اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند


2368560

ماجرای کشاورز و قاطر پیرش

مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند.وقتی که آنها برای پر گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پشت حیوان می ریخت و نا خود آگاه تکان می خورد. این صحنه ? ...
285382

توانایی پنهانی...(مشاوره تلفنی09226380616)

توانایی پنهانی... این حکایت درباره مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی. کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی .د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند. وقتی که آنها برای پر . گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پ...
285598

توانایی پنهانی...(مشاوره تلفنی09226380616)

توانایی پنهانی... این حکایت درباره مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی. کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی .د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند. وقتی که آنها برای پر . گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پشت حیوان ...
292507

4.قاطر فروشی برادران مهر و ماه بجز حامد!

نوشته قاطر حاصل . اسب نر و الاغ ماده ست. این موجود نازاست..قاطر دارای ویژگی های مطلوب والدین خود است. در سربالایی ها دقت حرکت الاغ و سرعت اسب را دارا می باشد و موجودی بسیار مفید و به صرفه است... ..نیم ساعت به این خندیدم..کتاب زیسته مینویسید؟؟؟انگار تبلیغ قاطر فروشی باباشه:)))
1183238

داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها

داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها اگر به داستان های کوتاه و خنده دار قدیمی علاقه دارید پس به جای خوبی مراجعه کرده اید چرا که برای شما یک داستان از این نوع داریم. روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشت که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش میرسید شکایت میکرد تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زد یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پ ...
2475903

رم دادن قاطر

اگر قاطر ی را رم ندهید با شما کاری ندارند نقل می کنند که کنار روستای ملانصرالدین قبرستانی بود زمانی که در حال سرزدن به آنجا بود دید یک قبری شکافته است. وارد آن قبر شد و دراز کشید. نزدیک غروب بود که جمعی از دوستان با اسب و الاغ وارد قبرستان شدند. بخاطر سرو ص که ایجاد شده بود ملانصرالدین فکر کرد که ن و منکر هستند که آمده اند. ترسید و یکباره از جای خود بلند شد. وقتی آن افراد در تاریکی این صحنه را دیدند، اسب و قاطرهای آنها رم کرد و به هم ریختند. وقتی فهمیدند که ملانصرالدین یک چنین کاری کرده است حس او را کتک زدند. او نیز با لباس و خونی از دست آنها فرارکرد و به من? ...
880023

داستان کوتاه

قاطر گران بهاء !!! روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نِق نقو و اعصاب خُوردکن داشت. که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد، زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول به کار بود یا شخم می زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد. کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و در دَم کشته شد. چند روز بعد در مراسم تشییع جنازۀ زن، کشیش متوج?...
874290

داستان کوتاه

قاطر گران بهاء !!! روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نِق نقو و اعصاب خُوردکن داشت. که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد، زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول به کار بود یا شخم می زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد. کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و در دَم کشته شد. چند روز بعد در مراسم تشییع جنازۀ زن، کشیش متوج?...
862198

داستان کوتاه

قاطر گران بهاء !!! روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نِق نقو و اعصاب خُوردکن داشت. که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد، زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول به کار بود یا شخم می زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد. کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و در دَم کشته شد. چند روز بعد در مراسم تشییع جنازۀ زن، کشیش متوج?...
2396252

داستان خنده دار «قاطر گران بها»

روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشتکه از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کردتنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زدیک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آوردکشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کردبلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز اگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شدچند روز بعد در مراسم تشییع جنازه زن کشیش متوجه چیز عجیبی شدهر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی ب? ...
2386338

داستان خنده دار «قاطر گران بها»

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستان خنده دارروزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشتکه از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کردتنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زدیک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آوردکشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کردبلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز اگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شدچند روز بعد در مراسم تشییع جنازه زن کشیش متوجه چیز ع? ...
575771

....

برای سین خَر .یدم. نه قاطر.شاید هم الاغ. نمی دانم اما فکر کنم قاطر. رنگِ آبی و موزیکالی که سیستر سیستر می گوید و احتمالا اشتباهی روی این .ِآبی نصب شده است. .ِ آبی باید بِرادِر بِرادِر بخواند. برای سین چادر هم گرفتم. نع، نه آنی که بپوشند همانی که به پا کنند و داخلش بنشینند و بازی کنند. سین فقط چهار دست و پا دور چادر خزید و گوشِ قاطر را تست کرد و سراغِ تلویزیون رفت.
2805051

اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند

در شبی از شبها ملا نصرالدین وزنش کنار هم نشسته بودند و از هر دری حرف می زدند همسر ملا پرسید : تو می دانی که در آن دنیا چه خبر است و بعد از مرگ چه بلایی سر آدم می آورند ؟ ملا گفت : من که نمرده ام تا از آن دنیا خبر داشته باشم ولی این که کاری ندارد الان به آن دنیا می روم و صبح زود خبرش را برای تو می آورم .زن ملا خوشحال شد و تشکر کرد . ملا از جا بلند شد و یکراست به طرف گورستان رفت و توی قبری خالی دراز کشید آن قبر از آ ین قبرهای گورستان بود و کنار جاده قرار گرفته بود تا یک نفر از جاده ی کنار گورستان عبور می کرد . ملا فکر می کرد که فرشته ها دارند به سراغش می آیند و سوال و ج ...
2185583

ضرب المثل های مازندرانی 7

اگه قاطر کره بیا گردان به فارسی :اگر قاطر کره ائی بدنیا بیاورد .قاطر و همانند حیوانات دورگه نمی توانند بچه دار شوند.مفهوم کنائی : این ضرب المثل برای بیان غیر ممکن بودن کاری بکار میرود . اگه سگ خنه ساز بییه ،چه گ بن دراز بییهبرگردان به فارسی :میگوید که اگر سگ قادر به ساختن خانه بود چرا زیر بوته گزنه دراز می کشید.مفهوم کنائی : ی که همیشه برای کاری غلو میکند و اما هیچ وقت به انجام آن کار دست نمی یازد و نهایتأ به ی که همت و عرضه ائی ندارد گفته می شود. خنه (kheneh) خانه ،یا همان لانه سگ ،،، گ (gaazna) همان گیاه گزنه استبییه (beeyeh) بود ، بودن شیر که ? ...
2438284

ضرب المثل های مازندرانی 7

اگه قاطر کره بیا گردان به فارسی :اگر قاطر کره ائی بدنیا بیاورد .قاطر و همانند حیوانات دورگه نمی توانند بچه دار شوند.مفهوم کنائی : این ضرب المثل برای بیان غیر ممکن بودن کاری بکار میرود . اگه سگ خنه ساز بییه ،چه گ بن دراز بییهبرگردان به فارسی :میگوید که اگر سگ قادر به ساختن خانه بود چرا زیر بوته گزنه دراز می کشید.مفهوم کنائی : ی که همیشه برای کاری غلو میکند و اما هیچ وقت به انجام آن کار دست نمی یازد و نهایتأ به ی که همت و عرضه ائی ندارد گفته می شود. خنه (kheneh) خانه ،یا همان لانه سگ .بییه (beeyeh) بود ، بودن. گ (gaazna) همان گیاه گزنه است. شیر که پیر بو? ...
2335480

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر را

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر رانه و صافکار و نه شاعر راچون ز له کرد خانه ها را ویران باید ی ناظر را[email protected]
1570676

کشاورز و زن نق نقو

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد همه چیز شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول شخم زدن زمین بود. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه درختی راند و شروع به خوردن ناهار کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و زن نق نقو در دم کشته شد. در مراسم تشییع جنازه ، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و به نشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین م ...
2680113

چند می فروشی

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزی شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه شخم میزد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شد.در مراسم تشییع جنازه چند روز بعد، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت...یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و بنشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین میکرد، ? ...
1465618

مرد کشاورزی و زن نق نقو

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزی شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه شخم میزد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شد.در مراسم تشییع جنازه چند روز بعد، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت...یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و بنشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین میکرد، ? ...
1028502

قاطر به طرف عراقیها رفت

خاطره ای از شهید رضاعلی (خداخواست) شکریان خداخواست تعریف می کرد که در کوههای مناطق غرب، فاصله ی ما تا دشمن ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر بود. ما برای رساندن مهمات به سنگرهای دیده بانی و دیگر سنگرها، خیلی مشکل داشتیم، زیرا راه صعب العبور بود و مجبور بودیم مهمات را با قاطر حمل کنیم. با چند نفر در بین کوهها و تپه ها، مهمات را عبور می دادیم و وسایل را به سنگرها می رس م. یک روز تا بالای کوه آمدیم. چیزی نمانده بود که به بچه های خودمان برسیم، ناگهان افسار قاطر از دستمان رها شد و به طرف عراقیها رفت. این همه راه مهمات را آورده بودیم و خیلی راحت، این تجهیزات توسط قاط ...
2464682

چهار تن از علمای ارشد اهل سنت عمری که به قاطر رضا علیه السلام آویزان شدند!

چهار تن از علمای ارشد اهل سنت عمری که به قاطر رضا علیه السلام آویزان شدند! عجلونی از علمای بزرگ اهل سنت عمری می نویسد: وفی مسند الفردوس لمادخل علی بن موسى الرضا نیسابور بغلة شهباء ف ج علماء البلد فی طلبه منهم یحیی بن یحیی و ابن راهویه و احمد بن حرب و محمد بن رافع فتحلقوا بلجام دابة هنگامی که رضا سوار بر قاطر وارد نیشابور وارد شد علما به استقبال خارج شدند و یحیی بن یحیی و ابن راهویه و احمد بن حرب و محمد بن رافع به افسار قاطر، رضا آویزان شدند! کشف الخفاء ومزیل الالباس، تألیف اسماعیل عجلونی، جلد ۱، صفحه ۳۶ شرح حال این چهار عالم عمریه النَّیْس ...
1031381

یابو جان و آقای قاطر!!!

الان من نصفه شبی فرق یابو و قاطرو ا کجا پیدا کنم؟؟:( بمن چه خب اصن:( مثلا من بدونم قاطر با یابو چه فرقی داره مشکلات جامعه حل میشه؟ زمان ظهور میکنه؟ گور به گور میشه؟ قیمه هارو نمیریزن تو ماستا؟ تی ارو نمیکنن تو شلوارا؟ کالجا رو با جوراب نمیپوشن؟ جاست تل می خب چی میشه ِ گُـــــ(!)ـــــل ؟:(
2787538

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند عُرضه که حتی قدر یک ارزن ندارند چیزی به نام عقل، غیرت، رحم، انصاف قطعا، یقینا، مطلقا، اصلا ندارند این پادشاهان عرب، عشقی به غیر از لم دادن و لمباندن و لندن ندارند شکر خدا این پادشاهان سعودی بیش از صد و هشتاد و زن ندارند از بس همیشه غرق در اعمال بووووقند میلی به ع و مستهجن ندارند طوری صفا د با گردن زدن که گویا خودِ ملعونشان گردن ندارند تا غزه و صنعا و بحرین و یمن هست وه ان کاری به شعر من ندارند ✍ محمدحسین مهدویان وطنز پایگاه شعر و ترانه طنز vatanz_ir
2804341

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند عُرضه که حتی قدر یک ارزن ندارند چیزی به نام عقل، غیرت، رحم، انصاف قطعا، یقینا، مطلقا، اصلا ندارند این پادشاهان عرب، عشقی به غیر از لم دادن و لمباندن و لندن ندارند شکر خدا این پادشاهان سعودی بیش از صد و هشتاد و زن ندارند از بس همیشه غرق در اعمال بووووقند میلی به ع و مستهجن ندارند طوری صفا د با گردن زدن که گویا خودِ ملعونشان گردن ندارند تا غزه و صنعا و بحرین و یمن هست وه ان کاری به شعر من ندارند ✍ محمدحسین مهدویان وطنز پایگاه شعر و ترانه طنز vatanz_ir
2109435

چادر نشینان مرگور

سال هاست که شغل بسیاری از مردم در مرگور دامپروری میباشد از انجا که دیگر زمان ان نمانده است که مردم از اسب و قاطر استفاده نمایند مردم مرگور بعصی مواقع ناچارند از اسب وقاطر برای ییلاق و قشلاق خود از اسب و قاطر استفاده کنند به دلیل راه های که برای وسایل نقلیه نامناسب هستن مجبورند از اخشام استفاده نمایند ما بر خود لازم دانستین این مطلب را در وبلاگ نوشته وان را اشتراک کذاری کنیم تا بلکه مسعو لان به فکر چاره باشند برای مردمی که در حال حاصر چرخه ای از این مملکت بر دوششان لست.
1278657

یابو و قاطر

دیروز عصر یه قرص کلداستاپ خوردم و غش تا صبح. امروز صبح دیدم بلاگ اسکای یادداشت و کامنت های روز شنبه رو حذف کرده. کلی از دستش عصبانی شدم. دختر بدی شده.راستی بچه ها ی میدونه چجوری میشه از آرشیو اینجا، بک آپ تهیه کرد؟ اگه ی میدونه لطفا به من بگه!****امروز دو به شک کلی منو خندوند. داشت درمورد گونه و تیره و جنس تو رده بندی گیاهان برام توضیح میداد بعد گفت اگه دوتا گونه ی جاندار بچه دار بشن و بچه شون زایا باشه از یک گونه هستند درغیر اینصورت از یک گونه نیستند و اسم اون گیاه با هم فرق میکنه. بعد برام مثال جانوریشو زد گفت مثل قاطر و یابو که بچه ی الاغ و اسب هستند و نازا ...
3738

دلسوزی شیر برای همسر

روزى حضرت موسى بن جعفر علیه السلام از شهر مدینه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نیز سوار الاغ شدم و حضرت را همراهى . .مقدارى از شهر که دور شدیم ، ناگهان نرّه شیرى سر راه ما را گرفت ، من بسیار ترسیدم ، ولیکن شیر به سوى حضرت نزدیک آمد و با ح. ذلّت و تضرّع مشغول همهمه اى شد. . موسى کاظم علیه السلام ایستاد و شیر دست هاى خود را بلند کرده و بر شانه هاى قاطر قرار داد.من به گمان این که شیر قصد حمله دارد، براى جان آن حضرت وحشت . ؛ و سخت نگران شدم .پس از لحظاتى ، شیر دست هاى خود را بر زمین نهاد و آرام ایستاد و آن گاه حضرت روى مبارک خود را به سمت قبله نمو
2471244

اصطلاح سیفالَ غَنَه در شهر نراق

سیفالَ غَنَه یک گویش نراقی است و نام یکی از ابزارهای کار پالان دوزها بوده و آن عبارت از یک سیخ یا میله ف ی به طول ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر که نوک آن دارای دوشاخه است و سیفال به ساقهٔ گندم می گویند. پالان یک پوشش ضخیم است که از جنس گلیم یا پارچه است و توسط پالان دوزها برای الاغ و قاطر و اسب دوخته می شود و داخل آن را با سیفال ، کاه یا کُلش به وسیله سیفالَ غَنه پُر می کنند تا فشرده و محکم شود و سپس با جوالدوز و نخ می دوزند . چیزی شبیه زین است که روی اسب و قاطر قرار می دهند و دارای کاربری سواری و باری است. در قسمت عقب پالان یک تَسمه چرمی به نام "رونَکی " است ? ...
1003257

یادداشت 27 امرداد 1396 ؛ قو علی خدمتک جوارحی ، خاطرات صعود به قله 5671 متری دماوند (قسمت چهارم)

اینجا تا چند سال پیش آبشخور و آغل ان بوده و برای همین بهش میگفتند " سرا". بعدها با توجه به تعداد زیاد کوهنوردانی که در این محل رفت و آمد داشتند ، مسجد کوچکی در اینجا ساخته شد بنام مسجد صاحب ا مان (عج). تاسیسات رفاهی اندکی در این جا وجود داره. این محل بارانداز قاطرچیها هم هست. کانتینرهایی در اینجا مستقر شده و چند گروه قاطر چی با دهها رأس قاطر کار حمل کوله های کوهنوردان از این محل تا پناهگاه بارگاه سوم رو بصورت رفت و برگشت انجام میدن. از قبل با یکی از این افراد هماهنگی شده بود که حمل کوله های سنگینمون رو بر عهده بگیره. وقتی در اصفهان میخواستم برای کوله ها ...
1000755

یادداشت 27 امرداد 1396 ؛ قو علی خدمتک جوارحی ، خاطرات صعود به قله 5671 متری دماوند (قسمت چهارم)

اینجا تا چند سال پیش آبشخور و آغل ان بوده و برای همین بهش میگفتند " سرا". بعدها با توجه به تعداد زیاد کوهنوردانی که در این محل رفت و آمد داشتند ، مسجد کوچکی در اینجا ساخته شد بنام مسجد صاحب ا مان (عج). تاسیسات رفاهی اندکی در این جا وجود داره. این محل بارانداز قاطرچیها هم هست. کانتینرهایی در اینجا مستقر شده و چند گروه قاطر چی با دهها رأس قاطر کار حمل کوله های کوهنوردان از این محل تا پناهگاه بارگاه سوم رو بصورت رفت و برگشت انجام میدن. از قبل با یکی از این افراد هماهنگی شده بود که حمل کوله های سنگینمون رو بر عهده بگیره. وقتی در اصفهان میخواستم برای کوله ها ...
367566

دستگاه ساخت اسب_بستن اسب برای گم نشدن آن

سلام دوستان_امروز میخوام براتون آموزش ساخت دستگاه اسب ساز رو بدم_و میخوام براتون آموزش بدم که چجوری اسب یا قاطر(میتونید به اسب و الاق یه سیب بدید تا بچه شون قاطر بیرون بیاد)یا الاق خودتونو ببندید تا گمش نکنین و فرار نکنه.(یه توضیحی بدم. این آموزش برای تازه وارداست و .انی که تازه بازی رو ریختن)اول از همه به چنتا وسیله نیاز داریم که رو دیوار میبینید و میتونید تو دست منم ببنید در ادامه مطلب میتونین ببینین البته... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
566490

حق ندارند

آنهایی که به جماعت . رای دادند یا اصلا رای نداند از این به بعد حق ندارند مشکلات و ضعف های کشور را به پای .یت نظام بنویسند.. این بار با سند 2030 و غیره حجت بر همه تمام بود. حق ندارند از اختلاف طبقاتی و اشرافیت انتقاد کنند حق ندارند از تکبر و عدم پاسخگویی مسئولین انتقاد کنند. حق ندارند از غارت بیت المال و حقوق های نجومی انتقاد کنند حق ندارند از رکود و بیکاری انتقاد کنند حق ندارند از فساد اداری انتقاد کنند. حق ندارند از رانت و ویژه خواری انتقاد کنند حق ندارند از 20 میلیارد دلار غرامت به امارات در کرسنت انتقاد کنند حق ندارند از دروغ گویی مسئولین انتقاد کنند حق ند...
2150827

غزل تازه

نپرسی: چرا تن ندارند دیگر سر و شکلِ روشن ندارند دیگر قرارِ ملاقاتِ زن ها اداری ست ببین شوهران زن ندارند دیگر فقط شکلکِ عاشقی درمی آرند مدادِ نوشتن ندارند دیگر نِ عمومی، اگر جمله هاشان پر از ما شده، من ندارند دیگر چگونه در این عشق بازی ببازند دلی را که اصلاً ندارند دیگر غمی هست در جیبِ شلوارهاشان نی که دامن ندارند دیگر مریم جعفری آذرمانی ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
2255553

بگویید قاطر زده _ دیده بانی در سال ۱۳۶۶

بگویید قاطر زده _ دیده بانی در سال ۱۳۶۶ ما عده ای نوجوان و جوان کم تجربه بودیم. علی حاتمی، پاسداری قَدَر و قدیمی و پخته و عملیات دیده در کار دیده بانی و با یک سر نترس و زور بازوی عجیب که اگر مشتی به ی می زد به قول دیده بان ها هم نهارش بود و هم شامش. حاتمی به غیر از این ویژگی ها دل پاک و بی آلایش داشت که برایش عنوان مسئول واحد دیده بانی لشگر، کم ترین غروری نمی آفرید. خودمانی بود و با قدیمی های مثل خودش و متأ ین مثل ما یک جور می جوشید. از خط آمده بودیم و توی چادرهای عقبه لشگر در اردوگاه شهید شکری پور استراحت می کردیم. شباهت چادر به رینگ بو بیشتر بود تا محل اس? ...
2782263

معمای الاغ و قاطر منسوب به اقلیدس

الاغ و قاطری دوشادوش یکدیگر کیسه های پر از گندم را به بازار می بردند. الاغ از سنگینی بارش نالید. قاطر به او پاسخ داد: «از چه می نالی؟ اگر تو یک کیسه از بارت به من بدهی، تعداد کیسه های من دو برابر کیسه های تو خواهد گشت و اگر من به تو یک کیسه بدهم، آن گاه هر دو بار برابری را حمل خواهیم کرد.» هر حیوان چند کیسه گندم بر پشت خود می برد؟a mule and a donkey, laden with sacks of wheat, were going to a market together. the donkey moaned about the heavy burden on its back. the mule retorted, “why are you moaning? if you give me one sack, i will have twice as many as yours. if i give you one sack, then both of us will carry equal burdens." how many sacks was each animal carrying? [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
939525

یادداشت 6 امرداد 1396 - خاطرات دومین صعود به قله ی علم کوه (قسمت پنجم)

از تنگ گلو تا دشت حصار چال چیزی حدود 3 کیلومتر کوهپیمایی باید انجام بشه و در طی این مدت حدود 540 متر ارتفاع اضافه خواهیم کرد بنابراین متوسط شیب مسیر حدود 10 درجه خواهد شد. این مقدار شیب زیاد نیست و برای همین میشه به راحتی در اون کوله کشی سنگین انجام داد. البته .انی که بخوان سبکبارتر حرکت کنند میتونند بارشون رو در تنگ گلو به قاطرچی ها بسپارند و با پرداخت کرایه ای حدود 140 هزار تومان (واحد جدید پول ملی ایران که معادل همون چیزیه که تا بحال بوده!!) به ازای هر قاطر ، دغدغه ی کوله کشی رو نداشته باشند. هر قاطر بطور متوسط میتونه حدود 4 تا کوله 20 کیلویی رو حمل کنه بن?...
956208

یادداشت 6 امرداد 1396 - خاطرات دومین صعود به قله ی علم کوه (قسمت پنجم)

از تنگ گلو تا دشت حصار چال چیزی حدود 3 کیلومتر کوهپیمایی باید انجام بشه و در طی این مدت حدود 540 متر ارتفاع اضافه خواهیم کرد بنابراین متوسط شیب مسیر حدود 10 درجه خواهد شد. این مقدار شیب زیاد نیست و برای همین میشه به راحتی در اون کوله کشی سنگین انجام داد. البته .انی که بخوان سبکبارتر حرکت کنند میتونند بارشون رو در تنگ گلو به قاطرچی ها بسپارند و با پرداخت کرایه ای حدود 140 هزار تومان (واحد جدید پول ملی ایران که معادل همون چیزیه که تا بحال بوده!!) به ازای هر قاطر ، دغدغه ی کوله کشی رو نداشته باشند. هر قاطر بطور متوسط میتونه حدود 4 تا کوله 20 کیلویی رو حمل کنه بن?...
2790667

زمانی برای مستی اسب ها

با این سوال شروع کنم:قبادی چرا این زندگی سیاه را نمایش می دهد؟ بالا ه نوبت به نوشتن از اولین بلند "بهمن قبادی" رسید.داستان در یک روستای مرزی ایران و عراق اتفاق می افتد.زبان فارسی و کردی میباشد.این در سال 2000 برنده جایزه " دوربین طلایی جشنواره کن" شد. بهتر است اول از همه با نام شروع کنم. "زمانی برای مستی اسب ها " قاچاقچیان مرزی برای آنکه قاطر در زمستان های سرد و برف سنگین از سرما نمیرد ،به قاطر و میخوراندند.این شیوه نام گذاری "قبادی" در "لاکپشت ها هم پرواز میکنند" هم بسیار جالب توجه است. داستان مانند دیگر های مهم قبادی ، در مناطق شین ایران اتفاق می اف ...
2789983

زمانی برای مستی اسب ها

با این سوال شروع کنم:قبادی چرا این زندگی سیاه را نمایش می دهد؟ بالا ه نوبت به نوشتن از اولین بلند "بهمن قبادی" رسید.داستان در یک روستای مرزی ایران و عراق اتفاق می افتد.زبان فارسی و کردی میباشد.این در سال 2000 برنده جایزه " دوربین طلایی جشنواره کن" شد. بهتر است اول از همه با نام شروع کنم. "زمانی برای مستی اسب ها " قاچاقچیان مرزی برای آنکه قاطر در زمستان های سرد و برف سنگین از سرما نمیرد ،به قاطر و میخوراندند.این شیوه نام گذاری "قبادی" در "لاکپشت ها هم پرواز میکنند" هم بسیار جالب توجه است. داستان مانند دیگر های مهم قبادی ، در مناطق شین ایران اتفاق می اف ...
2549779

خوش حساب باشیم

از ادم پول قرض میگیرن، همه مسافرتها و یدها و مهمونی هاشون رو برگزار میکنن بعد میگن ببخش الان نداریم! ادمی که مقروضه سفرِ خارج نمیره حتا با قاطر!!بعضیا یه کاری میکنن که ادم پشیمون میشه از هرچی کمک ه.
1491976

نـــــــــدارنــــــــــــد

هم خواب مردابند تا جریان ندارند...هرگز به دریایی شدن ایمان ندارند یک خوشه گندم کارمان را ساخت گفتند...جایی برای حضرت انسان ندارند بعدش تمام ها ِ حسن شد...الان که الان است هم ندارند چیزی به جز عِفریته مادرها نزادند...مردان به غیر از نطفه ی ندارند هر آرزوی تلخ خود را قهوه خوردم...فنجان به فنجان ذکر شد امکان ندارند وقتی شروع قصه با تردید باشد...تردیدهای داستان پایان ندارند رستم، بخواب و مرده شویی را رها کن...این مرده ها مهری به بازوشان ندارند این ابرهای بی تعادل خسته د...یا سیل می بارند یا باران ندارند گشتم تمام هفته ها و ماه ها را...تقویم ها یک روز تابستان ن ...
397814

جایی برای حضرت انسان ندارند

هم خواب مردابند تا جریان ندارند... هرگز به دریایی شدن ایمان ندارند یک خوشه گندم کارمان را ساخت گفتند... جایی برای حضرت انسان ندارند بعدش تمام .ها .ِ حسن شد... الان که الان است هم . ندارند چیزی به جز عِفریته مادرها نزادند... مردان به غیر از نطفه ی . ندارند هر آرزوی تلخ خود را قهوه خوردم... فنجان به فنجان ذکر شد امکان ندارند وقتی شروع قصه با تردید باشد... تردیدهای داستان پایان ندارند رستم، بخواب و مرده شویی را رها کن... این مرده ها مهری به بازوشان ندارند این ابرهای بی تعادل خسته .د... یا سیل می بارند یا باران ندارند گشتم تمام هفته ها و ماه ...
565715

جایی برای حضرت انسان ندارند _ علیرضا آذر

هم خواب مردابند تا جریان ندارند... هرگز به دریایی شدن ایمان ندارند یک خوشه گندم کارمان را ساخت گفتند... جایی برای حضرت انسان ندارند بعدش تمام .ها .ِ حسن شد... الان که الان است هم . ندارند چیزی به جز عِفریته مادرها نزادند... مردان به غیر از نطفه ی . ندارند هر آرزوی تلخ خود را قهوه خوردم... فنجان به فنجان ذکر شد امکان ندارند وقتی شروع قصه با تردید باشد... تردیدهای داستان پایان ندارند رستم، بخواب و مرده شویی را رها کن... این مرده ها مهری به بازوشان ندارند این ابرهای بی تعادل خسته .د... یا سیل می بارند یا باران ندارند گشتم تمام هفته ها و ماه ه...
1159013

مانده ام در ره پر پیچ و خم کوی وصال

ای پری رو ز چه رو روی نشانم ندهی / مویی از طره گیسوی نشانم ندهی دلم از هجر رخت سوخت خدا را ز چه رو / جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی شد کمان قامت من همچو خم ابرویت / خمی از طاق دو ابروی نشانم ندهی تشنه جرعه ای از جام وصالم ای دوست / قطره ای زان می مینوی نشانم ندهی مانده ام در ره پر پیچ و خم کوی وصال / یک نشان از سر آن کوی نشانم ندهی راه بسیار بود سوی تو ای دوست ولی / ز چه یک سوی به آن سوی نشانم ندهی «شاعر ناشناس»
2333626

ویژگی های افراد توانا

1- وقت ندارند بر علیه ی کاری انجام دهند 2- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند 3- وقت ندارند در وقایع گذشته متوقف شوند 4- وقت ندارند که دروغ بگویند 5- بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت بندی شده دارند 6- تفاوت های انسان ها را می ستایند 7- بدنبال این نیستند که ی را مانند خود کنند 8- حجم و کییت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند 9- بد بودن بعضی انسان ها را عادی میدانند 10- با دو زبان آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط اند . 11- در فهم رفتار انسان ها اول منافع آنها را می شکافند 12- کار آمدی را بر مساوات ترجیح میدهند زیرا که مساوات خود نتیجه کارآمدی ست 13- کارآمدی را ? ...
593956

۳۰ ویژگی افراد توانا به نقل از . محمود سریع القلم

۳۰ ویژگی افراد توانا به نقل از . محمود سریع القلم ۱-وقت ندارند بر علیه .ی، کاری انجام دهند ۲-وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند ۳-وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند ۴-وقت ندارند که دروغ بگویند ۵-بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت بندی شده دارند ۶-تفاوت های انسانها را می ستایند ۷-بدنبال این نیستند .ی را مانند خود کنند ۸-حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند ۹-بد بودن بعضی انسانها را، عادی می دانند ۱۰-با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط اند ۱۱-در فهم رفتار انسانها، اول منافع آنها را می شکافند ۱۲-کارآمدی ر
1425208

بلورین

ک ن دوست داشتنی هستند زیرا: گریه می کنند چون گریه کلید بهشت است قهر که می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند چیزی که می سازند زود اب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند خوراکی که دارند زود می خورند وبرای فردا نگه نمی دارندچون آرزوهای درازی ندارند...!
1437446

منِ بلورین

ک ن دوست داشتنی هستند زیرا: گریه می کنند چون گریه کلید بهشت است قهر که می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند چیزی که می سازند زود اب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند خوراکی که دارند زود می خورند وبرای فردا نگه نمی دارندچون آرزوهای درازی ندارند...!
1463833

از نبودن های آقایت چه می دانی؟ (20)

می دانی چرا نیست نقش تو چیست ? ولایت طاغوت در کجاها حاکم می شود؟ در جمعی که افرادش به همدیگر کاری ندارند و بی تفاوتند؛ صادق(ع) می فرماید: مانند چها ایانی نباشید که در یک چراگاه زندگی می کنند و کاری با هم ندارند، هر دفعه صاحب چراگاه یکی از این چها ایان را به کشتارگاه می برد و ذبح می کند، و بقیه هم بی تفاوت هستند.
2004894

ع نوشت:یک ع یک خاطره

تیم فوتبال چلسی برای انجام دیداری دوستانه با پرسپولیس به تهران آمد. هواپیمایی "هما" زمانی که طیران الخلیج و ایرلاین های عربی، قاطر داشتند، چلسی را از لندن به تهران آورد .
33401

بعد از مدت ها می آیند...!

می آیند،بعد از مدت ها می آیند...! درست زمانی که اهمیتی هم ندارند ، درست زمانی که .ومی هم ندارند! می آیند و با اینکه ته دلت میدانی این آمدن بدتر از نیامدن است چند ثانیه ای لبخند میزنی...! افسوس که زبان ما یک دهم چشمانمان حوصله ندارند...! با اینکه می بینیم ، با اینکه نگاه شان می کنیم ، اما آنها که درکی ندارند...!! #روزهای گره خورده با خاطراتی که...
572517

بسیاری از مشهوران کاری را که من کرده ام نمی کنند

اندک شهرت و محبوبیتی اندک پولی را که بدست آوردم یک چراغ و یک تنور بنام صخا روشن . و در قالب قرض الحسنه و خیریه به همه دوستان و اقوام وامهای بدون چک و سفته و بدون کارمزد دادم همه را خوشحال و خشنود . اما به جای حمایت و همکاری عده ای مغرض و مغرور و منفور که خداوند آبرویشان را در دنیا و آ.ت ببرد و یک جو رحم و غیرت و خج. ندارند در ت.یب و تحقیر و تضعیفم شریک شدند و کوشش .د سختیها و عذاب های زیادی را به من تحمیل .د سوء تفاهم ها و سوء ظن هائی بوجود آوردند و بدبختانه مردم هم کاری به چراغی روشن شده است ندارند به تنوری که گرم شده است ندارند به خدماتی که راحت و آسان گرفته...
1533660

گر تن بدهی دل ندهی....

گر تن بدهی ،دل ندهی ،کار اب است...چون خوردن نوشابه که در جام است...گر دل بدهی ،تن ندهی باز اب است...این بار نه جام است و نه نوشابه، سراب است...اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند...چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است...تن را بدهی ،دل ندهی فرق ندارد...یک آیه بخوانند، گناه تو ثواب است...ای کاش که دلقک شده بودم نه که شاعر...در کشور من ارزش انسان به نقاب است...
2510552

تو بزن تا من ب م !

اومدم بنویسم ولی ... هیچی ... ذهنم خیلی شلوغه ... سعی می کنم از هر کدوم یه ذره بنویسم . دبشب عروسی خیلی مفصل و شیک و با کلاس بود ! بر خلاف اینکه فکر نمی این خبرا باشه ! آخه فکر می خانواده ی داماد زیاد وضع مالی خوبی ندارند و احتمالا یه عروسی ساده است . ولی باید بگم که عروسی به این شیکی نرفته بودم ! یعنی کلا روزگار شده روزگار عجایب ! آدم کاملا سو رایز میشه یهو ... یعنی دیگه هیچی به هیچی ربط نداره ! مردم دیگه کاری ندارند پول دارند یا ندارند ، کلا چشم و هم چشمی شده و همه سعی می کنند هی یه کاری کنند روی دست بقیه بزنند ... هم جهزیه ی عروس خیلی بیش از حد خودشون بود ... هم جشن عر ...
833693

چهار پایانی در یک چراگاه

#ولایت_طاغوت در کجاها حاکم می شود؟ در جمعی که افرادش به همدیگر کاری ندارند و بی تفاوتند؛ . صادق(ع) می فرماید: مانند چها.ایانی نباشید که در یک چراگاه زندگی می کنند و کاری با هم ندارند، هر دفعه صاحب چراگاه یکی از این چها.ایان را به کشتارگاه می برد و ذبح می کند، و بقیه هم #بی تفاوت هستند. کانال «در امتداد بصیرت » یاوران انقلاب .ی لینک کانال:@yavaraneenqelabeslamiلطفا دوستان خود را دعوت بفرمایید
1634950

حرف اول

موسسه خیریه ثامن الحجج(ع)#حرف اولتاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و به جا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. درود بر انی که دعا دارند و ادعا ندارند.نیایش دارند و نمایش ندارند.حیا دارند و ریا ندارند.رسم دارند و اسم ندارند.
703600

ول اُسار بوسسّ

ول اُسار بوسسّ : این اصطلاحی ست هَجوی (به س. جیم) و گلایه ای و بشدّت منفی. از سه مفهوم شکل یافته است. ول + اُسار + بُوسس. ول یعنی ولوو و رها و عاطل و باطل و هرز و هرزه و ضایع و بی عاره. اُسار مخفف اَفسار است که ریسمانی مزیّن و گِره دار است بر سر و گردن اسب و الاغ و قاطر. و گاهی هم ..وقتی پدری از فرزندی به علت تن به کار ندادنش و تا لنگه ی ظهر خو.دنش و دست به سیاه و سفید نزدنش و و در هر کاری غر و نارو زدنش، با همه ی وجود نگران است، اگر مادره در این حیث و بیث بپرسد پسرمان چطور وَچه ای ست؟ پدر ماشه دار را می گیرد و بر زمین و منقل و . می کوید و فریاد .ن و کف کنان می گوید: نگو زن....
1083046

هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟

اوه هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟ عزیزم بگو بگو تا بدانم چرا پولدار نمی شوم شب و روز همیشه در حال فکر هستم اخه چه جوری بعضی ها پولدار می شوند من نمی توانم انها هم مثل من 2 گوش دارند گوگوش ندارند و 2 تا پا دارند خلاصه هر جی که دارند و ندارند من هم دارم تنها در یک چیز بیشتر دارند ان هم پول هست ببین فرض کن تو یک مغازه باز می کنی مرغ فروشی حیلی پول دار میشی می دانی جرا چون جای تو برای فروش مرغ خوب است به همین راحتی جا مهمه عزیزمن جا.
114300

چندی پیش آقایی (به نام دانشمند) حدیثی خواندند مبنی بر این که . زمان (عج) نایب ندارند! پاسخ چیست؟

چندی پیش آقایی (به نام دانشمند) حدیثی خواندند مبنی بر این که . زمان (عج) نایب ندارند! پاسخ چیست؟ با شخص و نام او کاری نداریم و با این که آیا شخصی به نام آقای دانشمند چنین گفته اند یا نگفته اند یا منظورشان بیان دیگری بوده است نیز کاری نداریم، اما هر . که به همین معنای ظاهری که فهم می شود، مدعی گردیده و بگوید: «. زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» نایب ندارند؛ خوش بینانه اش این است که علم ندارد و بدبینانه اش این است که غرض و مرض دارد. بالا.ه از این افراد نیز در طول تاریخ زیاد بوده و هستند که اه. تعیین شده ای دارند و با سوء استفا...
2060341

فقط مردگان مشکل ندارند

#داستان مرد جوانی از مشکلات خود به حکیمی گلایه می کرد و از او خواست که راهنمایی اش کند. حکیم آدرسی به او داد و گفت به این مکان که رسیدی نان آن هیچ مشکلی ندارند، می توانی از آنها کمک بطلبی. مرد هیجان زده به سمت آدرس رفت، با تعجب دید آنجا قبرستان است. به راستی تنها مُردگانند که مشکل ندارند. دوست من اگر مشکلی داری، یعنی تو زنده ای...

اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند