تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من


908801

خبری ز من به یارم نرود

ناز چشمانت ز یادم نرود موج گیسویت ز خوابم نرود خبرى ز یار، من را که نشد خبری ز من به یارم نرود عطر عشقی که خدا داد به من گفت خود هیچ از مشامم نرود دست مهرم کز جفا مى ترسد تا نگیرد دست یارم نرود بغض دردی .ه در دل دارم تا نیایی گفته او هم نرود گو بسوزد چشم ناپاک دلان بر دلت هم مهر پاکم نرود تکیه بر هر . که دل کرد چرا بی وفا شد باز گفتم نرود عشق طوفانی به پا کرد به دل ساحلی کو دل ز جانم نرود ابر گشتم سایه . به دلت تنگ شد دل، ابر یک دم نرود جانم از جانم درآید که دمی جان یارم در کنارم نرود بس نگا?...
897350

خبری ز من به یارم نرود

ناز چشمانت ز یادم نرود موج گیسویت ز خوابم نرود خبر از تو یار، من را که نشد خبری ز من به یارم نرود عطر عشقی که خدا داد به من گفت هرگز کز مشامم نرود دست مهری را که آمد سوی تو یار تا نگیرد دست یارم نرود بغض دردی .ه در دل دارم تا نیایی گفته که او هم نرود گو بسوزد چشم ناپاک دلان بر دلت هم مهر پاکم نرود تکیه بر هر . که دل کرد چرا بی وفا شد باز گفتم نرود عشق طوفانی به پا کرد به دل ساحلی کو دل ز جانم نرود ابر گشتم سایه . به دلت تنگ شد دل ابر یک دم نرود جانم از جانم درآید که دمی جان یارم در کنارم نرود من نگارم هست در خواب بسی ...
2489561

از دل و از جان نرود ..

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو امان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من و از دل من آن نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند کز پی درمان نرود هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود
950163

غزل شمارهٔ ۲۲۳..."حافظ"

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو .امان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند کز پی درمان نرود هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود
470436

⛔️ این غزل از حافظ نیست !!

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن زلف پریشان نرود از دماغ من سودا زده، ع. رخ تو به جفای فلک و گردش دوران نرود آن چنان مهر تو اندر دل و جان ره دارد که گرم جان برود مهر تو از جان نرود بار هجر تو به گریه نرود از دل من زان که او کوه گران ست و به طوفان نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند کز پی درمان نرود هر که خواهد که چو ناصر نشود سرگردان دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود #ناصر_بخارایی / متوفى بین 784 تا 790 دیوان ناصر بخارایی / ص 283 تصحیح : مهدی درخشان #پى نو...
1521782

حافظ میفرماد

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود* به هر درش که بخوانند بی خبر نرود طمع در آن لب شیرین ن م اولی ولی چگونه مگس از پی شکر نرود سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی که نقش خال توام هرگز از نظر نرود ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار چرا که بی سر زلف توام به سر نرود دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود من گدا هوس سروقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری وفای عهد من از خاطرت به در نرود سیاه نامه تر از خود ی نمی بینم چگونه چو? ...
987483

از دل نرود آنکه...

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهر گز از یاد من آن سرو امان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت بجفای فلک و غصه ی دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من استبرود از دل من وز دل من آن نرود آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفتکه اگر سر برود از دل و از جان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند از پی درمان نرودهر که خواهد که چو حافظ نشود سر گردان دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود
58702

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو .امان نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود
72771

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو .امان نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود
704680

( . نیآمد که از این گنبد دوار نرود)***

. نیامد که از این گنبدِ دوار نرود یا که در دایره ی گردش پرگار نرود*۱ نغمه ی عشق عجب ساز و نوائی بزند رهروی* کو که پی نغمه ی دلدار نرود موجِ آشفته ی ذهنم لبِ دریای وجود زانکه شیدای رخش گشت، دل افکار* نرود میزنم در دلِ دریای وجودش همه دل هر که بیهوده شنا کرد بر این کار نرود*۲ چشم دل را مده نوری تو به جز نور خدا چون که نورِ دگری در ره دادار* نرود هر که با عشق زند خیمه سرِ کوی نگار بیشک از درگه او با دلِ بیمار نرود تا شباهنگ دلِ خود را به یدِ یار سپرد ناامیدانه از این گنبدِ دوار نرود *۱ منظور از این بیت اینست که هیچ . و هیچ چیز خارج از دای...
1079989

تا ابد سر نکشم و سر پیمان نروم...

و چه معنایی زیباتر از این شعر حافظ می توان برای آن آورد که می گوید: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو امان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند کز پی درمان نرود هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود
232826

بی تو یک نفس نرود

دلی که پیش تو ره یافتباز پس نرود هوا گرفته ی عشقاز پی هوس نرود به بوی زلف تو دم می زنم در این شب تار وگرنه چون سحرمبی تو یک نفس نرود."هوشنگ ابتهاج"برگرفته از کانال:@baran_e_del
2534381

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی خبر نرود سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی که نقش خال توام هرگز از نظر نرود ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار چرا که بی سر زلف توام به سر نرود مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری وفای عهد من از خاطرت به درنرود سیاه نامه تر از خود ی نمی بینم چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود بیار باده و اول به دست حافظ ده به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود
2805020

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل مندل من داند و من دانم و دل داند و من خاک من گل شود و گل شکفد از گل منتا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من حضرت مولانا - ۳:۲۱ بامداد
1688798

نرود میخ آهنین در سنگ!

نرود آقا نرود. نکوب عزیز دل نکوب. نرود میخ آهنین و فولادین و نانو در سنگ!پی نوشت:همکار ش ه
1329480

من عاشق چشمت شدم/ نه عقل بود و نه دلی ;)

گر سَــر بـرود ز ســر هوایت نرود تاثیـــرِ طلسمِ چشــم هـایت نرود فرشی ز دلِ شڪسته انداخته ایم آهسته بیـا شیشه به پایت نرود... میــلاد عرفانپــور
1164901

یادت نرود که ...

کتاب یادت نرود که ... کتاب یادت نرود که اثر یاسمن خلیلی فرد است که توانسته است سیل انبوهی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را به خود معطوف کند. کتاب یادت نرود که در ابتدا قرار بود با عنوان زمستان ابدی منتشر شود که بعدها نام آن تغییر یافت. یادت نرود که از زبان راوی دانا تشریح می شود که به عشق در زمان میانسالی اشاره می کند جایی که انسان ها پستی و بلندی های بسیاری را تجربه کرده اند و حال به پختگی کامل رسیده اند جایی که به گفته نویسنده « به برهه ی سنی میانسالى علاقه ی زیادی دارم. گذشته ى غنى انسان ها در این رده سنى مى تواند آغازگر یک درام باشد و آن درام را به خ? ...
1520141

آهسته بیا شیشه به پایت نرود...

دو بیتی... دریاب همین خلوت رویایی را این لحظه شیرین شکیبایی را یاران همه رفتند ولی باکی نیست از دست نداده ایم تنهایی را سرگرم مناجاتم و سرمست امشب از هرکه جز او کشیده ام دست امشب دیر آمده ای رفیق ! دیر آمده ای تنهایی من سرش شلوغ است امشب جان رفته ولی زخم جفایت نرود تاثیر طلسم چشم هایت نرود فرشی زدل ش ته انداخته ام آهسته بیا شیشه به پایت نرود میلاد عرفان پور
1398213

faram

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی خبر نرود #حافظ
551833

یاد نرود

یادت نرود روی برگ رای ات بنویسی با نام علی و فاطمه نام رئیسی
1254936

ماجرای من و حافظ و قبولی ا

در تمام دیوان حافظ تنها یک غزل است که اتش با ردیف «برود» تمام می شود: از سر کوی تو هر کو بمل برود نرود کارش و آ به خج برود دو غزل هم هست که با ردیف «نرود»تمام می شود که یکی از آنها این است: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی خبر نرود به فال چندان اعتقادی ندارم اما گاهی محض سرگرمی و از سر تفنن و گاه برای این که تقصیر انجام دادن یا ندادن کاری را گردن حافظ بیندازم فال می گیرم! عجیب است که بارها طوری جوابم را داده که خودم مانده ام متحیر. آ ین بار برای رفتن به مکان های مصاحبه ا و انتخاب گزینه ها ، با حافظ م که «بروم» یا«نروم» برای یکی از مک ...
722754

فقط من این خواهش را دارم که جواد یادتان نرود!

+ ای شهید! ای آن که بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای، دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش! شهید آوینی- روحی فداه. +فقط من این خواهش را دارم که جواد یادتان نرود!
283603

ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

هر . به تماشایی رفته ست به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی با چشم نمی بیند یا راه نمی داند هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی "سعدی" برگرفته از کانال: @baran_e_del------------------------------------------------- متن کامل شعر: هر . به تماشایی رفته ست به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی با چشم نمی بیند یا راه نمی داند هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده ست کان جا نتواند رفت .شه دانایی امید تو بیرون برد از دل همه امیدی سودای تو خالی کرد از سر همه سو. زیبا ننماید سرو اندر نظر عق
405054

دودم به چشم . نرود....

خلاصه کن ای مرگ داستانم راکه خسته تر نکنم گوش دوستانم را...چنان بسوز که دودم بچشم . نرود...به گریه باز مینداز آسمانم را... . بهمنی
2465366

یادت نرود

یادت نرود به این مردم این دنیادریا بدهی، کویر پس می گیری...
1523087

ای کاش فقط یادمان نرود..

این جنگ هم تمام شد ای کاش فقط یادمان نرود... پیام های تبریک و شادباش سقوط گرو تروریستی و فتح الفتوح مردان خدا به هر نحو و با هر کلام و ادبیاتی دارد دست به دست ، گوشی به گوشی ٬ دهان به دهان و گوش به گوش می چرخد. ای کاش در این هیاهو، در این چرخیدن ها، در این نقل قول ها در این شاد باش ها و در این روز ها فراموش نکنیم و یادمان نرود. ی که ما در خواب ناز به سر می بردیم و همسر و مادران م ع حرم تسبیح به دست ذکر میگفتند تا دلشان آرام شود ، تا صبح شود و شب شود و این دوری تمام شود. یادمان باشد روزهایی که ما خوش بودیم و درگیر روزمرگی هایمان مثلاً رنگ سال، شب یلدا ،سالگرد ...
1934074

یادتان نرود محمد رضا را

یادتان نرود محمد رضا را؛ همه بدبختیهای شما مال این خبیث بود. این را یادتان نرود؛ ذکرش کنید. این طور نیست که حالایی که از ایران خارج شده، حالا شما دیگر بگویید گذشت، دیگر حرفش را نزنید؛ خیر این باید ذکرش زنده بماند تا آن وقتی که خودش و اربابش و دیگران رفتند، آن وقت که مدفون شدند؛ دیگر بعد از دفنش ما کاری نداریم!بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote19193
2697061

یادمان نرود.....

یادمان نرود که مدیونیمچه به چه به چه به چه به انقلاببرگرفته شده از sibesorkh124.blog.ir
993758

... شصت و دو ...

روز یازدهم مرداد ماه امسال ، ساعت هفت صبح ، او دلش میخواست میتوانست تا ابد در وان دراز بکشد و قصه ببافد . خیال کند و هیچ وقت از آن نقطه امن دنیا بیرون نرود . آب داخل چاه نرود . از وان بیرون بریزد . خانه را آب بگیرد . کوچه را آب بگیرد . تهران را آب بگیرد . در اخبار بگویند دنیا در حال غرق شدن است و منشا آن مشخص نیست و او همچنان دراز کشیده باشد ، با چشم های بسته ، در دیروز و فردا بچرخد و امروز را شروع نکند . ولی زندگی همیشه کارخودش را میکند . عقربه ها حرکت میکنند و هیچ وقت روی هفت نمیمانند . چراغ قرمز ها سبز میشوند . مترو ها به ایستگاه میرسند . و زندگی هیچ کجا منتظر او ...
889710

....

خسته ام، کاش .ی حال مرا می فهمید....غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است شده ام مثل مریضی که پس از قطع امید در پی معجزه ای راهی مشهد شده است ... خسته مثل پدری گوشه آسایشگاه که .ی غیر پرستار سراغش نرود خسته ام بیشتر از پیرزنی تنها که عید باشد، نوه اش سمت اتاقش نرود...
2422850

ویژگی های یک دختر متعادل

از کشفیات رفتار دختر متعادل با جنس مخالف(ببخشید جنس مکمل) چنان باید باشد که آدم شایسته در نرود و آدم ناشایست ور نرود.
355145

نرود میخ اهنی درسنگ

.ی که طعم زبان عسل نمی فهمدتوهرچه هم بخوانی غزل ؛ نمی فهمدحکایت نرود میخ اهنی درسنگ ؛مخوان که سنگ ضرب المثل نمی فهمدحدیث عاشقی به پایان نمی رسد اما...دریغ ودرد که این را اجل نمی فهمد
365902

.ء از یادمان نرود!

یادمان باشد آسایش امروز زندگی، مدیون حماسه آفرینی آنان است. یادمان نرود که باید جوابگو باشیم که «بعد از .ء چه کردیم». .ء شرمنده ایم! ارواح مطهر همه .ء شاد و یادشان گرامی باد. #گنجینه_علوی_ساوه 8379
1527691

چهار

امروز میتوانست یک پایان باشد. اما نبود. امروز یک اتمام حجت شد که و گوشم را پیچاند و گفت: هی تو، دیگر باید قوی باشی.. همه جور تحقیر را دیدی...همه جور بدبختی را کشیدی..لطف کن یادت نرود که این دو ماه ت چه طور گذشت..یادت نرود.
756601

خاطره ۲۳: می خواست یادش نرود .ش قضا شده

سرباز که بود، دو ماه صبح ها تاظهر آب نمی خورد. . نخوانده هم نمی خو.د. می خواست یادش نرود که دوماه پیش یک شب .ش قضا شده بود.
155183

توستاره توماه توکجای کجا میکشم نقش تورا ، مه گلرخ بیا ... ب

توستاره توماه توکجای کجا میکشم نقش تورا ، مه گلرخ بیا بشکنی گرشبی غرُق خانه دل قدغن میکنم که ، نیاید سحر شبی هرگزدل من بی توبه رویا نرود بی توهرگز به باغی ، به تماشا نرود ع. ماه ، تورا نقش قلبم می کنم عطر بوی تواز ، زینت تن نرود شب مهتاب وستاره ها زینت تو توبمان به برم هم عسل وهم غزلم توپری توغزل توترانه های دل نگاهت کند رها عطربهاری به تنم گل روی تو.هوس کرد هوا را به نفس آن نسیم دم تو ، داد غلام را نفس نگذارکه بخوانند غم هجران تورا تو نیایی وطنم ، ند مد بی تونفس غ..ر..آ
1924926

بارش این گستره ی تشویش

باید می نوشتم که یادم نرود. یادم نرود بیست و چهارم بهمن،که باران شیشه های تا ی ها را قطره قطره تار می کرد و دقیقه ای بعد بند می آمد، من هزار بار توی هر نقطه ای از این شهر که می رفتم، بغض و نگذاشتم این قطره های لعنتی سرازیر بشوند.
1955078

بارش این گستره ی تشویش

باید می نوشتم که یادم نرود. یادم نرود بیست و چهارم بهمن،که باران شیشه های تا ی ها را قطره قطره تار می کرد و دقیقه ای بعد بند می آمد، من هزار بار توی هر نقطه ای از این شهر که می رفتم بغض و نگذاشتم این قطره های لعنتی سرازیر بشوند.
791395

افتخاری: رضاییان به اروپا نرود، استقلالی می شود

خبرگزاری فارس: مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: اگر رامین رضاییان به اروپا نرود مطمئنا آ.ین بازیکن استقلال در نقل و انتقالات خواهد بود. ...
793044

در کوچک.. روی صندلی مقابل پله

حالم خوب است ...شور جوانی گرفته ام دلم برای هیچ چیز تنگ نشود برای شور اینجا تنگ می شود برای بیست وسه پله ای که مدام بالا میرویم وآ. .ی که همه لنگ میزنیم یادم نمیرود شب اول دیگر توان ایستادن نداشتم..یادم نمیرود که پاهایم داشت فریاد میکرد یادم نمی رود کودکی ام که با نگاه حسرت به بی سیم مادرم نگاه می. و دلم میخواست یکبارم شده من هاجر این بی سیم باشم یاد نرود غر نزنم یادم نرود که هر.ی بد باشد آقای کشاورزبد نیست و او نیتش خالص است یادم نرود که بچه هایش را چند روز تمام ندیده بود برای این کار برای عظمت این کار.. دلم تنگ است برای زمانی که پست بی سیم بگویم بسم الله ?...
774652

در کوچک.. روی صندلی مقابل پله

حالم خوب است ...شور جوانی گرفته ام دلم ب ای هیچ چیز تنگ نشود برای شور اینجا تنگ می شود بزای بیست وسه پله ای که مدام بالا میرویم وآ. .ی که همه لنگ میزنیم یادم نمیرود شب اول دیگر توان ایستادن نداشتم..یادم نمیرود که پاهایم داشت فریاد میکرد یادم نمیرد کودگی ام که بانگاه حسرت به بی سیم مادرم نگاه می. و دلم میخواست یکبازم شده من هاجر این بی سیم باشم یاد نرود غر نزنم یادم نرود که هر.ی بد باشد آقای کشاورز نیست و او نیتش خالص است یادم نرود که بچه هایش چند روز تمام ندیده بود برای این کار برای عظمت کار.. دلم تنگ است برای زمانی که پست بی سیم بگویم بسم الله الرحمن الرحیم...
2672849

یادمان نرود...

یادمان نرود که مدیونیمچه به چه به چه به چه به انقلاب
2742168

یادمان نرود.....

یادمان نرود که مدیونیمچه به چه به چه به چه به انقلاب
2323872

من خیلی معمولی هستم...

من آن قدر معمولی هستم که هیچ شیفته ی حرف زدنم نشود، قلب هیچ با دیدنم نلرزد، ی برای چشمانم نمیرد و قربان صدقه ی خنده هایم نرود. من آن قدر معمولی هستم که هیچ با خندیدنم، ته دلش ضعف نرود. هیچ از نبودنم غصه اش نگیرد و جای خالیم تو ذوق نزند...
2321894

رهرو آن است که هیچ وقت نرود

قیمت ها همه تغییر سکه برنج دلار و... حتی زکات فطره. اما این یارانه هنوز ثابت و ثابته عجب چیزیه این یارانه عجب ثابت قدم و مقاومه یکم ازش یاد بگیریم رهرو آن نیست که گهی تند و خسته رود رهرو آن است که اصلا نرود (ع از سایت اقتصادی ایران)
13073

از دل نرود همان که از دیده برفت ...

تا تو رفتی همه گفتند که از دل برود هر آن که از دیده برفت و در آن لحظه ی ناباوری و غصه ی من خندیدند و تو ای کاش می دانستی که در این تنگ بلور شفاف ماهی سرخ تو زندست هنوز و در این کلبه ی سرد یادگار تو به جاست و تو ای کاش می آمدی و می دیدی که از دل نرود هر انکه از دیده برفت . . . (فروغ فرخزاد)
1925228

تست قرابت معنایی (5)

همه ی گزینه ها به جز گزینه ...... با بیت (مپندار این شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من) تقابل معنایی دارد؟ ۱) چاره این است و ندارم به از این رای دگر که دهم جای دگر، دل به دل آرای دگر ۲) تو مپندار که مهر از دل محزون نرود آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود ۳) عندلیبِ گل رخسار دگر باشم به مرغ خوش نغمه ی گ ار دگر باشم به ۴) پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکی است نغمه ی بلبل و غوغای زغن هر دو یکی است * مفهوم کلی بیت صورت سوال ماندگاری عشق حتی بعد از مرگ است. گزینه ی (۱): شاعر ترجیح می دهد دل به دل آرای دیگری دهد که مفهومی متضاد با صورت سوال دارد. گزین ...
1014280

زن شهید حججى گفت: ‏سرش رفت تا روسری نرود ...

زن شهید حججى گفت: ‏سرش رفت تا روسری نرود ... در یکی از شبکه های اجتماعی ع بالا و مطلب زیر درج شده : "" زن شهید حججى گفت: ‏سرش رفت تا روسری نرود. ایشون زن بشار اسده و اینها زنهایی هستن که علیه بشار اسد میجنگند! حالا شما اگر به خاطر حفظ روسری کنار بشار اسد میجنگی دارى اشتباه میکنى. "" نظر شما چیه ؟ پاسخ 1: اگه به ظاهره که پرچم ی ها ( لا اله الله محمد رسول الله) و شعارهای خوبی میدن ولی ما کشته های جنگ را به اسم شهید اونم شهید م ع حرم میشناسیم شهید م ع حرم محسن حججی ، ما برای دفاع از کیان خودمون در پایگاهی دیگه می جنگیم . ضمن اینکه هر فرد مسلمانو غیر مسلمان برای ? ...
1512962

لبخند یادت نرود...

سعدیم شو و در بوستان و گلستانت مرا جای بده سهراب شو و راز گل سرخ را نشانم بده خیام باش و این دم حضورت را برای تنهایی های من غنیمت بشمار اگر اینها نیستی لبخند باش که نسیم لبخندت به هزار گلستان و بوستان گل سرخ وجود می بخشد شاعر بهترین شعرهای من لبخند یادت نرود... احسان کاظمی
777484

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگز از یاد من آن سرو .امان نروداز دماغ من سرگشته خیال دهنتبه جفای فلک و غصه دوران نروددر ازل بست دلم با سر زلفت پیوندتا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرودهر چه جز بار غمت بر دل مسکین من استبرود از دل من و از دل من آن نرودآن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفتکه اگر سر برود از دل و از جان نرودگر رود از پی خوبان دل من معذور استدرد دارد چه کند کز پی درمان نرودهر که خواهد که چو حافظ نشود سرگرداندل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود
1455929

میخواهم برای نبودنت مرثیه ها بسرایم ...

میخواهم از تو بنویسم که برای ایندگان بماند، برای ایندگانم بماند. بماند بلکه روزگار پیری دفترچه ام را باز کنم و ان همه خاطره را به یاد بیاورم و نم اشک به چشم بنشانم. میخواهم بنویسم که یادم نرود در مدت زمانی کوتاه چقدر خاطره ساختیم، رویا بافتیم و از اینده گفتیم. میخواهم بنویسم که یادم نرود اهنگ هایی که را که هنوز یاد تو را گاه مثل نسیم ملایم بهاری و گاه مثل یک رگبار به صورتم می کوبد. میخواهم بنویسم که یادم نرود چقدر دوستت داشتم و چقدر از یادم نخواهی رفت، چقدر در ذهنم پر رنگی و پر از نقش و نگاری. میخواهم بنویسم برای امروز که تمام شد و فرداهایی که در راهند . ب ...
1783902

سیره خوبان: کلاه سرتان نرود

کلاه سرتان نرود!روزی عده ای از بازاریان به دیدن علامه شیخ محمد تقی شوشتری(ره) رفتند. از وضعیت بازار ، احکام ید و فروش ، معاملات حلال و حرام ، احکام قرض و وام سخن گفتند. ایشان با حوصله به سوالات حاضرین جواب می دادند.در آ که حضار می خواستند مجلس را ترک کنند از شیخ خواستند که ادامه مطلب
912453

فقر سیاه طبقه منهای بی نهایت !(یک سخن)محمد کدخ. (عرفان)

روزی نیست که طبقه ای دیگر سر برنیاورد ،روزی نیست که طبقۀ فقرو محرومیت دورتر و فروتر نرود روزی نیست که طبقۀ تهیدستان و محرومان ، بیشتر وبیشتر در محاق تاریکی آسمان بدون ماه و ستاره فرو نرود . ادامه مطلب
2719107

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگز از یاد من آن سرو امان نروداز دماغ من سرگشته خیال دهنتبه جفای فلک و غصه دوران نروددر ازل بست دلم با سر زلفت پیوندتا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرودهر چه جز بار غمت بر دل مسکین من استبرود از دل من وز دل من آن نرودآن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفتکه اگر سر برود از دل و از جان نرودگر رود از پی خوبان دل من معذور استدرد دارد چه کند کز پی درمان نرودهر که خواهد که چو حافظ نشود سرگرداندل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود
278093

چرا این قدر تفریح و گشت و گذار می کنیم؟

پست 5010: به قلم حجة ال. مالک رجبی 191. «سلام. بسمه تعالی. نغمه ی عُشّاق. چرا این قدر تفریح و گشت و گذار می کنیم؟ چرا در زندگی انسان مدرن تفریح جایگاهی دارد که در زندگی انسان سنّتی ندارد؟ برای این که انسان مدرن نمی تواند با خودش تفریح کند. یعنی هروقت به خودش رجوع می کند از خودش بدش می آید. باغی در درون خودش ندارد که اگر ده سال هم مسافرت نرود هیچ وقت حوصله اش سر نرود. آدمی که تفکّر معنوی عمیقی دارد، اگر صد سال هم مسافرت نرود یک لحظه نمی گوید حوصله ام سر رفت. چون دائماً مشغول سیر در یک باغ درونی است. وقتی ما باغ درونی نداریم باید برویم با غهای بیرونی را ببینیم.
1502511

چادر سنگر یک بانوست

یادت نرود بانو! هربار که از خانه پا به بیرون میگذاری گوشه ی چادرت را در دست بگیر و آرام زیر لب بگو؛ ادامه مطلب
623132

مسلمان مستطیع اجازه حج نرفتن ندارد

. حوزه علمیه قم گفت: در طول تاریخ حکومت های ظالم در سرکار بودند، اما ائمه معصومین(ع) بدون توجه به این حکومت ها به حج رفتند، حج تمتع بر انسان مستطیع واجب است و چنین انسانی اجازه ندارد که به حج نرود. انسانی که با وجود مستطیع شدن به حج نرود، در هنگام مرگ یهودی یا نصرانی می میرد، ادامه مطلب
2727250

بسیج یک موجود متحرّک است

بسیج یک موجود متحرّک است، یک مجموعه ی زنده است، پویا است، مشغول رویش است، مشغول پیش روندگی است، باید رصد کرد که متوقّف نشود؛ باید رصد کرد که راه را خطا نرود، اشتباه نرود؛ باید رصد کرد که مورد آسیب قرار نگیرد، مریض نشود، ویروس های گوناگون در آن نفوذ نکنند. بیانات در دیدار ان ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
73187

دل نوشته ای برای آزیتا

تقدیم به تمام بودن ها....... و دلیل ماندن ها....به خدا حرف کمی نیست که مرد خار شودتو به من از سر نفرت نگاهی کردیو من بیچارهغیض شدم.....به خدا دل تنگم....من که با پای خودم ، شیشه ی تُنگ بلورین دلت نش.تم. ....من فقط خواهان کمکی آرامش از برای دل تو میگردم.....به خدا حرف کمی نیست که مرد خار شود....منم و نصف شب و فکر فرو رفته در .شه اینکه فردا......چه کنم حوصله ات سر نرود....✈️چه کنم طاقت این چرک نویس پر درد....این مرد....سر نرود از جامت.....من در .شه ی دریا بودم.....سرطان پیرم کرد. ....من در اَن.ه یک کلبه و یک سگ و درخت سروی که کنارش یک رود پُر از ماهی قرمز پُر از بوی علف و همان دریایی ،ک
1943236

کمی درباره فضای مجازی

ﻓﻌﺎﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎﺯی ﻭ ﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﺍی ﺩﻭ ﻨﺪﺍﻥ ﻣﺨﻮﺍﻫﺪ ... ﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ، ﺎهی ﺑﺎ ﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩی ﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻢ ... ﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ، ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎﺯی ﻫﻢ " ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ ..." ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺣﺴﺎﺏ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻦ ﺳﺎﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ می ﺁﻨﺪ ﻮﺍهی ﻣﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺎﺭﻫﺎﻤﺎﻥ ... ﻧﻨﺪ ﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ... ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ یﻏﻔﻠﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺧــــــــــﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ !... ﺎهی ﺭﻭی ﻣﺎﻧﺘﻮﺭ ﺑﺴﺒﺎﻧﻢ : " ﻭﺭﻭﺩ ﺷـــــﻄﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ " ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺳتی ﻪ ﻠ ﻣﻨﺪ ، ﺸمی ﻪ ﻣﺒﻨﺪ ، ﻭ ﻮشی ﻪ ﻣﺸﻨﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ ... ﻭ ﺑﺪ? ...

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من