دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند


2023796

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای ...
2003786

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

فرمانده کل گفت: دشمنان به وسیله فضای مجازی با هدف بی اعتمادی در ، مطالبی را انتشار می دهند و پیگیر آن هستند. سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماند? ...
2038716

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز ۱۵ اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نه? ...
2004076

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نها? ...
2012802

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و ? ...
2030180

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2003246

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2009344

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ? ...
2010336

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ...
2004912

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی که امروز 15 اسفندماه برگزار شد، گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند، اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند مومن و انقل تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و در نهایت با تقدیم ه? ...
1318142

ملکان تاکید کرد: وم ورود کانون های مساجد به بحث فضای مجازی

ملکان از کانون های مساجد خواست با ورود به فضای مجازی علیه شیطنت دشمنان اقدام کنند. به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حجت ال حافظ زمانی در جلسه مدیران کانون های مساجد شهرستان ملکان افزود: دشمنان به طور گسترده در فضاهای مجازی اعتقادات و باورهای دینی مسلمانان و بخصوص جوانان را نشان گرفته اند لذا کانون های مساجد وظیفه دارند برای خنثی آن به فضای مجازی ورود کرده و برنامه های خود را ارائه کنند. وی همکاری کانون های مساجد با سایر گروه های فعال در مساجد را ضروری خواند و اظهار کرد: کانون های مسجد هر چه قدر همکاری خود را با ان جماعت،هیات امنا و پای ...
1754284

دشمنان دوستی چرا دارند؟

دشمنان دوستی چرا دارند؟از چه این سان هوای ما دارند؟حرف هایی که مانده روی زمینشرحی از اصلِ ماجرا دارندخنجر از آستین نمایان وادعاهای نابجا دارندبا گل آلود این آبقصد صید و سرِ شنا دارندروبرو طرح سازمان مللپشت سر مجلس سنا دارنداز دم وسشان پیداستنقشه ی کورِ کودتا دارنددشمنان خواب و باز بیدارندمردمانی که پیشوا دارند—محمدجواد ایزدپناه—
2011382

حداد عادل: ۷۰ % جمعیت ایران از انقلاب حتی یک خاطره هم ندارند، دشمنان از این موضوع سوءاستفاده می کنند

غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ موفقیت و حسنی از انقلاب ی در فضای مجازی گفته نمی شود، گفت: فضای مجازی در حال حاضر به شدت نیازمند مدیریت است. غلامعلی حداد عادل عصر پنجشنبه در همایش فعالان فرهنگی همدان اظهار کرد: مسئولان باید به وظیفه خود در قبال آنچه که در فضای مجازی رخ می دهد، عمل کنند. وی افزود: در فضای مجازی بی اثر خواندن انقلاب ی و تطهیر دوران پهلوی در دستور کار قرار گرفته و مایوس و ناامید مردم به ویژه جوانان هدف اصلی این سناریوی دشمنان است. حداد عادل با اشاره به اینکه 70 درصد جمعیت ایران از انقلاب ی تجربه ملموس و حتی یک ...
1965780

خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم

دشمنان ما، دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری ی، چند خط را دارند دنبال می کنند که این در تبلیغاتشان و در کاری که انجام می دهند، واضح هم هست. اینها چیزهای پوشیده و پنهانی نیست. باید در ذهن خودمان، اینها را جمع بندی کنیم: به ادامه مطلب مراجعه کنید ادامه مطلب
2420646

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟

میدانی چرا دشمنان ، این همه از یک روسری وحشت دارند؟ چون حجاب یک پرچم است.. یک نماد است.. یک سبک_زندگی است .. gap.im/habiliyan
1887264

فضای مجازی دنیای واقعی است!

اصطلاحی به نام فضای مجازی، فارغ از گستره ادبیات رسانه ای، دیگر معنایی ندارد. فضای مجازی همان فضای واقعی زندگی بشر است که گاه مهم ترین حوادث زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رقم زده و تاریخ یک جامعه را دگرگون می سازد. بالاترین چالش موجود در فضای مجازی، پیشبرد برنامه ها و اه ی است که دگرگونی در جغرافیای و فرهنگی ملت ها را نشانه رفته اند. امروز فضای به ظاهر مجازی، جدی ترین عرصه مصاف بین فرهنگ ها و سیاست هاست که بی برنامگی و خودباختگی و انفعال در مواجهه با آن نتیجه ای جز ش ت واقعی در برابر خواسته های برنامه ریزی شده و تحمیلی رقبا یا دشمنان نخواهد داشت. ت ...
2277854

رحیمی:امنیت ایران خشم دشمنان را برانگیخته است

رحیمی:امنیت ایران خشم دشمنان را برانگیخته است رئیس پلیس پایتخت: ناجا توانسته از نقطه صفر مرزی تا قلب ا بی نظیرترین امنیت را به پشتوانه مردم ایجاد کند؛ امنیتی که موجب نگرانی، اضطراب و خشم دشمنان شده است. استکبار با استفاده از تمام امکانات در فضای مجازی و ها و همچنین تنگناهای اقتصادی که برای نظام جمهوری ی ایران ایجاد کرده است اما در بخش امنیت هیچ غلطی نتوانسته انجام دهد. در آ ین عملیات نیروی انتظامی توانستیم بزرگترین شرور تهران را که همه چیز را در اختیار خود می دانست پس از اینکه مرتکب قتل شده و به سمت مرزهای غربی کشور متواری شده بود ،در مر ...
2002916

ف کل

سرلشکر برنامه های سال 97 را تشریح کردفرمانده کل گفت: دشمنان چند سال است که به وسیله فضای مجازی با هدف ناامید سازی، بی اعتمادی در ، مطالبی را انتشار می دهند و این موضوع را به شدت پیگیر هستند.به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران در دهمین همایش فرماندهان یگان های عمده نیروی زمینی گفت: ما فرماندهان باید به گونه ای عمل کنیم که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود الگوی مطلوبی باشیم.وی افزود: رزمندگان در نیروهای مسلح ایران در دوران افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسی ...
1930854

انیمیشن ر ن هود دشمنان همیشگی

انیمیشن ر ن هود دشمنان همیشگی با و کیفیت hd توجه: در صورت درخواست صاحب اثر لینک حذف می شود. نام اثر: ر ن هود دشمنان همیشگی کیفیت: hd 720 – مخاطب: کودک و نوجوان محصول: کشور ایتالیا زبان: فارسی (دوبله) مدت زمان: – دقیقه خلاصه داستان: ر ن هود برای کمک به مردم یکبار دیگه با دشمنان همیشگی اش درگیر می شود و… ادامه مطلب
2866879

نظریه من در مورد دشمنان

ما مسلمون ها با این که میگیم آورده ایم، در شک و تردید هستیم که آیا زمانی هم هست؟! در یک فضای ابری و مه آلود قدم میگذاریم و گاهی با خودمون فکر میکنیم که علم بهتر است یا ثروت؟! نظر شما در مورد دشمنان مسلمون ها چیست؟ آیا آنها به اندازه ما عمرشون کم بوده که زمان خودشون رو نشناسن؟ آیا آن ها هم مثل ما در زمان غیبت به دنیا آمده ان؟این مقدمات رو گفتم که مطلب رو برسونم به این جا که بگم دشمنان ما همه مثل ما در شک و تردید نیستند. من نظرم اینه که و ما دشمنانی داره که در حال ردگیری وضعیت و موقعیت فعلی زمان ما هستند تا اون رو بکُشند. یعنی مثل ما فضای اطرافشون ابری نیست و ی? ...
2232802

تبلیغ فضای مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم چرا تبلیغ دین در فضای مجازی ؟ اگر به دور و بر خود نگاه کنیم دست هر ی یک گوشی هست و مشغول پر اوقات فراغات خود در فضاهای مجازی از جمله تلگرام و واتس آپ اینستا و چت روم ........ هستند و با توجه به فرمایشات ی که فرموده بودند : فضای مجازی به اندازه انقلاب ی اهمیت دارند پس بر هر طلبه ای می توان گفت که واجب کفای است که در در فضای مجازی تبلیغ دین نوین کنند زمانی که عرصه تبلیغ دین در فضای مجازی را خالی می کنیم، دشمن از این ضعف سوءاستفاده می کند و به تقویت بنیه فعالیت های خود می پردازد. دشمن با انتشار مطالب ضددینی در فضای مجازی سعی می کند تا ...
1499522

زیستگاه و دشمنان طبیعی

زیستگاه و دشمنان طبیعی rss feed. زیستگاه و دشمنان طبیعی دسته: ی کشاورزی بازدید: 34 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 587 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 پاو وینت 35 اسلاید با قابلیت ویرایش قیمت فایل فقط 5,000 تومان قیمت فایل فقط 5,000 تومان برچسب ها : زیستگاه و دشمنان طبیعی , زیستگاه , حفظ دشمنان طبیعی برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید
1986912

صحبتی با جوانان در مورد انقلاب

با سلام به جوان عزیز بزرگ انقلاب در یکی از فرامایشات خود فرمودند "22 بهمن روز تجدید پیمان با انقلاب و و است" اما دشمنان سعی دارند با روش های مختلف این روز را کم اهمیت جلوه بدهند و من و شما جوان عزیز را از شرکت در این و تجدید آرمان ها دلسر نمایند برای این که مغلوب این شایعات در فضای مجازی نشویم به نظر بنده باید محتوای فضای مجازی خود را مدیریت نماییم و برای مدیزیت آن چند را ار وجود دارد : الف: از دریافت و ارسال غیر فرهنگی و غیر اخلاقی خودداری نماییم. ب : به محتواهایی که دریافت می کنیم اطمینان نکنیم و بررسی نماییم از لحاظ عقلی و فرهنگی و دینی و ...
1972362

صحبتی با جوانان در مورد انقلاب

با سلام به جوان عزیز بزرگ انقلاب در یکی از فرامایشات خود فرمودند "22 بهمن روز تجدید پیمان با انقلاب و و است" اما دشمنان سعی دارند با روش های مختلف این روز را کم اهمیت جلوه بدهند و من و شما جوان عزیز را از شرکت در این و تجدید آرمان ها دلسر نمایند برای این که مغلوب این شایعات در فضای مجازی نشویم به نظر بنده باید محتوای فضای مجازی خود را مدیریت نماییم و برای مدیزیت آن چند را ار وجود دارد : الف: از دریافت و ارسال غیر فرهنگی و غیر اخلاقی خودداری نماییم. ب : به محتواهایی که دریافت می کنیم اطمینان نکنیم و بررسی نماییم از لحاظ عقلی و فرهنگی و دینی و ...
2734510

اربعین

انی که به کربلا میروند حتما با ع گرفتن از خودشان و برادران عراقی وحدت آفرین بشوند و ع و ها را در فضاهای مجازی به اشتراک بگذارند به کوری چشم دشمنان... یک عمر زیارت عاشورا میخوانیم و به این جمله هم می رسیم: إنّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم(دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت یا حسین(ع)
488262

مواجهه فکری و عملی .ان شیعه با دشمنان

چکیده دشمنان .ان شیعه عبارت بودند از دشمنان . و دشمنان فرهنگی که در این میان خوارج هر دو بُعد دشمنی با .ان را داشتند. مواجهات .ان شیعه با دشمنان . عبارت بود از: 1)مدارا. 2) تقیّه. 3)پیکار.4)غیبت. .المؤمنین به مدت 25سال با خلفاء مدارا کرد و پس از آنکه به خلافت رسید. عده ای از دشمنان علیه ایشان جنگ هایی را ترتیب دادند و سرانجام حضرت را به شهادت رساندند. . دوم به دلایل گوناگونی از جمله سستی اصحابش با معاویه مدارا کرد. . سوّم نیز تا زمانی که معاویه زنده بود همانند برادرش با وی مدارا می کرد، اما وقتی یزید (که آشکارا فسق و فجور می کرد) به خلافت رسید حضرت با وی پیکار ...
3040428

ازدواج گوگوش رها اعتمادی + تصاویر ازدواج گوگوش و رها اعتمادی

ازدواج گوگوش با رها اعتمادی + تصاویر و معرفی همسران گوگوش را به همراه این خبر در ادامه این بخش از مجله پارسی مشاهده نمایید. ازدواج گوگوش با رها اعتمادی خبری در فضای مجازی منتشر شده است که فائقه آتشین معروف به گوگوش با یکی از مجریان شبکه به نام رها اعتمادی ازدواج کرده است. ادامه مطلب
890728

دشمنان برای ج. نسل جوان انقلاب .ی از دفاع مقدس تلاش می کنند

دشمنان برای ج. نسل جوان انقلاب .ی از دفاع مقدس تلاش می کنند. دشمنان از پیوند جوانان و نسل امروز انقلاب با دفاع مقدس ترس دارند و به همین دلیل از هر راهی برای دوری جوانان از معرفت ایثار تلاش می کنند. . را نباید فراموش کنیم و پیام و آرمان ها و سبک زندگی و شهادت آن ها باید یادآوری شود. ما همگی در محضر . حاضریم و باید احساس مسئولیت کنیم و بدانیم راه . امانتی است که در دست ما قرار گرفته و دشمن نیز از این موضوع ترس دارد. . بزرگ ترین رشادت را نشان دادند و باقی ماندن در راه . بسیار سخت تر از راه شهادت است و فرزندانمان و خودمان را باید با فضای . عطرآگین کنیم.
1996586

سرکه علیه دشمنان مو

سرکه علیه دشمنان مو دی ۳۰, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /در مقالات /توسط zolfineh.com سرکه علیه دشمنان مو : تقریبا همه با مشکل داشتن مو ه در مو مواجه اند و برای از بین رفتن آن ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد . مو ه باعث می شود که رشد موها متوقف شود به همین دلیل باید هرچه زودتر آن را درمان کرد . در اینجا به ذکر چند مورد از روشهای خانگی برای از بین بردن مو ه می پردازیم : فهرست مطالب [پنهان سازی] 1 روش های مبارزه با مو ه به وسیله سرکه 1.1 ماسک روغن زیتون و سرکه سیب 1.2 سرکه سیب برای تقویت مو 2 راهی برای مبارزه با شوره سر روش های مبارزه با مو ه به وسیله سرکه ماسک روغن زیتو? ...
1719300

بریده ویژه از سخنان ی مد ظله

1- یکی از آفاتی که ما مجموعه های ، در بخشهایی از زمان به آن دچار بودیم، دور ماندن از مبارزه ی با دشمنان دین و دشمنان استقلال و دشمنان خارجی و مستبدّین و مستعمرین بوده؛ ما در برهه هایی از زمان حقّاً دچار این مشکل شدیم و این به ما ضربه زده، و به ّت ضربه زده. 2- هرگاه ّت در میدان مبارزه وارد شد و ایستاد و در مقابل دشمنی دشمنان دین و دشمنان سپر کرد و در این راه واقعاً مبارزه کرد، مجاهدت کرد و آسیب دید و به قتل رسید، سربلند بوده؛ در دوره های مختلفی از این قبیل ّون داشته ایم. 3- حضور مردم ناشی بود از حضور ّت. اگر ّت نبود، مردم این قدر، با این حجم، با این جدّی? ...
1193850

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است

فرمانده کل : ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است سرلشگر سید عبدالرحیم شامگاه پنج شنبه در مراسم یادواره ی قم که با عنوان «مشق عشق» در بوستان ی آذر برگزار شد، با بیان اینکه در موضوع دفاع همه جانبه تمامی مسئولان و مردم باید خود را در خط مقدم مقابله با دشمنان بدانند، گفت: همه مردم و مسئولان باید به وظیفه ای که در این زمینه بر عهده دارند به خوبی عمل کنند. وی با بیان اینکه دفاع همه جانبه مربوط به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و همه مناطق جهان را دربر می گیرد، گفت: مردم ایران ی سال های بسیاری است که در برابر تهدیدهای دشمنان و ا? ...
222530

درآمد .ی از کجاست؟

در جامعه ما که با هجمه های شدید دشمنان مواجه است، با ید همه در راستای تقویت ولی فقیه که ستون اصلی نظام است تلاش نمایند و هر . که در این راه مانع تراشی می کند ، در هر لباس و جایگاهی که هست در راستای اه. دشمنان حرکت می کند امروز که پرچم شیعه دست .ی است همه باید کمک کنند و پشتیبان . شوند تا پرچم شیعه برافراشته تر شود.نباید در برابر شبهات دشمنان .ت و منفعل بود . از جمله این شبهات بحث حقوق .ی می باشد: . حقوقشان از کجاست⁉️ در قوانین کشور، موضوع حقوق ماهیانه برای .ی مطرح نشده است هر چند . .ی بر اساس وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند، می توانند از حقو...
1987688

در پوشش خود از دشمنان سرمشق نگیرید

صادق (ع) : خداوند به یکی از ان وحی کرد که به مومنان بگو که درلباس ، خوراک و آداب و رسوم ، دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهید که اگر چنین کنید شماهم مثل آنان دشمنان خدا محسوب می گردید. بهشت جوانان صفحه 477 ، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 279
2742208

چه را ار هایی برای کنترل ک ن در فضای مجازی وجود دارد؟؟؟؟

را ار مهم برای کنترل ک ن در فضای مجازی ک ن فعال در فضای مجازی شاید در ظاهر ت و آرام باشند اما هزاران کیلومتر با والدین خود فاصله دارند، پدران و مادران می توانند با فراگیری را ارهایی ساده این فاصله را کم کنند. "فرزندم با هوش است"، "با موبایل و تبلت بهتر از من کار می کند"، این دو جمله را اکثر افرادی که فرزندی در خانه دارند یا با خانواده هایی در ارتباطند که کودکی در خانه دارند، یا خود به زبان آورده اند و یا بسیار شنیده اند، شاید در ابتدا این جملات خوشایند باشند و ادامه مطلب
1202180

یگان های هر لحظه آمادگی مقابله با دشمنان را دارند

جانشین فرمانده کل گفت: یگان های مختلف با ب تجارب تاکتیکی و رزمی و دانش روز هر لحظه آمادگی رویارویی با دشمنان را دارند.به گزارش ایرنا، سرتیپ احمد رضا پوردستان روز شنبه در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه یکم نیروی دریایی ایران در بندرعباس اظهار داشت: امروز با شکل های تازه از تهدیدها روبرو هستیم و ی و ملت ایران به توان نیروهای مسلح اطمینان دارند.وی ادامه داد: احتمال انجام حرکت هایی مبهم از سوی هیات حاکمه ناپخته هم وجود دارد که برای مقابله با آن نیز آماده است.جانشین فرمانده کل گفت: باید بستر ساز ایجاد زمان (عج) باشد و به همین دلیل فرمانده کل قوا مطالبه گر مت? ...
2511536

فضای مجازی

این فضای مجازی امروز از فضای حقیقیِ زندگی ما چند برابر بزرگ تر شده؛ بعضی ها اصلاً درفضای مجازی تنفّس میکنند؛ اصلاً آنجا تنفّس میکنند، زندگی شان در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار دارند با فضایمجازی، با انواع واقسام چیزها و کارها، با برنامه های علمی اش، با اینترنتش، با شبکه های اجتماعی اش، با مبادلات و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ نمیگوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقه ای جادّه ای لازم دارید، خیلی خب، جادّه بکش، جادّه ی اتوبان هم بکش امّا مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه ی لازم را ید. ما به دستگاه های ار ...
504506

. علی علیه السلام در برخورد با دشمنان چه اصول و رفتارهایی داشتند؟

. علی علیه السلام در برخورد با دشمنان چه اصول و رفتارهایی داشتند؟ پاسخ رعایت اصول اخلاقی و انسانی در برابر دشمنان موضوعی است که . علی(ع)، به آن اهتمام ویژه داشت، به گونه ای که حتی در برابر دشمنان در حال نبرد نیز از اخلاق .ی روی نگردانده است. آن حضرت پیوسته به نیروهای تحت امرش نیز سفارش می کرد تا به اخلاق .ی پای بند باشند. این مسئله چه در رفتار و چه در عملکرد حضرتش فراوان قابل مشاهده است. بخشی از فرمان . علی(ع) به نیروهایش در برخورد با دشمنان در این روایت موجود است: «نَصْرٌ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ج...
135030

مزاج دشمنان جامعه .ی

. معظّم انقلاب در رابطه با نحوه برخورد و موضع گیری در مقابل دشمنان، نکات بسیار مهمّی فرمودند که شایسته است در این نوشتار به بررسی یکی از آنها بپردازیم. ایشان در مورد .وم اقتدار و نشان ندادن نقطه ضعف به دشمنان تأکید .د: «احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله ی به شما است؛ این یک قاعده ی کلّی...ادامه مطلب
134980

مزاج دشمنان جامعه .ی

. معظّم انقلاب در رابطه با نحوه برخورد و موضع گیری در مقابل دشمنان، نکات بسیار مهمّی فرمودند که شایسته است در این نوشتار به بررسی یکی از آنها بپردازیم. ایشان در مورد .وم اقتدار و نشان ندادن نقطه ضعف به دشمنان تأکید .د: «احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله ی به شما است؛ این یک قاعده ی کلّی...ادامه مطلب
2911613

ب ایی کارگاه آموزش فضای مجازی در زیباکنار

ب ایی کارگاه آموزش فضای مجازی در زیباکنار نخستین کارگاه آموزشی - تخصصی فضای مجازی با حضور اساتید برجسته در مجتمع آموزشی - رفاهی زیباکنار رشت برگزار شده است. مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان های رسانه ملی امروز گفت : در این دوره تخصصی – کارگاهی ، که معاونان و کارشناسان فضای مجازی مراکز استانی رسانه ملی حضور دارند تولید محتوای ویژه متناسب با استاندارهای فضای مجازی به عنوان رسانه مکمل در کنار رسانه مرجع آموزش داده می شود. آقای زندی افزود : نخستین کارگاه آموزشی - تخصصی فضای مجازی تا ۱۵ آذر ماه با مشارکت اداره کل فضای مجازی معاونت امور اس? ...
2911621

ب ایی کارگاه آموزش فضای مجازی در زیباکنار

ب ایی کارگاه آموزش فضای مجازی در زیباکنار نخستین کارگاه آموزشی - تخصصی فضای مجازی با حضور اساتید برجسته در مجتمع آموزشی - رفاهی زیباکنار رشت برگزار شده است. مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان های رسانه ملی امروز گفت : در این دوره تخصصی – کارگاهی ، که معاونان و کارشناسان فضای مجازی مراکز استانی رسانه ملی حضور دارند تولید محتوای ویژه متناسب با استاندارهای فضای مجازی به عنوان رسانه مکمل در کنار رسانه مرجع آموزش داده می شود. آقای زندی افزود : نخستین کارگاه آموزشی - تخصصی فضای مجازی تا ۱۵ آذر ماه با مشارکت اداره کل فضای مجازی معاونت امور اس? ...
2864646

سلامی: از هر زمان دیگری قدرتمندتریم/امروز راه را بر دشمنان بسته ایم

سلامی: از هر زمان دیگری قدرتمندتریم/امروز راه را بر دشمنان بسته ایمبه گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرری، حسین سلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سیدال (ع) استان تهران با اشاره به اینکه در نقطه سرنوشت سازی از تاریخ قرار داریم که هر چند نگران کننده نیست اما مهم است اظهار داشت: مواجهه ما امروز با دشمنانی است که به ظاهر نیرومند اما در باطن فرسوده و زنگ خورده هستند و دوران زوال خود را می گذرانند.وی بیان کرد: نبرد جدید ما با دشمن بر سر امیدآفرینی و ناامیدسازی است و از آنجا که وعده های الهی تخلف ناپذیرند از پس مشکلات برمی آییم، چرا که ایران ی جوانان مستع? ...
1733410

استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای مقابله با جنگ نرم دشمن ضروری است

علی محمد احمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی افزود: یکی از مقولات تاثیر گذار در حوزه فرهنگی، فضای مجازی است و جبهه اصلی دشمن نیز همین حوزه است و باید از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود و هر دستگاهی که در حوزه فضای مجازی کار کند، ما استقبال می کنیم. وی عنوان کرد: ما در عرصه فرهنگ هیچ چیز را نباید حذف کنیم و با وجود تجهیز به ابرازهای فرهنگی دشمنان در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری، باید اقدامات لازم را انجام دهیم و مقابله کنیم. استاندار تصریح کرد: ماهیت انقلاب ما فرهنگی بود و فرهنگ ابعاد مختلف که از جمله آن فرهنگ عمومی است را دارد و بای? ...
2455614

اعتیاد به فضای مجازی

برای برقرای ارتباط از فضای مجازی استفاده می شود . فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کنار فواید زیادی که دارند مضرات و آسیب هایی نیز دارند یکی از این آسیب ها مسئله اعتیاد به اینترنت است . از خطرات اعتیاد به شبکه های اجتماعی می توان طلاق ، ی ، گوشه گیری ، مواجهه با محتوای نامناسب ( وگرافی ، آسیب به خود ) و ... اشاره کرد . به نقل از سایت مشاوره اعتیاد فیلیا ، اعتیاد به اینترنت یعنی استفاده زیاد از اینترنت برای کارهای غیر ضروری هر روز به مدت 8 ساعت تا 10 ساعت یا بیشتر . و فرد حداقل یک سال است که این روند صرف وقت در فضای مجازی را دارد . تفاوت استفاده عادی ا ...
2212124

آثار سلطه دشمنان

از نظر آموزه های قرآنی، مؤمنان از تقوای فطری و اکتس بهره مند است. از این رو، به همه اصول اخلاقی در سه سطح عد مقابلی، احسان عفوی و احسان اکرامی با دیگران تعامل و همکاری می کند و حتی نسبت به دشمنان خویش عد به ویژه عد قسطی را مراعات می کند.مؤمنان بر اساس آموزه های قرآنی نیکوترین رفتار را دارند. آنان در تعاملات اجتماعی و حتی به روابط خویشاوندی و ضوابط حاکم اهتمام می ورزند و آنها را مراعات می کنند و مراقب این اصول هستند.اما دشمنان به ویژه مستکبرین به هیچ وجه به اصول اخلاقی و اجتماعی پای بند نیستند و اگر روزی بر مردم و جامعه مسلط شوند و یا احساس کنند از پشتی? ...
592344

حضور مردم پای صندوق های رای پاسخی دندان شکن به دشمنان است

زنجان-فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی استان زنجان گفت: حضور حداکثری و باشکوه مردم در انتخابات باعث خنثی شدن همجمه ها و توطئه های دشمنان می شود. سرهنگ . مظهری صبح . در جمع خبرنگاران افزود: حضور مردم در پای صندوق‎های رای جواب یاوه گویی های به دشمنان دین و . است. وی اظهار کرد: هر برگ رای تیری در چشم دشمنان است وامروز نیز مردم با حضور پای صندوق‎های رای جواب دشمنان را خواهند داد و نشان می دهند که همیشه پشت .ی و انقلاب هستند. فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی استان زنجان تاکید کرد: رای گیری از ساعت نخست در پادگان زنجان آغاز شده و به دلیل حضور پرشور کارکنان، خانواده
206524

همه دشمنان از تو پر بیم باد

همه دشمنان از تو پر بیم باد دل بدسگالان به دو نیم باد همه ساله بخت تو پیروز باد شبان سیه بر تو نوروز باد
898280

اطاعت محض از سند nsa!!!

رسیدن به کمالات انسانی و شکوفا شدن استعدادهای روحی و ایمانی، علمی و تخصصی در مسیر رضایت پروردگار از اه. اصلی داشتن یک زندگی مکتبی است. اما تاریخ نشان داده است که همیشه اشخاص و یا نیروها و گروه هایی مانع از رسیدن به این مرحله از رشد انسانی هستند؛ آنان دشمنان ما محسوب می شوند... و در میان این دشمنان، خطرناکترین آن دشمنی است که همیشه اظهار دوستی می کند و ما هم او را رها کرده و سرگرم مشغولیت های زندگی خود باشیم. امروزه یکی از مهم ترین ابزارهای دشمن در جنگ نرم، فضای مجازی است که با زندگی مردم آمیخته شده و در بسیاری از خانواده ها، به عضوی جدید مب?...
2918535

لباس دشمنان مرا نپوشید!

نکته مهم : لباس دشمنان مرا نپوشید یعنی در پوشش خود از دشمنان پیروی نکنید ؛ نه این که کت شلوار نپوشید! در ضمن طبق فتوای تمام مراجع، استفاده از کت شلوار به عنوان لباس رسمی مانعی ندارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
2029862

همه دشمنان حجاب

همه دشمنان حجاب بیانات اخیر معظم انقلاب ی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا، حاوی نکات مهم و اجتماعی بود که یکی از مهم ترین محورهای آن در خصوص تحرکاتی بود که برخی جریانات و افراد برای تهاجم به حجاب و پوشش زن ایرانی در روز ها و هفته های اخیر در فضای مجازی و حقیقی دنبال نموده اند. از همین رو بد نیست که در خصوص افراد جریانات مهاجم به حجاب و ، اندکی واکاوی صورت گیرد. به نظر می رسد مجموعه جریانات مؤثر در عملیات «تهاجم به حجاب » را در چند دسته می توان طبقه بندی کرد ادامه مطلب
2504174

تد ر در زمان نبرد اقتصادی

با توجه به اینکه کشور ما در جنگ اقتصادی قرار دارند و دشمنان انقلاب و تلاش دارند مردم عزیز ایران ی را از آرمان های خود نا امید کنند و متاسفانه در داخل کشور نیز یک عده خائن و بی لیاقت نتوانستند کشور را اداره نمایند و با نبود برنامه اقتصادی گره بر زندگی مردم انداخته اند، ضروری است که مؤمنین با انجام کارهایی در این شرایط دشوار، خود را مجهز و آماده نمایند. در این خصوص تد ری را خدمتتان عرضه می داریم امید که با رعایت این نکات بتوانیم از این وضعیت بحران خارج شویم و دشمنان داخلی و خارج ملت را نا امید کنم ان شاء الله: 1- با توکل بر خدای عزوجل و انجام دست? ...
2716752

آنانکه بآد میکارند ...

آنانکه بآد میکارند ... آنانکه باد میکارند ... سیستم پرندگان جاسوسی دشمنان ... دستان یاران خدا، شرّ دشمنان را بخودشان برمیگرداند ... یکی از اه ناجوانمردانه دشمن ... بزرگ همیشه از این عروسکها در آستین دارد ... صلح دشمنان بشریت ... سلاحی که تاریخ مصرفش دارد تمام میشود ... خون به دل اهواز د ... تهیه و تدوین : عبد عا صی
64966

حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی

حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی – یادگیری راه کارها و روش های امنیت خانواده در فضای مجازی امری بسیار مهم و ضروری در زندگی دیجیتال امروز است. به طور کلی امنیت کاربران و خانواده در فضای مجازی به دو روش فنی و ارتقاء مهارت کاربران تامین می شود. ۱- روش فنی در این روش از را.ارهای فنی یا آنچه به آن امنیت فنی می گفته می شود استفاده می گردد، البته مسئله امنیت فنی خدمات و راه کارهای آن چندان در اختیار کاربران نیست، بلکه این متخصصان شبکه و امنیت هستند که وظیفه دارند خدمات و نرم افزارهای خود را چنان امن کنند که احتمال وقوع مخاطرا
1030792

دشمنان ما را بکش !(سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

پیرو راستین قران نمیگوید: خداوندا دشمنان ما را بکش ! بلکه میگوید: خداوندا آنان را هدایت فرما و لیاقت برتری ورجحان بر دشمنان را به ما عطا فرما ! محمد کدخ (عرفان) mohammad.erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض
942858

جولان .ا...مجوز نا نوشــته جهت قتل عام فرهنگــی...!!!

بسم الله الرحمن الرحیم "وقتی که جوانان یک نسل فاسد شدند، دیگر ملتی وجود ندارد و مقاومتی به چشم نمی خورد." . . حفظه الله "غیرت نوعی پاسبانی است که آفریدگار در وجود بشر نهاده است. غیرت، شرافت و حساسیت انسانی به پاکی و طهارت جامعه است.". شهید مطهری متاسفانه تله ای که در چندسال اخیر دشمنان . و مسلمین برای ت.یب شخصیت، اعتقاد، فرهنگ، غیرت و حیای جوانان شیعه تدارک دیده اند، شبکه های جاسوسی-تروریستی تحت سیطره ی دشمنان . و مسلمین بوده اند. اینترنت و فضای سایبر، فوایدی هم دارند، اما مخاطرات و آسیب های آن آنقدر زیاد هست که توانسته است فرد و جامعه را تحت تاثیر قر?...
1948010

عیدا هرا سرود فرزندان ی انقلاب ی مجلس عیدا هرا عیدا هراء عید ا هرا

بیننده محترم لطفا متن زیر را به دقت مطالعه بفرمایید : دشمنان مسلمانان و دشمنان قسم خورده ی نظام مقدسمون و بدخواهان و معاندان مذهب شیعه ی مظلوم سعی دارند بین فرق ی تفرقه بیندازند و نام مقدس عیدا هرا و مخصوصا مجالس عیدا هرا را بسیار منفی و بد و به شدت وارونه جلوه داده اند ، عزیزان توجه داشته باشید که عیدا هرا یعنی مدح والاحضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها و مدح المؤمنین علیه السلام ، عیدا هرا یعنی جشن تاج گذاری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سرور اهل بیت علیهم السلام و شادی شیعیان به شادی آل الله و نه چیز دیگری ... عزیزان مراقب باشید که دشمنان و بد ...
1272248

برنامه دشمنان

در چند سال اخیر دشمنان ما علل خصوص ایالات متحده برای نابودی ما نقشه های زیادی کشیده اند به فرض مثال در زمان ریاست جمهوری جرج بوش او به این نتیجه رسید که باید ایران را به وسیله حمله نظامی نابود کرد و کمی بعد در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ،او به این نتیجه رسید که نمی توان ایران را با جنگ نابود کرد بنابراین آمد ایران را تحت فشار قرار داد. دشمنان ما راه های زیادی برای نابودی ما امتحان کرده اند اما الان فعلا در راهی که تا حدودی موفق شده اند جنگ نرم است . آن ها در این راه آمدند دست روی ها مدارس و مراکز فرهنگی گذاشتند . کار هایی که انجام داده اند ازجمله : (بی ...
3039792

تا چه حد مثل علی ؟؟؟

آیت الله معظم انقلاب در مراسم سی و نهمین سالگرد رحلت با تشبیه نظام به حکومت علی (ع) و مخالفان آن با دشمنان علی(ع) ، مخالفان نظام را با همان دسته بندی سه گانه دشمنان علی(ع) با عنوان ناکثین ، مارقین وقاسطین نام گذاری نمود. مقایسه نظام با حکومت معصوم به این معناست که استانداردهای مطلوب انقلاب از نظامی که خود آن است تا چه حد بالاست واین که ایشان به کم قانع نیست و به حق انتظار دارد تا این نظام نمونه به حکومت عدل علی(ع) باشد. این تشبیه را به فال نیک می گیرم و به بازخوانی ویژگی های مهم نظام حکومتی علی(ع) می پردازم تا ببینیم آیا فقط دشمنان نظام شبیه دشمنان ع ...
2078654

توئیتر

حرفما: چرا قرارگاه جبهه انقلاب در زمین دشمن با موشک تحجر، به جای نفوذیان و مع ن، مطالبه گران و منتقدین فضای مجازی را نشانه رفته؟! ⚠واقعا خطای محاسباتی کجاست؟ دشمنی که تمام امکانات و آ ین تجهیزات مدرن مجازی در اختیار ما قرار داده تا علیه او و برای مبارزه بر ضد او در زمین او قرار گاه بسازیم... چقدر احمق است !!! خدایاااا شکرت که دشمنان ما را تا این حد احمق آفریدی ... فقط یک نکته خیلی خیلی عجیب است !!! این که این دشمن احمق با اینهمه حماقت، بعد از اینهمه سال چطور هنوز در فضای مجازی بر ما هوشمندان تا این حد سوار است !!! @harfema
2356668

طرح جنایتکارانه دشمنان ملت ایران را آب دیده تر می کند

1397/3/31 پنجشنبه سرتیپ حاتمی:طرح جنایتکارانه دشمنان ملت ایران را آب دیده تر می کند دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه طرح جنایتکارانه دشمنان ملت ایران را آب دیده تر می کند ، گفت: با به هم زدن مرزها 100 سال دیگر درگیری به منطقه تحمیل می شود. به گزارش روابط عمومی آجا، سرتیپ حاتمی صبح امروز در سیزدهمین کنگره جغرافیایی ایران که به میزبانی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با بیان اینکه امنیت یک مقوله به هم پیوسته است، اظهار داشت: امنیت و دفاع با جغرفیا یک ارتباط بسیار نزدیک دارند و در طول تاریخ به خوبی شاهد این م ...

دشمنان به وسیله فضای مجازی سعی در ناامیدسازی و بی اعتمادی را دارند