احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن


2021361

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده ا? ...
2023782

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زندادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده اند و از جمله گفته ا? ...
2018156

جعفری ت آبادی ؛ احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است

دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2021547

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده ا ...
2022074

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده ...
2026205

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمد ...
2174164

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمد ...
2021133

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در ? ...
2020302

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2030233

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2048407

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2021198

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ا ...
2018652

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده اند و از جمله گفته اند که توسط چند کودک به عمل آمده است و یا اینکه شادی در ? ...
2018151

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده اند و از جمله گفته اند که توسط چند کودک به عمل آمده است و یا اینکه شادی در ? ...
2021192

حضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2019197

احضار شهردار تهران به دادسرا

احضار شهردار تهران به دادسرا دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. صراط: دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. به گزارش برنا، جعفری ت آبادی در رابطه با برگزاری مراسم روز زن از سوی شهرداری تهران، اظهار داشت: عده ای در صدد توجیه ...
2346796

احضار مدیرکل آموزش و پرورش تهران به دادسرا در ارتباط با جنایت مدرسه غرب تهران

احضار مدیرکل و مسئولین آموزش و پرورش تهران به دادسرا در ادامه رسیدگی به بخش مفتوح پرونده آزار و اذیت دانش آموزان در مدرسه شهرک غرب تهران، مسئولین آموزش و پروش تهران از جمله عباس باقری مدیرکل آموزش و پرورش تهران به دادسرا احضار شدند. بخشی از این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است./عصر ایران
2018021

تشکیل پرونده قضایی برای شهردار تهران/ برای برنامه احضار شد

تشکیل پرونده قضایی برای شهردار تهران/ برای برنامه احضار شد دادستان تهران: شهردار و دیگر عوامل برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز_زن احضار شدند و حسب گزارش واصله، در روز جاری از شهردار تهران تحقیق به عمل آمد. با شادی مخالف نیست اما حتما با ابتذال مخالفت دارد. حسب تحقیقات به عمل آمده، شهردار تهران از مراسم مذکور اطلاع قبلی داشته است. بر فرض عدم اطلاع نیز مکلف بوده مانع از ادامه مراسم به نحو فوق شود و یا به نشانه اعتراض از جلسه خارج شود. چنین ساختارشکنی هایی به نحوی که گزارش شده، ابتذال محسوب می شود به ویژه آن که در مراسم رسمی یک ? ...
2349850

چرا علی کریمی به دادسرا احضار شد

علی کریمی ، این بازیکن و مربی سرشناس کشورمان، امروز به دادسرا احضار شد. او که کمی پیش تر با راه اندازی کمپین ن یدن با واکنش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است، معلوم نیست که امروز به دلیل انتشار کدام یک از پست های خود در فضای مجازی به دادسرا احضار شده است. جزئیات احضار علی کریمی به دادسرا را در ادامه مطلب بخوانید.یکی از بهترین و ارزشمندترین فوتبالیست های ایران، علی کریمی است که نه تنها به دلیل بازی ها و مربی گری اش نمونه است، بلکه به دلیل پست های اینستاگرامی اش در زمینه ها و مناسبت های مختلف، میان افراد مختلف محبوب است.اما امروز از سایت ورزش سه ، خبر ر? ...
2349738

علی کریمی به دادسرا احضار شد

علی کریمی ، این بازیکن و مربی سرشناس کشورمان، امروز به دادسرا احضار شد. او که کمی پیش تر با راه اندازی کمپین ن یدن با واکنش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است، معلوم نیست که امروز به دلیل انتشار کدام یک از پست های خود در فضای مجازی به دادسرا احضار شده است. جزئیات احضار علی کریمی به دادسرا را در ادامه مطلب بخوانید. یکی از بهترین و ارزشمندترین فوتبالیست های ایران، علی کریمی است که نه تنها به دلیل بازی ها و مربی گری اش نمونه است، بلکه به دلیل پست های اینستاگرامی اش در زمینه ها و مناسبت های مختلف، میان افراد مختلف محبوب است.اما امروز از سایت ورزش سه ، خبر ر ...
770530

احضار شهربانو منصوریان ، مهمان برنامه ماه عسل به دادسرا

احضار شهربانو منصوریان ، مهمان برنامه ماه عسل به دادسراتوضیحات دادگستری اصفهان درباره پرونده قضایی “ ملی پوش ووشو”شهربانو منصوریان در دادسراشهربانو منصوریان در دادسرا , شهربانو منصوریان” به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادسرا احضار شد.شهربانو منصوریان به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و ایجاد .ات غیر قانونیبه اتفاق چند نفر دیگر به دادسرا احضار و اتهامات در این خصوص به ایشان تفهیم شده استو در نهایت همگی با صدور قرار تأمین قانونی آزاد و پرونده در حال سیر تحقیقات تکمیلی است [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
466222

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد رئیس کل دادگستری گلستان: این فرد به منظور بررسی زوایای حادثه به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری قوه قضائیه mizanonline_ir
466228

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد رئیس کل دادگستری گلستان: این فرد به منظور بررسی زوایای حادثه به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری قوه قضائیه mizanonline_ir
2350273

علی کریمی به دادسرا احضار شد

پست های اینستاگرامی برای جادوگر دردسر ساز شدبازیکن و مربی سرشناس فوتبال ایران به دلیل برخی از پست های اینستاگرامی اش به دادسرا احضار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1993419

دادستان سابق تهران، راهی زندان شد

سعید مرتضوی که ده سال ریاست دادسرای عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت، عاقبت برای تحمل مجازات دو سال حبس تعزیری جلب و به زندان منتقل شد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با جزییات حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در رابطه با پرونده کهریزک اظهار کرد: دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه جهت اجرا پرونده محکومیت وی را به دادسرا ارسال کرد.وی تصریح کرد: ابتدائا فرد احضار می شود، اگر با احضار حضور پیدا نکرد دادسرا در جهت جلب محکوم علیه به م ...
2031080

دادستان سابق تهران، راهی زندان شد

سعید مرتضوی که ده سال ریاست دادسرای عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت، عاقبت برای تحمل مجازات دو سال حبس تعزیری جلب و به زندان منتقل شد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با جزییات حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در رابطه با پرونده کهریزک اظهار کرد: دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه جهت اجرا پرونده محکومیت وی را به دادسرا ارسال کرد.وی تصریح کرد: ابتدائا فرد احضار می شود، اگر با احضار حضور پیدا نکرد دادسرا در جهت جلب محکوم علیه به م ...
947647

عدم حضور متهم در دادسرا بدلیل عذر موجه با وجود احضار از سوی مقامات دادسرا

عدم حضور متهم در دادسرا بدلیل عذر موجه با وجود احضار از سوی مقامات دادسرا -: ۰۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: نکات حقوقی مطابق ماده ۱۷۸(متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند). جهات زیر عذر موجه محسوب میشود: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور وی شود. همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیر دار و بروز حوادث قهری مانند: سیل و ز.له که موجب عدم امکان تردد گردد. متهم در ت?...
602605

آ.ین اخبار تخلفات انتخاباتی۹۶

رئیس کل دادگستری استان تهران می گوید برخی از استانداران و فرماندارانی که در ارتباط با تخلفات انتخاباتی برایشان پرونده تشکیل شده، به دادسرا احضار شدند.غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با تخلفات انتخاباتی برای فرماندار ورامین که چندی پیش نیز خبر بازداشت وی منتشر اما تکذیب شد، پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد: درباره اینکه برای فرماندار ورامین پرونده تشکیل شده یا به دادسرا احضار شده، مطلع نیستم اما برای تعداد از استانداران، فرمانداران و مسئولان دوایر .تی در نقاط مختلف کشور به واسطه گزارشاتی که در مورد تخلفات شان واصل ش...
81981

مدیران عامل شرکت هواپیمایی آتا و معراج به دادسرا احضار شدند.

.ید اینترنتی بلیط هواپیما مدیران عامل شرکت هواپیمایی آتا و معراج به دادسرا احضار شدند مدیران عامل این دو شرکت توسط بازپرس ویژه جرائم فرودگاه به منظور ارائه . ای از توضیحات احضار شدند. همچنین دو خلبان شرکت هواپیمایی معراج و آتا نیز به دلیل توقیف غیرقانونی ۴ ساعته و داشتن شاکی خصوصی احضار شدند. منبع: کن نیوز برچسب ها: .ید بلیط هواپیما | .ید آنلاین بلیط هواپیما | چارتر | قطار زندگی | قطار خاطرات | بلیط چارتر | بلیط هواپیما | بلیط قطار | قطار | hk۲۴.ir
1687676

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟در حالی که برخی رسانه ها از غیبت شهردار پایتخت در بحران آلودگی و ز له تهران و حضورش در کیش خبر می دهند، و رسانه های همسو در تلاش برای تکذیب غیبت وی در اوج بحران تهران هستند. چندی است که شهر تهران با بحران هایی رو به رو شده و این سؤال برای بسیاری مطرح شده است که در اوج بحران ها، شهردار تهران چه نقش و جایگاهی دارد؟ چرا شهردار پایتخت در شرایط بحرانی، میان مردم تهران ظاهر نمی شود؟ تهرانی ها که پیش از این به حضور میدانی شهردار پایتخت عادت داشتند، حالا در سخت ترین بحران ها هم شهردار مورد نظرشان در دسترس نی ...
1491307

احضار اسفندیار رحیم به دادسرا

اسفندیار رحیم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، ...شرح خبر
1481638

احضار اسفندیار رحیم به دادسرا

اسفندیار رحیم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، ...شرح خبر
1676128

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟

در حالی که برخی رسانه ها از غیبت شهردار پایتخت در بحران آلودگی و ز له تهران و حضورش در کیش خبر می دهند، و رسانه های همسو در تلاش برای تکذیب غیبت وی در اوج بحران تهران هستند. چندی است که شهر تهران با بحران هایی رو به رو شده و این سؤال برای بسیاری مطرح شده است که در اوج بحران ها، شهردار تهران چه نقش و جایگاهی دارد؟ چرا شهردار پایتخت در شرایط بحرانی، میان مردم تهران ظاهر نمی شود؟ تهرانی ها که پیش از این به حضور میدانی شهردار پایتخت عادت داشتند، حالا در سخت ترین بحران ها هم شهردار مورد نظرشان در دسترس نیست!
1681993

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟

در حالی که برخی رسانه ها از غیبت شهردار پایتخت در بحران آلودگی و ز له تهران و حضورش در کیش خبر می دهند، و رسانه های همسو در تلاش برای تکذیب غیبت وی در اوج بحران تهران هستند. چندی است که شهر تهران با بحران هایی رو به رو شده و این سؤال برای بسیاری مطرح شده است که در اوج بحران ها، شهردار تهران چه نقش و جایگاهی دارد؟ چرا شهردار پایتخت در شرایط بحرانی، میان مردم تهران ظاهر نمی شود؟ تهرانی ها که پیش از این به حضور میدانی شهردار پایتخت عادت داشتند، حالا در سخت ترین بحران ها هم شهردار مورد نظرشان در دسترس نیست!ادامه مطلب
2427391

احضار مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما به دادسرا در پی پخش اعترافات مائده هژبری

احضار مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما به دادسرا در پی پخش اعترافات مائده هژبری شنیده های خبرنگار «ایران» حاکی از آن است که در پی پخش تلویزیونی اعترافات مائده هژبری در مستند «بیراهه»، محمد حسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما صبح روز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. یک منبع آگاه روز چهارشنبه در گفت و گو با «ایران» ادعای رنجبران مبنی بر درخواست مقام قضایی برای پخش این اعتراف ها را کذب محض دانست و از او خواست برای اثبات ادعایش، یک نسخه از سند درخواست دستگاه قضایی از وی را به قوه قضائیه ارسال کرده و یک نسخه را نیز در اختیار ? ...
2225301

زندگینامه محمدعلی افشانی

زندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران + سوابق محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران + سوابق محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران و سوابق محمدعلی افشانی شهردار جدید تهران که امروز 23 اردیبهشت 97 به شهرداری تهران انتخاب شدند که بیوگرافی مشاهده خواهید کرد.سید محمدعلی افشانی با رأی اکثریت اعضای شورا شهردار تهران شد.در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از رای گیری برای انتخاب شهردار تهران، سید محمدعلی افشانی با 19 رای انتخاب شد.گفتنی است؛ در ابتدا 7 نفر ک دای شهرداری تهران بودند که پس از ان? ...
1926338

قسمت اول سریال احضار

قسمت اول سریال احضار تهیه کننده، نویسنده و کارگردان : رامین عباسی زاده اغلب ترس ها با شناخت ما از بین می روند، اما ترس هایی که تا مرگت ناشناخته می مانند، رهایمان نمی کنند. آرش مهاجر، صنوبر فرهپور، نارنین کیوانی، شهریار صیقالنی، ریحانه رضی، بنیامین پیروانی، رامتین غروی، ایمان خطیبی، سپیده آتشین، نوش آفرین رحمانی، ساغر سیامکی و علیرضا کمالی سریال احضار , سریال جدید احضار , سریال ترسناک احضار , سریال احضار با , کامل سریال احضار , سریال احضار کیفیت بالا , سریال احضار کم حجم , سریال احضار کیفیت عالی , سریال , رایگان سریال احضار , سریال احضار قسمت اول , ...
1526807

مقاله حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا و تبعات آن مقاله حذف دادسرا و تبعات آن | همه چیز در لینک پرداخت و پایین مطلب. فرمت فایل:(قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداددصفحه:. حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول فایل مقاله حذف دادسرا و تبعات آن - آب فایل مقاله حذف دادسرا و تبعات آن دارای صفحه می باشد و دارای تنظیمات در می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله حذفمقاله حذف دادسرا و تبعات آن تحقیق درمورد حذف دادسرا و تبعات آن.دسته بندی : حقوق فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژ مقاله حذف دادسرا و تبعات آن - فایلهای دانشجویی مقاله حذف دادسرا و تبعات آن. حذف دادسرا و تبعات ...
1673428

شهردار تهران در زمان ز له کجا بود

پرویز سروری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ز له اخیر شهر تهران و ضعف مدیریت شهری در این زمینه، اظهار کرد: علی رغم اینکه ز له شهر تهران آسیبی به شهر تهران نرساند ولی یک هشدار جدی برای مسئولان و مردم بود.وی با انتقاد از عدم حضور شهردار تهران در بحث مدیریت بحران در ز له تهران گفت: آقای به عنوان شهردار تهران اعلام کنند که پس از وقوع ز له کجا بودند و چه کاری برای مدیریت بحران شهر د به طوری که برخی عنوان می د که شاید شهردار تهران از ز له خبردار نشده است و این در حالی است که در حادثه پلاسکو آقای قالیباف از ابتدا تا آ در میدان حضور داشت? ...
762969

ارتباط یک مدیر تلگرامی با سایت ضدانقلاب

ارتباط یک مدیر تلگرامی با سایت ضدانقلاب تحقیقات از دستگیرشدگان حوادث تروریستی تهران ادامه دارد دادستان تهران: تحقیقات از دستگیرشدگان حوادث تروریستی تهران ادامه دارد/ در حال حاضر به علت مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی توان جزئیات را اعلام کرد. جعفری .ت آبادی همچنین در خصوص مسئله احضار مدیران یکی از کانال های تلگرامی که گفته بود در هنگام حضور در دادسرا همسرش بدون هیچ حکمی بازداشت شده است گفت : در مورد اینگونه پرونده ها تحقیقات دادسرا محرمانه است و ما اجازه نداریم درباره پرونده هایی که جنبه محرمانه دارد اظهار نظر کنیم. اما اتهام این خانم...
762965

ارتباط یک مدیر تلگرامی با سایت ضدانقلاب

ارتباط یک مدیر تلگرامی با سایت ضدانقلاب تحقیقات از دستگیرشدگان حوادث تروریستی تهران ادامه دارد دادستان تهران: تحقیقات از دستگیرشدگان حوادث تروریستی تهران ادامه دارد/ در حال حاضر به علت مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی توان جزئیات را اعلام کرد. جعفری .ت آبادی همچنین در خصوص مسئله احضار مدیران یکی از کانال های تلگرامی که گفته بود در هنگام حضور در دادسرا همسرش بدون هیچ حکمی بازداشت شده است گفت : در مورد اینگونه پرونده ها تحقیقات دادسرا محرمانه است و ما اجازه نداریم درباره پرونده هایی که جنبه محرمانه دارد اظهار نظر کنیم. اما اتهام این خانم...
1050798

دور قانونی

آقای حمید بقایی در واکنش به احضار شدن جدیدش به دادسرا در توضیحاتی یکی بودن شاکی و رسیدگی کننده به پرونده خود را نقص قانون دانسته و گفته است : مثلاً شخصی بخواهد به قوه قضائیه اعتراض کند و بعد دادستان بخواهد بگوید من در قالب مدعی العموم شخص را احضار می کنم و خودم هم رسیدگی می کنم خب این که نتیجه اش معلوم است که چیست؟ این دادستان دیگر مدعی العموم نیست بلکه مدعی خصوصی است، یعنی در رابطه با موضوع مورد ادعای خودش دارد پی گیری می کند، به هر حال این یک ایراد اساسی است و دادسرا صالح به رسیدگی نیست. یعنی نمی تواند وقتی شخصی به قوه قضائیه انتقاد یا اعتراض کرد و مسا ...
861685

مطلب شماره 199

انتخاب شهردار موضوع انتخاب شهردار تهران بعد از انتخاب اعضای شورای شهر، یکی از مهم ترین دغدغه های رای دهندگان تهرانی است. البته در هر شهری، انتخاب شهردار، از اهمیت وی ژه ای برخوردار است اما تهران، از آن جهت که پایتخت ایران است و می تواند به عنوان الگویی برای دیگر .ا، واقع شود، پراهمیت است. موضوع قابل تامل در انتخاب شهردار این است که هدف از انتخاب شهردار گره گشایی از مشکلات شهر است یا بحث . کاری در این انتخاب سایه می افکند. ادامه مطلب
2265527

اولین حکم شهردار جدید تهران؛ قالیباف رفت

محمد علی افشانی شهردار تهران اولین انتصاب خود را در شهرداری تهران انجام داد.طی حکمی حمید رضا قالیباف از حراست شهرداری تهران رفت و جعفر سمیعی جایگزین وی در شهرداری تهران شد.در بخشی از حکم سمیعی آمده است: به موجب این حکم شما به سمت مشاور شهردار تهران و رئیس کل حراست شهرداری تهران منصوب می نمایم.
1384773

توضیحات رئیس دادگستری درباره کلیپ منتشر شده از خودکشی جوان ۲۵ ساله در مقابل دادسرا

توضیحات رئیس دادگستری درباره کلیپ منتشر شده از خودکشی جوان ۲۵ ساله در مقابل دادسرا www.mizanonline.ir/fa/news/361177 شایعات درگیری فردی با مدیر کل ارشاد و بی عد ی دادگاه در فضای مجازی را تکذیب می کنم، رسیدگی به این پرونده در دادسرا تازه آغاز شده بود که این فرد به خودکشی اقدام کرد. این فرد دارای سابقه متعدد در دادگستری بوده است و به لحاظ ت یب عمدی خودرو و توهین به دادسرا احضار شده بود. این فرد وقتی در سالن انتظار با فردی که پرونده مهم دیگری که جنبه جزایی فوق العاده مهم داشته و شاکی خصوصی آن برای شکایت مراجعه کرده بود، مواجه می شود تصمیم آنی گرفته و خود را ب? ...
232381

حضور شهردار تهران و . کشور در جلسه علنی

حضور شهردار تهران و . کشور در جلسه علنی • گمنام کربلا حضور شهردار تهران و . کشور در جلسه علنی • گمنام کربلا بر اساس اعلام قبلی رحمانی فضلی؛ . کشورو قالیباف؛ شهردار تهران امروز برای ارائه توضیحاتی درخصوص حادثه پلاسکوبا حضور در مجلس درباره دلایل چرایی این حادثه توضیح خواهند داد. همچنین گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس نیز پس از توضیحات . کشور و شهردار تهران در صحن علنی قرائت می شود. منبع
1910677

ترسناک احضار 3 the conjuring 2018

, احضار روح 1 و 2 و 3 – the conjuring 2013 , 2016 , 2018, احضار 3 the conjuring 2018 با ,تریلر ترسناک (احضار 2018) the conjuring 3 ,تریلر احضار 3 ,آپارات ,تریلر رسمی محبوب the conjuring 3 برای اولین بار , احضار 3 the conjuring 2018 با ,vasetonline on instagram: “ احضار 3 – the conjuring 3 ,جعبه , زیبای احضار 3 ,searches related to ترسناک احضار 3 the conjuring 2018 ادامه مطلب
2133271

جریان شهردار تهران

این روزها حرف و حدیث ها در مورد شهردار سابق تهران زیاد است؛ بعضی می گفتند او شهردار خوبی است و باید بماند و عده ای هم می گفتند خوب نیست و باید برود. در میان همه ی این حرف ها برخی هم سؤال می کنند که اگر شهردار محترم مریض بود و پروستات مبارکش درد می کرد چرا آمد و مسؤولیت شهرداری را قبول کرد؟ نمی آمد که سنگین تر بود.به نظر می رسد پرسش بجایی باشد که ی تا به حال به آن پاسخ نگفته، اما به نظر من جناب شهردار قبلاً سالم بوده و بعد از پذیرش مسؤولیت بیمار شده است. هر چند پزشکان محترم در مورد بیماری ایشان سکوت اختیار کرده اند، اما باز به نظر من علت بیمار شدن آقای شهردار ...
960335

انتخاب . به عنوان شهردار تهران کذب است

منتخب شورای پنجم شهر تهران گفت:انتخاب شهردار آینده تهران مشروط به ارائه برنامه از سوی نامزد ها در هفته آینده خواهد بود و انتخاب . به عنوان شهردار تهران کذب است.
689861

✔️ قالیباف در پاسخ به «اعتماد»: قصد نداشتم بار دیگر در شهرداری تهران بمانم

◀️ #خواندنی | #رو.مه #اعتماد ۱۸ #.داد ۹۶ دیروز شهردار تهران که این روزها کمتر در بین مردم و رسانه ها ظاهر می شود با حضور در #مراسم بهره برداری از ۵۵ پروژه منطقه ۶ بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد ١٢ ساله خود در جمع #خبرنگاران برای نخستین بار رسما اعلام کرد که دیگر تمایلی به ادامه کار خود به عنوان #شهردار ندارد. شهردار #تهران در ابتدا با بیان اینکه #شهرداری کارش با حرف و شعار و تضعیف پیش نمی رود، بلکه تهران به یک شهردار تلاشگر و پایه کار نیاز دارد گفت... ادامه مطلب
1060119

رییس جمهور انتخاب به سمت شهردار تهران را تبریک گفت

رییس جمهور انتخاب به سمت شهردار تهران را تبریک گفت رییس جمهور در پیامی به محمد علی ، انتخاب وی از سوی شورای شهر تهران به سمت شهردار تهران را تبریک گفت. متن پیام تبریک حجت ال و المسلمین به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمدعلی انتخاب شایسته و قاطع جنابعالی از سوی شورای محترم ی شهر تهران به سمت «شهردار تهران» را که بیانگر کارآمدی و سوابق ارزشمند شما در سطوح بالای مدیریتی و اجرایی است، صمیمانه تبریک می گویم. امیدوارم در پرتو بهره مندی از د جمعی، تد ر توسعه محور و نیز همکاری مؤثر شهرداری و ت در چارچوب قوانین و مقررات، شاهد هم افزایی ...
781820

یک شورا و 2 شهردار/ آیا شهر ری صاحب شهردار مستقل می شود؟

قانون ابلاغی جدید از سوی وزارت کشور شورای پنجم شهر تهران را موظف به انتخاب شهردار مستقل برای شهر ری کرده است، اما آیا این موضوع اجرایی می شود؟ به گزارش تیترشهر: بحث استقلال ری از تهران مدت هاست که تبدیل به یک مجاده در استان تهران شده است. زمانی استانداری رای به جدای ری از تهران داد اما دیوان عد. رای را ش.ت و با دستور موقت مانع آن شد. موضوع نیز با مخالفت اعضای شورای سوم شهر تهران روبرو شد و حتی برخی با استناد به فرمایشات . .ی خواستار توقف این طرح شدند. اما اکنون باردیگر که قانون نام شورای شهر تهران را به شورای شهر تهران، ری و شمیرانات تغییر داده، ب...
2022822

وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد

حق نشر ع @baeidinejadimage captionمهاجمان پرچمی آبی با عنوان "خدام المهدی" را بالا بردندوزارت خارجه ایران، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است.این احضار که از طرف مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه صورت گرفته در واکنش به حمله دیروز ( ۱۸ اسفند) به سفارت ایران در لندن بوده است.به گزارش خبرگزاری تی ایران (ایرنا) بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: "در این احضار مراتب اعتراض شدید ایران به سفیر انگلیس ابلاغ شد. "در این احضار، وزارت خارجه ایران از ت بریتانیا خواسته از دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک ایران در آن کشور محافظت کند.مقام های ایرانی می گویند پلیس لن ...
1006109

بازتاب بین المللی انتخاب به عنوان شهردار تهران/فایننشال تایمز: سلطه تندروها بر پایتخت را ش ت

سعید لیلاز، تحلیلگر اصلاح طلب در این باره می گوید:انتخاب به عنوان شهردار تهران نقطه عطفی برای اصلاح طلبان است.به گزارش نامه نیوز، رسانه های خارجی به بررسی جزئیات انتخاب شهردار جدید تهران پرداخته و آن را پیروزی دیگری برای اصلاح طلبان خواندند و نوشتند که تهران نخستین شهردار اصلاح طلب خود را پس از 14 سال انتخاب کرد.فایننشال تایمز نوشت در واکنش به انتخاب شهردار جدید تهران نوشت: سابق آموزش و پرورش سلطه تندروها بر پایتخت را ش ت.در گزارش فایننشال تایمز آمده است: شورای شهر تهران به اتفاق آراء یک اصلاح طلب برجسته را به عنوان شهردار انتخاب د و به 14 سال سلطه تند ...
883372

حسین فریدون ۵۰ میلیارد تومان وثیقه سپرد و آزاد شد

حسین فریدون ۵۰ میلیارد تومان وثیقه سپرد و آزاد شد حسین فریدون برادر رئیس جمهور که به خاطر ناتوانی در تامین قرار وثیقه صادره، به زندان معرفی شده بود، باوثیقه ۵۰ میلیارد تومانی را تودیع و آزاد شد. به گزارش جهان نیوز، حجت ال. و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در یکصدوچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از احضار حسین فریدون به دادسرا خبر داد و گفت: این فرد در ارتباط با برخی مسائل مالی به دادسرا احضار و برای وی قرار تامین صادر شد.به گفته اژه ای فریدون به خاطر ناتوانی در تودیع قرار تامین صادره به زندا?...
1351257

شهردار تهران در «خیابان تهران»

شهردار تهران در «خیابان تهران» ع یادگاری در خیابان «تهران» در سئول، پایتخت کره جنوبی آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز shahraranews
1351250

شهردار تهران در «خیابان تهران»

شهردار تهران در «خیابان تهران» ع یادگاری در خیابان «تهران» در سئول، پایتخت کره جنوبی آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز shahraranews
887883

شهردار تهران و چند گزینه!

از نگاه افراد منصف، تهران امروز با تهران 12 سل قبل تفاوت زیادی دارد ! در این مدت، قالیباف که جز 10 شهردار برتر کلان شهر های جهان نیز شناخته شده بود کار شبانه روزی و بسجی را در دستور کار خود داشت ضمن اینکه نقدهایی هر چند کوچک، بر ایشان و مدیران شهری اش وارد است. بعید است نامزدهای کنونی شهرداری تهران بتوانند مانند قالیباف شبانه روز و سالم برای مردم کار کنند .نامهایی که برای شهرداری تهران به زبان می آید نه تنها در حد شهرداری تهران نیستند بلکه برای .ایی چون بابل ما نیز قابل تامل اند! مردم تهران خواهند دید که تصمیم . در انتخاب شهردار تهران چه لطماتی را به شهر و...
1029451

شهردار تهران شد

محمدعلی رسما جایگزین محمدباقر قالیباف شهردار تهران شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جریان برگزاری مراسم تحلیف و بعد از مشخص شدن اعضای هیئت رئیسه محسن هاشمی رئیس شورا، سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورا و بهاره آروین و زهرا نژادبهرام به عنوان های هیئت رئیسه و در نهایت علی عطا به عنوان سخنگو، فرایند انتخاب شهردار تهران در دستور کار اعضای شورای پنجم قرار گرفت.محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مراسم رای گیری برای مشخص شدن شهردار تهران گفت: اعضا می تواند ک داهای موردنظر خود را برای تصدی گری این مسئولیت مطرح کنند. به گزارش تسنیم، محمدع? ...
2405201

تکذیب بازداشت فردی در دفتر شهردار تهران

رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران ادعای بازداشت فردی در دفتر شهردار تهران را تکذیب کرد.عارف نیا در گفت وگویی با رد ادعای مطرح شده در توئیتی مبنی بر بازداشت فردی که با جعل عنوان و صدای مقامات امنیتی در دفتر شهردار جدید نفوذ کرده و به باجگیری و کلاشی از مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر می پرداخت، گفت: چنین فردی در دفتر شهردار وجود نداشته و ی از دفتر شهردار بازداشت نشده است.وی درباره اینکه آیا ی در شهرداری با این اتهام بازداشت شده است یا خیر ، گفت: در این زمینه بزودی اطلاع رسانی می شود.

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن