بیت های دوست داشتنی11


1215770

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
2885447

*دارم هوس وص ای دوست*

دارم هوس وص ای دوست دائم منم و خی ای دوست این مرغ ز جالها رهیده افتاد عجب ب ج ای دوست رندی چو مرا بدید این حال گفتا ک خوشا ب ح ای دوست در جال فتاده ای ولیکن پرواز دهند و ب ای دوست پرواز برون ز حدّ و احصا آنی چو هزار س ای دوست دیده ب امید این نویدش دارم به ره نو ای دوست در خواب روم مگر ک بینم با چشم دگر جم ای دوست در وصف تو هر که را ک دیدم مات تو بُده است و ل ای دوست ای آن ک فرشتگان رحمت رسمی بود از خی ای دوست ای آنکه مجرّه هست و بیضا تصویر ز خط و خ ای دوست ای آن که زمین و آسمانها ظلّی بود از ظل ای دوست ای نور روان و دیدگانم هرگز نبود زو ای دوست در آی ...
1302952

من از عهد آدم تو را دوست دارم..

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور
2684762

من از عهد ادم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور
184258

تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم#قیصر_امین_پور
3078016

تو را دوست دارم....

تو را دوست دارم، نه برای آب. تو را دوست دارم، نه برای نان. تو را دوست دارم، نه برای خانه ای گرم. تو را دوست دارم، نه برای لباس تن. تو را دوست دارم نه برای خاطر خواسته هایم. تو را دوست دارم نه برای نیازهایم. تو را دوست دارم، تو را برای تو دوست دارم. تو را دوست دارم، نه برای نوازش دستهایت. تو را دوست دارم نه برای خاطر شنیدن حرفهایم. تو را دوست دارم، نه برای بودنت. تو را دوست دارم، نه برای حجم تنهاییهایم. تو را دوست دارم، تو را برای دوست داشتن دوست می دارم. تو را دوست دارم، نه برای خواستنم که خواستنی ترین هستی. تو را دوست دارم، نه برای خواستنت. تو را دوس? ...
1872440

سعدی ِ خوب

سلام ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رس رسان دوست دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامهربان دوست گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست گر آستین دوست بیفتد به دست من چندان که زنده ام سر من و آستان دوست بی حسرت از جها? ...
1046998

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم (قیصر امین پور)
2217114

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور
956428

مقاله دوستی و دوست ی.

مقاله دوستی و دوست ی.مقاله دوستی و دوست ی.. مقاله در مورد دوستی و دوست ی.راه های دوست ی. در جامعهروش های دوست ی. در اینترنتمقاله دوستی و دوست ی.. مقاله دوستی و دوست ی.شیوه های دوست ی.تحقیق درباره رشته روانشناسی فردیفهرست موضوعات :مقدمه : .۱دوستی یعنی چه ؟ ..۱بهترین دوستان ..۲معیار دوستی .۳نقش دوست در زندگی ۵ویژگیهای یک دوست خوب .۷دانش دوستی و آداب آن ...
2806782

ایران را دوست دارم / علی اشرف درویشیان

ایران را دوست دارم چون که مزرعه های سرسبز و معطر برنج شمال را دوست دارم .چون جنگل های انبوه مازندران و رشت را دوست دارم .ایران را دوست دارم چون فردوسی و شاهنامه اش را دوست دارم .چون رستم و سهراب و گردآفرید و تهمینه را دوست دارم . چون شیراز را دوست دارم. حافظ و سعدی را دوست دارم .چون کرمانشاه را دوست دارم و ابوالقاسم لاهوتی شاعر نامدار کرمانشاهی را دوست دارم .باغ های کرمانشاه و درخت های آلوچه و انگور و سیب و گل اش را دوست دارم . چون بیستون و شیرین و فرهاد را دوست دارم .چون لاله های واژگون لرستان را دوست دارم . ایران را دوست دارم زیرا محمد مصدق , خسرو روزبه , خسر ...
562758

مقاله دوستی و دوست ی.

مقاله دوستی و دوست ی.. مقاله در مورد دوستی و دوست ی.راه های دوست ی. در جامعهروش های دوست ی. در اینترنتمقاله دوستی و دوست ی.. مقاله دوستی و دوست ی.شیوه های دوست ی.تحقیق درباره رشته روانشناسی فردیفهرست موضوعات :مقدمه : ……………………………………………………………………………………….۱دوستی یعنی چه ؟ …………………………………………………………………………..۱بهترین دوستان ……………………………………………………………………………..۲معیار دوستی ……………………………………………………………………………….۳نقش دوست در زندگی ……………………………………………………………………۵ویژگیهای یک دوست خوب ……………
2685092

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست میدارم

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن ? ...
69198

انقلاب، خدا و دوستی های گهر ساز

دوست یک نام است، برای افراد متعددی که بیرون از حیطه نسبت های خانوادگی با آنها ارتباط داریم. اما .انی که مصداق نام دوست هستند، تفاوت های بسیاری با هم دارند. به همین جهت ناچاریم با خلق صفت هایی در میان این بسیار .ان، تمایز ایجاد کنیم. مثل دوست صمیمی، دوست قدیمی، دوست دانشکده، دوست همکار، دوست جان جانی، دوست حقیقی، مثلا دوست، دوست نما و .... این ها همه دوست اند، اما هر یک در موقعیت های گوناگون نسبتی با ما پیدا کرده اند، و همه یک نام اختیار کرده اند. اگر قرار است در باره دوست صحبت کنیم، پیش از هر چیز باید معین کنیم با کدام مصداق مشخص از دوست سروکار دار...
1166410

تو را دوست دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطربوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان برای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه ? ...
355148

قیصر امین پور، من از عهد آدم تو را دوست دارم

قیصر امین پور ، من از عهد آدم تو را دوست دارم من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم(قیصر امین پور)
986468

تو را دوست می دارم

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم دوست می دارم.جز تو ، که مرا منع تواند کرد؟من خود،خویشتن را بساندک می بینم.پ.ن:می گویند دوست داشتن برتر از عشق است!
192192

دوست دارمت

قلبم دهد ندا که تو را دوست دارمت من در تعجبم که چرا دوست دارمت!؟ خیلی .ان میان دلم جا گرفته اند اما تو را به طرز جدا، دوست دارمت! گویی که عشق تو شده واجب به گردنم با نیت رضای خدا دوست دارمت باب الجواد و پنجره فولاد و انقلاب هر گوشه ای ز صحن و سرا دوست دارمت شاید که این . به تو دل را شفا دهد اصلا برای .ب شفا دوست دارمت در بیت آ.م به تو گویم حقیقتی اینک به قدر ارض و سما دوست دارمت تاریخ سرودن: 94/2/21
291312

پست پیشنهادیbahar alone

زیباترین شعر قیصر امین پور من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مُبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
2114536

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daram متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میک? ...
25280

دوست داشتن...(۴)

عشق هرجه دیر تر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر.عشق نیرویی است در عاشق ، که او را به معشوق می کشاند ؛ و دوست داشتن جاذبه ای است در دوست ، که دوست را به دوست می برد.عشق ، تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.عشق ، معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند ، زیرا عشق جلوه ای از خودآگاهی و روح تاجرانه یا جانورانه آدمی است ، و چون خود به بدی خود آگاه است ، آن را در دیگری می بیند ؛ از او بیزار می شود و کینه برمی گیرد . اما دوست داشتن ، دوست را محبوب و عزیز می خواهد و می خواهد که همه ی دل ها آنچه را او از دوست در خود دارد ، داشته باشند...
1954590

...

با دوستم مشاعره می رسیدم به این شعر قشنگ بخونیدش :) این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست دل زنده می شود به امید وفای یار جان می کند به سماع کلام دوست تا نفخ صور بازنیاید به خویشتن هرک اوفتاد مست محبت ز جام دوست من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست رنجور عشق به نشود جز به بوی یار ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست وقتی مملکت خویش بودمی اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست گر دوست را به دیگری از من فراغتست من دیگری ندارم قایم مقام دوست بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای هم چاره ...
2256234

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می دهد نشان جلال و جمال یار خوش می کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خویش که نثار دوست شکر خدا که از مدد بخت کارساز بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست ماییم و آستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست دشمن به قصد حافظ اگر دم زند ...
3007552

در زدم و گفت کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

در زدم و گفت کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوستگفت در آن دوست چیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوستگفت اگر دوستی ! از چه در این پوستی ؟دوست که در پوست نیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوستگفت در آن آب گل دیده ام از دور دلاو به چه امید زیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوستگفتمش اینهم دمیست ، گفت عجب عالمیستساقی بزم تو کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوستدر چو به رویم گشود ، جمله بود و نبوددیدم و دیدم یکیست ، گفتمش ای دوست ، دوستمعینی کرمانشاهی
1738042

انتظار ۲۳۱ _ را دوست دارم

⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است ⚜ را دوست دارم با چشم های م? ...
2871852

کمانِ دوست

کمان دوست باد صبا، چون بوزد از مکان دوست گویا رسیده موسم گل، از دهان دوست هر غنچه تا به سوی فلک سرکشد، ولی؛ کی می رسد همو به مقام و زمان دوست از دست جور و عشوه که از یار می رسد دل را رسیده داد و فغان از امان دوست در دل رسیده تیر غمش، با هزار سوز انگار می شود رها، همه مهر از کمان دوست "رهرو"، بدان که دیده ات از گریه آب شد آری؛ نداشتی خبری از نهان دوست هادی دهقانیان نصرآبادی 31 مرداد 1396
550980

(بدون عنوان)

تورابه جای همه ی .انی که نشناخته ام دوست می دارم.. تورابرای برفی که آب میشود دوست میدارم تورابرای دوست داشتن دوست میدارم.. برای اشکی که خشک شدوهیچوقت نریخت، لبخندی که محوشدوهیچگاه نشکفت دوست میدارم.. به خاطرنابودی توهم وخیال دوست میدارم.. تورا بـــــرای دوســـــــت داشتن دوست میدارم.. تورابه خاطر همه ی .انی که ندیده ام دوست میدارم.. تورابه خاطرهمه ی .انی که نخواهم دید دوست میدارم تورابه اندازه ی خودت به اندازه ی قلب پاکت دوست میدارم تورابه جای تمامی .انی که دوست ندارم… دوست میـــــدارم..
2611098

که حتی شوهرت را دوست دارد

تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمی
2622980

که حتی شوهرت را دوست دارد

تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمی
1364466

هر چه قدر

هرچه قدر هم به عنوان یک دوست دلم ازت بشکنه ها ... باز هم عاشقانه دوستت دارم ای دوست .. ای یار همیشگی قلب من . یاد قند و عسل مولانا افتادم که می گفت .. بر من در وصل بسته می دارد دوست ... دل را به فراق خسته می دارد دوست اینک من و دل ش تگی بر در اوست .. چون دوست دل ش ته می دارد دوست
20358

حضرت دوست

چیزی به دل ندارم ، جز مهربانی ای، دوست ازبس که می کُنددل, خانه تکانی ای دوست دیروز رفت و بگذشت،اکنون به وقت ِامروز (فردا) خبرندارد از زندگــــــانی ای دوست از کی کنم شکایت، تا کی هــــوای گریه؟! از هیچ . ندیدم نامهربـــانی ای دوست شـــــاید به قدر کافی ، یادت نکرده باشم دلخـــور نباش هرگز،تا می توانی ای دوست هرشب که می نشیند ، ماه ِتو در خیــــالم باشــــوق آن پُرم از، شور جوانی ای دوست درفصل برگ ریزان صــــاحبدلی چنین گفت بادوست میتوان رفت،تا بی خزانی ای دوست محکوم غایبت باز ، در دادگاهت ای دوست تبع
2713096

سایت دوست ی راحت

searches related to سایت دوست ی سایت دوست ی دختر سایت دوست ی در تلگرام سایت دوست ی خارجی سایت دوست ی راحت سایت دوست ی جهانی سایت دوستی رایگان دوست ی آنلاین تهران دوست ی آنلاین چت سلام عزیزان دل تو گوگل بزنید گمرک چت یعنی سرچ کنید گمرک چت از این طریق میتونید دوست های زیادی پیدا کنید www.1000anlin.tk
2605866

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

این شعر از پل الووار ترجمه احمد شاملو هستش که الان همسرم برایم ارسال د به احترام ایشون و به خاطر اینکه این شعر رو خیلی دوسش داره در این پست منتشر می کنم. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی ? ...
4470

مهر تابان

تو را ای مهر تابان دوست دارم تو را ای بهتر از جان دوست دارم تو را اندازه ی این نسترن ها چو بوی یاس ایوان دوست دارم شبیه عطر نرگس های وحشی رها در دست طوفان دوست دارم تو را اندازه ی بیت. ابربه قدر لطف باران دوست دارم تو را همسایه با مهتاب و رویا در این سوز زمستان دوست دارم خیال دلنشین روشنت را به دور از نقش نسیان دوست دارم الا ای یوسف مصری کجاییتو را ای گنج پنهان دوست دارم خدا را انتظارم کُشت ، برگرد !تو را ای ماه کنعان دوست دارم#افروز_عسکری
2440212

من تو رو دوست دارم تو اونو دوست داری اون منو دوست داره

توی این دنیا اگر من یکی رو دوست دارم اون یکی دیگه رو دوست داره که اون یکی منو دوست داره اما من اون یکی رو دوست ندارم این ح همینجوری دست به دست می چرخه و باعث میشه که تنوع در زندگی باشه بعضی وقتها ادم میگه اونو من دوست دارم خیلی زیاد پس چرا اون منو نمیخواد و اونی رو میخواد که اون منو میخواد ولی من از اون خوشم نمیاد عجیبه یعنی به شکل دماغ ادمها بستگی داره این همه انتخاب چهره ها و دوست داشتن ها یا حتی دوست نداشتنها فقط و فقط به خاطر شکل و نوع بینی هست اوه عجب کشفی....
2909971

اس ام اس دلتنگی دوست

اس ام اس دلتنگی دوستانه,اس ام اس دلتنگی دوست داشتن,اس ام اس دلتنگی دوستی,اس ام اس دلتنگی دوستانه جدید,اس ام اس دلتنگی دوست دارم,اس ام اس دلتنگی ,اس ام اس دلتنگی دوست خنده داراس ام اس دلتنگی دوست,اس ام اس دلتنگی دوست 93,اس ام اس دلتنگی دوست قدیمی,اس ام اس دلتنگی از دوست,اس ام اس دلتنگی ارسالی دوستان,اس ام اس دلتنگی برای دوست صمیمی,اس ام اس دلتنگ دوست بودن,اس ام اس دلتنگی برای دوست,اس ام اس دلتنگی برای ,اس ام اس دلتنگی برای ,اس ام اس دلتنگی برای دوست قدیمی,اس ام اس دلتنگی برای بهترین دوست,اس ام اس زیبای دلتنگی برای دوست,اس ام اس دلتنگ شدن برای دوست,اس ام اس های ? ...
1398212

faram

ای دوسٖت ای دوست ای دوست ای دوست جور تو از آنکشم که روی تو ن ت مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بیخبران بهشت با دوست ن ت #ابوسعید_ابوالخیر
2155694

من زخم کاری دوست دارم

تو هم خنجر بزن، من زخم کاری دوست دارمشبیه موزه هایم، یادگاری دوست دارمشکوه بیستون هستم که از تکرارها خسته امبیا فرهاد شو، من کنده کاری دوست دارمفقط لج می کنی من عاشق این کارها هستمگلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارمتو دعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهیبیا که میهمان افتخاری دوست دارمتو مثل بهمنی آرامی و محجوب اما منشبیه منزوی، دیوانه واری دوست دارمتو خود را دوست داری، آینه این را به من گفت وبدان من آنچه را که دوست داری، دوست دارموحید پورداد
875306

افشین

. آهنگ و متن آهنگ دوست دارم از افشین بذار همه بدونن همه مردم این شهر نمی خوام دل توو . بشه پژمرده ، پر پر یه حرفی رو لبامه یه بغضی توو گلومه حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدنه دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه دوست دارم قسم به اون قطره ی اشکی که زچشمام روی خاک پات میباره دوست دارم به پاکی اون بوسه ای که لب تشنه ام روی اون لبات میذاره دوست دارم به اون خدای مهربون دوست دارم به نامه های بی زبون دوست دارم از این زمین خاکیمون دوست دارم تا دور دورای آسمون دوست دارم تا دور دورای آسمون دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه بذار همه بدونن همه مر...
2997817

شعر خوانی (2)

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم شاعر: زنده یاد قیصر امین پور آهنگ: علیرضا قربانی به نام دوستت دارم از آلبوم دخت پریوار دکلمه: رضا پیر بادیان
219112

من یک دخترم

من یک دخترمباتمام احساساته دخترونمزیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمباتو زیر باران دویدن و.یدن را دوست دارمنوازش را دوست دارمو…اما…خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…خیییلی بیشتراز اینها دوست دارم!
2801758

من از عهدآدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصرامین پور سلامی به بلندی صدای خش خش برگ های رنجو اییزی 1.امروز هوای مشهدبسیارعالی ومعابر پراز آب بود(ولی نه مهدکودک ها ونه مدرسه ها تعطیل بودند!) یه دانشجوی پرطراوتی مثل من،داشت توی این هوا عش ...
1322270

در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من..."محمدعلی بهمنی"

در دیگران می جویی ام اما بدان ای دوست این سان نمی ی ز من حتی نشان ای دوست من در تو گشتم مرا در خود صدا می زن تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست گفتی بخوان خواندم اگر چه گوش نسپردیحالا لالم خواستی پس خود بخوان ای دوست من قانعم آن بخت جاویدان نمی خواهم گر می توانی یک نفس با من بمان ای دوست یا نه تو هم با هر بهانه شانه خالی کن از من من این برشانه ها بار گران ای دوست نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست آن سان که می خواهد دلت با من بگو آ ...
1563098

انتظار ۱۹۷ _ را دوست دارم

❤️⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ❤️⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ❤️⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ❤️⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ❤️⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ❤️⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ❤️⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است (علیهم ...
1039388

بانو من ارامشت دوست دارم

بانوی من آرامشت را دوست دارم زیبایی و آرایشت را دوست دارم در چشم تو یک لشکری آماده باش است جنگیدن با ت را دوست دارم یک دنده ای و غدی و حاضر جو اما زبان سرکشت را دوست دارم میخواهمت،خندیدی و گفتی: چرا من؟ هم پاسخ و هم پرسشت را دوست دارم گفتی: که دیدار اشتباه است این اشتباه فاحشت را دوست دارم وقت غزل خواندن بیا شوری به پا کن لحن صدا در خوانشت را دوست دارم یادش بخیر، روزی به من گفتی:عزیزم در عاشقی من کوششت را دوست دارم
443296

ازآغازعالم تورا دوست دارم

ازآغاز عالم تورا دوست دارم !من ازعهدآدم تورادوست دارمازآغازعالم تورا دوست دارمچه شبهامن وآسمان تادم صبحسرودیم نم نم تورا دوست دارمنه خطی نه خالی نه خواب وخیالیمن ای حس مبهم تورا دوست دارم سلامی صمیمی ترازغم ندیدمبه اندازه غم تورا دوست دارمبیا تاصدا ازدل سنگ خیزدبگوئیم باهم تورا دوست دارمجهان یک دهان شد هم آوازباماتورا دوست دارم , تورا دوست دارمقیصر امین پورhttp://b2n.ir/29936
2972944

مگه دست خودم بود دوست داشتنش؟

براش نوشتم "من انقد دوست داشتم که حتی هنوزم دوست دارم" براش صدبار نوشتم چرا انقد دوست دارم؟ چرا انقد دوست دارم؟ چرا انقد دوست دارم؟ چرا انقد دوست دارم؟ چرا انقد دوست دارم؟ چرا انقد دوست دارم؟ . . . انقد دوست دارم که ازت متنفرم چرا نمیتونم بهت بگم اینهمه دوست دارم؟ چون تو یه عنِ به تمام معنایی چون من از اینکه عن بشم متنفرم ازت بدم میاد که انقد اذیتم میکنی..... تو این فشار شدیدی که رومه هی میکشی خودتو کنار هی نمیذاری احساسمو بهت منتقل کنم که هی پُر بشم هی پُر بشم هی پُر بشم.
1482104

من ......را دوست دارم

من ......را دوست دارمشعری از : طاهر چوپانانیمن روستایی زاده ام زین رو همیشهصدق وصفای روستا را دوست دارممن بوی نان تازه از نوع تنوریمن آب پاک چشمه ها را دوست دارممن دیدن آهو وکل را در بیابانایضا صدای بره ها را دوست دارممن دیدن یک مرغ ریبا ، جوجه هایشبانگ وس با وفا را دوست دارممن آسمانی پرستاره در کویریدور از هیاهو وصدا را دوست دارممن داستان ریزعلی ،تصمیم کبریمن درس دندان هما را دوست دارم با آنکه هرگز کدخ را ندیدم"عباس "پور کدخدا را دوست دارممن تک تک پیران و مردان دیارماین مردم کم ادعا را دوست دارممن طاهرم از عمق جان همچون شماهاصدق وصفای روستا را دوست دار ...
257604

تو را به جای همه .انی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به جای همه .انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت . به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه .انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارمتو را به اندازه ی همه ی .انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم تو را به اندازه خودت، اندازه آن...
2091464

سایت دوست ی جهانی

searches related to سایت دوست ی سایت دوست ی دختر سایت دوست ی در تلگرام سایت دوست ی خارجی سایت دوست ی راحت سایت دوست ی جهانی سایت دوستی رایگان دوست ی آنلاین تهران دوست ی آنلاین چت
2091466

سایت دوست ی خارجی

searches related to سایت دوست ی سایت دوست ی دختر سایت دوست ی در تلگرام سایت دوست ی خارجی سایت دوست ی راحت سایت دوست ی جهانی سایت دوستی رایگان دوست ی آنلاین تهران دوست ی آنلاین چت
2091468

سایت دوست ی دختر

searches related to سایت دوست ی سایت دوست ی دختر سایت دوست ی در تلگرام سایت دوست ی خارجی سایت دوست ی راحت سایت دوست ی جهانی سایت دوستی رایگان دوست ی آنلاین تهران دوست ی آنلاین چت
322448

52. دوستی

همیشه دوست داشتن را بیشتر از دوست داشته شدن، دوست داشته ام... دوست داشتن دس خودم است، میتوانم برایش محدوده بگذارم و میدانم تا چ انداره این دوست داشتنم خالص است... دوست داشته شدن سخت است، توقع می اورد، فکر . می اورد، هزارجور سوال... این دنیا و این ادم ها را فقط میشود دوست داشت، خیلی زیاد! نمیشود توقع دوست داشته شدن بی ازار داشته باشیم!
2114282

آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی

آهنگ بسیار زیبای بابک تسلیمی به نام دوست دارم با بالا ترین کیفیت new babak taslimi dooset daram آهنگ دوست دارم با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی می و مسترینگ: آرش پاکزاد متن آهنگ + پخش آنلاین متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط توو جهان ایده آل منی کاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد ی بار در گوشت بگم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت داره من واسم توو این دنیا احساس تو تنها اهمیت داره دل من تنهات نمیذاره دوست دارم دوست ? ...
2985249

شعر در مورد مرگ دوست

شعر در مورد مرگ دوست شعر در مورد مرگ دوست,شعر در مورد مرگ دوستان,شعر کوتاه در مورد مرگ دوست,شعری در مورد مرگ دوست,شعری در مورد مرگ دوست جوان,شعر در مورد فوت دوست,شعر در باره مرگ دوست,شعری در مورد فوت دوست,شعر زیبا در مورد مرگ دوست در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مرگ دوست برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید زدم فریاد خدایا این چه رسمی است رفیقان را جدا هنر نیست رفیقان قلب انسانند خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست ؟ شعر در مورد مرگ دوست ز هجران تو پ ر می زند دل ز دل تنگی به هر در می زند ? ...
2911390

دوست معمولی -- دوست واقعی

دوست معمولی هرگز نمیتواند گریه تو را ببیند. دوست واقعی شانه هایش از گریه تو تر خواهد بود دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمیداند دوست واقعی شاید تلفن آنها را جایی نوشته باشد. دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو میآورد. دوست واقعی زودتر به کمک تو میآید و تا دیر وقت برای تمیز میماند. دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت میشود. دوست واقعی میپرسد که چرا نتونستی زودتر تماس بگیری؟ دوست معمولی دوست دارد به مشکلات تو گوش دهد دوست واقعی سعی در حل آنها میکند دوست معمولی مانند یک میهمان عمل میکند و منتظر میماند تا از او پذیرایی شود. ? ...
2566878

شعر امشب

این شعر از پل الووار ترجمه احمد شاملو هستش که الان همسرم برایم ارسال د به احترام ایشون و به خاطر اینکه این شعر رو خیلی دوسش داره در این پست منتشر می کنم. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی ? ...
2559862

چون مردن ِ در این فضا...

من آدمم ، حوا ! شما را دوست دارم آن سیبِ سرخ با صفا را دوست دارم از حرفِ من داری تعجب میکنی یا باور نکردی که شما را دوست دارم ؟ آیا غزل هایم برای تو نگفتند که تو بلایی من بلا را دوست دارم ؟ دیگر نگو شب شد ببین آنقدر شب نیست با تو تمامِ کوچه ها را دوست دارم یک کافه و دو صندلی در انتظارند در فصلِ عشقیم این هوا را دوست دارم تنها به یک لبخندِ خود من را بمیران چون مردنِ در این فضا را دوست دارم سعید ی
2062320

ای دوست!

ما شبی دست برآریم دست برآریم و دعایی غم هجران تو را چاره ز جایی ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ... پ.ن : شجریانِ جان خاموش نشوی یک وقت. با اینکه دیگر نمی شنویم صدای جانت را، ولی بمان پیشمان.
2311176

کی ببینم چهره زیبای دوست ؟

کی ببینم چهره زیبای دوست ؟کی ببویم لعل شکرخای دوست ؟کی درآویزم به دام زلف یار؟کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست ؟کی برافشانم به روی دوست جان ؟کی بگیرم زلف مشک آسای دوست ؟این چنین پیدا ، ز ما پنهان چراست ؟طلعت خوب جهان پیمای دوستهمچو چشم دوست بیمارم ، کجاستشکری زان لعل جان افزای دوست ؟در دل تنگم نمی گنجد جهانخود نگنجد دشمن اندر جای دوستدشمنم گوید که : ترک دوست گیرمن به رغم دشمنان جویای دوستچون عراقی ، واله و شیدا شدیدشمن ار دیدی رخ زیبای دوستف الدین عراقی

بیت های دوست داشتنی11