بیت های دوست داشتنی11


2236763

بیت های دوست داشتنی11

همراه بسیار است، اما همدمی نیست مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست فاضل جانِ نظری
1214025

671- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
1215770

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
1351759

آقا گمانم من شما را دوست ...

آقا گمانم من شما را دوست ...حسی غریب و آشنا را دوست ... نه ! نه !چه میگویم فقط این که ...آیا شما یک لحظه ما را دوست ...؟ منظور من این که شما با من ...من با شما این قصه ها را دوست ... ای وای ! حرفم این نبود اما ...سردم شده آب و هوا را دوست ... حس عجیب پیشتان بودن ...نه ! فکر بد نه ! من خدا را دوست ... از دور می آید صدای پا ...حتی همین پا و صدا را دوست ... این بار دیگر حرف خواهم زد ...آقا گمانم من شما را دوست ... " نجمه زارع "
1302952

من از عهد آدم تو را دوست دارم..

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور
2177063

تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم
2684762

من از عهد ادم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور
184258

تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم#قیصر_امین_پور
1872440

سعدی ِ خوب

سلام ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رس رسان دوست دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامهربان دوست گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست گر آستین دوست بیفتد به دست من چندان که زنده ام سر من و آستان دوست بی حسرت از جها? ...
76483

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم قیصر امین پور
463141

نمیتونی منو گیج کنی!

.ب موقع خواب گفتم بذار یکم باران مهر رو بزارم سرکار و گیجش کنم از یکی از نوستالژی های کودکیمون که برای حداقل یه هفته دستمون بهش بند بود استفاده . و سریع گفتم: باران مهر دوست من دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه ،دوست بشه دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشیگفت:یه بار دیگه بگو. دوباره سریع گفتم و به بابایی گفتم میخوان باران رو گیج کنم. اون موقع یکهوویی و سریع باران مهر گفت: چرا گیج بشم دوست تو و دوست من میخوان باهم دوست بشن تو میخوای بدونی منم دلم میخواد باهاش دوست بشم یا نه
1478445

دوست

نازنینا، دوست یعنی انتخاب یعنی از بنده سلام از تو جواب دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟ دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟ دوست یعنی مطلبت را دیده ام یعنی احوال تو را پرسیده ام دوست یعنی در رفاقت کاملی دوست یعنی: نیستی و... در دلی دوست یعنی: دوستی را لایقم؟ تو حقیقت، من مجازی عاشقم دوست یعنی کار و بارم خوب نیست تو نباشی، روزگارم خوب نیست دوست یعنی بغض لبخندم ش ت دوری و جای تو گلدانی نشست دوست یعنی مثل جان و در تنی دوست یعنی خوب شد تو با منی دوست یعنی حسرت و لبخند و آه میشوم دلتنگ رویت گاه گاه دوست یعنی جای پایت بر دل است دوری از تو جان شیرین مشکل است دوست ی? ...
1889731

من او را دوست داشتم

او شعر را دوست داشتخیال پردازی و سفر رامن او را دوست داشتماو شب را دوست داشتآوازِ جیرجیرک و صدایِ بغضِ شمعدانی رامن او را دوست داشتماو مویِ بافته دوست داشتعطر قهوه و سیگار رامن او را دوست داشتماو باران را دوست داشتپاییز را و رنگین کمان رامن او را دوست داشتممن او را دوست داشتممن او را دوست داشتمو او شنیدنِ این جمله راحامد نیازی
2116553

من از عهد آدم...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ، تو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم ، تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم ، تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم ، تو را دوست دارم- قیصر امین پور
1010141

تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست می دارم

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که اب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که مهو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به ارزوهای مهالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطردود لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین افتاب گردانبرای بفشیه بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن د ...
1046998

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم (قیصر امین پور)
2217114

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور
956428

مقاله دوستی و دوست ی.

مقاله دوستی و دوست ی.مقاله دوستی و دوست ی.. مقاله در مورد دوستی و دوست ی.راه های دوست ی. در جامعهروش های دوست ی. در اینترنتمقاله دوستی و دوست ی.. مقاله دوستی و دوست ی.شیوه های دوست ی.تحقیق درباره رشته روانشناسی فردیفهرست موضوعات :مقدمه : .۱دوستی یعنی چه ؟ ..۱بهترین دوستان ..۲معیار دوستی .۳نقش دوست در زندگی ۵ویژگیهای یک دوست خوب .۷دانش دوستی و آداب آن ...
8217

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور برای ورود به کانال تلگرامی ما اینجا کلیک کنید
2546369

دوست داشتن یعنی...

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن ...
441423

عاشقانه

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پورhttp://www.asheghaneha.ir/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85/#more-4976
1999605

تحقیق درباره دوست ی

15- تحقیق درباره دوستی و دوست ی تحقیق درباره دوستی و دوست ی ,تحقیق درباره دوستی و دوست ی ,سایت علمی و پژوهشی آسمان مقاله دوستی و دوست ی کلمات کلیدی : تحقیق در مورددوستی و دوست ی , تحقیق درباره ما قوانین و www.hawzah we would like to show you a description here but the site won’t allow us.images of تحقیق درباره دوست ی تحقیق درباره آیین راستین دوست ی تحقیق درباره آیین راستین دوست ی تعداد صفحات تحقیق درباره آیین راستین دوست ی | فروشگاه روش های دوست ی در اینترنت و روش های دوست ی در و روش های دوست ی در مدرسه و راه روش های دوست ی و دوست ماندن - آکا اهمیت دوست و نقش انکار ناپذیر دوست و دوست ی بر ی پوشیده نس ...
77743

تو را دوست میدارم:)

و را به جای همه .انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که اب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه .انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفتدوست می دارم ...تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت . به ارزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطر بوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین افتاب گردانبرای بنفشیه بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داش...
368641

هنوزم دوستت دارم عشقم

تو را به جای همه .انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه .انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت . به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داش...
607985

مقاله دوستی و دوست ی.

مقاله دوستی و دوست ی.مقاله دوستی و دوست ی.. مقاله در مورد دوستی و دوست ی.راه های دوست ی. در جامعهروش های دوست ی. در اینترنتمقاله دوستی و دوست ی.. مقاله دوستی و دوست ی.شیوه های دوست ی.تحقیق درباره رشته روانشناسی فردیفهرست موضوعات :مقدمه : .۱دوستی یعنی چه ؟ ..۱بهترین دوستان ..۲معیار دوستی .۳نقش دوست در زندگی ۵ویژگیهای یک دوست خوب .۷دانش دوستی و آداب آن .۸نوع دوستی در عین فردگرائی .....
562758

مقاله دوستی و دوست ی.

مقاله دوستی و دوست ی.. مقاله در مورد دوستی و دوست ی.راه های دوست ی. در جامعهروش های دوست ی. در اینترنتمقاله دوستی و دوست ی.. مقاله دوستی و دوست ی.شیوه های دوست ی.تحقیق درباره رشته روانشناسی فردیفهرست موضوعات :مقدمه : ……………………………………………………………………………………….۱دوستی یعنی چه ؟ …………………………………………………………………………..۱بهترین دوستان ……………………………………………………………………………..۲معیار دوستی ……………………………………………………………………………….۳نقش دوست در زندگی ……………………………………………………………………۵ویژگیهای یک دوست خوب ……………
628989

شعربسیار زیبای حضرت دوست از سعدی

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست دوست گر با ما بسازد .تی باشد عظیم ور نسازد می بباید ساختن با خوی دوست گر قبولم می کند مملوک خود می پرورد ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوست هر که را خاطر به روی دوست رغبت می کند بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست هر .ی بی خویشتن جولان عشقی می کند تا به چوگان که در خواهد فتادن گوی دوست دشمنم را بد نمی خواهم که آن بدبخت را این عقوبت بس که بیند دوست همزانوی دوست هر .ی را دل ب?...
2685092

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست میدارم

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن ? ...
69198

انقلاب، خدا و دوستی های گهر ساز

دوست یک نام است، برای افراد متعددی که بیرون از حیطه نسبت های خانوادگی با آنها ارتباط داریم. اما .انی که مصداق نام دوست هستند، تفاوت های بسیاری با هم دارند. به همین جهت ناچاریم با خلق صفت هایی در میان این بسیار .ان، تمایز ایجاد کنیم. مثل دوست صمیمی، دوست قدیمی، دوست دانشکده، دوست همکار، دوست جان جانی، دوست حقیقی، مثلا دوست، دوست نما و .... این ها همه دوست اند، اما هر یک در موقعیت های گوناگون نسبتی با ما پیدا کرده اند، و همه یک نام اختیار کرده اند. اگر قرار است در باره دوست صحبت کنیم، پیش از هر چیز باید معین کنیم با کدام مصداق مشخص از دوست سروکار دار...
1166410

تو را دوست دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطربوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان برای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه ? ...
912291

دوستت دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه .انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به جای همه .انی که ندیده ام دوست می دارمتو را برای لبخند تلخ لحظه ها و پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارمتو را به اندازه همه .انی که نخواهم دید دوست می دارمتو را به اندازه قطرات باران، اندازه ستاره های آسمان دوست می دارمتو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارمتو را به جای همه .انی که نمی شناخته ام دوست می دارمتو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارمتو را به جای تمام .انی که دوست نمی دارم دوست می دارم احمد شاملو
278329

من غنچه ها را دوست دارم

من غنچه ها را دوست دارمپروانه ها را دوست دارمگنجشک کوچک را که دارد شوق پروازبا آن نگاه مهربانش دوست دارممن ماه و خورشید درخشانبر پهنه ی این آسمان را دوست دارممن هر گل زیبای خوشبوروییده در دشت و دمن را دوست دارممن ک.شان را دوست دارمرنگین کمان را دوست دارمدریا و . موج جوشانبر ساحل و بر ماسه ها را دوست دارممن هر شهاب و هر ستارهآن ابرهای . ..ان میان آسمان را دوست دارمدنیای ما زیباست زیبامن خالق دنیای زیباپروردگار مهربان را دوست دارم
2720575

ترا / مصطفی علوی

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم«مهدی اخوان ثالث»تو را بی دوست دارمگرفتار،دپرس،پکر دوست دارمگِل آلوده باشی که ماهی بگیرممن این وضع را بیشتر دوست دارمگُهر خیزی و خاک پر گوهرت رااز این رو که دارد گُهر دوست دارمو این سفره را تا زمانی که پهن استبه اندازه ی صد نفر دوست دارمنه در فکر تولید علمم نه دانشفقط واردات شکر دوست دارمجهان پیش می تازد اما کماکانتو را توی عصر حجر دوست دارمپدر دار هستی و تاریخ داریولی من تو را بی پدر دوست دارمدلیلش دکلهای نفت است بی شکتو را ذره ای هم اگر دوست دارم#مصطفی_علوی
355148

قیصر امین پور، من از عهد آدم تو را دوست دارم

قیصر امین پور ، من از عهد آدم تو را دوست دارم من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم(قیصر امین پور)
629351

(بدون عنوان)

تو را به جای همه .انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه .انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت . به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطر بوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه .انی که ندیده ام دوست ...
1715237

من از عهد آدم تورادوست دارم...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصرامین پور
1729279

من از عهد آدم تورادوست دارم...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصرامین پور
986468

تو را دوست می دارم

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم دوست می دارم.جز تو ، که مرا منع تواند کرد؟من خود،خویشتن را بساندک می بینم.پ.ن:می گویند دوست داشتن برتر از عشق است!
291312

پست پیشنهادیbahar alone

زیباترین شعر قیصر امین پور من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مُبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
192192

دوست دارمت

قلبم دهد ندا که تو را دوست دارمت من در تعجبم که چرا دوست دارمت!؟ خیلی .ان میان دلم جا گرفته اند اما تو را به طرز جدا، دوست دارمت! گویی که عشق تو شده واجب به گردنم با نیت رضای خدا دوست دارمت باب الجواد و پنجره فولاد و انقلاب هر گوشه ای ز صحن و سرا دوست دارمت شاید که این . به تو دل را شفا دهد اصلا برای .ب شفا دوست دارمت در بیت آ.م به تو گویم حقیقتی اینک به قدر ارض و سما دوست دارمت تاریخ سرودن: 94/2/21
2114547

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daramمتن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمیدست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میکنمزندگ? ...
2114536

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daram متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میک? ...
1491685

من این منِ مز ف دوست دارمت...

دارم ! ببین ... چه خیر و چه شر، دوست دارمت! بی استخاره های پدر دوست دارمت سوگند می خورم به اوستا، به یَشت ها آتش به جان و خون به جگر دوست دارمت احرام بسته ام حَجَرُ الاَبیَضِ تو را قدر تمام عمر بشر دوست دارمت من... این منی که می روم از خود برای تو من... این منی که بی ته و سر دوست دارمت - این شعر بی ملاحظه عاشقانه را بی نقد هارمونیک اثر دوست دارمت مثل قطار، موقع و تخته نرد مثل تمام طول سفر دوست دارمت دیگر رسیده است به اینجام ...! گوش کن!!! من این منِ مز ف دوست دارمت! لعنت به هندی تلویزیون و من... لعنت به هر «ندارم» و هر « دوست دارمت» امید نقوی
25280

دوست داشتن...(۴)

عشق هرجه دیر تر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر.عشق نیرویی است در عاشق ، که او را به معشوق می کشاند ؛ و دوست داشتن جاذبه ای است در دوست ، که دوست را به دوست می برد.عشق ، تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.عشق ، معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند ، زیرا عشق جلوه ای از خودآگاهی و روح تاجرانه یا جانورانه آدمی است ، و چون خود به بدی خود آگاه است ، آن را در دیگری می بیند ؛ از او بیزار می شود و کینه برمی گیرد . اما دوست داشتن ، دوست را محبوب و عزیز می خواهد و می خواهد که همه ی دل ها آنچه را او از دوست در خود دارد ، داشته باشند...
1954590

...

با دوستم مشاعره می رسیدم به این شعر قشنگ بخونیدش :) این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست دل زنده می شود به امید وفای یار جان می کند به سماع کلام دوست تا نفخ صور بازنیاید به خویشتن هرک اوفتاد مست محبت ز جام دوست من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست رنجور عشق به نشود جز به بوی یار ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست وقتی مملکت خویش بودمی اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست گر دوست را به دیگری از من فراغتست من دیگری ندارم قایم مقام دوست بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای هم چاره ...
1695303

تو را دوست می دارم

"تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطر بوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتا ...
2309585

دوست می داشتم

من دلم را که می­تپد با تو ـ گرچه گمراه ـ دوست می­ دارم با تو معدود خنده­هایم را ـ گرچه کوتاه ـ دوست می­ دارم چشم خود را که دیده بود تو را، دست خود را که چیده بود تو را پای خود را که مدتی شده بود با تو همراه، دوست می ­دارم هر ی را که دارد از تو نشان، همه را فارغ از زمان و مکان مثل ع عروسی­ات که در آن، شده­ای ماه دوست می ­دارم غصه را در پیِ رمیدن تو، گریه را د سِ ندیدن تو لحظه­ای را که بعد دیدن تو، می­کشم آه دوست می ­دارمیادم آمد... غزل که می­گفتم؛ دوست می­داشتی و می­خو به همین خاطر است شعرم را گاه و بی­گاه دوست می­ دارم تو عیار محبتم شده­ای، دوستت دوست ...
1984251

خانه دوست (۶)

خانه دوست کجاست؟ خانه دوست همین است تو اگر دوست بداری او را خانه اش در دلِ توست گردِ غفلت به دلت بنشسته آب و جارو بزن این خانه ی دل را بتکان این همه اندوه ز دل که دلت خانه ی اوست دیگر اکنون مپرس خانه دوست کجاست؟ تو اگر دوست بداری او را خانه اش در دلِ توست آری آن دوست خداست خانه اش در دلِ توست... # شاعر رضا باقری # # خانه دوست اینجاست # خانه دوست کجاست # خانه دوست داشتنی # خانه ی دوست همین است # خانه خدا # آن دوست خداست # خانه دوست دل است # دوست خانه # دوست خدا #
2256234

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می دهد نشان جلال و جمال یار خوش می کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خویش که نثار دوست شکر خدا که از مدد بخت کارساز بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست ماییم و آستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست دشمن به قصد حافظ اگر دم زند ...
1068151

دوست خوب من

درود و هزاران درود بر دوست که بهترین نعمت دنیاست دوست همراز و همدل، غمخوار و یاور محرمترین و صد بهترین است یک دوست خوب بهترین است به هنگام سختی و درد و رنج شود همراه و تکیه گاه دوست به وقت هدایت او بهترین است مهر و وفا و عهد و پیمان همه صفات دوست خوب است بنازم من به ناز زیبای محبوب که برد آدمی را تا به فلک با شادیت شاد و خندان بود با غمهایت غمگین شود دوست چه خوب و پرنعمت است دوست خوب
1306437

انتظار ۱۳۸ _ را دوست دارم

را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ❤️ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ❤️ را دوست دارم ،می دانم که شما می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ❤️ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ❤️ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورشما ، مشامم نا سپاس است ❤️ را دوست دارم باتکرار"لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ❤️ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است (ع ) ❤️ را دوست دار? ...
1136183

هنوز معتقدم عشق با دوست داشتن متفاوت است

تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم تورا به اندازه ی همه ی انی که نخواهم دید دوست می دارم تو را به جای همه ی انی که نمی شناخته ام دوست می دارم تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم تو را به جای تمام انی که دوست نمی دارم دوست می دارم..." قسمتی از اشعار پل الووار ، ترجمه احمد شاملو " + و دختری که معتقد بود عشق با دوست داشتن متفاوت است... و دختری که معتقد بود دوست داشتن مقدس تر است... و دختری که می خواست عاشق نشود اما بتواند بی نهایت دوست بدارد! +و این سه نقطه ها، مثل علامت تعجب خ? ...
1183571

دوست می دارم

من دلم را که می تپد با تو ــ گرچه گمراه ــ دوست می دارم با تو معدود خنده هایم را ــ گرچه کوتاه ــ دوست می دارم چشم خود را که دیده بود تو را دست خود را که چیده بود تو را پای خود را که مدتی شده بود با تو همراه، دوست می دارم هر ی را که دارد از تو نشان همه را فارغ از زمان و مکان مثل ع عروسی ات که در آن شده ای ماه، دوست می دارم غصه را در پی رمیدن تو گریه را در پس ندیدن تو لحظه ای را که بعد دیدن تو می کشم آه...دوست می دارم یادم آمد...غزل که می گفتم دوست می داشتی و می خو به همین خاطر است شعرم را گاه و بی گاه دوست می دارم تو عیار محبتم شده ای دوستت دوست، دش ...
1738042

انتظار ۲۳۱ _ را دوست دارم

⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است ⚜ را دوست دارم با چشم های م? ...
2662081

گلچین زیباترین شعر در مورد جفای دوست

شعر در مورد جفای دوست شعر در مورد جفای دوست ,شعر درباره جفای دوست,شعر برای جفای دوست,شعر در باره جفای دوست,شعر با جفای دوست,شعر درمورد جفای دوست,شعر با کلمه جفای دوست,شعر با کلمه ی جفای دوست,شعری در مورد جفای دوست,شعری درباره جفای دوست,شعر درباره ی جفای دوست,شعر ک نه در مورد جفای دوست,شعر مفهومی در مورد جفای دوست,شعرهای ک نه در مورد جفای دوست در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جفای دوست برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید دلم سوجه ز غصه وربریجه جفای دوست را خواهان ترستم مو آن عودم میا ...
6873

تو را دوست دارم

فصل ها عوض میشود ولی هوا هنوز هوای توست نمی روم، ز کوی تو نمی شوی، فراموش من نمی خوانم، جز عاشقانه ای برای تو نمی بینی، تمنای من نمی جویم، جز ره رسیدن به تو نمی پرسی، حال زار من من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور دریافت
550980

(بدون عنوان)

تورابه جای همه ی .انی که نشناخته ام دوست می دارم.. تورابرای برفی که آب میشود دوست میدارم تورابرای دوست داشتن دوست میدارم.. برای اشکی که خشک شدوهیچوقت نریخت، لبخندی که محوشدوهیچگاه نشکفت دوست میدارم.. به خاطرنابودی توهم وخیال دوست میدارم.. تورا بـــــرای دوســـــــت داشتن دوست میدارم.. تورابه خاطر همه ی .انی که ندیده ام دوست میدارم.. تورابه خاطرهمه ی .انی که نخواهم دید دوست میدارم تورابه اندازه ی خودت به اندازه ی قلب پاکت دوست میدارم تورابه جای تمامی .انی که دوست ندارم… دوست میـــــدارم..
2091469

سایت دوست ی

searches related to سایت دوست ی سایت دوست ی دختر سایت دوست ی در تلگرام سایت دوست ی خارجی سایت دوست ی راحت سایت دوست ی جهانی سایت دوستی رایگان دوست ی آنلاین تهران دوست ی آنلاین چت
2622980

که حتی شوهرت را دوست دارد

تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمی
2611098

که حتی شوهرت را دوست دارد

تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمی

بیت های دوست داشتنی11