تنها رفیقم پیکان


45826

بوی مرگ

هوالغریب...چقدر لبریز شده ام..چقدر تنها شده ام...هیچ گاه در دنیا تا به این اندازه تنها نمانده بودم... تنهایی سخت است... شب را در بیمارستان ها به صبح رساندن سخت است...و تمام اتفاقات این چند ماه اخیر... تنها بودن از تنها شدن سخت تر است...و اشک هایی از سر بی .ی ....از ناله . های همیشگی بدم میاد...ولی دلم داره میترکه... به خدا قسم که دارم میترکم از غصه و درد...خدایا دعام کن...لطفا...
2447968

تنها تو میتوانستی

تنها تو میتوانستی از میان کلمات مبهم اسمم را صدا بزنی و قطره های باران را بشماری تنها تو میتوانستی صدای خمیازه ی آفتاب بر تن کرخت بیدهای مجنون را از بر باشی و بر سر گل های باغچه قسم بخوری تنها تو میتوانستی مرا هنگامی که خیلی غمگین بودم بشناسی و منتظر باشی تا جنگ تمام شود تنها تو میتوانستی مانند روز عید زیبا باشی | شکوه رحمانی |
2447400

تنها تو میتوانستی

تنها تو میتوانستی از میان کلمات مبهم اسمم را صدا بزنی وقطره های باران را بشماری تنها تو میتوانستی صدای خمیازه ی آفتاب بر تن کرخت بیدهای مجنون را از بر باشی و بر سر گل های باغچه قسم بخوری تنها تو میتوانستی مرا هنگامی ک خیلی غمگین بودم بشناسی ومنتظر باشی تا جنگ تمام شود تنها تو میتوانستی مانند روز عید زیبا باشی | شکوه رحمانی |
2638578

شیر تنها

بسم الله - الان ان ر ظهری... با چشم پر از خون بنگر این­جا را تنها مگذار حضرت مولا را یک مشت شغال دوره د این سو این شیر کمر­ش ته­ ی تنها را

تنها رفیقم پیکان