تویی همه پشت وپناهم الله


2232736

تویی همه پشت وپناهم (الله)

ازتونشونه.ازمن حرکت.ازتوبرکت.ازتونشونه.ازمن حرکت.ازمن ذوق. نمیدونم.شرایط سخت ترهم بشه یانه ولی من باتوکل به خداتوهرشرایطی توان داشته باشم میخونم. خ !عزیزترینم.میدونی توروازهمه بیشتردوست دارم.تویی که فقط تونستم حرفاموبه توبزنم.تویی که موندی فقط پشتم.چقدحسرت این واون روخوردم خواهری،برادری ،مادری پدری ی داشتن،دارن پشتشون باشه..کمکشون کنه و.. ن هیچکدوموندارم. ن ماد دری دارم که ..... پناه برتوخ . خ جونم ازهییییچ آدمی دیگه کمک نخواستم.میدونستم هیشکی قدِتونمیتونه کمکم کنه.توهمه راهای خوبوتوفکرم.توقلبم گذاشتی.توفرشته هاتو واون شهیدروسرراهم گذاشتی به د ...
2236914

تویی همه پشت وپناهم (الله)

ازتونشونه.ازمن حرکت.ازتوبرکت.ازتونشونه.ازمن حرکت.ازمن ذوق. نمیدونم.شرایط سخت ترهم بشه یانه ولی من باتوکل به خداتوهرشرایطی توان داشته باشم میخونم. خ !عزیزترینم.میدونی توروازهمه بیشتردوست دارم.تویی که فقط تونستم حرفاموبه توبزنم.تویی که موندی فقط پشتم.چقدحسرت این واون روخوردم خواهری،برادری ،مادری پدری ی داشتن،دارن پشتشون باشه..کمکشون کنه و.. ن هیچکدوموندارم. ن ماد دری دارم که ..... پناه برتوخ . خ جونم ازهییییچ آدمی دیگه کمک نخواستم.میدونستم هیشکی قدِتونمیتونه کمکم کنه.توهمه راهای خوبوتوفکرم.توقلبم گذاشتی.توفرشته هاتو واون شهیدروسرراهم گذاشتی به د ...
2130229

سرود عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

بند اول ای طلوع مهربونی،ای رسول آسمونی رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله ای دل و دلبر جونی،توی قلب من میمونی رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله ختم الانبیا تویی،جلوه ی خدا تویی رحمت للعالمین،جان مرتضی تویی یا ابا هرا هستی ه قلبم یا ابا هرا به تو اسیره قلبم یا ابا هرا عشق منی به والله یا ابا هرا ماه منیره قلبم یا ابا هرا سیدنا محمد... بند دوم ای همه داروندارم،من زمستون،تو بهارم رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله اسم تو رو لب شعارم،نازنین یار و نگارم رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله ...
583398

بسم الله الرحمن الرحیم

ای که در اسمان هر غمزده مهتاب تویی ساقی عشاق حسین است و می ناب تویی ذره منم مور منم وصله ناجور منم دور منم کور منم شمس جهان تاب تویی حی تویی حیا تویی دم تویی و شفا تویی مرده منم درد منم طبیب اطیاب تویی کوه تویی کاه منم سائل درگاه منم مانده ی در راه منم دلیل و مهتاب تویی صید حسین اگر شدم دانه ان دام تویی ماهی بی تاب منم حلقه قلاب تویی تیغ شرر بار تویی مهر گوهر بار تویی حسین ارباب تو و بهر من ارباب تویی اتش خورشید تویی زهره و ناهید تویی اب تویی تشنه تویی تشنه تویی اب تویی رحمت حق که میرسد سلام ما محضرش ام بنین چه کرده با این پسر دلاورش نغمه زیر و بم
1315797

الله تویی

الله تویی،از دلم آگاه،تویی گمراه منم،برنده راه،تویی هرمورچهای که دم زند از ته چه از دم زدن مورچه آگاه تویی یا الله....
1867645

غزلیات شمس

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبد? ...
2185929

بحر توئی

مولوی یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه ? ...
2337200

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم ...
2334412

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی رزه تویی حاصل دیریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا ایت تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفت ...
2335108

یار:

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا ...
1750165

بیش میازار مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی ? ...
610886

شسی

ز غزلیات زیبای جلال الدین محمد بلخی پیوند دهنده ملت ها. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ...
610887

سس

از غزلیات زیبای جلال الدین محمد بلخی پیوند دهنده ملت ها. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ...
1112400

میزبان عشق است و وای از عشق

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت م? ...
1192423

(بدون عنوان)

ای غایب از این محضر ...... از مات سلام الله وی از همه حاضرتر ...... از مات سلام الله ای نور پسندیده ...... وی سرمه هر دیده احسنت زهی منظر ...... از مات سلام الله ای صورت ...... وی رحمت ربانی بر مومن و بر کافر ...... از مات سلام الله چون ماه تمام آیی ...... و آنگاه ز بام آیی ای ماه تو را چاکر ...... از مات سلام الله ای غایب بر حاضر ...... بر حال همه ناظر وی بهر همه گوهر ...... از مات سلام الله ای شاهد بی نقصان ...... وی روح ز تو ان وی مستی تو در صدر ...... از مات سلام الله وی جوشش می از تو ...... وی شکر نی از تو و از هر دو تویی خوش تر .... از مات سلام الله مولوی
623809

تیک تاک موفقیت قسمت 12

قسمت دوازدهم در ادامه مطلب. . . -: 3 ، 2 ، 1 ! -: " عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن ...
1189563

جشن نیمه شعبان

ای غایب از این محضر ...... از مات سلام الله وی از همه حاضرتر ...... از مات سلام الله ای نور پسندیده ...... وی سرمه هر دیده احسنت زهی منظر ...... از مات سلام الله ای صورت ...... وی رحمت ربانی بر مومن و بر کافر ...... از مات سلام الله چون ماه تمام آیی ...... و آنگاه ز بام آیی ای ماه تو را چاکر ...... از مات سلام الله ای غایب بر حاضر ...... بر حال همه ناظر وی بهر همه گوهر ...... از مات سلام الله ای شاهد بی نقصان ...... وی روح ز تو ان وی مستی تو در صدر ...... از مات سلام الله وی جوشش می از تو ...... وی شکر نی از تو و از هر دو تویی خوش تر ...... از مات سلام الله ولادت با سعادت زمان (عج) مبارک باد ...
2725690

یار مرا..غار مرا.. عشق جگر خوار مرا..

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرایار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی ت منصور توییمرغ که طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر توییقند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید توییروضه? امید تویی راه ده ای یار مراروز تویی روزه تویی حاصل دریوزه توییآب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرادانه تویی دام تویی باده تویی جام توییپخته تویی خام تویی خام بمگذار مرااین تن اگر کم تندی راه دلم کم زندیراه شدی تا نبدی این همه گفتار مرارومی
2615617

تصاویر شهید عین الله رنجبر

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 11shahid.png 1352807kaka001-001.jpg 1352807kaka002-001.jpg 1352807kaka003-001.jpg 1352807maka002-001.jpg 4535.jpg رنجبر دونچالی -عین الله.tif عین الله رنجبر 12.jpg عین الله رنجبر 13.jpg عین الله رنجبر 132.jpg عین الله رنجبر 14.jpg عین الله رنجبر 142.jpg عین الله رنجبر 15.jpg عین الله رنجبر.jpg عین الله رنجبر2.jpg عین الله رنجبر3.jpg عین الله رنجبر4.jpg عین الله رنجبر5.jpg عین الله رنجبر52.jpg عین الله رنجبر6.jpg عین الله رنجبر7.jpg
712328

ذکر حق جویان

قل هو الله واحد،از ازل بود و ابد ذکر حق جویان بود،قل هو الله الصمد کعبه ی دلها تویی،هر کجا باما تویی ای توانا ی حکیم ،دورمان کن از حسد
715507

ذکر حق جویان

قل هو الله احد،از ازل بود و ابد ذکر حق جویان بود،قل هو الله الصمد کعبه ی دلها تویی،هر کجا باما تویی ای توانا ی حکیم ،دورمان کن از حسد
449528

مولانای امشب

نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا #مولانا
1625592

مثنوی عشق

ارحم الراحمین خدای رحیم احسن الخالقین اله کریمکیستی ؟ ای خدا تو الله ی تو ز اسرار خلق آگاهیاول و آ و احد هستی بی نیازی تو و صمد هستیباشکوهی، عظیمی و اعلی اکرم و اعظمی،تویی دانااحکم الحاکمین تویی یارب مالک یوم الدین تویی یاربظاهر و باطن و بصیر تویی اعلم و اکبر و کبیر توییما همه تائب و تو تو ما همه عبد تو، تو ارب ای خدا جامعی و جباری ما سراپا گنه، تو تو حفیظ و حلیم و حی و حمید تو حمید و حسیب و حق و مجید تو خبیر و تو خالق و خلاق پر شد از ذکر تو همه آفاقخیر الفاصلین تویی یارب خیرالحاکمین تویی یاربخیرالفاتحین تویی مولا خیرالغافرین تویی مولاخیرالوارثین تویی ا ...
1552154

حضرت زهرا سلام الله علیها بحرطویل حاج غلام رضا سازگار

بحرطویل حضرت زهرا علیها سلام الله شَبِ وَجدو سُرور اَست شَبِ شادیِ نور اَست شَبِ جَشنِ ، مَلک و آدَم و حور اَست (شَبِ ، شادیِ زهرایِ بَتول اَست) (شَبِ میلادِ بَتول اَست) کِه تَنها گوهَرِ بَحرِ عُقول اَست وَ یا روح کِه مابِینِ دو پَهلویِ رَسول اَست مَنو اُوصافِ تو اِی عِصمَتِ داوَر ؟ کِه تویی کُلِّ پِیَمبَر کِه تویی جانِ مُجَسَّم کِه تویی روحِ مُصَوَّر کِه تویی مادَرِ سادات کِه تویی سوره یِ کوثَر کُه تویی شافِعِه یِ خَلق بِه مَحشَر کُه تویی خوب تَر اَز مَریم و هاجَر تو هَمان سِیِّدِه یِ عَالَمیانی ...
1552155

حضرت زهرا سلام الله علیها بحرطویل حاج غلام رضا سازگار

بحرطویل حضرت زهرا علیها سلام الله شَبِ وَجدو سُرور اَست شَبِ شادیِ نور اَست شَبِ جَشنِ ، مَلک و آدَم و حور اَست (شَبِ ، شادیِ زهرایِ بَتول اَست) (شَبِ میلادِ بَتول اَست) کِه تَنها گوهَرِ بَحرِ عُقول اَست وَ یا روح کِه مابِینِ دو پَهلویِ رَسول اَست مَنو اُوصافِ تو اِی عِصمَتِ داوَر ؟ کِه تویی کُلِّ پِیَمبَر کِه تویی جانِ مُجَسَّم کِه تویی روحِ مُصَوَّر کِه تویی مادَرِ سادات کِه تویی سوره یِ کوثَر کُه تویی شافِعِه یِ خَلق بِه مَحشَر کُه تویی خوب تَر اَز مَریم و هاجَر تو هَمان سِیِّدِه یِ عَالَمیانی ...
1169134

غزلی از مولوی

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حــاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...
1136160

غزلی از مولوی

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حتـاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...
1674680

ای عشق من،فرقان من* ای اوحی قرآن من*

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی* ...
1674700

ای عشق من،فرقان من* ای اوحی قرآن من*

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی ...
92116

الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله الله الله اکبر الله اکبر الله الله الله الله لله

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
611139

تقدیم به پاکترین عشق دنیا

آب منم تاب منم شاعر مهتاب منم شور تویی شعر تویی عاشق بی تاب منم رام تویی کام تویی عاشق این جام تویی دار تویی یار تویی عاطفه ی ناب منم زخمه ی این ساز تویی . ی راز تویی شاهد پرواز تویی حلقه ی این باب منم ای تن دریایی من عشوه ی رویایی من موجب رسوایی من این گل مرداب منم این دل هوشیار منم محرم اسرار منم خاطر دیدار تویی عاشق کمیاب منم راه تویی داد تویی عاشق فریاد تویی مست تویی هست تویی ساقی محراب منم درد منم داد منم ناله و فریاد منم . و مشهور تویی عاشق تواب منم
1564012

لا اله الا الله❤

دل من لا اله الا الله... لا حبیب الا الله... لا اله الا الله... + کاش باورش کنم...... ++ کاش توی مراسم جشن چهارشنبه ، خوب استفاده کنم... ببارم... مثل جشن غدیر امسال.... کاش آروم بگیرم... کاش آروم بشه این دل دیوونه...❤ + یا حبیبی یا الله... یا محبوبی یا الله... یا الله... ✓ ای فدای تو همه بزهای من ... • دوستت دارم یا الله... عاشقتم یا الله... عشق منی یا الله... روح منی یا الله... قلب منی یا الله... دوستت دارم یا الله... مال منی یا الله... + ای فدای تو همه بز های من... ای به عشق ت هی هی و هاهای من... تو کجایی تا شوم من چاکرت.... چارقت دوزم کنم شانه سرت.... ای به عشقت هی هی و هاهای من.... ...
373398

عید سعید من...

بسم الله النور بی نیاز از صبح عیدم چونکه عید من تویی ای بهار بی خزان، عید سعید من تویی عیدها افتد نگاهم در نگاهت بیشتر این زعیدم بس که دید و بازدید من تویی چون دلم راضی نشو بیرون روم از محفلت آ. ای آرام جان و دل امید من تویی گر به پیش می پرستان میزنم دم از نوید ای لب جان پرور جانان، نوید من تویی بسکه دارد شوق با وصف و ثنایت گوش و لب روز و شب ای ماه در گفت و شنود من تویی بهر زاهد نیست نیکوتر نویدی از بهشت ای بهشت عاشقان بهتر نوید من تویی با تمام رو سیاهی باز از راه کرم آمدم در میزنم ، شاها کلید من تویی اللهم عجل لمولانا الظلوم الفرج نثار ارواح شهیدان میثمی ...
514222

قل هو الله احد = علی ولی الله

یاعلی ذاتت ثبوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله الصمد لم یلد ازمادرگیتی ولم یولد چه تو لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد برای اولین بار این مطلب عملا اثبات میشود ( قل هو الله احد ) = ( الف + کاف +با + را ) = ( علی ولی الله ) (کبیرا) ( قل هو الله احد ) = ( علی ابن .طالب . الموءمنین ) و. ) (صغیرا) وبسیاری نکات شگرف دیگر ..... باکه توان گفت....؟ بسم الله الرحمن الرحیم ( قل هو الله احد ) توجه. ( ق ل ه و ا ل ل ه ا ح د = ٢٢٠ ) = ( ١٣٠ ١١ ۶۶ ١٣ ...
2274303

| پست ثابت |

| بسم الله النور | #الله اندر دل ما تویی نگارا غیر از تو کلوخ و سنگ خارا...
1625595

مثنوی عشق

ارحم الراحمین خدای رحیم احسن الخالقین اله کریم کیستی ؟ ای خدا تو الله ی تو ز اسرار خلق آگاهی اول و آ و احد هستی بی نیازی تو و صمد هستی باشکوهی، عظیمی و اعلی اکرم و اعظمی،تویی دانا احکم الحاکمین تویی یارب مالک یوم الدین تویی یارب ظاهر و باطن و بصیر تویی اعلم و اکبر و کبیر تویی ما همه تائب و تو تو ما همه عبد تو، تو ارب ای خدا جامعی و جباری ما سراپا گنه، تو تو حفیظ و حلیم و حی و حمید تو حمید و حسیب و حق و مجید تو خبیر و تو خالق و خلاق پر شد از ذکر تو همه آفاق خیر الفاصلین تویی یارب خیرالحاکمین تویی یارب ...
1042331

دست به کار دل به یار

تویی پشت و پناه اهل عالم تویی تاج سر اولاد آدمتویی چشم و چراغ آفرینش به تو م بهار دین و دانشتو معصوم از هوی و از خطایی امین الله در ارض و سماییتویی گنجینه اسرار توحید تویی بالاتر از تعریف و تمجیدتو سرّ مستسرّ کبریایی تو فیض مستمرّ بر ماسواییمنیر الحق مجلّی الظّلمتی تو لسان الصّدق و علم و حکمتی توتو خیر من تقمّص و ارت ضیاء و نور أبصار الوراییچو نور الله لا یطفی تو هستی شدی خورشید عالمتاب هستیتو که عالم به علم لا یبیدی بحق حق که تو حق جدیدیبه این منصب خدایت کرد منصوب شدی عدل مجسّم علم مصبوبفروغ روی تو بدر مام است ظهور نور تو شمس الظّلام استت? ...
2189300

شروع کارها با نام بسم الله

شروع کارها با نام بسم الله آیت الله مجتهدے تهرانے (ره): هرکار مےکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله ☘ناهار مےخوری بگو بسم الله، تو مےخواهی بروی پای چپت را بگذار و بگو بسم الله. سوار ماشین مےشوی بگو بسم الله تا تصادف نکنی. ☘سر سفره برای هر چیزی باید یڪ بسم الله بگویی. ماست بسم الله جدا، پلو بسم الله جدا، سبزی خوردن بسم الله جدا، خورش بسم الله جدا، نان بسم الله جدا، تازه اگر با ی حرف بزنی، آنها باطل مےشوند و باید دوباره بگویی بسم الله. حالا برای اینکه خسته نشوید اینطور بگویید: « بسم الله مِنْ أَوَّلهِ الیٰ آخِرِه» ☘(بین غذا) با ے حرف ن ...
1545615

المومنین علی علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا،دُرّ هَل عَطا،شهسوار لا فتی،پیشوای انبیا،عُروه الوثقی،کلمة الحُسنی،سید الاوصیا،عماد الاصفیا،رکن الاولیا،آیت الله العظمی،خیر المومنین، المتقین،اول العابدین،ازهد ا اهدین،حبل الله متین،لنگر آسمان و زمین،وجه الله،عین الله،نور الله،سر الله،روح الله،سیف الله عبد الله،اسدالله،الغالب آقا جانم علی ابن طالب...
1464278

دعا هنگام ورود به قبرستان

از حضرت المومنین علیه السلام در زیارت اهل قبور روایت شده است که فرمودند: به هنگام ورود به قبرستان بگویید: بسم اللّه الرحمن الرحیم السلام على اهل لا اله الا اللّه من اهل لا اله الا اللّه یا اهل لا اله الا اللّه بحق لا اله الا اللّه کیف وجدتم قول لا اله الا اللّه من لا اله الا اللّه یا لا اله الا اللّه بحق لا اله الا اللّه اغفر لمن قال لا اله الا اللّه و نا فى زمره من قال لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه على ولى اللّه . و آن جناب فرمودند: شنیدم از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله که فرمود هر که این دعا را بخواند حق تعالى ثواب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و ...
252290

عشق تویی

عشق تویی کمی زیباتر زیبا تویی کمی دلربا تر مهر تویی کمی مهربان تر نفس تویی کمی زندگی بخش تر شعر تویی کمی پر .ر گل تویی کمی خوش بو تر رنگین کمان تویی کمی خوش رنگ تر همه چیز تویی و دنیا برایم... آغوش توست تنها کمی بزرگتر! راستی من هم یک مجنونم، فقط... کمی عاشق تر! از آشنایی با شما هم بسیار خوشبختم! | حامد نیازی |
25092

راز طول عمر

راز طول عمر س. راز طول عمر علماء و مراجع چیست؟ج.سبک زندگی سالم .ی آیت الله نوری همدانی در دیدار احیاگران طب .ی گفت: ما با طب .ی فاصله گرفته ایم من خودم را با طب .ی درمان می کنم حدود 50 سال است نیازی به بیمارستان ندارم . الان هم سالم هستم. طول عمر آیت الله سید حسن طباطبایی(ره): 105سال آیت الله محمدعلی اراکی: 100 سال آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:98 سال آیت الله وحید .اسانی: 96 سال آیت الله مرعشی .(ره): 95سال آیت الله ابوالقاسم خویی (ره): 94 سال آیت الله سید تقی طباطبایی قمی: 93سال آیت الله سید محمد شاهرودی: 93 سال آیت الله سید محمد صادق .: 90 سال آیت الله نوری هم...
1665713

من قال لا اله الا الله

نکته 633 من قال لا اله الا الله دخل الجنة در این چند حدیث شریف در فضیلت این کلمه مبارک دقت بفرمایید تا ببینید کدام قائل لا اله الا الله داخل بهشت مى‏ گردد، روایات را از باب اول توحید صدوق و از نسخه ‏اى که به تصحیح ملا خلیل قزوینى است نقل مى‏ کنیم: الف- اده عن ابى سعید الخدرى قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ما قلت و لا قال القائلون قبلى مثل لا اله الا الله. ب- و اده عن الس ى عن ابى عبد الله عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم: خیر العبادة قول لا اله الا الله. ج- و اده عن عبید بن زرارة قال قال ابو عبد الله علیه السلام: قول لا ...
2345940

الله الله الله که دل هیچ را نرنجانیم.

بسم الله الرحمن الرحیم نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا حضرت جمال العارفین مرحوم آیت الله آقا سید علی قاضی قدس الله سره وصیت نامه خود را با این جملات به پایان برده است: ادامه مطلب
2351651

الله الله الله که دل هیچ را نرنجانیم.

بسم الله الرحمن الرحیم نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا حضرت جمال العارفین مرحوم آیت الله آقا سید علی قاضی قدس الله سره وصیت نامه خود را با این جملات به پایان برده است: ادامه مطلب
415363

بسم الله الرحمن الرحیم

ع. بسم الله,ع. بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله,بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله,بسم الله الرحمن الرحیم,ع. بسم الله,بسم,ع. بسم الله الرحمن الرحیم,اعراب بسم الله الرحمن الرحیم,ترجمة بسم الله الرحمن الرحیم,تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله الرحمن الرحیم زیبا,بسم الله الرحمن الرحیم برای پاو.وینت,بسم الله الرحمن الرحیم برای اینستاگرام,بسم الله الرحمن الرحیم برای word,فونت بسم الله الرحمن الرحیم,بسم الله الرحمن الرحیم رنگی,بسم الله الرحمن الرحیم متحرک,بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه,بسم الله الرحمن
2615612

تصاویر شهید حبیب صادقی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... حبیب الله صادقی.jpg حبیب الله صادقی1.jpg حبیب الله صادقی10.jpg حبیب الله صادقی2.jpg حبیب الله صادقی3.jpg حبیب الله صادقی5.jpg حبیب الله صادقی6.jpg حبیب الله صادقی7.jpg حبیب الله صادقی8.jpg حبیب الله صادقی9.jpg
435131

ابا عبد الله

چقدر نام تو زیباست ابا عبد الله چشم تو خالق دنیاست ابا عبد الله زائر کرب و بلا حق شفاعت دارد قطره در کوی تو دریاست ابا عبد الله دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است کار ما دست تو اقاست ابا عبد الله مستجاب است دعا گوشه شش گوشه تو حرمت عرش معلاست ابا عبد الله هر .ی داد سلامی به تو و اشکش ریخت او نظر کرده زهراست ابا عبد الله چشم ما روز قیامت به پره قنداقست پسرت مالک فرداست ابا عبد الله روزی گریه ما دست رباب افتاده روضه خوان در دل صحراست ابا عبد الله باب بین الحرمین از حرم عباس است همه جا سفره سقاست ابا عبد الله مادرت گفت بنی دل م...
963990

بداهه...

ماه تویی، راه تویی، نور تویی، شور تویی... ساز تویی، راز تویی، عود تویی، عشق مجسم تویی... قصه ی آغاز تویی، محرم این راز تویی، شور بده .ه ی این راه را... از منِ این بدسرشت، مگذر و دارش بزن... نای من و ناز من... سلسله جنبانِ عشق...! شور بده... شور بده... .ه ی این راه را... عمر گذر کرده ام، روی سیه کرده ام... آن دگر آواره ام، خون دلی خورده ام... سلسله جنبانِ عشق...! روی مگیر، شور بده، .ه ی این راه را... روز جزا، نامه‎ ی اعمال سیاه... دل به حریم می بریم، محرمِ این دل تویی... + دل در گروِ روی تو داریم...
2495317

استفتائات مراجع محترم تقلید

استفتائات آیت الله خوئیحجم: 2.8 مگابایت استفتائات آیت الله فیاضحجم: 1.88 مگابایت استفتائات آیت الله محمد حکیمحجم: 3.51 مگابایت استفتائات آیت الله بهجتحجم: 13.6 مگابایت استفتائات آیت الله بروجردیحجم: 3.01 مگابایت استفتائات آیت الله حجم: 10.9 مگابایت استفتائات آیت الله دوزدوزانیحجم: 3.22 مگابایت استفتائات آیت الله مکارم حجم: 10 مگابایت استفتائات آیت الله سیستانیحجم: 3.14 مگابایت استفتائات آیت الله نوری همدانیحجم: 411 کیلوبایت استفتائات آیت الله مظاهریحجم: 4.74 مگابایت استفتائات آیت الله صافیحجم: 1.04 مگابایت استفتائات آیت الله من? ...
237316

شروع کارها با نام بسم الله

آیت الله مجتهدے تهرانے (ره):هرکار مےکنی بگو بسم اللهتا جمله گناهان تو بخشد الله ?ناهار مےخوری بگو بسم الله، تو. مےخواهی بروی پای چپت را بگذار و بگو بسم الله. سوار ماشین مےشوی بگو بسم الله تا تصادف نکنی. ?سر سفره برای هر چیزی باید ی? بسم الله بگویی. ماست بسم الله جدا، پلو بسم الله جدا، سبزی خوردن بسم الله جدا، خورش بسم الله جدا، نان بسم الله جدا، تازه اگر با .ی حرف بزنی، آنها باطل مےشوند و باید دوباره بگویی بسم الله. حالا برای اینکه خسته نشوید اینطور بگویید: بسم الله مِنْ اَ?وَّلهِ الی? آخِرِه ? بین غذا با .ے حرف نزنید تا باطل نشود. اگر سهوا با .ی حرف زدید، ...
1242951

نوحه الله الله یزد

نوحه الله الله یزد جهت کلیک کنید نوحه زیبا و متفاوت الله الله در شهر یزد به صورت تصویری و صوتی gr-fl.com/archive/1329/ translate this page oct 9, 2016 - ی و ذبح انسان را ی و مسخ ایمان را الله. الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بی رونق شد ایمان از فتنه و ... مداحی بسیار زیبا الله الله کوچه بیوک یزد محرم 96 - امروز ایران emrooziran.com › translate this page 2 days ago - صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ مداحی مصطفی محسن زاده٬ نوحه الله الله صوتی٬ نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ نوحه. بازنشر نوحه ? ...
625623

تویی (حسین منزوی )

چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تویی تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه از او و ما که منم تا من و شما که تویی تویی جواب سوال قدیم بود و نبود چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم از این سفر همه پایان آن خوشا که تویی جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا .ی نشسته در آنسوی ماجرا که تویی نهادم اینه ای پیش روی اینه ات جهان پر از تو و من شد پر از خدا که تویی تمام شعر ?...
421246

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر توی
2013441

تو را باور می کنم

تویی که مهر و پایداری ات دوام می آورد تا آ راه. تویی که همیشه توی خودت دنبال بهترینی. تویی که بسیار سوال می کنی و کمتر از بهترین جواب را تاب نمی آوری. تویی که خدای درونت را می خوانی و گوش می دهی، تهی میشوی تا پر شوی و لبریز ازو... تویی که عشقی و عشق می آفرینی و امنیت و شادی. تویی که یاری و معتمدی، آرامی و قراری و غنی و مغنی. تویی که راه بلدی و راه می نمایی. تویی که آب می دهی و نان. تویی که جمیلی و رحیمی و رحمان. تویی که حبیبی و تویی خلاق. تویی که تمام نمی شوی، تویی که دوام می آوری. حق تویی. به آغوش تو پناه می آورم و تو را باور میکنم، پیوسته و هرآن.
46405

تاج سرم شاه کرم

یا سَتّارَ الْعُیوب #شور #._حسین #تاج_سرم_شاه_کرم تاج سرم،شاه کرم از تو میگیرم برات حرم ای یار من،غمخوار من تویی همه دار و ندار من غرق جنونم،آروم جونم اسم تو ارباب،ورد زبونم راز و نیازم،تویی .م توی .ت،من یه سربازم .::یابن ا.هرا اباعبدالله::. نغمه ی لب،ذکر هر شب هم غلام توام و هم زینب ای شاهنشاه،عشق الله روزیم کن کربلا حرم الله سرومی تو،دلبرمی تو مهربون تر از،مادرمی تو از عاشقاتم،خاک پاتم والله خیلی،من خاطر خواتم .::یابن ا.هرا اباعبدالله::. ای آب و گل،عشقت در دل ریشه زد و نوکریم شد حاصل . عشق،سالار عشق علت گرمیه بازار عشق بلند آو
505584

غیرت الله، بقیة الله

غیرت الله، بقیه الله، یا حجه الله مولودی (سرود) - شام میلاد . زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) 1394 ادامه مطلب
1242952

صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان

صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان جهت کلیک کنید نوحه زیبا و متفاوت الله الله در شهر یزد به صورت تصویری و صوتی gr-fl.com/archive/1329/ translate this page oct 9, 2016 - ی و ذبح انسان را ی و مسخ ایمان را الله. الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بی رونق شد ایمان از فتنه و ... مداحی بسیار زیبا الله الله کوچه بیوک یزد محرم 96 - امروز ایران emrooziran.com › translate this page 2 days ago - صوتی نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ مداحی مصطفی محسن زاده٬ نوحه الله الله صوتی٬ نوحه الله الله فریاد از جور زمان٬ ن ...
2018081

تو را باور می کنم

تویی که مهر و پایداری ات دوام می آورد تا آ راه. تویی که همیشه توی خودت دنبال بهترینی. تویی که بسیار سوال می کنی و کمتر از بهترین جواب را تاب نمی آوری. تویی که خدای درونت را می خوانی و گوش می دهی، تهی میشوی تا پر شوی و لبریز ازو... تویی که عشقی و عشق می آفرینی و امنیت و شادی. تویی که یاری و معتمدی، آرامی و قراری و غنی و مغنی. تویی که راه بلدی و راه می نمایی. تویی که آب می دهی و نان. تویی که جمیلی و رحیمی و امان و رحمان. تویی که حبیبی و تویی خلاق. تویی که تمام نمی شوی، تویی که دوام می آوری. حق تویی. به آغوش تو پناه می آورم و تو را باور میکنم، پیوسته و هرآن.
899287

خوشاتو

چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تویی تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است؟ از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی ضمیرها بدل اسم اعظم اند همه از او و ما که منم تا من و شما که تویی تویی جواب سوال قدیم بود و نبود چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم از این سفر همه پایان آن خوشا که تویی جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا .ی نشسته در آنسوی ماجرا که تویی نهادم آینه ای پیش روی آینه ات جهان پر از تو و من شد پر از خدا ?...

تویی همه پشت وپناهم الله