حالمان بد نیست


362843

تحویل حالمان

هی پل شدیم و حادثه از ما عبور کرد دیگر بس است هرچه که ما را مرور کرد گفتیم پلکان ترقی که بهتر است این بار باز مرحله از ما عبور کرد در خواب نردبانی مان هم هزار بار هر. رسید از تن دیوار دور کرد شد حالمان شبیه به مرغی که در قفس شور حماسه دارد و حس غرور کرد آنها که بار گرده مایند و می روند مارا همین ندیدنشان کور کور کرد پل می زنیم بر سر تحویل حالمان نفرین به آن که ساده نشست و قصور کرد
345784

تحویل حالمان

هی پل شدیم و حادثه از ما عبور کرد دیگر بس است هرچه که ما را مرور کرد گفتیم پلکان ترقی که بهتر است این بار باز مرحله از ما عبور کرد در خواب نردبانی مان هم هزار بار هر. که دوست داشت از تن دیوار دور کرد شد حالمان شبیه مرغ اسیری که در قفس شور حماسه دارد و حس غرور کرد آنها که بار گرده مایند و می روند مارا همین ندیدنشان کور کور کرد پل می زنیم بر سر تحویل حالمان نفرین به آن دلی که ساده نشست و قصور کرد
2577609

اصول خوشبختى 2

گفت آدمهاى سمىِ زندگیت را بریز دور ...همانطورکه ما هیچ وقت هر چقدر هم که گرسنه باشیم غذایى را که میدانیم مسموم است نمیخوریم چون حالمان بد میشود چون دچار تهوع میشویم، بعضى از آدمها هم سمى اند ، وقتى هستند حالمان بد است... بریز دور...+ساده نیست
2506561

. چه زندگی خوبی !

گذشته ای که حالمان را گرفته است وآینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم وحالی که حالمان را به هم می زند . چه زندگی خوبی ! صادق هدایت
61117

از یکدگر ج.م و شرح اینقدر!

بیایم و در مورد زندگی بنویسم.. مثلا" بنویسم . علی رغم اینکه هم را دوست داریم و میخواهیم، نمیتوانیم به هم برسیم و آنقدر گند خورده توی حالمان و اینقدر دارند گند میزنن تووی حالمان که خودمان هم از به هم رسیدنمان حالمان به هم میخورد... این همه تفاهم شازده و تو آنسوی مرزهایی و من این سو... . . چقدر نزدیک بود نگاه های تو به من و نگاه های من به زمین چقدر نزدیک بود قدم هایمان در کفش کنار یکدیگر.. قدم میزدیم و فکر می. که بین این جماعت .ی بیشتر از تو به من و بیشتر از من به تو می آید..؟! . . گفتی برویم . بخوانیم؟! . . و من نگفتم روزی آرزو داشتم این را از دهانی بشنوم ک...
1300258

و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که

بی خیال تمام دلواپسی هایمان به موسیقی دلنواز گوش کن فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که یادمان برود امروز چندشنبه است
1420077

حالمان بد نیست ، غم کم می خوریم

حالمان بد نیست غم کم می خوریمکم که نه هرروز کم کم می خوریم آب می خواهم سرابم می دهندعشق می ورزم عذابم می دهند خود نمی دانم کجا رفتم به خواباز چه بیدارم نکردی آفتاب؟ خنجری بر قلب بیمارم زدندبیگناهی بودم و دارم زدند سنگ را بستند و سگ آزاد شدیکشبه بی داد آمد داد شد عشق آ تیشه زد بر ریشه امتیشه زد بر ریشه شه ام عشق اگر این است مرتد می شومخوب اگر این است من بد می شومبس کن ای دل نابسامانی بس استکافرم دیگر مسلمانی بس است در میان خلق سردر گم شدمعاقبت آلوده مردم شدم بعد از این با بی ی خو می کنمهر چه در دل داشتم رو می کنم من نمی گویم دگر گفتن بس است? ...
1429130

حالمان بد نیست ، غم کم می خوریم

حالمان بد نیست غم کم می خوریمکم که نه هرروز کم کم می خوریم آب می خواهم سرابم می دهندعشق می ورزم عذابم می دهند خود نمی دانم کجا رفتم به خواباز چه بیدارم نکردی آفتاب؟ خنجری بر قلب بیمارم زدندبیگناهی بودم و دارم زدند سنگ را بستند و سگ آزاد شدیکشبه بی داد آمد داد شد عشق آ تیشه زد بر ریشه امتیشه زد بر ریشه شه ام عشق اگر این است مرتد می شومخوب اگر این است من بد می شومبس کن ای دل نابسامانی بس استکافرم دیگر مسلمانی بس است در میان خلق سردر گم شدمعاقبت آلوده مردم شدم بعد از این با بی ی خو می کنمهر چه در دل داشتم رو می کنم من نمی گویم دگر گفتن بس است? ...
2067894

چه زندگی خوبی....

گذشته ای که حالمان را گرفته است!آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم!و حالی که حالمان را بهم میزند!چه زندگی خوبی....
802059

این نفس چه عجیب است که در حال همه می نگرد ولی در حال خود نه

وای بر حالمان که بر حالمان نمی نگریم و بر حال دیگران .ده می گیریم .چه سخت است نشستن و محاسبه نمودن ،محاسبه نفس نمودن،به حساب اعمال رسیدن و کردار و گفتار را نگریستن . این نفس چه عجیب است که در حال همه می نگرد ولی در حال خود نه. شهید منصور اعتمادی فر
1577258

حالمان بد نیست

حالمان بد نیست غم کم میخوریم کم که نه هر روز کم کم میخوریم آب میخواهم، سرابم میدهند عشق می ورزم، عذابم میدهند خود نمیدانم کجا رفتم به خواب از چه بیدارم نکردی آفتاب ؟ خنجری بر قلب بیمارم زدند بی گناهی بودم و دارم زدند سنگ را بستند و سگ آزاد شد یک شبه بیداد آمد ، داد شد دشنه ای نامرد بر پشتم نشست از غم نامردمی پشتم ش ت عشق آ تیشه زد بر ریشه ام تیشه زد بر ریشه شه ام عشق اگر اینست مرتد میشوم خوب اگر اینست من بد میشوم بس کن ای دل نابسامانی بس است ک ...
1630281

حالمان بد نیست (شعری از حمیدرضارجائی)

حالمان بد نیست غم کم می خوریم کم که نه هرروز کم کم می خوریمآب می خواهم سرابم می دهندعشق می ورزم عذابم می دهندخود نمی دانم کجا رفتم به خواباز چه بیدارم نکردی آفتاب؟خنجری بر قلب بیمارم زدندبیگناهی بودم و دارم زدندسنگ را بستند و سگ آزاد شدیکشبه بی داد آمد داد شدعشق آ تیشه زد بر ریشه امتیشه زد بر ریشه شه امعشق اگر این است مرتد می شومخوب اگر این است من بد می شومبس کن ای دل نابسامانی بس استکافرم دیگر مسلمانی بس استدر میان خلق سردر گم شدمعاقبت آلوده مردم شدمبعد از این با بی ی خو می کنمهر چه در دل داشتم رو می کنممن نمی گویم دگر گفتن بس استگفتن اما هیچ نشنفتن بس ...
74045

حالمان بد نیست ....

حالمان بد نیست کم غم می خوریم کم که نه! هر روز کم کم می خوریم آب می خواهم، سرابم می دهند عشق می ورزم عذابم می دهندخنجری بر قلب بیمارم زدند بی گناهی بودم و دارم زدندخود نمیدانم کجا رفتم به خواب از چه بیدارم نکردی آفتاب؟؟ دشنه ای نامرد بر پشتم نشست از غم نامردمی پشتم ش.ت سنگ را بستند و سگ آزاد شد یک شبه بیداد آمد داد شد عشق آ. تیشه زد بر ریشه ام تیشه زد بر ریشه ی .شه ام عشق اگر اینست مرتد می شوم خوب اگر اینست من بد می شومبعد ازاین با بی .ی خو می کنم هر چه در دل داشتم رو می کنمبت پرستم،بت پرستی کار ماست چشم مستی تحفه ی بازار ماست درد می بارد چو لب تر می کنم طالعم شو...
2545105

مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختماناین روزها حالمان خوب نیست. البته بهتر است بگوییم مدت هاست که حالمان خوب نیست. در این مطلب بررسی می کنیم برای ساختمان های مقاوم در برابر ز له چه ترفندهایی قابل استفاده اند. چندی یک بار، یک اتفاق انگار لرزه ای بر اندام خود ما می اندازد اما زمان مجبورمان می کند فراموش کنیم و دوباره، اتفاق بد، حال بد، فراموشی... . ز له بم، حادثه پلاسکو و خیلی قبل تر از آن اتفاق افتاد اهمیی ندادیم و حالا هم باید در سوگ کرمانشاه بنشینیم.حرف جان و زندگی انسان هاست اما گویی عادت کرده ایم عده ای را زیر خاک دفن کنیم بعد به فکر فرو رویم که چرا؟!! اگر جان خودمان ...
2480267

هدف

می جنگیم اما حالمان خوب نیست !چون هدف را فراموش کرده ایم...
1709198

انگار که کارمان تمام باشد

میدانم میدانم. این روزها حال همه تان اب است. اصلا همین که دوستانم این روزها زیاد سراغم را میگیرند متوجه میشوم که حالشان خوب نیست. حتما راز شادکامی میخوانید. حتما کلیپ انگیزشی تماشا میکنید و سعی میکنید شاد باشید. سعی میکنید انرژی های مثبت به خودتان تزریق کنید. از روان شناسی و مشاوره کمک میخواهید. از بی دلیل بد بودنتان متعجبید. از ناراحتیتان شگفت زده اید. اما عجیب نیست. همه ی ما این روزها همین است حالمان. چرا انقدر روی این روزهایش تاکید میکنم؟ چون این روزها از همیشه حالمان بدتر است. همیشه استرس ز له داریم، هوایمان پر از سرب و گردوخاک است، هرچه میخوریم مضر ...
1216447

السلام علیک...

حالمان خوب نیست.کاش که هیچوقت خوب نشود...
2252086

حالمان را دریاب

@font-face { font-family: tahoma; src: url('http://bayanbox.ir/ /3458303949953664453/tanha.eot'); src: url('http://bayanbox.ir/ /438817424771330142/tanha.woff'); src: url('http://bayanbox.ir/ /6522608350063672271/tanha.ttf'); font-weight: normal; } فال مان هرچه باشد حالمان را دریاب خیال کن حافظ را گشوده ای و میخوانی: "مژده ای دل که ا نفسی می آید" محمد علی بهمنی
2444720

جاده های خاکی

سلام بانوی من این روزها حال دلمان،نامردی است اگر بگوییم که اصلا خوب نیست که تمام بدی حالمان مال دنیا و اموراتش است حالا که برای شما می نویسم پس میگویم: حالمان خوب است. غرض از مزاحمت ،دیدم که راه دور است و دل بی قرار،پس مینویسم تا خوب شود حال دلمان تولدتان مبارک نمیدانم چندمین شمع میلادتان هست،کلا ریاضی ام داغون و است اب و شاید دلیلش این است که با آدمها حساب وکتاب نمیکنم و سراغ شما می آیم برای حساب هایم ب و امروز زیاد میهمان داشتید؟.خسته نباشید میدانید شماها آدمهای عجیبی هستید.روز تولد به جای گرفتن کادوی تولد،با لبخند روبروی درب اصلی حرم می ایستی? ...
2473943

این چنین ایلان و ویلان از نفس افتاده ام...

هر روز انی هستند که حتی از روی تعارف با یک «احوال شما؟» و «خوبی؟» و «چه خبر از خودت؟» حالمان را بپرسند. و هر روز ماییم که با یک «خوبم» قال قضیه را می کنیم تا از سوالات احتمالی بعدش در امان بمانیم. اما آیا واقعا حالمان خوب است؟ خودم که جواب این سوال را با «نه» می دهم. خوب نیستم و انگار غباری وجودم را فراگرفته. من مثل هر روز از خواب بلند می شوم، صبحانه می خورم، در دنیای مجازی می چرخم، کتاب می خوانم، می بینم، به میهمانی می روم، می خندم، با آدم ها حرف می زنم اما...اما در نهایت وقتی در اتاقم را می بندم و روی صندلی ولو می شوم، چیزی نیستم جز دخترکی با موهای از کش ِ م? ...
25695

...

همیشه گفته اند رفاقتِ دو نفر یک دنده به جایی نمی رسد. رفاقت دو نفر مغرور هم. رفاقت دو نفر مثل . که روی دور لج برویم، از هیچ چیز کوتاه نمی آییم؛ به خودت نمی گویم که چون همیشه از حرف زدن با عزیزازدست داده ها ترسیده ام؛ همیشه کلمات آمده اند نوک زبانم و، نشده اند که جاری شوند برای دل داری دادن به عزاداری، یا همدردی با .ی که روزگارِ این روزهاش، بنا گذاشته بر مچاله .ش. به خودت نمی گویم، اما اینجا برایت می نویسم، چون مثل تو عزادارم. چون حالمان را می فهمم. چون ما تنهاییم، در مصیب زده ترین جایِ جهانِ بی او، و با خود . مان تنها مانده ایم؛ پس حالمان
2350779

حال ناخوب

گاهی اوقات ما آدم ها از همه چیز خسته می شویم و دلمان یک گوش شنوا می خواهد و بس! ی که ما را بشناسد و حساسیت هایمان را درک کند و در حد توان برایمان وقت بگذارد و بکوشد حالمان را خوب کند. در این ح نه حوصله ی پند و نصیحت شنیدن داریم و نه حال توجه به را ارهای ارائه شده ی اطرافیان؛ بلکه فقط و فقط می خواهیم، با یک دوست نزدیک درد دل کنیم و از حال ناخوشمان بگوییم و سبک شویم، همین!! و گاهی آن قدر حالمان بد می شود که حتی حال صحبت را هم نداریم و فقط یک دوست می خواهیم که سر بر روی شانه اش بگذاریم و آرام گریه کنیم و سبک شویم. خوش به حال انی که چنین دوستانی در کنار خود دارند و ...
808731

خودمان را خوشبخت سازیم

چه بخواهم چه نخواهم در سه زمان زندگی می کنم گذشته ،حال ،آینده در حال هستم ولی در کوچه پس کوچه های گذشته قدم می زنم و قصه های خوب و بد آنرا برای خود می خوانم در حال هستم که غرق آینده رویایی میشوم و در کوچه های روشن آینده قدم می زنم وافسانه هایی می سازم که برای انجامش عمری بیش از ۱۲۰ سال میخواهم من فکر می کنم همه آدمها مثل من در این سه زمان، همزمان زندگی می کنند آگر باگذشته و با خاطرات خوب و بد آن منطقی باشیم با تجربه های آن. حالمان هم خوب است. وبا حال خوب اگر با امید، آینده روشن را تصور کنیم. حالمان. بهتر هم میشودا آر...
1061

باران

شنبه بارانی قطعاً زیباست. حالمان خوب بود امروز، بس که صدای باران نشنیده ایم؛ صدای هر قطره اش، هوای ابری، مه و غبار حالمان را خوب میکند. نه فقط حال مرا! که حال همه همشهری های من را. از اداره که بیرون زدم رفتم پارک .. لذت بردم و لذت بردم! کلا شاید توی آن پارک همیشه شلوغ 10 نفر هم نبود! من بودم و پارک و نم نم باران. همان موقع دلم شال زرشکی خواست!! عصر نوبت . داشتم. باید جواب آزمایشم را نشانش می دادم! بالا.ه این دفعه حرف های خوب زد! گفت انتظار چنین جو. نداشتم!! .م آدم به شدت سرد برخوردی است ولی من می توانم با وجود همه سردی اش با او ارتباط برقرار کنم. امروز می گوید اگر ...
1330532

تفریح

گاهی برای خوب شدن حالمان نیازی نیست سراغ آدم ها برویم گزینه های امن تری نیز وجود دارد *هوا *دریا *باران *درخت *گل *شکوفه *قهوه
1262750

ماهی ها

:( حالمان اصلا خوب نیست, ب خدا بگویید ک حق من نبوده این زندگی تو ار در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی اب است
824540

وقتی حالمان را بد می کنیم

نوشته: میر.(موسس و مشاور کلینیک) وقتی حالمان را بد می کنیم یکی از مشکلات زن و شوهرهایی که درگیر مشاجره های طولانی می شوند این است که یکی از طرفین شروع به ذهن خوانی نیّت ها و مقاصد شریک زندگی اش می کنند متاسفانه به دنبال طولانی شدن مشاجره، قهر و فاصله ی عاطفی اتفاق می افتد و هر یک از طرفین لج بازی می کند. به دنبال ذهن خوانی، تنفر و هیجانِ خشم بیشتر می شود این موضوع موجب دعواها و حمله های کلامی می شود که به قول معروف رویمان به هم باز می شود و حرمت ها می ریزد در این صورت به زحمت می توان به بهبود اوضاع فکر کرد. در اینجا برای جلوگیری از این ذهن خوانی ها ک?...
950118

حرف زدن با دوست حالمان را خوب میکند

داشتم فکر می. که چرا هر موقع با دوستی می نشینیم و صحبت می کنیم ، حالمان خوب می شود . البته دوستی که رابطه ما با او از مرحله شناخت گذشته و به مرحله صمیمیت رسیده باشد. دوستی که دیگر هنگام حرف زدن با او به دور از هر گونه تردید مطمئن باشیم که از این حرف هایی که به میان می آید استفاده ابزاری نخواهد کرد و این حرف ها از محفل بین مان فراتر نخواهد رفت. دوستی هایی که لحظات بودن با آنها احساس نمیکنیم در جمع هستیم و ملاحظات رسمی و خشک در آن جایی ندارد. نگران نیستیم و بدور از هر گونه وسواس واژگان را راحت تر انتخاب میکنیم و حرف مان را می زنیم . حالا اگر هم نوعی اشتباه ی?...
950095

حرف زدن با دوست حالمان را خوب میکند

داشتم فکر می. که چرا هر موقع با دوستی می نشینیم و صحبت می کنیم ، حالمان خوب می شود . البته دوستی که رابطه ما با او از مرحله شناخت گذشته و به مرحله صمیمیت رسیده باشد. دوستی که دیگر هنگام حرف زدن با او به دور از هر گونه تردید مطمئن باشیم که از این حرف هایی که به میان می آید استفاده ابزاری نخواهد کرد و این حرف ها از محفل بین مان فراتر نخواهد رفت. دوستی هایی که لحظات بودن با آنها احساس نمیکنیم در جمع هستیم و ملاحظات رسمی و خشک در آن جایی ندارد. نگران نیستیم و بدور از هر گونه وسواس واژگان را راحت تر انتخاب میکنیم و حرف مان را می زنیم . حالا اگر هم نوعی اشتباه یا ک?...
1947582

حالمان بد است

و اینکه "سرما خوردگی است".:-|
2374186

چیزی بگویید حالمان خوب شود...

روزی آیت الله شربیانی در هوای سرد در کوچه می رفتند فقیری دنبالشان راه افتاده بود کرارا تقاضای کمک میکرد ومیگفت اگه کمکم نکنید می میرم اما آقا توجهی نمی د. اهل خانه هم دیدند آقا توجه ن د آنها هم توجه ن د در را بروی فقیر بستند . صبح که بیرون می آیند می بینند فقیر مرده است، آقا دستور دادن اورا غسل بدهند وقتی لباسش را در آوردن دیدن زیر لباس یه کیسه لیره همراهش بوده است آیت الله بهجت فرمودند؛ ما هم مانند او فقیر هستیم چون ماهم قرآن و عترت همراهمان هست باز می گوییم چیزی بگوئید حالمان خوب شود داریم می میریم. نکته های ناب.ص.۱۴۶و۱۴۷
392507

بهاری...

تکرار دعای تحویل سال تکرار نبودن توست! آ. هنوز حالمان احسن الحال نیست اللهم عجل لولیک الفرج...
154860

آ.ین

از امروز همه چیز آ.ین است: ا.ین هفته آ.ین . آ.ین گردگیری خانه آ.ین اتمام حجت ها باخودمان,حالمان,آروزهایمان آ.ین امیدهای گره خورده... این چند روز آ.هم باید اسب سال را مجاب کرد,که تا منزلگاه راهی نیست, بتاز که نو شدن نزدیک است... آ.ین روزهای 95برشما خوش
272057

153 : باران ...

حالمان را خوب کرد :) دیگه وقتشه بخوابم.
2491914

خدا...

بدون خدا حالمان بد است هر چقدر هم که انکار کنیم...
352955

no brother and no sister

چند سالی بود که از دست سوالات خیلی خیلی خصوصی و رایج اطرافیان راحت شده بودیم که سوال جدید و تکراری : واسش داداش نمیاری ؟! همچو جوش روی دماغ درست شبی که میخواهی مهمانی بروی ، حالمان را گرفته . حالا چرا حالمان را گرفته ؟ چون توی مخ دخترک رفته که برای ادامه داشتن زندگی با پدر و مادری نیمه وقت ، بهتر است آبجی و یا داداشی داشته باشد. همسر جان همه جوره برایش مایه می گذارد و از مامان شدن گرفته تا دور از جانش ، کره الاغ کدخدا شدن را برایش نقش بازی می کند. من هم خیلی مایه بگذارم بغل دستم روی ک.نت کنار سینک ظرفشویی می نشانمنش و کلی آب بازی می کنیم و یا اینکه به مفرح تر
1132268

۱۶|جوک فیس بوق????????

حالمان داشت خوب میشد............که با ع های دوتاییتون از یلدا تو اینستا ریدین توش
1004705

وادی سوم -وادی چهارم

اگر مقداری به گذشته برگردیم و یک نگاه به زندگی گذشته خود داشته باشیم پی میبریم که در زمان مصرف به قدری حالمان اب بود که همه چیز را میدیدم بجز خودمان با همه کارداشیم به غیر از خودمان، همیشه دنبال این بودیم که فلانی چه کار می کنند چه ماشینی سوار می شود و یا چه لباس می پوشد چطور زندگی میکند ولی از خودمان غافل بودیم بقدری حالمان اب بود که خودمان را از یاد برده بودیم، به همین خاطر زمانی که برای درمان وارد کنگره می شویم اولین چیزی که به ما آموزش می دهند جهان بینی می باشد، و برای ما این سوال پیش می آید که مگر جهان بینی چقدر در زندگی ما تأثیر دارد که باید جهان بی? ...
1174450

نمایش

آن قدری که بعضی ها دوست دارند نمایش بدهند خود را و در هر موقعیتی بخواهند بگویند حالمان خوب است و هیچ مشکلی نیست بیشتر خود را فرسوده می کنند...تظاهر به حال خوبشان وخامت حال درونشان است.
2600322

چگونه رنگ اتاق خواب می تواند حالمان را خوب کند؟

چگونه رنگ اتاق خواب می تواند حالمان را خوب کند؟ اگه یادتان باشد، قبلا ها سیاه و سفید بودند. فرض کنید زندگی ما سیاه و سفید باشند؛ چه اتفاقی می افتاد؟ احتمالا زندگی خیلی ل کننده ای داشتیم. اما خیلی زود رنگ ها به ها اضافه شدند و ما توانستیم ببینیم کاغذ دیواری اتاق خواب “آقا و خانم اسمیت” چه رنگی بود! به همین ترتیب در دنیای واقعی رنگ تاثیر زیادی در حس و حال ما دارد و حالات روانی ما را تغییر می دهد. اجازه بدهید از یک تجربۀ شخصی بگویم؛ من دوستی دارم که هر وقت به خانه اش می روم و شب در اتاقش می خوابم، دیگر دوست ندارم بلند شوم و این اتفاق به رنگ اتاق خواب او برمی ...
156435

نو شدن نزدیک است|فرزین چت

از امروز همه چیز آ.ین است؛ آ.ین هفته آ.ین . آ.ین گردگیری خانه آ.ین اتمام حجت ها با خودمان ,حالمان,آرزوهایمان آ.ین امیدهای گره خورده این چند روزِ آ. هم باید اسبِ سال را مجاب کرد که تا منزلگاه راهی نیست بتاز که نو شدن نزدیک است.
1734364

ی که آدم را ببیند

+ به آدمی که نگران حالمان باشد و نگوید : ولش کن خودش خوب میشه ! نیازمندیم .
664425

هیتلر

و اینگونه وسط فکر و خیال حالمان خوب می شود. زیبایی در سادگیست. به همین سادگی : دیآخیشششش
168695

نشست با بزرگان

این روزها اوج حالمان ه.نی با بزرگانی از جنس خودمان است. چقدر سطح توقعمان پایین است...
1647529

یک مردنیست ؟!

حالمان خوب است ای اعراب ! ما را درد نیست چهره ای در غزّه از الطاف عالی زرد نیست خون نمی ریزد در این وادی نمی میرد ی خانه ای ویران نمی گردد در اینجا گرد نیست جنگ اینجا نیست ، اینجا گریه از شوق خوشی است ناله شد غمباد وقتی هیچ همدرد نیست روغن آش شما لبریز ، غم دور از شما ما و طفلان را اگر حتی غذایی سرد نیست از شما گر ببیند پر پر مرغ قفس بگذرد آسوده خاطر هیچ او نامرد نیست لب مبادا باز گردد بر کلامی در دفاع حرف حق را لایق مرد شکم پرورد نیست طبق عادت پای اسراییل بر چشمانتان بر شما اربابِ بهتر ، از سگ ولگرد نیست تکه تکه پیش چشمان شما اطفال ما وای از نامرد? ...
1911693

در برف ...

اینگونه در برف خواندند تا ما مان قضا نشودتصویری زیبا از رزمندگان در حال در برف و سرما اگر جایمان گرم و نرم است ولی در مان تاخیر میکنیم این ع کمک حالمان میشود
8486

کمک!!!

وقتی قرار نیست جایی برم هزار تا جای خوب به ذهنم میرسه.اما امان از روزی که تصمیم بگیرم یه جایی برم که حالمان بِه شود;تمام گزینه های ذهنی ام مخفی میشن.*میشه لطفا چهار تا جای خوب توی تهران معرفی کنین؟
1049213

کمی تا قسمتی ابری

تعلق، به شخص، مکان، زمان یا هر چی... واقعا آدمی باید به یک چیزی تعلق داشته باشد؟اگر متعلق به زمان خاصی باشد در همان دوره می ماند و تمام می شود. اگر متعلق به مکان خاصی باشد به همان مکان اختصاص می یابد. نه از آن تعلق های اهل فلان شهر تعلق به معنای عملی کلمه... و اگر به آدمی متعلق باشد... تعلق آدم را محدود می کند؟ اصلا تعلق چرا و چگونه؟تعلق از علاقه ذاتی ما به وابستگی می آید یا از علاقه ذاتی مان به مالکیت؟این تعلق اصلا چرا هست؟اصلا... چرا وقتی حالمان خوب است ترانه می شود برای گردو ش تن با دم و وقتی حالمان بد است میشد چنگ به گلو می افتد؟نمی دانم اصلا تعلق وجود خارج? ...
1901907

شهید

اینگونه در برف خواندند تا ما مان قضا نشودتصویری زیبا از رزمندگان در حال در برف و سرما اگر جایمان گرم و نرم است ولی در مان تاخیر میکنیم این ع کمک حالمان میشود
726634

با خدا چگونه حرف بزنیم

با خدا چگونه حرف بزنیم در مفاتیح الجنان ادعیه و مناجات های بسیاری زیبایی وجود دارد که حرفهای دل بسیاری از ماست. حرفهایی که بعد از در میان گذاشتن آن با خدا حس. حالمان را خوب کند. به گزارش جهان نیوز، در مفاتیح الجنان ادعیه و مناجات های بسیاری زیبایی وجود دارد که حرفهای دل بسیاری از ماست. حرفهایی که بعد از در میان گذاشتن آن با خدا حس. حالمان را خوب کند. بسیار پیش آمده که وقتی روبروی .ی می نشینید و دوست دارید از خودتان تعریف کنید و از آمال و آرزوها و حتی مشکلاتتان بگویید به یکباره نمی دانید قصه را باید از کجا شروع کنید. یکباره آرزوهایتان را گم م?...
361077

عبادت برای از دست دادن !

از شیخی پرسیدند: از این همه مراقبه و توجه به خدا چه به دست آورده ای؟جواب داد: هیچ! اما بعضی چیزها را از دست داده ام؛خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از مرگ...همیشه با به دست آوردن نیست که حالمان خوب می شودگاهی از دست دادن ها بیشتر آسوده و راحتمان می کند.
404397

سفر

خب ما بار و بنه بستیم که بریم شمال شاید حالمان بهتر شود از دیدن پدر و مادر و سبزی بهار ته نوشت: مینا ی همراه من
761400

از عارفی پرسیدند:

از عارفی پرسیدند: از این همه نیایش به درگاه خداوند، چه به دست آورده ای؟! جواب داد: هیچ اما، بعضی چیزها را از دست داده ام! خشم، نگرانی، اضطراب، افسردگی، ترس از پیری و مرگ... همیشه با به دست آوردن نیست که حالمان خوب می شود گاهی با از دست دادن خیال آسوده تر داریم ...!
768726

همیشه نباید بدست اورد....

✨✨ ✨✨ ✨ ✨ از عارفی پرسیدند: از این همه نیایش به درگاه خداوند، چه به دست آورده ای؟! جواب داد: هیچ اما، بعضی چیزها را از دست داده ام! خشم، نگرانی، اضطراب، افسردگی، ترس از پیری و مرگ... ✨همیشه با به دست آوردن نیست که حالمان خوب می شود گاهی با از دست دادن خیال آسوده تر داریم ...! ✨ ✨ ✨✨ ✨✨ #سعی_بر_قانع_بودن
1072669

مناجات

پروردگارا، گناه، ما را سوزاند، پیش از آن که آتش جهنم را ببینیم. در همین لحظه، به حق آنان که دوستشان داری، خودت فکری به حالمان کن. دلم برات یه ذره شده!
2389340

سال نو مبارک

عید به نو شدن توست[email protected]ای تو یزدان ای تو گرداننده مهر و سپهربرترینش کن برایم این زمان و این زمینالهی حالمان را اخلاقمان را اه مان را و کردارمان را نو کننو شدن مبارک[email protected]/faatehan
1605210

برگ ها مى میرند

ما مسافران قطارى در دو واگن فرسنگ ها دور از هم، و نه باران نه قهوه حالمان را خوب نمى کند. باد زوزه مى کشد و پنجره هاى بسته هیچ کدام به تمنّاى او گشوده نخواهند شد...
1479206

قشمی چت

بی خیال تمام دلواپسی هایمان به موسیقی دلنواز گوش کن فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است...
1308909

"خیالپرداز نادان" دو ساله شد

چند وقتی حالمان خوب نبوده و همه چیز را فراموش کردیم حتی زندگی . صرفن خواستیم بگوییم که 28 شهریور تولد 2سالگی وبلاگ عزیزمان بوده.
1399872

حالمان بهتر میشود

ﺣﺎﻟﻤــــﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣــے ﺷﻮﺩ و ﺭﻭﺣﻪ ﻣــﺎﻥ ﺷــﺎﺩﺍﺏ تر ﺑﻪ ﺷﺮﻃــے ﻪ ﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺟﺰﺧﻮﺩﻣﺎﻥ، ﺑﺮﺍے ﺩﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎے ﺧﻮبـــ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

حالمان بد نیست