ترس از پروردگار را شعار خود سازید


2714234

ترس از پروردگار را شعار خود سازید

حضرت علیه السلام درباره تقوا و پارسایی در دنیا می فرمایند: آیا ندیدید آنان را که آرزوهاى دور و دراز در سر داشتند، و کاخهاى استوار مى افراشتند، و مالهاى فراوان مى انباشتند، چگونه خانه هاشان گورستان گردید،... مالهاشان از آن وارثان، و نشان در خانه این و آن؟ ... پس ى که ترس از پروردگار را شعار خود سازد، در کار خیر از اقران خود پیش تازد، ... پس تقوى را غنیمت شمارید، و به کارى که درخور بهشت است روى آرید، که دنیا را نیافریده اند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریده اندش تا زود از آن بگذرید، و از کردار نیک براى خانه همیشگى توشه فراهم آورید. انی که ...
2710872

ترس از پروردگار را شعار خود سازید

حضرت علیه السلام درباره تقوا و پارسایی در دنیا می فرمایند: آیا ندیدید آنان را که آرزوهاى دور و دراز در سر داشتند، و کاخهاى استوار مى افراشتند، و مالهاى فراوان مى انباشتند، چگونه خانه هاشان گورستان گردید،... مالهاشان از آن وارثان، و نشان در خانه این و آن؟ ... پس ى که ترس از پروردگار را شعار خود سازد، در کار خیر از اقران خود پیش تازد، ... پس تقوى را غنیمت شمارید، و به کارى که درخور بهشت است روى آرید، که دنیا را نیافریده اند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریده اندش تا زود از آن بگذرید، و از کردار نیک براى خانه همیشگى توشه فراهم آورید. انی که آ? ...
2919686

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادبماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار اس ...
2919505

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار ا ...
234950

بنر شعار امسال

طرح لایه باز و psd بنر شعار سال 1396 طرح شده با پس زمینه نارنجی و تصویر پرچم . ایران و ع. . .ی همانطور که در تصویر پیش نمایش مشاهده می کنید بنر بصورت افقی طراحی شده و متن شعار سال با فونت نستعلیق ش.ته در طرح استفاده شده است. بنر شعار سال,بنر شعار سال 96,سفره هفت سین,تنگ ماهی,سبزه عید,بنر شعار سال ,بنر psd شعار سال 1396 ,. .,. .ی
2919647

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیکماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگ ...
2919504

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیکماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگ ...
2919237

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پرور ...
2919058

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است صاحبِ شأن و وقار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پروردگا? ...
2919057

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است واقعا او برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است صاحبِ شأن و وقار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است از تکبر بر کنار استهر که با پرو ...
265164

شعار .

شعار .ی 96 ، شعار 96 ، شعار . ، شعار سال .ی ، .ی 96 ، شعار سال ، طراحان سایان 02165255234 www.sayanprint.ir
262738

شعار .ی 96

شعار .ی 96 ، شعار 96 ، شعار . ، شعار سال .ی ، .ی 96 ، شعار سال ، طراحان سایان 02165255234 www.sayanprint.ir
262736

شعار .ی 96

شعار .ی 96 ، شعار 96 ، شعار . ، شعار سال .ی ، .ی 96 ، شعار سال ، طراحان سایان 02165255234 www.sayanprint.ir
247382

شعار .ی 96

شعار .ی 96 ، شعار 96 ، شعار . ، شعار سال .ی ، .ی 96 ، شعار سال ، طراحان سایان 02165255234 www.sayanprint.ir
1440318

شعار مرگ بر عین ثواب است.

شعار مرگ بر خلاف نیست، تاسّی به رسول خدا (صلوات الله علیه وآله) ست. صحیفه نور ج 18 ص 78 ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کرده ایم، ما شعار و استقلال را به عمل خود زینت بخشیده ایم، ما شعار مرگ بر را در عمل جوانان پر شور و قهرمان و مسلمانان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی تماشا کرده ایم، ما همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم. (ره) صحیفه نور ج 21 ص 95 ادامه مطلب
547182

مرگ بر . | شعار حقیقت دارد ؟

مرگ بر حسن . شعار حقیقت دارد ؟ اخیرا شاهد شعار های مرگ بر . شنیده میشود که در ن. لود میتوانید پیگیری کنید . آیا این شعاری که گفته میشود جایی گفته شده است ؟ در واقع این شعار را چه .ی درست کرده است . قطعا .انی این شعار را درست کرده اند که نه اصولگرا هستند نه اصلاح طلب بلکه ضد انقلابانی هستند که میخواهند میان مردم تفرقه بندازند و دوقطبی شدیدی در جامعه ایجاد کنند . شعار مرگ بر حسن : این شعار را شبکه های ضد انقلاب همچون . درست کرده اند و شایعه کرده اند که در ایران این شعار ها سرداده میشوند ولی حقیقت این است که هدف آن ها فقط تفرقه و 2 قطبی سازی کشور با بد
1594854

این خونه از بیخ و بن ابه

شعار می نویسیم تو کتاب درسی بچه های دبستانی، میگیم حفظ کنن، رو کاغذ بنویس، بعد ارزش گذاری می کنیم، رو بیلبوردامون شعار می نویسیم، تو سخنرانی سرای مملکت شعار میشنویم. تو اخبارمون شعار میدیم، چرت و پرت می کنیم تو مخ دبیرستانیا. حفظ کن، حفظ کن، حفظ کن. گند زدیم بابا.گند.
1911602

شعار «مرگ بر » یک شعار راهبردی است

عراقچی در چالوس:شعار «مرگ بر » یک شعار راهبردی است/ ذره ای از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد معاون امور خارجه گفت: آنچه که ما به عنوان «مرگ بر » در دنیا با افتخار فریاد می زنیم، مرگ بر سیاست های سلطه طلبانه و زورگویی ها و جنایت کاری های و رژیم صهیونیستی است و این را با قوت ادامه خواهیم داد.
136250

شعار سال 96

شعار سال 96 شعار سال 96 شعار سال 96 شعار سال 96 شعار های سال 96 ادامه مطلب
1259668

در کوچه های آتن

در کوچه های آتن در کوچه های آتن در کوچه ھای آتن مریم ھوله ھذیان نسیم پاک است پروردگار پندار پاک است تو کتابھایت را با قلابھایی از بخار به ابرھا می آویزی و تصاویر تقدست پیوسته در خاک فرو می روند پاک است پروردگار پندار پاک است چگونه از من پیشتر می روی که من نیمهء توام جھان من ! پاک است پروردگار پندار پاک است در حوض گناھانم آبتنی می کنی آخ خنکا ! ھمیشه درصدی از لذت به غم آذین شده است ھیچ لبخندی مطلق نیست آخ خنکا ! پاک است پروردگار پندار پاک است چگونه پروردگار من می شوی وقتی تنھایم وتنھا شانه ی توست در کرانه می تازد ؟! ای ھرچه ! ھ ... دریافت فایل [ادامه ...
2150390

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در خصوص شعار سال 1397حمایت از کالای ایر

سوال اول-نظر شما درباره شعار سال مبنی برحمایت از کالای ایرانی چیست وبرای تحقق این شعار چه باید کرد؟جواب:انتخاب شعار سال مبنی برحمایت از کالای ایرانی از سوی ی بسیار دقیق وهوشمندانه بود.چرا که این شعار یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است که ایشان به خوبی آن را برای سال 1397نامگذاری د.اینکه عنوان میشود این شعار هوشمندانه ودقیق می باشد به این دلیل هست که با این شعار،کلیات نظام و افراد جامعه یعنی هم مردم و مسئولین تی اعم از قوه مجریه،مقننه و قضائیه در تحقق اه شعار که همانا افزایش تولید ملی و ریشه کن بیکاری از اقتصاد می باشد، می بایستی بیش از گذشته فع? ...
445824

شعار راست و شعار دروغ

شعار راست و شعار دروغ « شعار » ازشعور است و صدائی فراسوی زمان است و موجب حرکت به سوی مطلق . انسان بی شعار انسان بی شعور است و در واقع حیوانی بیش نیست .اما شعار نیز ھمچون ھمه ارزشھای دیگر دارای دو ماھیت است : اصلی و جعلی ، راستین و دروغین .شعاری که ازحمایت حزبی و منابع قدرتھای دنیوی و . بر نمی خیزد از جمله شعارھای شعوریو راستین و برحق است درست مثل ادعای عشقی که به حمایت حساب بانکی و جیب نباشد عشقی قلبیاست نه زیر شکمی .اما امروزه که عصر فروپاشی باورھا و آرمانھا و قداست ھاست و جز« پول » خدا و شعاری باقی نمانده است حتی شعار دادن دروغین ھم یک امر برتر و نشانه ز...
2327990

تحلیلی از شعار حسبنا کتاب الله

در غیر شیعه، شعاری هست که از صدر بوده و تمام نشده بلکه تا وقتی که دشمنان داخلی هستند و تا ظهور مولا مهدی، این شعار هست و آن شعار «حسبنا کتاب الله» است. شعاری که می گوید کتاب خدا ما را بس است. این شعار فقط به این معنا نیست که ما قرآن را می خواهیم و عترت را نمی خواهیم بلکه ماجرا خیلی فراتر از این حرفهاست و حذف عترت با این شعار، یک قسمت از پروژه این شعار انحرافی است. ادامه مطلب
2301448

فرهنگ شیعه: (36)

(ص) در سه سال اول نهضت - بعثت - خود،فقط شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا را گفته و دیگر چیزی به آن نیفزوده است.به طوری که اگر ی در آن سه سال با اعتقاد به این شعار از دنیا می رفت،یک مسلمان مُرده بود.بعد از آن،همهء قرآن،سنت و احادیث نبوی و احادیث ائمه و ... همگی از همین یک شعار منشعب شده و در واقع،تفسیر،توضیح،تبلیغ و تفصیل همین یک شعار بوده اند.به زبان روشنتر،همین یک شعار است که زیربنای همهء آنها قرار گرفته است. و اما شعار این حزب:و از میان آنان که آفریدیم،گروهی است که در قلب تاریکی،امتی برتر قرار داده شده است تا بشریت را تا ابدیت به سوی حق رهنمون شون ...
2266584

متن دعای عهد معروف

اَللّـهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظیمِ ، وَ رَبَّ الْکُرْسِیِّ الرَّفیعِ خدایا اى پروردگار نور بزرگ و پروردگار کرسى بلند وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ، وَ مُنْزِلَ َّوْراةِ وَ الاِْنْجیلِ وَ ا َّبُورِ و پروردگار دریاى جوشان ، و فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور وَ رَبَّ الظِّلِّ وَ الْحَرُورِ ، وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظیمِ و پروردگار دریاى جوشان ،و فرو فرستنده قرآن برزگ وَ رَبَّ الْمَلائِکَةِ الْمُقَرَّبینَ وَ الاَْنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ و پروردگار فرشتگان مقرب و پیمبران و مرسلین اَللّـهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ بِوَجهِک الْکَریمِ خد ...
1162216

طرح لایه باز بنر شعار سال 96 کد 02

طرح لایه باز بنر شعار سال 96 کد 02 طرح لایه باز بنر شعار سال 96 کد 02 طرح لایه باز بنر شعار سال 96 کد 02 ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
410756

بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر

بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر خاصترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر کاملترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر جالبترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر زیباترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر نازترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر خوشگلترین بهترین شعار انتخاباتی شورای شهر ادامه مطلب
2080644

شعار ی

شعار ی ، شعار ی 97 ، شعار ، ی ، ی شعار ، شعار 1397 ، شعار حمایت از کالای ایرانی ، شعار ی حمایت از کالای ایرانی
118572

زندان باد مخالف من!

رونمایی مدعیان . بیان از شعار جدیدشان/«زندان باد» مخالف من اصلاح طلبانی که پیشتر شعار «زنده باد، مخالف من» سر می دادند، به تازگی طرحی در تضاد با این شعار پیشنهاد .د که در آن تصریح شده است اگر .ی در نشست یا سخنرانی سؤالی بپرسد که جلب توجه کند به حبس محکوم می شود. هر.ی که شعار «زنده باد مخالف من» را برای نخستین بار شنیده باشد، قطعاً از این شعار استقبال خواهد کرد و این ظرفیت بالایی که .ی یا جریانی نه تنها از مخالفت با خودش ناراحت نشود بلکه برای طرف مقابلش آرزوی زنده بودن کند را تحسین خواهد کرد. در ایران، این شعار سال ها است که توسط اصلاح طلبان استف
375010

. نمونه شعار انتخابات شورای شهر و روستا

. نمونه شعار انتخابات شورای شهر و روستا برای دریافت مجموعه ای با بیش از 600 شعار تبلیغاتی اینجا کلیک کنید یک شعار انتخاباتی مناسب از دو جنبه دارای اهمیت می باشد. 1- گویا ، رسا و شیوا بودن 2- هدفمندی و قابل درک بودن برای مخاطب از آنجایی که این پکیج شامل بیش از 600 شعار انتخاباتی در موضوعات مختلف می باشد، با در نظر گرفتن هر دوجنبه، انتخاب شعار مناسب را برای شما هموار می سازد. برای . نمونه شعار های انتخاباتی شورای شهر و روستا کلیک کنید
375088

. نمونه شعار انتخابات شورای شهر و روستا

. نمونه شعار انتخابات شورای شهر و روستا برای دریافت مجموعه ای با بیش از 600 شعار تبلیغاتی اینجا کلیک کنید یک شعار انتخاباتی مناسب از دو جنبه دارای اهمیت می باشد. 1- گویا ، رسا و شیوا بودن 2- هدفمندی و قابل درک بودن برای مخاطب از آنجایی که این پکیج شامل بیش از 600 شعار انتخاباتی در موضوعات مختلف می باشد، با در نظر گرفتن هر دوجنبه، انتخاب شعار مناسب را برای شما هموار می سازد. برای . نمونه شعار های انتخاباتی شورای شهر و روستا کلیک کنید
2842328

تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword

پی دی اف تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword ید تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما. ما برایتان دنیایی از مقالات پیرامون تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword گردآوری کرده ایم. every day a new article about تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword برای تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword ابتدا روی دکمه کلیک کنید. برای ید تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار با فرمتword فقط به سایت ما بیایید. مرجع تحقیق درباره ز? ...
1243252

شعار ممنوع????????

دیگر شعار نه !! شعار ممنوع! شدیم جزء افرادی که فقط و فقط شعار میدهند نه عملی نه کاری !!فقط حرف مفت میزنیم حتی خودمان هم به ان چیزی که میگیم عمل نمیکیم بعضی وقتا حتی خودمون حرفمون رو قبول نداریم ولی زووری میخوایم تو حلقوم ملت کنیم:| به نظر من حرف باد هواست چون تو ی اطرافیانم افراد زیادی بودند و هستند که کلی با من حرف میزنه ا ش هم میبینم خودش اصلا طبق اون چیزی که میگه عمل نمیکنه ببینم فقط میخواید رو عصاب ملت رژه برید ؟؟! واقعا که!:| لطفا خواهشا اینقدر شعار ندید دوستانی هستند که می خوان رواج دین کنن( اقا جان تو اول خودت عمل کن ) یا ...
1944884

* مرگ بر *

بسم تعالی ریشه های شعار "مرگ بر امریکا" در تاریخ نهضت ی آموزه ها و روشنگری های درباره امریکا به عنوان " بزرگ" باعث شد امریکا ستیزی به مشخصه اصلی نهضت ی تبدیل شود و شعار "مرگ بر امریکا" در کنار شعار "مرگ بر شاه"، به اصلی ترین شعار مردم ایران در تظاهرات تبدیل شود... ادامه مطلب
2459044

ذکر

سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه والروح (پاک و مطهر است پروردگار ما و پروردگار ملائکه و روح)
2842234

تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword

مجانی تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword آیا قصد ید فایل تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword را دارید؟ روی لینک ید کلیک نمایید. موضوع فایل تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword چیست؟ فروش اینترنتی مقالات با عنوان تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword به صورت آنلاین. آیا پیشنهاد ما را درخصوص تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword قبول دارید؟ کارآموزی پیرامون تحقیق درباره زیباترین جلوه نیایش با پروردگار 20 ص با فرمتword را از اینجا نمایید. ...
1384836

پرواز بسوی پروردگار یکتا 91 ص

پرواز بسوی پروردگار یکتا 91 صفایل پرواز بسوی پروردگار یکتا 91 ص را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. پرواز بسوی پروردگار یکتا 91 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 99 پرواز بسوی پروردگار یکتا اعمال صالح- احکام-اخلاق-دعا ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز از دعاهای سجاد علیه السلام در حمد و سپاس خدای تعالی، سپاس خ را که اوّل است و پیش از او اوّلی نبوده و آ است و پس از او آ ی نباشد. خ که دیده های بینندگان از دیدنش ناتوانند و شه های وصف کنندگان از عهده وصفش بر نیایند رسول اکرم فر ...
347984

شعار تبلیغاتی در طراحی وب سایت

در عصر امروز که همه جا سرشار از رسانه ای ارتباط جمعی و سایت های تجارت الکترونیک است شعار تبلیغاتی رس. بزرگی را بر دوش خود حس می کند. شعار های تبلیغاتی, متفاوت از جملات معمولی هستند زیرا به دلیل داشتن ساختاری ساده امکان انتقال مفاهیم از طریق آن ها وجود ندارد و تنها برای اعلام یک هدف مشخص به عموم مردم ساخته می شوند. خصوصیات شعار تبلیغاتی شعار تبلیغاتی عبارتی است در راستای معرفی فعالیت سایت, که درباره مزیت های آن مطرح می شود. این عبارت باید امکان ماندگار شدن در ذهن مشتری را داشته باشد. عمده ویژگی های شعار تبلیغاتی عبارتند از: معرفی مزیت اصلی طراح
348294

شعار تبلیغاتی در طراحی وب سایت

در عصر امروز که همه جا سرشار از رسانه ای ارتباط جمعی و سایت های تجارت الکترونیک است شعار تبلیغاتی رس. بزرگی را بر دوش خود حس می کند. شعار های تبلیغاتی, متفاوت از جملات معمولی هستند زیرا به دلیل داشتن ساختاری ساده امکان انتقال مفاهیم از طریق آن ها وجود ندارد و تنها برای اعلام یک هدف مشخص به عموم مردم ساخته می شوند. خصوصیات شعار تبلیغاتی شعار تبلیغاتی عبارتی است در راستای معرفی فعالیت سایت, که درباره مزیت های آن مطرح می شود. این عبارت باید امکان ماندگار شدن در ذهن مشتری را داشته باشد. عمده ویژگی های شعار تبلیغاتی عبارتند از:  معرفی مزیت اصلی طراحی وب س
173966

شعار و عمل در ایران .ی

. .: همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم "ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کرده ‏ایم، ما شعار . و استقلال را به عمل خود زینت بخشیده ‏ایم، ما شعار «مرگ بر امریکا» را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانۀ فساد و جاسوسی . تماشا کرده ‏ایم، ما همۀ شعارهایمان را با عمل محک زده ‏ایم. البته معترفیم که در مسیر عمل، موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شده ‏ایم روشها و تاکتیکها را عوض نماییم. ما چرا خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همۀ عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟" ...
398536

. 200 نفر در مقابل وزارت کشور با شعار «تخلف، تخلف»

خبرآنلاین/ در حالی که درهای ستاد انتخابات ریاست جمهوری بسته شده، حدود 200 نفر در مقابل وزارت کشور . کرده اند. برخی از . کنندگان هم شعار «تخلف- تخلف» سر می دهند که گویا در واکنش به شعارهایی است که همراهان قالیباف سر می دادند. حامیان قالیباف در حمایت از او شعار می دادند اما گروه مقابل در اعتراض به اینکه این گونه . و شعار دادن برخلاف قانون است و تبلیغات زودهنگام به شمار می رود، شعار می دادند «تخلف- تخلف». .شب گذشته نیز ....شرح خبر
2811732

«حال خوش خواندن»؛ شعار هفته کتاب امسال

«حال خوش خواندن»؛ شعار هفته کتاب امسال عبارت «حال خوش خواندن» به عنوان شعار بیست و ششمین هفته کتاب ایران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب ایران، نیکنام حسینی پور دبیر بیست و ششمین هفته کتاب ایران از انتخاب شعار این دوره خبر داد و با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری این مناسبت، گفت: یکی از دستور جلسات انتخاب شعار بود که پس از بررسی شعارهای پیشنهادی شعار «حال خوش خواندن» به عنوان شعار بیست و ششمین هفته کتاب ایران انتخاب شد. ادامه مطلب
575228

شعار سال 1396

"کار بران محترم، شعار سال 1396(اقتصاد مقاومتی ،تولید ، اشتغال) نام گذاری شده است . به دلیل همین امر عنوان وبلاگ از این تاریخ بروز و تمامی موضوع ها و مطالبی که به اشتراک گذاشته می شود درباره شعار سال 1396و رویداد های مربوط به آن است."با تشکر : yashar tadbir
1711370

مقاله درباره 0 زباترن جلوه ناش با پروردگار

مقاله درباره 0 زیباترین جلوه نیایش با پروردگار مقاله درباره 0 زیباترین جلوه نیایش با پروردگار لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 32 زیباترین جلوه نیایش با پروردگار زیباترین جلوه نیایش با پروردگار موسسه آموزش عالی و غیرانتقاعی بصیر نیم سال اول 1384 : آقای آقمیان معارف ی 1 آمنه ملایی گروه 3 کامپیوتر فهرست عنوان مقدمه واجب و فرضیه ای بزرگ است: عمود دین وفرضیه نخستین آیا ضرورت وعذری مجوز ترک ...ادامه و مقاله درباره بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان حسین (ع) تهران در تابستان 85 مقاله درب? ...
1925936

* مرگ بر *

بسم تعالی ریشه های شعار "مرگ بر امریکا" در تاریخ نهضت ی آموزه ها و روشنگری های درباره امریکا به عنوان " بزرگ" باعث شد امریکاستیزی به مشخصه اصلی نهضت ی تبدیل شود و شعار "مرگ بر امریکا" در کنار شعار "مرگ بر شاه"، به اصلی ترین شعار مردم ایران در تظاهرات تبدیل شود. با اوج گیری نهضت ی، در سال 1357، شعار «مرگ بر امریکا» مهم ترین محور تظاهرات مردم ایران بود. بنابر گزارش های سفارت امریکا در ایران، در تاریخ 6 اکتبر 1978 در دوشان تپه تظاهرکنندگان فریاد می زنند: "مرگ بر امریکا". براساس همین گزارش در 17 نوامبر 1978 «بر دیوار خانه مس ی سروان نیروی هوایی امریکا شعار "? ...
809916

نماهنگ | اقرار میکنم که خدایم فقط تویی ...

نماهنگ بهانه با صدای امید روشن بین به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم به همگی پروردگار یوسف تنها درون چاه ... فریادرس ترین به غم قلب بی پناه ... پروردگار مردم شبهای انتظار ... پروردگار چشم به راهان بی قرار ... خدا خدا ... خدا خدا ... دریافت با کیفیت 270p دریافت با کیفیت 360p .ماس دعا پ.ن: پخش . .اب شده مثل اینکه مشکل از آپارات بوده بی زحمت . رو . کنین :)
246642

شعار سال 1396 شماره 3

اختصاصی از نیک فایل شعار سال 1396 شماره 3 . با . و پر سرعت . بنر لایه باز و زیبای شعار سال 1396. با .شعار سال 1396 شماره 3
246984

شعار سال 1396 شماره 5

اختصاصی از ژیکو شعار سال 1396 شماره 5 . با . و پر سرعت . بنر لایه باز و زیبای شعار سال 1396. با .شعار سال 1396 شماره 5
263716

شعار ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۰ مشخص شد

شعار ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۰ مشخص شد شعار ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۰ مشخص شد همینک ازوب سایت خبری راه دانشجو بخوانید : به گزارش راه دانشجو،رئیس جمهوری جدید . شعار رسمی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آتی در سال ۲۰۲۰ را به ثبت رساند. به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری . که تنها چند روز از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشته است، شعار «. را باعظمت نگه داریم» را برای رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۲۰ انتخاب و این شعار را ثبت کرده است. ترامپ برای اولین بار شعار «. را باعظمت نگه داریم» را در جریان مصاحبه ...
576134

شعار های بیخود انتخابات ریاست جمهوری

دو شعار که از بخودی نظر را جلب میکند .شعار . تدبیر است که به این یکی چندانکاری ندارم لاما کدام تدبیر؟ اگر مساله بر جام است که تصمیمهای لان چندان به رئیس جمهور ربطی ندارد و انجای که باید تصمیمگرفته شود گرفته شده استو این راهی است که نظام تصمیم گرفته(مجبور شده) بپیماید و تعامل و دیپلماسی و ...هم از جای دیگر نشلت گرفته و . و غیر . سرکار بود همین بود که بود اما شعار رئیسی بسیار چرت و بی خود است شعار اوتغییر است اما اصلا تغییر یعنی چه انهم در کشوری که سیاست خارجی و .... را . دیگری برنامه ریزی میکند و مجلس و .ت کاره ای در ان نیستند. رئیسی چه چیزی را میخواهد تغییر دهد...
2693078

طنز شماره 570

سانسور «شعار در صف اول»دوست معلم کرمانی الاصل زبان دراز می گفت: مرحوم والده اش وقتی در در جواب تکبیر به شعار «مرگ بر منافقین» می رسید آن را نمی گفت. یکی پرسیده بود چرا «مرگ بر منافق» را نمی گویی؟ جواب داده بود: به خاطر فرزندم!! چون نمی خواهم به یکی از پسرهایم که خود را در صف مسئولان در صف اول جا زده و ظاهر و زبانش با دل و باطنش فرق دارد آسیبی وارد شود... من این هفته که با دقت به نگاه می بعضی از حضار (نشسته در صف اول) را دیدم دقیقا یاد این خاطره والده دوستم افتادم خدا کند این گونه نباشد که با شعار مرگ بر و یا مرگ بر انگلیس و بعضی هم تا به شعار مرگ بر م? ...
1716512

شعار

شعار " " بدون رهایی درونی و رهاشدن و آزاد بودن از بندها و اسارت های درونی و وجودی، پوچ، بی معنی و خود اسیر کننده و در بند کشنده است . . . شعار " عد " بدون تعادل درونی و روانی و به اعتدال رسیدن و از تضادهای درونی و وجودی به وحدت رسیدن و معتدل بودن، خود عین بی عد ی و نهایتا به ظلم و ستم خواهد رسید . . . شعار " سازندگی " بدون خودسازی بر مبنای خودشناسی و قبل ازاین که ساختن از خود شروع شده باشد، فقط اسباب غفلت و فراموشی و بی ثمری و باطل نمودن زندگی است . . . شعار " اصلاحات " قبل از دیدن ویرانیها، تباهی ها، فسادها و های درونی و عظم و اقدام برای اصلاح درونی و اصلاح سرز ...
1861914

شعار سال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معظم انقلاب ی از ابتدای ی خویش هر سال را با تاکید بر یک شعار محوری و یک تذکر خاص به همه مردم و مسئولان آغاز نموده اند. در سالهای اولیه یعنی از سال 1369 تا 1377 عنوان دقیق شعار سال و نام گذاری سال صورت نمی گرفت اما معظم انقلاب ی ادامه مطلب
592222

دنیایت را با شعار فقط خدا به پایان برسان

از یوسف تقلید . و یاد گرفتم که چگونه با شعار فقط خدا زندگی کنم تا سربلند و سرافراز شوم و در هردو جهان پیروز و کامروا گردم وقتی که کودکی بود شعارش فقط خدا بود در چاه افتاد شعارش فقط خدا بود در قصر بود بازهم با شعار فقط خدا زندگی کرد و همین باعث شد که سربلند و سرافراز زندگی کند در زندان بود با شعار فقط خدا رنجها و خوشیها را می گذراند و برای همین خوب زندگی کرد بدون مشکل چون شعارش فقط خدا بود دوباره به قصر برگشت بازهم شعارش فقط خدابود برادران را ذلیخا و .ن مصر را با همین شعار فقط خدا بخشید وگرنه گناه و خطای آنان قابل بخشش و گذشت نبود .ی که شعارش فقط خدا باشد
592122

دنیایت را با شعار فقط خدا به پایان برسان

از یوسف تقلید . و یاد گرفتم که چگونه با شعار فقط خدا زندگی کنم تا سربلند و سرافراز شوم و در هردو جهان پیروز و کامروا گردم وقتی که کودکی بود شعارش فقط خدا بود در چاه افتاد شعارش فقط خدا بود در قصر بود بازهم با شعار فقط خدا زندگی کرد و همین باعث شد که سربلند و سرافراز زندگی کند د رزندان بود با شعار فقط خدا رنجها و خوشیها را می گذراند و برای همین خوب زندگی کرد بدون مشکل چون شعارش فقط خدا بود دوباره به قصر برگشت بازهم شعارش فقط خدابود برادران را ذلیخا و .ن مصر را با همین شعار فقط خدا بخشید وگرنه گناه و خطای آنان قابل بخشش و گذشت نبود .ی که شعارش فقط خدا باشد
1703360

شعار مرگ بر گرانی

شعار مرگ بر گرانی شعار مرگ بر در تهران! - آپارات ▶ 0:23 https://www.aparat.com/v/.../شعار_مرگ_بر_ _در_تهران%21 dec 19, 2017 دنیایی ها تظاهرات مالباختگان موسسات مالی و مردم عادی علیه ت و شعار مرگ بر ! شعار مرگ بر در تهران! ,بیکاری,تدبیر و امید , دنیایی. شعار مرگ بر در تظاهرات تهران! - آپارات ▶ 0:23 https://www.aparat.com/.../شعار_مرگ_بر_ _در_تظاهرات_تهرا... dec 20, 2017 بیا قبرمو تظاهرات مالباختگان موسسات مالی و مردم عادی علیه ت و شعار مرگ بر ! شعار مرگ بر در تظاهرات تهران! # #ایران #دروغ #بی. فریاد مرگ بر مردم مشهد به دلیل گرانی و بیکاری - آپارات ▶ 0:20 https://www.aparat.com/.../فریاد_مرگ_? ...
1766596

در شعار هایشان می گویند

در شعار هایشان می گویند:(نه غزه نه لبنان ، جانم فدای ایران) در ظاهر شعار دهندگان افرادی میهن دوست هستند اما با کمی تامل می شود به پوچی این شعار پی برد . این شعار نه تنها به سود میهن نیست بلکه با تحقق آن می شود استقلال مملکت را تا پای نابودی پیش برد. با نگاهی ساده می شود فهمید ، حضور مقاومت در مرزهای اسراییل ، ضامن ایستادگی و پایداری ایران است. نبود مقاومت در برابر اسراییل به معنای تهاجم اسراییل به مرزهای ایران است، حال تهاجم نظامی باشد یا تهاجم فرهنگی باشد یا... طرح : سید
406550

ونزوئلا گواهیست ...

آنان که انقلاب 1357 را از نزدیک درک کرده و در نوجوانی یا جوانی در آن حضور داشته یا ناظر بوده اند خوب به خاطر دارند که گروه های چپ شعار می دادند: . توخالی است/ ویتنام گواهی است.چنان که پیش از این هم نوشته ام شعار «مرگ بر .» با این شکل و فرم مربوط به بعد از پیروزی انقلاب و پس از . سفارت . در آبان 1358 است و اگر چه انقلاب .ی وجه ضد امپریالیستی و ضد استعماری داشت که در قالب شعار «استقلال» متبلور بود اما شعار «مرگ بر .» با این سه واژه در تظاهرات 6 ماهِ توفانی سال 57 سر داده نمی شد بلکه احساسات ضد .یی و ضد استعماری در قالب این شعارها ابراز می شد: این شاه .یی . باید گ
2102278

لایه باز شعار سال 97 psd حمایت از کالای ایرانی

توضیحات محصول لایه باز شعار سال ۹۷ طرح لایه باز شعار سال ۹۷ ویژگی های پوستر و بنر طرح لایه باز شعار سال ۹۷ بصورت کاملا لایه باز به صورت جز به جز با رزولوشن بالا جهت چاپ بنر و پوستر طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ با پسوند psd استفاده از فونت لیلا آ ین نسخه مزین به جملات ی درباره نامگذاری سال ۹۷ و شعار این سال و توصیه های در این مورد گرفته شده از سایت عصر انتظار و بروزرسانی و ویرایش شده امکان تغییر و ویرایش دلخوا و تغییر اندازه استفاده از لایه های با کیفیت در دیگر طرح های دلخواه انقلاب: کالای ایرانی یعنی سرمایه گذار با سرمایه ی خود، کارگر ب? ...
2421558

لایه باز شعار سال 97 psd حمایت از کالای ایرانی

توضیحات محصول لایه باز شعار سال ۹۷ طرح لایه باز شعار سال ۹۷ ویژگی های پوستر و بنر طرح لایه باز شعار سال ۹۷ بصورت کاملا لایه باز به صورت جز به جز با رزولوشن بالا جهت چاپ بنر و پوستر طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ با پسوند psd استفاده از فونت لیلا آ ین نسخه مزین به جملات ی درباره نامگذاری سال ۹۷ و شعار این سال و توصیه های در این مورد گرفته شده از سایت عصر انتظار و بروزرسانی و ویرایش شده امکان تغییر و ویرایش دلخوا و تغییر اندازه استفاده از لایه های با کیفیت در دیگر طرح های دلخواه انقلاب: کالای ایرانی یعنی سرمایه گذار با سرمایه ی خود، کارگر ب? ...

ترس از پروردگار را شعار خود سازید