دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند


2023796

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای ...
2003786

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

فرمانده کل گفت: دشمنان به وسیله فضای مجازی با هدف بی اعتمادی در ، مطالبی را انتشار می دهند و پیگیر آن هستند. سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماند? ...
2005159

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در ن? ...
2012802

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و ? ...
2038716

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز ۱۵ اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نه? ...
2004076

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نها? ...
2010733

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2010607

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم هزا ...
2006495

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2034785

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2030180

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2004912

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ه? ...
2017781

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2010336

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ...
2009344

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2003246

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
1318142

ملکان تاکید کرد: وم ورود کانون های مساجد به بحث فضای مجازی

ملکان از کانون های مساجد خواست با ورود به فضای مجازی علیه شیطنت دشمنان اقدام کنند. به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حجت ال حافظ زمانی در جلسه مدیران کانون های مساجد شهرستان ملکان افزود: دشمنان به طور گسترده در فضاهای مجازی اعتقادات و باورهای دینی مسلمانان و بخصوص جوانان را نشان گرفته اند لذا کانون های مساجد وظیفه دارند برای خنثی آن به فضای مجازی ورود کرده و برنامه های خود را ارائه کنند. وی همکاری کانون های مساجد با سایر گروه های فعال در مساجد را ضروری خواند و اظهار کرد: کانون های مسجد هر چه قدر همکاری خود را با ان جماعت،هیات امنا و پای ...
1754284

دشمنان دوستی چرا دارند؟

دشمنان دوستی چرا دارند؟از چه این سان هوای ما دارند؟حرف هایی که مانده روی زمینشرحی از اصلِ ماجرا دارندخنجر از آستین نمایان وادعاهای نابجا دارندبا گل آلود این آبقصد صید و سرِ شنا دارندروبرو طرح سازمان مللپشت سر مجلس سنا دارنداز دم وسشان پیداستنقشه ی کورِ کودتا دارنددشمنان خواب و باز بیدارندمردمانی که پیشوا دارند—محمدجواد ایزدپناه—
185117

دشمنان انقلاب و نخبگان کم بصیرت

#مناسبتی #انتخابات_ریاست_جمهوری دشمنان و نخبگان #انتخابات_ریاست_جمهوری #شاخص_های_انتخاب در انتخابات نباید از کید دشمنان غافل بود[1] چرا که انتخابات هم از نظر انقلاب و هم از نظر دشمنان انقلاب مهم است[2] در هیچ یک از انتخابات جمهوری .ی دشمنان ما .ت ننشسته اند همیشه با استفاده از بوق های تبلیغاتی خود سعی در مأیوس و ناامید .[3] مردم دارند و یا اینکه حداقل انتخابات را کمرنگ کنند[4]. تلاش می کنند آرامش و طمأنینه موجود در ایران .ی را از بین ببرند[5] لذا یکی از وظایف مهم مسئولین کشور این است که همه ی همت خود را برای حفظ این آرامش به کار بگیرند. از د
2011382

حداد عادل: ۷۰ % جمعیت ایران از انقلاب حتی یک خاطره هم ندارند، دشمنان از این موضوع سوءاستفاده می کنند

غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ موفقیت و حسنی از انقلاب ی در فضای مجازی گفته نمی شود، گفت: فضای مجازی در حال حاضر به شدت نیازمند مدیریت است. غلامعلی حداد عادل عصر پنجشنبه در همایش فعالان فرهنگی همدان اظهار کرد: مسئولان باید به وظیفه خود در قبال آنچه که در فضای مجازی رخ می دهد، عمل کنند. وی افزود: در فضای مجازی بی اثر خواندن انقلاب ی و تطهیر دوران پهلوی در دستور کار قرار گرفته و مایوس و ناامید مردم به ویژه جوانان هدف اصلی این سناریوی دشمنان است. حداد عادل با اشاره به اینکه 70 درصد جمعیت ایران از انقلاب ی تجربه ملموس و حتی یک ...
1965780

خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم

دشمنان ما، دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری ی، چند خط را دارند دنبال می کنند که این در تبلیغاتشان و در کاری که انجام می دهند، واضح هم هست. اینها چیزهای پوشیده و پنهانی نیست. باید در ذهن خودمان، اینها را جمع بندی کنیم: به ادامه مطلب مراجعه کنید ادامه مطلب
2012201

خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم

دشمنان ما، دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری ی، چند خط را دارند دنبال می کنند که این در تبلیغاتشان و در کاری که انجام می دهند، واضح هم هست. اینها چیزهای پوشیده و پنهانی نیست. باید در ذهن خودمان، اینها را جمع بندی کنیم: به ادامه مطلب مراجعه کنید ادامه مطلب
1642553

آیا فضای مجازی چند نرم افزار صهیونیستی است

سوال: با توجه به تاکید ی به منظور فعالیت در عرصه فضاهای مجازی در صورت وج از نرم افزارهای صهیونیستی چطور می شود به این ندا لبیک گفت؟ پاسخ: ی دستور به حضور در فضای مجازی داده اند نه حضور در هر فضایی... ما نباید فضای مجازی را معادل با چند تا سایت و نرم افزار صهیونیستی بدانیم. اینها محصول فن آوری فضای مجازی هستند نه خود فضای مجازی... ما اگر هنر داشته باشیم خیلی کارها میشود کرد، همانطور که بقیه هم توانستند. باید باور داشته باشیم که اولاً باعث تقویت دشمنان و مسلمین نشویم ثانیاً باعث تقویت جبهه خودی باشیم... فضای مجازی فضای گسترده ای است و منحصر در این چن ...
2420335

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟ چون حجاب یک پرچم است.. یک نماد است.. یک سبک_زندگی است .. gap.im/habiliyan
2420646

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟ چون حجاب یک پرچم است.. یک نماد است.. یک سبک_زندگی است .. gap.im/habiliyan
2402667

فضای مجازی | فرصت یا تهدید ؟

در شرایطی که فضای مجازی گاها بر فضای واقعی غلبه پیدا می کند ، نمی شود خود را از این فضا دور نگه داشت و از ورود به این فضا استنکاف ورزید. قطعا در اوضاعی که دشمنان مدام در پی حجمه علیه و انقلاب ی از دریچه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند ، چاره ای نیست غیر از ورود به این عرصه جنگ نرم . منتها برای ورود باید سلاح مورد نیاز را تهیه کرد و آن نیست مگر محتوای ی و ایرانی و تلاش برای سالم سازی فضای مجازی و تبدیل تهدیدات به فرصتها. در این میان ، نکته حائز اهمیت این است که ورود در فضای مجازی احتیاج دارد به : ایمان- علم - ذوق و سلیقه و هنر ادامه مطلب
2006499

سرلشکر برنامه های سال 97 را تشریح کرد

فرمانده کل گفت: دشمنان چند سال است که به وسیله فضای مجازی با هدف ناامید سازی، بی اعتمادی در ، مطالبی را انتشار می دهند و این موضوع را به شدت پیگیر هستند.به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1887264

فضای مجازی دنیای واقعی است!

اصطلاحی به نام فضای مجازی، فارغ از گستره ادبیات رسانه ای، دیگر معنایی ندارد. فضای مجازی همان فضای واقعی زندگی بشر است که گاه مهم ترین حوادث زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رقم زده و تاریخ یک جامعه را دگرگون می سازد. بالاترین چالش موجود در فضای مجازی، پیشبرد برنامه ها و اه ی است که دگرگونی در جغرافیای و فرهنگی ملت ها را نشانه رفته اند. امروز فضای به ظاهر مجازی، جدی ترین عرصه مصاف بین فرهنگ ها و سیاست هاست که بی برنامگی و خودباختگی و انفعال در مواجهه با آن نتیجه ای جز ش ت واقعی در برابر خواسته های برنامه ریزی شده و تحمیلی رقبا یا دشمنان نخواهد داشت. ت ...
864355

فضای مجازی، یک دنیای واقعی است!

اصطلاحی به نام فضای مجازی، فارغ از گستره ادبیات رسانه ای، دیگر معنایی ندارد. فضای مجازی همان فضای واقعی زندگی بشر است که گاه مهم ترین حوادث زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رقم زده و تاریخ یک جامعه را دگرگون می سازد. بالاترین چالش موجود در فضای مجازی، پیشبرد برنامه ها و اه.ی است که دگرگونی در جغرافیای . و فرهنگی ملت ها را نشانه رفته اند. امروز فضای به ظاهر مجازی، جدی ترین عرصه مصاف بین فرهنگ ها و سیاست هاست که بی برنامگی و خودباختگی و انفعال در مواجهه با آن نتیجه ای جز ش.ت واقعی در برابر خواسته های برنامه ریزی شده و تحمیلی رقبا یا دشمنان نخواهد داشت. تحق...
554257

حضور پرشور امروز مردم در انتخابات تیری بر قلب دشمنان است

. . موقت یزد: حضور پرشور امروز مردم در انتخابات تیری بر قلب دشمنان است شناسه خبر: 1412854 سرویس: استانها ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲ . . موقت یزد با بیان این مطلب که مهمترین موضوع در انتخابات حضور پرشور مردم است، گفت: حضور مردم در انتخابات تیری بر قلب دشمنان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت ال. سیدمحمد جواد آیت اللهی در خطبه های این هفته . . یزد با اشاره به اینکه انتخابات در ایران برگ برنده ای در برابر توطئه های دشمنان است، اظهار داشت: مهمترین پیامی که مردم در انتخابات به دشمنان دارند، اعلام حمایت از نظام است. وی خاطرنشان کرد: امروز...
2387769

دشمنان احمق

دشمنان احمق یکی از دعاهای سجاد این است: خدا را شکر که دشمنان ما را، از احمق ها آفرید. این فراز دو مقهوم کلی دارد: یکی اینکه اگر ی دانشمند و دانا باشد، دشمن اهل بیت نمی شود. زیرا متوجه رفتار ها و گفتار های نیک آنها شده، جذب می گردد. اما جنبه مهم دیگر ان این است که: دشمنان اهل بیت در اوج عقلانیت، احمق هایی بیش نیستند و رفتار آنها، بیش از آنکه به نفع باشد به ضرر خودشان می باشد. یکی از این دشمنان رژیم قبیله ای است، که می بینیم ترامپ با دست خودش نقض عهد می کند! و قرارداد بین المللی را نادیده می گیرد. دشمنان کوچکتر و ریز تر انقلاب ی هم، همین تتناقض و دوگانه ش? ...
1326575

پاو وینت آسیب های فضای مجازی در خانواده

پاو وینت آسیب های فضای مجازی در خانواده پاو وینت آسیب های فضای مجازی در خانواده، در حجم 20 اسلاید. امروزه، شیوه های ضربه زدن به فرهنگ و هویت ملی یک کشور تغییر یافته و دشمنان سعی می کنند از طریق جنگ نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن مرز و بوم نایل آیند ...
2100651

تلگرام و اینستاگرام وارد خط قرمز ایران شدند/ خودنمایی ایتا و سروش ایران در ویترین فضای مجازی

رشد وگسترش پیام رسان های خارجی در ایران طی سال های اخیر ،کنترل فضای مجازی کشور را به دست دشمنان نظام داده است. ادامه مطلب
2112383

تلگرام و اینستاگرام وارد خط قرمز ایران شدند/ خودنمایی ایتا و سروش ایران در ویترین فضای مجازی

رشد وگسترش پیام رسان های خارجی در ایران طی سال های اخیر ،کنترل فضای مجازی کشور را به دست دشمنان نظام داده است.ادامه مطلب
2277854

رحیمی:امنیت ایران خشم دشمنان را برانگیخته است

رحیمی:امنیت ایران خشم دشمنان را برانگیخته است رئیس پلیس پایتخت: ناجا توانسته از نقطه صفر مرزی تا قلب ا بی نظیرترین امنیت را به پشتوانه مردم ایجاد کند؛ امنیتی که موجب نگرانی، اضطراب و خشم دشمنان شده است. استکبار با استفاده از تمام امکانات در فضای مجازی و ها و همچنین تنگناهای اقتصادی که برای نظام جمهوری ی ایران ایجاد کرده است اما در بخش امنیت هیچ غلطی نتوانسته انجام دهد. در آ ین عملیات نیروی انتظامی توانستیم بزرگترین شرور تهران را که همه چیز را در اختیار خود می دانست پس از اینکه مرتکب قتل شده و به سمت مرزهای غربی کشور متواری شده بود ،در مر ...
2002916

ف کل

سرلشکر برنامه های سال 97 را تشریح کردفرمانده کل گفت: دشمنان چند سال است که به وسیله فضای مجازی با هدف ناامید سازی، بی اعتمادی در ، مطالبی را انتشار می دهند و این موضوع را به شدت پیگیر هستند.به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسی ...
844941

روشنگری در فضای مجازی

دشمن بداند اینبار پای طلبه های انقل. در میان هست....✊ کانال روشنگری در فضای مجازی با حضور کارشناسان طلبه و پاسخگو ی تشکیلات جبهه اقدام در مورد شبهات شبکه های صهیونیستی فضای مجازی مبارزه با ابزار نفوذ دشمنان صهیونیستی اولین قدم در آتش به اختیار بودن افسران جنگ نرم... ✅به فرمان . . ما تا تحقق شبکه ی ملی اطلاعات آتش به اختیاریم. ان شاءالله ✌✌✌✌✌ ✅http://sapp.ir/jangnarmb
1930854

انیمیشن ر ن هود دشمنان همیشگی

انیمیشن ر ن هود دشمنان همیشگی با و کیفیت hd توجه: در صورت درخواست صاحب اثر لینک حذف می شود. نام اثر: ر ن هود دشمنان همیشگی کیفیت: hd 720 – مخاطب: کودک و نوجوان محصول: کشور ایتالیا زبان: فارسی (دوبله) مدت زمان: – دقیقه خلاصه داستان: ر ن هود برای کمک به مردم یکبار دیگه با دشمنان همیشگی اش درگیر می شود و… ادامه مطلب
2232802

تبلیغ فضای مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم چرا تبلیغ دین در فضای مجازی ؟ اگر به دور و بر خود نگاه کنیم دست هر ی یک گوشی هست و مشغول پر اوقات فراغات خود در فضاهای مجازی از جمله تلگرام و واتس آپ اینستا و چت روم ........ هستند و با توجه به فرمایشات ی که فرموده بودند : فضای مجازی به اندازه انقلاب ی اهمیت دارند پس بر هر طلبه ای می توان گفت که واجب کفای است که در در فضای مجازی تبلیغ دین نوین کنند زمانی که عرصه تبلیغ دین در فضای مجازی را خالی می کنیم، دشمن از این ضعف سوءاستفاده می کند و به تقویت بنیه فعالیت های خود می پردازد. دشمن با انتشار مطالب ضددینی در فضای مجازی سعی می کند تا ...
1732007

اعتراضات اخیر در ایران را به "دشمنان" نسبت داد.

اعتراضات اخیر در ایران را به "دشمنان" نسبت داد "قضایای چند روز اخیر" را به "دشمنان ایران" نسبت داد. به گفته او این دشمنان "هم پیمان شده اند تا برای نظام ی مشکل ایجاد کنند". افزود که در این مورد حرف هایی دارد که در "وقت آن" خواهد گفت.علی ، ، روز (۱۲ دی/ ۲ ژانویه) در سخنانی کوتاه به اعتراض های خیابانی روزهای اخیر در ای مختلف ایران پرداخت و آن را به "دشمنان" نسبت داد.به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید ضمن اشاره به اینکه "دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه برای ورود و ضربه زدن به ملت ایران بوده است"، گفت: «در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون ...
1499522

زیستگاه و دشمنان طبیعی

زیستگاه و دشمنان طبیعی rss feed. زیستگاه و دشمنان طبیعی دسته: ی کشاورزی بازدید: 34 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 587 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 پاو وینت 35 اسلاید با قابلیت ویرایش قیمت فایل فقط 5,000 تومان قیمت فایل فقط 5,000 تومان برچسب ها : زیستگاه و دشمنان طبیعی , زیستگاه , حفظ دشمنان طبیعی برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید
1972362

صحبتی با جوانان در مورد انقلاب

با سلام به جوان عزیز بزرگ انقلاب در یکی از فرامایشات خود فرمودند "22 بهمن روز تجدید پیمان با انقلاب و و است" اما دشمنان سعی دارند با روش های مختلف این روز را کم اهمیت جلوه بدهند و من و شما جوان عزیز را از شرکت در این و تجدید آرمان ها دلسر نمایند برای این که مغلوب این شایعات در فضای مجازی نشویم به نظر بنده باید محتوای فضای مجازی خود را مدیریت نماییم و برای مدیزیت آن چند را ار وجود دارد : الف: از دریافت و ارسال غیر فرهنگی و غیر اخلاقی خودداری نماییم. ب : به محتواهایی که دریافت می کنیم اطمینان نکنیم و بررسی نماییم از لحاظ عقلی و فرهنگی و دینی و ...
1986912

صحبتی با جوانان در مورد انقلاب

با سلام به جوان عزیز بزرگ انقلاب در یکی از فرامایشات خود فرمودند "22 بهمن روز تجدید پیمان با انقلاب و و است" اما دشمنان سعی دارند با روش های مختلف این روز را کم اهمیت جلوه بدهند و من و شما جوان عزیز را از شرکت در این و تجدید آرمان ها دلسر نمایند برای این که مغلوب این شایعات در فضای مجازی نشویم به نظر بنده باید محتوای فضای مجازی خود را مدیریت نماییم و برای مدیزیت آن چند را ار وجود دارد : الف: از دریافت و ارسال غیر فرهنگی و غیر اخلاقی خودداری نماییم. ب : به محتواهایی که دریافت می کنیم اطمینان نکنیم و بررسی نماییم از لحاظ عقلی و فرهنگی و دینی و ...
2734510

اربعین

انی که به کربلا میروند حتما با ع گرفتن از خودشان و برادران عراقی وحدت آفرین بشوند و ع و ها را در فضاهای مجازی به اشتراک بگذارند به کوری چشم دشمنان... یک عمر زیارت عاشورا میخوانیم و به این جمله هم می رسیم: إنّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم(دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت یا حسین(ع)
2149701

آیا راه مبارزه با دشمن تقویت اوست؟

بنام خداوند همیشه برای مقابله با موانع باید آنها را شناخت. موانع یعنی دشمنان ما برای رسیدن به اه مان. اگر برای مثال هدف ما تقویت پول ملی و ممانعت از کاهش ارزش آن باشد، باید اول نگاه کنیم و پیدا کنیم چه عواملی بر ضد هدف ما عمل می کنند. و باید بدانیم آنها دشمنان ما هستند و در مقابل ما قرار دارند. برای مثال : تورم بالا ،نرخ بالای بهره - حجم بالای نقدینگی - بی اعتمادی عمومی به پول ملی - هجوم هیجانی برای تبدیل پول ملی به ارز- امکان و سهولت واردات کالا های غیر ضروری - مشکلات بر سر راه صادرات - حجم بالای مسافرت های خارجی و حضور بورس بازان و سوداگران در بازار ا ...
706525

. نسخه فشرده بازی legendary

بیشتر بازیبازانی که از چند سال پیش در این زمینه فعال بوده اند حتما بازی area 51 را به خاطر دارند. این بازی شما را در یک فضای بسیار مخوف و ترسناک و بدون هیچ یار و یاوری ، تنهای تنها، به نبرد با دشمنانی وا می داشت که بسیار سرسخت بودند. به نظر من بازی area 51 با وجود داشتن اشکالاتی بازی بسیار جذ. بود. از اشکالات این بازی می توان به کمبود تاثیر تیرهای شما بر دشمنان، تنها بودن بیش از حددر محیط بازی و سر سختی بیش از حد دشمنان نام برد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2215877

تبلیغ فضای مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم چرا تبلیغ دین در فضای مجازی ؟ اگر به دور و بر خود نگاه کنیم دست هر ی یک گوشی هست و مشغول پر اوقات فراغات خود در فضاهای مجازی از جمله تلگرام و واتس آپ اینستا و چت روم ........ هستند و با توجه به فرمایشات ی که فرموده بودند : فضای مجازی به اندازه انقلاب ی اهمیت دارند پس بر هر طلبه ای منی توان گفت که واجب کفای است که در در فضای تبلیغ دین نوین کنندزمانی که عرصه تبلیغ دین در فضای مجازی را خالی می کنیم، دشمن از این ضعف سوءاستفاده می کند و به تقویت بنیه فعالیت های خود می پردازد. دشمن با انتشار مطالب ضددینی در فضای مجازی سعی می کند تا اذهان ج ...
488262

مواجهه فکری و عملی .ان شیعه با دشمنان

چکیده دشمنان .ان شیعه عبارت بودند از دشمنان . و دشمنان فرهنگی که در این میان خوارج هر دو بُعد دشمنی با .ان را داشتند. مواجهات .ان شیعه با دشمنان . عبارت بود از: 1)مدارا. 2) تقیّه. 3)پیکار.4)غیبت. .المؤمنین به مدت 25سال با خلفاء مدارا کرد و پس از آنکه به خلافت رسید. عده ای از دشمنان علیه ایشان جنگ هایی را ترتیب دادند و سرانجام حضرت را به شهادت رساندند. . دوم به دلایل گوناگونی از جمله سستی اصحابش با معاویه مدارا کرد. . سوّم نیز تا زمانی که معاویه زنده بود همانند برادرش با وی مدارا می کرد، اما وقتی یزید (که آشکارا فسق و فجور می کرد) به خلافت رسید حضرت با وی پیکار ...
890728

دشمنان برای ج. نسل جوان انقلاب .ی از دفاع مقدس تلاش می کنند

دشمنان برای ج. نسل جوان انقلاب .ی از دفاع مقدس تلاش می کنند. دشمنان از پیوند جوانان و نسل امروز انقلاب با دفاع مقدس ترس دارند و به همین دلیل از هر راهی برای دوری جوانان از معرفت ایثار تلاش می کنند. . را نباید فراموش کنیم و پیام و آرمان ها و سبک زندگی و شهادت آن ها باید یادآوری شود. ما همگی در محضر . حاضریم و باید احساس مسئولیت کنیم و بدانیم راه . امانتی است که در دست ما قرار گرفته و دشمن نیز از این موضوع ترس دارد. . بزرگ ترین رشادت را نشان دادند و باقی ماندن در راه . بسیار سخت تر از راه شهادت است و فرزندانمان و خودمان را باید با فضای . عطرآگین کنیم.
1332593

مقاله دشمنان انسان

مقاله دشمنان انسانفایل مقاله دشمنان انسان را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله دشمنان انسان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 به نام خدا دشمنان انسان از دیدگاه قرآن چه انی هستند؟ سوال هایی که در خصوص بحث «دشمن شناسی» در قرآن مطرح است، این است که آیا برای شناخت دشمن فقط باید به لفظ «عدو» بسنده کرد و یا این که الفاظ دیگری هم راهگشای این بحث است؟ آیا اصول بیان شده در قرآن در همه ادوار قابلیت اجرایی دارد؟ و آیا دشمنان در قرآن معرفی شده اند؟ جایگاه شناخت دشمن در قرآن شناخ? ...
1996586

سرکه علیه دشمنان مو

سرکه علیه دشمنان مو دی ۳۰, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /در مقالات /توسط zolfineh.com سرکه علیه دشمنان مو : تقریبا همه با مشکل داشتن مو ه در مو مواجه اند و برای از بین رفتن آن ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد . مو ه باعث می شود که رشد موها متوقف شود به همین دلیل باید هرچه زودتر آن را درمان کرد . در اینجا به ذکر چند مورد از روشهای خانگی برای از بین بردن مو ه می پردازیم : فهرست مطالب [پنهان سازی] 1 روش های مبارزه با مو ه به وسیله سرکه 1.1 ماسک روغن زیتون و سرکه سیب 1.2 سرکه سیب برای تقویت مو 2 راهی برای مبارزه با شوره سر روش های مبارزه با مو ه به وسیله سرکه ماسک روغن زیتو? ...
88619

اخبار . ج. ا . ایران

دشمنان با ایجاد جنگ های نیابتی سعی در تضعیف ایران دارندشاهرود- ایرنا- معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی . . ایران گفت: دشمنان با به راه انداختنجنگ های نیابتی سعی در تضعیف محور مقاومت وایران .ی دارند.به گزارش ایرنا، . سرتیپ علی جهانشاهی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندهان پیشین و کنونی قرارگاه عملیاتی لشکر 58 تکاور ذوالفقار در شاهرود با بیان این که هدف اصلی دشمنان از به راه انداختن جنگ در کشورهای منطقه، رسیدن به ایران است، افزود: به تعبیر . معظم انقلاب اگر م.عان حرم نبودند، الان باید در داخل کشور با . می جنگیدیم. وی با تاکید بر این که هم اکنون ...
1172677

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است سرلشگر سید عبدالرحیم شامگاه پنج شنبه در مراسم یادواره ی قم که با عنوان «مشق عشق» در بوستان ی آذر برگزار شد، با بیان اینکه در موضوع دفاع همه جانبه تمامی مسئولان و مردم باید خود را در خط مقدم مقابله با دشمنان بدانند، گفت: همه مردم و مسئولان باید به وظیفه ای که در این زمینه بر عهده دارند به خوبی عمل کنند. وی با بیان اینکه دفاع همه جانبه مربوط به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و همه مناطق جهان را دربر می گیرد، گفت: مردم ایران ی سال های بسیاری است که در برابر تهدیدهای دشمنان و اس ...
1193850

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است سرلشگر سید عبدالرحیم شامگاه پنج شنبه در مراسم یادواره ی قم که با عنوان «مشق عشق» در بوستان ی آذر برگزار شد، با بیان اینکه در موضوع دفاع همه جانبه تمامی مسئولان و مردم باید خود را در خط مقدم مقابله با دشمنان بدانند، گفت: همه مردم و مسئولان باید به وظیفه ای که در این زمینه بر عهده دارند به خوبی عمل کنند. وی با بیان اینکه دفاع همه جانبه مربوط به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و همه مناطق جهان را دربر می گیرد، گفت: مردم ایران ی سال های بسیاری است که در برابر تهدیدهای دشمنان و ا? ...
1719300

بریده ویژه از سخنان ی مد ظله

1- یکی از آفاتی که ما مجموعه های ، در بخشهایی از زمان به آن دچار بودیم، دور ماندن از مبارزه ی با دشمنان دین و دشمنان استقلال و دشمنان خارجی و مستبدّین و مستعمرین بوده؛ ما در برهه هایی از زمان حقّاً دچار این مشکل شدیم و این به ما ضربه زده، و به ّت ضربه زده. 2- هرگاه ّت در میدان مبارزه وارد شد و ایستاد و در مقابل دشمنی دشمنان دین و دشمنان سپر کرد و در این راه واقعاً مبارزه کرد، مجاهدت کرد و آسیب دید و به قتل رسید، سربلند بوده؛ در دوره های مختلفی از این قبیل ّون داشته ایم. 3- حضور مردم ناشی بود از حضور ّت. اگر ّت نبود، مردم این قدر، با این حجم، با این جدّی? ...
222530

درآمد .ی از کجاست؟

در جامعه ما که با هجمه های شدید دشمنان مواجه است، با ید همه در راستای تقویت ولی فقیه که ستون اصلی نظام است تلاش نمایند و هر . که در این راه مانع تراشی می کند ، در هر لباس و جایگاهی که هست در راستای اه. دشمنان حرکت می کند امروز که پرچم شیعه دست .ی است همه باید کمک کنند و پشتیبان . شوند تا پرچم شیعه برافراشته تر شود.نباید در برابر شبهات دشمنان .ت و منفعل بود . از جمله این شبهات بحث حقوق .ی می باشد: . حقوقشان از کجاست⁉️ در قوانین کشور، موضوع حقوق ماهیانه برای .ی مطرح نشده است هر چند . .ی بر اساس وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند، می توانند از حقو...
1835557

ضرورت صیانت از فضای مجازی با هدف کنترل منافذ ناامنی و آشوب

بحث و بررسی علل و عوامل آشوب ها و اغت ات اخیر و ارائه راه کار پیشگیری از حوادث مشابه: ضرورت صیانت از فضای مجازی با هدف کنترل منافذ ناامنی و آشوب اتفاقات و اغت ات اخیر و اینکه هدایت آن از کجا شروع و چگونه به آن دامن زده شد، موضوعی است که زنگ خطر را برای مسئولین نظام به صدا درآورده و ضرورت صیانت از فضای مجازی را دوچندان نموده چرا که در حال حاضر فضای مجازی متأسفانه بستر و زمینه مناسبی شده تا دشمنان داخلی و خارجی براحتی در آن تاخت و تاز نموده و در سایه تسامح و اهمال دست اندرکاران امنیتی کشور، به یارگیری و تدارک آشوب و بحران های اجتماعی (در ...
2742208

چه را ار هایی برای کنترل ک ن در فضای مجازی وجود دارد؟؟؟؟

را ار مهم برای کنترل ک ن در فضای مجازی ک ن فعال در فضای مجازی شاید در ظاهر ت و آرام باشند اما هزاران کیلومتر با والدین خود فاصله دارند، پدران و مادران می توانند با فراگیری را ارهایی ساده این فاصله را کم کنند. "فرزندم با هوش است"، "با موبایل و تبلت بهتر از من کار می کند"، این دو جمله را اکثر افرادی که فرزندی در خانه دارند یا با خانواده هایی در ارتباطند که کودکی در خانه دارند، یا خود به زبان آورده اند و یا بسیار شنیده اند، شاید در ابتدا این جملات خوشایند باشند و ادامه مطلب
1723027

دشمنان با ایجاد اختلاف از مطالبات بحق مردم سوءاستفاده د

مجمع نمایندگان لرستان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پیگیری مطالبات مردم لرستان، از آنان خواستند با هوشیاری تمام توطئه های دشمنان را خنثی کنند.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: اکنون که دشمنان ملت و نظام مقدس ایران، با ش ت در عرصه های مختلف مواجه شده اند، با طرح ی ایجاد اختلاف بین صفوف مستحکم مردم از طریق شبکه های مجازی، از احساسات پاک و مطالبات به حق مردم، سوء استفاده کرده و آزمون ش ت خورده دیگری را تجربه می کنند که به حول و قوه الهی و با هوشیاری شما مردم عزیز، بار دیگر پوزه دشمنان را به خاک خواهیم مالید.مجمع نمایندگان استان، در کنار سایر نم? ...
1723003

دشمنان با ایجاد اختلاف از مطالبات بحق مردم سوءاستفاده د

مجمع نمایندگان لرستان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پیگیری مطالبات مردم لرستان، از آنان خواستند با هوشیاری تمام توطئه های دشمنان را خنثی کنند.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: اکنون که دشمنان ملت و نظام مقدس ایران، با ش ت در عرصه های مختلف مواجه شده اند، با طرح ی ایجاد اختلاف بین صفوف مستحکم مردم از طریق شبکه های مجازی، از احساسات پاک و مطالبات به حق مردم، سوء استفاده کرده و آزمون ش ت خورده دیگری را تجربه می کنند که به حول و قوه الهی و با هوشیاری شما مردم عزیز، بار دیگر پوزه دشمنان را به خاک خواهیم مالید.مجمع نمایندگان استان، در کنار سایر نم? ...

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند