو با میل خود رهرو راهم باشی تا شاید با عشق در کنارم بمانی. *تنها در کنارم قدم بزنچراکه بیش از هر چیز این برایم پسندیده تر استکه تو در کنارم باشی؛ تا ابد و جاویدان( ی )
1542675

شروع بیت با حرف ف

فرا موشم مکن چون من فراموشت نخواهم کردتو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد ادامه مطلب
338928

freenarges

نرگس محمدی: من یک انسانم. من یک شهروند آزاد ایرانی ام. پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانی ام نخواهم داد-+چیکاره اشی؟-در حدبضاعتم صداشم
1539540

پست ِ آ

سلام . خواستم بگویم دیگر هیچگاه در اینجا نخواهم نوشت . قسمت نظرات باز است . میخوانمشان اما پاسخی نخواهم داد .
1914017

آن منی آن منی آن من..

سخت نازک گشت جآنم از لطافت های عشق دل نخواهم ، جان نخواهم آن من کو ، آن من کو ، آن من.. * مولانا
609438

آن من کو؟

دل نخواهم، جان نخواهم آن من کو؟ آن من ... #مولانا https://t.me/ofm69/2539
2301423

چرا لیبرالها می تازند؟!

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامخداوند بر درجات حضرت روح الله بیفزاید، که در یک دهه ی خود، اجازه نداد، لیبرالها و منافقین بر فرهنگ و سیاست این کشور حاکم و ملت را لیبرالیزه نمایند. او که خطر حاکمیت لیبرالها را در آغاز انقلاب ی تجربه کرده بود، وقتی که قائم مقام او یعنی آیت اله منتظری، به م ع منافقین و لیبرالها تبدیل شده بود، در سوم اسفند 67 خطاب به منتظری و لیبرالها فرمود: «تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، این مردم بی پناه را از بین ببرند.» شهیدان به? ...
2329495

به شادی؟ هرگز.

همان طور که جلویش را گرفتم و نگذاشتم به من کند، اجازه نخواهم داد که او به زندگی ام، شادی ام و درس خواندن ام کند. همگی این ها از آن منند. بهترم. حالم بهتر است. :)
947019

باشد نخواهم گفت دیگر دوستت دارم...

باشد نخواهم گفت دیگر دوستت دارم اما نه، خواهم گفت آ. دوستت دارم تا تشنه تر باشم برای جرعه ای از عشق بغض مرا پیچیده ای در"دوستت دارم" من با تو هرگز روی آرامش نخواهم دید طوفان کن ای دریا که بهتر دوستت دارم کفر است اگر غیر از تو نامی بر زبانم هست ای بهترین مفهوم باور! دوستت دارم من عاشقی را بی تو حرفی یاوه میدانم ای حرف اول! حرف آ.! دوستت دارم این دوستت دارم برای آ.ین بار است باشد نخواهم گفت دیگر دوستت دارم ناصر فیض
2280212

دنیای من

اجازه نخواهم داد ی پا در دنیای من و خدایم بگذارد نذری بود بین من و خودش ادا نشد گرچه نخواست دلم برای یکبار رنگ شادی را ببیند گر چه رسم بندگی را نیاموختم "اما اگر کفر نیست" اوهم بنده نوازی نکرد!... گرچه دنیایم کوچک است،گرچه زیبا نیست،گر چه دلگیر است اما! ... هر چه هست من تسخیرش کرده ام.می دانم نیمه پر لیوان زندگی ام خالی شد.می دانم هستم نیست شد.می دانم بودنم نابود شد.و خوب می دانم نباید عذر خواست. چرا که نیمه پر لیوان را من خالی ن . "قضا بلا بود"افتاد و ش ت. من هم ش تم اما اشک نریختم. چرا که مدت هاست سردم ! سرد سرد! تمام وجودم قندیل بسته... هرگز نخواهم گذ? ...
1678638

هیچوقت نخواهم پرید

می دانم. می دانم که دیگر هرگز به چیزی یا ی برخورد نخواهم کرد که احساس تندی را در من به وجود آورد. می دانی، شروع به دوست داشتن ی ، اقدام مهمی است. باید نیرو، کنجکاوی، کوری داشت. حتی لحظه ای هست، در آغاز، که باید از پرتگاهی پایین پرید: اگر ی بهش فکر کند، این کار را نخواهد کرد. می دانم که من دیگر هیچ وقت نخواهم پرید. |ژان پل سارتر||از کتاب: تهوع|
943391

نخواهی و نخواهم

خوردی خوردم، تو خون من، من دم تو بُردی بُردم، تو جان من، من غم تو دانم که نخواهی و، نخواهم هرگز ای جان و جهان، تو کام من، من کم تو! | رضی الدین نیشابوری |
2152958

عطار

‏نصرانی را گفتند بیاورگفت اگر آن است که بایزید (بسطامی) است، نتوانمو اگر این است که شمایید، نخواهم .... تذکره الاولیاء عطار + نخواهم
471680

رهایت من نخواهم کرد...

بخوان ما را رهایت من نخواهم کرد بساط روزی خود را به من بسپار رها کن غصه ی یک لقمه نان و آب فردا را تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خ. خوب می دانم
2711339

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین ...
2711102

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین ...
2711508

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین ...
1015411

خواب های دندانی

و من از ترس نخواهم خو د نکند چیزی از این شور به یغما برود نکند مرگ بخندد بر من و به تصویر تو در جان و دلم چنگ زند این چه کابوسی بود که من از ترس نخواهم خو د ریزشی از دندان که به تنهایی و افکار و دلم می بارید.
1045146

خواب های دندانی

و من از ترس نخواهم خو د نکند چیزی از این شور به یغما برود نکند مرگ بخندد بر من و به تصویر تو در جان و دلم چنگ زند این چه کابوسی بود که من از ترس، نخواهم خو د ریزشی از دندان که به تنهایی و افکار و دلم می بارید. م. ب
790381

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندیکه دلپسند تو ای دوست دل بخواه من استشهریار
643634

اجازه هست

اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟روپشت بوم خونه هااسمتوفریادبزنم؟اجازه هست که هرنفس ترانه بارونت کنم؟ماه وستاره روبازم فدای چشمونت کنم؟ اجازه هست که خنده هات قلبموازجا.ه؟بهت بگم عاشقتم،دوست دارم یه عالمهاجازه هست نگاهتو،توخاطرم قاب .م؟چشمی که بدخواهمونه،به خاطرت خواب .م؟اجازه فریادبزنم:توقلبمی تابه ابد؟بدون اگه رسوابشم به خاطرت خوبه،نه بد!اجازه هست دریاباشم،کویرروپیمونه کنم؟توصدف دلم بشی،من تودلت خونه کنم؟اجازه هست....؟؟
2710236

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...
2716360

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...
2714359

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...
2723981

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...
2723982

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...
2712088

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در ...

دلت قرص من اجازه نخواهم داد