این چه زندگی که من دارم


1740102

من به این درد شبی خواهم مرد

من به دوستی شک دارم. به حرفهایی که آدم ها می زنند شک دارم. به خلوص نیتم وقتی ستایش را می بوسم شک دارم. به خوبی خودم شک دارم. به عشق به خودم شک دارم. به عشق شک دارم. به افتخاری که mace به من می کند شک دارم. به نفرتی که از خدا دارم شک دارم. به خوبی ریاضی شک دارم. به کاربردی بودن نجوم شک دارم. به فاصله ی خدا از زمین شک دارم. به حس خودم به مامان٬ به حس مامان به من شک دارم. به شک دارم. به افغانستان شک دارم. به نفرت خودم از آدم ها شک دارم. به علاقه ی خودم به آدم ها شک دارم. به فردینا شک دارم. به پارمیدا شک دارم. به مموش شک دارم. به رنگ زررد شک دارم. به آسمان شک دارم. به زیبایی ست ...
1762776

من بیدل از در عاجزی به چه سو روم، به کجا رسم

من به دوستی شک دارم. به حرفهایی که آدم ها می زنند شک دارم. به خلوص نیتم وقتی ستایش را می بوسم شک دارم. به خوبی خودم شک دارم. به عشق به خودم شک دارم. به عشق شک دارم. به افتخاری که mace به من می کند شک دارم. به نفرتی که از خدا دارم شک دارم. به خوبی ریاضی شک دارم. به کاربردی بودن نجوم شک دارم. به فاصله ی خدا از زمین شک دارم. به حس خودم به مامان٬ به حس مامان به من شک دارم. به شک دارم. به افغانستان شک دارم. به نفرت خودم از آدم ها شک دارم. به علاقه ی خودم به آدم ها شک دارم. به فردینا شک دارم. به پارمیدا شک دارم. به مموش شک دارم. به رنگ زررد شک دارم. به آسمان شک دارم. به زیبایی ست ...
2376015

یاد دارم عشق دیرین وشوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو و هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه و بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده و ان اشکها ، چشم خسته و فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم و هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها ...
2371006

یاد دارم عشق دیرین وشوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو و هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه و بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده و ان اشکها ، چشم خسته و فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم و هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها ...
2381002

یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ...
2381974

یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار عشق تو برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یا? ...
1851663

دلداری که من دارم !

به نام خدا نداند جز وفاداری، وفاداری که من دارم بدون مزد و منت می کشد باری که من دارم به زینب اقتدا کرده پرستاری که من دارم بلی از زندگی این است پنداری که من دارم شده انکار درد و رنج و غم، کاری که من دارم
1823282

من زندگی را دوست دارم ... (ح پناهی)

your browser does not support the audio element. دریافتعنوان: relaxحجم: 976 کیلوبایت من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم دیــــــن را دوست دارم ولی از کشیش ها میترسم قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها میترسم عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم ک ن را دوست دارم ولی از آیینه میترسم سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم من میترسمــــ... پس هستم ! این چنین میگذرد روز و روزگار من... من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم ...
662093

من می ترسم

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسمدین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسمقانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسمعشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسمک.ن را دوست دارم ولی از آئینه می ترسمسلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسممن می ترسم پس هستم ادامه مطلب
1917200

دوستت دارم مثل حس گرم اولین لمس دستها...

از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نامه ی اداری مهمی مینویسم و دوستت دارم... غذایم را میخورم و دوستت دارم... از تو دلخورم و دوستت دارم.... ید میکنم و دوستت دارم... شام میپزم و دوستت دارم... سالاد درست میکنم و دوستت دارم.... میخوابم و دوستت دارم... من دوستت دا ...
1887710

دوستت دارم مثل حس گرم اولین لمس دستها...

از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نامه ی اداری مهمی مینویسم و دوستت دارم... غذایم را میخورم و دوستت دارم... از تو دلخورم و دوستت دارم.... ید میکنم و دوستت دارم... شام میپزم و دوستت دارم... سالاد درست میکنم و دوستت دارم.... میخوابم و دوستت دارم... من دوستت دا ...
715576

تو

اکثرا به تو فکر می کنم ، غروبی آرام ، بادی ملایم ، کافه ای دنج ، من که هنوز جوانم ، و صدای آرام و قشنگ تو ... کاش می دانستم ، چطور باید صدایم را به تو برسانم ، که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم ... .. نمی گذارم کَس دیگری مرا بشناسد ، فراموشم نکن ..
306703

. آهنگ دلا امشب سفر دارم سروش

. آهنگ دلا امشب سفر دارم سروش آهنگی قدیمی و خاطره انگیز دلا امشب سفر دارم با صدای سروش آماده شد. نام خواننده : soroush – سروش نام آهنگ: سفر – safar آلبوم : یه دنیا متن شعر دلا امشب سفر دارم دلا امشب سفر دارم چه سو. به سر دارم حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم دلا امشب سفر دارم چه سو. به سر دارم حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم به پرواز آسمان عشق به خوشرنگین بال و پر دارم به صحرای بیکران عشق سفرهای پر خطر دارم نمیترسم از فتنه ی طوفان دلی چون دریای خزر دارم به بی ت. قلب عاشقان پیامی از شمس تا قمر دارم با کیفیت بسیار بالا 320 و حجم :...
813539

. اهنگ اوج بند به نام دوست دارم

. آهنگ دوست دارم از اوج بند بارون داره اروم میباره روی چتر زندگیمون میپیچه توی کل دنیا بوی عطر زندگیمون من با تو خوشبختم این ته حرفمه زندگی با تو یه احساس مبهمه تنها با تو آروم میگیره قلب من بدون تو حتما میمیره قلب من دوست دارم تو واسم مثل یه حس تازه میمونی دوست دارم نگو عاشقی سخته میدونم میتونی دوست دارم بیا دنیاتو درگیر این زندگی کن دوست دارم بیا و فقط مثل من دیوونگی کن دوست دارم تو واسم مثل یه حس تازه میمونی دوست دارم نگو عاشقی سخته میدونم میتونی دوست دارم بیا دنیاتو درگیر این زندگی کن دوست دارم بیا و فقط مثل من دیوو?...
1486055

چون تو او را کم و من نیز تو را کم دارم...

من به اندازه ی دنیای شما غم دارم چون تو او را کم و من نیز تو را کم دارم بار ها کشته ام او را و دلم سرد نشد بس که احساس حسادت به رقیبم دارم کاش با قید وثیقه برهم از غم تو سند سربی شش دانگ جهنم دارم کیست تا مرثیه خواند به دل مرده ی من این چه دردیست خدا کان همه ماتم دارم و دقیقا به خلاف صفحات تقویم چند سالی ست که هر ماه محرم دارم فکر کن هر دوی ما مشترکا همدردیم چون تو او را کم و من نیز تو را کم دارم اسماعیل محمدی
820785

(بدون عنوان)

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم! ک.ن را دوست دارم ولی از آینه میترسم سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم! من می ترسم ، پس هستم این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی
756166

آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرس

آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرسآن قدر دغدغه از خوی تو دارم که مپرسچون ره کوی تو پرسم دلم از بیم تپدآن قدر ذوق سر کوی تو دارم که مپرسسر به زانوی خیال تو هلالی شده امآن قدر میل به ابروی تو دارم که مپرساز خم موی توام رشتهٔ جان می گسلدآن قدر تاب ز گیسوی تو دارم که مپرسصد ره از هوش روم چون رسد از کوی تو بادآن قدر بی خودی از بوی تو دارم که مپرسجانم از شوق رخت دیر برون می آیدانفعال آن قدر از روی تو دارم که مپرسمحتشم! تا شده .م دلت از پهلوی یار،آن قدر ذوق ز پهلوی تو دارم که مپرسمحتشم! تا شده آن شوخ به نظمت مایل،ذوقی از طبع سخن گوی تو دارم که مپرسمحتشم کاشانی
2441996

خوشتر از طعم عسل طعم دعای سحر است

شکر صد بار خدا را که سعادت دارم فرصت آمدن و عرض ارادت دارم باز در وت یک عبد گدا آمده ام من از این جامه به تن خلعت شهرت دارم دست من نیست اگر بی سر و پا آمده ام دست من نیست اگر شوق زیارت دارم قصّه ی پنجره فولاد و مرا می دانی من به بوسیدن این پنجره عادت دارم در این میکده خیمه زده ام شاهد باش دست امید به دامان اجابت دارم این دل مرده ی من زندگی اش دست شماست من خودم خوب به این نکته عنایت دارم معجزه از تو عجیب است مگر من حتّی به گدایان تو هم چشم کرامت دارم حاجتم را ندهی پیش خودم خواهم گفت او مرا خواسته پیداست که قیمت دارم " داشتم کنج حرم جا? ...
1858445

اس ام اس دوستت دارم عاشقانه احساسی

اس ام اس دوستت دارم عشقم,اس ام اس دوستت دارم عزیزم,اس ام اس دوستت دارم همسرم,اس ام اس دوستت دارم مادر,اس ام اس دوستت دارم 92,اس ام اس دوستت دارم خواهرم,اس ام اس دوستت دارم عاشقانه 93,اس ام اس دوستت دارم شوهرم,اس ام اس دوستت دارم خواهر,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی با ترجمه,اس ام اس دوستت دارم احساسی,اس ام اس دوستت دارم ابجی,اس ام اس دوستت دارم از ته دل,اس ام اس دوستت دارم الکی,اس ام اس دوستت دارم اذر93,اس ام اس دوستت دارم ابان93,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی با ترجمه فارسیاس ام اس دوستت دارم عاشقانه احساسی,اس ام اس دوست دارم انگلیسی,اس ام ...
1755849

متنی از زنده یاد حسین پناهی

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم! ک ن را دوست دارم ولی از آینه می ترسم! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم! من می ترسم ، پس هستم این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم
725525

گفتم غم تو بدل همی دارم و بس( علی خلج )

گفتم غم تو بدل همی دارم و بساز گلشن تو گلی بباغ دارم و بسع. رخ تو کشیده ام بر در دلان نقش جمال تو بدل دارم و بسفریاد ز دم گوش تو هر گز نشنید. داراز هجر تورا دارم و بساشکم که روان است زبیداد زمانداد تو و این خلق جهان دارم و بسای یار بیا فتا ده ام بستر مرگجان بر تو دهم چونکه تورا دارم و بسدیگر تو مکن بیشتر از این جان بسرماندر بر خود ماه رخت دارم و بسبیچاره {خلج} دربدر از چاره دردمه پیکر من درد ترا دارم و بس علی خلج
1128859

(بدون عنوان)

زندگی و دوس دارم ولی دارم ازش دور میشم خیلی سعی دارم ب همون شیطنت قبل بشم ولی کلا همش تو خودمم .خسته شدم از خودم و تین زندگی یک نواختم
1046998

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم (قیصر امین پور)
2217114

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور
1218203

برای همسرم

رسیدی و از این پس یار دارمکنارم همدمی غمخوار دارم اگر خسته اگر غمگین اگر شادبرایت حوصله بسیار دارم لباس خاکی ات را می تکانملباس آبی گلدار دارم شبی که دور باشی از شب منشبی طولانی و دشوار دارم تو را من دوست دارم دوست دارمبر این حرف خودم اصرار دارم نگاهم کن به جای هر کلامیکه من با چشم هایت کار دارم تو را هر روز و هر شب هم ببینمدوباره میل بر دیدار دارم همین عشق است آری! اینکه با توجهانی تازه در اشعار دارم
1468309

دوستت دارم

باور دارم روزی را که در آن روز زندگی جریان دارد.زندگی ای که با تمام روزهای سختش بالا ه به جریان می افتد و عشق را سیراب می کند.عشقی که در وجود همه هست.فقط باید آن را پر کرد.پر کرد از وجود، از هستی، از زیبایی، از جریان و از زندگی. آه ای زندگی غم انگیز من ،ای زندگی ای که گاهی اوقات من را در خودت فرو می بری و از تمامی لحظات شیرینی که داشتم تلافی می جویی تو را دوست دارم.ای بی رحم! با تمام بدی هایت تورا دوست دارم وقتی غمگینم می کنی وقتی دوستم نداری اما من تو را دوست دارم چون تو زندگی هستی و عشق را در تو جستجو می کنم.تو برای من به اندازه عشق عزیزی زیرا ...
1215770

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
1214025

671- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
965270

گنجینه ای که من دارم

نشد عیان غم دیرینه ای که من دارم ز سوز . ی بی کینه ای که من دارم نرفت یاد تو و آن نگاه مهر آلود ز صفحه ی دل و آیینه ای که من دارم ز درد و غصه پر و،از فغان بود لبریز دل ش.ته و این . ای که من دارم شب فراق نشد دامنم تهی از اشک ببین ز اشک چه گنجینه ای که من دارم حساب هفته و ماه و فصول رفت از یاد به هفته گم بود آدینه ای که من دارم اگر ش.ت غم و اشک و آه شانه ی من بعید نیست ز ک.نه ای که من دارم ز عشق "رستم" و "تهمینه" آگهی تو(رها) قیاس کن من و تهمینه ای که من دارم علی میرزائی(رها)
2579054

زندگی خوبی دارم اما زن بدی دارم!

من بعد مدتها رفتم زن گرفتم اما یه زنی نصیبم شد که همه زندگی منو به باد داد، من از نظر مالی روحی روانی خوب بودم عالی بودم اما مامانم و خواهرم گفتن زن بگیریم برات تا اینکه در سن ۴۱ سالگی زنم دادن اما خب الان زندگی خوبی دارم اما زن بدی دارم! واقعا بده ها ، یعنی نه اخلاق خوبی داره ، نه ظاهر خیلی خوبی، نه حجاب خوبی، نه اهل زندگی هست، من موندم واقعا ..
519293

هوس دارم که.....

هوس دارم که تا روز قیامتغلام حلقه در گوش تو باشمهوس دارم که تاروز قیامتشوم گل بر سرو دوش تو باشم هوس دارم که تا روز قیامتبخوانم نغمه های عاشقانههوس دارم سیاهی مست باشمکنم فریاد از جور زمانه هوس دارم که تا روز قیامتبه چشمت چشم مشتاقم بدوزمهوس دارم چو شمعی فارغ از خویششوم شعله شوم آتش بسوزمهوس دارم که تا روز قیامتشوم چون آینه تصویر گردانهوس دارم به چشمانت نشینمچو شبنم یا چنان چون قطره باران"رسا"را میگدازد این هوسهاچو آتش آید از . نفسها#گیتی_رسائی
1515682

دوست دارم

دروست دارم بشینم کج اتاق یا روی مبل جلو پنجره دراز بکشم و کتاب بخونم......دوست دارم وسط ظهر سرد پاییزی زیر نور آفتاب چرت بزنم.........دوست دارم با رفقایم همان هایی که از دوران دور و نزدیک هنوز دوستشان دارم دور آتش بنشینم و تا صبح خاطره بگویم..........دوست دارم صبح زود صبحانه بخورم و بعدش بخوابم......دوست دارم دسته جمعی فوتبال ببینم و تیمم ببرد........دوست دارم بنویسمدوست دارم ................................چرا همیشه کاری را نمی کنم که دوست دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
979988

روزگار من ...

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم ! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم ! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم ! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم ! ک.ن را دوست دارم ولی از آینه می ترسم ! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم ! من می ترسم ، پس هستم . این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی
1451579

دست بر دامن خدا دارم

تـــــــا تو را از بـــــــــرم جدا دارم از غمــــــــت درد بــــــی دوا دارم روز و شب من ز بیـــــــم رسوایی دست بـــــر دامـــــن خـــــــدا دارم دل ش تــه دو دیده پر خون شد پای تا ســــــــر همــــــــه حنا دارم نیست یار و رفیق و همدم و دوست سخن همــــــــــــراهی چـار پا دارم طعنــــــــه ام میرسد ز زاهد و شیخ کفــــــــر گویــــــــی من از ملا دارم گفتـــــــه های دلــــــــــم نمی فهمند لب به ناچـــــار بـــــــــر خطا دارم چقــــــــــدر زار و بینــــــــوا گشتم چقــــــــــدر حال نــــــــا صفا دارم شب گرسنـــــــــه و روز سرگردان ? ...
184070

دار

از پنجره ی اتاق دارم می زد در خلوت کوچه باغ دارم می زدهر لحظه برای من فال گرفتبا قهوه ی داغ دارم می زدپایان شب سیه را می دیددر چشم چراغ دارم می زدگاهی که هوای او می .با درد فراق دارم می زد !انگار برای او لذت داشتبا شادی و اشتیاق دارم می زدوقتی که به سمت من می آمدشومی کلاغ دارم می زد #سجاد_صادقی
1715237

من از عهد آدم تورادوست دارم...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصرامین پور
1729279

من از عهد آدم تورادوست دارم...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصرامین پور
2546752

نیستی

نیستی دارم دق می کنم / نیستی دارم می پوسمع اتو من یکی یکی / بر می دارم می بوسمپیرهن یادگاریتُ / هر شب دارم بو می کنمبرای برگشتن تو / به آسمون رو می کنم نیستی دارم دق می کنم / نیستی دارم می پوسمع اتو من دونه دونه / بر می دارم می بوسماز خدا می خوام دوباره / تو رو ببینم رو به رومقسم به اشک حسرتم / فقط همینه آرزومنیستی دارم دق می کنم/ نیستی دارم می پوسمع اتو من یکی یکی / بر می دارم می بوسمیه عالمه گل میارم / همه رو پ ر می کنمهر شب دارم همینجوری/ با تنهاییم سر می کنم تموم اشکام /هدیه ی نبودنت کنار مننمی دونی چی می گذره / به قلب بی قرار منوای که چقدرسخته برام / ثانیه ها ب ...
1921867

اگر در خانه انبار طلا دارم ژنم خوب است

اگر در خانه انبار طلا دارم ژنم خوب است اگر صد وام بی چون و چرا دارم ژنم خوب است اگر درچند پرونده همیشه مطرحم بنده، اگر در هر فسادی ردپا دارم ژنم خوب است اگر تاسیس گردد شرکتی پربار در کشور در آن پستی خفن از ابتدا دارم ژنم خوب است اگر در پاسخ هر که مطرح می کند پرسش چَک و تهدید و مشت و ناسزا دارم ژنم خوب است اگر یک حوض کوچک در حیاط خانه ات داری من اما چند است و سونا دارم، ژنم خوب است اگر دستی کشم بر مس از آن زر می کند فس فس درون دستهایم کیمیا دارم ژنم خوب است اگر چه مشکلاتی می شود تصویب در مجلس دو سه تا مشت پر، مشکل گشا دارم، ژنم ...
291312

پست پیشنهادیbahar alone

زیباترین شعر قیصر امین پور من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مُبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
656832

من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم

خواهم که بریزم ز دلم واژه به واژه در دامنت آن شور که از موی تو دارم این مستی و شوقی که بر این حال فتاده ست از چشم تو و طره ی گیسوی تو دارم غارتگری مهر نه کار دل من بود این را ز تو و طبع تو و خوی تو دارم ای عطر وجودت همه جا هم نفس من یک ذره هوا هست من از بوی تو دارم ای چهره تو مظهر هر حسن در عالم ذوقی اگرم هست ز مه روی تو دارم ای شعرترین شعر مرا وحی کن امشب من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم #سپهر_الف
657887

من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم

خواهم که بریزم ز دلم واژه به واژه در دامنت آن شور که از موی تو دارم این مستی و شوقی که بر این حال فتاده ست از چشم تو و طره ی گیسوی تو دارم غارتگری مهر نه کار دل من بود این را ز تو و طبع تو و خوی تو دارم ای عطر وجودت همه جا هم نفس من یک ذره هوا هست من از بوی تو دارم ای چهره ی تو مظهر هر حسن در عالم ذوقی اگرم هست ز مه روی تو دارم ای شعرترین شعر به من وحی کن امشب من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم #سپهر_الف
604025

شعر خوانی (2)

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم شاعر: زنده یاد قیصر امین پور آهنگ: علیرضا قربانی به نام دوستت دارم از آلبوم دخت پریوار دکلمه: رضا پیر بادیان
2114547

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daramمتن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمیدست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میکنمزندگ? ...
2114536

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daram متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میک? ...
751501

بنال ای نی که من غم دارم امشب / نه دلسوز و نه همدم دارم امشب

دلم زخم است از دست غم یار هم از غم چشم مرهم دارم امشب همه چیزم زیادی میکند، حیف!!! که یار از این میان کم دارم امشب چوعصری آمد از در ،گفتم ای دل همه عیشی فراهم دارم امشب ندانستم که بوم شام رنگین به بام روز .م دارم امشب برفت و کوره ام در . افروخت ببین آه دمادم دارم امشب به دل جشن عروسی وعده . ندانستم که ماتم دارم امشب درآمد یار و گفتم دم گرفتی دمم رفت و همه غم دارم امشب به امید اینکه گل تا صبحدم هست به مژگان اشک شبنم دارم امشب مگر آبستن عیسی است طبعم که در دل بار مریم دارم امشب سر دل کندن از لعل نگارین عجب نقشی به خاتم دارم امشب اگر روئین تنی باشم به ه...
2069529

اگر چه نامهی جرمی سیاه دارم من

اگر چه نامه ی جرمی سیاه دارم منبه دست های کریمان نگاه دارم من میان مردم شهرم به گریه معروفمبه پای یار فقط اشک و آه دارم من عریضه ای که نوشتم بهانه ی وصل ستامید دیدن یوسف ز چاه دارم منهمیشه من شب دلم هوایی توستهزار شکر دلی سر به راه دارم منگهی اسیر توام ، گهی اسیر گناهحیا به محضرتان گاه گاه دارم من تمام عمر به نفسم اهمیت دادمتمام عمر فقط اشتباه دارم من بیا مرا ادب کن ، ولی نگو که بروکجا به غیر در تو پناه دارم من؟تو را به حق سه ساله بگیر دست مرابرای من پدری کن، گناه دارم من
2207829

آ خط

مطمعناً این صادقانه ترین حرفهایی هست که من تا الان زده ام و این جا بهترین جایی هست که میشه از این دست حرفها رو زد .میشه گفت من هیچ چیزی تو زندگی کم ندارم الا پدرم !دوتا ماشین خوب دارم ، تو یه خونه ی بزرگ و خوش جا زندگی میکنم ،یه زن زیبا و دو تا پسر خوشگل و سالم دارم .شغل خوبی دارم و استخدام رسمی هستم ،محل کارم رو دوست دارم و تو محل کار فوق العاده محبوب و راحت هستم.همه به من احترام میزارن و من هم متقابلا به همه احترام میزارم .این چیزها همه برای من فراهم هست که من از زندگیم لذت ببرم و خ ش بعضی وقتها هم همینطور هست و من احساس خوبی از زندگی دارم .ولی من به آ خط ر ...
2020173

دوستت دارم !!دوستت دارم !!

وای که من عاشق چاک اذانم :) عاشق اذان ظهرم !! وای چقدر دلنشین و زیباست این صوت خوش اذان ❤❤ خدایا شکرت ... مرسی که هستی مرسی که دارمت ... خدایا دوستت دارم . دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم!!
1391181

خ کن

خ کن چنان ز دور و زمانه دلی غمین دارم که اشک در بصر و جان در آستین دارم فساد و ظلم فراگیر گشته روی زمین چه دل خوشی ز س ت در این زمین دارم ب سر مردم ،فروش دختر ها بود رقابت قدرت به آن یقین دارم ز ک ن به ساحل رسیده جای صدف خدای من عرق شرم بر جبین دارم چه حاجتی به بهشت برین مرا باشد کنون که روی زمین جنتی چنین دارم خدا تو را به خ قسم خ کن که در کمین بشر توپ و تانک و مین دارم (رها) برای بشر شرق و غرب ی ان است نه انتظار از ان و نه هم ازین دارم علی میرزائی(رها)
558172

اس ام اس دوست دارم

اس ام اس دوست دارممجموعه: اس ام اس های جالب جدیدترین اس ام اس دوست دارم دوستت دارم که این ها را می نویسم دوستت دارم که کلمه ها را درک می کنمدوستت دارم چون خودت هستیدوستت دارم چرا که جهان را دوست دارم چرا که عاشق آدم ها شده ام .. نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم دوستت دارم وقتی ص. می اید دوستت دارم،وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای *** اس ام اس دوست دارم عشقم *** دوستت دارم و هر بار بجای گفتنش؛ بو می کشم تمام عطرهای جهان را که از تن ات بارها جا گذاشته ای. تو را از وقــــــــــــتی ک...
1454227

یواش دست نزن شیشه ام ترک دارم...

دلی ش ته تر از نای نی لبک دارم یواش دست نزن شیشه ام ترک دارم چقدر وسوسه در چشم انتخاب من است که بر صداقت آیینه نیز شک دارم رفیق ! بار غریبی به دوش من مانده که احتیاج به یک دوست یک کمک دارم صدا زدم که به من در قبال سکه ی زخم، چه می دهید؟یکی گفت من نمک دارم! هر دو غریبیم و آشنای سکوت خوشم به اینکه با تو غمی مشترک دارم! علیرضا دهرویه
758307

به تو و عشق تو ایمان دارم...

من اگر روح پریشان دارم من اگر غصه هزاران دارم گله از بازی دوران دارم دل گریان،لب خندان دارم به تو و عشق تو ایمان دارم در غمستان نفسگیر، اگر نفسم میگیرد آرزو در دل من متولد نشده، می میرد یا اگر دست زمان درازای هر نفس جان مرا میگیرد دل گریان، لب خندان دارم به تو و عشق تو ایمان دارم من اگر پشت خودم پنهانم من اگر خسته ترین انسانم به وفای همه بی ایمانم دل گریان، لب خندان دارم به تو و عشق تو ایمان دارم
2108892

آهنگ دوست دارم زندگی رو

آهنگ دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی آهنگ درخواستی از کاربران آهنگ دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی آهنگ جدید سیروان خسروی با نام دوست دارم زندگی رو آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی و استثنایی سیروان خسروی با نام دوست دارم زندگی رو با بالاترین کیفیتترانه و ملودی: زانیار خسروی – تنظیم: سیروان خسروی آهنگ دوست دارم زندگی رو ادامه مطلب
1738042

انتظار ۲۳۱ _ را دوست دارم

⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است ⚜ را دوست دارم با چشم های م? ...
436264

سبک زندگی - سخت زندگی .

گفتم:«خوش به ح.... اینطوریه دیگه دنیا؛ یکی راحت زندگی می کنه و یکی دیگه مثل ما سخت.» راستش مدل زندگیش رو دوست دارم و وقت هایی که خیلی شور کار و زندگی و هر چیز دیگه ای رو در میارم، پیش خودم به این فکر می کنم که واقعاً چطور می تونه این جور راحت زندگی کنه و برام مهمه که یه روز بفهمم از کِی و چطور به این مدل زندگی فکر کرده. جوابش به من این بود: «تو خودت دوست داری سخت زندگی کنی، تقصیر .ی نیست.» راست می گفت. من واقعا دوست دارم سخت زندگی کنم. درستش اینه که دوست ندارم سخت زندگی کنم، مدلی از زندگی رو دوست دارم که به سخت زندگی . منتهی می شه. نمی تونم کاری رو ناقص رها
1417726

علی میرزایی(رها)

خ کن چنان ز دور و زمانه دلی غمین دارم که اشک در بصر و جان در آستین دارم فساد و ظلم فراگیر گشته روی زمین چه دل خوشی ز س ت در این زمین دارم ب سر مردم ،فروش دختر ها بود رقابت قدرت به آن یقین دارم ز ک ن به ساحل رسیده جای صدف خدای من عرق شرم بر جبین دارم چه حاجتی به بهشت برین مرا باشد کنون که روی زمین جنتی چنین دارم خدا تو را به خ قسم خ کن که در کمین بشر توپ و تانک و مین دارم (رها) برای بشر شرق و غرب ی ان است نه انتظار از ان و نه هم ازین دارم علی میرزائی(رها)
1250076

دارم یخ می زنم

دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم. دارم یخ می زنم. بافت تنم کرده ام ، روفرشی هم به پا کرده ام ، پتو هم روی خودم انداخته ام . اما دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم. دارم یخ می زنم
347954

سبک زندگی

گفتم:«خوش به ح.... اینطوریه دیگه دنیا؛ یکی راحت زندگی می کنه و یکی دیگه مثل ما سخت.» راستش مدل زندگیش رو دوست دارم و وقت هایی که خیلی شور کار و زندگی و هر چیز دیگه ای رو در میارم، پیش خودم به این فکر می کنم که واقعاً چطور می تونه این جور راحت زندگی کنه و برام مهمه که یه روز بفهمم از کِی و چطور به این مدل زندگی فکر کرده. جوابش به من این بود: «تو خودت دوست داری سخت زندگی کنی، تقصیر .ی نیست.» راست می گفت. من واقعا دوست دارم سخت زندگی کنم. درستش اینه که دوست ندارم سخت زندگی کنم، مدلی از زندگی رو دوست دارم که به سخت زندگی . منتهی می شه. نمی تونم کاری رو ناقص رها
460132

به صحراهای عشق خود [شعر]

ز ترکان پریچهره یکی را دوست تر دارم که از بیداد گیسویش دل خون چشم تر دارم اگرچه کوه بودم من کنون در بوته ی هجران ز پیچ و تاب موی او دلی زیر و زبر دارم ز دوری جان به جان آمد دل و جان در فغان آمد کنون تا از در آید جان نگه دائم به در دارم خیالی نو مرا در دل ز عشق آن پری آمد غم کهنه ز جان شستم که سودای دگر دارم به صحراهای عشق خود مرا می خواند آن لیلی چو مجنون رخش گشتم همه پا در سفر دارم مرا تا پیر میخانه مدامم می دهد جامی چه باک از حیله ی . و طعن بی بصر دارم مرا گفت آینه بشکن که تا از خود رها گردی چه گویی کاندر آیینه رخ او در نظر دارم ز پیله ی تنگ این ع

این چه زندگی که من دارم