داون


2717373

سندروم داون تبادل نظر

سندروم داون تبادل نظر سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ? ...
2729116

سندروم داون تبادل نظر

سندروم داون تبادل نظر سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ? ...
2717371

سندروم داون در بارداری

سندروم داون در بارداری سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ...
2729065

آیا سندروم داون ارثی است؟

آیا سندروم داون ارثی است؟ سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون ...
2717364

آیا سندروم داون ارثی است؟

آیا سندروم داون ارثی است؟ سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون ...
2729150

سندروم داون در بارداری

سندروم داون در بارداری سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ...
2729138

علت سندرم داون در جنین

علت سندرم داون در جنین سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ...
2717367

علت سندرم داون در جنین

علت سندرم داون در جنین سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داون به ...
2729144

تشخیص سندرم داون در حاملگی

تشخیص سندرم داون در حاملگی سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داو ...
2717369

تشخیص سندرم داون در حاملگی

تشخیص سندرم داون در حاملگی سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست توضیحاتی در مورد سندروم داون افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات شنوایی، بینایی و ا ایمر قرار دارند. سه نوع اصلی سندرم داون وجود دارد: سندروم داون ۲۱ منظم: بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان به سندرم داو ...
2676704

سندروم داون خفیف

سندروم داون خفیف سندروم داون ,سندروم داون چیست,سندروم داون خفیف,سندروم داون در جنین,سندروم داون ارثی است؟,سندروم داون به انگلیسی,سندروم داون در حاملگی,سندروم داون در حیوانات,سندروم داون در بارداری,سندروم داون نی نی سایت,سندرم داون چیست,سندرم داون چیست pdf,بیماری سندروم داون چیست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
497821

فرزندان کدام خانواده ها مبتلا به سندروم داون می شوند؟

یکی از نقائص شایع دوران تولد، سندروم داون است. این نقص برای اولین بار در سال 1866 شناخته شد و به نام پزشک تشخیص دهنده آن، جان لانگدن داون نامگذاری شد. سندروم داون یک ناهنجاری ژنتیکی است که به عنوان تریزومی 21 نیز شناخته شده است. علت سندروم داون می تواند با یکی از 3 نوع تقسیمات غیر طبیعی سلولی کروموزوم 21 در ارتباط باشد. در حقیقت سندرم داون اختلال شایع و شناخته شده ای است که ناهنجاری های کروموزمی علت آن است. سه تغییر ژنتیکی عبارتند از: • تریزومی 21: بیش از 90 درصد از دلایل سندروم داون، تریزومی 21 است. تریزومی 21 در واقع به سه تایی بودن کروموزم 21 اش...
1290245

سندرم داون 09146590651 و 09143162621

سندرم داون در سال 1866 توسط آقای داون تعریف و به نام منگولیسم نام گذاری گردید . اما اصطلاح سندرم داون اکنون ترجیح داده می شود . یک اختلال کروموزومی است . رایج ترین علت نقص ذهنی شدید است که شامل موارد عقب ماندگی ناشی از این سندرم است . حدود 20% ک ن سندرم داون در 2 سال اول زندگی به دلیل آنومانیهای مرتبط می میرند . سه زیر گروه مختلف از ناهنجاریها ی کروموزومی تعریف شده است . در ح استاندارد تریزومی 21 نامیده می شود که در آن کروموزوم شماره 21 بجای دو کپی ارای سه کپی است که در تمام سلولهای بدن وجود دارد که این نوع حدود 95% موارد سندرم داون را شامل می شود . حدود 4 در صد ...
1487270

مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران (روانشناسی و

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxتعداد صفحات84حجم فایل147 کیلو بایتپس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شودپرداخت و بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1. مقدمه:.................................................................................................................................. 142-2. سندرم داون........................................................................................................................... 142-2-1. طبقه بندی سندرم داون:....................................................................................................... 152-2-2. خصوصیات کلی............................................................................................................... 162-2-3. چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟................................ ...
3075

آیا افراد مبتلا به سندرم داون نیاز و احساس . دارند؟

آیا افراد مبتلا به سندرم داون نیاز و احساس . دارند؟ احکام . آیات چیست ؟ مجموعه: دانستنیهای . مبتلایان به سندرم داون مانند سایر افراد قادر به درک عشق و روابط .شویی هستند آیا افراد مبتلا به سندرم داون نیاز و احساس . دارند؟سلامت . در مبتلایان به سندرم داون (down syndrome)مبتلایان به سندرم داون، چهره شان متفاوت اما پر مهر و معصوم است. با کوچکترین توجهی، لبخند به لب شان می نشیند و با کوچکترین اخم و ناملایمتی، قلبشان می شکند و چهره شان در هم می رود؛ درست مانند یک کودک. صحبت درباره مبتلایان به سندرم داون است؛ نشانگانی که به دلیل یک اختلال کوچ
1194161

سندرم داون

09143162621 09146590651 جعفر معصومی ای تخصصی گفتاردرمانی از تهران گفتاردرمانی.com goftardarmaniazarbaijan.com goftardarmanitabriz.com سندرم داون در سال 1866 توسط آقای داون تعریف و به نام منگولیسه نام گذاری گردید . اما اصطلاح سندرم داون اکنون ترجیح داده می شود . یک اختلال کروموزومی است که در تولد های زنده مشاهده می شود . رایج ترین علت نقص ذهنی شدید است که شامل موارد عقب ماندگی ناشی از این سندرم است . حدود 20% ک ن سندرم داون در 2 سال اول زندگی به دلیل آنومانیهای مرتبط می میرند . سه زیر گروه مختلف از ناهنجاریها ی کروموزومی تعریف شده است . در ح استاندارد تریزومی 21 نامیده ...
1130588

معرفی مخلوط چای سبز و سیب ترش نیوشا

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند خمیر اصلاح را در فروشگاه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و امتعه سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا فراز سندروم داون تو پیرامونمان روز فایده روز در الان افزایش است. علت افشا و اجناس آن، همچنین شرحی دوباره پیدا دنیای این ک ن را داخل این وحی درود خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون در سال 1866 برای اولین وعده توسط پری لانگدن داون ...
1045188

نکات اقلام مصرفی سیسمونی نوزاد

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند ید زانوبند را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و کالا اقسام سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا روی سندروم داون داخل پیرامونمان روز فایده روز در اکنون افزایش است. علت ابراز و اقمشه آن، همچنین شرحی باز یافتن دنیای این ک ن را درون این سفارش خواهید خواند…تاریخچهسندروم داون تو سال 1866 برای اولین میوه بنه توسط روان لانگدن داون پزشک ...
1006029

بهترین زمان مصرف مکمل های خوراکی

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند فروش مکمل رژیمی را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و کالا اقسام سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا بالا سندروم داون داخل پیرامونمان روز به روز در الان افزایش است. علت بروز و اقمشه آن، همچنین شرحی دوباره یافتن و گم دنیای این ک ن را در این سفارش خواهید خواند…تاریخچهسندروم داون تو سال 1866 برای اولین حاصل توسط پریان لانگدن داون پ? ...
518256

هتل ری.وس داون تاون آنتالیا

هتل ری.وس داون تاون آنتالیا rixos downtown .el هتل ری.وس داون تاون که در آنتالیا واقع شده است محلی بی نظیر برای اقامت شما میباشد.این هتل 5 ستاره دسترسی آسانی به فرودگاه وجاذبه های گردشگری نظیر پلاژ کن ی.ی،موزه ی آنتالیا و آکوالند دارد.هتل ری.وس داون تاون گلچینی از بهترین خدمات و امکانات نظیر اینترنت،خدمه،کلوپ های شبانه و پارکینگ را برای مسافرین در نظر گرفته است،همچنین به شما این اطمینان را می دهد که در طول اقامتتان تفریحات و سرگرمی های بیشماری برای شما در نظر گرفته شده است.در طول اقامتتان در هتل ری.وس داون تاون سفری به یاد ماندنی را تجربه خواهید کرد. ...
704329

یکی از علت های ابتلای کودک به سندرم داون افزایش سن بارداری مادر است

وی سن بارداری مناسب را 20 تا 35 سال اعلام کرد و توضیح داد: مطالعه ای که در این زمینه انجام شده، نشان داد افرادی که در سنین 15 تا 19 سال باردار شدند در مقایسه با سنین بالاتر، 20 تا 35 سال بیشتر در معرض کم خونی، زایمان زودرس و مسمومیت بارداری قرار گرفتند. سندرم داون، ناهنجاری ژنتیکی است که به آن تریزومی (trisomy) نیز گفته می شود و در آن فرد مبتلا به جای 2 نسخه از کروموزوم 21، سه نسخه از این کروموزوم را به ارث می برد.سندرم داون برای اولین بار در سال 1866 توسط . جان لانگدن داون به رسمیت شناخته شد و از آن پس به یاد وی به این اختلال ژنتیکی سندرم داون گفته شد. این سندر?...
2485719

چگونه از تولد ک ن سندرم داون جلوگیری کنیم ؟

سندرم داون یک اختلال ژنتیکی شایع است و با توجه به اینکه سن بالای مادر یکی از دلایل مهم در بروز سندرم داون می باشد آگاهی از روش های غربالگری و تشخیصی برای جلوگیری از تولد ک ن سندرم داون اهمیت زیادی دارد . به استناد سایت روانشناسی کودک فیلیا ، چند روش برای تشخیص سندرم داون قبل از تولد وجود دارد که درادامه به آنها اشاره می کنیم : روش های پیشگیری از تولد ک ن سندرم داون شامل آزمایش آمنیوسنتز ، نمونه برداری از پرزهای کوریونی و تجزیه خون مادر می باشد . آزمایش آمنیوسنتز : این روش بعد از 14 هفتگی انجام می شود ، سوزنی توخالی را از طریق جداره شکم وارد رحم م ...
2481307

چگونه از تولد ک ن سندرم داون جلوگیری کنیم ؟

سندرم داون یک اختلال ژنتیکی شایع است و با توجه به اینکه سن بالای مادر یکی از دلایل مهم در بروز سندرم داون می باشد آگاهی از روش های غربالگری و تشخیصی برای جلوگیری از تولد ک ن سندرم داون اهمیت زیادی دارد . به استناد سایت روانشناسی کودک فیلیا ، چند روش برای تشخیص سندرم داون قبل از تولد وجود دارد که درادامه به آنها اشاره می کنیم : روش های پیشگیری از تولد ک ن سندرم داون شامل آزمایش آمنیوسنتز ، نمونه برداری از پرزهای کوریونی و تجزیه خون مادر می باشد . آزمایش آمنیوسنتز : این روش بعد از 14 هفتگی انجام می شود ، سوزنی توخالی را از طریق جداره شکم وارد رح? ...
518252

هتل ری.وس داون تاون آنتالیا

هتل ری.وس داون تاون آنتالیا rixos downtown .el هتل ری.وس داون تاون که در آنتالیا واقع شده است محلی بی نظیر برای اقامت شما میباشد.این هتل 5 ستاره دسترسی آسانی به فرودگاه وجاذبه های گردشگری نظیر پلاژ کن ی.ی،موزه ی آنتالیا و آکوالند دارد.هتل ری.وس داون تاون گلچینی از بهترین خدمات و امکانات نظیر اینترنت،خدمه،کلوپ های شبانه و پارکینگ را برای مسافرین در نظر گرفته است،همچنین به شما این اطمینان را می دهد که در طول اقامتتان تفریحات و سرگرمی های بیشماری برای شما در نظر گرفته شده است.در طول اقامتتان در هتل ری.وس داون تاون سفری به یاد ماندنی را تجربه خواهید کرد. موقعی...
2474801

سندرم داون و دلیل به وجود آمدن آن در ک ن

سندرم داون یکی از اختللات کروموزومی شایع است که باعث بروز اختلالات جسمی ، ذهنی و هوشی در فرد مبتلا می شود و این اختلال برای اولین بار توسط جان لانگدن داون کشف و نامگذاری شد . سندرم داون یک اختلال کروموزومی است که در اثر بروز مشکل در کروموزوم 21 به وجود می آید به همین دلیل به آن تریزومی 21 نیز می گویند . این ک ن مشکلات جسمی و رفتاری زیادی دارند ولی با این وجود افراد مهربان و خوشرویی بوده و خشم و عصبانیت در آنها کم دیده می شود . به نقل از سایت مشاوره روانشناسی تلفنی فیلیا ، سندرم داون به چند دلیل به وجود می آید که شامل موارد زیر است ولی همه این عوامل به کرو ...
2215142

آهنگ فدا سرت تاک داون

آهنگ جدید تاک داون فدا سرت new talk down fada saret آهنگ تاک داون بنام فدا سرت فدا سرت اصلا هر چی شد بعدت بیخیال این وسط هر کی خورد ضربه بیخیال اگر ع اتونو دید و داد میزد ع ا رو پرت میکرد سمتت آهنگ:امیا + می و مسترینگ:ایمان هلسا + گیتار:رضا توتونچی ادامه مطلب
2477872

سندرم داون و دلیل به وجود آمدن آن در ک ن

سندرم داون یکی از اختللات کروموزومی شایع است که باعث بروز اختلالات جسمی ، ذهنی و هوشی در فرد مبتلا می شود و این اختلال برای اولین بار توسط جان لانگدن داون کشف و نامگذاری شد . سندرم داون یک اختلال کروموزومی است که در اثر بروز مشکل در کروموزوم 21 به وجود می آید به همین دلیل به آن تریزومی 21 نیز می گویند . این ک ن مشکلات جسمی و رفتاری زیادی دارند ولی با این وجود افراد مهربان و خوشرویی بوده و خشم و عصبانیت در آنها کم دیده می شود . به نقل از سایت مشاوره روانشناسی تلفنی فیلیا ، سندرم داون به چند دلیل به وجود می آید که شامل موارد زیر است ولی همه این عوامل به کروم ...
1019537

دستگاه از بین برنده موخوره

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند ید تافت را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و کالا اقسام سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا پهلو سندروم داون تو پیرامونمان روز بالا روز در الان افزایش است. علت اعتراف و اقمشه آن، همچنین شرحی دوباره به دست آوردن دنیای این ک ن را داخل این وحی درود خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون در سال 1866 برای اولین نوبت توسط بدن ...
960075

.ید اینترنتی پک لاغری چای نیوشا

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ. مانند .ید کراتین را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و اجناس سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک.ن مبتلا صدر در سندروم داون درون پیرامونمان روز نفع علیه و له روی بالا و روز در حال افزایش است. علت اعلام و کالا اقسام آن، همچنین شرحی از دنیای این ک.ن را در این پیغام خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون درون سال 1866 برای اولین میوه بنه توسط...
1011859

بهترین زمان مصرف مکمل های خوراکی

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند فروش مولتی ویتامین را در داروخانه آنلاین مثبت سبز دنبال کنید. علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا فایده سندروم داون اندر پیرامونمان روز روی روز در اینک افزایش است. علت فاش اشعار و گونه ها آن، همچنین شرحی دوباره یافتن و گم دنیای این ک ن را در این پیام خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون در سال 1866 برای اولین مرتبه توسط ...
295485

. مقاله سندرم داون یا تریزومی 44 ص

اختصاصی از اینو دیدی . مقاله سندرم داون یا تریزومی 44 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 45 سندرم داون یا تریزومیسندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود می آید. این بیماری داری علایم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفیف در ساختار یا عمل کرد ارگان ها می باشد. از جمله علایم عمده و زودرس که در تقریبا همه بیماران مشاهده می شود وجود مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تاخیر رشد و نمو می باشد. یک کودک مبتلا به سندرم داون.نام این...
1389393

اهمیت ورزش در دوران سالمندی

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند ترمیم‎ کننده ناخن را در داروخانه آنلاین مثبت سبز دنبال کنید. علت و گونه ها سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا ضلع سود سندروم داون درون پیرامونمان روز فراز روز در حالا افزایش است. علت عرض آشکار و اقمشه آن، همچنین شرحی از دنیای این ک ن را اندر این سلام خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون درون سال 1866 برای اولین ثمر توسط پریان لانگ ...
1217586

دستگاه از بین برنده موخوره

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند بادی اسپلش را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و اقمشه سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا نفع علیه و له روی بالا و سندروم داون اندر پیرامونمان روز روی روز در حالیا افزایش است. علت تقریر و اقمشه آن، همچنین شرحی پیدا دنیای این ک ن را اندر این مطلب خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون داخل سال 1866 برای اولین وعده توسط پر ...
489486

مقاله سندرم داون

مقاله سندرم داون مقاله سندرم داون محقق گرامی، شما برای . فایل مقاله سندرم داون به این صفحه هدایت شده اید. برای . این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید: مشاهده توضیحات بیشتر و .
1294138

انواع مرطوب کننده پوست

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند مرطوب کننده کودک را در داروخانه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و امتعه سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا ضلع سود سندروم داون تو پیرامونمان روز فراز روز در حالا افزایش است. علت برملا و کالا اقسام آن، همچنین شرحی دوباره به دست آوردن دنیای این ک ن را اندر این سفارش خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون داخل سال 1866 برای اولین میو ...
2334426

روز جهانی سندروم داون،چه روزی است؟

21 مارس بزرگداشت سندروم دان21 مارس، روز جهانی سندروم داون است . هر ساله با گرامیداشت این روز، برنامه هایی اجرا می شود تا آگاهی عموم مردم در مورد سندروم داون افزایش یابد. این سندروم، یک اختلال مادرزادی است که از داشتن یک کروموزوم 21ام اضافه ناشی می شود.مردم در این روز چه کاری انجام می دهند؟آیین گرامیداشت روز جهانی سندروم داون در بیش از 60 کشور جهان برگزار می شود. بسیاری از سازمانها و انجمن ها، از جمله سازمان ملل متحد (un) و انجمن بین المللی سندروم داون، در این روز به برگزاری مراسم مختلفی برای افزایش آگاهی مردم از این اختلال و شناخت بهتر آن می پردازند.در برنا ...
2298758

آهنگ نبودی تاک داون

آهنگ جدید تاک داون نبودی new talk down naboodi آهنگ جدید تاک داون بنام نبودی رفتنتو ننداز گردنم نبودی باز به صد جا سر زدم خاموش بودی من صدبار زنگ زدم ادامه مطلب
2765607

سندروم داون | علائم، نشانه ها و درمان سندروم داون

سندروم داون یک اختلال کروموزومی است که در اثر وجود یک کروموزوم اضافه روی جفت 21 ایجاد می شود. بدن انسان از سلول هایی با ساختار ژنتیکی مشخص تشکیل شده است. این ساختار ژنتیکی به وسیله کروموزوم تعیین می شوند؛ هر کروموزوم دارای 23 جفت است. با اختلال در کروموزوم 21 نشانه های داون از خفیف تا شدید در کودک ایجاد می شود. ابتلا به این سندروم از دوران جنین قابل تشخیص می باشد. والدین با آگاهی از عوامل ایجاد کننده این اختلال می توانند مانع از به دنیا آوردن ک نی با اختلال داون شوند. برای دریافت مشاوره در زمینه اختلالات ک ن می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی ه? ...
2765571

سندروم داون | علائم، نشانه ها و درمان سندروم داون

سندروم داون یک اختلال کروموزومی است که در اثر وجود یک کروموزوم اضافه روی جفت 21 ایجاد می شود. بدن انسان از سلول هایی با ساختار ژنتیکی مشخص تشکیل شده است. این ساختار ژنتیکی به وسیله کروموزوم تعیین می شوند؛ هر کروموزوم دارای 23 جفت است. با اختلال در کروموزوم 21 نشانه های داون از خفیف تا شدید در کودک ایجاد می شود. ابتلا به این سندروم از دوران جنین قابل تشخیص می باشد. والدین با آگاهی از عوامل ایجاد کننده این اختلال می توانند مانع از به دنیا آوردن ک نی با اختلال داون شوند. برای دریافت مشاوره در زمینه اختلالات ک ن می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی ه? ...
2765557

سندروم داون | علائم، نشانه ها و درمان سندروم داون

سندروم داون یک اختلال کروموزومی است که در اثر وجود یک کروموزوم اضافه روی جفت 21 ایجاد می شود. بدن انسان از سلول هایی با ساختار ژنتیکی مشخص تشکیل شده است. این ساختار ژنتیکی به وسیله کروموزوم تعیین می شوند؛ هر کروموزوم دارای 23 جفت است. با اختلال در کروموزوم 21 نشانه های داون از خفیف تا شدید در کودک ایجاد می شود. ابتلا به این سندروم از دوران جنین قابل تشخیص می باشد. والدین با آگاهی از عوامل ایجاد کننده این اختلال می توانند مانع از به دنیا آوردن ک نی با اختلال داون شوند. برای دریافت مشاوره در زمینه اختلالات ک ن می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی ه? ...
897146

کودک سندروم داون

چند روز قبل خانمی که فرزند دوماهه ای داشت با من تماس گرفت و درخواست اطلاعات کرد. طوری حرف میزد که انگار هیچ اطلاعی از سندروم داون ندارد. مرتب میپرسید آیا می تواند راه برود؟ آیا می تواند حرف بزند؟ آیا من و پدرش را خواهد شناخت؟ سوالاتش به نظرم عجیب می آمد. فقط با یک سرچ ساده می توانست بفهمد که ک.ن سندروم داون مثل تمام بچه های عادی می نشینند راه می افتند حرف می زنند حتی به مدرسه می روند. اکنون بچه های سندروم زیادی می شناسم که مثل بچه های عادی و در مدارس عادی تحصیل میکنند. پیشرفت ک.ن سندروم داون فقط کمی آهسته تر از ک.ن عادی است و به همین دلیل ک.ن آهسته گام نیز ...
1090851

زمان شروع غذای کمکی برای کودک

مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات متعدد و معتبری را در موضوعات مختلف در دسترس شما قرار می دهد. می توانید موضوعات جذ مانند غذای کودک را در فروشگاه اینترنتی مثبت سبز دنبال کنید. علت و اقمشه سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ علت و انواع سندروم داون چیست؟ مشاهده ک ن مبتلا فایده سندروم داون درون پیرامونمان روز به روز در اینک افزایش است. علت تقریر و اجناس آن، همچنین شرحی از دنیای این ک ن را داخل این سلام خواهید خواند… تاریخچه سندروم داون در سال 1866 برای اولین مرحله توسط روح حیات نفس هوش عزیز لانگد? ...
1395376

هتل منزیل داون تاون دبی

هتل منزیل داون تاون دبی قرار گرفته در مرکز شهر دبی، هتل منزیل داون تاون دبی جزو هتل های 4 ستاره دبی می باشد که یک هتل شیک و زیباست و اتاق هایی با طراحی داخلی معاصر دارد. این هتل برای مسافرینی که به دنبال تفریحات شهری مدرن هستند،مناسب است. تنها با چند دقیقه پیاده روی از هتل به جاذبه های معروف دبی مانند برج خلیفه، بازار، مرکز ید دبی و چشمه دبی می رسید. مرکز مالی بین المللی دبی، مرکز تجارت جهانی دبی، فرودگاه، و سواحل شهر به راحتی با یک رانندگی کوتاه از هتل در دسترس شما مهمانان قرار می گیرند. هتل منزیل داون تاون دبی 197 اتاق هتل منظره ای رو به باغ های منز ...
2065291

امروز ۲۱ مارس روز جهانی سندروم داون است.

امروز ۲۱ مارس روز جهانی سندروم داون است. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم ۲۱ به وجود می آید. iribnews_guilan
2649558

علائم ک ن سندرم داون

سندرم داون یکی از رایج ترین اختلالات ژنتیکی است که اغلب به دلیل سن بالای مادر به وجود می آید و ناشی از نقص در ساختار کروموزوم 21 می باشد . نشانه های ظاهری افراد سندرم داون کاملا بارز است و تفاوت های واضحی با افراد استثنایی دیگر دارد . به بیان سایت روانشناسی کودک فیلیا ، نشانه های تشخیصی ک ن سندرم داون شامل موارد زیر می باشد : شکل سر مدور و کوچک . عقب سر پهن و صاف و جلوی سر گرد است و چشم ها به هم نزدیک و مورب هستند .لب ها گرد ، گوشتی و مرطوب ، سقف دهان کوتاه ، دهان معمولا باز و آب از آن جاری است . برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvafamily. ...
2649538

علائم ک ن سندرم داون

سندرم داون یکی از رایج ترین اختلالات ژنتیکی است که اغلب به دلیل سن بالای مادر به وجود می آید و ناشی از نقص در ساختار کروموزوم 21 می باشد . نشانه های ظاهری افراد سندرم داون کاملا بارز است و تفاوت های واضحی با افراد استثنایی دیگر دارد . به بیان سایت روانشناسی کودک فیلیا ، نشانه های تشخیصی ک ن سندرم داون شامل موارد زیر می باشد : شکل سر مدور و کوچک . عقب سر پهن و صاف و جلوی سر گرد است و چشم ها به هم نزدیک و مورب هستند .لب ها گرد ، گوشتی و مرطوب ، سقف دهان کوتاه ، دهان معمولا باز و آب از آن جاری است . برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvafamily. ...
2239127

سندرم داون

علائم سندرم داون چه چیزهایی هستند؟ افراد مبتلا به سندرم داون ظاهری مشخص و خاص دارند. تمام این افراد صورت های صاف، زبان بیرون آمده و چشم هایی متمایل به سمت بالا دارند. این افراد معمولا نسبت به قد متوسط جامعه، کوتاه تر هستند، دستهایی کوتاه و باز دارند و کف دست آنها تنها یک چین دارد. اختلال در یادگیری در سطوح مختلف (خفیف تا شدید) نیز در این افراد مشهود است. ابتلا به اوتیسم در افراد مبتلا به سندرم داون شایع است. به طور کلی این افراد آرام، گرم، صمیمی و شاد هستند. با پیشرفت های پزشکی موجود، انتظار می رود که این افراد بیش از 50 سال عمر کنند. سال اول زندگ ...
1852668

مقالهسندرم داون ا ترزوم

مقاله سندرم داون یا تریزومی مقاله سندرم داون یا تریزومی تعداد صفحات : 45 صفحه - قالب بندی : word سندرم داون یا تریزومی سندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود میآید. این بیماری داری علایم مختلف از جمله ناهنجاریهای عمده و یا خفیف در ساختار یا عمل کرد ارگانها میباشد. از جمله علایم عمده و زودرس که در تقریبا...ادامه و لارنس کلبرگ doc لارنس کلبرگ doc این فایل در قالب وورد و دارای 20صفحه می باشد. کاملترین مقاله در مورد لارنس کلبرگ منابع درون متن دارد منابع پایان متن دارد حاوی 22منبع فار ...
1816763

تحقیق در مورد سندرم داون ا ترزوم 44 ص

تحقیق در مورد سندرم داون یا تریزومی 44 ص تحقیق در مورد سندرم داون یا تریزومی 44 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 45 صفحه قسمتی از متن .doc : سندرم داون یا تریزومی سندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود میآید. این بیماری...ادامه و مرغداری مرغداری دسته بندی : کارآفرینی و طرح توجیهی فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژه تعداد صفحات : 56 صفحه پیش گفتار : درحال حاضر پرورش طیور در مملکت ما از جنبه تفننی گذش ...
816880

., پروژه اتوکد طراحی مرکز تخصصی ک.ن سندرم داون,dwg

فهرست مطالب: ., پروژه اتوکد طراحی مرکز تخصصی ک.ن سندرم داون,dwg تاریخ ایجاد 06/07/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 8500 تومان حجم فایل: 9264 kb تعدادمشاهده 2 پروژه اتوکد طراحی مرکز تخصصی ک.ن سندرم داون توضیحات: پروژه اتوکد طراحی مرکز تخصصی برای ک.ن مبتلا به سندرم داون - این مرکز تخصصی برای ک.ن مبتلا به سندرم داون دارای سایت پلان + پلانهای معماری نما ها و مقاطع همراه مبلمان فضاها و... میباشد - طراحی و معماری مرکز تخصصی برای ک.ن مبتلا...
1717339

پاو وینت سندرم داون(30 اسلاید)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت سندرم داون(30 اسلاید) افردا دروم داون جزاولین افرادی هستندکه دارای ویژگی های فیزیکی قابل شناسایی وعقلانی محدود می باشند که همه اینها مربوط به وجود یک کروموزوم اضافی 21می باشد •سندروم داون یک تریزومی یااختلال درتعدادکروموزوم ها است که •باکاریوتیپ 47xx+21 یا 47xy+21 مشخص می شود. •در95%موارد سندروم داون،3کپی ازکروموزم21وجودداردکه منشاکروموزوم اضافی دراغلب موارداختلال درمیوزمادری است. در4%موارد? ...
849440

. مقاله سندرم داون یا تریزومی 44 ص

. مقاله سندرم داون یا تریزومی 44 ص لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 45 سندرم داون یا تریزومی سندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود می آید. این بیماری داری علایم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفیف در ساختار یا عمل کرد ارگان ها می باشد. از جمله علایم عمده و زودرس که در تقریبا همه بیماران مشاهده می شود وجود مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تاخیر رشد و نمو می ب ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1426324

فایل مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران

مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 3 فرمت فایل docx حجم فایل 147 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 84 فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1. مقدمه:.................................................................................................................................. 14 2-2. سندرم داون....................................................................... ...
497820

حقایقی درباره ک.ن مبتلا به سندروم داون

سندروم داون شرایطی است که در آن فرد کروموزومی اضافی دارد. کروموزوم های حاوی اطلاعات ژنی هستند. آنها تعیین می کنند که بدن جنین در طی بارداری چگونه شکل بگیرد و چه فرمی داشته باشد و نیز تعیین می کنند که بدن در طی زمانی که در رحم است و بعد از تولد چگونه عملکردی داشته باشد. عموما نوزادان با 46 کروموزم به دنیا می آیند. ک.ن مبتلا به سندروم داون یک کروزموم اضافی دارند. کروموزوم 21 اصطلاح پزشکی داشتن کروموزوم اضافی «تریزومی» است. سندروم داون در اصل تریزومی کروموزم 21 است. این کروموزم اضافی نحوه رشد مغز و بدون را تغییر می دهد، که می تواند باعث چالش های فیز...
2477897

مشکلات رفتاری در ک ن مبتلا به سندرم داون

سندرم دوان یکی از اختلالات کروموزومی است که با مشکلات جسمی ، ذهنی و رفتاری همراه است . سندرم داون به دلیل وجود یک کروموزوم اضافی در کروموزوم 21 به وجود می آید و با مشکلات رفتاری از قبیل مشکلات توجه ، گوشه گیری ، اضطراب و ... همراه است . به استناد مشاوره روانشناسی فیلیا ، اختلالات رفتاری ک ن سندرم داون در چند دسته قرار می گیرند که هر کدام زیر مجموعه هایی نیز دارند : اختلالات رفتاری همراه با مشکلات جسمی : مکلات بینایی و شنوایی ، کم کاری و پرکاری تیروئید ، اختلالات خواب و ...اختلالات عاطفی و رفتاری در ک ن سندرم داون : اختلالات ارتباطی ، خود آزاری ، مشکل در ? ...
2477869

مشکلات رفتاری در ک ن مبتلا به سندرم داون

سندرم دوان یکی از اختلالات کروموزومی است که با مشکلات جسمی ، ذهنی و رفتاری همراه است . سندرم داون به دلیل وجود یک کروموزوم اضافی در کروموزوم 21 به وجود می آید و با مشکلات رفتاری از قبیل مشکلات توجه ، گوشه گیری ، اضطراب و ... همراه است . به استناد مشاوره روانشناسی فیلیا ، اختلالات رفتاری ک ن سندرم داون در چند دسته قرار می گیرند که هر کدام زیر مجموعه هایی نیز دارند : اختلالات رفتاری همراه با مشکلات جسمی : مکلات بینایی و شنوایی ، کم کاری و پرکاری تیروئید ، اختلالات خواب و ...اختلالات عاطفی و رفتاری در ک ن سندرم داون : اختلالات ارتباطی ، خود آزاری ، مشکل در ر? ...
1296435

پاو وینت تحقیق درباره ک ن مبتلا به سندرم داون

پاو وینت تحقیق درباره ک ن مبتلا به سندرم داون پاو وینت تحقیق درباره ک ن مبتلا به سندرم داون محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت تحقیق درباره ک ن مبتلا به سندرم داون به این صفحه هدایت شده اید. برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید: مشاهده توضیحات بیشتر و
2758447

ارزی سریع توانایی های شناختی در بیماران مبتلا به سندرم داون

باتری آزمون ua اجازه می دهد تا برای ارزی سریع هر دو برای پیش بینی مسیر زندگی و ممکن است مداخلات دارو و رفتار دانشمندان عصبی در گروه تحقیقاتی سندرم داون در آریزونا یک باتری از آزمایشات ایجاد کرده اند که به سرعت در ارزی توانایی های شناختی افراد مبتلا به سندرم داون کمک می کند. ua در توسعه آزمایش ها با همکارانش در جان هاپکینز و اموری مشارکت داشت. تستها - مجموعه ای از تمرینات کامپیوتری که وابسته به زبان نیستند - پزشکان و محققان دیگر ابزار جدیدی را پیشنهاد می کنند که می تواند به تعیین مسیر مسیر رشد افراد مبتلا به سندرم داون و کمک به طراحی مداخلات دا? ...
1422854

هتل منزیل داون تاون دبی

هتل منزیل داون تاون دبی در محله داون تاون شهر دبی قرار گرفته است و جزو هتل های 4 ستاره دبی می باشد. این هتل تنها نیم کیلومتر تا برج خلیفه فاصله دارد. شما مهمانان میتوانید در رستوران های هتل غذای خود را سفارش دهید. پارکینگ رایگان نیز در هتل مهیاست. هر 197 اتاق هتل، با امکاناتی از قبیل تهویه مطبوع، سشوار، حوله لباسی، قهوه ساز و چای ساز، میز مطالعه، امکانات اتوکشی، مینی بار، یخچال، صندوق امانات، محفظه نگهدارنده لپ تاپ، های ضخیم، شبکه های ای، تلویزیون صفحه تخت تجهیز شده است. پس مطمئن باشید که بعد از یک روز شلوغ و پرهیجان در اتاقتان میتوانید به راحتی استراح? ...
1438057

هتل منزیل داون تاون دبی

هتل منزیل داون تاون دبی در محله داون تاون شهر دبی قرار گرفته است و جزو هتل های 4 ستاره دبی می باشد. این هتل تنها نیم کیلومتر تا برج خلیفه فاصله دارد. شما مهمانان میتوانید در رستوران های هتل غذای خود را سفارش دهید. پارکینگ رایگان نیز در هتل مهیاست. هر 197 اتاق هتل، با امکاناتی از قبیل تهویه مطبوع، سشوار، حوله لباسی، قهوه ساز و چای ساز، میز مطالعه، امکانات اتوکشی، مینی بار، یخچال، صندوق امانات، محفظه نگهدارنده لپ تاپ، های ضخیم، شبکه های ای، تلویزیون صفحه تخت تجهیز شده است. پس مطمئن باشید که بعد از یک روز شلوغ و پرهیجان در اتاقتان میتوانید به راحتی استراح? ...

داون