تویی همه پشت وپناهم الله


2232736

تویی همه پشت وپناهم (الله)

ازتونشونه.ازمن حرکت.ازتوبرکت.ازتونشونه.ازمن حرکت.ازمن ذوق. نمیدونم.شرایط سخت ترهم بشه یانه ولی من باتوکل به خداتوهرشرایطی توان داشته باشم میخونم. خ !عزیزترینم.میدونی توروازهمه بیشتردوست دارم.تویی که فقط تونستم حرفاموبه توبزنم.تویی که موندی فقط پشتم.چقدحسرت این واون روخوردم خواهری،برادری ،مادری پدری ی داشتن،دارن پشتشون باشه..کمکشون کنه و.. ن هیچکدوموندارم. ن ماد دری دارم که ..... پناه برتوخ . خ جونم ازهییییچ آدمی دیگه کمک نخواستم.میدونستم هیشکی قدِتونمیتونه کمکم کنه.توهمه راهای خوبوتوفکرم.توقلبم گذاشتی.توفرشته هاتو واون شهیدروسرراهم گذاشتی به د ...
2236914

تویی همه پشت وپناهم (الله)

ازتونشونه.ازمن حرکت.ازتوبرکت.ازتونشونه.ازمن حرکت.ازمن ذوق. نمیدونم.شرایط سخت ترهم بشه یانه ولی من باتوکل به خداتوهرشرایطی توان داشته باشم میخونم. خ !عزیزترینم.میدونی توروازهمه بیشتردوست دارم.تویی که فقط تونستم حرفاموبه توبزنم.تویی که موندی فقط پشتم.چقدحسرت این واون روخوردم خواهری،برادری ،مادری پدری ی داشتن،دارن پشتشون باشه..کمکشون کنه و.. ن هیچکدوموندارم. ن ماد دری دارم که ..... پناه برتوخ . خ جونم ازهییییچ آدمی دیگه کمک نخواستم.میدونستم هیشکی قدِتونمیتونه کمکم کنه.توهمه راهای خوبوتوفکرم.توقلبم گذاشتی.توفرشته هاتو واون شهیدروسرراهم گذاشتی به د ...
583398

بسم الله الرحمن الرحیم

ای که در اسمان هر غمزده مهتاب تویی ساقی عشاق حسین است و می ناب تویی ذره منم مور منم وصله ناجور منم دور منم کور منم شمس جهان تاب تویی حی تویی حیا تویی دم تویی و شفا تویی مرده منم درد منم طبیب اطیاب تویی کوه تویی کاه منم سائل درگاه منم مانده ی در راه منم دلیل و مهتاب تویی صید حسین اگر شدم دانه ان دام تویی ماهی بی تاب منم حلقه قلاب تویی تیغ شرر بار تویی مهر گوهر بار تویی حسین ارباب تو و بهر من ارباب تویی اتش خورشید تویی زهره و ناهید تویی اب تویی تشنه تویی تشنه تویی اب تویی رحمت حق که میرسد سلام ما محضرش ام بنین چه کرده با این پسر دلاورش نغمه زیر و بم
3053782

شعر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها-24

شعر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها-24 ********************* هر هر آن چه دیده اگر هر کجا تویی یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی در تو خدا تجلی هر روزه می کند « آیینه تمام نمای خدا » تویی میلاد تو تولد توحید و روشنی است ای مادر پدر! غرض از روشنا تویی چیزی ندیده ام که تو در آن نبوده ای تا چشم کار می کند ای آشنا! تویی نخل ولایت از تو نشسته چنین به بار سرچشمه فقاهت آل عبا تویی غیر از علی نبود ی همطراز تو غیر از علی ندید ی تا کجا تویی تو با علی و با تو علی روح واحدید نقش علی است در دل آیینه، یا تویی؟ شوق شریف رابطه های حریم وحی روح الامین روشن غار ...
2860640

بحر توئی

مولوی یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه ? ...
3037104

نور تویی سور تویی ت منصور تویی - مولانا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا
2337200

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم ...
2335108

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا ...
2334412

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی رزه تویی حاصل دیریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا ایت تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفت ...
610886

شسی

ز غزلیات زیبای جلال الدین محمد بلخی پیوند دهنده ملت ها. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ...
1112400

میزبان عشق است و وای از عشق

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت م? ...
2884441

الله تویی

الله تویی وز دلم آگاه تویی درمانده منم دلیل هر راه تویی ...
2918670

نامه ای را هُدهُد آورده ست...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُدهُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا ...
2725690

یار مرا..غار مرا.. عشق جگر خوار مرا..

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرایار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی ت منصور توییمرغ که طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر توییقند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید توییروضه? امید تویی راه ده ای یار مراروز تویی روزه تویی حاصل دریوزه توییآب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرادانه تویی دام تویی باده تویی جام توییپخته تویی خام تویی خام بمگذار مرااین تن اگر کم تندی راه دلم کم زندیراه شدی تا نبدی این همه گفتار مرارومی
712328

ذکر حق جویان

قل هو الله واحد،از ازل بود و ابد ذکر حق جویان بود،قل هو الله الصمد کعبه ی دلها تویی،هر کجا باما تویی ای توانا ی حکیم ،دورمان کن از حسد
449528

مولانای امشب

نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا #مولانا
1625592

مثنوی عشق

ارحم الراحمین خدای رحیم احسن الخالقین اله کریمکیستی ؟ ای خدا تو الله ی تو ز اسرار خلق آگاهیاول و آ و احد هستی بی نیازی تو و صمد هستیباشکوهی، عظیمی و اعلی اکرم و اعظمی،تویی دانااحکم الحاکمین تویی یارب مالک یوم الدین تویی یاربظاهر و باطن و بصیر تویی اعلم و اکبر و کبیر توییما همه تائب و تو تو ما همه عبد تو، تو ارب ای خدا جامعی و جباری ما سراپا گنه، تو تو حفیظ و حلیم و حی و حمید تو حمید و حسیب و حق و مجید تو خبیر و تو خالق و خلاق پر شد از ذکر تو همه آفاقخیر الفاصلین تویی یارب خیرالحاکمین تویی یاربخیرالفاتحین تویی مولا خیرالغافرین تویی مولاخیرالوارثین تویی ا ...
1552154

حضرت زهرا سلام الله علیها بحرطویل حاج غلام رضا سازگار

بحرطویل حضرت زهرا علیها سلام الله شَبِ وَجدو سُرور اَست شَبِ شادیِ نور اَست شَبِ جَشنِ ، مَلک و آدَم و حور اَست (شَبِ ، شادیِ زهرایِ بَتول اَست) (شَبِ میلادِ بَتول اَست) کِه تَنها گوهَرِ بَحرِ عُقول اَست وَ یا روح کِه مابِینِ دو پَهلویِ رَسول اَست مَنو اُوصافِ تو اِی عِصمَتِ داوَر ؟ کِه تویی کُلِّ پِیَمبَر کِه تویی جانِ مُجَسَّم کِه تویی روحِ مُصَوَّر کِه تویی مادَرِ سادات کِه تویی سوره یِ کوثَر کُه تویی شافِعِه یِ خَلق بِه مَحشَر کُه تویی خوب تَر اَز مَریم و هاجَر تو هَمان سِیِّدِه یِ عَالَمیانی ...
1169134

غزلی از مولوی

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حــاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...
1136160

غزلی از مولوی

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حتـاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...
92116

الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله الله الله اکبر الله اکبر الله الله الله الله لله

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1674680

ای عشق من،فرقان من* ای اوحی قرآن من*

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی* ...
1674700

ای عشق من،فرقان من* ای اوحی قرآن من*

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی ...
1564012

لا اله الا الله❤

دل من لا اله الا الله... لا حبیب الا الله... لا اله الا الله... + کاش باورش کنم...... ++ کاش توی مراسم جشن چهارشنبه ، خوب استفاده کنم... ببارم... مثل جشن غدیر امسال.... کاش آروم بگیرم... کاش آروم بشه این دل دیوونه...❤ + یا حبیبی یا الله... یا محبوبی یا الله... یا الله... ✓ ای فدای تو همه بزهای من ... • دوستت دارم یا الله... عاشقتم یا الله... عشق منی یا الله... روح منی یا الله... قلب منی یا الله... دوستت دارم یا الله... مال منی یا الله... + ای فدای تو همه بز های من... ای به عشق ت هی هی و هاهای من... تو کجایی تا شوم من چاکرت.... چارقت دوزم کنم شانه سرت.... ای به عشقت هی هی و هاهای من.... ...
373398

عید سعید من...

بسم الله النور بی نیاز از صبح عیدم چونکه عید من تویی ای بهار بی خزان، عید سعید من تویی عیدها افتد نگاهم در نگاهت بیشتر این زعیدم بس که دید و بازدید من تویی چون دلم راضی نشو بیرون روم از محفلت آ. ای آرام جان و دل امید من تویی گر به پیش می پرستان میزنم دم از نوید ای لب جان پرور جانان، نوید من تویی بسکه دارد شوق با وصف و ثنایت گوش و لب روز و شب ای ماه در گفت و شنود من تویی بهر زاهد نیست نیکوتر نویدی از بهشت ای بهشت عاشقان بهتر نوید من تویی با تمام رو سیاهی باز از راه کرم آمدم در میزنم ، شاها کلید من تویی اللهم عجل لمولانا الظلوم الفرج نثار ارواح شهیدان میثمی ...
514222

قل هو الله احد = علی ولی الله

یاعلی ذاتت ثبوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله الصمد لم یلد ازمادرگیتی ولم یولد چه تو لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد برای اولین بار این مطلب عملا اثبات میشود ( قل هو الله احد ) = ( الف + کاف +با + را ) = ( علی ولی الله ) (کبیرا) ( قل هو الله احد ) = ( علی ابن .طالب . الموءمنین ) و. ) (صغیرا) وبسیاری نکات شگرف دیگر ..... باکه توان گفت....؟ بسم الله الرحمن الرحیم ( قل هو الله احد ) توجه. ( ق ل ه و ا ل ل ه ا ح د = ٢٢٠ ) = ( ١٣٠ ١١ ۶۶ ١٣ ...
2729714

* اسمُ الله *

بسمک یا الله ********** حمد هم ک می کنید، اسم الله است. زبان شما ک حرکت می کند، اسم الله است. از اینجا ک ب منزل می روید، با اسم الله می روید. نمی توانید تفکیک کنید. خود شما اسم الله هستید. حرکات قلب شما هم اسم الله است. حرکات نبضتان هم اسم الله است، این بادهایی ک وزیده می شود همه اسم الله اند. از این جهت، آیه ی شریفه هم محتملاً می خواهد همین معنا را بفرماید. در بسیاری از آیات دیگر هست ک باز به اسم الله کذا. صحبت از اسم الله است. و همه چیز اسم الله است. یعنی حق است و اسماء الله. همه چیز اوست. اسم در مسمای خودش فانی است. ماها خیال می کنیم ک خودمان یک استقلالی داریم و ...
2906172

بسم الله ...

نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است : بسم الله الرحمن الرحیم
2888471

بسم الله ...

نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است : بسم الله الرحمن الرحیم
2189300

شروع کارها با نام بسم الله

شروع کارها با نام بسم الله آیت الله مجتهدے تهرانے (ره): هرکار مےکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله ☘ناهار مےخوری بگو بسم الله، تو مےخواهی بروی پای چپت را بگذار و بگو بسم الله. سوار ماشین مےشوی بگو بسم الله تا تصادف نکنی. ☘سر سفره برای هر چیزی باید یڪ بسم الله بگویی. ماست بسم الله جدا، پلو بسم الله جدا، سبزی خوردن بسم الله جدا، خورش بسم الله جدا، نان بسم الله جدا، تازه اگر با ی حرف بزنی، آنها باطل مےشوند و باید دوباره بگویی بسم الله. حالا برای اینکه خسته نشوید اینطور بگویید: « بسم الله مِنْ أَوَّلهِ الیٰ آخِرِه» ☘(بین غذا) با ے حرف ن ...
1464278

دعا هنگام ورود به قبرستان

از حضرت المومنین علیه السلام در زیارت اهل قبور روایت شده است که فرمودند: به هنگام ورود به قبرستان بگویید: بسم اللّه الرحمن الرحیم السلام على اهل لا اله الا اللّه من اهل لا اله الا اللّه یا اهل لا اله الا اللّه بحق لا اله الا اللّه کیف وجدتم قول لا اله الا اللّه من لا اله الا اللّه یا لا اله الا اللّه بحق لا اله الا اللّه اغفر لمن قال لا اله الا اللّه و نا فى زمره من قال لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه على ولى اللّه . و آن جناب فرمودند: شنیدم از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله که فرمود هر که این دعا را بخواند حق تعالى ثواب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و ...
252290

عشق تویی

عشق تویی کمی زیباتر زیبا تویی کمی دلربا تر مهر تویی کمی مهربان تر نفس تویی کمی زندگی بخش تر شعر تویی کمی پر .ر گل تویی کمی خوش بو تر رنگین کمان تویی کمی خوش رنگ تر همه چیز تویی و دنیا برایم... آغوش توست تنها کمی بزرگتر! راستی من هم یک مجنونم، فقط... کمی عاشق تر! از آشنایی با شما هم بسیار خوشبختم! | حامد نیازی |
25092

راز طول عمر

راز طول عمر س. راز طول عمر علماء و مراجع چیست؟ج.سبک زندگی سالم .ی آیت الله نوری همدانی در دیدار احیاگران طب .ی گفت: ما با طب .ی فاصله گرفته ایم من خودم را با طب .ی درمان می کنم حدود 50 سال است نیازی به بیمارستان ندارم . الان هم سالم هستم. طول عمر آیت الله سید حسن طباطبایی(ره): 105سال آیت الله محمدعلی اراکی: 100 سال آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:98 سال آیت الله وحید .اسانی: 96 سال آیت الله مرعشی .(ره): 95سال آیت الله ابوالقاسم خویی (ره): 94 سال آیت الله سید تقی طباطبایی قمی: 93سال آیت الله سید محمد شاهرودی: 93 سال آیت الله سید محمد صادق .: 90 سال آیت الله نوری هم...
2986472

ازخدابخواهیم

اللهم انا نسئلک و ندعوک، باسمک العظیم الاعظم، الاعز الاجل الاکرم الهی بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسئة المعصومین من ذریه الحسین و بدماء ءنا و ب زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، واکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعواة، انک علی کل شی ء قدیر ، برحمتک یا ارحم الراحمین
2345940

الله الله الله که دل هیچ را نرنجانیم.

بسم الله الرحمن الرحیم نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا حضرت جمال العارفین مرحوم آیت الله آقا سید علی قاضی قدس الله سره وصیت نامه خود را با این جملات به پایان برده است: ادامه مطلب
2615612

تصاویر شهید حبیب صادقی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... حبیب الله صادقی.jpg حبیب الله صادقی1.jpg حبیب الله صادقی10.jpg حبیب الله صادقی2.jpg حبیب الله صادقی3.jpg حبیب الله صادقی5.jpg حبیب الله صادقی6.jpg حبیب الله صادقی7.jpg حبیب الله صادقی8.jpg حبیب الله صادقی9.jpg
237316

شروع کارها با نام بسم الله

آیت الله مجتهدے تهرانے (ره):هرکار مےکنی بگو بسم اللهتا جمله گناهان تو بخشد الله ?ناهار مےخوری بگو بسم الله، تو. مےخواهی بروی پای چپت را بگذار و بگو بسم الله. سوار ماشین مےشوی بگو بسم الله تا تصادف نکنی. ?سر سفره برای هر چیزی باید ی? بسم الله بگویی. ماست بسم الله جدا، پلو بسم الله جدا، سبزی خوردن بسم الله جدا، خورش بسم الله جدا، نان بسم الله جدا، تازه اگر با .ی حرف بزنی، آنها باطل مےشوند و باید دوباره بگویی بسم الله. حالا برای اینکه خسته نشوید اینطور بگویید: بسم الله مِنْ اَ?وَّلهِ الی? آخِرِه ? بین غذا با .ے حرف نزنید تا باطل نشود. اگر سهوا با .ی حرف زدید، ...
963990

بداهه...

ماه تویی، راه تویی، نور تویی، شور تویی... ساز تویی، راز تویی، عود تویی، عشق مجسم تویی... قصه ی آغاز تویی، محرم این راز تویی، شور بده .ه ی این راه را... از منِ این بدسرشت، مگذر و دارش بزن... نای من و ناز من... سلسله جنبانِ عشق...! شور بده... شور بده... .ه ی این راه را... عمر گذر کرده ام، روی سیه کرده ام... آن دگر آواره ام، خون دلی خورده ام... سلسله جنبانِ عشق...! روی مگیر، شور بده، .ه ی این راه را... روز جزا، نامه‎ ی اعمال سیاه... دل به حریم می بریم، محرمِ این دل تویی... + دل در گروِ روی تو داریم...
421246

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر توی
2739554

آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ... در جواب یک ندا خلقی آمد به وش گفت هان ای زن و مرد جامهء رزم بپوش خلق بیدار شدند همه آماده جنگ ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ... همه جا کفر و دروغ همه جا ظلم و ستم , پخش آنلاین موزیک : آهنگ با و پخش انلاین. لینک موزیک : راهنمای برای گوشی : روی نگاه داشته و روی گزینه ذخیره پیوند بزنید میشود ویژه گوشی موبایل
505584

غیرت الله، بقیة الله

غیرت الله، بقیه الله، یا حجه الله مولودی (سرود) - شام میلاد . زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) 1394 ادامه مطلب
1242952

صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان

صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان جهت کلیک کنید نوحه زیبا و متفاوت الله الله در شهر یزد به صورت تصویری و صوتی gr-fl.com/archive/1329/ translate this page oct 9, 2016 - ی و ذبح انسان را ی و مسخ ایمان را الله. الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بی رونق شد ایمان از فتنه و ... مداحی بسیار زیبا الله الله کوچه بیوک یزد محرم 96 - امروز ایران emrooziran.com › translate this page 2 days ago - صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ مداحی مصطفی محسن زاده٬ نوحه الله الله صوتی٬ نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ ن ...
2626668

اهمیت شناخت الله و احکامش:

سفیان بن عیینة رحمه الله: بهترین علم، علم به الله و علم به دستور الله است، پس هرگاه بنده عالم به الله و عالم به امر الله باشد [به مقصد] رسیده است و بندگان نعمتی بهتر از نعمت شناخت الله و نعمت شناخت امر الله را به دست نیاورده اند و گرفتار مجازاتی بدتر از جهل نسبت به الله و جهل نسبت به امرش نشده اند. حلیة الأولیاء
2038972

روح الله ال ال

روح الله ال ال چون عیسی روح الله؛ جانها را زنده کردچون موسی کلیم الله فرعونیان را نابود کردوچون محمد رسول الله حکومت ی تشکیل داد
2495318

رساله مراجع محترم تقلید

رساله آیت الله مکارم حجم: 11.5 مگابایت رساله آیت الله رحمتیحجم: 4.74 مگابایت رساله آیت الله موحدی حجم: 6.47 مگابایت رساله وحید اسانیحجم: 14.9 مگابایت رساله آیت الله اردبیلیحجم: 16.2 مگابایت رساله آِیت الله سبحانیحجم: 2.76 مگابایت رساله آیت الله تبریزیحجم: 5.43 مگابایت رساله آِیت الله سیستانیحجم: 11.4 مگابایت رساله آیت الله صافی گلپایگانیحجم: 10.5 مگابایت رساله آِیت الله نوری همدانیحجم: 11 مگابایت رساله آیت الله مظاهریحجم: 12.6 مگابایت رساله آِیت الله فیاضحجم: 7.91 مگابایت رساله آیت الله سیدمحمد حجم: 3.7 مگابایت رساله آیت الله لن ...
2908550

نامه ای را هُدهُد آورده ست...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُدهُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است ...
96320

توبه! توبه!

الله! الله! از هر چه به غیر رضای تو گفته ام پشیمانم. از هر چه با تعصب خوانده و نقل کرده ام پشیمانم. از نقل قولهای ضعیف، از عجله در فهم، از شعار دادن های بی خودی... پشیمانم. الله! الله! با عشق مخالفت . و عاشقی را تجربه ن.. الله! الله! در آتش تعصبم سوختم و کور شدم ونفهمیدم. الله! الله! مگر چه فرقی هست بین من . نشناس با آن بی . یا .خوان کاهل؟ هر دو بسته به هوای نفسیم . او . نمیخواند و . نمی شناسد و من . اول وقت می خوانم و . نمیشناسم. هر دو جاهلیم و میت. . من باطل و تعصبم بیشتر. او بی . و بی ادعا. الله! الله! مرا ببخش و این درد را از جان من برهان. بحق محمد و آل محمد ص.
431506

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • اتون . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • اتون . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قن...
1577652

بسم الله الرحمن الرحیم

1 بسم الله الرحمن الرحیم==ان هو الا ذکر وقران مبین.دقت کنید 2 بسم الله الرحمن الرحیم == نور و کتب مبین . 3 بسم الله الرحمن الرحیم == ( باذن اله ) .!!! 4 بسم الله الرحمن الرحیم == ( ک ه ی ع ص ) 5 بسم الله الرحمن الرحیم == ( w ) 6 بسم الله الرحمن الرحیم == ان محمدا رسول الله وان علیا ولی الله 7 بسم الله الرحمن الرحیم == الآیه المخزونه . دقت نمائید... 8 وهمه اینها مساوی هستند بااین کلمه ( النقطه )!!!! 9 قال علی علیه السلام . انا النقطه تحت با ء بسم الله الرحمن الرحیم 10 انا ا لنقطه یعنی انا بسم ا? ...
1119834

هم ساقی کوثر تویی

هم ساقی کوثر تویی هم هادی و تویی هم شاه بحر آور تویی هم شافع م تویی هم نور پیغمبر تویی هم عاشق داور تویی هم حیدر صفدر تویی شاهانه گویم یاعلی پیشاپش عید غدیر مبارک قیصری قاسم ازلولمان
2874403

و کان من دعاء المؤمنین علیّ ابن طالب علیه السلام لابطال السحر یکتب فی رقّ الغزال

بسم الله الرحمن الرحیمبسم الله و بالله بسم الله ما شاء الله بسم الله و لا حول و لا قوّة الّا بالله العلیّ العظیم قال موسی ما جئتم به السحر انّ الله سیبطله انّ الله لا یصلح عمل المفسدین و یحقّ الله الحقّ بکلماته و لو کره المجرمون فوقع الحقّ و بطل ما کانوا یعلمون فغلبوا هنالک و انقلبوا الصاغرین.
697190

جانِ جانانِ منی...

آن لبِ خندیده تویی... چشم تویی...دیده تویی... یارِ پسندیده تویی...خوابِ تورا دیده منم... نورتویی...شیشه تویی... برگ تویی...ریشه تویی..
362406

کانال تلگرام اعضای مجلس خبرگان .ی

آیت احمد الله جنّتی https://t.me/aytollah_jannaty آیت الله ابراهیم امینی https://telegram.me/ibrahimamini آیت الله اسد الله ایمانی https://telegram.me/ayatollahimani آیت الله رضا رمضانی گیلانی https://t.me/dinvaakhlagh آیت الله سید ابراهیم رئیسی https://t.me/raisi_org آیت الله سید احمد علم الهدی https://telegram.me/alamolhoda_com آیت الله سید حسن عاملی https://telegram.me/seyed_hasan_ameli آیت الله سید رحیم توکل https://telegram.me/ayatollahtavakkol آیت الله سید رحیم توکل https://telegram.me/ayatollahtavakol آیت الله سید علی حسینی اشکوری https://t.me/ashkevari_ir آیت الله سید کاظم نور مفیدی https://telegram.me/noormofidi آیت الله سید محمد علی . جزائری https://telegram.me/jazayeri_ir آیت الله سید محمد مهدی میربا
1384152

تمام قران کریم دربسم الله الرحمن الرحیم میباشد

1 بسم الله الرحمن الرحیم==ان هو الا ذکر وقران مبین.دقت کنید 2 بسم الله الرحمن الرحیم == نور و کتب مبین . 3 بسم الله الرحمن الرحیم == ( باذن اله ) .!!! 4 بسم الله الرحمن الرحیم == ( ک ه ی ع ص ) 5 بسم الله الرحمن الرحیم == ( w ) 6 بسم الله الرحمن الرحیم == ان محمدا رسول الله وان علیا ولی الله 7 بسم الله الرحمن الرحیم == الآیه المخزونه . دقت نمائید... 8 وهمه اینها مساوی هستند بااین کلمه ( النقطه )!!!! 9 قال علی علیه السلام . انا النقطه تحت با ء بسم الله الرحمن الرحیم 10انا النقطه یعنی انا بسم ال ...
564328

. نرم افزار ورزیدگی در زندگی (سایت راسخون)

ورزیدگی در زندگی حجم نرم افزار 1.70 مگابایت هزینه صلوات . فایل . فایل نسخه مورد نیاز اندروید 2.3 و بالاتر توضیحات : برنامه اندروید ورزیدگی در زندگی برگرفته از کتاب ورزیدگی در زندگی نوشته محمدحسین قدیری فهرست مطالب : الف) احکام ورزش مراجع تقلید/ . ./ آیت الله / آیت الله مکارم . / آیت الله سیستانی/ آیت الله صافی گلپایگانی/ آیت الله نوری همدانی/ آیت الله مظاهری / آیت الله جوادی آملی/ آیت الله سبحانی / آیت الله وحید.اسانی / آیت الله بهجت / آیت الله تبریزی / آیت الله فاضل ب) پرورش اراده ج) ...
986110

غزل ۱۰۵ ... "حسین منزوی"

چگونه بال زنم تا به ناکجا که توییبلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تویی تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه از او و ما که منم تا من و شما که تویی تویی جواب سوال قدیم بود و نبود چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم از این سغر همه پایان آن خوشا که تویی جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا ی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی نهادم آینه ای پیش روی آینه ات جهان پر از تو و من شد پر از خدا که ...
3069191

حق الله و حق الناس چیست؟

ید ارزان حق الله و حق الناس چیست؟ کاملا رایگان و قانونی حق الله و حق الناس چیست؟. کارآموزی پیرامون حق الله و حق الناس چیست؟ را از اینجا نمایید. ید و پرداخت امن مقالات پیرامون حق الله و حق الناس چیست؟ if you do not find anything around حق الله و حق الناس چیست؟ at all the article sales sites, check out our website. get paid حق الله و حق الناس چیست؟ online at a charge. دریافت حق الله و حق الناس چیست؟ top theses in the field of حق الله و حق الناس چیست؟ now on this site. نحوه حق الله و حق الناس چیست؟ با و رایگان. فایل حق الله و حق الناس چیست؟ از سرور های ایران فقط در سایت ماست. با پرداخت هزینه به صورت اینترنتی حق الله و حق ? ...
1114134

عید غدیر خم

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): ولایة على بن ابى طالب ولایة الله‏و حبه عبادة الله و اتباعه فریضة الله‏و اولیاؤه اولیاء الله و اعداؤه اعداء الله‏و حربه حرب الله و سلمه سلم الله عز و جل....امالىرسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:ولایت على بن طالب(علیه السلام) ولایت‏ خداست، دوست داشتن او عبادت خداست، پیروى او واجب الهى است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند، جنگ با او، جنگ با خدا و صلح با او، صلح با خداى متعال است.
446252

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • شاهد خیبر . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • شاهد خیبر . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی ق...
1059850

بنام حضرتِ حق..

بسم الله الرحمن الرحیم هست سرآغاز الف لام میمبسم الله الرحمن الرحیم باغ دل آدمیان را نسیمبسم الله الرحمن الرحیم مصرع برجسته نثر قدیمبسم الله الرحمن الرحیم غنچه سربسته ی راز حکیمبسم الله الرحمن الرحیم اعظم اسمای علیم حکیمبسم الله الرحمن الرحیم هست نمک برسر خوان کریمبسم الله الرحمن الرحیم آیت الطاف خدای کریمبسم الله الرحمن الرحیم نص صحیح است وکلام حکیمبسم الله الرحمن الرحیم طایر فرخنده ی وحی قدیمبسم الله الرحمن الرحیم کعبه ی جان ودل اهل نعیمبسم الله الرحمن الرحیم حرف نخست است زنظم حکیمبسم الله الرحمن الرحیم گوهریک دانه درج قدیمبسم الله الرحمن ا ...

تویی همه پشت وپناهم الله