بهتر


2267442

دغدغه بهتر شدن

تابحال شاید شما هم مثل من به این فکر کرده باشید که چطور میشود بهتر شد؟ این یک سوال کلی است و باید پرسید بهتر شدن در چه.این روز ها تمام دغدغه ام، تمام فکر و خیالم بهتر شدن است. گاهی فکر میکنم 24 سال سن دارم و چقدر چیزهای زیادی هستند که من نمیدانم. اگر بخواهم باز هم روشن تر بگویم، منظورم بهتر شدن در کاری یا حرفه ای نیست. گاهی نیاز داریم در درون خودمان و برای خودمان بهتر شویم. فکرش را که می کنم «بهتر شدن» چه مسائل زیادی را می تواند شامل شود. بهتر فکر ف ، بهتر رفتار ، بهتر تصمیم گرفتن، بهتر حرف زدن، بهتر خو دن، بهتر نگاه و بهتر زندگی . راهش چیست. شاید میدانم و شاید ...
2261526

دغدغه بهتر شدن

تابحال شاید شما هم مثل من به این فکر کرده باشید که چطور میشود بهتر شد؟ این یک سوال کلی است و باید پرسید بهتر شدن در چه.این روز ها تمام دغدغه ام، تمام فکر و خیالم بهتر شدن است. گاهی فکر میکنم 24 سال سن دارم و چقدر چیزهای زیادی هستند که من نمیدانم. اگر بخواهم باز هم روشن تر بگویم، منظورم بهتر شدن در کاری یا حرفه ای نیست. گاهی نیاز داریم در درون خودمان و برای خودمان بهتر شویم. فکرش را که می کنم «بهتر شدن» چه مسائل زیادی را می تواند شامل شود. بهتر فکر ف ، بهتر رفتار ، بهتر تصمیم گرفتن، بهتر حرف زدن، بهتر خو دن، بهتر نگاه و بهتر زندگی . راهش چیست. شاید میدانم و شاید ...
2697114

آرزوی وصل از بیم ج بهتر است …

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ج بهتر است …
783069

بهتر

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ. بهتر است باشد ای عقل معاش .ش، با معنای عشق - آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر .ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من « آرزوی وصل » از « بیم ج. » بهتر است
1837671

بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق - آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ج بهتر است
1437641

بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگان ِ مهر محتاج ِ ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل ِ معاش ش با معنای عشق آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است فهم ِ این رندی برای اهل ِ معنا سخت نیست دلبری خوب است اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب ِ دیدار سر ِ زلف ِ تو نیست این که در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست ِ دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ِ ج بهتر است-----------------------فاضل نظری
1437904

بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگان ِ مهر محتاج ِ ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل ِ معاش ش با معنای عشق آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است فهم ِ این رندی برای اهل ِ معنا سخت نیست دلبری خوب است اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب ِ دیدار سر ِ زلف ِ تو نیست این که در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست ِ دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ِ ج بهتر است-----------------------فاضل نظری
861471

(بدون عنوان)

حالم اگرچه حال ِ بدی هست ، بهتر است امروزه اعتماد به یک مست بهتر است حتی اگر .ی به جنون مبتلا شود از ح.ی که داده بمن دست بهتر است !! راهی که انتهاش به جایی نمی رسد از ابتدای جاده ی بن بست بهتر است همواره مطمئن شدن از بودن ِ .ی از رفتنی که محترمانه ست بهتر است !!!! من بارها نوشته ام از رنگ ِ آسمان خا.تری از آبی ِ یکدست بهتر است مجید پارسا
2145001

« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاهدل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستندکوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق -آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیستدلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیستاینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است کتاب " ضد " نوشته فاضل نظری
2369133

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است فقر و زن هر دو بلا هستند در خانه ولی بین این هر دو بلاها زن، خ بهتر است بچه آوردن هم آری پول می خواهد داداش زیر این درمان نازایی، بزایی بهتر است نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی مرغ بخت من، تو این طوری نیایی بهتر است دایماً بین بد و بدتر مخیّر می شویم جبر از این اختیارات کذایی بهتر است فکر بین این مردم خودش دیوانگی است ل افکار مالیخولیایی بهتر است هر که مشکل دارتر باشد مقرّب تر شود پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند گ? ...
501387

« آرزوی وصل » از « بیم ج. » بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ. بهتر است باشد ای عقل معاش .ش، با معنای عشق - آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر .ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من « آرزوی وصل » از « بیم ج. » بهتر است فاضل نظری
1937271

شعر بی وفائی فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ج بهتر است ...
2153909

آرزوی وصل

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من آرزوی وصل از بیم ج بهتر است ... #فاضل_نظری
2087443

بهتر است...

باوفایی گفت: گاهی بی وفایی بهتر است واقعاً بین سگ و گربه ج بهتر است فی المثل وقتی بیایی تا قرار و ... بی قرار هی بخواهی که بپیچانی نیایی بهتر است از تو، شعر از من، هر حس کرده ام دیده ام از دهان تو خ بهتر است قهوه گرچه باکلاس است و گران، در نزد تُرک در میان قهوه بازان نیز چایی بهتر است از ی که پای تیرک بازی می کند با همین قطر شکم امروز بهتر است فتحعلیشاه از حرم فریاد می زد: آی بالام! فتحِ اینجا خیلی از کشورگشایی بهتر است با چنین وضع گرانی، گفتم ای زن! بی خیال گشنه ماندن این وسط از هر غذایی بهتر است فیش یارو گشت افشا، او لمیده ...
107205

بهتر است!!!!!!

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است مدتی رفتم گ. قطع شد یارانه ام! باز دیدم شعر گفتن از گ. بهتر است نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است دائماً بین بد و بدتر مخیّر می شویم جبر از این اختیارات کذایی بهتر است فکر . بین بعضی ها خودش دیوانگی است ل. افکار مالیخولیایی بهتر است هر که مشکل دارتر باشد مقرّب تر شود . پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است حک شده بر صندوق تکریم ارباب رجوع غالباً پیچاندن از مشکل گشای
2511784

دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است «قصه ی فرهاد» دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق - آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من « آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است
1883061

بمیرم بهتر است...

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر استبعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر است گرم آغوشش شدم ،دست و دلش لرزید و گفت:شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر است از قفس، هر رهایت می کند، عاشقتر استاین که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر است عشق من ! این روزهــا آزادگان زندانی اندزندگی، بی عشق ، زندان است ، گیرم بهتر است !! عشق من ! ای کاش بودی ،عشق من ای کاش بودزندگی،این طور اگر باشد،بمیـــرم بهتر است..محمدجواد آسمان
1896889

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر است

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر استبعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر است گرم آغوشش شدم ،دست و دلش لرزید و گفت :شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر است از قفس، هر رهایت می کند، عاشقتر استاین که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر است عشق من ! این روزهــا آزادگان زندانی اندزندگی، بی عشق ، زندان است ، گیرم بهتر است ! عشق من ! ای کاش بودی ،عشق من ای کاش بودزندگی،این طور اگر باشد،بمیـــرم بهتر است... محمدجواد آسمان
2597272

حرف بی جا ...

حرف غم ها نگفته تر بهتر درد دنیا نگفته تر بهتر گرچه فریاد میزند چشمم بغضم اما نگفته تر بهتر راز مجنون همیشه معلوم است راز لیلا نگفته تر بهتر خواهشم را اگر نمیبینی پاسخم را نگفته تر بهتر پاسخ “ دوست دارمت” انگار باشد اینجا نگفته تر بهتر حرفی از رفتنت مزن ای دوست حرف بیجا نگفته تر بهتر سجاد نوبختی
1814643

دوس داشتی یه شب پیش هم بخو م ...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از رهایی بهتر استقصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاهدل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستندکوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق -آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر استفهم این رندی برای اهل معنا سخت نیستدلبری خوب است، اما دلربایی بهتر استهر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیستاینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر استدوست دارم یه شب پیش هم بخو م، همین
1943572

دوس داشتی یه شب پیش هم بخو م ...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از رهایی بهتر استقصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاهدل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستندکوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق -آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر استفهم این رندی برای اهل معنا سخت نیستدلبری خوب است، اما دلربایی بهتر استهر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیستاینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر استدوست دارم یه شب پیش هم بخو م، همین
1575942

یا ذالجلال و الاکرام

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من «آرزوی وصل» از «بیم ج » بهتر است فاضل نظری
1992039

یا ذالجلال و الاکرام

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من «آرزوی وصل» از «بیم ج » بهتر است فاضل نظری
2734979

با یار بهتر است

تن برای عاشقی تبدار باشد بهتر استبین ما این خانه بی دیوار باشد بهتر استدوستت دارم اگر چه واژه ی خوبی است لیکبیشتر اما چو در رفتار باشد بهتر استزلف خود را پهن کن بر صورتم دارم بزنگردن عاشق اگر بر دار باشد بهتر استناز آهویی چو تو جای خودش دارد ولیبوسه از روی تو بی اصرار باشد بهتر استتابش مهتاب بر رویش، سرش بازوی منلذتی دارد ولی بیدار باشد بهتر استهر ی را قدرت پاشیدن هر رابطه استآدمی را فکر اگر معمار باشد بهتر استدوش گفتم شیخ ، راه وصل خیلی مشکل استگفت فرزندم اگر دشوار باشد بهتر استمی نوازد روح را گردش به هر جایی ولیهر سفر بر هر کجا با یار باشد بهتر است- ش ...
768224

خادم دیر مغانم، هنری بهتر از این

خادم دیر مغانم، هنری بهتر از اینبی خبر از دو جهانم، هنری بهتر از اینساقی نوش لبم دوش به یک باده نواخت. نداده ست به مستان شکری بهتر از اینچشم امید ز خاک در می خانه مپوشکه نماید به نظر خاک دری بهتر از اینمیوهٔ عیش بسی چیدم از آن نخل مرادکی دهد باغ محبت ثمری بهتر از اینبر فراز قدش آن روی فروزان بنگرکز سر سرو نتابد قمری بهتر از اینزیر آن زلف ببین طرف بناگوشش راکز پی شام نبینی سحری بهتر از اینپیش تیغت چه کنم گر نکنم . سپرکه ندارند ضعیفان سپری بهتر از اینکشتی امروز ز تاثیر دعای سحرمبالله ار بود دعا را اثری بهتر از ایناشک صاحب نظران این همه پامال مکنزان که در...
1867048

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر است

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر است بعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر استگرم آغوشش شدم ،دست و دلش لرزید و گفت: شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر استاز قفس، هر رهایت می کند، عاشقتر است این که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر استعشق من ! این روزهــا آزادگان زندانی اند زندگی، بی عشق ، زندان است ، گیرم بهتر است !عشق من ! ای کاش بودی ،عشق من ای کاش بود زندگی،این طور اگر باشد،بمیـــرم بهتر است... محمدجواد آسمان
1866640

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر است

فکر می­ در آغوشش بگیرم بهتر است بعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر استگرم آغوشش شدم ،دست و دلش لرزید و گفت: شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر استاز قفس، هر رهایت می کند، عاشقتر است این که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر استعشق من ! این روزهــا آزادگان زندانی اند زندگی، بی عشق ، زندان است ، گیرم بهتر است !عشق من ! ای کاش بودی ،عشق من ای کاش بود زندگی،این طور اگر باشد،بمیـــرم بهتر است... محمدجواد آسمان
151438

مرگ نزد شاعران...

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است مدتی رفتم گ. قطع شد یارانه ام! باز دیدم شعر گفتن از گ. بهتر است نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است دائماً بین بد و بدتر مخیّر می شویم جبر از این اختیارات کذایی بهتر است فکر . بین بعضی ها خودش دیوانگی است ل. افکار مالیخولیایی بهتر است هر که مشکل دارتر باشد مقرّب تر شود . پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است حک شده بر صندوق تکریم ارباب رجوع غالباً پیچاند...
253639

عشق ...

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است نامه هایم چشمهایت را اذیت می کند درد دل . برای تو حضوری بهتر است چای دم کن ، خسته ام از تلخی نسکافه ها چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است من سرم بر شانه ات ؟ یا تو سرت بر شانه ام ؟ فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است ؟
2513210

دل به دست آوردن از کشور گشایی

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است «قصه ی فرهاد» دنیا را گرفت ای پادشاه دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند کوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق - آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیست اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من « آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است
688735

نازنین

اومدم بگم زندگی داره سعیشو میکنه بهتر شه . منم دارم سعیمو میکنم بهتر شم امیدوارم همه با هم بهتر شیم برای بهتر شدنمون صلوات !
916303

یار جانی بهتر است

نازنین در زندگانی یار جانی بهتر استیار جانی از گل ابرو کمانی بهتر استچاق اگر باشد کمی زن مهر او بالا روددلبر شیرین زبان استخوانی بهتر استدامن ابریشمی وقتی گرانتر می شودزندگی بادلبر دامن کتانی بهتر استیک عسل خو زندگی را خوب وشیرین می کندگیر اگر باشی فقط قند دکانی بهتر استشور چشمی در زمین وقتی فراوان می شودزیستن در کلبه های بی نشانی بهتر استسیب ترش هرآدمی را درد دندان می کندمیوه های نورس فصل خزانی بهتر استای شعیب این رسم تو آیین خوشبختی نبودیک قدم موسایی از درد شبانی بهتر استموسی عباسی مقدم
919417

یار جانی بهتر است

نازنین در زندگانی یار جانی بهتر استیار جانی از گل ابرو کمانی بهتر استچاق اگر باشد کمی زن مهر هم بالا روددلبر شیرین زبان استخوانی بهتر استدامن ابریشمی وقتی گرانتر می شودزندگی بادلبر دامن کتانی بهتر استیک عسل خو زندگی را خوب وشیرین می کندگیر اگر باشی فقط قند دکانی بهتر استشور چشمی در زمین وقتی فراوان می شودزیستن در کلبه های بی نشانی بهتر استمیوه ترش آدمی را درد دندان می کندمیوه های نورس فصل خزانی بهتر استای شعیب این رسم تو آیین خوشبختی نبودیک قدم موسایی از درد شبانی بهتر استموسی عباسی مقدم
1500240

بین ما این فاصله بسیار باشد بهتر است...

روبروی پنجره دیوار باشد بهتر است بین ما این فاصله بسیار باشد بهتر است من به دنبال ی بودم که دلسوزی کند همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کرد سرنوشت رازداری، دار باشد بهتر است خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش ز له است از همان روز نخست آوار باشد بهتر است گاه نفرت حاصلش عشق است این را درک کن گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است حسین زحمتکش
1531572

خیلی بدون شرح...

چو وصلی نیست باشد، وصله ها ناجورتر بهتر و پیش چشم مردم، من همان منفورتر بهتر! برای من که از شیرینی لبهات محرومم غم دریای شورانگیز چشمت، ر بهتر... تو ماه کامل و من کوچه گردی پیر و دیوانه هر چه از هم بی خبر تر،دورتر بهتر من این چشمی که رویت را نمی بیند نمی خواهم که یعقوبی که یوسف را نبیند کورتر بهتر به چشمان عسل رنگت زبانی تلخ می آید که هر چه چشم شیرین تر، زبان زنبورتر بهتر مگر نه هرکه بامش بیش برفش بیشتر بانو؟ اگردوریت رنج آور،دلم رنجور تر بهتر... به چشمان تو دل بستم... ز چشم خلق افتادم تو با من باش، باشدوصله ها ناجورتر بهتر حسی ...
1640955

حرف بی جا ...

حرف غم ها نگفته تر بهتر درد دنیا نگفته تر بهتر گرچه فریاد میزند چشمم بغضم اما نگفته تر بهتر راز مجنون همیشه معلوم است راز لیلا نگفته تر بهتر پاسخ “ دوست دارمت” انگار باشد اینجا نگفته تر بهتر حرفی از رفتنت مزن ای دوست حرف بیجا نگفته تر بهتر سجاد نوبختی
2660676

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام... یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است نامه هایم چشمهایت را اذیت می کند درد دل برای تو حضوری بهتر است چای دم کن... خسته ام از تلخی نسکافه ها چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است من سرم بر شانه ات ؟...یا تو سرت بر شانه ام؟... فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است ...؟ حامد عسکری
96772

روبروی پنجره

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر است بین ما این فاصله "بسیار" باشد بهتر است من به دنبال . ی بودم که "دلسوزی" کند همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کرد سر نوشت "رازداری"، دار باشد بهتر است! خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش ز.له است از همان روز نخست آوار باشد بهتر است گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است
220130

پنجره فرزین چت باربارا چت

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر است بین ما این فاصله "بسیار" باشد بهتر است من به دنبال . ی بودم که "دلسوزی" کند همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کرد سر نوشت "رازداری"، دار باشد بهتر است! خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش ز.له است از همان روز نخست آوار باشد بهتر است گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است
2154910

باوفایی گفت:

باوفایی گفت: گاهی بی وفایی بهتر است واقعاً بین سگ و گربه ج بهتر است فی المثل وقتی بیایی تا قرار و ... بی قرار هی بخواهی که بپیچانی نیایی بهتر است از تو، شعر از من، هر حس کرده ام دیده ام از دهان تو خ بهتر است قهوه گرچه باکلاس است و گران، در نزد تُرک در میان قهوه بازان نیز چایی بهتر است با چنین وضع گرانی، گفتم ای زن! بی خیال گشنه ماندن این وسط از هر غذایی بهتر است فیش یارو گشت افشا، او لمیده بی خیال بر ترازوی عد فکر جایی بهتر است شاعری می گفت زیر لب میان انجمن شعر گفتن از گ ... نه، گ بهتر است عبدالله مقدمی وطنز | vatanz_ir
1765608

من پریشان گفته ام

پیش ما حرف درشت از مرگ وکفتی بهتر استدگمه های پیرهن از دکمه جفتی بهتر استمن پریشان گفته ام اما تو باور می کنیحرف من از حرف هایی که تو گفتی بهتر استحرف را کم کن به جان این تنورآتش مریزدرد من از دردهاییکه شنفتی بهتر استآنقدر غرغر مزن از باغ هم صحبت مکنسیب کرموی خودم از سیب مفتی بهتر استیادمان باشد در این جنجال های بی ثمرحرف نرم ونازک از گردن کلفتی بهتر استموسی عباسی مقدم
2256660

کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن + صوتی

حالا وقت آن رسیده است که برخی از روش های ایجاد احساس بهتر را بررسی کنیم ـ خصوصا روش هایی که بر فکر و فلسفه پردازی تأکید دارند. همان گونه که قبلاً گفتم، احساس بهتر چیز خوبی است ـ خیلی خوب. از برخی لحاظ نیز رسیدن به آن در مقایسه با بهتر شدن، آسان تر و سریع تر است. وانگهی چون احساس بد، ذهن شما را مشغول می کند و شما را از بهتر شدن دور می کند ممکن است ابتدا مدتی وقت بخواهید تا احساس بهتری پیدا کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
313275

در خلوت یاران اثری بهتر از این نیست

در خلوت یاران اثری بهتر از این نیست در چله گرفتن ثمری بهتراز این نیست ما خُمِّ . از جگر غوره گرفتیم در میکده ی ما هنری بهتر از این نیست سجاده بیارید که تا صبح نخو.م در بین سحرها ، سحری بهتر از این نیست ما درد نگفتیم ولی باز دوا کرد در شهر، طبیب دگری بهتر از این نیست حق داشت بنازد پدر پیر مدینه در هیچ کجایی پسری بهتر از این نیست گفتند جواد است سر راه نشستیم در جمع گدایان خبری بهتر از این نیست پر کرد به اجبار خودش کیسه ی ما را در کوچه ی ما رهگذری بهتر از این نیست گفتند سلامی بده و زائر او باش دیدیم در عالم سفری بهتر از این نیست پس زائر یاریم توکلت ع
216169

یار خیالی

برای وبلاگ اصلی(یاس سفید سروده ی علی میر زائی) کلیک کنید گر سیه چشمی مرا غم خوار باشد بهتر است راه عشق او کمی هموار باشد بهتر است گاه گاهی بگذرد از کوچه ی ما بی خبر با خبر از ما و شام تار باشد بهتر است عمر من بگذشت این فرصت نشد حاصل مرا درد اما از پری رخسار باشد بهتر است از سیه چشمی به دل یاری خیالی ساختم عشق او پنهان و از اسرار باشد بهتر است بهر شعر ناب گفتن در خزان عاشقی گر دلی بیمار از دلدار باشد بهتر است ای (رها) بگذشت بر ما نیک و بد اما چه غم تا تو را دیوانی از اشعار باشد بهتر است علی میرزائی(رها)
704979

ف. جوانان بهشت

رمضان آمد و دارم خبری بهتر از اینمژده ای دیگر و لطف دگری بهتر از اینگر چه باشد سپر آتش دوزخ، صومملیک با این همه دارم سپری بهتر از اینشب قدر رمضان، گر چه بسی پر قدر استدارد این مه، شب قدر و سحری بهتر از اینمولد لؤلؤ پاک مَرَجَ البَحرَین استنیست در رشتۀ خلقت گهری بهتر از اینمادرش فاطمه و باب گرامیش علیچه .ی داشته اُمّ و پدری بهتر از اینرست پیغمبر از آن تهمت ابتر بودننیست بر شاخۀ طوبی ثمری بهتر از ایناسوۀ خلق زمین، ف. جوانان بهشتمادر دهر نزاید پسری بهتر از اینگفت خالق فَتبارک به خود از خلقت اوکلک ایجاد ندارد اثری بهتر از اینبگذر آهسته تر ای ماه حسن، ای ?...
2841570

یار خیالی

یار خیالیگر سیه چشمی مرا غم خوار باشد بهتر استراه عشق او کمی هموار باشد بهتر استگاه گاهی بگذرد از کوچه ی ما بی خبربا خبر از ما و شام تار باشد بهتر استعمر من بگذشت این فرصت نشد حاصل مرادرد اما از پری رخسار باشد بهتر استاز سیه چشمی به دل یاری خیالی ساختمعشق او پنهان و از اسرار باشد بهتر استبهر شعر ناب گفتن در خزان عاشقیگر دلی بیمار از دلدار باشد بهتر استای (رها) بگذشت بر ما نیک و بد اما چه غمتا تو را دیوانی از اشعار باشد بهتر است علی میرزائی(رها)
1944977

در وسط کوچه تو را میزدند / کاش به جای تو مرا می زدند

در وسط کوچه تو را میزدندکاش به جای تو مرا می زدندگوشه چشم تو چرا شد کبودفاطمه جان مگر علی مرده بودwww.askdin.com در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است اشک هایم بال معراج است از پر بهتر است بیشتر از بهترین وجه عبادت از در قیامت اشکهایت را بیاور بهتر است با زبان دل فقط حرف خودم را می زنم نامه بر این روزها باشد کبوتر بهتر است از سر اخلاص، حمدش را به جا می آورم آنکه از آغاز یادم داده کوثر بهتر است مصحف زهرا به غیر از ی معصوم نیست سرّ مستور خدا در آ بهتر است وقت بالا بردن در، حرز نام فاطمه از دو لشگر هم برای مرد خیبر بهتر است هر ی بو برده از غیرت شهادت میده ...
1941401

در وسط کوچه تو را میزدند / کاش به جای تو مرا می زدند

در وسط کوچه تو را میزدندکاش به جای تو مرا می زدندگوشه چشم تو چرا شد کبودفاطمه جان مگر علی مرده بودwww.askdin.com در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است اشک هایم بال معراج است از پر بهتر است بیشتر از بهترین وجه عبادت از در قیامت اشکهایت را بیاور بهتر است با زبان دل فقط حرف خودم را می زنم نامه بر این روزها باشد کبوتر بهتر است از سر اخلاص، حمدش را به جا می آورم آنکه از آغاز یادم داده کوثر بهتر است مصحف زهرا به غیر از ی معصوم نیست سرّ مستور خدا در آ بهتر است وقت بالا بردن در، حرز نام فاطمه از دو لشگر هم برای مرد خیبر بهتر است هر ی بو برده از غیرت شهادت میده ...
1499431

پست ۱۰۹

۱- خواب تا دیروقت ۲- شروع دوره شکرگزاری؛ کلی حالم خوووب شد :) ۳- ماهی خوشمزه بدون استخون مولوی پ.ن: من هر روز دارم از هر نظر بهتر و بهتر میشم هوووووهوووو بهتر و بهتر میشم :)))
1756607

من پریشان گفته ام

پیش ما حرف درشت از مرگ وکفتی بهتر استدگمه های پیرهن از دکمه جفتی بهتر استمن پریشان گفته ام اما تو باور می کنیحرف من از حرف مفتی که تو گفتی بهتر استحرف را کم کن به جان این تنورآتش مریزدرد من از دردهاییکه شنفتی بهتر استآنقدر غرغر مزن از باغ هم صحبت مکنسیب کرموی خودم از سیب مفتی بهتر استچونکه قانون سخت باشد مرد قاضی سخت ترحرف نرم ونازک از گردن کلفتی بهتر استموسی عباسی مقدم
634461

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر است - حسین زحمتکش

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر استبین ما این فاصله "بسیار" باشد بهتر است من به دنبال . ی بودم که "دلسوزی" کندهمدمم این روزها سیگار باشد بهتر است من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کردسر نوشت "رازداری"، دار باشد بهتر است! خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش ز.له استاز همان روز نخست آوار باشد بهتر است گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کنگاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است حسین زحمتکش
258800

زندگی، این­طور اگر باشد، بمیرم بهتر است

فکر می­. در آغوشش بگیرم بهتر است بعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر است گرم آغوشش شدم، دست و دلش لرزید و گفت شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر است از قفس، هر. رهایت می­کند، عاشق­تر است این­که من با آن ­که آزادم، اسیرم، بهتر است عشق من، این ­روزها آزادگان زندانی­ اند زندگی، بی­ عشق ، زندان است، گیرم بهتر است عشق من، ای­کاش بودی، عشق من ای­کاش بودی زندگی، این­طور اگر باشد، بمیرم بهتر است محمدجواد آسمان
2006188

ترانه قدیمی : آهنگ قدیمی دل من ش ته بهتر از کوروس سرهنگ زاده

بهترین آهنگ های قدیمی دلی دارم که صحرای جنونه اسیره عاشقه بی همزبونه نمیدونم چرا اون یارجونی غمش از من دلش با دیگرونه الهی بشکنه دل که هر دم بی منه دل مگه از آهنه دل که با من دشمنه دل دل من ش ته بهتر توی خون نشسته بهتر اون رشته نازک چو مو که از پای این دل وا میشه بگسسته بهتر اون عهد و پیمان و وفا که هر زمون حاشا میشه نابسته بهتر نا مهربونه بی وفا تا نشکنه پیمونه را میخونه ی دل بسته بهتر دل من ش ته بهتر توی خون نشسته بهتر اون رشته ی نازک چو مو که از پای دل وا میشه بگسسته بهتر اون عهد و پیمان و وفا که هر زمون حاشا میشه …نابسته بهتر نا مهربونه ب? ...
2824621

درد دوری

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام... یعقوب یادم داده است: دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است نامه هایم چشمهایت را اذیت می کند درد دل برای تو حضوری بهتر است چای دم کن... خسته ام از تلخی قهوه ها چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است من سرم بر شانه ات ؟..... یا تو سرت بر شانه ام؟.....
2763192

انشا در مورد علم بهتر است یا ثروت pdf

انشا در مورد علم بهتر است یا ثروت pdf علم بهتر است یا ثروت؟ - روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی mrshabanali.com/علم-بهتر-است-یا-ثروت؟/ چنین است که در مقابل سوال «علم بهتر است یا ثروت»، دو نوع پاسخ میشنوی. ... و دیگرانی که میگویند «ثروت» میخواهیم تا آن را صرف ب علم کنیم. ... [ مطلب مرتبط: زنگ انشا ] ... علیرضا حق گو در نسخه pdf رایگان کتاب پیچیدگی و سیستم های پیچیده ... فروشگاه آمازون – چهار ستاره ها · پیشنهادهایی در مورد تعریف مفاهیم و اصطلاحات در ... علم بهتر است یا ثروت؟ | چطور https://www.chetor.com › ... › پول و ثروت › علم بهتر است یا ثروت؟ رتبه: ۷۰% - ‏۶۶ نقد ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - علم ...
2593854

چند پیمانه از داستان !

nizarat.blog.ir وقتی از نوشتن داستان حرف می زنم یک سیر مدنظرم است که از تقلید شروع می شود به کشف می رسد و در خلق آرام می گیرد . مرحله ی اولش دقت در جهان پیرامون را به دنبال دارد به گونه ای که صدا ها را بهتر می شنوی ، رنگ ها را بهتر می بینی ، رایحه ها را بهتر استشمام می کنی ، دیگران را بهتر لمس می کنی و در آ طعم زندگی را بهتر می چشی ! هنگام کشف خودت را بهتر می ی و به تبعش بین خود و پیرامونت اتحاد بیشتری حس می کنی . در این نقطه هنوز از رئالیسم نگذشته ای ، شاید رگه های از سورئال در داستان هایت هویدا شود اما هنوز در بند قالب هایی ! بعد از این که رنج های بسیار کشیدی ، خو ...
583955

دیدهٔ بی آب

دیدهٔ بی آب اصلا کور باشد بهتر است این دلِ بی عاطفه در گور باشد بهتر است من خج. میکشم پیشت بیایم خوبِ من سجده بر پایِ تو دورادور باشد بهتر است آن زمانی که نداند قدر زر را مفلسی زر ز مفلس مدتی مهجور باشد بهتر است رشته مو بردار و بر دارم بزن اما نَکُش جانِ عاشق هر قَدَر رنجور باشد بهتر است ریزها اینجا عزیزند و درشتان هم ذلیل فیل در نزد سلیمان مور باشد بهتر است السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع) ✨اللهم عجل لولیک الفرج✨ رضا جان چقدر دلتنگم :(
388903

. سریال روزهای بهتر | قسمت 6 ششم | . 25 فروردین 96

. سریال روزهای بهتر | قسمت 6 ششم | . 25 فروردین 96 . سریال شبکه یک روزهای بهتر , . قسمت 6 ششم سریال روزهای بهتر 25 فروردین 96 , قسمت 6 روزهای بهتر با . . شب , . سریال روزهای بهتر با . قسمت 6 ششم , . سریال روزهای بهتر با کیفیت عالی 6 , . قسمت ششم سریال روزهای بهتر با حجم کم بازیگران سریال روزهای بهتر : آزیتا حاجیان، پرویز فلاحی پور، رحیم نوروزی، مریم خدارحمی، مجید پتکی، محمد نوری و میلاد حسین پور از بازیگران اصلی قصه «گذر از مه» هستند. خلاصه داستان : در خلاصه داستان قصه «گذر از مه» آمده است: اسفندیار، نوجوان روستایی است که رویای بدست آوردن شهرت و ثروت از راه فوتبالیست شد...
397707

. سریال روزهای بهتر | قسمت 6 ششم | . 25 فروردین 96

. سریال روزهای بهتر | قسمت 6 ششم | . 25 فروردین 96 . سریال شبکه یک روزهای بهتر , . قسمت 6 ششم سریال روزهای بهتر 25 فروردین 96 , قسمت 6 روزهای بهتر با . . شب , . سریال روزهای بهتر با . قسمت 6 ششم , . سریال روزهای بهتر با کیفیت عالی 6 , . قسمت ششم سریال روزهای بهتر با حجم کم بازیگران سریال روزهای بهتر : آزیتا حاجیان، پرویز فلاحی پور، رحیم نوروزی، مریم خدارحمی، مجید پتکی، محمد نوری و میلاد حسین پور از بازیگران اصلی قصه «گذر از مه» هستند. خلاصه داستان : در خلاصه داستان قصه «گذر از مه» آمده است: اسفندیار، نوجوان روستایی است که رویای بدست آوردن شهرت و ثروت از راه فوتبالیست شد...
2593857

چند پیمانه از داستان !

وقتی از نوشتن داستان حرف می زنم یک سیر مدنظرم است که از تقلید شروع می شود به کشف می رسد و در خلق آرام می گیرد . مرحله ی اولش دقت در جهان پیرامون را به دنبال دارد به گونه ای که صدا ها را بهتر می شنوی ، رنگ ها را بهتر می بینی ، رایحه ها را بهتر استشمام می کنی ، دیگران را بهتر لمس می کنی و در آ طعم زندگی را بهتر می چشی ! هنگام کشف خودت را بهتر می ی و به تبعش بین خود و پیرامونت اتحاد بیشتری حس می کنی . در این نقطه هنوز از رئالیسم نگذشته ای ، شاید رگه های از سورئال در داستان هایت هویدا شود اما هنوز در بند قالب هایی ! بعد از این که رنج های بسیار کشیدی ، خودت را کال نچید ...

بهتر