با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر


2030380

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح و زیرسازی بلوار شهید میرزایی لولمان (مسیر لولمان به لشت نشاء ) اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10949 شهرداری لولمان lolemanir
2030375

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح و زیرسازی بلوار شهید میرزایی لولمان (مسیر لولمان به لشت نشاء ) اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10949 شهرداری لولمان lolemanir
1848983

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی کوچه شهید محبت رشت آباد شهر لولمان اقدام گردید. http://loleman.ir/?p=8916 شهرداری لولمان lolemanir
1848986

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی کوچه شهید محبت رشت آباد شهر لولمان اقدام گردید. http://loleman.ir/?p=8916 شهرداری لولمان lolemanir
1847762

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه شهید آوینی شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8944 شهرداری لولمان lolemanir
1847770

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه شهید آوینی شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8944 شهرداری لولمان lolemanir
1848381

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان نسبت به ید یکدستگاه تیغه برف روب و نصب برروی کامیون کمپرسی شهرداری اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10577 شهرداری لولمان lolemanir
1848378

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان نسبت به ید یکدستگاه تیغه برف روب و نصب برروی کامیون کمپرسی شهرداری اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10577 شهرداری لولمان lolemanir
1847805

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 8 اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9921 شهرداری لولمان lolemanir
1847812

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 8 اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9921 شهرداری لولمان lolemanir
1847810

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری وهدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 9 اقدام گردیده است . http://loleman.ir/?p=9724 شهرداری لولمان lolemanir
1847801

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری وهدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 9 اقدام گردیده است . http://loleman.ir/?p=9724 شهرداری لولمان lolemanir
1847803

باهمت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

باهمت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی وخدمات رسانی بهتر نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری وجمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 6 اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9809 شهرداری لولمان lolemanir
1847811

باهمت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

باهمت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی وخدمات رسانی بهتر نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری وجمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 6 اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9809 شهرداری لولمان lolemanir
859867

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهرو جناب آقای . شریفی ریاست محترم اداره برق کوچصفان و عوامل آن،شهرداری لولمان با مساعدت اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و مسافران ،نسبت به نصب پایه تیربتنی و روشنایی معابر پارک ساحلی لولمان(مسیر لولمان به چهارده از میدان مادر تا پل ا.هرا)اقدام نموده است. روابط عمومی شهرداری از تمامی عزیزانی که در پروژه مذکور سعی و تلاش نموده اند > کمال تشکر و قدردانی را می نماید. http://loleman.ir/?p=7424 شهرداری لولمان lolemanir
859860

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهرو جناب آقای . شریفی ریاست محترم اداره برق کوچصفان و عوامل آن،شهرداری لولمان با مساعدت اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و مسافران ،نسبت به نصب پایه تیربتنی و روشنایی معابر پارک ساحلی لولمان(مسیر لولمان به چهارده از میدان مادر تا پل ا.هرا)اقدام نموده است. روابط عمومی شهرداری از تمامی عزیزانی که در پروژه مذکور سعی و تلاش نموده اند > کمال تشکر و قدردانی را می نماید. http://loleman.ir/?p=7424 شهرداری لولمان lolemanir
688016

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر -شهرداری برای رفاء حال شهروندان واهالی نسبت به آسف. بلوار پارک ساحلی مسیر (لولمان به چهارده ) اقدام نموده است. شهرداری لولمان lolemanir
688022

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر -شهرداری برای رفاء حال شهروندان واهالی نسبت به آسف. بلوار پارک ساحلی مسیر (لولمان به چهارده ) اقدام نموده است. شهرداری لولمان lolemanir
688315

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر-شهرداری در راستای گسترش فرهنگ ورزش و حفظ ارتقاء سلامت شهروندان نسبت به نصب 20 دستگاه ست ورزشی در بوستان هادی زاده شهر لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7090 شهرداری لولمان lolemanir
688313

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر-شهرداری در راستای گسترش فرهنگ ورزش و حفظ ارتقاء سلامت شهروندان نسبت به نصب 20 دستگاه ست ورزشی در بوستان هادی زاده شهر لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7090 شهرداری لولمان lolemanir
1444914

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان برای رفاء حال شهروندان ، اداره آب و فاضلاب در شهر لولمان افتتاح ومستقر گردید. گردید. http://loleman.ir/?p=8534 شهرداری لولمان @lolemanir
1444909

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان برای رفاء حال شهروندان ، اداره آب و فاضلاب در شهر لولمان افتتاح ومستقر گردید. گردید. http://loleman.ir/?p=8534 شهرداری لولمان @lolemanir
741317

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای شهر :

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای شهر :شهرداری برای رفاء حال شهروندان و دانش آموزان نسبت به آسف. خیابان معلم و خیابان مسیر مدرسه آیت الله . (ره)و فنی حرفه ای لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7238 شهرداری لولمان lolemanir
741315

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای شهر :

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای شهر :شهرداری برای رفاء حال شهروندان و دانش آموزان نسبت به آسف. خیابان معلم و خیابان مسیر مدرسه آیت الله . (ره)و فنی حرفه ای لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7238 شهرداری لولمان lolemanir
850639

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای .ی شهر،

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای .ی شهر،شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان نسبت به آسف. 2800متر طول مسیرمحله رودبارکی به چلک (خیابان شهید قلی پور)اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7412 شهرداری لولمان lolemanir
850645

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای .ی شهر،

با تلاش و پیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای .ی شهر،شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان نسبت به آسف. 2800متر طول مسیرمحله رودبارکی به چلک (خیابان شهید قلی پور)اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=7412 شهرداری لولمان lolemanir
1969663

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از جناب آقای جعفرزاده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه در خصوص پیگیری و تخصیص یک دستگاه لودر برای شهرداری لولمان http://loleman.ir/?p=10902 شهرداری لولمان lolemanir
1969670

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از جناب آقای جعفرزاده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه در خصوص پیگیری و تخصیص یک دستگاه لودر برای شهرداری لولمان http://loleman.ir/?p=10902 شهرداری لولمان lolemanir
1847449

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه تعریض پل رودخانه بهارجوب واقع در خیابان آیت الله (ره) - جنب مسجد صاحب ا مان (ع) شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8677 شهرداری لولمان lolemanir
1847456

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه تعریض پل رودخانه بهارجوب واقع در خیابان آیت الله (ره) - جنب مسجد صاحب ا مان (ع) شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8677 شهرداری لولمان lolemanir
1444915

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان نسبت به ادامه و اتمام عملیات پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است . http://loleman.ir/?p=8687 شهرداری لولمان lolemanir
1444912

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان نسبت به ادامه و اتمام عملیات پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است . http://loleman.ir/?p=8687 شهرداری لولمان lolemanir
1967098

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای تکمیل ماشین آلات نسبت به ید یکدستگاه لودر، از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نموده اند.شهرداری لولمان از تمام عزیزانی که در خصوص تخصیص دستگاه فوق پیگیری و مساعدت نموده اند .کمال تشکر و قدردانی را دارد.http://loleman.ir/?p=10851شهرداری لولمانlolemanir
1967104

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای تکمیل ماشین آلات نسبت به ید یکدستگاه لودر، از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نموده اند.شهرداری لولمان از تمام عزیزانی که در خصوص تخصیص دستگاه فوق پیگیری و مساعدت نموده اند .کمال تشکر و قدردانی را دارد.http://loleman.ir/?p=10851شهرداری لولمانlolemanir
1014878

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان، وباپیشنهاد و پیگیری شهرداری لولمان و مصوب شورای ی شهر لولمان بلوار تازه تاسیس مسیر رودبارکی به چلک که توسط شهرداری لولمان احداث گردیده ،به نام شهید بزرگوار سرتیپ خلبان میرزایی نامگذاری گردیده است. http://loleman.ir/?p=8433 شهرداری لولمان lolemanir
1014883

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان، وباپیشنهاد و پیگیری شهرداری لولمان و مصوب شورای ی شهر لولمان بلوار تازه تاسیس مسیر رودبارکی به چلک که توسط شهرداری لولمان احداث گردیده ،به نام شهید بزرگوار سرتیپ خلبان میرزایی نامگذاری گردیده است. http://loleman.ir/?p=8433 شهرداری لولمان lolemanir
551794

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض خیابان و برق رسانی بهتر نسبت تعویض 25عدد تیر چوبی (به بتونی )وکابل سیمی به خودنگهداردر خیابان شهید صلواتی رشت آباد شهر لولمان در حال اقدام می باشد…. http://loleman.ir/?p=5646 شهرداری لولمان lolemanir
551800

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض خیابان و برق رسانی بهتر نسبت تعویض 25عدد تیر چوبی (به بتونی )وکابل سیمی به خودنگهداردر خیابان شهید صلواتی رشت آباد شهر لولمان در حال اقدام می باشد…. http://loleman.ir/?p=5646 شهرداری لولمان lolemanir
2167035

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و لوله گذاری آبرو کشاورزان و زیرسازی مسیر مسجد صاحب ا مان (عج) به پل ا هرا اقدام نموده اند..که جا دارد از تمامی عزیزانی (خانواده های علیزاده -آهور - حسن زاده و غیره ...)که برای احداث بلوار 25 متری با در اختیار گذاشتن زمین های خود با شهرداری همکاری نموده اند .کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید. http://loleman.ir/?p=11743 سال حمایت از کالای ایرانی شهرداری لولمان lolemanir
2167044

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و لوله گذاری آبرو کشاورزان و زیرسازی مسیر مسجد صاحب ا مان (عج) به پل ا هرا اقدام نموده اند..که جا دارد از تمامی عزیزانی (خانواده های علیزاده -آهور - حسن زاده و غیره ...)که برای احداث بلوار 25 متری با در اختیار گذاشتن زمین های خود با شهرداری همکاری نموده اند .کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید. http://loleman.ir/?p=11743 سال حمایت از کالای ایرانی شهرداری لولمان lolemanir
1527063

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با جوایز ارزنده به میزبانی شهرداری و شورای ی شهرلولمان در روز مورخه 96/9/3 ساعت 8 صبح از جنب مسجد جامع لولمان برگزار می گردد.ضمنا این همایش با همکاری و مساعدت بخشداری کوچصفان و شهرداری و شورای ی شهر لولمان و کوچصفهان و حوزه مقاومت لولمان و کوچصفهان برگزار خواهد شد.. http://loleman.ir/?p=9589 شهرداری لولمان lolemanir
1527070

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با جوایز ارزنده به میزبانی شهرداری و شورای ی شهرلولمان در روز مورخه 96/9/3 ساعت 8 صبح از جنب مسجد جامع لولمان برگزار می گردد.ضمنا این همایش با همکاری و مساعدت بخشداری کوچصفان و شهرداری و شورای ی شهر لولمان و کوچصفهان و حوزه مقاومت لولمان و کوچصفهان برگزار خواهد شد.. http://loleman.ir/?p=9589 شهرداری لولمان lolemanir
1225235

اخبارلولمان

اخبارلولمانشهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسف خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده اند. http://loleman.ir/?p=8652 شهرداری لولمان lolemanir
1225228

اخبارلولمان

اخبارلولمانشهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسف خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده اند. http://loleman.ir/?p=8652 شهرداری لولمان lolemanir
543277

با تلاش و پپیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان

با تلاش و پپیگیری جناب . صالحی شهردار محترم لولمان - شهرداری برای رفاء حال شهروندان نسبت به تهیه و تحویل ده دستگاه شیر هیدرانت آتش نشانی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نموده،..که در گذشته دو دستگاه دیگرنیز تهیه و در بازار برنج فروشان و خیابان . نصب شده است. http://loleman.ir/?p=5599 شهرداری لولمان lolemanir
1111977

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای شکرگزاری از نعمت های خداوند بارتعالی نسبت به برگزاری جشن من(برنج)در روز مورخ 96/6/17 از ساعت 16الی20 در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=8490 شهرداری لولمان lolemanir
1111984

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای شکرگزاری از نعمت های خداوند بارتعالی نسبت به برگزاری جشن من(برنج)در روز مورخ 96/6/17 از ساعت 16الی20 در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=8490 شهرداری لولمان lolemanir
539514

شرح برنامه های مهدیه اورلی ،ک.دای پنجمین دوره شورای .ی شهر لولمان

شرح برنامه های مهدیه اورلی ،ک.دای پنجمین دوره شورای .ی شهر لولمان ۱-تلاش برای قابل شرب نمودن اب منطقه رودبارکی ۲_ساماندهی فضای سبز و فضاهای تفریحی و ورزشی شهر لولمان ۳-با توجه به وجود سپید رود در لولمان کوشش برای ایجاد جاذبه هلی گردشگری در منطقه ۴-تشکیل اتاق فکر و استفاده از تجربه بزرگان و ریش سفیدان معتمد شهر . ۵-تلاش برای گسترش امکانات ویژه برای مناطق تحت پوشش گرباسده،چلک،رودبارکی،رشت آباد،مبارک اباد ۶-پیگیری طرح کمربندی لولمان که باعث توسعه و مناطق اطراف میگردد ۷- پیگیری برای استفاده از امکانات معلق در شهر لولمان ۸-نگاه ویژه به...
1482169

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و زیرسازی و ج گذاری خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=8913 کانال رسمی تلگرام شهرداری لولمان lolemanir
1482177

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و زیرسازی و ج گذاری خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=8913 کانال رسمی تلگرام شهرداری لولمان lolemanir
634615

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان وغیره

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان وغیره.... نسبت به زیر سازی مسیر پارک ساحلی (لولمان به چهارده) در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=7052 شهرداری لولمان lolemanir
634609

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان وغیره.

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان وغیره.... نسبت به زیر سازی مسیر پارک ساحلی (لولمان به چهارده) در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=7052 شهرداری لولمان lolemanir
1450175

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به ید برج نوری و نصب آن در مسیر پارک ساحلی لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9053 شهرداری لولمان lolemanir
1450180

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به ید برج نوری و نصب آن در مسیر پارک ساحلی لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9053 شهرداری لولمان lolemanir
1482167

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و دیوارگذاری خیابان تختی ملک مرحوم علیزاده اقدام نموده است.جا دارد از خانواده های محترم مرحوم علیزاده که با شهرداری برای اجرای پروژه فوق همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمود. http://loleman.ir/?p=8931 شهرداری لولمان lolemanir
1482176

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و دیوارگذاری خیابان تختی ملک مرحوم علیزاده اقدام نموده است.جا دارد از خانواده های محترم مرحوم علیزاده که با شهرداری برای اجرای پروژه فوق همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمود. http://loleman.ir/?p=8931 شهرداری لولمان lolemanir
1847003

شهرداری لولمان و شورای ی شهر

شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح خیابان شهید صلواتی وشهید سهراب رمضانی و شهید جواهری رشت آباد و خیابان و آزادگان مبارک آباد و شهید سیرتی و شهید میرزایی رودبارکی و شهید قلی پورو بقعه آقا سید محمد چلک و شهید قنبری وشهید مسجودی گرباسده و پارک ساحلی اقدام نموده اند. http://loleman.ir/?p=9711 شهرداری لولمان lolemanir
1847005

شهرداری لولمان و شورای ی شهر

شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح خیابان شهید صلواتی وشهید سهراب رمضانی و شهید جواهری رشت آباد و خیابان و آزادگان مبارک آباد و شهید سیرتی و شهید میرزایی رودبارکی و شهید قلی پورو بقعه آقا سید محمد چلک و شهید قنبری وشهید مسجودی گرباسده و پارک ساحلی اقدام نموده اند. http://loleman.ir/?p=9711 شهرداری لولمان lolemanir
211828

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران نسبت به اجرای پروژه بلوار و ج. و زیر سازی و آسف. مسیر پارک ساحلی لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است... http://loleman.ir/?p=4693
211824

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران نسبت به اجرای پروژه بلوار و ج. و زیر سازی و آسف. مسیر پارک ساحلی لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است... http://loleman.ir/?p=4693

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر