آمدم د ر بزنم د ر نزنم می میرم


1616710

زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟ با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟همه ی حرف دلم با تو همین است که « دوست ... » چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد... پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوّا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنّا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟"قیصر امین پور"
1332089

بزنم یا نزنم؟!!!

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟
747582

بدترین روز این سه سال

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور + .ب حتی بر ای یک ثانیه نذاشتن بخوابم. من حتی اگه هیچی نخونده باشم ش...
1056161

حرف دل

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام، با تو، خدا را! .... بزنم یا نزنم؟همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور
378482

حرف ها دارم اما .... بزنم یا نزنم؟؟؟

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور
1858052

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟ با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟ همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوّا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنّا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ "قیصر امین پور"
657404

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام ، با تو خدا را، بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست ... چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است : دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ شاعر: قیصر امین پور **** با تشکر از دوست عزیز: мдjid ××آریایــــــــیها××
2521185

حرفها دارم اما...

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور
600303

حرفها دارم - قیصر امین پور

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟همه حرف دلم با تو همین است که دوست...چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟عهد . دگر از قول و غزل دم نزنمزیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟به گناهی که تماشای گل روی تو بودخار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم:بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟
1916008

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟-قیصر امین پور-دکلمه رضا پیربادیان

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام ، با تو خدا را، بزنم یا نزنم؟همه حرف دلم با تو همین است که دوست ...چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟عهد دگر از قول و غزل دم نزنمزیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است :دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟به گناهی که تماشای گل روی تو بودخار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم :بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ دکلمه با صدای رضا پیربادیان
1420793

حرفها دارم امابزنم یا نزنم؟

حرفها دارم امابزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا یا! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر_امین_پور
2412367

نطق تاریخی مجلس:

نطق تاریخی مجلس: بزنم یا نزنم مانده ام حرف دلم را بزنم یا نزنم ها را همه بالا بزنم یا نزنم دلم از دست ان و مدیران خونست پشتشان حرف از آنها بزنم یا نزنم شام دادند ولی شفته و کم روغن بود مانده ام حال که امضا بزنم یا نزنم؟ چه ی گفته که این رشوه و بیت المال است پول چایی ست، «بفرما» بزنم یا نزنم با اف ای تی اف و چه سازم یارب دکمه ی رأی بلی را بزنم یا نزنم؟ گیر دادند که شفاف شود اموالم پس به اسم زنم آیا بزنم یا نزنم می روم جام جهانی که شوم ناظر آن توی گل با بغل پا بزنم یا نزم می روم جاده ی چالوس برای خدمت بدنی نیز به دریا بزنم ...
2444875

عنوان ندارد

اینستاگرام بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ ... :)) پ.ن. نامردا پروفایل همه هم پرایوت عه آدم نمی تونه یکم فضولی کنه آخه. :)) پ.ن. واقعا من خیلی شیک از فضای مجازی کنار کشیدم. خودم متوجه ش نبودم. پ.ن.
2443472

عنوان ندارد

اینستاگرام بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ ... :)) پ.ن. نامردا پروفایل همه هم پرایوت عه آدم نمی تونه یکم فضولی کنه آخه. :)) پ.ن. واقعا من خیلی شیک از فضای مجازی کنار کشیدم. خودم متوجه ش نبودم.
1821690

قرنطینه

حرفهــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام، با تو ،خدا جان! بزنم یا نزنم؟همه ی حرف دلم با تو همین است که دوستچــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟عهد دگر از قول و غزل دم نزنمزیــــر قول دلــــــم آیا بزنــم یا نزنــم؟گفته بودم کـه به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:دست بر میــــوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم:بزنـــم یا نزنـــم؟ هـــا؟! بزنـــم یا نزنـــم؟ قیصر امین پور + شعر برادرْ قیصر با دخل و تصرف یک خواهر :)+ نرود شور به شور دستِ دلم برقلممحرف ها دارم و،،، لی? ...
22697

حرفها دارم اما بزنم

حرفها دارم اما بزنم یا نزنم باتوام با تو خدایا بزنم یا نزنم گفته بودم به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم
2089602

میوه حوا

گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ #قیصر_امین_پور
783340

وعده . که به تو سر نزنم..."؟"

وعده . که به تو سر نزنم برسم تا دم در در نزنم قول دادم به غزل های خودم زل به چشمان تو دیگر نزنم مطمئن باش خی. راحت گله ای از تو به دفتر نزنم این چه رسمی است که باید یک عمر حرف خود را به تو آ. نزنم برو ای عشق برو تا این که روی دستان تو پ.ر نزنم
640711

هفته دوم .داد - سرشار از افطاری

آنقدری ذهنم درگیر بود که نزدیک بود از دستم برود و این هفته پست نزنم اما خدا را شکر این هفته از دستم نرفت. این هفته ادامه بی حسی هفته قبل بود تا اینکه هفته به انتها رسید، روز چهارشنبه بود که دیگر احساس . اگر الآن دست به کار نشوم دیگر نمیتوانم پروژه جاوا را بزنم. به محض آنکه آمدم شروع کنم نفهمیدم چه شد که سر از dota در آوردم! بعد از ظهر هم به شرکت رفتم و یک سری کارهایی که مانده بود انجام دادم و برای سوالات تست کیس درآوردم. پنجشنبه صبح یک کرمی افتاد در مغزم که پروژه را نزنم و ش.ت را قبول کنم اما این کرم را کشتم و سالن مطالعه . رفتم تا پروژه را بزنم. محسن را دید?...
989522

تو بال بسته ی منی...

گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل م یا نکنم با این سوال بی جواب پناه به آینه می برم خیره به تصویر خودم می پرسم از کی بگذرم یه سوی این قصه تویی یه سوی این قصه منم بسته به هم وجود ما تو بشکنی من می شکنم .... .... نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه بود نه فارغ از تو میشه موند هجوم بن بست رو ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو می پرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم با نزنم .... تو بال بسته ی منی من ترس پرواز توام برای عشق از این قفس من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو ? ...
2627738

پیش زهرا س ...

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست چند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شرّ خودم را، یعنی فقط از دست گناهم برهانید... فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیش انظار، گن ار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خج بکشیم گوشه ای ، دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالل ...
2591190

پیش زهرا س ...

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست چند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شرّ خودم را، یعنی فقط از دست گناهم برهانید... فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیش انظار، گن ار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خج بکشیم گوشه ای ، دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالل ...
66636

آمدم دَر بزنم دَر نزنم می میرم

سلامِ . عصر را که گفت منتظر تکبیر نماندم, کیف را به دوش گرفتم و بی معطلی رفتم سمتِ دَر... "...آقایان! نَماز یِک دَر است..." دستم به دستگیره یِ دَر ماند... "...خدا شاهد است که این . خودش یک دنیا رمز و راز دارد؛ اینکه ما یک چیزهایی بگویییم و خم و راست بشویم و برویم نیست, این یک جور در زدن است, . که می خوانی یعنی دَر می زنی, جوری دَر بزن و .ماس کن که به تو نشان دهند چِه خَبَر است." دَر را پشت سرم بستم و با پای نیمه در کفش راه افتادم. پیوست 1 : میانه ی هیاهوی "من" ها, گم کرده ام "تو" را. 2 : تیتر از لطیفیان, آقای علی اکبر؛ در ادامه ی مصرع... " من اگر در زدم این بار, نرانید فق...
1932630

آمدم (از دفتر زلال ها)

دوباره آمدم،سلامبه قلب آمدم،سلاممن آمدم که خسته از فراق و دوری ها شدمو درک کرده ام وصال را توی،تو چاره آمدم،سلامدگر میان ما و تو هر آن چه فاصله مبادش ته برج و باره آمدم،سلامشراره،آمدم،سلام
129357

بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟

دلم لک زده برای راه انداختنِ یک مجله ی اینترنتی. یک نشریه. یک رسانه ی مکتوب. آخ ... خاصیت شب همین است. تو را می اندازد توی یک دنیای اثیری. خاصه وقتی هوایِ بیرونِ پنجره بارانی باشد. خاصه وقتی سرما هم خورده باشی. حالا چه کنم؟ به دلم حالی کنم که خیال نبافد یا کمر همت ببندم به راه انداختنِ یک دورِ همی؟ تحریریه ببندیم و طراحی کنیم و بفروشیم و ذوق کنیم ...
1089059

کاش تا محرم زنده باشم.

به نام حضرت حق نام ما را ننویسد, بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم, در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط کم کنید از سر من شرِ خودم را, یعنی فقط از دست گناهم برهانید فقط حُرَّمُ چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیشِ انظار گن ار نخوانید فقط پیشِ زهرا (س) نگذارید خج بکشیم گوشه ای دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالله (ع) محضرِ فاطمه(س) ما را نکشانید فقط سمت آتش ببری یا نبری خود دانی من دلم سوخته گفتم که بدانید فقط گر بنا نیست ببخشید نبخشید اما دست ما را به محرم ...
1072613

کاش تا محرم زنده باشم.

به نام حضرت حق نام ما را ننویسد, بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم, در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط کم کنید از سر من شرِ خودم را, یعنی فقط از دست گناهم برهانید فقط حُرَّمُ چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیشِ انظار گن ار نخوانید فقط پیشِ زهرا (س) نگذارید خج بکشیم گوشه ای دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالله (ع) محضرِ فاطمه(س) ما را نکشانید فقط سمت آتش ببری یا نبری خود دانی من دلم سوخته گفتم که بدانید فقط گر بنا نیست ببخشید نبخشید اما دست ما را به محرم ...
2560651

آمدم تا عشق را

آمدم تا عشق را معنا کنم جان فدای یار بی ،همتا کنم آمدم تا خویش را پیدا کنم این دل سرگشته را شیدا کنم آمدم تا هست گردم در وجود سر جان خویش را افشا کنم آمدم تا در صراط مستقیم رو به سوی خالق یکتا کنم آمدم تا بگذرم از ما و من قطره ناچیز را دریا کنم آمدم تا در جوار بندگی بهر خدمت آستین بالا کنم آمدم تا بگذرم من از مجاز چشم دل رادرحقیقت وا کنم گرچه هیچم من ز،ذره کمترم آمدم تا معرفت پیدا کنم اثر صدیقه اژ ه ...
1899292

سخن بزرگان

آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم در چشم مست من نگر کز کوی خمار آمدم سرمایه مستی منم هم دایه هستی منم بالا منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم آنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدم برگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگار آمدم گفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدی گفتا بدید و داد من کز بهر این کار آمدم هم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب تو چندین ره از اشتاب تو بی کفش و دستار آمدم فرخنده نامی ای پسر گر چه که خامی ای پسر تلخی مکن زیرا که من از لطف بسیار آمدم خندان درآ تلخی بکش شاباش ای تلخی خوش گل ها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم گل سر برون کرد از درج کا ...
1395123

...

بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم آن جا روم آن جا روم بالا بدم بالا روم بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر آ صدف من نیستم من در شهوار آمدم ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آن جا بیا ما را ببین کان جا سبکبار آمدم از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم من گوهر کانی بدم کاین جا به دیدار آمدم یارم به بازا? ...
2350466

بازآمدم، بازآمدم از پیش آن یار آمدم - مولانا

بازآمدم، بازآمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر، در من نگر بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم آن جا روم، آن جا روم بالا بدم بالا روم بازم رهان، بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم من مرغ لاهوتی بدم، دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم، ناگهان در وی گرفتار آمدم
1218981

هوای تو

به هوای تو آمدم دوباره سری به قلبم بزنم ، به هوای تو آمدم تا دوباره از احساسم بنویسمبه هوای تو آمدم تا دوباره بنویسم شعری دیگر، ورق بزنم دفتر عشقم را تا برسم به حسی دیگر ؛ چه روزهایی را پشت سر گذاشتم ، چه لحظه هایی را در زندگی ام جا گذاشتم....اما تو را هیچگاه جا نگذاشتم ، همیشه هم در قلبم بودی و هم در کنارم ، این همان حس آرامشی است که همیشه در وجودم بود ....شاید عاشقانه هایم از یاد رفته باشند ، شاید این دفتر کهنه بر باد رفته باشد اما آنچه سالهاست از آن نوشته ام حسی است که همیشه در قلبم خواهد ماند ، حسی است که به تو دارم ، عشقیست که در دل دارم...به هوای تو آمدم ت? ...
401990

شاه پناهم بده

آن دم زندانیم، بازدم جان شده از قفس . ها، همچون آه آمدم پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟ بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم راه .اسان چنین، ماه .اسان چنان شاه .اسان ببین، بهر پناه آمدم شاه .اسانیم، رستم دستانیم دست مرا رد مکن، بر درِ شاه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم شافی دارالشفا، پنجره فولاد کو؟ در طلب شاخه ای، مهر گیاه آمدم مشهدِ مشهودِ من، حضرتِ محمودِ من طالعِ مسعودِ من، نامه سیاه آمدم شاه .اسا
2107575

غزل از مولانا

آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدمدر چشم مست من نگر کز کوی خمار آمدم سرمایه مستی منم هم دایه هستی منمبالا منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم آنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدمبرگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگار آمدم گفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدیگفتا بدید و داد من کز بهر این کار آمدم هم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب توچندین ره از اشتاب تو بی کفش و دستار آمدم فرخنده نامی ای پسر گر چه که خامی ای پسرتلخی مکن زیرا که من از لطف بسیار آمدم خندان درآ تلخی بکش شاباش ای تلخی خوشگل ها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم گل سر برون کرد از درج کالصبر مفتاح ? ...
1124718

رنج فراق

بر در میخانه من با آه و خمار آمدم با چنان موی سپیدم من پی یار آمدم در پناه می چو بر موی سپید و روی زرد بر تظلم بر در میخانه بیمار آمدم از صدای سوز سازم شد همه گردونه زار تا بر آن سیمای او بینم چو هوشیار آمدم تا بیاساید دمی این دیده از شرح فراق همچو بلبل زار ومحزون رو به گ ار آمدم جز به مرگ از روی هجرش من نمی یابم قرار با چنین احوال گویی بر سر دار آمدم نشعه و د و خمار و رند و بر چنگال غم زار و بیمار و چو مست و بی پرستار آمدم چون گدایان بر آفاق بودم روزگار بس که بر می خانه او جامه زنگار آمدم
1406351

اگر قرار است......

اگر قرار است جیغ نزنم داد نزنم کتک نزنم قهر نکنم تنبیه نکنم محروم نکنم ناسزا نگویم تهدید نکنم تحقیر نکنم او را نترسانم مقایسه نکنم مدام نصیحت نکنم گله نکنم غر نزنم متهم نکنم برچسب نزنم،،،، پس چکار کنم؟!!!! ١-مغز انسان افعال منفی را نمیفهمد، به جای داد نزن بگویید آرام باش، به جای ندو بگویید آرامتر راه برو، به جای جیغ نزن بگویید آرامتر حرف بزن. ٢-به جای تاکید بر کارهای اشتباه فرزندتان، به او کار خوب را بیاموزید. بهتر است کار خوب را با لذت گره بزنید تا نهادینه شود.
1001768

ی نیست

چقدر دلم میخواد با یکی حرف بزنم نه من حرف نزنم فقط اون حرف بزنه من گوش میدم تا خود صبح بهش گوش میدم ولی ولی ی نیست حتی بهش پیم بدم چ برسه زنگ بزنم باهاش حرف بزدنم
1982742

صد و پنجاه و هشتم

آمدم صرفا چند جمله ای با خانوم حرف بزنم و برگردم، البته دلتنگ هم بودم، مدت ها بود فرصت نشده بود بیایم قم. اما خب بیشتر برای همان چند جمله آمدم. برای اینکه یک گوشه بایستم و سرم را به سنگ های مرمر سرد تکیه بدهم و زیر لب حرفهام را پشت هم قطار کنم. برای همین آمدم. حالا هم سرم را پایین می اندازم و برمی گردم... [سلام تو را هم رساندم، بی آنکه بگویی سلامم را برسان:)]
2464592

شاه پناهم بده

آن دم زندانی ام ، باز دم جان شده از قفس ها همچون آه آمدم پیرهن یوسفم ، یا کفن یوسفم؟ بوی تن یوسفم ، کز دل چاه آمدم شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم راه اسان چنین ، ماه اسان چنان شاه اسان ببین ، بهر پناه آمدم شاه اسانی ام ، رستم دستانی ام دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم شافی دارالشفا ، پنجره پولاد کو؟ در طلب شاخه ای مهرگیاه آمدم مشهد مشهود من ، حضرت محمود من طالع مسعود من ، نامه سیاه آمدم شاه اسانی ام ، رستم دستانی ام دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم شاه پناهم بده ، خست? ...
219333

میلاد . رضا (ع) مبارک باد

با دلی محرم ، طواف حج سلطان آمدم / حاجی ام از آن زمانی که .اسان آمدم در کنار تو به حس بی نیازی می رسم / درد دارم بی تو که دنبال درمان آمدم روبروی پنجره فولاد گریه می کنم / مشهد ابری بود که مانند باران آمدم گنبد تو آسمان را آفت. می کند / من دمت را گرم دیدم چون زمستان آمدم شاید اصلا آن سگی بودم که آمد در حرم / گر چه در چشم همه مانند سلمان آمدم روز میلادت شنیدم سفره ات پهن است که / این چنین من دست پاچه مثل مهمان آمدم فرض کن آن بچه آهویم که با صد آرزو / لنگ لنگان دیدن شاه .اسان آمدم السلام علیک ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎﺍﻟﺤَﺴَﻦِ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻰَّ ﺑﻦَ ﻣُﻮﺳَﻲ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﺮ
918913

آمدم ...نبودی!

آمدم که بنویسم ... نشد آمدم که بمانم ... نشد آمدم که بخوانی م ...نشد من آمدم ...تو نبودی و این آغاز پایان گرفتن شد...
1212033

هوای با تو بودن

به هوای تو آمدم دوباره سری به قلبم بزنم ، به هوای تو آمدم تا دوباره از احساسم بنویسم .... به هوای تو آمدم تا دوباره بنویسم شعری دیگر، ورق بزنم دفتر عشقم را تا برسم به حسی دیگر .... چه روزهایی را پشت سر گذاشتم ، چه لحظه هایی را در زندگی ام جا گذاشتم .... اما تو را هیچگاه جا نگذاشتم ، همیشه هم در قلبم بودی و هم در کنارم ، این همان حس آرامشی است که همیشه در وجودم بود .... شاید عاشقانه هایم از یاد رفته باشند ، شاید این دفتر کهنه بر باد رفته باشد اما آنچه سالهاست از آن نوشته ام حسی است که همیشه در قلبم خواهد ماند ، حسی است که به تو دارم ، عشقیست که در دل دارم... ? ...
413399

تربیت کودک

اگر قرار است جیغ نزنم داد نزنم کتک نزنم قهر نکنم تنبیه نکنم محروم نکنم ناسزا نگویم تهدید نکنم تحقیر نکنم او را نترسانم مقایسه نکنم مدام نصیحت نکنم گله نکنم غر نزنم متهم نکنم برچسب نزنم،،،، پس چکار کنم؟!!!! ١. مغز انسان افعال منفی را نمیفهمد، به جای داد نزن بگویید آرام باش، به جای ندو بگویید آرامتر راه برو، به جای جیغ نزن بگویید آرامتر حرف بزن. ٢. به جای تاکید بر کارهای اشتباه فرزندتان، به او کار خوب را بیاموزید. بهتر است کار خوب را با لذت گره بزنید تا نهادینه شود. تشویق . و جایزه دادن و ج. ستاره ها تا هفت سالگی بهترین روش برای اموختن کار خوب است. زمانی ک...
870051

ارتباط با فرزند

اگر قرار است جیغ نزنم داد نزنم کتک نزنم قهر نکنم تنبیه نکنم محروم نکنم ناسزا نگویم تهدید نکنم تحقیر نکنم او را نترسانم مقایسه نکنم مدام نصیحت نکنم گله نکنم غر نزنم متهم نکنم برچسب نزنم،،،، پس چکار کنم؟!!!!1. مغز انسان افعال منفی را نمیفهمد، به جای داد نزن بگویید آرام باش، به جای ندو بگویید آرامتر راه برو، به جای جیغ نزن بگویید آرامتر حرف بزن.2. به جای تاکید بر کارهای اشتباه فرزندتان، به او کار خوب را بیاموزید. بهتر است کار خوب را با لذت گره بزنید تا نهادینه شود.تشویق . و جایزه دادن و ج. ستاره ها تا هفت سالگی بهترین روش برای اموختن کار خوب است. زمانی که انسا?...
1457271

محضر فاطمه س

نام ما را ننویسید، بخوانید فقطسر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرممن اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ستچند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شرّ خودم را، یعنیفقط از دست گناهم برهانید... فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته اممادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اماپیش انظار گن ار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خج بکشیمگوشه ای دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبداللهمحضر فاطمه ما را نکشانید فقط سمت آتش ببری یا نبری خود دانیمن دلم سوخته، گفتم که بدانید فقط گر بنا نیست ببخشید، ن ...
1059906

احوالِ حالِت..؟!

ﻭﻗﺘ ﺴ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ، ﺑﻬﺶ ﺑﻢ[؟!]ﻭﻗﺘ ﺴ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧم: ﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻨﻢ میگذره، ﺩﺭﺳﺖ ﻣ ﺷﻪ،[!] ﻧﺨﻮﺍیم ﺑﺎ ﺟﻮ ﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﺪمش، ﻧﻤ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ، اصن ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﺎﺩ، اون ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ، حالِ درونِش ابه..ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧیم، ﺍﺯ ﺍﻧﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺰﻫﺎ ﻪ ﺩﺍﺭ ﻓﺮ ﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧم براش، ﻭﻗﺘ ﺴ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﻦ من و ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺘم ﻪ ﺑﺎﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧم. ما ﺩﺭ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺎﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧم. ﺑﺎﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﺮم. ﺑﻐﻠﺶ ﻨم، ﺗﻮ ﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﻧﺎﻩ ﻨم، ﺑﺮﺍﺵ ﺎ ﺑﺮﺰم، ﺑﺮﺍﺵ ﺰ ﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺰم ﺎ ﺑﺰم ...
864575

آغوش دریا ..

بسمه تعالی خواب خوش بودی و من در نقش رویا آمدم عتمادت . و همراه ، هر جا آمدم ماهی افتاده از تنگم بگو اینجا کجاست ؟ رودها پیموده تا آغوش دریا آمدم با خیال روی تو آیینه ها را چیده ام تا برای دیدن جام تماشا آمدم بر خلاف میل خود بیرون شدم از بوستان من بدنبال تو از آنجا به دنیا آمدم دست تقدیرست یا هر نام دیگر ، حرف نیست من برای همدمی با تو به اینجا آمدم زندگی معنای تنهاییست ای دل غم مخور من به عشق مهر تو تا طور سینا آمدم رنج را همراه خود آورده بودم از سفر می روم امروز ، فردا بلکه تنها آمدم جواد م?...
2460866

دلم

دلم واسه صدات تنگ شده بزار بهت زنگ بزنم منم قول میدم حرف نزنم فقط توام قول بده صدای گریه هام اذیتت نکنه
1176633

تماشای تو عینِ آرامشه ...

بنام خدا هنوز ازش خبری نیست ...یعنی ممکنه هجومِ حضورم باعث شده باشه شماره شو عوض کنه ؟خدایا ، چرا نمیتونم این نگرانی رو کنترل کنم ... یادمه اون موقع ها هم همینقدر نگرانش می شدم ... با این تفاوت که بهش زنگ می زدم ... ازصبح صد بار دستم رفت که زنگ بزنم ، شمارش جلوی چشمم بود ، اما زنگ بزنم چی بگم ؟ .... خدایا ... یادمه دو سال پیش ، چند باز زنگ زدم ، الو می گفت و حرفی نمی زدم ... دوست داشتم صداشو بشنوم ، دلم تنگ شده بود برای صداش ... اما ادامه ندادم ، دوست نداشتم ذهنش بهم بریزه با یه مزاحم که حرف نمی زنه ! الانم دلم نمیاد زنگ بزنم و حرف نزنم یجورایی فکر ? ...
2552958

حرفهایی که برای ی اهمیت نداشت-ندارد-و نخواهد داشت!

مهم نبود ی میشنوه یا نه... مهم این بود که من حرف میزدم! مهم نبود که واسه ی حرفام مهمه یا نه... مهم این بود که من حرف میزدم! هیچی مهم نبود... فقط مهم این بود که من محکوم به سکوت نشوم! کامنت ها ی زیر پُست بسته اس... چون مهم فقط اینه که من حرف بزنم.. مهمه که ی ناراحت نشه.. ولی مهم تر اینه که من حرف بزنم... هعیییی لایک و دیس لایکی نیس... چون مهم نیس ی حرف هایم را دوست دارد یا نه... فقط مهم این است که من حرف بزنم! من، حرف نزنم...قمباد میگیرم... افسرده تر از اکنونم میشوم.. و پایان قصه ام تلخ میشود... من حرف میزنم تا شاید قصه من خوش به پایان برسد.. فقط همین!
388921

کشف چیز هایی که نمیدانست

i,m leaving kiosk میدانی چند شب آن را دوهزار بار گوش دادم؟ +قرار بود نزدیک غروب به سردبیر زنگ بزنم و درباره صفحه ورزشی و چند مصاحبه با او حرف بزنم.به خودم آمدم و دیدم بیست دقیقه است که جیشم را نگه داشته ام.کاش این پست را بخواند و بفهمد من خسته ام!خیلی من تسلیم این جاده ام
1345947

دیوانگی

باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم... لعنتی! دارم خفه میشم، دارم بالا میارم، سردرد عضوی از بدنم شده و من باید با یکی حرف بزنم... بدبختی اینه که اگرم یکی باشه نمیدونم باید بگم یانه... میتونم بگم یا نه... خدایا من باید با یکی حرف بزنم
2198156

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم با دَم تیغ وفا گردن ماتم بزنم از سرانگشت عد چو شود تیر رها سنگ آتشزنه بر پیکره ی غم بزنم زاهدا خیره مشو چون که کُله دار شدی چون به یک آه شبی نظم تو بر هم بزنم من اگر غرق گناهم تو برو خود بنگر عشق گوید که دگر شعله بر آهم بزنم دل حسرت کش من را غم جانسوز دهند تا بدین شعر و غزل فتنه در عالم بزنم بر دو عالم نفروشم شکن زلف خمش زر و زیور جهان در کف حاتم بزنم صوفی چله نشین با دل مسکین تو بگو من غم هر دو جهان بر سر ارقم* بزنم دیگر این دغدغه و خون جگر بر که بَرم جز به هر میکده ای باده دمام بزنم من که از تیغ جف ...
2537559

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم با دَم تیغ وفا گردن ماتم بزنم از سرانگشت عد چو شود تیر رها سنگ آتشزنه بر پیکره ی غم بزنم زاهدا خیره مشو گر که کُله دار شدی چون به یک آه شبی نظم تو بر هم بزنم من اگر غرق گناهم تو برو خود بنگر عشق گوید که کنون شعله بر آهم بزنم دل حسرت کش من را غم جانسوز دهند تا بدین شعر و غزل فتنه در عالم بزنم بر دو عالم نفروشم شکن زلف خمش زر و زیور جهان در کف حاتم بزنم صوفی چله نشین با دل مسکین تو بگو من غم هر دو جهان بر سر ارقم* بزنم دیگر این دغدغه و خون جگر بر که بَرم جز به هر میکده ای باده دمام بزنم من که از تیغ جف ...
2406118

باید یاد بگیرم کم حرف بشم

حرف نمیزنم حتی اگر به قیمت این تموم بشه که تمام عالم بهم بگن ح خوب نیست اوضاع خیلی ابه زودتر در بریم دختر شاد و شنگول همیشگی نیستی تو از من بدتری خوبی؟ چیزی شده؟ هیچی؟ مطمئنی؟ تو هم مثل من تابلویی از در که اومدی معلوم بود خوب نیستی و... از اون وقتی خودمو دارم کنترل می کنم شدید! دلم میخواد با همکارام حرف بزنم و بخندم با این همکار آقام که دو هفته نبود و زشته ازش نمی پرسم سفرها بی خطر ، اونم کی ی که همیشه سر بسرش میذاشتم و می خندیدیم اما قول دادم امروز حرف نزنم فقط به قدر ضرورت شاید اگه کم حرف بشم یاد بگیرم جاهای دیگه هم حرف نزنم جاهایی که به من ? ...
568808

دالی دالی با خودم

یک حال عجیب غریبی دارم قاطی . کلا دلم یک ادمیزاد میخواد که کنارم باشه و من ساعتها باهاش حرف بزنم هروقتم دلم خواست اصلا حرف نزنم ولی به نگاه کنم اصلا دودستی بچسبم بهش و قفل و زنجیر من باشه و من هروقت احساس . .ی نیست هر وقت دلم خواست حرف بزنم هر وقت دوست داشتم اصلا هر کار دوست داشتم .م ولی مطمئن باشم هست و تنها نیستم و مهم تر از همه اینکه حس نکنم که داره تحملم می کنه و من آویزونشم باهاش راحت باشم احساس آرامش کنم از بودنش از حضورش .ی که از دستم خسته نشه و کنارم با میل خودش باشه یکی که ه روقت خواستم روم بشه گوشی رو بردارم و باهاش حرف بزنم یا باهاش بزنم بیر
1547530

آموزش های روانشناسی کودک و نوجوان

آموزش های روانشناسی کودک و نوجوانآموزش های کودک و نوجوان .:: با کودک درست رفتار کنیماگر قرار است جیغ نزنم داد نزنم کتک نزنم قهر نکنم تنبیه نکنم محروم نکنم ناسزا نگویم تهدید نکنم تحقیر نکنم او را نترسانم مقایسه نکنم مدام نصیحت نکنم گله نکنم غر نزنم متهم نکنم برچسب نزنم،،،، پس چکار کنم؟!ادامه مطلب “با کودک درست رفتار کنیم”→ویرایش | frontend edit .:: مواظب کلماتی که به ک ن می گویید، باشید؛والدین معمولاً آگاهی دقیقی از سطح شناختی کودک خود ندارند، آن را نادیده می گیرند و فکر نمی کنند که حرف هایشان تا چه اندازه می تواند روی روح و روان فرزندانشان اثر بگذارد. ...
1832735

آمدم جانم

راستش را بخواهى آمدم!؛ هر شب نه یک بار نه دو بار به تعدادِ تمام شب هاى بعد از نبودنت، آمدم و هر بار این شک به جانم می افتاد؛ نیستى یا خودت را به نبودن زده اى!؟ اما اینبار صبح که چشم باز کردى، پشتِ دربِ خیالَت را بخوان... برایت تا بینهایت نوشته ام جانم؛ آمدم، به اندازه ى تمامِ دقایقى که داشتَمَت، نبودى اما! علی قاضی نظام
687683

مژه بر هم نزنم

گفته بودی که چرا محو تماشای منی و آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی "فریدون مشیری"
1186394

فریاد

چگونه فریادت نزنم چرا دم از یادت نزنم در اوج تنهایی اگر زمین ویرانه شود جهان همه بیگانه شود تویی که با مایی .

آمدم د ر بزنم د ر نزنم می میرم